PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer, som driftsher- ren ønsker leveret og gør brug af i forbindelse med driften af et bygværk. En del af de informationer projektet vil omhandle vil være beskrevet i Forvalt- ningsklassifikation samt i Bygherreforeningens projekter Fra papir til BIM og Modelstrategier for BIM. 2 Formål Projektet vil have primær fokus på en fælles metode til at definere de informa- tioner, der skal leveres i forhold til driftsherrers behov. Der skal tages højde for, at forskellige driftsherrer vil have forskellige ønsker til hvilke informationer de ønsker leveret. Dette kan evt. håndteres gennem udvikling af standardpak- ker i forhold til forskellige typer af bygværker. Projektet skal således resultere i en fælles standardiseret metode, der rummer såvel obligatoriske informatio- ner der altid skal leveres som mulighed for projektspecifikke specifikationer af informationer der ønskes leveret. 3 Resultater og potentialer Projektets resultat er dels en guide og dels en template, der kan anvendes af byg- og driftsherrer i forbindelse med at de specificerer hvilke informationer, der som minimum skal overdrages til dem i forbindelse med afleveringen af et bygværk. Det forudsættes, at der i forbindelse med Bygherreforeningens og cunecos arbejde på dette område vil blive udarbejdet en række templates for aflevering af informationer knyttet til forskellige typer af bygværker og forskellige drifts- herrers behov, der er baseret på en fælles overordnet standard. Projektet vil resultere i en række vejledninger og templates, som kan tilgås fra cunecos hjemmeside. Der vil på basis af projektets resultat kunne udvikles et it- værktøj i form af et online- system eller en app, der kan bruges til at specifi- cuneco står for fællesskab. Vi udvikler det fælles grundlag for digitaliseret samarbejde i byggeri, anlæg og drift. Målet er øget effektivitet og produktivitet gennem bedre udveksling af informationer. Side 1 af 5

2 cere tilpasningerne samt til at udlæse de tilpassede specifikationer i et format, der kan anvendes af projektets andre parter. Systematikken til opsamling af driftsinformationer vil kunne bruges som grund- lag for udvikling af templates, der kan indgå i et drift- og vedligeholdelsessy- stem. Disse templates vil mod betaling kunne hentes fra cuneco- serveren. 4 Målgruppe Målgruppen for projektet er dels driftsorganisationer, der skal stille krav til hvilke driftsdata, de skal have leveret i forbindelse med forestående byggeop- gaver og dels rådgivere og udførende, der skal opsamle og overdrage informa- tion til byg- og driftsherrer. En sekundær målgruppe er it- leverandører, der dels leverer systemer, der an- vendes i forbindelse med projektering og udførelse, og dels systemer, der an- vendes i driftsfasen. 5 Grundlag Grundlaget for arbejdet i dette projekt er resultaterne fra cunecos projekter: Identifikation af bygningsdele og brugsrum Klassifikation af bygværker og brugsrum Klassifikation af bygningsdele Metode og struktur for egenskabsdata Klassifikation af egenskaber Metode og struktur for informationsniveauer Klassifikation af views Derudover vil Bygherreforeningens projekt Modelstrategi for BIM udgøre en del af grundlaget for projektet sammen med Forvaltningsklassifikation, da dis- se projekter specificerer data, der kan anvendes i forbindelse med driften af bygværket. Endelig skal der ved et møde koordineres med det arbejde vedr. Building- SMART FMie (Facility Management information Exchange), der p.t. pågår i regi af buildingsmart Norge. COBie vil ligeledes udgøre en del af grundlaget for projektet. 6 Opgaveindhold og projektforløb 6.1 Projektet starter ud med en analyse af eksisterende vejledninger for ind- samling af oplysninger til drift og veligehold, samt resultatet af Bygherrefor- eningens projekt Modelstrategi for BIM med fokus på at specificere de data, der efterlyses til driften. 6.2 I projektets anden fase vil der være fokus på at beskrive hvordan de data, der skal anvendes i driften helt konkret opsamles fra de processer, der er for- bundet med programmering, projektering og udførelse. Side 2 af 5

3 Outputtet fra projektets anden fase vil blive forelagt cunecos styregruppe til godkendelse. 6.3 I projektets tredje fase udarbejdes guides og templates, der specificerer hvilke egenskabsdata, der skal overdrages til driftsherren. Det udarbejdede materiale forelægges, ved en workshop, for udvalgte praktikere med henblik på at det sikres, at resultatet er relevant og anvendeligt. Efter feedback fra det faglige review er indarbejdet i projektets resultat vil resultatet blive forelagt cunecos styregruppe med henblik på godkendelse. Efter den indbudte workshop vil der være en periode, hvor det er muligt at indgive kommentarer. Efter udløbet af denne periode vil der vil blive lavet et oplæg til justeringer i projektets resultat på baggrund af workshoppen. Svar på oplægget godkendes af cunecos styregruppe. Efterfølgende justeres projektresultatet på baggrund af workshoppen og pro- jektets resultat offentliggøres. 7 Relationer Projektet har en meget væsentlig relation til bips Byg- og driftsherre forum, der vil skulle inddrages i et review af projektets arbejde undervejs i udviklin- gen. 8 Kvalitetssikring Undervejs i projektets udvikling vil der blive gennemført en sparring med cunecos styregruppe med henblik på at sikre, at projektets resultat har en til- strækkelig kvalitet samt at det er konsistent med resultatet af cunecos øvrige projekter. Øvrige interessenter kan blive inddraget i den forbindelse. Under- vejs i projektet vil der ligeledes være en dialog med bips fora. 9 Publicering, PR og implementering Projektets projektbeskrivelse vil blive publiceret på cunecos hjemmeside før projektets opstart. I forbindelse med bemandingen af projektet vil byggeriets organisationer samt branchen i bred forstand blive inddraget. Undervejs i projektets gennemførsel vil cuneco informere om projektets frem- drift i forbindelse med cunecos generelle informationsaktiviteter. Der vil blive afholdt en workshop med indbudte repræsentanter fra Bygherre- foreningen, bips Bygherreforum og andre repræsentanter fra FM branchen og forud for workshoppen vil der blive udsendt en rapport, der redegør for pro- jektets resultat samt de udarbejdede anvisninger og templates. Side 3 af 5

4 Efter workshoppen er gennemført vil det endelige resultat blive færdiggjort og offentliggjort på cunecos hjemmeside og de udarbejdede anvisninger og tem- plates vil blive gjort tilgængelige for registrerede brugere på cuneco- serveren i resten af cunecos projektperiode. 10 Organisation Der skal udpeges en projektleder, der holder sammen på, og overordnet styrer projektet. I projektets første fase vil projektlederen konsultere repræsentanter fra Byg- herreforeningens projekter med henblik på at få identificeret de centrale ob- jekter og egenskaber. Efterfølgende vil projektlederen udarbejde guidelines og template for opsam- ling af egenskabsdata. Dette materiale vil i projektets tredje fase blive udsat for et fagligt review i en workshop, hvor praktikere med erfaring med drift og pro- jektering vil vurdere relevans og anvendelighed. Sluttelig skal der foregå en faglig sparring med udvalgte it- leverandører for at sikre, at den udviklede metode kan implementeres i it. 11 Tidsplan Projektet vil blive gennemført i perioden fra den 3. juni 2013 til 28. februar 2014 efter nedenstående tidsplan: 11.1 Opstart Periode: Frem til 31. juli 2013 Aktiviteter: Afstemning af projektbeskrivelse Udarbejde tidsplan Udarbejde budget Sammensætning af projektgruppe og følgegruppe Fællesmøde om CCS- klassifikation, egenskaber, informationsni- veauer Output: En projektbeskrivelse, der er afstemt mellem projekt- og styre- gruppe, et budget og en tidsplan for løsning af opgaven samt afta- ler med medlemmerne af projektets følgegruppe Analyse af behov for informationer til drift Periode: Frem til 30. september 2013 Aktiviteter: Indsamling af oplysninger om nuværende kendte behov for infor- mationer til drift. Møde med udvalg i Bygherreforeningen. Opsamling på input. Output: En redegørelse for krav til informationer til drift på baggrund af Bygherreforeningens erfaringer. Side 4 af 5

5 11.3 Specifikation af opsamling af data Periode: Frem til 31. december 2013 Aktiviteter: Udarbejdelse af oversigt over egenskaber fordelt på bygningsdele Møde med diverse byg- og driftsherreorganisationer Output: Oversigt over relevante egenskaber fordelt på bygningsdele og rum Udarbejdelse af guidelines og templates Periode: Frem til 31. januar 2014 Aktiviteter: Udarbejdelse af guidelines og templates Output: Templates for specifikation af driftsinformationer suppleret med guidelines, der beskriver anvendelse samt tilpasning til specifikke behov Fagligt review Periode: Frem til 15. april 2014 Aktiviteter: Gennemførelse af workshop med relevante aktører Opsamling på workshop Output: Notat der beskriver det gennemførte review- forløb samt opsam- ling på justeringer til det udarbejdede materiale Release af endelig version Periode: Frem til 30. april 2014 Aktiviteter: Justering af projektmateriale i forhold til resultat af fagligt review Udgivelse af endelig version Output: Endelige versioner af templates for specifikation af driftsinforma- tioner suppleret med guidelines, der beskriver anvendelse samt tilpasning til specifikke behov. Side 5 af 5

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM cuneco en del af bips Dato 23. oktober 2013 Projektnr.: 15 051 Sign. HR / HEL 1 Indledning Det selvejende universitet DTU og universiteterne,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014

årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014 årsberetning 2014 Virksomhedsprofil Foreningen bips har til formål at udvikle og vedligeholde standarder og værktøjer som grundlag for øget produktivitet i byggeri, anlæg og drift; at understøtte implementeringen

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER

PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER PROJEKTBESKRIVELSE GENNEMFØRELSE AF IMPLEMENTERING I UDDAN- NELSERNE AF CUNECO STANDARDER cuneco en del af bips Dato 13. august 2013 Projektnr. 17021 Sign. Niels Haldor Bertelsen 0 Dokumentstatus Udgave

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager

En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager Titel Projektweb manual Undertitel Udgave En ny dagligdag med IKT - i almene renoveringsbyggesager 1. udgave Udgivelsesår 2013 Redigering Følgegruppe Forfattere Webportal Bygherregruppe Webportal Projektgruppe

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden

RAPPORT. Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden RAPPORT Udredningsarbejde vedr. IKT-anvendelse i det almene byggeri Udført for Byggeskadefonden MANUAL NEW Januar 2011 MANUAL NEW Skovbakken 2 7800 Skive Tlf: 97 52 54 52 Mail: manew@mail.dk 2 Indhold

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Metode og struktur for informationsniveauer

Metode og struktur for informationsniveauer November 2012 Metode og struktur for informationsniveauer Foreløbig udgave til offentlig høring cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapport Metode og struktur for informationsniveauer Redaktion

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009

Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Bygnings Informations Modellering og Facilities Management Eksamensprojekt udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet af Helle Juul Bak, juli 2009 Titelblad Titel: Bygnings Informations Modellering

Læs mere