news 19 SEPTEMBER 2007 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER Jagten på vedvarende energikilder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "news 19 SEPTEMBER 2007 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER Jagten på vedvarende energikilder"

Transkript

1 news THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER 19 SEPTEMBER 2007 Jagten på vedvarende energikilder Power-seriens vekselstrømsgeneratorer bliver grønnere og grønnere! BELGIUM DENMARK FRANCE GERMANY ITALY PORTUGAL THE NETHERLANDS SPAIN SWITZERLAND UNITED KINGDOM Cirkulerende Lejestrømme Danmark Eksport af Leroy-Somers motorer til USA og Canada Johnson Controls Denmark ApS, Sabroe Products Drivsystemer til jernbaneapplikationer

2 BÆREDYGTIG UDVIKLING Jagten på vedvarende energikilder Tyskland insisterede på det, og de 27 EU-medlemsstater vedtog det: Inden 2020 skal en femtedel af den energi, der forbruges i Europa, komme fra alternative energikilder, som ikke udsender drivhusgasser, f.eks. vindenergi, solenergi og biomasse. En udvikling med fokus på nogle af de energikilder, der blev skubbet i baggrunden under den første industrielle revolution. I marts 2007 blev de 27 EUmedlemsstater på deres møde i Bruxelles enige om et ambitiøst projekt: I 2020 skal 20 % af det europæiske energiforbrug dækkes af vedvarende energikilder. Ifølge Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, er dette den mest ambitiøse politik om energi og klimabeskyttelse, der nogensinde er blevet vedtaget af en gruppe lande. Kort efter forpligtede medlemsstaterne sig til at reducere deres drivhusgasemissioner med 20 % inden Dette mål vil endda muligvis blive øget til 30 % (den reduktion, der er nødvendig for at undgå omfattende klimaændringer), hvis andre økonomiske stormagter som USA, Kina og Indien forpligter sig til kollektivt at gøre en indsats inden ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Jean-Michel Lerouge Leroy-Somer Bld Marcellin Leroy F Angoulême KOORDINERING OG LAYOUT: Im act REDAKTION: E. Dadda, A. Escrig, A. Galloway, Dr. R. Lamprecht, J.-M. Lerouge, J.-P. Michel, Ch. Notté, G. Oostendorp, C. Pegorier, O. Powis, G. T. Sørensen, V. Viccaro. Dette blad udsendes udelukkende til orientering. Leroy-Somer påtager sig derfor intet ansvar for omtaler og fotos i bladet. for rammerne af en ny protokol, som træder i stedet for Kyoto-protokollen, der udløber i Kyoto-protokollen har til formål at stabilisere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, der forhindrer, at jordens klimasystem forstyrres på skadelig vis. Inden 2012 skal EU have reduceret sine emissioner med 8 %. I dag dækker de vedvarende energikilder 7 % af Unionens globale energiforbrug. Det er lidt mere end i Der er imidlertid også sket en miljøfremmende udvikling på andre områder. Forbruget af kul er faldet fra 1990 til 2002 til fordel for gas, som er mindre CO2-forurenende. Men der er stadig meget lang vej igen. Sol, vind og biomasse De vigtigste vedvarende energikilder i Europa er sol, vind og biomasse. De har alle tre et stort potentiale, men udnyttelse af dette potentiale kræver, at Europa er i stand til at overvinde en række tekniske og økonomiske hindringer. Biomasse omfatter forskellige organiske råstoffer af vegetabilsk oprindelse, som kan omdannes til brændsel og anvendes til produktion af varme, el og brændstof. Biomasse dækker 14 % af energiforbruget på verdensplan og er således den fjerde mest udnyttede ressource i verden. Det skal dog siges, at bortset fra Østrig, Finland og Sverige, hvor udnyttelsen af biomasse er relativt høj, dækker den stadig kun 2 % af det europæiske energiforbrug. Den manglende interesse skyldes i vid udstrækning de relativt høje omkostninger, der er forbundet med biomassebaseret energiproduktion. For at råde bod på dette forsøger man gennem forskellige forskningsprogrammer på europæisk plan at udvikle nye konversionsteknologier med udgangspunkt i termokemiske, kemiske og biologiske fremgangsmåder. Denne forskning åbner for en 2

3 BÆREDYGTIG UDVIKLING bred vifte af anvendelsesmuligheder, både som kilde til varme og el og som biobrændstof. Vindens kinetiske energi, som vindmøllerne omdanner til elektricitet, er en anden energikilde, der vinder stadig større indpas. I Europa har denne energikilde bogstaveligt talt vind i sejlene med en produktion, der er steget med 154 % fra år 2000 til starten af 2006 (oplysningerne stammer fra Eurostat). I 2006 producerede Europa således 65 % af de MW vindenergi, der hvert år produceres på verdensplan. Verdens to førende vindenergiproducerende lande er i øvrigt europæiske, nemlig Tyskland, som tegner sig for knap en tredjedel af produktionen på verdensplan, og Spanien ( MW om året), skarpt efterfulgt af USA med MW (oplysningerne stammer fra World Wind Energy Association, 2006). Udviklingen af denne type energi afhænger af de fremskridt, der gøres med hensyn til styring af den svingende vindhastighed, men også hvad angår oplagring af den producerede energi til perioder med mindre vind. Den nye industrielle revolution Midt i det 18. århundrede så den første maskine dagens lys i forbindelse med den første industrielle revolution. Muskel-, vand- og vindenergi blev gradvist udskiftet med damp. I slutningen af det 19. århundrede blev den anden industrielle revolution indledt med opfindelsen af elektricitet og eksplosionsmotoren. Der blev indført opgaveorienteret planlægning af arbejdet (den såkaldte taylorisme). I 1970'erne indledtes den tredje industrielle revolution med udviklingen af elektroniske værktøjer og opfindelsen af internettet, mikroprocessoren og computeren. Udvikling af det europæiske energiforbrug 100% 80% 60% Vedvarende energi Atomenergi Gas Den fjerde industrielle revolution vil finde sted i det 21. århundrede og skal gøre det muligt at sikre en markant stigning i den mængde lavemissionsenergi, der produceres og anvendes i Europa for, med Kommissionens ord, at gøre Europa til en økonomi med en høj energivirkningsgrad og lave CO2- emissioner. 40% 20% Kul Olie Den globale opvarmning Ifølge Det Europæiske Miljøagentur er energiproduktionen i EU ansvarlig for 80 % af EU s samlede drivhusgasemissioner, der ifølge adskillige forskere er skyld i den globale opvarmning. 0% Kilde : Europa-Kommissionen Solcellebaseret energi er en tredje energikilde af stor interesse for Europa. Solens stråler omdannes til energi ved hjælp af et solcellebaseret anlæg. For øjeblikket er den solcellebaserede energiproduktion en relativt dyr løsning. Inden for rammerne af EU's Herkules-program forsker man i, hvordan man kan forbedre sådanne anlægs ydeevne og gøre solenergien konkurrencedygtig. Man har allerede påvist muligheden for at anvende en ny mekanisme baseret på solceller i galliumarsenid, som skulle gøre prisen for en kilowatt solenergi mere interessant. Efter den industrielle revolution, hvor de ikke-forurenende energier blev skubbet i baggrunden for at opnå størst mulig ydeevne, er der nu en ny revolution på vej, som skal give de grønne energier deres storhedstid tilbage og gøre dem mere konkurrencedygtige. Europa har sammen med EU's forskere og industrier spillet en væsentlig rolle for at sikre disse energiformer en renæssance. Det mellemstatslige panel om klimaændringer vurderer, at drivhusgasemissionerne allerede har hævet jordens temperatur med 0,6 C, og at mennesket vil være ansvarlig for en stigning på mellem 1,4 og 5,8 C inden udgangen af dette århundrede, hvis ikke der gøres noget. Overalt i verden, og altså også i EU, vil dette have en alvorlig indvirkning på de forskellige landes økonomi og økosystemer. Ved at øge de vedvarende energikilders andel af det europæiske energiforbrug markant vil man kunne spare op mod 100 milliarder euro og 780 millioner ton CO2 på årsbasis. 3

4 ENERGI Power-seriens vekselstrømsgeneratorer bliver grønnere og grønnere! Med udviklingen af vedvarende energikilder som vind, vand og biomasse er vekselstrømsgeneratorerne mere populære end nogensinde før. Leroy-Somer, som er verdens førende producent af vekselstrømsgeneratorer til industrielle formål, er med til at fremme disse nye energikilders udvikling med en serie generatorer, der passer til ethvert behov Power-serien. En ud af fire vekselstrømsgeneratorer stammer fra en af Leroy-Somers fabrikker i Europa, USA eller Asien. Ud over virksomhedens standardserie (Partner) har Leroy-Somer udviklet endnu en serie, Power-serien, som kan tilpasses efter kundernes specifikke behov. Serien henvender sig til såvel motorproducenter (diesel eller gas) som producenter af gas-, damp-, vand- og vindmølleturbiner og har en effekt på mellem 1 og 20 MW. De vekselstrømsgeneratorer i Power-serien, der skal forsyne det europæiske marked, fremstilles i Orléans i Frankrig. Generatorerne er vidt forskellige og kan veje lige fra 2 til 80 ton. Alle tilgodeser de på original vis kundernes helt specifikke behov med hensyn til både elektrisk dimensionering (spænding, hastighed, effekt) og mekanisk konfiguration (åbne eller lukkede maskiner), og de forsynes med særlige funktioner efter behov. Power-serien til applikationer af enhver art Vindmøllemarkedet er et helt specielt marked. Producenterne på dette marked udvikler deres helt egne teknologier og forventer således, at deres leverandører udviser stor fleksibilitet og er i stand til at tilpasse sig deres produkter. Derfor er vekselstrømsgeneratorerne til denne branche, som skal anbringes øverst i nacellen i over 80 meters højde, også 100 % kundetilpassede. For øjeblikket producerer Leroy-Somer asynkrone vekselstrømsgeneratorer på 3 MW til vindmølleproducenterne, og virksomheden er endvidere i gang med at udvikle en 2 MW generator til dette marked. Interessen for de små hydroelektriske anlæg, der primært installeres i områder med lille højdeforskel, som ikke kræver større investeringer i bygge- og anlægsarbejder, er stærkt stigende. Også her er det af største betydning at kunne levere vekselstrømsgeneratorer, der er tilpasset 100 % til områdets karakteristika (højdeforskellen samt mekaniske og lov- og miljømæssige krav). Leroy-Somer har i flere år tilbudt en serie vekselstrømsgeneratorer, der er specielt udviklet til vandturbiner, og som kan tilpasses præcist til udbudsbetingelserne med hensyn til f.eks. overhastighed, aksiale og/eller radiale påvirkninger, monteringstype osv. Leroy-Somer leverer endvidere vekselstrømsgeneratorer til biomasseanlæg, både til installationer, som producerer damp ved forbrænding af vegetabilsk materiale, og til anlæg, som opsamler den biogas (metan), der stammer fra gæring af organiske materialer, med henblik på forsyning af gasmotorer. Affaldsforbrænding er et andet anvendelsesområde og et godt eksempel på, hvordan dampen opsamles og omdannes til elektricitet af en dampturbine, der er forbundet med en vekselstrømsgenerator fra Leroy-Somer. Det er dog et krav, at der føres streng kontrol med de stoffer, der ledes ud i atmosfæren. Generelt kan det siges, at alle industrielle anlæg, som producerer damp, f.eks. papir- og dækfabrikker, er i stand til at producere elektricitet eller kunne opføre et kombineret kraftvarmeanlæg. Leroy-Somer har endvidere stor erfaring med at rådgive producenter af naturgasdrevne kraftværker. Denne type kraftværker har den fordel, at de kan installeres forholdsvis hurtigt og tæt på deres endelige forbrugssted, idet turbiner og vekselstrømsgeneratorer kan leveres som pakkeløsninger, der installeres og efterfølgende tilsluttes det lokale net. For øjeblikket afsættes Leroy-Somers vekselstrømsgeneratorer imidlertid oftest til kraftværker, der omsætter en dieselmotors mekaniske energi til elektricitet. En lang række producenter har specialiseret sig i at installere værker af 4

5 ENERGI denne type i samarbejde med Leroy-Somer, som leverer vekselstrømsgeneratorer, der er tilpasset selv de mest særprægede specifikationer. De anvendes især af hospitaler, hoteller og større administrationer og sikrer deres energiuafhængighed. Endvidere kan de om nødvendigt tilsluttes elnettet. På samme måde anvendes dieselmotorer ofte inden for det maritime område til forsyning og/eller elektrisk fremdrift af krydstogtskibe, færger og containerskibe, men også inden for olie- og gasmarkedet, hvilket de seneste ordrer til de såkaldte FPSO-platforme (flydende produktionsanlæg med lagringsog afskibningsfunktioner) og LNG-tankskibe (flydende naturgas) vidner om. Europas evne til at øge de grønne energikilders andel af det globale energiforbrug afhænger i vid udstrækning af landenes evne til effektivt at udnytte disse nye energiformer. I den forbindelse vil Power-serien og Leroy-Somers ekspertviden spille en afgørende rolle....mens kranskibet Thialf arbejder hårdt! Krydstogtskibet slapper af Der er ved at blive lagt sidste hånd på moderniseringen af det første af fire Millenium-krydstogtskibe, der siden 2000 har sejlet i Det Caribiske Hav. En diesel-vekselstrømsgenerator på 11,5 MW, der drives med tung brændselsolie, skal forbindes med to brændstofkrævende gasturbiner på 25 MW for at give en mere økonomisk fremdrift, især ved indsejling til havnene, hvor hastigheden er lav. For at begrænse den tid, hvor skibet skulle ligge stille, fremstillede skibsværftet Aker en samlet blok på 300 ton, som omfatter en dieselmotor af typen Wärtsila 16V38B og en LSA 62 B100/12p-vekselstrømsgenerator, samtidig med at skibet fortsatte sin sejlads til de passagerers udelte begejstring. Dets tid i tørdok blev reduceret til et minimum blot 17 dage tog det at skære skroget op og installere det nye modul. Derimod er der ingen udsigt til ferie for kranskibet Thialf, der er bygget til at installere bore- og produktionsplatforme for det hollandske rederi Heerema. Det er 200 m langt, er udstyret med to kraner med en løftekapacitet på ton og kan have op til 736 personer om bord. Det er verdens største arbejdsskib. For at kunne arbejde offshore på dybt vand i Den Mexicanske Golf skulle det imidlertid udstyres med et dynamisk positionsbestemmelsessystem, som krævede større effekt. Leroy-Somer leverede fire vekselstrømsgeneratorer af typen LSA 58 XL115 på 5 MVA og to vekselstrømsgeneratorer af typen LSA 60 B105 på 7 MVA, der drives af dieselmotorer med 514 omdr./min. 5

6 TEKNIK CIRKULERENDE LEJESTRØMME Akselspænding og cirkulerende lejestrøm opstår forskellige steder i en induktionsmotor og er ikke blot en følge af anvendelsen af frekvensomformere. Motorhus Statorvikling Omformer Motorleje Statorkerne Trefaset sinusformet strømforsyning Tidsvariabelt flux, som omgiver akslen Rotor Tidsvariabelt flux, som omgiver akslen Rotor Stator-til-rotor-koblingsstrøm Rotor-til-aksel-koblingsstrøm Statorvikling til motorhus-akselstrøm Statorvikling-til-jord-strøm Ledende kobling Lejestrøm Ledende kobling Maskinens lejer Belastning Belastning (dv/dt). Disse høje switch-frekvenser kan inducere spænding i akslen, som akkumuleres til et niveau, der kan blive afladet til jord gennem lejerne og derefter oplades igen. Derved opstår der skader på lejernes overflade på grund af gnistbearbejdning (electric discharge machining, EDM). Løsninger Fænomenet er velkendt, men dets forekomst er vanskelig at forudsige. Det er dog i applikationssammenhængen meget sjældent noget problem, navnlig under byggestørrelse 280. At fænomenet opstår, er ikke resultatet af en fremstillingsfejl i motor eller frekvensomformer. At fastslå, hvorvidt der er behov for forebyggende systemer, er en ren afvejning af omkostning og risiko: for eksempel koster et isoleret leje til en lille motor mere end statoren. Der er derfor behov for at løse problemet overordnet på systemdesignniveau. Tiltag Sikre højfrekvent jordforbindelse Reducere switch-frekvensen Induktive linjefiltre Vibrationsanalyse af udstyrsinstallation Isolerede lejer (option fra byggestørrelse 160) Akseljordbørste Kommentar - Skærmet kabel mellem drev og motor. - Lavimpedans jordforbindelse på den drevne maskine. Undgå frekvenser over 6kHz; jo højere frekvens, desto hyppigere forekomst af strømafladning. Navnlig ved lange kabellængder. Enhver dæmpning i 'common mode'-drevspændingen reducerer den kapacitive afladningsenergi efter kvadratreglen. Nyttigt til at finde tendensen for peak i 2-4 khz-området, som er tegn på EDM. Kan overvejes for motorer over byggestørrelse 280. Eliminerer ikke akselspændinger, der således kan skabe problemer i den drevne maskine. Kan overvejes ved motorer over byggestørrelse 280. Afvigelser i stålets elektriske egenskaber, stator-/rotorkoncentricitet, uensartede luftspalter, utilstrækkelige fremstillingstolerancer og ubalance mellem motorviklingerne er konstruktions faktorer, der fører til dannelse af asymmetriske magnetfelter, som derefter forårsager cirkulerende lejestrømme, selv når motoren drives af en ren sinusformet strømforsyning. Desuden kan 'common mode'-spændinger fremkaldt af uensartet magnetisering af motorviklingerne kombineret med akseljordstrøm ligeledes forårsage cirkulerende lejestrømme. Leroy-Somer har effektivt overvundet disse problemer gennem indførelse af computerstøttet design, præcisionsværktøjer og avancerede produktionsteknikker. Aksel spændingen ligger nu under 300 mv (peak) og overholder dermed NEMA MG1, 1993 Rev 3 og IEC Anvendelsen af hurtigtkoblende effektenheder, såsom IGBT'er, i frekvensomformere har på ny medført problemer med akselspændinger og cirkulerende lejestrømme på grund af 'common mode'-spændingsgenerering fra de høje switch-frekvenser (op til 20kHz) og den deraf følgende kraftige stigning i spændingen 6 Isoleret kobling Mellem motor og dreven maskine.

7 NY TEKNOLOGI Leroy-Somer Radial Permanent Magnet LSRPM er ikke mindre end en revolutionerende el-motor teknologi, der uden tvivl vil få stor indflydelse på konstruktionen og driften af industrielle anlæg med regulerbar hastighed overalt i verden. Leroy-Somers nye, innovative el-motor teknologi sætter helt nye standarder for ressourceudnyttelse og virkningsgrad ved regulerbar hastighed. Komponent- og materialeforbruget er reduceret markant i forhold til traditionelle el-motorer, og virkningsgraden ligger over imponerende 95% i stort set hele hastighedsområdet. Konstruktionsmæssigt kan LSRPMmotorerne tilpasses eksisterende anlæg og således fysisk erstatte standard motorstørrelser. Samtidig er energiudnyttelsen og virkningsgraden øget markant. Som et ekstra plus er driftssikkerheden forbedret væsentligt pga. den kompakte konstruktion, der giver mulighed for drift ved meget høje hastigheder uden problemer. Med Leroy-Somers LSRPM-teknologi kan man nu opnå en meget konstant og høj virkningsgrad med over 95% energiudnyttelse. Dette er en ressourceudnyttelse, som både kunderne og miljøet kan mærke. Kunderne på deres elregning og driftsomkostninger og miljøet med et lavere el-forbrug og mindre ressourceudnyttelse. Perspektiverne for de nye LSRPMmotorer med variabel hastighed er specielt store for de industrier og arbejdsprocesser, der opererer med motorhastigheder, der reguleres. Eksempelvis ventilation, pumper og kompressorer. Leroy-Somer har beskyttet PM-teknologien med adskillige patenter. Personalenyt hos Leroy-Somer Danmark Xavier Ouitre Xavier har været ansat hos Leroy- Somer Danmark A/S i ca. 1 år, hvor han hovedsagelig tager sig af teknisk salg og dataoptimering. Xavier har tidligere været ansat hos ABB samt hos Munk IT. Han er franskmand, dansk gift og har boet i Danmark i 22 år. Mette Skat Jensen Mette er genansat hos Leroy- Somer Danmark A/S som regnskabschef. Hun har i en periode på 2 år prøvet kræfter andet sted, men er vendt glad tilbage efter at Erik Nielsen har valgt et job i nærheden af sin bopæl. Erik Haase Erik har været ansat siden august 2006, og beskæftiger sig især med logistik og lager, herunder den daglige spedition, fakturering samt ordrebehandling. Erik er fra Canada med dansk familiebaggrund og har tidligere arbejdet som speditør hos Lufthansa Cargo. Cyril Guéret Cyril er ansat af hovedkontoret som VIE, udstationeret i Danmark for en 2-årig periode. Han er uddannet ingeniør og beskæftiger sig hovedsagelig med teknisk kundesupport. 7

8 APPLIKATION Bilmonteret kraftcenter på 7,5 kw har i samarbejde med Leroy-Somer udviklet verdens kraftigste bilapterede generatoranlæg, der kan trække en 3 cylinder kompressor, som yder imponerende 800 liter luft/min ved 12 Bar. Seitek er mest kendt for de apterede dieseltrukne generatoranlæg, som i stort omfang anvendes på danske, svenske, norske og polske brandbiler, på Falck køretøjerne, i DR sendevogne og i forskellige værkstedsvogne, når der er brug for startstrøm, svejsestrøm og strøm til kompressorer, redskaber og værktøjer. For de kompakte generatoranlæg kan levere den ønskede kraft på 12/24V, 60V, 230 eller 380V fra den fleksible elektronikboks. Men der skulle helt andre kræfter og ressourcer på banen, da Seitek fik til opgave at udvikle verdens mest kraftfulde generatoranlæg til aptering på arbejdsbiler. Generatoranlægget skulle kunne trække en stor 3 cylindret kompressor på 7,5 kw, og det var lidt af en teknisk udfordring. Det var entreprenørfirmaet Arkil, der havde brug for den kraftige strømforsyning til at trække store kompressorer, der anvendes, når firmaet skyder blandt andet fiberkabler underjordisk over lange afstande. - Teknisk set var det en ret stor udfordring at lave et sådan generatoranlæg, og det er da heller ikke gjort før, mig bekendt, fortæller Torkild Gude, der er indehaver af Seitek. - For én ting er at producere den nødvendige strømstyrke, men en anden ting er at styre og kontrollere den meget kraftige startstrøm på sådan et anlæg. Så der var brug for at tænke i helt nye tekniske baner. Heldigvis valgte jeg at kontakte Leroy-Somer, fordi de er kendte for at tage imod en spændende teknisk udfordring, og så leverer de nogle gode elektrotekniske, kundetilpassede løsninger. Problemet opstod, da kunden ønskede strøm til både kompressor og en selvstændig 230V forsyning. På grund af 8

9 APPLIKATION dette ønske måtte generatoren være designet til 230V og kompressoren skulle så kunne køre på 3x230V. Da forsyningsspændingen var lav, blev strømmen stor, så startstrømmen steg til enorme størrelser. Omregnet til HK skulle man bruge 226HK i startøjeblikket og motoren havde kun 137. Eneste løsning var at styre el-motoren direkte, men Leroy-Somers motor med integreret frekvensomformer Varmeca - kunne ikke direkte anvende forsyningen fra køretøjet (3x230V) på grund af frekvensen (mere end 100Hz). Torkild Gude fra Seitek fik en idé, som han udviklede i samarbejde med Jean- Sébastien Flammang, salgsingeniør fra Leroy-Somer Danmark A/S: Man kunne udvikle en speciel ensretterbro, som kan arbejde med denne høje frekvens for at forsyne frekvensomformeren direkte, samt hæve spændingen til 440V DC. Leroy-Somer havde allerede en del erfaring fra sporvogne i Schweiz med nogle motorer med integreret frekvensomformer (Varmeca) med en DC spændingsforsyning. Det unikke ved denne konstruktion er, at man opnår den nødvendige kraftforsyning samtidig med, at man med frekvensomformeren undgår den kraftige startstrøm, der ellers ville være ødelæggende for anlægget. Yderligere er der mange fordele ved denne løsning: ingen trailer, ingen krav til E- kørekort, samlet generator-/kompressorvægt på ca. 325 kg, kan bruges overalt og betjenes af alle! Kompressorblokken med motor, tanke og automatik vejer alene 290 kg og er en tilpasset løsning fra Reno-FF. Seitek har netop leveret og indkørt det første anlæg til Arkil, og efter Torkild Gudes oplysninger fungerer generatoranlægget, efter nogle mindre justeringer, helt efter hensigten. Arkil har brug for flere anlæg, og hos Seitek har man store forventninger til markedsmulighederne til entreprenørbranchen i både indland og udland. 9

10 NY EL-MOTOR TEKNOLOGI 95% VIRKNINGSGRAD Leroy-Somer introducerer det 21. århundredes mest nyskabende el-motor teknologi. Den unikke HPM (hybrid permanent magnet) el-motor sætter nemlig helt nye standarder for virkningsgrad og ressourceudnyttelse. Konstant og høj virkningsgrad med over 95% energiudnyttelse i hele hastighedsområdet Øget driftssikkerhed pga. af den forenklede og patenterede konstruktion Optimeret hastighedsstyring og nedsat energiforbrug ved regulering med POWERDRIVE frekvensomformer LEROY-SOMER DANMARK A/S Sivlandvænget 7B DK-5260 Odense S Tlf Fax

11 CERTIFICERING Eksport af Leroy-Somers motorer til USA og Canada Globalisering forpligter. Mange af Leroy-Somers kunder har fabrikker på flere kontinenter eller eksporterer deres maskiner til udlandet. Uanset om det drejer sig om multinationale selskaber eller mindre virksomheder, er det vigtigt at kunne følge dem i deres udvikling og levere produkter, der tilgodeser gældende standarder, certificeringer og lokale bestemmelser. Leroy-Somer fremstiller således f.eks. komplette serier af motorer, som er i overensstemmelse med NEMA's standarder for elektrisk og mekanisk konstruktion, samt motorer, der er UR- og CSA-certificeret. Trefaset motor fra LS-serien i aluminium, IP 55 UR-certificering i henhold til Underwriters Laboratories' specifikationer i USA ), og motorernes typeskilt bærer UR-logoet samt nummeret E CSA-certificering Et verdensomspændende servicenetværk Endelig har Leroy-Somer en salgsafdeling i USA og et omfattende servicenetværk, som servicerer de nordamerikanske kunder. Til det amerikanske marked har Leroy- Somer udviklet en speciel serie motorer, hvor UR-certificeringen (Underwriters Laboratories Recognized Component) fremgår af motorens typeskilt og angiver, at motoren er en anerkendt komponent. De motorserier, som Leroy-Somer markedsfører i USA, lever ikke blot op til de krav, der skal opfyldes for at opnå UR-certificering, men også til de føderale bestemmelser om energieffektivitet i EPAct. Leroy-Somer kan tilbyde motorer i to niveauer: Niveau 1: Anerkendelse af isoleringssystemet (OBJY2). Alle Leroy-Somers klasse F-produkter kan fremstilles med dette isoleringssystem (blad E 68554). Disse motorers typeskilt bærer UR-logoet samt nummeret E Niveau 2: Anerkendelse af motoren som helhed i henhold til UL LS-, FLS-, FLSC-, LSES- og LSMVmotorerne er godkendt (blad E Leroy-Somer tilbyder ligeledes motorer til det canadiske marked, som bærer forkortelsen CSA (Canadian Standards Association). Det drejer sig om serierne LS, LSES og PLS. EEV-mærket (energieffektivitetskontrol) angiver, at produktets ydeevne og energieffektivitet er blevet kontrolleret i henhold til CSAstandarderne, hvilket f.eks. er tilfældet med LSES-serierne, der har en meget høj virkningsgrad. Der er blevet indgået aftaler om gensidig anerkendelse mellem CSA og UL-laboratorierne (Underwriters Laboratories), som udsteder mærket UR. Stator-/rotorenhed til semihermetiske kompressorer Interessante kilder og link:

12 APPLIKATIONER Forbedret teknologi bag frekvensomformerdrift Johnson Controls Denmark ApS, Sabroe Products Det er en kendt sag, at markedet for køleprodukter i stigende grad fokuserer på energiforbrug, pålidelighed, miljøforhold og samlede levetidsomkostninger. For at imødekomme disse krav har Johnson Controls Denmark ApS, Sabroe Products udviklet en fremtidssikret kompressor, SABCube-kompressoren, en effektiv, driftssikker og kompakt løsning, som fuldstændig revolutionerer markedet for små skruekompressorer. Teknologien bag frekvensomformerdrift er blevet optimeret og kombineret med både en specialdesignet HPM-motor fra Leroy-Somer og en skruekompressor med færre bevægelige dele og større effektivitet. SABCube er desuden udstyret med et innovativt, fuldt integreret oliestyresystem. Enhver kan sætte en frekvensomformer på en skruekompressor og regulere kapaciteten ved at variere hastigheden udfordringen ligger i at undgå bestemte former for vibration og støj under alle belastningsforhold og ikke mindst at undgå yderligere omkostninger. Leroy-Somer har været vores vigtigste samarbejdspartner i dette projekt. Dels fordi deres HPM (Hybrid Permanent Magnet) motorteknologi passer perfekt ind i SABCube-konceptet, og dels fordi Leroy-Somer har ekspertisen omkring variabel hastighed, forklarer Christian Christensen fra Johnson Controls Denmark (Sabroe Products). De eneste udvendige rør og slanger på SABCube er en meget kort tilslutning ved det pilotstyrede omløbsventilsystem og oliereturslangen fra sammenløbsfilteret alle andre komponenter, herunder selve oliekøleren, er integreret i olieseparatoren eller kompressorblokhuset uden at dette besværliggør service. 12 Enheden er helt indkapslet den kombinerede omformer og strømforsyning med betjeningspanel indgår i selve enheden og opfylder alle beskyttelseskrav i henhold til IP 54. Både effektelektronikken og hele det elektriske panel køles af en separat varmevekslerkreds inde i oliekøleren.

13 APPLIKATIONER Hør mindre, se mindre, oplev mere... SABCube-kompressoren er en støjsvag, kompakt og effektiv løsning, som fuldstændig revolutionerer markedet for små skruekompressorer. SABCube-kompressorenheden reducerer energiomkostningerne med op til 30 %. Den er specialkonstrueret til automatisk at køre med den maksimalt tilgængelige effektivitet ved enhver påkrævet ydelse. Den dokumenterede driftssikkerhed og det enestående servicekoncept, der er baseret på præventiv vedligeholdelse, nedsætter serviceomkostningerne med helt op til 25 %. SABCube er desuden ekstremt kompakt og støjsvag sammenlignet med konventionelle kompressorer med fast hastighed. Revolutionerende motorteknologi SABCube er et helt nyt kompressorkoncept udviklet ved hjælp af innovativ anvendelse af dokumenteret teknologi, hvilket har resulteret i en exceptionelt høj driftseffektivitet. Teknologien bag frekvensomformerdrift er blevet optimeret og kombineret med både en specialdesignet HPM-motor fra Leroy- Somer og en skruekompressor med færre bevægelige dele og større effektivitet. SABCube er desuden udstyret med et innovativt oliestyresystem. Disse teknologier er alle fuldt integrerede i samme kompakte enhed, der styres af et Unisabkontrolsystem. 13

14 APPLIKATIONER Drivsystemer til jernbaneapplikationer Jernbanemarkedet har et højt vækstpotentiale på verdensplan. Med over 40 års erfaring og mere end installerede motorer kan Leroy-Somer tilbyde en komplet serie asynkrone jævnstrømsmotorer til jernbanesektoren. I dag har virksomheden endvidere oprettet et højt kvalificeret tværfagligt ingeniørteam, der står for projektstyring rundt omkring i verden. Funktionstype og materiel Hvad enten der er tale om et TGV-højhastighedstog (350 km/t), et klassisk passagertog (110 km/t) eller en undergrundsbane (70 km/t), omfatter en jernbaneapplikation generelt fem typer funktioner: drivlinjen, elforsyning, luftproduktion, adgangsforhold og komfort. Funktionerne i forbindelse med drivlinjen og bremsemekanismen er de mest kritiske. Hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser her, standser toget med det samme. Klimaanlægget, som skal sikre passagererne en behagelig rejse, og åbningen af dørene, som har med adgangsforholdene at gøre, er også nogle ekstremt vigtige funktioner. De elmotorer, der driver disse funktioner, udsættes for store mekaniske og elektriske belastninger fra jernbanemateriellet. Vibrationer, stød, temperaturudsving (-30 C til +90 C) og en statisk omformer (forsyning), som giver dårlige sinuskurver, er de væsentligste belastninger, som gør, at motorerne og især viklingen slides hurtigere. DRIVLINJE Transformere Ventilation af oliepumpens køler og drivsystem Motorblokke Ventilation Trækmotorer Ventilation Pantografer Løftekompressor Reguleringsmodstande Ventilation Et komplet udvalg til jernbanesektoren For at imødegå de forskellige internationale programmers elektriske og mekaniske krav har Leroy-Somer udviklet en speciel serie drivsystemer til jernbanesektoren. Serien er opdelt i fire niveauer alt efter de nødvendige forhold. Motorerne fra niveau 2 til 4 er bl.a. udstyret med en stator med specialudviklet teknologi, som har en yderst modstandsdygtig motorkerne. De er særdeles velegnede til at varetage togets vitale funktioner. Det første niveau svarer til en standard industrimotor. I jernbanesektoren er de afgørende kriterier i dag minimal vedligeholdelse, høj komponentpålidelighed, lang driftslevetid for togene og minutiøs overholdelse af standarderne. Man taler om LCC (livscyklusomkostninger) og MTBF (gennemsnitlig driftslevetid). Leroy-Somers niveau 4-motorer lever 100 % op til disse krav og har en særdeles lang gennemsnitlig driftslevetid på omkring 1,5 millioner timer! 14

15 APPLIKATIONER Konstant teknologisk overvågning Leroy-Somers ingeniørteam behersker det aktuelle markeds forskellige krav 100 % og følger løbende op på udviklingen inden for materiel til jernbanesektoren, bl.a. med: - moderniseringsløsninger til alle former for eksisterende rullende materiel (udskiftning af jævnstrømsmotorer med vekselstrømsmotorer, tilpasning af motorerne for at tilgodese pladsforholdene, osv.), - overholdelse af de termiske, mekaniske, elektriske, logistiske og normative krav for alle de større internationale programmer (EMUtog, DMU-tog, by- og oplandsbaner, lokomotiver, TGV), - løbende opfølgning på den teknologiske udvikling, hvor elforsyningen i jævnstrømsmotorer ændres til asynkron strøm ved anvendelse af frekvensomformere, - deltagelse i udviklingen af teknologisk avancerede motorer (af typen "brushless") for at imødekomme de aktuelle krav om vægtreduktion, kompakt design og ydeevne. ELFORSYNING Transformere Ventilation LUFTPRODUKTION Bremsning Kompressor ADGANGSFORHOLD Døre Åbning Adgang for bevægelseshæmmede Platform KOMFORT Klimaanlæg i togvognene Ventilatorer for aircondition Klimaanlæg i førerkabinen Ventilatorer for aircondition 15

16 Emballage Nærings-og nydelsesmiddelindustri G.M.T. Flere millioner tomater, der skal sorteres. Upåklagelig hygiejne. Renhed, der er et laboratorium værdig. Mål? At kunne tåle daglig rengøring med højtryksrenser! LEROY-SOMERS LØSNING: 3000 IA-SERIEN Innovation, effektivitet, modulopbygning, service. Det er ikke altid nemt at vælge det bedste drivsystem. Og der skal jo også gerne være flere muligheder at vælge imellem. Det er dine maskiners effektivitet, der står på spil. Den nye 3000-SERIE, der er et resultat af 80 års erfaringer fra de store internationale markeder, passer perfekt til selv de mest forskelligartede og vanskelige situationer og omgivelser. Hos Leroy-Somer er vi klar til at tage enhver udfordring op. Prøv selv. Kontakt os. 3875da /k(Denmark) Leroy-Somer Danmark A/S Sivlandvænget 7B 5260 Odense S

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer

Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear ere Kølemiddelspumper Generatorer kvensomformere Kølemiddelspumper Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear kvensomformere Kølemiddelspumper er Tandhjulsgear Frekvensomformere delspumper Generatorer Snekkegear Snekkegear Elmotorer Tandhjulsgear

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget 3. Energi og effekt I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES

Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES Copenhagen Vibrator Products Rustfri Elektrisk Vibrator Motor NES 230V / 400V trefaset Indbygget tilslutningsboks Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse:

Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse: Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Vægtstang Æbler Batteri Benzin Bil Brændselscelle Energi kan optræde under forskellige former. Hvilke energiformer er der lagret i

Læs mere

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme

Industrial Luftsolfangere til industri og større haller Effektiv affugtning og varmebesparelse med gratis solvarme Industrial Ø V S N Luftsolfangeretilindustriogstørrehaller Effektivaffugtningogvarmebesparelse medgratissolvarme Denne pjece omhandler SolarVentis industrielle luftsolfangersystem. Systemet er patenteret

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING

DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING DEN ENKLE VEJ TIL LAVE ENERGI- OMKOSTNINGER 10 GODE RÅD TIL AT FINDE DEN BEDSTE ENERGILØSNING www.sonnenkraft.dk 1 DE 10 TRIN TIL ET LAVT ENERGIFORBRUG FOKUSER PÅ DE STØRSTE ENERGIUDGIFTER Jo større energiudgifter

Læs mere

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA

230V Elektrisk Vibrator Motor NEA Copenhagen Vibrator Products 230V Elektrisk Vibrator Motor NEA 230V enkeltfaset Leveres med kabel og kondensator 2 polet 3.000 omdrejninger 4 polet 1.500 omdrejninger Cirkulær Vibration Hygiejnisk design

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik

ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230. Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem. Statisk måler med ultralydsteknik Varme- og kølemåler med ultralydsteknik Til private hjem Statisk måler med ultralydsteknik ULTRAHEAT/ULTRACOLD T230 Markedets bedste: Den nye generation af varme- og kølemålere med et fremtidsorienteret

Læs mere

Lejestrømme Hvad er det? Hvordan identificeres de? Hvordan uskadeliggøres de?

Lejestrømme Hvad er det? Hvordan identificeres de? Hvordan uskadeliggøres de? Lejestrømme Hvad er det? Hvordan identificeres de? Hvordan uskadeliggøres de? Jesper Moos, Application Engineer 1 Danfoss Drives Lejestrømme Program Danfoss Drives Introduktion Fysikken bag lejestrømme

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

ILLUSTRERET VIDENSKAB

ILLUSTRERET VIDENSKAB ILLUSTRERET VIDENSKAB Danmarks største kraftværk - Devrim Sagici, Jonas Stjerne, Rasmus Andersen Hvordan foregår processen egentlig på Danmarks største kraftværk, Avedøreværket? Kom helt tæt på de enorme

Læs mere

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig

2 maskiner. mom s. en time. Enkel servering. 16 kilo pommes frites på. kan tilberede. Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig Enkel servering Driftsikker & levedygtig Enkel & hurtig billigere sundere hurtigere Servér hele menuer og snacks hele døgnet Færre omkostninger Større profit 2 maskiner kan tilberede 16 kilo pommes frites

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

Driftssikker Vindmølle

Driftssikker Vindmølle Driftssikker Vindmølle Kingspan Wind er det seneste produkt i Kingspan Groups miljøvenlige sortiment. Resultatet af 30 års forskning, udvikling og innovation med installationer i mere end 60 lande og på

Læs mere

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan

S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan S8VK strømforsyninger Pålidelig og nem drift - på verdensplan Et af de mest kompakte design på markedet Modstandsdygtig i barske miljøer Nem og hurtig installation industrial.omron.dk 2 S8VK strømforsyninger

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise.

Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i lyset af udfordringerne fra klima krisen og den kommende oliekrise. rafikal ænke ank Civ. ing. Palle R Jensen Forhåbningsholms Alle 30 1904 Frb. C. (+45) 3324 7033 prj@ruf.dk PRESSEMEDDELELSE Dato: 4-1-08 Danmarks trafikale infrastruktur bør ændres grundlæggende set i

Læs mere

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis

Behagelig og billig varme. med træpiller og træflis Behagelig og billig varme med træpiller og træflis CO 2 Neutral Varme Stigende priser på fossile brændsler, såsom olie og gas kræver alternative og bæredygtige varmeløsninger til decentrale opvarmning.

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

Opgavesæt om Gudenaacentralen

Opgavesæt om Gudenaacentralen Opgavesæt om Gudenaacentralen ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Gudenaacentralen... 1 1. Vandet i tilløbskanalen... 1 2. Hvor kommer vandet fra... 2 3. Turbinerne... 3 4. Vandets potentielle energi...

Læs mere

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls

Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Johnson Controls PARTS CENTRE Dokumenterede fordele ved originale Sabroe reservedele fra Johnson Controls Originale reservedele resulterer i lavere energiforbrug Det er omkostningsbesparende at anvende

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Hvorfor vælge Mitsubishi? JAMSTEC Når du vælger Mitsubishi, vil du få fordel af de mange års teknisk erfaring, det globale perspektiv

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24. Serien

7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24. Serien Selvkørende Palletrucks 7PM18 7PM20 7PML20 7PLL24 1.8 til2,4 tons Serien Toyota Powerdrive System NY STANDARD INDEN FOR ARBEJDSYDELSE Toyota s selvkørende palletrucks, der præsenteres i denne brochure,

Læs mere

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold!

KVA VIND 10. Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA VIND 10 10 kw husstandsvindmølle > Nyt, kompakt design > Større vingefang > Høj effektivitet > Meget lydsvag Designet, konstrueret og produceret i Danmark - til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej

Læs mere

Intelligent Air - over hele verden

Intelligent Air - over hele verden DK QF-RØRSYSTEM Intelligent Air - over hele verden Dantherm Filtration er blandt de førende leverandører af luftrensningsanlæg til mange forskellige brancher over hele verden. Dantherm Filtration fokuserer

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller

Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller Oversigt over modeller Kondenseringsaggregater OPTYMA PLUS Oversigt over modeller OPTYMA PLUS Fuldt udstyret kondenseringsaggregater til fast installation Forstærket konstruktion Forberet til installation

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

Udendørs opvarmning. Udendørs komfort, uanset vejret

Udendørs opvarmning. Udendørs komfort, uanset vejret Udendørs opvarmning Udendørs komfort, uanset vejret Den komplette indendørs komfort, bare udendørs Dimplex udendørs opvarmning i al slags vejr Uanset om der skal etableres et behageligt sted, hvor der

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability)

(Kilde: The European Commission s Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability) Er der virkelig sol nok i Danmark Selv om vi ikke synes det, så er der masser af solskin i Danmark. Faktisk så meget, at du skal langt ned i Sydtyskland for at få mere. Derfor er konklusionen, at når solceller

Læs mere

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning

Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Varm luft Den bedste løsning til fleksibel og økonomisk opvarmning Gør det nemt at beherske indeklimaet WA-aggregater er det bedste valg, hvis du vil holde en konstant arbejdstemperatur med jævn fordeling

Læs mere

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle

KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle KVA Vind 6-10 10 kw Husstandsvindmølle > Høj effektivitet > Få sliddele > Minimal støj En attraktiv investering - skabt til danske forhold! KVA Vind A/S Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

10% Effektivitet i særklasse En ny vej til lavere omkostninger. Micro Plate varmevekslere til varme og varmt vand. bedre varmeoverførsel

10% Effektivitet i særklasse En ny vej til lavere omkostninger. Micro Plate varmevekslere til varme og varmt vand. bedre varmeoverførsel Effektivitet i særklasse En ny vej til lavere omkostninger Micro Plate varmevekslere til varme og varmt vand 10% bedre varmeoverførsel takket være et innovativt pladedesign, der optimerer flowhastigheden.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

A WORLD OF HUMIDIFICATION

A WORLD OF HUMIDIFICATION A WORLD OF HUMIDIFICATION KOR R EKT LU F TF UGTIGH ED ER EN ESSENTI EL FAKTOR Luftfugtighed er et vigtigt parameter i de klimatiske forhold her på jorden. Naturen og klimaet iværksætter i sig selv en meget

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden

FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4. Goddag til fremtiden FREMTIDENS ENERGI Lærervejledning til modul 4 Goddag til fremtiden Indledning Undervisningsmodul 4 fremtidsperspektiverer og viser fremtidens energiproduktion. I fremtiden er drømmen hos både politikere

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller

CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000. Temadag om mini- og husstandsmøller CIRKEL ENERGI Præsenterer Evance Wind Iskra R9000 Temadag om mini- og husstandsmøller Evance Winds Historie Grundlagt i 1999 stor vind fra Carter, alle arbejder stadig hos Evance. Forskning og udvikling

Læs mere

Samfundets elektriske energiforsyning

Samfundets elektriske energiforsyning Samfundets elektriske energiforsyning Niveau: 9. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet Samfundets elektriske energiforsyning arbejdes der med induktion, transformation og kraftværkers og

Læs mere

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt

2. Drivhusgasser og drivhuseffekt 2. Drivhusgasser og drivhuseffekt Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Drivhuseffekt Når Solens kortbølgede stråler går gennem atmosfæren, rammer de Jorden og varmer dens overflade op. Så bliver

Læs mere

Elektrisk Vibrator Motor NEG

Elektrisk Vibrator Motor NEG Copenhagen Products Elektrisk Motor NEG 230V / 400V 50Hz / Cirkulær Vibration Hygiejnisk design Rustfri endedæksler med O-ring Kan leveres i ATEX IP 66-7 F Kan leveres i rustfrit stål Kan leveres i forskellig

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere