A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt"

Transkript

1 A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt

2 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 3 8. Honorar 3 9. Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg Ansvar Forsikring Tvister Særlige bestemmelser 4

3 1. Parterne Mellem A. EJERSEN og B. RÅDGIVERSEN Er der indgået kontrakt om rådgivning vedrørende etablering af fællesantenneanlæg på følgende adresser xxxxx 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter rådgivning og bistand vedrørende etablering af fællesantenneanlæg på ovennævnte adresse. Anlægget udføres i henhold til Fællesantenneanlæg vejledende tekniske retningslinier med de til enhver tid gældende ændringer i henhold til Aftalen for FællesantenneOmrådet (AFO). De anvendte komponenter skal være registreret i AFOs komponentregister. B. RÅDGIVERSEN skal levere ydelser til projektet inden for følgende områder: Udarbejdelse af kravspecifikation og udbudsmateriale Indhentning og vurdering af tilbud for etablering af fællesantenneanlæg Afsøgning af markedet for ydelser til fællesantenneanlæg Tilsyn med sikring af kvaliteten.. Godkendelse af leverancer Ydelsernes omfang fremgår af Bilag 1. Se også Afsnit Som projektleder fra B. RÅDGIVERSEN er udpeget Til opgaven er der fra B. RÅDGIVERSEN knyttet følgende øvrige rådgivere Som kontaktperson fra A. EJERSEN er udpeget XXXX 1

4 3. Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale. 3.2 PAR s og F.R.I. s standardforhold af 1. juli 1994, jf. bilag 4, idet nærværende aftale opfylder betingelserne for afvigelser fra ABR 89 jf. bilag 4, punkt 1, 2. afsnit 3.3 Andet 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser Der henvises til den for opgaven udarbejdede ydelsesbeskrivelse, vedlagt som Bilag 1. Medmindre andet er aftalt, anses rådgivers opgave som afsluttet, når anlægget er udført og i drift i.h.t. entreprisekontrakten, og der foreligger godkendt afleveringsprotokol. 5. A. EJERSENs ydelser Følgende klientmateriale stilles til rådighed fra A. EJERSEN: Der er vedlagt: XXXX Grundplaner over bebyggelsen. Der tages forbehold for planernes overensstemmelse med de faktiske forhold XXXX Krav til anlæggets kanalkapacitet og udvidelsesmuligheder både kanalmæssigt og geografisk XXXX Ajourført dokumentation for eventuelt eksisterende anlæg XXXX Eventuel brugsret til digitaliserede kort XXXX Aftalen forudsætter at A. EJERSEN sikrer fri adgang til entrepriseområdet XXXX således at: A. EJERSEN foranlediger "beboervarslinger" i forbindelse med stikprøvekontrol der er uhindret adgang til tilslutningsstederne, så stikprøvekontrol kan udføres rationelt 2

5 der er uhindret adgang til rum med centrale/fælles installationer 6. Tidsfrister Arbejdet udføres i overensstemmelse med tidsplanen i Bilag 2. Arbejdet påbegyndes XXXX. Det påhviler A. EJERSEN og B. RÅDGIVERSEN straks at give meddelelse til den anden part, hvis aftalte tidsfrister ikke kan overholdes. 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning Der kan vælges mellem en opgave udført til fast pris, eller i regning efter forbrugt tid. I begge tilfælde skal der angives pris/budget for de enkelte faser svarende til opdelingen i afsnit 2. Ved afregning efter forbrugt tid, skal der aftales rater og budgetter for de enkelte faser, samt en samlet pris eller maksimal budget. Alle anførte priser er ekskl. moms. 8. Honorar 9. Udlæg Det samlede honorar er kr. XXXX ekskl. udlæg og moms. eller Det samlede honorar kan ikke overstige kr. XXXX ekskl. udlæg og moms. Supplerende opgaver, der medfører honorar ud over det aftalte, må kun iværksættes efter skriftlig aftale. B. RÅDGIVERSEN kan i forbindelse med løsning af opgaven afholde udlæg på nødvendige opgaver på op til kr. XXXX ekskl. moms. Rådgiver skal snarest og skriftligt underrette A. EJERSEN om udlægget. 10. Udbetaling af honorar og udlæg Honorar og udlæg faktureres pr. måned bagud, og betaling er 30 dage. Med mindre andet er aftalt, har A. EJERSEN ret til at tilbageholde en tiendedel af det samlede honorar indtil aflevering af arbejdet har fundet sted uden væsentlige mangler, jf. afleveringsprotokollen. 3

6 11. Ansvar For B. RÅDGIVERSENs ansvar gælder "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand" (ABR 89), idet rådgiverens samlede økonomiske ansvar ikke kan overstige kr. XXXX ekskl. moms. 12. Forsikring B. RÅDGIVERSEN har tegnet ansvarsforsikring, der dækker hans ansvar, jfr. afsnit 11, i henhold til vedlagte police, Bilag Tvister I henhold til ABR 89, afsnit Særlige bestemmelser Til aftalen hører følgende bilag: Bilag 1 B. RÅDGIVERSENS ydelser Bilag 2 Tidsplan Bilag 3 Forsikringsbevis Bilag 4 Praktiserende Arkitekters Råd, PAR s og Foreningen af rådgivende Ingeniører, F.R.I. s standardforbehold af 1. juli 1994 Tilbud vedr. konsulentbistand fra B. RÅDGIVERSEN til A. EJERSEN 4

7 Dato / 200x B. RÅDGIVERSEN A. EJERSEN 5

8 Bilag 1 B. RÅDGIVERSENs ydelser: Ydelserne bør specificeres nærmere af B. RÅDGIVERSEN i tilbudet. Afhængig af projektets omfang kan der ske tilføjelse eller borttagelse af enkelte punkter. Aktivitet Indhold Kravspecifikation og udbudsmateriale 1. Formulering af krav til anlæg, herunder funktion og teknologi 2. Udarbejdelse af eller færdiggørelse af kravspecifikation med udgangspunkt i Fællesantenneanlæg vejledende tekniske retningslinier 3. Fastlæggelse af udbudsbetingelser i samarbejde med anlægsejeren med udgangspunkt i kravene til anlægget, jf. punkt 1. Indhentning af tilbud, vurdering og entreprisekontrakt 1. Udsendelse af udbudsmateriale til tilbudsgivere 2. Besvarelse af spørgsmål fra tilbudsgivere 3. Afholdelse af licitation/ tilbudsgivelse 4. Vurdering af mulige tilbudsgivere teknisk og kommercielt 5. Dialog med A. EJERSEN om valg af tilbudsgiver 6. Udarbejdelse af indstilling til A. EJERSEN 7. Forhandling med installatør og udarbejdelse af entreprisekontrakt Tilsyn med og sikring af leverancernes kvalitet 1. Opfølgning på tidsplan for installatører 2. Stikprøvekontrol af det udførte arbejde i.h.t. AFOaftalen 3. Kontrol af, at indreguleringen er i.h.t. systemværdiberegningerne 4. Kontrol af signalkvalitet i.h.t. AFO-aftalen 5. Afleveringsprotokol, herunder ajourført anlægsdokumentation 6

9 Bilag 2 Tidsplan: Tidsplanen udarbejdes af B. RÅDGIVERSEN på baggrund af A. EJERSENS ønsker og krav. Den skal minimum omfatte tider for de enkelte faser, som anført i Bilag 1, samt interne tider for godkendelser af dokumenter. 7

10 Bilag 3 Forsikringsbevis 8

11 Bilag 4 PAR s og F.R.I. s standardforbehold af 1. juli

12 Vejledning til udkast til rådgivningskontrakt Indledning: Udkast til rådgivningskontrakt er en skitse til, hvordan en rådgivningskontrakt kan udformes. Der er gennem hele udkastet anvendt betegnelsen A. EJERSEN i stedet for Antenneforeningen/ Boligejernes navn og B. RÅDGIVERSEN i stedet for Rådgivningsfirmaets navn. Word kan foretage søg og erstat på disse ord - så de rigtige betegnelser kommer ind i kontrakten. Alt efter de lokale ønsker og beslutningsgange vil der være mangler ved den foreløbige udfyldning i udkastet. Det er meget vigtigt, at alle hovedønsker fra A. EJERSEN bliver skrevet præcist ind i kontrakten, således at der ikke senere opstår tvivl om, hvad der er aftalt. Aftaleudkastet kan med fordel vedlægges ved indhentning af tilbud på rådgivning, og tilbudsgiverne bedes om at komplettere kontraktudkastet. Nedenfor er der vejledning til de enkelte punkter i rådgivningskontrakten. Punkt 2. Opgaven Punkt 2 er beskrivelse af opgaven. Det er væsentligt, at punktet er præcist og indeholder alle overordnede krav og ønsker til opgaven. Beskrivelsen bør være præcis og detaljeret. Der er foretaget en præudfyldning af punktet. Ikke alle dele af præudfyldningen skal nødvendigvis indgå i en aftale om rådgivning om fællesantenneanlæg. Præudfyldningen bør derfor gennemgås kritisk. Hvis dele af opgaven skal afklares i samarbejde med en bestyrelse, brugergruppe, teknisk tilsynsførende eller lignende indføres det her. Rådgiverens ydelser i forbindelse med projektet beskrives i detaljer i Bilag 1. Det anbefales at rådgivningsydelserne er faseopdelt, svarende til projektets opdeling i faser. Punkt 3. Kræver ikke umiddelbar noget uddybning - bortset fra at det er en god ide, at sætte sig ind i, hvad ABR 89 indeholder. Afsnit 3.2 kan udelades, hvis B. RÅDGIVER- SEN ikke er medlem af F.R.I. eller PAR. ABR 89 findes på Punkt 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser Hvad er det præcist rådgiveren skal levere i forbindelse med opgaven? Skal have et detaljeret og konkret niveau af udfyldning - for at undgå senere misforståelser. Det er normalt lettere at håndtere en detaljeret ydelsesbeskrivelse i et separat bilag til kontrakten. Ved indhentning af tilbud skrives punkterne i Bilag 1 så detaljerede som muligt, men rådgiveren skal udbygge dette dokument. 10

13 Det skal klart fremgå, hvilke dokumenter, notater og rapporter, som rådgiveren leverer, idet dette er en metode til at vurdere, hvornår de enkelte faser er afsluttet. Punkt 5. A. EJERSENs ydelser Indeholder henvisning til det materiale, som A. EJERSEN vurderer kan have betydning for opgavens løsning. Afsnittet skal indeholde information om, hvordan A. EJERSEN vil medvirke ved processen. Eks. A. EJERSEN står for kontakt til beboerne. Dette afsnit skal indeholde en detaljeret og konkret beskrivelse. Punkt 6. Tidsfrister Der bør udarbejdes en tids- og handlingsplan. Der kan med fordel henvises til Bilag 2, hvori tidsplanen er detaljeret. Den udarbejdes ofte med anvendelse af et andet program (f.eks. Microsoft Project), hvilket muliggør let opdatering ved ændring af tidsplanen. Punkt 7 Økonomisk grundlag for opgavens løsning Dette afsnits udformning afhænger af, på hvilket tidspunkt i processen, der indgås aftale med rådgiver. Hvis A. EJERSEN endnu ikke har taget stilling til projektets økonomi - kan der ikke sættes kroner på afsnittet. I stedet skrives ind, at projektets økonomiske ramme endnu ikke kendes - og at det er en del af rådgivningsopgaven, at medvirke til at få overblik over, hvilke rammer projektet kan afvikles indenfor. Afhængig af projektets status kan det indføjes, at senere faser i projektet ikke kan iværksættes uden godkendelse. Herved har A. EJERSEN f.eks. mulighed for at skrinlægge et projekt, hvis det viser sig efter indhentning af tilbud, at det bliver for dyrt. Punkt 8. Honorar Honoraret skal aftales før arbejdet går i gang - og der bør være et max på honoraret. Honoraret bør være påvirket af, at en del af forarbejdet er gjort i form af nærværende standardudbudsmateriale og Fællesantenneanlæg vejledende tekniske retningslinier. Hvis der arbejdes med fast honorar, kan det eventuelt opdeles i to dele: 1. Rådgivning frem til og med udbudsrunden udløser kr. XXXX. Såfremt projektet ikke ønskes gennemført af A. EJERSEN, bør det anføres, at B. RÅDGIVEREN ikke har yderligere krav. 2. Rådgivning og tilsyn med projektet frem til og med gennemført afleveringsforretning. 11

14 Punkt 9. B. RÅDGIVERSENs udlæg Der tilrådes til forsigtighed ved anvendelse af dette punkt. Der bør være et fornuftigt max på beløbet. Under alle omstændigheder bør det klart fremgå, inden for hvilke områder udlæg kan afholdes. Punkt 10. Udbetaling af honorar Punktet skal indeholde aftale om, i hvilke etaper honoraret skal falde, og hvilken grad af dokumentation rådgiver skal levere. Honoraret bør ikke være til fuld betaling, før der foreligger en tilfredsstillende afleveringsprotokol for hele anlægget. Punktet skal ligeledes indeholde en passus om, hvordan eventuelle udlæg refunderes. Punkt 11. B. RÅDGIVERSENs ansvar B. RÅDGIVERSEN har et økonomisk ansvar for opgaven - og hæfter ved sit forsikringsselskab. Det er i A. EJERSENs interesse, at det økonomiske ansvar står i forhold til A. EJERSENs tab på opgaven - således at han ikke ender med selv, at hæfte for en stor del af et eventuelt tab, der er rådgivers ansvar. Omvendt er der ikke nogen rådgiver, som tør arbejde uden et max. (vil også være med til at øge prisen på forsikringer unødigt - og dermed pris på rådgivning). Punktet skal derfor nøje overvejes, og der skal findes en dækkende økonomisk ramme. Punkt 12. Forsikring B.. RÅDGIVERSEN skal vedhæfte kopi af sin forsikring. Kontroller at alt ser fornuftigt ud. Punkt 13. Tvister Her kan der stå et afsnit om, at eventuelle tvister søges løst med gensidig goodwill. Hvis det ikke viser sig muligt, afklares tvisten ved følgende instans XXXX. Punkt 14. Særlige bestemmelser Kræver ikke uddybning. Hvis der ikke er nogle særlige bestemmelser, kan punktet udgå. Afrunding Husk at få underskrevet og mærket alle bilag med henvisning til kontrakten. 12

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Notat 9. april 2015 J.nr. 15-0073089 ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr. 9 36 blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Håndværkerydelser - forår 2012 til Fredericia kommune Offentlig annoncering Maj 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af lønadministration

Konkurrenceudsættelse af lønadministration Når Viden skaber resultater--- Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af lønadministration Drejebog Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde STS Konkurrenceudsættelse af

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere