news 19 SEPTEMBER 2007 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER Jagten på vedvarende energikilder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "news 19 SEPTEMBER 2007 THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER Jagten på vedvarende energikilder"

Transkript

1 news THE EUROPEAN MAGAZINE OF LEROY-SOMER 19 SEPTEMBER 2007 Jagten på vedvarende energikilder Power-seriens vekselstrømsgeneratorer bliver grønnere og grønnere! BELGIUM DENMARK FRANCE GERMANY ITALY PORTUGAL THE NETHERLANDS SPAIN SWITZERLAND UNITED KINGDOM Cirkulerende Lejestrømme Danmark Eksport af Leroy-Somers motorer til USA og Canada Johnson Controls Denmark ApS, Sabroe Products Drivsystemer til jernbaneapplikationer

2 BÆREDYGTIG UDVIKLING Jagten på vedvarende energikilder Tyskland insisterede på det, og de 27 EU-medlemsstater vedtog det: Inden 2020 skal en femtedel af den energi, der forbruges i Europa, komme fra alternative energikilder, som ikke udsender drivhusgasser, f.eks. vindenergi, solenergi og biomasse. En udvikling med fokus på nogle af de energikilder, der blev skubbet i baggrunden under den første industrielle revolution. I marts 2007 blev de 27 EUmedlemsstater på deres møde i Bruxelles enige om et ambitiøst projekt: I 2020 skal 20 % af det europæiske energiforbrug dækkes af vedvarende energikilder. Ifølge Europa-Kommissionens formand, José Manuel Barroso, er dette den mest ambitiøse politik om energi og klimabeskyttelse, der nogensinde er blevet vedtaget af en gruppe lande. Kort efter forpligtede medlemsstaterne sig til at reducere deres drivhusgasemissioner med 20 % inden Dette mål vil endda muligvis blive øget til 30 % (den reduktion, der er nødvendig for at undgå omfattende klimaændringer), hvis andre økonomiske stormagter som USA, Kina og Indien forpligter sig til kollektivt at gøre en indsats inden ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Jean-Michel Lerouge Leroy-Somer Bld Marcellin Leroy F Angoulême KOORDINERING OG LAYOUT: Im act REDAKTION: E. Dadda, A. Escrig, A. Galloway, Dr. R. Lamprecht, J.-M. Lerouge, J.-P. Michel, Ch. Notté, G. Oostendorp, C. Pegorier, O. Powis, G. T. Sørensen, V. Viccaro. Dette blad udsendes udelukkende til orientering. Leroy-Somer påtager sig derfor intet ansvar for omtaler og fotos i bladet. for rammerne af en ny protokol, som træder i stedet for Kyoto-protokollen, der udløber i Kyoto-protokollen har til formål at stabilisere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, der forhindrer, at jordens klimasystem forstyrres på skadelig vis. Inden 2012 skal EU have reduceret sine emissioner med 8 %. I dag dækker de vedvarende energikilder 7 % af Unionens globale energiforbrug. Det er lidt mere end i Der er imidlertid også sket en miljøfremmende udvikling på andre områder. Forbruget af kul er faldet fra 1990 til 2002 til fordel for gas, som er mindre CO2-forurenende. Men der er stadig meget lang vej igen. Sol, vind og biomasse De vigtigste vedvarende energikilder i Europa er sol, vind og biomasse. De har alle tre et stort potentiale, men udnyttelse af dette potentiale kræver, at Europa er i stand til at overvinde en række tekniske og økonomiske hindringer. Biomasse omfatter forskellige organiske råstoffer af vegetabilsk oprindelse, som kan omdannes til brændsel og anvendes til produktion af varme, el og brændstof. Biomasse dækker 14 % af energiforbruget på verdensplan og er således den fjerde mest udnyttede ressource i verden. Det skal dog siges, at bortset fra Østrig, Finland og Sverige, hvor udnyttelsen af biomasse er relativt høj, dækker den stadig kun 2 % af det europæiske energiforbrug. Den manglende interesse skyldes i vid udstrækning de relativt høje omkostninger, der er forbundet med biomassebaseret energiproduktion. For at råde bod på dette forsøger man gennem forskellige forskningsprogrammer på europæisk plan at udvikle nye konversionsteknologier med udgangspunkt i termokemiske, kemiske og biologiske fremgangsmåder. Denne forskning åbner for en 2

3 BÆREDYGTIG UDVIKLING bred vifte af anvendelsesmuligheder, både som kilde til varme og el og som biobrændstof. Vindens kinetiske energi, som vindmøllerne omdanner til elektricitet, er en anden energikilde, der vinder stadig større indpas. I Europa har denne energikilde bogstaveligt talt vind i sejlene med en produktion, der er steget med 154 % fra år 2000 til starten af 2006 (oplysningerne stammer fra Eurostat). I 2006 producerede Europa således 65 % af de MW vindenergi, der hvert år produceres på verdensplan. Verdens to førende vindenergiproducerende lande er i øvrigt europæiske, nemlig Tyskland, som tegner sig for knap en tredjedel af produktionen på verdensplan, og Spanien ( MW om året), skarpt efterfulgt af USA med MW (oplysningerne stammer fra World Wind Energy Association, 2006). Udviklingen af denne type energi afhænger af de fremskridt, der gøres med hensyn til styring af den svingende vindhastighed, men også hvad angår oplagring af den producerede energi til perioder med mindre vind. Den nye industrielle revolution Midt i det 18. århundrede så den første maskine dagens lys i forbindelse med den første industrielle revolution. Muskel-, vand- og vindenergi blev gradvist udskiftet med damp. I slutningen af det 19. århundrede blev den anden industrielle revolution indledt med opfindelsen af elektricitet og eksplosionsmotoren. Der blev indført opgaveorienteret planlægning af arbejdet (den såkaldte taylorisme). I 1970'erne indledtes den tredje industrielle revolution med udviklingen af elektroniske værktøjer og opfindelsen af internettet, mikroprocessoren og computeren. Udvikling af det europæiske energiforbrug 100% 80% 60% Vedvarende energi Atomenergi Gas Den fjerde industrielle revolution vil finde sted i det 21. århundrede og skal gøre det muligt at sikre en markant stigning i den mængde lavemissionsenergi, der produceres og anvendes i Europa for, med Kommissionens ord, at gøre Europa til en økonomi med en høj energivirkningsgrad og lave CO2- emissioner. 40% 20% Kul Olie Den globale opvarmning Ifølge Det Europæiske Miljøagentur er energiproduktionen i EU ansvarlig for 80 % af EU s samlede drivhusgasemissioner, der ifølge adskillige forskere er skyld i den globale opvarmning. 0% Kilde : Europa-Kommissionen Solcellebaseret energi er en tredje energikilde af stor interesse for Europa. Solens stråler omdannes til energi ved hjælp af et solcellebaseret anlæg. For øjeblikket er den solcellebaserede energiproduktion en relativt dyr løsning. Inden for rammerne af EU's Herkules-program forsker man i, hvordan man kan forbedre sådanne anlægs ydeevne og gøre solenergien konkurrencedygtig. Man har allerede påvist muligheden for at anvende en ny mekanisme baseret på solceller i galliumarsenid, som skulle gøre prisen for en kilowatt solenergi mere interessant. Efter den industrielle revolution, hvor de ikke-forurenende energier blev skubbet i baggrunden for at opnå størst mulig ydeevne, er der nu en ny revolution på vej, som skal give de grønne energier deres storhedstid tilbage og gøre dem mere konkurrencedygtige. Europa har sammen med EU's forskere og industrier spillet en væsentlig rolle for at sikre disse energiformer en renæssance. Det mellemstatslige panel om klimaændringer vurderer, at drivhusgasemissionerne allerede har hævet jordens temperatur med 0,6 C, og at mennesket vil være ansvarlig for en stigning på mellem 1,4 og 5,8 C inden udgangen af dette århundrede, hvis ikke der gøres noget. Overalt i verden, og altså også i EU, vil dette have en alvorlig indvirkning på de forskellige landes økonomi og økosystemer. Ved at øge de vedvarende energikilders andel af det europæiske energiforbrug markant vil man kunne spare op mod 100 milliarder euro og 780 millioner ton CO2 på årsbasis. 3

4 ENERGI Power-seriens vekselstrømsgeneratorer bliver grønnere og grønnere! Med udviklingen af vedvarende energikilder som vind, vand og biomasse er vekselstrømsgeneratorerne mere populære end nogensinde før. Leroy-Somer, som er verdens førende producent af vekselstrømsgeneratorer til industrielle formål, er med til at fremme disse nye energikilders udvikling med en serie generatorer, der passer til ethvert behov Power-serien. En ud af fire vekselstrømsgeneratorer stammer fra en af Leroy-Somers fabrikker i Europa, USA eller Asien. Ud over virksomhedens standardserie (Partner) har Leroy-Somer udviklet endnu en serie, Power-serien, som kan tilpasses efter kundernes specifikke behov. Serien henvender sig til såvel motorproducenter (diesel eller gas) som producenter af gas-, damp-, vand- og vindmølleturbiner og har en effekt på mellem 1 og 20 MW. De vekselstrømsgeneratorer i Power-serien, der skal forsyne det europæiske marked, fremstilles i Orléans i Frankrig. Generatorerne er vidt forskellige og kan veje lige fra 2 til 80 ton. Alle tilgodeser de på original vis kundernes helt specifikke behov med hensyn til både elektrisk dimensionering (spænding, hastighed, effekt) og mekanisk konfiguration (åbne eller lukkede maskiner), og de forsynes med særlige funktioner efter behov. Power-serien til applikationer af enhver art Vindmøllemarkedet er et helt specielt marked. Producenterne på dette marked udvikler deres helt egne teknologier og forventer således, at deres leverandører udviser stor fleksibilitet og er i stand til at tilpasse sig deres produkter. Derfor er vekselstrømsgeneratorerne til denne branche, som skal anbringes øverst i nacellen i over 80 meters højde, også 100 % kundetilpassede. For øjeblikket producerer Leroy-Somer asynkrone vekselstrømsgeneratorer på 3 MW til vindmølleproducenterne, og virksomheden er endvidere i gang med at udvikle en 2 MW generator til dette marked. Interessen for de små hydroelektriske anlæg, der primært installeres i områder med lille højdeforskel, som ikke kræver større investeringer i bygge- og anlægsarbejder, er stærkt stigende. Også her er det af største betydning at kunne levere vekselstrømsgeneratorer, der er tilpasset 100 % til områdets karakteristika (højdeforskellen samt mekaniske og lov- og miljømæssige krav). Leroy-Somer har i flere år tilbudt en serie vekselstrømsgeneratorer, der er specielt udviklet til vandturbiner, og som kan tilpasses præcist til udbudsbetingelserne med hensyn til f.eks. overhastighed, aksiale og/eller radiale påvirkninger, monteringstype osv. Leroy-Somer leverer endvidere vekselstrømsgeneratorer til biomasseanlæg, både til installationer, som producerer damp ved forbrænding af vegetabilsk materiale, og til anlæg, som opsamler den biogas (metan), der stammer fra gæring af organiske materialer, med henblik på forsyning af gasmotorer. Affaldsforbrænding er et andet anvendelsesområde og et godt eksempel på, hvordan dampen opsamles og omdannes til elektricitet af en dampturbine, der er forbundet med en vekselstrømsgenerator fra Leroy-Somer. Det er dog et krav, at der føres streng kontrol med de stoffer, der ledes ud i atmosfæren. Generelt kan det siges, at alle industrielle anlæg, som producerer damp, f.eks. papir- og dækfabrikker, er i stand til at producere elektricitet eller kunne opføre et kombineret kraftvarmeanlæg. Leroy-Somer har endvidere stor erfaring med at rådgive producenter af naturgasdrevne kraftværker. Denne type kraftværker har den fordel, at de kan installeres forholdsvis hurtigt og tæt på deres endelige forbrugssted, idet turbiner og vekselstrømsgeneratorer kan leveres som pakkeløsninger, der installeres og efterfølgende tilsluttes det lokale net. For øjeblikket afsættes Leroy-Somers vekselstrømsgeneratorer imidlertid oftest til kraftværker, der omsætter en dieselmotors mekaniske energi til elektricitet. En lang række producenter har specialiseret sig i at installere værker af 4

5 ENERGI denne type i samarbejde med Leroy-Somer, som leverer vekselstrømsgeneratorer, der er tilpasset selv de mest særprægede specifikationer. De anvendes især af hospitaler, hoteller og større administrationer og sikrer deres energiuafhængighed. Endvidere kan de om nødvendigt tilsluttes elnettet. På samme måde anvendes dieselmotorer ofte inden for det maritime område til forsyning og/eller elektrisk fremdrift af krydstogtskibe, færger og containerskibe, men også inden for olie- og gasmarkedet, hvilket de seneste ordrer til de såkaldte FPSO-platforme (flydende produktionsanlæg med lagringsog afskibningsfunktioner) og LNG-tankskibe (flydende naturgas) vidner om. Europas evne til at øge de grønne energikilders andel af det globale energiforbrug afhænger i vid udstrækning af landenes evne til effektivt at udnytte disse nye energiformer. I den forbindelse vil Power-serien og Leroy-Somers ekspertviden spille en afgørende rolle....mens kranskibet Thialf arbejder hårdt! Krydstogtskibet slapper af Der er ved at blive lagt sidste hånd på moderniseringen af det første af fire Millenium-krydstogtskibe, der siden 2000 har sejlet i Det Caribiske Hav. En diesel-vekselstrømsgenerator på 11,5 MW, der drives med tung brændselsolie, skal forbindes med to brændstofkrævende gasturbiner på 25 MW for at give en mere økonomisk fremdrift, især ved indsejling til havnene, hvor hastigheden er lav. For at begrænse den tid, hvor skibet skulle ligge stille, fremstillede skibsværftet Aker en samlet blok på 300 ton, som omfatter en dieselmotor af typen Wärtsila 16V38B og en LSA 62 B100/12p-vekselstrømsgenerator, samtidig med at skibet fortsatte sin sejlads til de passagerers udelte begejstring. Dets tid i tørdok blev reduceret til et minimum blot 17 dage tog det at skære skroget op og installere det nye modul. Derimod er der ingen udsigt til ferie for kranskibet Thialf, der er bygget til at installere bore- og produktionsplatforme for det hollandske rederi Heerema. Det er 200 m langt, er udstyret med to kraner med en løftekapacitet på ton og kan have op til 736 personer om bord. Det er verdens største arbejdsskib. For at kunne arbejde offshore på dybt vand i Den Mexicanske Golf skulle det imidlertid udstyres med et dynamisk positionsbestemmelsessystem, som krævede større effekt. Leroy-Somer leverede fire vekselstrømsgeneratorer af typen LSA 58 XL115 på 5 MVA og to vekselstrømsgeneratorer af typen LSA 60 B105 på 7 MVA, der drives af dieselmotorer med 514 omdr./min. 5

6 TEKNIK CIRKULERENDE LEJESTRØMME Akselspænding og cirkulerende lejestrøm opstår forskellige steder i en induktionsmotor og er ikke blot en følge af anvendelsen af frekvensomformere. Motorhus Statorvikling Omformer Motorleje Statorkerne Trefaset sinusformet strømforsyning Tidsvariabelt flux, som omgiver akslen Rotor Tidsvariabelt flux, som omgiver akslen Rotor Stator-til-rotor-koblingsstrøm Rotor-til-aksel-koblingsstrøm Statorvikling til motorhus-akselstrøm Statorvikling-til-jord-strøm Ledende kobling Lejestrøm Ledende kobling Maskinens lejer Belastning Belastning (dv/dt). Disse høje switch-frekvenser kan inducere spænding i akslen, som akkumuleres til et niveau, der kan blive afladet til jord gennem lejerne og derefter oplades igen. Derved opstår der skader på lejernes overflade på grund af gnistbearbejdning (electric discharge machining, EDM). Løsninger Fænomenet er velkendt, men dets forekomst er vanskelig at forudsige. Det er dog i applikationssammenhængen meget sjældent noget problem, navnlig under byggestørrelse 280. At fænomenet opstår, er ikke resultatet af en fremstillingsfejl i motor eller frekvensomformer. At fastslå, hvorvidt der er behov for forebyggende systemer, er en ren afvejning af omkostning og risiko: for eksempel koster et isoleret leje til en lille motor mere end statoren. Der er derfor behov for at løse problemet overordnet på systemdesignniveau. Tiltag Sikre højfrekvent jordforbindelse Reducere switch-frekvensen Induktive linjefiltre Vibrationsanalyse af udstyrsinstallation Isolerede lejer (option fra byggestørrelse 160) Akseljordbørste Kommentar - Skærmet kabel mellem drev og motor. - Lavimpedans jordforbindelse på den drevne maskine. Undgå frekvenser over 6kHz; jo højere frekvens, desto hyppigere forekomst af strømafladning. Navnlig ved lange kabellængder. Enhver dæmpning i 'common mode'-drevspændingen reducerer den kapacitive afladningsenergi efter kvadratreglen. Nyttigt til at finde tendensen for peak i 2-4 khz-området, som er tegn på EDM. Kan overvejes for motorer over byggestørrelse 280. Eliminerer ikke akselspændinger, der således kan skabe problemer i den drevne maskine. Kan overvejes ved motorer over byggestørrelse 280. Afvigelser i stålets elektriske egenskaber, stator-/rotorkoncentricitet, uensartede luftspalter, utilstrækkelige fremstillingstolerancer og ubalance mellem motorviklingerne er konstruktions faktorer, der fører til dannelse af asymmetriske magnetfelter, som derefter forårsager cirkulerende lejestrømme, selv når motoren drives af en ren sinusformet strømforsyning. Desuden kan 'common mode'-spændinger fremkaldt af uensartet magnetisering af motorviklingerne kombineret med akseljordstrøm ligeledes forårsage cirkulerende lejestrømme. Leroy-Somer har effektivt overvundet disse problemer gennem indførelse af computerstøttet design, præcisionsværktøjer og avancerede produktionsteknikker. Aksel spændingen ligger nu under 300 mv (peak) og overholder dermed NEMA MG1, 1993 Rev 3 og IEC Anvendelsen af hurtigtkoblende effektenheder, såsom IGBT'er, i frekvensomformere har på ny medført problemer med akselspændinger og cirkulerende lejestrømme på grund af 'common mode'-spændingsgenerering fra de høje switch-frekvenser (op til 20kHz) og den deraf følgende kraftige stigning i spændingen 6 Isoleret kobling Mellem motor og dreven maskine.

7 NY TEKNOLOGI Leroy-Somer Radial Permanent Magnet LSRPM er ikke mindre end en revolutionerende el-motor teknologi, der uden tvivl vil få stor indflydelse på konstruktionen og driften af industrielle anlæg med regulerbar hastighed overalt i verden. Leroy-Somers nye, innovative el-motor teknologi sætter helt nye standarder for ressourceudnyttelse og virkningsgrad ved regulerbar hastighed. Komponent- og materialeforbruget er reduceret markant i forhold til traditionelle el-motorer, og virkningsgraden ligger over imponerende 95% i stort set hele hastighedsområdet. Konstruktionsmæssigt kan LSRPMmotorerne tilpasses eksisterende anlæg og således fysisk erstatte standard motorstørrelser. Samtidig er energiudnyttelsen og virkningsgraden øget markant. Som et ekstra plus er driftssikkerheden forbedret væsentligt pga. den kompakte konstruktion, der giver mulighed for drift ved meget høje hastigheder uden problemer. Med Leroy-Somers LSRPM-teknologi kan man nu opnå en meget konstant og høj virkningsgrad med over 95% energiudnyttelse. Dette er en ressourceudnyttelse, som både kunderne og miljøet kan mærke. Kunderne på deres elregning og driftsomkostninger og miljøet med et lavere el-forbrug og mindre ressourceudnyttelse. Perspektiverne for de nye LSRPMmotorer med variabel hastighed er specielt store for de industrier og arbejdsprocesser, der opererer med motorhastigheder, der reguleres. Eksempelvis ventilation, pumper og kompressorer. Leroy-Somer har beskyttet PM-teknologien med adskillige patenter. Personalenyt hos Leroy-Somer Danmark Xavier Ouitre Xavier har været ansat hos Leroy- Somer Danmark A/S i ca. 1 år, hvor han hovedsagelig tager sig af teknisk salg og dataoptimering. Xavier har tidligere været ansat hos ABB samt hos Munk IT. Han er franskmand, dansk gift og har boet i Danmark i 22 år. Mette Skat Jensen Mette er genansat hos Leroy- Somer Danmark A/S som regnskabschef. Hun har i en periode på 2 år prøvet kræfter andet sted, men er vendt glad tilbage efter at Erik Nielsen har valgt et job i nærheden af sin bopæl. Erik Haase Erik har været ansat siden august 2006, og beskæftiger sig især med logistik og lager, herunder den daglige spedition, fakturering samt ordrebehandling. Erik er fra Canada med dansk familiebaggrund og har tidligere arbejdet som speditør hos Lufthansa Cargo. Cyril Guéret Cyril er ansat af hovedkontoret som VIE, udstationeret i Danmark for en 2-årig periode. Han er uddannet ingeniør og beskæftiger sig hovedsagelig med teknisk kundesupport. 7

8 APPLIKATION Bilmonteret kraftcenter på 7,5 kw har i samarbejde med Leroy-Somer udviklet verdens kraftigste bilapterede generatoranlæg, der kan trække en 3 cylinder kompressor, som yder imponerende 800 liter luft/min ved 12 Bar. Seitek er mest kendt for de apterede dieseltrukne generatoranlæg, som i stort omfang anvendes på danske, svenske, norske og polske brandbiler, på Falck køretøjerne, i DR sendevogne og i forskellige værkstedsvogne, når der er brug for startstrøm, svejsestrøm og strøm til kompressorer, redskaber og værktøjer. For de kompakte generatoranlæg kan levere den ønskede kraft på 12/24V, 60V, 230 eller 380V fra den fleksible elektronikboks. Men der skulle helt andre kræfter og ressourcer på banen, da Seitek fik til opgave at udvikle verdens mest kraftfulde generatoranlæg til aptering på arbejdsbiler. Generatoranlægget skulle kunne trække en stor 3 cylindret kompressor på 7,5 kw, og det var lidt af en teknisk udfordring. Det var entreprenørfirmaet Arkil, der havde brug for den kraftige strømforsyning til at trække store kompressorer, der anvendes, når firmaet skyder blandt andet fiberkabler underjordisk over lange afstande. - Teknisk set var det en ret stor udfordring at lave et sådan generatoranlæg, og det er da heller ikke gjort før, mig bekendt, fortæller Torkild Gude, der er indehaver af Seitek. - For én ting er at producere den nødvendige strømstyrke, men en anden ting er at styre og kontrollere den meget kraftige startstrøm på sådan et anlæg. Så der var brug for at tænke i helt nye tekniske baner. Heldigvis valgte jeg at kontakte Leroy-Somer, fordi de er kendte for at tage imod en spændende teknisk udfordring, og så leverer de nogle gode elektrotekniske, kundetilpassede løsninger. Problemet opstod, da kunden ønskede strøm til både kompressor og en selvstændig 230V forsyning. På grund af 8

9 APPLIKATION dette ønske måtte generatoren være designet til 230V og kompressoren skulle så kunne køre på 3x230V. Da forsyningsspændingen var lav, blev strømmen stor, så startstrømmen steg til enorme størrelser. Omregnet til HK skulle man bruge 226HK i startøjeblikket og motoren havde kun 137. Eneste løsning var at styre el-motoren direkte, men Leroy-Somers motor med integreret frekvensomformer Varmeca - kunne ikke direkte anvende forsyningen fra køretøjet (3x230V) på grund af frekvensen (mere end 100Hz). Torkild Gude fra Seitek fik en idé, som han udviklede i samarbejde med Jean- Sébastien Flammang, salgsingeniør fra Leroy-Somer Danmark A/S: Man kunne udvikle en speciel ensretterbro, som kan arbejde med denne høje frekvens for at forsyne frekvensomformeren direkte, samt hæve spændingen til 440V DC. Leroy-Somer havde allerede en del erfaring fra sporvogne i Schweiz med nogle motorer med integreret frekvensomformer (Varmeca) med en DC spændingsforsyning. Det unikke ved denne konstruktion er, at man opnår den nødvendige kraftforsyning samtidig med, at man med frekvensomformeren undgår den kraftige startstrøm, der ellers ville være ødelæggende for anlægget. Yderligere er der mange fordele ved denne løsning: ingen trailer, ingen krav til E- kørekort, samlet generator-/kompressorvægt på ca. 325 kg, kan bruges overalt og betjenes af alle! Kompressorblokken med motor, tanke og automatik vejer alene 290 kg og er en tilpasset løsning fra Reno-FF. Seitek har netop leveret og indkørt det første anlæg til Arkil, og efter Torkild Gudes oplysninger fungerer generatoranlægget, efter nogle mindre justeringer, helt efter hensigten. Arkil har brug for flere anlæg, og hos Seitek har man store forventninger til markedsmulighederne til entreprenørbranchen i både indland og udland. 9

10 NY EL-MOTOR TEKNOLOGI 95% VIRKNINGSGRAD Leroy-Somer introducerer det 21. århundredes mest nyskabende el-motor teknologi. Den unikke HPM (hybrid permanent magnet) el-motor sætter nemlig helt nye standarder for virkningsgrad og ressourceudnyttelse. Konstant og høj virkningsgrad med over 95% energiudnyttelse i hele hastighedsområdet Øget driftssikkerhed pga. af den forenklede og patenterede konstruktion Optimeret hastighedsstyring og nedsat energiforbrug ved regulering med POWERDRIVE frekvensomformer LEROY-SOMER DANMARK A/S Sivlandvænget 7B DK-5260 Odense S Tlf Fax

11 CERTIFICERING Eksport af Leroy-Somers motorer til USA og Canada Globalisering forpligter. Mange af Leroy-Somers kunder har fabrikker på flere kontinenter eller eksporterer deres maskiner til udlandet. Uanset om det drejer sig om multinationale selskaber eller mindre virksomheder, er det vigtigt at kunne følge dem i deres udvikling og levere produkter, der tilgodeser gældende standarder, certificeringer og lokale bestemmelser. Leroy-Somer fremstiller således f.eks. komplette serier af motorer, som er i overensstemmelse med NEMA's standarder for elektrisk og mekanisk konstruktion, samt motorer, der er UR- og CSA-certificeret. Trefaset motor fra LS-serien i aluminium, IP 55 UR-certificering i henhold til Underwriters Laboratories' specifikationer i USA ), og motorernes typeskilt bærer UR-logoet samt nummeret E CSA-certificering Et verdensomspændende servicenetværk Endelig har Leroy-Somer en salgsafdeling i USA og et omfattende servicenetværk, som servicerer de nordamerikanske kunder. Til det amerikanske marked har Leroy- Somer udviklet en speciel serie motorer, hvor UR-certificeringen (Underwriters Laboratories Recognized Component) fremgår af motorens typeskilt og angiver, at motoren er en anerkendt komponent. De motorserier, som Leroy-Somer markedsfører i USA, lever ikke blot op til de krav, der skal opfyldes for at opnå UR-certificering, men også til de føderale bestemmelser om energieffektivitet i EPAct. Leroy-Somer kan tilbyde motorer i to niveauer: Niveau 1: Anerkendelse af isoleringssystemet (OBJY2). Alle Leroy-Somers klasse F-produkter kan fremstilles med dette isoleringssystem (blad E 68554). Disse motorers typeskilt bærer UR-logoet samt nummeret E Niveau 2: Anerkendelse af motoren som helhed i henhold til UL LS-, FLS-, FLSC-, LSES- og LSMVmotorerne er godkendt (blad E Leroy-Somer tilbyder ligeledes motorer til det canadiske marked, som bærer forkortelsen CSA (Canadian Standards Association). Det drejer sig om serierne LS, LSES og PLS. EEV-mærket (energieffektivitetskontrol) angiver, at produktets ydeevne og energieffektivitet er blevet kontrolleret i henhold til CSAstandarderne, hvilket f.eks. er tilfældet med LSES-serierne, der har en meget høj virkningsgrad. Der er blevet indgået aftaler om gensidig anerkendelse mellem CSA og UL-laboratorierne (Underwriters Laboratories), som udsteder mærket UR. Stator-/rotorenhed til semihermetiske kompressorer Interessante kilder og link:

12 APPLIKATIONER Forbedret teknologi bag frekvensomformerdrift Johnson Controls Denmark ApS, Sabroe Products Det er en kendt sag, at markedet for køleprodukter i stigende grad fokuserer på energiforbrug, pålidelighed, miljøforhold og samlede levetidsomkostninger. For at imødekomme disse krav har Johnson Controls Denmark ApS, Sabroe Products udviklet en fremtidssikret kompressor, SABCube-kompressoren, en effektiv, driftssikker og kompakt løsning, som fuldstændig revolutionerer markedet for små skruekompressorer. Teknologien bag frekvensomformerdrift er blevet optimeret og kombineret med både en specialdesignet HPM-motor fra Leroy-Somer og en skruekompressor med færre bevægelige dele og større effektivitet. SABCube er desuden udstyret med et innovativt, fuldt integreret oliestyresystem. Enhver kan sætte en frekvensomformer på en skruekompressor og regulere kapaciteten ved at variere hastigheden udfordringen ligger i at undgå bestemte former for vibration og støj under alle belastningsforhold og ikke mindst at undgå yderligere omkostninger. Leroy-Somer har været vores vigtigste samarbejdspartner i dette projekt. Dels fordi deres HPM (Hybrid Permanent Magnet) motorteknologi passer perfekt ind i SABCube-konceptet, og dels fordi Leroy-Somer har ekspertisen omkring variabel hastighed, forklarer Christian Christensen fra Johnson Controls Denmark (Sabroe Products). De eneste udvendige rør og slanger på SABCube er en meget kort tilslutning ved det pilotstyrede omløbsventilsystem og oliereturslangen fra sammenløbsfilteret alle andre komponenter, herunder selve oliekøleren, er integreret i olieseparatoren eller kompressorblokhuset uden at dette besværliggør service. 12 Enheden er helt indkapslet den kombinerede omformer og strømforsyning med betjeningspanel indgår i selve enheden og opfylder alle beskyttelseskrav i henhold til IP 54. Både effektelektronikken og hele det elektriske panel køles af en separat varmevekslerkreds inde i oliekøleren.

13 APPLIKATIONER Hør mindre, se mindre, oplev mere... SABCube-kompressoren er en støjsvag, kompakt og effektiv løsning, som fuldstændig revolutionerer markedet for små skruekompressorer. SABCube-kompressorenheden reducerer energiomkostningerne med op til 30 %. Den er specialkonstrueret til automatisk at køre med den maksimalt tilgængelige effektivitet ved enhver påkrævet ydelse. Den dokumenterede driftssikkerhed og det enestående servicekoncept, der er baseret på præventiv vedligeholdelse, nedsætter serviceomkostningerne med helt op til 25 %. SABCube er desuden ekstremt kompakt og støjsvag sammenlignet med konventionelle kompressorer med fast hastighed. Revolutionerende motorteknologi SABCube er et helt nyt kompressorkoncept udviklet ved hjælp af innovativ anvendelse af dokumenteret teknologi, hvilket har resulteret i en exceptionelt høj driftseffektivitet. Teknologien bag frekvensomformerdrift er blevet optimeret og kombineret med både en specialdesignet HPM-motor fra Leroy- Somer og en skruekompressor med færre bevægelige dele og større effektivitet. SABCube er desuden udstyret med et innovativt oliestyresystem. Disse teknologier er alle fuldt integrerede i samme kompakte enhed, der styres af et Unisabkontrolsystem. 13

14 APPLIKATIONER Drivsystemer til jernbaneapplikationer Jernbanemarkedet har et højt vækstpotentiale på verdensplan. Med over 40 års erfaring og mere end installerede motorer kan Leroy-Somer tilbyde en komplet serie asynkrone jævnstrømsmotorer til jernbanesektoren. I dag har virksomheden endvidere oprettet et højt kvalificeret tværfagligt ingeniørteam, der står for projektstyring rundt omkring i verden. Funktionstype og materiel Hvad enten der er tale om et TGV-højhastighedstog (350 km/t), et klassisk passagertog (110 km/t) eller en undergrundsbane (70 km/t), omfatter en jernbaneapplikation generelt fem typer funktioner: drivlinjen, elforsyning, luftproduktion, adgangsforhold og komfort. Funktionerne i forbindelse med drivlinjen og bremsemekanismen er de mest kritiske. Hvis der opstår fejl eller driftsforstyrrelser her, standser toget med det samme. Klimaanlægget, som skal sikre passagererne en behagelig rejse, og åbningen af dørene, som har med adgangsforholdene at gøre, er også nogle ekstremt vigtige funktioner. De elmotorer, der driver disse funktioner, udsættes for store mekaniske og elektriske belastninger fra jernbanemateriellet. Vibrationer, stød, temperaturudsving (-30 C til +90 C) og en statisk omformer (forsyning), som giver dårlige sinuskurver, er de væsentligste belastninger, som gør, at motorerne og især viklingen slides hurtigere. DRIVLINJE Transformere Ventilation af oliepumpens køler og drivsystem Motorblokke Ventilation Trækmotorer Ventilation Pantografer Løftekompressor Reguleringsmodstande Ventilation Et komplet udvalg til jernbanesektoren For at imødegå de forskellige internationale programmers elektriske og mekaniske krav har Leroy-Somer udviklet en speciel serie drivsystemer til jernbanesektoren. Serien er opdelt i fire niveauer alt efter de nødvendige forhold. Motorerne fra niveau 2 til 4 er bl.a. udstyret med en stator med specialudviklet teknologi, som har en yderst modstandsdygtig motorkerne. De er særdeles velegnede til at varetage togets vitale funktioner. Det første niveau svarer til en standard industrimotor. I jernbanesektoren er de afgørende kriterier i dag minimal vedligeholdelse, høj komponentpålidelighed, lang driftslevetid for togene og minutiøs overholdelse af standarderne. Man taler om LCC (livscyklusomkostninger) og MTBF (gennemsnitlig driftslevetid). Leroy-Somers niveau 4-motorer lever 100 % op til disse krav og har en særdeles lang gennemsnitlig driftslevetid på omkring 1,5 millioner timer! 14

15 APPLIKATIONER Konstant teknologisk overvågning Leroy-Somers ingeniørteam behersker det aktuelle markeds forskellige krav 100 % og følger løbende op på udviklingen inden for materiel til jernbanesektoren, bl.a. med: - moderniseringsløsninger til alle former for eksisterende rullende materiel (udskiftning af jævnstrømsmotorer med vekselstrømsmotorer, tilpasning af motorerne for at tilgodese pladsforholdene, osv.), - overholdelse af de termiske, mekaniske, elektriske, logistiske og normative krav for alle de større internationale programmer (EMUtog, DMU-tog, by- og oplandsbaner, lokomotiver, TGV), - løbende opfølgning på den teknologiske udvikling, hvor elforsyningen i jævnstrømsmotorer ændres til asynkron strøm ved anvendelse af frekvensomformere, - deltagelse i udviklingen af teknologisk avancerede motorer (af typen "brushless") for at imødekomme de aktuelle krav om vægtreduktion, kompakt design og ydeevne. ELFORSYNING Transformere Ventilation LUFTPRODUKTION Bremsning Kompressor ADGANGSFORHOLD Døre Åbning Adgang for bevægelseshæmmede Platform KOMFORT Klimaanlæg i togvognene Ventilatorer for aircondition Klimaanlæg i førerkabinen Ventilatorer for aircondition 15

16 Emballage Nærings-og nydelsesmiddelindustri G.M.T. Flere millioner tomater, der skal sorteres. Upåklagelig hygiejne. Renhed, der er et laboratorium værdig. Mål? At kunne tåle daglig rengøring med højtryksrenser! LEROY-SOMERS LØSNING: 3000 IA-SERIEN Innovation, effektivitet, modulopbygning, service. Det er ikke altid nemt at vælge det bedste drivsystem. Og der skal jo også gerne være flere muligheder at vælge imellem. Det er dine maskiners effektivitet, der står på spil. Den nye 3000-SERIE, der er et resultat af 80 års erfaringer fra de store internationale markeder, passer perfekt til selv de mest forskelligartede og vanskelige situationer og omgivelser. Hos Leroy-Somer er vi klar til at tage enhver udfordring op. Prøv selv. Kontakt os. 3875da /k(Denmark) Leroy-Somer Danmark A/S Sivlandvænget 7B 5260 Odense S

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi

ENERGY. Leg og lær med vedvarende energi ENERGY Leg og lær med vedvarende energi Hvordan sikrer vi, at vores bæredygtig generation? Vi har alle et ansvar over for vores klode. Naturens råstoffer er ikke uendelige, og vores beskyttende ozonlag

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore

NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01. marine. service. industri. offshore NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 01 marine service industri offshore 02 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE NORDHAVN MARINE & OFFSHORE 03 NORDHAVN MARINE & OFFSHORE EKSPERT I DIESELMOTORER, GENERATOR- OG FREMDRIVNINGSANLÆG

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

PON POWER SCANDINAVIA - TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER

PON POWER SCANDINAVIA - TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER PON POWER SCANDINAVIA - TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER TOTALLEVERANDØR AF ENERGISYSTEMER Elforsyningen er et af de elementer, der er essentielle for de fleste produktioner og som skal virke hver gang,

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft!

Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! Udnyt solens naturlige varme. Det er sund fornuft! www.sonnenkraft.dk Derfor er solvarme genialt forever clever Der er masser af god energi i solen Solenergi og energireserver sat i forhold til jordens

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.

Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss. Danfoss A/S Salg Danmark, Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager Tel.: +45 8948 9108 Fax: +45 8948 9307 www.varme.danfoss.dk E-mail: varmepumper@danfoss.dk Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger,

Læs mere

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE

FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE FORGASNINGSKEDEL TIL BRÆNDE Den bedste måde at fyre med brænde på... Forgasningsgenerator til brænde DOKOGEN Kompressorer ATMOS 1945 TRADITION OG SUCCES Tre generationer af familien Cankař ATMOS 79 år

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj

Effektivt og sikkert frigørelsesværktøj Frigørelsesværktøj Udskiftelige skær på klippere, modhager på spredere, batteri med høj ydeevne og innovativ betjeningsknap er med til at gøre WEBER-RESCUE til et førende brand på markedet. Effektivt og

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com

V112-3.0 MW. Én vindmølle til én verden. vestas.com V112-3.0 MW Én vindmølle til én verden vestas.com VI LEVERER DEN ØNSKEDE VINDKRAFT ÉN HØJTYDENDE OG PÅLIDELIG VINDMØLLE TIL ÉN VERDEN Højtydende og pålidelig V112-3,0 MW er en højtydende og pålidelig

Læs mere

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK

MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE A/S MERMAID MARINE SERVICE EQUIPMENT J.H. TEKNIK Stærk kompetencepartner Udviklingsstrategi Vi forventer, at det overordnet fokus på miljø, grønne regnskaber og generelle økonomiske besparelser i samfundet medfører et øget fokus på skrogrensning, propelpolering

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi

V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi V90-3,0 MW En lettere vej til mere energi Vingeteknologisk innovation 3 44 meter førende vingeteknologi I vores bestræbelser på at forøge effektiviteten for vores V90-3,0 MW mølle har vi foretaget gennemgribende

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015

Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier. September 2015 Teaser fra virksomhedsbeskrivelse, Floating Power Plant udbud af nye aktier September 2015 Introduktion Udbuddet består af op til 1.250.000 aktier til en fast pris på 20 kr. pr. aktie. En investering i

Læs mere

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov

GRUNDFOS DISTRICT HEATING. Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov GRUNDFOS DISTRICT HEATING Fjernvarme ifølge Grundfos vi opfylder ethvert behov Stærke partnerskaber gennem viden om fjernevarme Flow Thinking forbedrer fjernvarmeforsyningen Grundfos er verdens førende

Læs mere

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk

Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet. Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Kommende krav til vandvarmeres design og energieffektivitet Christian.Holm.Christiansen@teknologisk.dk Indhold Eco-design-direktivet EU-Kommissions studie af vandvarmere Forventede krav til vandvarmere

Læs mere

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR

SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TROMLEMOTORER K U NSTSTOFGEAR SCANDRIVE TEKNISKE DATA SCANDRIVE TROMLEMOTORER Ellegaard producerer, udvikler og servicerer tromlemotorer lokalt for dansk erhvervsliv og vi har i årtier holdt

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

UPDATE #06, marts 2013

UPDATE #06, marts 2013 UPDATE #06, marts 2013 Kære læser Velkommen i sjette udgave af UPDATE, hvor du igen finder en flok gode historier fra den hydrauliske verden. I dette nummer af UPDATE kan du blandt andet læse, at Hydra-Grene

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien

Oliefri stempelkompressorer DENTAL-Serien www.kaeser.com Oliefri stempelkompressorer DENTA-Serien Ydelse 65 til 950 l/min Tryk 10 bar vorfor vælge en KAESER dental-kompressor? Fordi det forventes, at en dentalkompressor giver oliefri, tør og hygiejnisk

Læs mere

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000

Spar energi og CO 2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, 517 mil ioner tons CO2 kunne spares hvert år, 250.000 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 40% energi spares der typisk, når frekvensomformere fra Danfoss styrer ventilatorer og pumper i erhvervsbygninger. 517 millioner

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Grøn energi i hjemmet

Grøn energi i hjemmet Grøn energi i hjemmet Om denne pjece. Miljøministeriet har i samarbejde med Peter Bang Research A/S udarbejdet pjecen Grøn energi i hjemmet som e-magasin. Vi er gået sammen for at informere danske husejere

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning.

Zantingh brændersystemer. Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh brændersystemer Den pålidelige energibesparende og miljøvenlige opvarmningsløsning. Zantingh har produceret gasbrændere under eget navn siden 1970. Den erhvervede ekspertise afspejles tydeligt

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05

Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER. Electra / Maj 2012 / 05 Af Maria Lykke Andersen Foto: Widex ET FORVARSEL OM GYLDNE TIDER Bygningen af høreapparatvirksomheden Widex' nye og CO2-neutrale hovedsæde er et forvarsel om behovet for ny viden hos installatørerne, men

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Mitsubishi: Navnet, der vækker tillid Hele verden rundt sætter folk, som er afhængige af deres gaffeltrucks, deres lid til Mitsubishi.

Læs mere

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til.

Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. 1 Modul 5 Vejr og klima Drivhuseffekten gør at der er liv på jorden Drivhuseffekten er det fænomen, der sørger for at jorden har en højere middeltemperatur, end afstanden til solen berettiger til. Planeten

Læs mere

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc.

Cool Partners. Kompressions varmepumper. Thomas Lund M.Sc. Cool Partners Kompressions varmepumper Thomas Lund M.Sc. Hvem er vi Thomas Lund, M.Sc. 15 års erfaring fra Sabroe, YORK og DTI Teoretisk beregninger, programmer og analyse Per Skærbæk Nielsen, B.Sc. 23

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012

EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid. Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 EcoGrid EU En prototype på et europæisk Smart Grid Maja Felicia Bendtsen Østkraft Holding A/S September 2012 PJ Uafhængig af fossile brændsler i 2050 Energi forbrug i Danmark 300 250 200 150 100 50 1980

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide

Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Lavenergiforarbejdning af plast hvad findes der af konkrete tiltag og løsninger? Gennemgang af RECIPE best practice guide Hvad er: Projektet er igangsat i 2005 af EU under. Intelligent Energi Europe programme

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed.

SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Den effektoptimerede solcelleløsning for maksimal systemsikkerhed. Udbyttestigning op til 25 % Modulintern MPP-tracking Mulighed for udnyttelse af tagflader i delvis skygge

Læs mere

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET

SiKKER gevinst HVER DAg! Nu KAN Du Få SOLCELLEANLæg i SONNENKRAFT KVALiTET Sikker gevinst hver dag! Nu kan du få solcelleanlæg i Sonnenkraft kvalitet www.sonnenkraft.dk SOLENS KRAFT Og energi. Helt gratis! Solen er stået op i mere end 4,57 milliarder år. Og hver dag udsendes

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik

Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics en dansk handelsvirksomhed med stor viden om pneumatik Pneumatics blev stiftet i 2004 med det formål at være en seriøs sparringspartner inden for pneumatik, således at vore kunder altid sikres

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Fjernstyring af intelligente vandingssystemer Vanding af golfbaner og andre græsarealer via en GPRS/Web løsning Crysbergs udviklingsingeniører blev sat på en spændende opgave, da en af vores samarbejdspartnerne

Læs mere

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen

EVlinkopladningsløsninger. Den vigtigste succesfaktor for el-bilen EVlinkopladningsløsninger Den vigtigste succesfaktor for el-bilen Transportadfærden i bymiljøer er i forandring, og elbilen er ved at blive det foretrukne valg blandt byboere, der kører mindre end 20 km

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere

Solvarme. Varmt anbefalet af energisparere Solvarme Varmt anbefalet af energisparere Komplet ramme af aluminium presset med 200 ton, for nem håndtering og sikker fastgørelse af glasset. Glaslisten med vulkaniserede hjørner for 100 % tæthed. 3,2

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk

SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk SOLCELLEANLÆG SolarEdge Kummerowsvej 3 9400 Nørresundby Tlf.: (+45) 9631 2020 Fax.: (+45) 9631 2021 www.nordland.dk Producer din egen strøm de næste mange år Reducer dit CO2-udslip Få en sikker og energirigtig

Læs mere

Trykforøgning og udpumpning

Trykforøgning og udpumpning GRUNDFOS VANDFORSYNING Trykforøgning og udpumpning Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg/udpumpningsanlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis du skal til at konstruere

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper

Trium DPV. Vertikale Flertrinspumper Trium DPV Vertikale Flertrinspumper 2 nødvendigheden af omhyggelighed Kunsten i at transportere vand er at finde den rigtige løsning, med maksimal effektivitet for enhver situation. Triums DPV serie af

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere