Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg Kgs. Enghave Lokaludvalg Nørrebro Lokaludvalg Valby Lokaludvalg Vanløse Lokaludvalg Vesterbro Lokaludvalg Østerbro Lokaludvalg Amager Vest Ældreråd Amager Øst Ældreråd Bispebjerg Ældreråd Brønshøj-Husum Ældreråd Christianshavns Ældreråd Indre Bys Ældreråd Kgs. Enghaves Ældreråd Nørrebro Ældreråd Valby Ældreråd Vanløse Ældreråd Vesterbro Ældreråd Østerbro Ældreråd Sagsnr Dokumentnr Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan Københavns Kommune arbejder sammen med Frederiksberg Kommune, Movia, Metroselskabet og DSB om at styrke Flintholm Station som trafikalt knudepunkt. Erfaringer fra udlandet viser at trafikale knudepunkter skaber synergi, der samlet giver flere passagerer i den kollektive trafik. Erfaringerne fra udlandet underbygges af beregninger som kommunerne har foretaget i samarbejde med trafikselskaberne. Økonomiforvaltningen har på den baggrund, i samarbejde med Frederiksberg Kommune og Movia, udarbejdet et forslag til omlægning af bustrafikken til og fra Flintholm Station. En række af disse omlægninger har også konsekvenser for buslinier, som ikke betjener Flintholm Station. Forslaget blev behandlet af Økonomiudvalget på møde d. 18. januar Udvalget besluttede, at: Busplanen udgør grundlaget for det videre arbejde Økonomiforvaltningen starter forhandlinger med omegnskommunerne om muligheden for at skabe enighed om planen Busplanen indgår i forhandlingerne om Budget Forslaget sendes hermed i seks ugers høring hos Lokaludvalg og Ældreråd i Københavns Kommune. Det betyder, at kommunen skal have høringssvar i hænde senest mandag d. 6. juni Høringssvar skal sendes eller mailes til undertegnede. Center for Byudvikling Rådhuset, 3. sal, København V Telefon EAN nummer

2 I forbindelse med høringsperioden vil Økonomiforvaltningen invitere til et dialogmøde om planen. Dialogmødet holdes på Københavns Rådhus d. 9. maj kl , hvor der vil være lejlighed til at vende planen. Dagsorden og lokale følger umiddelbart efter påske. Tilmelding til arrangementet kan ske på mail til undertegnede. Derudover tilbyder Økonomiforvaltningen at komme rundt til de enkelte Lokaludvalg samt Ældreråd, og præsentere busplanen samt tankerne bag. Vedlagt dette høringsbrev finder I: Indstillingen som Økonomiudvalget behandlede d. 18. januar 2011 Kort over busomlægningerne Beskrivelse af de enkelte linieomlægninger I vurderingen af busplanen bedes I fokusere på de omlægninger, der har betydning for Jeres lokalområde. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer kan de rettes til undertegnede. Med venlig hilsen Jakob Keinicke Sørensen Side 2 af 2

3

4 4. Busplan for Flintholm Station (Bynet 2018) ( ) Som en del af Bynet 2018-projektet skal Flintholm Station styrkes som trafikalt knudepunkt. Flere busser skal betjene stationen, så den bliver attraktiv for flere passagerer og skaber større sammenhæng mellem busser og metro. INDSTILLING OG Beslutning Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, at vedlagte plan for ændringer i busnettet i forbindelse med udviklingen af Flintholm Station godkendes som grundlag for det videre arbejde, at det godkendes, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Movia og Frederiksberg Kommune indleder drøftelser med relevante omegnskommuner for at skabe enighed om en ny busplan i forbindelse med styrkelsen af Flintholm Station. Udgangspunkt for drøftelserne er den her skitserede busplan, samt at de nye forslag til ændringer af buslinjerne som følge af en ny busplan indgår i forhandlingerne af budget Problemstilling I Budget 2010 blev det besluttet at igangsætte en massiv styrkelse af Flintholm Station som trafikalt knudepunkt. Dette arbejde sker i tre dele: 1) 2) 3) Styrke busbetjeningen af stationen; fra de nuværende 4 linjer til fremadrettet 7 linjer. Forbedre trafikinformation, gangveje og venteforhold på selve stationen; Ændre busforpladsen på stationen og etablere fremkommelighedstiltag for busserne i Vanløse. Indstillingen er første behandling af del 1. DSB leder en projektgruppe for del 2, hvor Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen deltager via Bynet 2018-projektet. I forhold til del 3 besluttede Økonomiudvalget på mødet d ( ) at igangsætte projektforslaget. Derudover blev det i Budget 2011 besluttet at nedlægge linje 29 og 67, hvilket indgår i den foreslåede ændring af busplanen som følge af projektet, mens de øvrige justeringer er nye forslag. Løsning Parterne i Bynet 2018-projektet dvs. Frederiksberg Kommune, Movia, DSB, Metroselskabet, Transportministeriet og Københavns Kommune ved Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen har udarbejdet et forslag til ændringer af busplan i forbindelse med projekt Flintholm Station. Busplanen medfører, at de eksisterende 4 buslinjer, der i dag betjener stationen, øges til 7 buslinjer. Det skønnes, at flere passagerer om året vil benytte den kollektive trafik som følge af ændringerne, hvilket er i tråd med målsætningen fra Budget 2011 om at øge det samlede passagertal i den kollektive trafik ved at skabe større sammenhæng mellem busser, metro og s-tog.

5 Ændringerne - der medfører en samlet reduktion af antal bustimer i København - forventes samlet set at reducere antal påstigere i busserne, mens antal påstigere i både metro, S-tog og regionaltog øges. Indregnes de forventede ændringer i passagerindtægterne forudses en nettobesparelse på ca. 9 mio. kr. per år i Københavns Kommune på busdriften. Det sker som følge af nedlæggelsen af linje 29 og 67 - der indgår i projektet - men som allerede er besluttet med Budget Der kan sandsynligvis ikke forventes yderligere besparelser som følge af ændringerne end dem, der indgik i Budget Busplanen er udarbejdet ud fra Bynet 2018-ideen om at styrke betjeningen af Flintholm Station som trafikalt knudepunkt til gavn for passagererne i den kollektive trafik. Desuden er busplanen i tråd med Bynet 2018-principperne om at reducere parallel-kørsel mellem bus og metro, og sammenlægge parallelkørende buslinjer til færre, mere højfrekvente buslinjer. Derudover er der taget højde for lokale og praktiske hensyn. Forslaget indeholder følgende primære ændringer: En linje 9A oprettes, der vil skabe en højfrekvent forbindelse fra Glostrup og Rødovre via Flintholm til Christianshavn (Operaen). Linie 14 omlægges som følge af etablering af linje 9A. I stedet for at betjene Vesterport, Gl. Kongevej og Vanløse i den vestlige ende, foreslås den omlagt til at betjene Hovedbanegården, Istedgade, Enghavevej og Teglholmen. Linie 15 nedlægges som følge af etablering af linje 9A. I Tingbjerg erstattes linie 15 af en forlænget linie 132, hvorved forbindelsen mellem Tingbjerg og Husum Station opretholdes. Da frekvensen af linie 2A foreslås reduceret, vil Tingbjerg samlet set få en reduceret frekvens, mens eksempelvis Frederikssundsvej vil få en forøget frekvens på grund af forlængelse af linie 10. Linie 15 s forbindelse mellem Ryparken og indre by, overtages af linie 10. Linie 29 og 67 nedlægges, da førstnævnte kører parallelt med metroen og sidstnævnte overflødiggøres af de samlede ændringer i busplanen. Dette er allerede besluttet med Budget Desuden medfører planen omlægninger på linje 10, 12, 13, 22, 66, og 123 og frekvensreduktioner på linje 2A og 6A (jf. bilag 1 og 2). Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget principgodkender vedlagte busplan (jf. bilag 1 og 2) i forbindelse med projekt Flintholm Station som grundlag for forvaltningens og Bynet projektets videre arbejde. Økonomisk påvirkning af kommuner Den skønnede økonomiske effekt for København Kommune er en besparelse på ca. 9 mio. kr. pr. år, der allerede er indregnet i budget Besparelsen for Frederiksberg Kommune er i størrelsesorden 9 12 mio. kr. pr. år. Flere af de buslinjer, der foreslås ændret, kører også igennem andre kommuner end København og Frederiksberg. Busplanen kan derfor medføre øgede udgifter for visse omegnskommuner, da forslaget indeholder en styrket busbetjening fra disse kommuner til Flintholm Station. Kommuner, der skønnes at få forøgede udgifter som følge af busplanen, er især Glostrup, Brøndby og Rødovre. På vegne af Bynet 2018-projektet har Movia i 2010 haft en første konstruktiv dialog med de berørte kommuner på teknisk niveau om busplanen, hvilket har ført til justeringer, der er indarbejdet i den

6 busplan, der her præsenteres. Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget giver forvaltningen mandat til at igangsætte mere afsluttende drøftelser med de berørte omegnskommuner jf. 2. at-punkt. Dette vil ske i samarbejde med Movia og Frederiksberg Kommune, og i regi af Bynet 2018-projektet. Herved forventes det, at kommuner i fællesskab kan udarbejde en løsning, der i stor udstrækning realiserer den her skitserede busplan. Frederiksberg Kommunes første politiske behandling af busplanen sker parallelt med Københavns Kommune. Økonomi Denne indstilling medfører ikke i sig selv nogen økonomiske konsekvenser for kommunen. Afhængig af det endelige udfald af busplanen, hvilket blandt andet påvirkes af drøftelser med omegnskommunerne, kan der ske mindre ændringerne i busbudgettet i Københavns Kommune, der i så fald skal vedtages med budget Videre proces Såfremt Økonomiudvalget principgodkender indstillingen, vil Økonomiforvaltningen tage kontakt til de berørte omegnskommuner for at drøfte busplanens konkrete forslag. Drøftelserne vil ske i samarbejde med Movia og Frederiksberg Kommune og i regi af Bynet 2018-projektet. Målsætningen vil være at nå til enighed om en busplan i første halvdel af Busplanen bliver sendt i høring i relevante lokaludvalg som optakt til, at det jf. 3. at-punkt indstilles til Økonomiudvalget, at en ny busplan skal indgå i forhandlingerne om Budget Det skal bemærkes, at Vanløse Lokaludvalg i forbindelse med busfremkommelighedsprojektet til Flintholm Station, delvist er blevet informeret om busplanen, men lokaludvalget har ikke givet en samlet tilbagemelding herpå. Ændringen af busforpladsen på Flintholm Station, der er en forudsætning for gennemførelse af busplanen, og etableringen af busfremkommelighedstiltag i Vanløse, forventes at være færdig ultimo 2012 / medio Busfremkommelighedstiltagene i Vanløse skal sikre en fremadrettet fremkommelighed på niveau med den nuværende, der ligger til grund for beregningerne og som er under pres pga. en forventet øget trafik i området. Såfremt busplanen skal implementeres rettidigt i forhold til dette anlægsarbejde, skal Movia modtage bestilling om linjeændringer senest oktober Claus Juhl /Anne Skovbro bilag 1 - Skriftlig beskrivelse af ændringer i Flintholm Busnet 2 - Illustration af linjeændringer

7

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Bilag 1: Beskrivelse af forslag til Flintholm Busnet Nedenfor er en kort beskrivelse af forslaget til ny busplan for Flintholm Station. I bilag 2 illustreres forslagene til linjeændringerne på kort. Det skal bemærkes at den endelige linjeføring gennem Vanløse afhænger af den løsning, der vælges i forbindelse med fremkommelighedsforbedringer i området. Det vil med andre ord sige at der er flere linjer 1, der vil kunne få et andet linjeforløb lokalt i Vanløse, end den nedenfor beskrevne. Dette kan have en betydning for bustimer, passagerudvikling og kommunefordeling. Tilsvarende betydning kan ændringer i busnettet i omegnskommunerne have. Forslag til linjeændringer - Flintholm Station Linje 9A Linje 9A er en ny A-buslinje, der kører mellem Glostrup st. og Operaen via Flintholm st. (Roskildevej - Tårnvej (Rødovre Centrum) - Jyllingevej Vanløse st. - Flintholm st. - Sønderjyllands Allé - Peter Bangs Vej - Gammel Kongevej Hovedbanegården - Christians Brygge - Slotsholmsgade - Knippelsbro Christianshavn Torvs - Prinsessegade). Dermed overtager linje 9A, linjerne 14 og 15 s betjening på Frederiksberg, linje 66 på Christianshavn samt en del af linje 13 og 123 i Rødovre og Glostrup, og giver en højfrekvent forbindelse til et af Københavns to cityområder, Rådhuspladsen / Hovedbanegården, hvilket metroen ikke gør. Frekvensen på linjen forudsættes at være 8/8/6 afgange per time i henholdsvis myldretid / midt på dagen / aften og weekend. En A-bus til Flintholm vil synliggøre knudepunktets tyngde og sikre en højfrekvent busbetjening af Flintholm, således at samspillet mellem busser og bane forbedres. A-bussen vil skabe en højfrekvent forbindelse fra Glostrup og Rødovre til Flintholm, hvilket der ikke er i det nuværende busnet. På Gammel Kongevej vil busfrekvensen reduceres fra 12 til 8 busser i timen i myldretiden. Til gengæld vil A-bussen give en mere brugervenlig køreplan, frem for de nuværende buslinjer 14 og 15, der har hver sin køreplan. Dermed koncentreres busdriften på én linje med passende afstand til metroen. 1 Der er her tale om linjerne 9A, 10, 12, 13, 22 og 142.

9 Linje 14 Linje 14 omlægges som følge af, at linje 9A overtager driften på Gammel Kongevej. Strækningen Klampenborg - Svanemøllen - Nørreport til Rådhuspladsen betjenes som hidtil. Fra Hovedbanegården kører linjen som linje 10 via Istedgade, og overtager linje 10's betjening af Teglholmen. Den nordlige radial af linje 14 holdes stort set uændret. Frekvensen forudsættes at være (6/6/3) og fra Svanemøllen til Klampenborg (3/3/1). Linje 15 Linje 15 nedlægges som følge af den ny A-bus linje (9A) på Frederiksberg. Dermed bortfalder den direkte forbindelse fra Gammel. Kongevej/Peter Bangs Vej til KB Hallen st. og Ålholm Plads. Dog er gangafstanden fra linje 9A til KB Hallen kort (ca. 400 m.). Strækningen Vesterport-Ryparken overtages af linje 10, se denne. Betjeningen af Tingbjerg overtages af en forlænget linje 132. Linje 132 Linje 132 forlænges fra Rødovre Centrum via Rødovrevej, Tårnvej, Islevhusvej, Husum Torv, Gadelandet, Åkandevej, Ruten, Langhusvej og Gavlhusvej(Tingbjerg). Denne erstatter dermed den nedlagte linje 15 fra Rødovre Centrum til Tingbjerg. Frekvensen reduceres fra (3/3/1) til (2/2/1). Linje 29 Linje 29 nedlægges, da linjen kører parallelt med metroen og passagertallene har været faldende på linjen siden metroens åbning. For at kompensere for den nedlagte betjening af Kvæsthusbroen foreslås linje 66 at ende ved Kvæsthusbroen, frem for Operaen, som betjenes af linje 9A. Det skal bemærkes, at linje 29 allerede er besluttet nedlagt i Københavns Kommune i forbindelse med Budget Linje 66 Linje 66 omlægges i city. Fra søsnittet betjener linjen Vesterport st. og fortsætter herfra som erstatning for linje 29 til Kvæsthusbroen (Rådhuspladsen, Vester Voldgade, Stormgade, Christiansborg, Holmens Kanal, Holbergsgade, Toldbodgade og Sankt Annæ Plads). Strækningen Vesterport - Operaen via Christians Brygge overtages af linje 9A. Side 2 af 4

10 Linje 22 Linje 22 omlægges, så den betjener Flintholm st. via Apollovej og derfra for at kompensere for den forlængede rejsetid for oversiddere, direkte fra Flintholm via Grøndals Parkvej og Peter Bangs Vej til Roskildevej. Dermed betjener linjen ikke længere Jydeholmen og Ålekistevej, men bevarer den direkte forbindelse mellem Herlev/Husum og Hvidovre (Hospitalet). Linje 10 overtager betjeningen af Jydeholmen og den sydlige del af Ålekistevej. Linje 10 Linje 10 kører som den nuværende linje 10 fra Flintholm til Brønshøj Torv og forlænges herfra til Husum Torv. Linjen omlægges fra Flintholm st. til at betjene Jydeholmen via Grøndals Parkvej og Jernbane Allé og herfra videre til Ålholm Plads via Ålekistevej. Dermed får linje 10 omvejskørsel ved Flintholm, da den skal betjene Ålekistevej grundet den omlagte linje 22 (se linje 22). Linje 10 forlænges fra city til Ryparken som erstatning for den nedlagte linje 15. Mellem Hovedbanegården og Stormgade køres ad Vesterbrogade og H. C. Andersens Boulevard. Den hidtidige kørsel på linje 10 til Teglholmen overtages af linje 14 (se linje 14). Linje 2A Linje 2A reduceres i frekvens fra 11 til 8 afgange pr. time. Dette skal ses i sammenhæng med den forlængede linje 10 på Frederikssundsvej. Dermed øges den samlede frekvens på Frederikssundsvej mellem Brønshøj og Husum, hvorimod Tingbjerg og Godthåbsvej vil få en reduceret frekvens. Linje 12 Linje 12 omlægges, så den betjener Vanløse st. og Flintholm st. frem for Jyllingevej og Sallingvej. Derudover omlægges linje 12 så den betjener Forum st., frem for at køre forbi metrostationen på Åboulevard. Betjeningen af Jyllingevej overtages af linje 13, mens Sallingvej bliver ubetjent. Linje 123 Linje 123 afkortes til Glostrup st., da linje 9A giver en høj frekvens fra Glostrup på Roskildevej til metroen (Vanløse/Flintholm). Linje 13 Linje 13 omlægges som følge af etableringen af linje 9A. Linjen omlægges til Brøndbyøster st. frem for Glostrup st. og betjener herfra Korsdalsvej og Rødovre Centrum som i dag. Fra Rødovre Centrum omlægges linjen til at betjene Rødovre Parkvej, Rødovrevej, Roskildevej og Grøndals Parkvej til Flintholm St. for at give forbindelse til metroen. Herfra betjener linjen Bellahøj via Apollovej, Side 3 af 4

11 Jernbane Allé, Jyllingevej og Bellahøjvej, for at betjene den nordlige del af Bellahøjvej, som linjen i dag betjener. Dermed koncentreres busdriften på Roskildevej til én linje (9A) frem for to (13 og 123), og gør busnettet mere enkelt for brugerne fra Glostrup. Linje 6A Linje 6A reduceres i frekvens mellem Rødovre og Nørreport fra 12/10/6 til 9/8/6, som følge af den forbedrede adgang til Flintholm st. fra Rødovre (oprettelse af 9A). Linje 67 Linje 67 nedlægges efter ønske fra Gladsaxe Kommune. Linjen er besluttet nedlagt i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune i forbindelse med Budget Linje 67 indgår i busplanen for Flintholm, idet den i en tidligere udgave af busplanen erstattede linje 29 på enkelte strækninger. Af analysetekniske årsager, er den bevaret som en del af busplanen for Flintholm selvom den i nuværende udgave af busplanen, ikke har direkte relation til Flintholm Station eller linjeændringerne i forbindelse med stationen. Side 4 af 4

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen

Notat. Trafik planlægning. Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Notat Fremkommelighedspuljeansøgning, Trafikstyrelsen Projektbeskrivelse for forprojekt på Flintholm Station. Ansøgning til fremkommelighedspuljen. Projekttitel Bynet 2018 - "forprojekt til forbedring

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

NOTAT. . Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften

NOTAT. . Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften NOTAT Bilag 13. Indstilling den 17. februar 2014 20. februar 2014 Sagsbehandler: SS Dok.nr.: 2012/0007667-93 Vej- og Parkafdelingen. Udmøntning af 3 mio. kr. til busdriften By- og Miljøområdet indstiller,

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f... Page 1 of 2 From: handicapraad@frederiksberg.dk Sent: 02-06-2014 17:38:45 To: Sara Sigvaldason CC: Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk); Flemming Nielsen (SSA Ledelse); Hans Henrik Plange;

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. maj 2012 Thomas Damkjær Petersen 08 Vedtagelse af Pendlernettet og det videre arbejde med Trafikplan 2013 Indstilling: Administrationen indstiller,

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013 Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer 9A Ny linje 9A mellem Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen - Roskildevej

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010

Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center Solrød. Att: Helga Henriksen. 10. marts 2010 Solrød Kommune Rådhuset Solrød Center 1 2680 Solrød Att: Helga Henriksen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. marts 2010 Endeligt

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune...

1 Baggrund Det foreløbige arbejde med Planstrategien i Rudersdal Kommune Status Dialogmøde i Rudersdal Kommune... Notat Til: Rudersdal Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 27. maj 2015 Mulighedskatalog - besparelser

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune

Læs mere

Bedre sammenhæng: - flere passagerer - til færre penge

Bedre sammenhæng: - flere passagerer - til færre penge Formål og program Bedre sammenhæng: - flere passagerer - til færre penge Per Als, A-2 A/S TØF 8. oktober 2009 Formål og program PACH møde 4. september 2009 Per Als Formål Formål og program 80 60 40 61

Læs mere

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station.

Der har i flere år været overvejelser om at opgradere busbetjeningen på den tværforbindelse linje 18 dækker fra Friheden Station til Nordhavn Station. Notat Til: Hvidovre Kommune Kopi til: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte +45 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9.

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed.

Eksterne deltagere: Under punkt 4 kl til deltog specialkonsulent Helene Bothilde Rønne, Afdeling for folkesundhed. REFERAT Møde i Trafik- og Miljøudvalget Dato: Mandag den 11. januar 2016 kl. 13-15 Sted: Sjællandsgade 40, Bygning I, 2. sal, lokale 302 Til stede: Svend Aage Sørensen (formand), Knud Johnsen (næstformand),

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Frederiksberg Rådhus. Christianshavn St. Hovedbanegården. Vesterport St. Operaen

Frederiksberg Rådhus. Christianshavn St. Hovedbanegården. Vesterport St. Operaen mandag - fredag 0.17 0.23 0.28 0.36 0.39 0.42 0.52 0.59 1.02 1.09 1.16 0.47 0.53 0.58 1.06 1.09 1.12 1.22 1.29 1.32 1.39 1.46 1.16 1.22 1.26 1.32 1.34 1.37 1.46 1.51 1.53 1.59 2.06 2.02 2.04 2.07 2.16

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2

OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY INDHOLD. 1 Konklusion. 1 Konklusion 1. 2 Baggrund 2 MOVIA OMBYTNING AF LINJERNE 9A OG 66 I CITY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Konklusion 1 2 Baggrund 2 3 Interviewundersøgelse

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område.

Loven fastlægger en ny fordelingsmodel for fælleskommunale linjer i Movias område. Notat Til: Kommuner i Region Hovedstaden og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. juni

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

A-bus 9A: Glostrup - Rødovre - Flintholm - Hovedbanegården - Refshaleøen (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 9A: Glostrup - Rødovre - Flintholm - Hovedbanegården - Refshaleøen (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.02 0.08 0.12 0.19 0.22 0.25 0.34 0.40 0.43 0.49 0.58 0.50 0.53 0.56 1.05 1.10 1.13 1.19 1.28 1.05 1.11 1.15 1.21 1.23 1.26 1.35 1.40 1.43 1.49 1.58 1.51 1.53 1.56 2.05 2.10 2.13 2.19

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

Forslag til busdriften fra 2015 i høring

Forslag til busdriften fra 2015 i høring Forslag til busdriften fra 2015 i høring Miljø-, Plan- og Teknikudvalget besluttede på deres møde den 16. januar 2014 at sende nedenstående forslag i høring, inden Udvalget træffer endelig beslutning på

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Lone Nielsen - Teknisk sek.

Lone Nielsen - Teknisk sek. Lone Nielsen - Teknisk sek. Fra: Johanne Høgsholm Sendt: 25. februar 2009 14:24 Til: Johanne Høgsholm Emne: VS: Movias trafikkort og forslag til busdrift i Furesø, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Trafikplan 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Thomas Damkjær Petersen 10 Trafikplan 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tidsplanen for Trafikplan

Læs mere

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej

Notat. Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej Notat Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej April 2013 Letbaner.DK Kommentarer til forslag om Letbane-projekt på Frederikssundsvej side 2 Letbaner.DK april 2013 Forfattere: Morten

Læs mere

Fremtidig natbetjening i Hovedstadsområdet. Indhold. Notat. Til: Kopi til: 10. august Baggrund Analyser Anbefalinger...

Fremtidig natbetjening i Hovedstadsområdet. Indhold. Notat. Til: Kopi til: 10. august Baggrund Analyser Anbefalinger... Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 10. august 2011 Fremtidig natbetjening i Hovedstadsområdet Indhold

Læs mere

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010

Oplæg til endelig beslutning om linje 225 og servicebus 854 samt trafikbestilling 2010 Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att: Michael Løgstrup Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte 36 13 16 62 Fax SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 12. februar 2009 Oplæg til

Læs mere

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025

Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Bilag 1: Introduktion til Optimeringsplan KBH Cykelby 2025 Optimeringsplanen består af 6 rapporter, som udgør selve optimeringsplanen, med

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere