HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse"

Transkript

1 tssn X Postbesørget blad odc 209 tii ELS BOI.I}IOLI JEI{SEI{ LRIIGEI'IRRl(EII 3 ULBøLLE 5762 tjester SKERIII o 6/3 4 HAVREVIMPEN DOF. FYN f)ansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 7. ARGANG NR. 1, FEB Generalforsamlingen Vandrefalk på Æbelø Stenpikkeren på Fyns Hoved Krognæbstur Trækorientering Træk ved Storebæltsbroen Efteråret på Dovns Klint Brilleand

2 HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Ornitologisk Foreninga lokelrluollng ior Fynr Amt lssn X Tryk:Micro'Forma Oplag:630 Redalrtion: Søren Gjaldbæk - Jacob Sterup Andercen Tim Hesselballe Hansen - Michael Mosebo Jensen Redaktør: Søren Gjaldbæk, Carsten Hauchs Vænge 4, 5230 Odense M, tlf. 66 ' Udsendelse af Havrevimpen (abonnement, adresseændringer): Michael Mosebo Jensen, Flødstrupvej 9, 5540 Ullerslev, ttf Fra redaktionen Så er vi godt inde i det nye år og den nye redaktion tagcr over. Vi vil forsøge at videreføre den gamle redaktions linie. En betingelse for at lave et godt lokalblad er, at der kan bringes lokalt stof. Derfor opfordres alle til at sende bidrag til bladet, stort som småt. Er der ønsker om bestemte typer af artikler hører vi gerne fra læseme. Skulle nogen brænde inde med spørgsmål om fugle eller fuglelokaliteter behandler vi også disse. Indsendes bidrag på diskette retumeres denne snarest. I dette nummer ligger et girokort til frivillig indbetaling af bidrag til Havrevimpen. Bestyrelsen har foreslået beløbet sat op til 50 kr. for årets numre, der bl. a. omfatter årsrapporten, på forhånd tak for alle bidrag. Fra felten: Tim Hesselballe Hansen, lsgaardsvej 36 st.th Odense C, tlf, lfelten: Ring straks, hvis du ser noget usædvanligt! lnternet: Jan Holm Jensen, Ejersmindevej 10, 5250 Odense SV Tlf , Tlf.svarer , Formandens hjørne Kontaktadresse, bes relsen : Flemming Byskov, Sdr. Højrupvejen 128 C, Havndrup, 5750 Ringe, tlf Ungdomsudva!get: Lisbeth & Steen Winkel, Trappebæksvej 38, 5700 Svendborg, tlf lndhold: Generalforsamling Stenpikkeren fra Fynshoved Myreløver i Tryggelev Nor Unge trækugles orientering Fugleobservatør på Dovns Klint Fra felten Æbeløfredningen Krognæbsinvasion Tunapporter Tegninger: Ole Runge, Claus Dalskov, Kåre Gjaldbæk. Møder Ekskursioner Træk ved Storebælt Falken på Æbelø Brilleand Fotos: Michael Mosebo Jensen: side 11, 28, 32 og 33. Gunnar Knudsen: side 36 og Hurra, Havrevimpen fortsætter. Tak til Søren, fordi du vil løfte opgaven fremover og stor tak til Niels Larsen for en go' "Havrevimp" i nu mange år: Kort, præcist, sagligt og altid på gaden til tiden. Det er aftalt med den nye redaktør, at formanden i denne rubrik fortæller lidt om, hvad bestyrelsen arbejder med i DOF-Fyn-regi. For tiden prioriteres et tiltag om etablering af "våde enge" meget højt. Vi samarbejder her med DN, Friluftsrådet og Natur og Ungdom, og har afsendt en række forslag til amtet. DOF-Fyn følger arbejdet op i Det Grønne Råd. Vi har foreslået Statsskovdistriktet udpegning og bevarelse af gamle træer (ørnetræer) og gamle bøgebeplantninger som tilbud for ny Havøme-, Duehøge- og Ravnepar. Vi ønsker en natur, der er i økologisk balance med så høj artsdiversitet som muligt. Og så et lille hjertesuk fra bes - relsen: Vi mangler folk til en del af vore udækkede aktiviteter. Ring til formanden og hør til vores næste bestyrelsesmøde. Alle er velkomne til Fyns mest demokratiske forening. Bestyrelsesmøder er både "hårde" og sjove, men først og fremmest stedet, hvor meninger brydes, og hvor det sidste nye i det lokale fugleunivers behandles. Gæster er altid velkomne, også med meninger og kritik. Copyright DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

3 Formandsberetning for året 1998 Flemmlng Byskov Forelag på DOF-Fyns ordinære generalforsamling j. Februar blev bedre end de tidligere år, ikke tilsammen, men det bedste afdem alle. Alene "Fuglenes Danmark", en bog på 3 kg, med en undersøgelse af vore fugle og deres udbredelse - MUMS. Her er meget at hente, her er alle argumenteme, alle kendsgemingerne; et enestående værktøj for os i fremtiden. Også "Fynsværket" eller "Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt" udkom - et andet overblik over fuglene i vort amt gennem tideme. Flot arbejde af Niels Larsen og rapportgruppens medlemmer. Fortegnelsen er et allerede meget brugt opslagsværk af stor værdi for os i fremtiden. Havømen ynglede igen på Fyn, - ingen kan huske, hvornar den giorde det sidst. Det gav fantastiske oplevelser i august/september ved Brændegard Sø for de mange mennesker, der kom derned - selv sjællændere tog turen. Begivenheden er af stor betydning for DOF-Fyn i fremtiden, her vinder fuglesagen og vores arbejde og holdninger stor sympati i offentligheden. Vi glæder os over, at ørnene tilhører os alle. Stor tak til Erik Ehmsen, Finn Eriksen og Jørgen Jensen for det store arbejde med at beskytte ynglestedet og formidle goodwill og forståelse for ømene hos den brede befolkning. Bestyrelsesarbejdet er forløbet regelmæssigt og sikkert velkommen til Hawevimpens ny redaktør, Søren Gjaldbæk. Vi skal give Niels Larsen stor anerkendelse for mange år På ovenstående post, her er meget at leve op til for den nye. Også tak til Niels Larsen for arbejdet som kasserer forgangne å,r. Steen og Lisabeth Winkel har påtaget sig ungdomsarbejdet fremover. Vi har i mange år forsømt dette område, der ligger således her en forpligtelse for os alle til at bakke op om dette arbejde. Betydningen af Jan Holm Jensens store arbejde med ajourføringen af DOF-Fyns hjemmesider mærkes nu deligt - utroligt mange mennesker følger her med i, hvad der sker På fuglefronten. Vi skal blot disciplinere alle aktive til at melde deres iagttagelser ind på hjemmesiden. Det er absolut her vi skal satse i fremtiden. Tyvfiskeriet i Tryggelev Nor er i 1998 blevet fulgt op med telefonkæde til Fiskeriinspektionen, som konfiskerer garn og ruser med det samme. Jagtlovsovertrædelser topper igen i ikke i de forstyrrelsesfrie områder, men i form Strandskader skudt i maj, forgiftede Ravne, fældede redetræer og meget mere. På landsplan fører Fyn sikkert - selv godserne s - der nu med blyhagl på jagterne - men vi er efter dem på de halvårlige møder på Sollerup. Beretninger fra udvalgene: Ekskursionsudvalget I 1998 blev der planlagt 17 ture, hvoraf de I I forblev i det lnske og den resterende trediedel gik til Jylland - jc en endda helt til Helgoland. Vi havde godt nok i sæsonnens start annonceret en Sjællandstur, men da det Nordyske pludselig viste sig ekstremt tillokkende, satte vi kursen nordover i stedet. Det er i øvrigt en type arrangementer vi ind i mellem har tænkt os at fortsætte med - at armngere en spontan tur! Ideen er simpelthen atfølge naturen, hvor den viser sig mest givtig, afgørelsen finder naturligvis sted i sidste øjeblik. Foreløbig har det givet fine, usædvanlig oplevelser - enten af rastende fugle i vintertiden eller direkte trækobs i september. Traditioner har vi dog stadig masser af, så både Sydlangeland sidst i august, Monnet inden det lukker i marts, fuglekoret i Syltemade Ådal, et par udvalgte øet og Næra Strand er blevet frekventeret efter vanlig DOF- Fyn-opskrift. Der er derfor også i år god grund til at takke de mange turledere, som gør dette program muligt år efter år. Internettet DOF-Fyn hjemmesiden på Internettet kører på 3. år og bliver dagli$ besøgt af ca. 50 mennesker, i alt ca opslag indtil nu. Der bringes daglige opdateringer af fugleobservationer i Fyns Amt. Ungdomsudvalget Mange aktiviteter blev det ikke til i 1998! Vores annoncerede ungdomslejr på Sydlangeland måtte desværre aflyses på grund af misforsåelser omkring indkvarteringen. Vi må nok indrømme, at vi i DOF-FYn ikke har været gode til at varetage vores ungdommedlemmers interesser i det forgangne år. Men i 1999 vil der ske lidt mere. Hovedforeningen har oprettet et landsdækkende ungdomsudvalg, der bl. a. vil arbejde for at få mere ungdomsstof i DOF's blade. Desuden planlægges landsdækkende ungdomslejre og oprettelse af ungdomshjemmeside på nettet. Hovedforeningen vil endvidere yde økonomisk støtte til arrangementer i lokalafdelingeme. Så kære unge mennesker: Kom frem med jeres ønsker til arrangementer. Ungdomsudvalget i DOF-FYn har meldt sig til en landsdækkende ungdomslejr i uge 42 (efterarsferien) med udgangspunkt i Blåvand. Ungdomsmedlemmerne vil i sommerens løb modtage nærnere oplysninger, men reserver allerede nu efterarsferien til oplevelser og samvær omkring vores fælles interesse. Skulle der blandt forældre og andre medlemmer være interesse for 4 5

4 deltagelse i eller planlægning af arrangementer, hører ungdomsudvalget geme fra jer. Ungdomsudvalgets adresse kan ses på indersiden (side 2) af Hawevimpen. Ilavrevimpen Havrevimpen er i 1998 udkommet med de sædvanlige 4 numre, incl. en noget forsinket årsrapport for Niels Larsen har efter 6 år med 24 numre valgt at takke af som redaktør. Søren Gjaldbæk overtager posten. Redaktionen håber igen i 1999 på en god opbakning fra medlemmerne i form af frivillige indbetalinger på girokortet, som bliver indlagt i årets første Hawevimp. Fuglestationsudvalget Fuglestationen var i aret 1998 kun bemandet i efterårssæsonen, nemlig fra ultimo juli og indtil l/ll. Den gennemgående observatør i hele perioden var Janus Ethelberg fra Bomholm. Han havde selskab af Christoffer Hansen fra Kolding fra medio august til medio september. Ringmærkningen blev varetaget af Jacob Sterup Andersen og Ole Tønder dagligt fra ultimo juli til primo september. I resten af september blev der mærket i ll dage og i efterårsferien i 4 dage. Det blev igen i år en god sæson, både hvad angår trækket og ringmærkningen (ringtotal 2091). Ligeledes fandt en del omitologer vej til det lille hus, hvor stationen igen i år havde til huse, ligesom der var flere overnaffende gæster. Som tidligere år vil der udkomme en rapport over arbejdet på stationen, indeholdene alle træktal, ringtal og genmeldinger. Rapporten kan købes i lokalet til mødeme eller hos kassereren. For sæsonen 1999 er ansat Erik Gtlner fra Viborg. Erik er 25 år og en erfaren omitolog. Han vil sta på Dovns Klint hver dag fra l/8 til l/l l. Fredningsudvalget Vi - det er Morten Nielsen og Kurt Due - far tilsendt en lind strøm af afgørelser, pisk efter naturbes rttelsesloven. Mange er OK. Fx. gives der flere og flere tilladelser til blokering af dræn, således at vandstanden hæves og der opstår vådområder. Og så gives der afslag næsten i alle tilfælde, hvor der søges om tilladelse til at sløjfe jord- og stendiger. I enkelt tilfælde anker vi sageme til Naturklagenævnet. Vi har i 1998 anket: o en sag om inddragelse af en mose til legeland - vandcykler mv. o n Såg om rørlægning af en mindre del af Kobberbækken Den første sag vandt vi, idet ejeren fik nej til ansøgningen. Biblioteket Der er ikke sket det store i biblioteket i år. Kurt Due har i det nye år taget fat på biblioteket. Der er blevet ryddet op og bøgeme er sat i orden. Der er nu sat en låneordning på skinneme, således at tidsskrifter og bøger nu kan lånes i forbindelse med arrangementer i lokalet. Ved lan noterer man navn og titel i en lånemappe. Hvis man uden for lokalets åbningstid ønsker at låne noget, kontaktes Kurt Due. Amtstællinger Vi har igen i 1998 talt på en række ffnske fuglelokaliteter for Fyns Amt. Rigtig mange tællere tæller og projektet koordineres og styres af Kurt Due. Vores tællinger honoreres i år med kr. Det ser ud til, at vi også skal tælle i Derfor hører vi gerne, hvis nogen er interesseret i at tælle. Kontakt Kurt Due. Odense Fjord I 1998 skete der det fantastisk positive, at Åge V Jensens fonde erhvervede Ølundgård. På gårdensjorder, som ligger lige ud til {orden, skal der laves omfattende naturgenopretning. Projektet er delt i to dele: Et i firtalsstrand og et i Ølundgårds inddæmning. I firtalsstranden genskabes I I hektar fri vandområde og 17 hektar eng. I Ølundgards inddæmning etableres ca. 30 hektar fri vandflade og 20 hektar eng. Der er set to nye arter i fiorden i 1998: Rødhovedet And og Bjergpiber. Af andre gode nyheder er de mange iagttagelser af Havørn i efteråret. Vigelsø har i 1998, hvor naturen har været fuldt genskabt, vist sig at være en superlokalitet med utrolig mange ynglende og rastende fugle. Ser vi tilbage på 1998 har vi meget at være tilfredse med, og vi kan håbe på et mindst lige så højt aktivitetsniveau i det nye år. Nogle projekter er allerede søsat: DOF-Fyn planlægger sammen med Fåborg Turiståd et antal guidede ture til Brændegård Sø. I forbindelse med tiltag til lov om oprettelse af våde enge har vi foreslået Fyns Amt, at vi udfører opfølgende tællinger på de derved fremkomne engomåder. Endvidere vil amtet her i samarbejde med DOF-Fyn opsætte sløruglekasser og storkeredeplatforme. Interessant skal det også blive, at følge fuglestationsarbejdet på Sydlangeland, hvor vi som noget nyt har bemanding i forårsperioden. Andre initiativer vil givetvis komme til. Vi ønsker alt godt for fuglene og vore medlemmer i dette sidste ar i dette årtusinde.

5 Referat af generalforsam I i ngen Michael Mosebo Jensen Der var fremmødt 28 medlemmer til den årlige generalforsamling i DOF- FYN, der løb af stabelen den 3. Februar i ar på Risingskolen i Odense. Dirigent og formandsberetning Henrik Møh*p blev valgt til at styre generalforsamlingen. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, Flemming Byskov fik ordet til aflæggelse af beretning for Ingen debat eller opklarende spørgsmål - beretningen var godkendt enstemmigt. Revideret årsregnskab og budget Kasserer Niels Larsen gennemgik regnskabet, som blev fremført uden amærkninger og enstemmigt godkendt på baggrund afet mindre overskud og en stabil kassebeholdning. Der var ikke udarbejdet noget egentligt budget for 1999, men kassereren ud kte bessrelsens intentioner om at følge samme linie og dermed også samme udgiftsramme for 1999, som havde præget Intentionerne blev vedtaget af generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen Flemming Byskov, Jens Bækkelund og Niels Larsen var på valg. Da Niels Larsen ikke ønskede genvalg, havde bestyrelsen opstillet Ole Tønder som kandidat. Der var ikke indkommet nogen modkandidater, så de tre blev valgt. Valg ef revisorer Genvalg af Morten Nielsen som revisor, og til revisorsuppleant valgtes Per Bak. Valg til repræsentantskabet Genvalg af Flemming Byskov, Søren Bøgelund og Michael Mosebo Jensen. Forslag fra medlemmer Der var ikke indkommet nogen forslag fra medlemmerne, men der blev fra salen åbnet op for en debat om brugen af biblioteket. Kurt Kristensen foreslog, at der blev lavet en liste over bøgerne i biblioteket, som så skulle tykkes i Havrevimpen med løbende årlige suppleringer, således at medlemmeme hele tiden vidste, hvad de kunne låne med hjem. Kurt Due, som er DOF-FYNs bibliotekar, lovede at tage spørgsmålet op på kommende bestyrelsesmøde. EvL Flemming Byskov tog igen ordet for at hædre arets DOF-FYNbo, som i år blev Jan Holm Jensen for sin daglige ihærdige indsats med vores hjemmeside på internettet. Efter en tak til dirigenten for ulastelig ledelse af "slagets gang" viste Jan Holm Jensen, Niels Larsen og Michael Mosebo Jensen lysbilleder fra felten i 98. Keldsnor Fuglestation Ole Tønder Ny version af DOF-basen. DOF-Fyns fuglestation på Sydlangeland vil være åben i følgende perioder i år: 6/4 - l/6 og l/8-3 l/10. Det betyder, at det er muligt gratis at ovemafte på stationen i nævnte tidsrum for medlemmer efter henvendelse til Ole Tønder på tlf eller på fuglestationens mobiltelefon ( ). Endnu kender vi ikke observatørbemandingen, dog har en ansøger allerede lagt billet ind på september og oktober. Under alle omstændigheder har vi dog lejet boligen, så uanset hvad star tilbudet åbent. Stationen har til huse i det sædvanlige feriehus på Gulstawej 12. Der vil ikke blive ringmærket i forårssæsonen, kun i efteraret omkring Keldsnor, både i krattene og i rørskoven. Planen for foråret er, at observationerne primært skal dreje sig om indtrækkende fugle samt optællinger i diverse vådområder. I efteraret drejer det sig mest om trækket ved Dovns Klint/Buns BankeÆakkebjerg og de sædvanlige tællinger i Keldsnor og Søgard Mose. Vi håber på en god sæson og at se så mange som muligt på Langeland. Husk at aflevere obs-tal til enten observatøren dernede eller lokalitetsregisteret. På Gensyn! Husk!! Fuglestationen er for alle DOF-Fyns medlemmer. GRATIS TILBUD. Den nye version af DOF-basen (version 2.2) er nu klar. Ønsker du at modtage denne med henblik på selv at indtaste dine fugleiagttagelser, kan denne rekvireres gratis ved henvendelse til Palle Jørgensen. Eneste betingelse er, at du i starten afhvert år sender lokalafdelingen en kopi afdine indøstede observationer fra det foregående kalenderar. Henvendelse kan ske til : Patle Jørgensen Mirabellevænget Odense N Tlf. 66 t

6 Stenpikkeren fra Fyns Hoved Af Søren Gjaldbæk Søndag den 2ll9 var Mogens Ribo Pedersen og Kirsten Lund på tur til Fyns Hoved. For enden af Hulvej i sommerhusområdet, hvor sten er beslcyttet af store rullesten opdagede de en ung Stenpikker, der fouragerede mellem stenene. Den var imidlertid mindre og mørkere end en almindelig Stenpikker og i forhold til denne var næbbet mindre, mere spidst, og det blev holdt en smule opad som hos en Grå Fluesnapper. Under fouragering stod den lodret og fløj lodret op efter insekter, når den hvilede sig var holdningen mere vandret. Disse karakterer pegede mod den østlige race af Midde I havsstenp iv,ker (m e I a no I eu c a) eller Nonnestenpikker. Disse to arter er særdeles vanskelige at adskille, selv ringmærkningsfugle kan volde vanskeligheder, og for at komplicere sagen yderligere kan de to arter også hybridisere. Mogens og Kirsten forlod fuglen uden at å den bestemt, men ringede til Michael Mosebo Jensen og Tim Hesselballe Hansen, der straks tog op for at studere kræet. Senere kom også Flemming Byskov og Søren Kaas. Michael havde fomøjelsen af at klatre rundt mellem stenene et par timer - til det blev mørkt - for at få et par brugbare billeder af dyret. Adskillelsen af de to arter beror på en række små detaljer i dragten. Haletegningen er forskellig, men vanskelig at få at se ordentligt. Nonnestenpikkeren er mere køligt gra, hvor Middelhavsstenpikkeren er lidt varmere i farven, Nonnestenpikkeren er lidt mere skællet på ryggen end Middelhavsstenpikkeren og andre dragtkarakterer kan pege mod den ene eller anden art, ingen af kendetegnene er iøjnefaldende. Endelig kan håndsvingfersprojektionens længde give svaret, er den lang er det Nonnestenpikker, er den kort er det Middelhavsstenpikker, desværre kan de to længder overlappe. Handsvingf ersprojektionen er forholdet mellem tertiærernes længde og den del afvingen, der er synlig uden for den længste tertial. Den bruges ofte til at skelne mellem ens arter, f.eks Spottesanger-Gulbug, Gran-Løvsanger, Korftået Lærke og Dværglærke samt Dværg- og Lille Rørvagtel. Desværre blev der ikke klarhed om dette forhold på stedet - det gælder om at være beredt! De billeder, der blev taget hjalp heller ikke, da de blev taget under ugunstige lysforhold. Fuglen fouragerede iwigt frem til mørkets frembrud, hvilket ofte er tegn på; at den har tænkt sig at trække i løbet af natten. Det aftroldt dog ikke folk fra at eftersøge den dagen efter. Rent faktisk blev den "genfundet" tre gange, den ene af gangene af undertegnede, men ingen af disse genfund stod for en nærnere inspektion; det var i alle tilfælde almindelige Stenpikkere. En flot Storkjove over havet var dog god nok og ikke hverdagskost på disse kanter. For at belyse vanskeligheden omkring identifikation af unge Stenpikkere kan det nævnes, at der et par dage efter dukkede en drilsk Stenpikker op på Langli. Den blev i første omgang bestemt til at være en østlig Middelhavsstenpikker. Et par folk fra SU kom over og så på fuglen. De var ikke helt overbeviste om, hvilken af stenpikkerarterne, der var tale om. Det lykkedes at fi fuglen i et net, og det viste sig, at det var en almindelig ll Stenpikker, der på grund af slidt og våd fierdragt plus lidt olieforurening virkede lille og mørk. Fem dage efter det frnske fund var der hele to mørke Stenpikkere ved Fomæs på Djursland, igen samme problematik. Den ene blev fotograferet under gode lysforhold, vi venter spændt på at høre om fuglen bliver bestemt. Søren Kaas så også fuglene på Fomæs og siger, at de var magen til Stenpikkeren fra Fyns Hoved. Feltbestemmelse af unge Stenpikkere er bl.a. beskrevet i 'The MacMillan Birder's Guide to European and Middle Eastem Birds".

7 r MyreløYer i Tryggelev Nor Af Flemming Byskov Hvad har Myreløver med fugle at gøre? Jo, der er en forpligtelse for Fugleværnsfonden her. I fandt en af vore faste optællere i Tryggelev tragte med Myreløvelarver i det sandede klitomrade nord for noret. DOF- Fyn koblede entomologerne på opgaven, og straks havde vi en melding fra en professor fra Zoologisk Museum: Myreløven er aldrig set på Fyn - en sensation for insektfolk. Desværre sås disse karakteristiske myreløvetragte ikke i sandet i En større undersøgelse iværksættes i 99 - Fyns Amts og Fuglevæmsfondens biolog er sat på opgaven. Om vi kan gøre noget for at beskytte Myreløvens levested vil fremtiden vise. Kort om Myreløver: Myreløven er et insekt under familien Netvinger. Der forekommer 3 arter i Danmark. Myreløven er almindelig, hvor den findes. P.t. er den kun kendt fra Bornholm samt Tisvilde Hegn og Tibirke Bakker på Sjælland. Myreløver er fremme i juni og juli - flyver kun om natten - ligner mest en bleggra guldsmed med et vingefang på 75 mm. Det interessante er myreløvelarven, der laver en tragt i sandet ved at kaste sandet til siden med hovedet. Larven er ca.20 mm. Nar et uforsigtigt insekt eller en myre løber over tragtkanten glider insektet lige ned i Myreløvens kraftige kindbakker. Prøver insektet at undslippe kaster larven sand efter insektet, som så alligevel ender som føde for larven. Lad os håbe, at vi i sommeren 1999 genfinder Myreløverne og fiir beskyttet deres levested efter faglig rådgivning fra Zoologisk Museum. Finder du Myreløver i Tryggelev Nor eller andetsteds bedes du kontakte biolog Søren Ferdinand Hansen i Fugleværnsfonden på tlf Unge trækfugles orientering Af Søren Gjaldbæk Gennem de sidste fire år har den ffnske ornitolog og biolog Henrik Mouritsen arbejdet ved Biologisk Institut, Odense Universitet på en PhD-afhandling om, hvordan fugle som Broget Fluesnapper, Rødstjert og Havesanger orienterer sig under deres første træk fra udklækningsområdet til vinterkvarteret. Disse fugle er nattrækkere og trækker alene, de har således ingen ældre, erfame fugle til at vise vej. De har alle vinterkvarter syd for Sahara i den vestlige del af Afrika og indleder trækket i sydvestlig retning. Når de ankommer til Spanien fortsættes trækket sydover mod Vestafrika. Aftrandlingen blev succesfuldt forsvaret 241 ll-98, og Havrevimpen har haft en snak med "Mou" om hans arbejde. Orienterin gsstrategien Et af Mous hovedresultater er, at fuglene for at nå frem til vinterkvarteret kun behøver at være født med en træketning og en viden om, på hvilket tidspunkt trækket skal begynde, og hvor længe det skal vare - de skal være født med et kompas og et ur! De behøver ikke at vide, hvor de befinder sig undervejs, som ældre teorier ellers har postuleret. Som supplement til kompasset og uret skal de have to nødplaner - Nødplan A: Hvis trækket om morgenen har ført fuglen ud over havet fortsættes mod sydøst til de møder land, hvis vinden ikke er for kraftig. Nødplan B: Hvis trækket om morgenen har ført fuglen ud over havet og vinden er for kraftig (over l0 m/s) følger fuglen bare med vinden. Det er plan B, der kan resultere, i at fugle registreres langt fra deres naturlige udbredelsesområde (hits!), eksempelvis er det derfor, at så mange nordamerikanske småfuglearter når frem til De Britiske Øer. t2 For at eftervise sin teori har Mou udarbejdet en matematisk model, der via en computer kan beregne, hvor fuglene burde genfindes i Spanien, inden de krydser Middelhavet. Tilbage star så at teste, om fuglene rent faktisk genfindes i overensstemmelse med modellens forudsigelser. For at undersøge dette har man brug for en art, der er ringmærket i stor stil, idet genmeldingsfrekvensen fra ringmærkninger er særdeles lille - man skal i gennemsnit ringmærke op mod 1000 fugle for at å I genmelding. For Mou var der det tillægsproblem, at han kun kunne bruge de fugle, der er ringmærket som ungfugle i Ynglet3

8 omradet om sommeren og genfundet samme efterår. En sådan art er Broget Fluesnapper, idet der i dette århundrede er ringmærket op mod fugle - de fleste i Sverige og Finland. Dette gav blot ll38 brugbare genfund, men nok til at være statistisk signifikant for analysen. Der viste sig at være en særdeles god overensstemmelse mellem modellens forudsigelse og virkeligheden. Har fuglene et kort? Hvis fuglene er født med et kort, altså en viden om hvor de skal hen, må man forvente, at de, hvis de bliver transporteret væk fra deres trækretning, vil starte med at trække ind mod deres normale trækrute. Analyse af egne og ældre forflytningsforsøg viste, at defie ikke er tilfældet. I et forsøg fangede man 48 Brogede Fluesnappere på Christiansø, de 16 flyttede man 400 km vest til Klelund Plantage, de 16 blev flyttet 500 km mod syd til ljekkoslovakiet, og de 16 lod man blive. Alle tre grupper trak uanfægtet i samme retning, ingen af de flyttede grupper af fugle forsøgte at kompensere trækretningen. Fuglene har tilsyneladende ingen ide om, hvor de skal hen. Ilvilket slags kompas har fuglene? Fuglene orienterer sig ved at registrere vinklen mellem jordens magnetfelt og jordoverfladen. Vinklen er 0" på ækvator, og den er ens på samme nordlige og sydlige breddegrad, fagfolk taler om et inklinationskompas. I praksis betyder det, at fuglene kun kan orientere sig i en retning mod ækvator. Flytter man en fugl syd for ækvator i en magnetisk afskærmet kasse, så den ikke registrerer ændringen i jordmagnetfeltet undervejs, vil den starte trækket langs den genetisk indkodede trækretning, men mod ækvator, det vil sige mod nordøst! Flytter man den derimod syd for ækvator vil den fortsat trække mod sydvest, så længe dens ur siger, at trækket skal vare, på trods af, at den måske er nået frem til vinterkvarteret! Et forsøg med flytning af 30 Grå Fluesnappere eller Havesangere til Sydafrika skulle sidste efterår have efterprøvet denne teori. Desværre viste det sig temmelig besværligt at skafee "visum" til fuglene på trods af, at dejo kunne have fløjet derned selv. Fuglene var underlagt samme importregler som kreafurer, og de fomødne tilladelser kunne ikke indhentes i tide. Forsøget vil blive udført dette efterår. Hvordan fuglene registrerer magnetfeltet fra jorden er ikke afklaret, men noget tyder på at de "ser" det, at der sidder en bestemt pe mole ler på øjets nethinde, der spiller en rolle for orienteringen. Forsøg med Rødhalse og Havesangere har vist, at de mister orienteringsevnen, hvis de kun udsættes for rødt lys. Det kunne s ldes, at de mole ler på nethinden, der spiller en rolle for orienteringen, kræver påvirkning af lys med en anden farve. Arbejdet med at afdække disse forhold er et af de projekter, Mou vil arbejde med i de kommende år. En anden orienteringsmekanisme hos fuglene er at orientere sig i forhold til det punkt på nattehimlen, som jordens rotationsakse peger mod. På den nordlige halvkugle vil dette punkt ligge meget tæt pånordstjemen. Et forsøg med Rødstjerter viste, at fuglene kun mister orienteringen, hvis man afskærmer dem magnetisk og {erner deres mulighed for at se nattehimlen. I naturen vil sidstnævnte jo ske i overs et vejr, hvilket gør det praktislq at de har en alternativ orienteringsmekanisme til deres radighed. Fugle på afveje Der har dette efterår været et lille influks i Vesteuropa af Mongolsk Piber, bl.a. optrådte arten for første gang i såvel Danmark som i Sverige. Dagen før sit PhD-forsvar var Mou og en af hans opponenter på pletten ved Værnengene, hvor den danske fugl rastede i en uges tid. Ifølge Mou må man regne med, at en vis del af en population har en genetisk fejl, der fir dem til at trække i en forkert retning (de mongolske pibere skulle have været til Sri Lanka). Normalt vil disse fugle gå til, inden de nar frem til Europ4 idet de ikke "ser på forholdene og opdager, at der er noget galt", men blot fortsætter i deres medfødte (og i dette tilfælde forkerte) trækretning. De opdager altså ikke, at de er på afoeje. Hvis vejrforholdene under trækket er specielt gunstige, kan de nå ftem til Europa uden at omkomme, og de lokale ornitologer kan glæde sig over et "hit". Det er altså en forklaring på, at perioder med østenvind om efteråret kan give sjældenheder som f.eks. Fuglekongesanger. Nye projekter I starten af dette ar henlagde Mou residensen til Canadq hvor han skal arbejde med at afklare forholdene omkring fuglenes registrering af jordens magnetfelt. Et andet projekt i støbeskeen er et forsøg, der skal afklare, hvordan Sodfarvet Skråpe orienterer sig. Der er en population på New Zealand, der udfører et imponerende "ottetalstræk" over Stillehavet, hvilket bringer dem til såvel Japan som Alaska. En fugl kan bære en satelitsender, hvis dens vægt ikke udgør mere end 2 Yo af fuglens egenvægt. Da en Sodfarvet Skrape vejer g er denne mulighed brugbar her, idet de mindste sendere vejer l0-15 g. Signaler fra en sender anbragt på skrapen bliver sendt til en satelit, der så kan registrere fuglens position 5-10 gange i døgrret. Ved at "drille" nogle af skrapeme med små kraver, der forstyrrer deres aflæsning af jordens magnetfelt håber Mou at få yderligere indsigt i fugletrækkets gåde. Havrevimpen ønsker held og lykke med arbejdet og håber igen at se ham i det f,nske om nogle år og høre om nye resultater. t4 l5

9 Fugleobsenratør på Dovns Klint - Danmarks bedste efterårstræksted Af Janus Ethelberg Hele historien startede med min afgang fra Bornholms Amtsgymnasium. Efter 13 år på skolebænken havde jeg mod på at prøve noget nyt - jeg ville geme have mindst et år fri. Af den grund blev der spekuleret meget over, hvad jeg så skulle foretage mig. Min første tanke var selvfølgelig at tø;ge ud at rejse (som så mange andre studenter), men den idd blev hurtigt manet til jorden, da alle mine venner enten var taget til København for at studere eller var i militæret. "Hvad så?", blev jeg spurgt, da var det, at min kvikke far fik en knaldgod ide - Fuglestation! Jamen, hvorfor ikke: Kombinere interesse/hobby og fritid, når man oven i købet også kunne få lidt håndører. Derfor blev de nye DOF-blade gennemsøgt, og til sidst gav det pote. I bladet DOF-NYT søgte fuglestationen på Sydlangeland en observatør til efteråret 98. Jeg ringede til stationslederen og snakkede lidt med ham, han spurgte om min erfaring osv, dog ville han give andre omitter lidt mere tid til at ringe, men ellers ville jeg sandsynligvis å stillingen. En lille måneds tid senere ringede han for at meddele, at jeg havde fiet jobbet og skulle starte 1. august. Så gik sommerferien lynhurtigt, og pludselig den 31. juli stod jeg på Sydlangeland for første gang, i øvrigt i øs-slaskregnvejr med tilhørende blæst. Her mødtes jeg med stationslederen Ole Tønder. Arbejdet bestod af morgenobs startende ca. en halv time før solopgang og ca. 5 timer frem, alt afhængig af fuglene. Var der mange fugle, blev man der til trækket stoppede, mens man gik tidligere hjem, nar der ikke var noget træk. De dage, hvor rovfugletrækket var i gang, fortsattes der med obs fra den største bakke på Sydlangeland, Fakkebjerg, eller fra andre småbakker, alt afhængi5 af vinden. Derudover skulle jeg inden for en bestemt 5-døgnsperiode tælle op i to nærliggende vådområder: Søgårds Mose og Keldsnor. Om aftenen skulle jeg udfflde et trækskema samt skrive en dagsrapport. Ud over mig som observatør var der to ringmærkere, Ole Tønder og Jacob Sterup Andersen - sidstnævnte havde i øvrigt været ringmærker på Christiansø hele De var dog ikke altid dernede: Jacob var der hele august, men skulle derefter læse videre på universitetet, Ole var der det meste af august og senere rimeligt stabilt fredag-onsdag. Operation Sydlangeland De første dage gik rimeligt. Årstiden taget i betragtning var der pænt gang i Ederfugletrækket (ca den l. aug), og også vadefuglene rørte på sig. Dagene gik stille og roligt uden for meget hurlumhej indtil 8. august. Der startede et nyt projekt, Operation Sydlangeland, hvilket gik ud på at finde og registrere hver en fugl på Sydlangeland og dermed også finde de mere sjældne fugle, man måske ikke lige ville finde ene mand. Første dag blev rimeligt god, idet vi satte ny Fyns Amt-rekord for træk af Strandhjejle med 106 trækkende. Lørdag den 15. august blev der holdt hyggeaften for dem, der var dernede. Højdepunktet var en lysbilledquiz, hvor Rolf Christensen fra Skagen vandt. Alt i alt blev det en pæn succes. Der blev bl.a. fundet følgende: Markpiber, Sort Stork (2), Kærløber, Nordisk Lappedykker, Pomeransfugl,. og det helt store hit blev fanget af ringmærker Jacob Sterup Andersen: I lk Vandsanger (se foto i Havrevimpen nr. 4-98), hvilket betød krydser i massevis, faktisk til alle, der var der denne dag, hvilket vil sige ca.20 personer. Den eneste, der ikke fik kryds, var Rolf Christensen. Fuglen var ikke set i Fyns Amt i hele 75 år! Under hele ugen skønnes der at have været omkring 50 deltagere, nogle hele ugen, andre bare en enkelt eller et par dage. Hvor bliver rovfuglene af? Men operation Sydlangeland var ikke den eneste "begivenhed" i denne uge, det var nemlig den 15., at jeg fik selskab af endnu en observatør, også en ung student. Han var fra Kolding og skulle være der en måned. Den næste uges tid blev der spejdet meget efter rovfuglene: Rørhøg, Fiskeøm og Hvepsevåge. Vi så begge to frem til en dag med op til 1000 Hvepsevåger, hvilket ikke var helt umuligt ifølge de tidligere årsrapporter. Vi ventede og ventede, og der dukkede da også en Vandrefalk op som et lyspunkt, men Hvepsevågerne lod vente på sig. Den 7. september skulle vise sig at blive den bedste Hvepsevågedag, hvilket er en uge senere end normalt. Der gik 122 Hvepsevhger,3 Lærkefalke samt et ukendt tal (pga. tæt tåge om morgenen) Rørhøge, Spurvehøge og Fiskeørne. Det var da også fint nok, men alligevel lidt skuffende i forhold til vore forventninger. En mulig grund, til at rovfuglene ikke var kommet endnu, kunne være, at der l6 t7

10 lige havde været en uge med rimelig kraftig østenvind, som kunne have blæst dem ad en anden vej og altså uden om Sydlangeland. Denne østenvind gav dog nogle helt andre goder, da jeg en enkelt dag (3. september) havde følgende: Alm. Kjove l3 (heraf 5 ien flok), Sortterne 4 og Dværgmåge 102 (mange så tidligt). Dagen forinden havde vi på 4 timer haft: Alm. Kjove 9 (heraf 7 i 6n flok, alle 9 indenfor en halv time), Sortterne 9 (heraf 8 i 6n flok) og Dværgmåge 36. &«Knortegæssene melder sig. Herefter blev det svaler og Mursejlere, der dominerede ved morgentrækket, dog ikke i større tal, således max Landsvale Den 15. september blev dagen, hvor min med-observatør vendte Sydlangeland ryggen for at søge heldet i Koldingområdet. Han blev takket farvel med løfte om, at den 16. ville blive efterårets store hitdag med en grib eller to. Det skulle vise sig, at være en stor overdrivelse, intet skete, udover lidt svaler samt Knortegæs. Den 17. derimod blev en rimelig dag, hvor Knortegæssene for alvor begyndte deres træk. Således blev der denne dag t^lt 1326 Knortegæs. Udover det var der andre gode observationer som Duehøg I (sjælden trækgæst på Langeland), Dværgmåge 4, Bjergvipstjert 2, Svale sp og sidst men ikke mindst en Hvid Stork, som kredsede sammen med 20 Musvåger fra kl ll.l Hvad der derefter er sket med den, vides ikke, da jeg skulle passe mine 5- døgrrstællinger. Disse var heller ikke uden indhold, idet der i Søgårds Mose bl.a. stod Dværgryle 2l og Temmincksryle 2. De næste dage gik med Landsvaler og Knortegæs, et par Rødstrubede Pibere viste sig, og snart blev det den 20. september. Denne morgen startede med regn og tåge, men trods det viste der sig en flot lk Storkjove ved klinten. Første gang den blev set passerede den på en afstand af ca. 30 m! Herefter lå den på det spejlblanke hav m ude resten af dagen, hvor den blev set af en del omitologer og forbipasserende turister. Dagen efter toppede trækket af Knortegæs med over 5000, også Ederfuglene var godt repræsenteret med 2500 trækkende, derudover en lk Vandrefalk, og minsandten om ikke Stor oven blev genfundet af en nybegynder, der forsigtigt henvendte sig til mig for at stille et dumt spørgsmåi, nemlig om "det d6r bare var en ung måge eller hvad?" Også Bjergvipstjerter var der mange af, hele 5 s k, og så var der for øvrigt også dagen, hvor den første Kvækerfinke blev hørt. Dertil kom en gam- mel omitolog og fiersamler, som fortalte, at han lørdag den 5. september havde set en Blåhals og fundet ler fra en Laplandsværling, lidt ærgerligt at ffi det at vide to en halv uge efter. De næste par dage gik især med Knortegæs og Ederfugle, men også Vandrefalk, Rødstrubet Piber, Skærpiber og Dværgfalke viste sig. Rastetællingerne i denne periode viste sig at blive de mest overraskende, da jeg den 24. fandt 25 Blisgæs i Keldsnor. Blisgåsen er frtallig på Sydlangeland, så derfor var det en god overraskelse. Dagen efter var antallet øget, og jeg kunne nu stolt kalde mig selv indehaver af en Sydlangelandsk rekord for rastende Blisgæs: 123. Men det var bare et af lyspunkterne på derure dag. Andre var en ung Hedehøg, 5000 Ederfugle, 2700 Knortegæs, 8 Røde Glenter, 99 Spurvehøge og 5 Dværgfalke. Masser af Dværgmåger De næste dage forløb med småfugle som Engpiber og Hvid Vipstjert. Mens Knortegæssene så småt ebbede ud, overtog Ederfuglene totalt og i månedskiftet september-oktober kulminerede trækket med lidt over på bare 3 dage. Inden da havde der været en dag med tæt tåge, noget af denne dag blev fordrevet på Fyns Hoved i håbet om at finde en Middelhavs - eller Nonnestenpikker, der havde rastet aftenen før. Fuglen fandt vi aldrig, men vi så da en adult Storkjove på ca. 30 meters afstand. Udover et besøg af min far var der også andre goder på Langeland i disse dage, såsom en juvenil Vandrefalk, flere Alm. Kjover, flere dage med over 100 Dværgmåger (sågar en med hele 261, næstflest i Fyns Amt), pænt med smålommer og minsandten om vi ikke satte Fyns Amts rekord for trækkende Toppet Skallesluger med 387, jamen dog! Den næste uge gik stille og roligt med 2 Store Tornskader, 7 Bjerglærker og en rastende ung Vandrefalk, som jeg havde fået fortalt var en mulig Jagtfalk, men det var bare falsk alarm, desværre. I starten af efterårsferien var der trækkende Vandrefalke to dage i træk og så begyndte duerne atrøre på sig. Ellers forløb efterårsferien nogenlunde roligt med Nordisk Lappedykker, Hedelærker, Enkeltbekkasiner, Skægmejser samt nogle sene Bysvaler. Da alle besøgende var rejst hjem søndag dukkede det største "efterårsferie-hit" op, da en 3K Havørn viste sig over Keldsnor i ca. l0 min, hvorefter den forsvandt mod Tyskland. t8 l9

11 Droslerne kommer Sjovt nok havde der ikke vist sig nogen Vindrosler, og kun ganske å Sjaggere var set raste indtil nu, men det skulle vise sig værd at vente på, da de var den stort set eneste opmuntring i det kedelige, blæsende og ikke mindst fugtige vejr midt i oktober. En enkelt dag med 675 Vindrosler og 850 Sjaggere var da heller ikke dårligt. Derudover var der også en sidegevinst, da en enlig ringdrossel, sågar en han, kom flyvende, et lækkert s5m, der virkelig varmede. En stor trækdag Den 24. oktober blev en ganske god dag. Tre mand var vi på klinten om morgenen, og det var godt, at det ikke kun var mig, som stod d6r, ellers var jeg nok gået glip af en masse. Dagen startede med tåge og helt vindstille. I løbet af den første halve time var der allerede trukket to Blå Kærhøge, så derfor håbede jeg lidt på endelig at opleve Musvågedagen, som jeg var blevet lovet. Finker var der også lidt af, ligeledes var der Ederfugle, men det var først efter 8.30, at dagens topscorere for alvor rykkede. Da begyndte finker og Ringdue (med nogle Hulduer) at vise sig i pæne flokke, men de gjorde det bestemt ikke nemt for vi tre omitter, da de trak over en meget bred front, dvs. både øst og vest for os samtidigt med flokke over vores hoveder, men vi giorde vores bedste. Omkring ebbede trækket ud, og jeg s ndte mig hjem for at tælle sammen (og få frokost). Ringdue 12230, Bog/Kvækerfinke 12045, Huldue 82, Hedelærke 14, Rødstrubet Lom 5, Sortstrubet Lom 15, Ederfugl 3885, Stær 976,81å. Kærhøg 3, Duehøg l, Fjeldvåge 5 (mange herowe), Spurvehøg 150. Den dag gik jeg i hvert fald træt i seng. Men allerede dagen efter var der noget specielt at se på. Under frokosten fik jeg melding om en Kortnæbbet Gås, der jo ikke ligefrem er den mest almindelige fugl uden for Vestjylland. Den skulle befinde sig i en Gågåseflok. Jeg så på sagen, og minsandten om det ikke passede. Den var rimeligt stationær, og blev der i hvert fald frem til den 30. oktober, hvorefter der ikke rigtigt blev kigget efter den mere. I I I t På falderebet De sidste dage gik især med Ederfuglene, da jeg omkring den 27. var oppe på godt totalt var jeg enormt iwig efter at nå , derfor var der intens overvågning af havet, og så var det jo heller ikke dårlig! at fii sin helt egen Ederfugletæller, hvilket jeg fik den29., da min far kom på forlænget weekend for at hente mig igen. Det var en god hjælp, da der også var andre fugle over havet og over land. Bl.a. den hidtil seneste Rørhøg i Fyns Amt, men også tal som 8000 Finker og 3000 Ringduer på en enkelt dag sammen med 2000 Ederfugle. Og så må jeg heller ikke glemme dagen med en enkelt ubestemt Kjove, 2 Rider samt en rastende Tejst, eller efterårets sidste gode dag (30. okt), hvor vi så flere Lommer, hele ll Gråstrubede Lappedykkere og 6n Nordisk, små 600 Grågæs, 5250 Ederfugle, knap 6000 Ringduer, 7 Hedelærker, I Vandrefalk, I Tejst samt rastende Nøddekrige, Kortnæbbet Gås og Mosehornugle. Dermed var den sidste dag kommet, dagen hvor jeg blev nødt til at tzge afsked med Sydlangeland, hvilket var lidt sørgmodigg men fuglene hjalp mig med at komme over det, da vi så ikke færre end27 lommer (røde, sorte og ubestemte), Nordisk Lappedykker, 500 Gragæs, 4000 Ederfugle, 8000 Ringduer, 9 Hedelærker og 3 Alke. Vi blev desværre nødt til at slutte kl 11, da den sure pligt at gøre rent skulle overstås. Efter nogle timers arbejde var det klaret, og vi tog afsked med Ole Tønder og Jan Holm Jensen (bestyrer af DOF-Fyns hjemmeside på intemettet) for derefter at vende snudeme mod København og civilisationen. Et godt job Dette var historien om en fugle - og naturinteresseret ung mand, der opfrldte en af sine drømme ved at tage på fuglestation langt hjemmefrq og det var næsten som en drøm. Tænk dig bare at leve uden regninger og forpligtelser, det eneste du skal er at koncentrere dig om din hobby i 3 måneder. Det er simpelthen bare livet, lige meget hvad vejret gør for at gøre det surt for 6n, det kan man nemlig altid finde ly for. Nej, det værste er, når fuglene svigter, så er det noget helt andet. Hvis jeg skal sige noget om, hvad der skuffede mig, var det helt sikkert rovfugletrækket. Godt nok er det nogle fine tal for Bomholm, men når man havde ået at vide, at Hvepsevågedage med over 1000 individer og Musvågedage med s kker jævnligt kan opleves, så bliver man en smule skuffet over ens mærdage for Hvepsevåge og Musvåge på hhv. 122 og 2'16. }v{len det var ikke det eneste, der skuffede, også for Rød Glente, Blå Kærhøg, 20 2l

12 Fiskeørn og Dværgfalk var efterårstotaleme et stykke under det normale. De eneste rovfugle, der klarede sig nogenlunde, var Rørhøg og Lærkefalk. Men ellers har det kun været en positiv oplevelse at være på fuglestation på Sydlangeland. Både havtrækket med især Dværgmåger og kjover (til sammenligning har jeg i dette efterår haft dagstotaler for begge disse arter, der ligger over efterårstotaleme for de sidste to ar på Sydlangeland!) samt vadefugletrækket var et godt stykke over normalen. I alt blev der fra l. august til 31. oktober set 196 arter på Sydlangeland, hvoraf, jeg selv så de 189, hvilket indeholdt 9 fine krydser. Udover det med fuglene var menneskene/fuglefolket, jeg mødte, også noget, jeg ikke vil glemme lige med det samme. Så hvis du går og tænker på at til-bringe en tid på en fuglestation, så synes jeg, du skulle gribe chancen og springe ud i det, for det er helt klart det værd, selv om det ikke er penge, man bliver rig pl men oplevelser. Sydlangeland skal bruge en observatør både forår og efterar - og selv om rovfugletrækket svigtede i år pga. vindforholdene (?), er det Danmarks bedste efterårstræksted - et besøg værd! Observatører søges til Langeland Keldsnor Fuglestation søger en eller flere observatører til at dække forårstrækket på Sydlangeland i perioden 614-3tlS. Sydlangeland er primært kendt som et af landets bedste efterårstræksteder, men har absolut også vist sine kvaliteter om foråret. Fra Dovns Klint kan man se et ofte stort træk af vandfugle, og områdets mange mange rastende fugle. Og så er der som regel altid et par ger vejen forbi. Fra de sidste to år kan bl. a. nævnes Am vinget And, Stor Skrigeørn, Plettet Rørvagtel, Hvidvinget Teme, Biæder, Drosselrørsanger m.m. vi kan tilbyde indlogering i et sommerhus centralt i området, et kosttilskud på kr. 1500,- pr. måned samt, ved ophold på minimum en måned, rejsen betalt. Arbejdet vil bestå i daglige trækobservationer fra Dovns Klint foruden regelmæssige optællinger af rastende fugle på nærliggende lokaliteter. Allerede nu søges også observatører til det kommende efterar (l /8-3 l/10). Interesserede kan henvende sig til: Ole Tønder Jens Juels Vej 32, st Odense M Tlf. 66 I I 59 0s Fra felten Af Tim Hesselballe Hansen Denne udgave af "Fra Felten" peioden medio november- pimo februar Rødstrubet Lom I i Pugesø, Fåborg (GKN). Gråstrubet Lappedykker 80 blev set trække nord ved Horseklint 6.2. (SG,MMJ,HKN). Det drejer sig om fugle, der blev presset ned i Storebælt under den kraftige vind i dagene inden. Nordisk Lappedykker På DOF-Fyn-turen til Fyns Hoved og Horseklint blev vinterens eneste Nordiske Lappedykker set. Sule En adult Sule trak nord ved Horseklint 5.2. (FLB, KDJ, THH). Det er blot 2. vinterfund i amtet. Sangsvane En optælling på hele Langeland og Siø gav ikke færre end 1740 Sangsvaner (NRA)! Blisgås Gyldenstens Enge har denne vinter haft 65 stk., hvilket er på niveau med de sidste par vintre (JEB). Grågås 210 stod ved Holckenhavn Fjord 3.2. (rhh). Lysbuget Knortegås 5 Mågeøerne (SG, MMJ). Knarand 2-3 Knarænder er set Bøjden Nor hele januar (HKN, SG), og 6n var i Østerø Sø 2.2. (IilN). Arten kan overvintre fåtalligt i milde vintre. Pibeand 800 på Vigelsø 2l. I. (KDJ). Rødhovedet And I han lå sammen med dykænder ved Odense Å's udløb (THH).KDJ så den et par dage inden ved Dørholmbugten. Brilleand En adult han lå ud for Horseklint (THH). Det er det første fund i Fyns Amt og det 17. i Danmark, se artikel andetsteds i bladet. Ilvinand En totaloptælling i Odense Fjord gav blandt meget andet ltll Hvinænder. Lille Skallesluger I Arreskov Sø lå 7l Små Skalleslugere 9.1. (HKN)

13 Havørn Der er giort så mange observationer af Havørn denne vinter, at det er umuligt at bedømme, hvor mange fugle, der er indvandret. Havøm(e) Lr set på følgende lokaliteter: Arreskov Sø (3), Monnet (3), Æbelø,Nr. Nærå Strand, Stige Ø (2), Siødæmningen, Vigelsø og Hofmansgave. Vandrefalk Er set følgende steder: Monnet (2), Strynø, Vigelsø og sidst men ikke mindst en gammel han og en gammel hun, der var oppe og se nærmere på redekassen, der er sat op på Langelandsbroen (NRA)! Strandskade 230 Nr. Nærå Strand (BAI$. Stor Præstekrave 2 Dalby Bugt (SG), I Monnet 3.2.(HKN) og 7 N Horseklint 6.2. (SG). Skovsneppe I Odense C (THH), I 7.1. og Æbelø (JEB). Lille Kobbercneppe 12 Nr. Nærå Strand (MMJ, SG). Ride 33 trak nordpå 6.2. efter blæsevejret dagen før. Tejst l3 N Horseklint 5.2. (THH). Søkonge I Knudshoved (HKN) og I Horseklint 5.2. (KDJ) - meget fr i forhold til de sidste par vintre. Mosehornugle En arl der er ved at være sjælden i det frnske: I Nr. Nærå Strand (KDI) og I Stige Ø Losseptads 2.2. (KDJ). Grønspætte I Lindkær, Ravnholt (t{r. påske). Hedelærke Op til6 stk. Siø (NRA). Bjerglærke Op til 8 er set på Monnet (RyT, PVR). I Wedelsborg (SG, MMJ), 2 Hov (FBE), 3 Snave (SG). Arten er tilsyneladende blevet mere almindelig i amtet. Bjergpiber De frnske ornitologer er ved at blive fortrolige med denne art: I Tryggelev Nor nov - dec RA, OHG), I Vestermaden (THH) og I (SG), I 2.1. Østerø Sø, 2 Monnet (BSN, RYT) og I Rudkøbing Havn (NRA). Det bliver i alt 8-9 fugle i dette vinterhalvar. IIærfugl I set i en have ved Teglværksskoven/l.{yborg et par gange i løbet af januar! ielp Poul Olsen). Hvid Vipstjert I trak NV ved Fåborg (GKN). Desværre blev den ikke racebestemt - vinterfund drejer sig ofte om yarelli, den sortryggede race. Vandstær Op til 6 tugle er set i Silke Å ved Bratretrolleborg. Sjagger på Tasinge (NRA). Gransanger I vinterfugl Gråsten Nor (JI{J). Æbeløfredningen Af Jens Bækkelund Sagen blev rejst i februar 1994 af Skov- og naturstyrelsen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Det drejer sig om Æbelø, Æ.- belø Holm, Dræet og Drætte Holm. Planen er, at Æbelø skal overgå til urørt naturskov og de andre øer må ikke længere opdyrkes. Fredningsnævnets kendelse kom Stort set alle interessegrupper er tilfredse med afgørelsen. Kun på et punkt er der stor uenighed. Det drejer sig om adgangen til nord sten på Æbelø. Fredningsnævnet siger, at der skal være mulighed for en naturlig udvikling af det smukke stområde og en naturlig udvikling afdyrelivet. Munk I en uge ved juletid Gambet, Thurø (Hans Riehmann). kægmejse 2 Arreskov Sø2l.ll. (SG) og 7 Harby Å's udløb 25.1l. (KDJ). Nøddekrige I Fynsværket 7.1. (FLB, KDJ). Laplandsværling I Vigelsø (KDJ) oe2 Maden, Helnæs (MMJ, SG). (Tejsten er set ud for nordkysten adskillige gange i yngletiden de seneste tu). Ønsket om lukning af nordkysten er kommet fra øemes ejer Aage V. Jensens Fonde og DOF. En del andre naturbrugere har påklaget afgørelsen til Naturklagenævnet. Det drejer sig om DN, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet samt flere private personer. De ønsker alle stadig fri adgang langs hele Æbeløs nordkyst. Sagen er under behandling i Naturklagenævnet og den endelige afgørelse vil falde i løbet af sommeren

14 Krognæbsinvasion Af Søren Gjaldbæk Assistens Kirkegard midt i Skagen by blev stedet, hvor flere hundrede danske feltbisser mødtes midt i november. Kirkegården har en lille all6 med seljerøn, bærrene fra disse træer er livret for en sjælden gæst fra Nordskandinavien - Krognæb. Arten yngler cirkumpolært i nåleskovsbæltet på den nordlige halvkugle og er i det store og hele standfugl. Visse år foreteger Krognæbbene sydgående trækbevægelser, og disse bringer dem af og til til Danmark. Fra 1800-tallet kendes 5 invasioner, i 1900-tallet kun en enkelt i 54155, hvor 23 fugle blev registreret. Siden 196l er der blot set op mod en lille snes fugle i Danmark. Sidste efterår sås usædvanligt mange Krognæb trækkende i det sydlige Sverige. På Rolf Christensens hjemmeside på intemettet kunne man 1/8 læse, at 300 Krognæb var set trækkende ved en svensk lokalitet, blot 250 km fra Jylland. De fugle, der eventuelt krydser Kattegat og nar frem til Jylland, vil på returtrækket samles i Skagen. De lokale omitologer var derfor ekstra opmærksomme under morgenobsene, og søndag den 8/ll var der bid, idet en flok på 4 Krognæb sås korwarigt på trækforsøg ved Ellekrattet ved middagstid. Flokken blev senere genfundet på kirkegården, hvor den sas fra til 16.12, inden den trak vestpå til overnatning. Så var der serveret! Alle landets twitchere, herunder en række optimistiske ftnboer, rettede blikket mod kalenderen, vejrudsigten og Skagen. Sidst, der var Krognæb i Skagen, var de der en lille uge, hvor længe ville de vente denne gang, inden de trak nord? Mandag den 9/l I var vejret håbløs! men tirsdag den l0/ll mødtes en god snes fuglekiggere i småtaget vejr ved Ellekrattet ved halvottetiden om morgenen, heriblandt undertegnede, Flemming Formand og Michael Mosebo Jensen, det kunne da højest være et spørgsmål om nogle kvarter, før Krognæbbene ville komme på trækforsøg! Humøret var højt, forventningeme ligeså. Da vi efter 3 timer ikke havde set andet end lidt Sjaggere begyndte tvivlen om projektets holdbarhed at melde sig. Vi drog til Skagen by for at checke rønnebærtræeme, dem fik vi faktisk set mange af. At søgende og frustreret udseende ornitologer ikke var et særsyn i Skagen fandt Flemming og jeg ud a[, da en skoleklasse på tur par;serede os: 'De er nok også ude for at se efter Krognæb" lød det fra en lille purk! Vi sluttede med et par timer på Assistens Kirkegard, hvor en flok Silkehaler fløj rundt mellem rønnebærtræerne. Det er jo altid et herligt syn, men det var ikke lige det, der var på dagsordenen. Besejrede drog vi hjem henunder aften, og Flemming bedyrede, at "nu harjeg været i Skagen for sidste gang i lang tid!". Dette skhedsløfte skulle dog hurtigt blive brudt, for efter en onsdag uden nyheder fandt man en lk han i rønnebærall6en på kirkegården torsdag morgen den l2lll. Flemming, Tim Hansen og Henrik Mouritsen (a, han tækker også) stuvede sig ind i formandens Volvo og drog mod Skagen. Uden for Hobro eksploderede Volvoens bagdælq hvilket nær havde kostet Krognæbbet. Tim påstår, at han troede, at det havde kostet ham selv, men heldigvis skete der ikke mere end hvad et par hurtige jyske mekanikere kunne ordne - en time før mørkets frembrud kunne de spadsere ind på kirkegården og efterfølgende studere fuglen. Dette Krognæb opholdt sig i samme træ frem til søndag den l5/ll, kun afbrudt af afstikkere til tagrenden på kirkegårdskontoret for at drikke. Michael Mosebo, Esben og Thordøm Eriksen og undertegrrede lagde (igen!) vejen forbi kirkegården lørdagden l4lll, hvor vi kunne nyde den orangerøde fugl sammen med 40 andre omitologer. Den var ekstremt tillidsfuld og fandt sig tålmodigt i de mange fotografers akliviteter. Vi var vel inde på to meters afstand, uden at fuglen lod sig forstyrre, man kunne formodentligt have kravlet op til den! Den gav også en enkelt prøve på sit kald, et par bløde, melodiske fløjtetoner, som vi i situationen syntes lød umådeligt smukke, muligvis under indtryk af de anstrengelser, det havde kostet at fil dem at høre! En god del skagboer, der havde læst om fuglen i lokalavisen, lagde også vejen forbi. Det er mit indtrylq at nogle af dem havde svært ved at forstå" hvorfor sådan en lille fugl kunne forarsage så megen ravage. Samme dag var der 200 Silkehaler på kirkegården. I perioden l2lll-15/ll sas i alt 16 Krognæb i Skagensomådet. Søndag den l5/ll mente Niels Bomholt, at tiden måtte være inde, så han ffldte bilen med ligesindede og kørte nordpå, uden at vide hvor i Skagen fuglene holdt til! Da han kørte gennem Skagen by, opdagede han fuglen på kirkegarden fra bilen - man har vel næse - fuglen fløj l0 minutter efter og blev ikke set siden - man har vel timing. Frem til næste torsdag (19/ll) sås ingen Krognæb, fredag rastede 4 fugle et par minutter udenfor byen, lørdzg var der igen en fugl på kirkegården, inden man søndag den 22lll satte rekord med hele 48 Krognæb ved Gyvelstien. Bortset fra 3 observationer om mandagen ved Gyvelstien er der ikke siden set Krognæb i Skagen, men med 73 fugle (plus I ved Gilleleje) blev 1998 det største invasionsår i dette århundrede. Et gammelt $nsk fund På Fyn er Krogrræb registreret 6n gang: under invasionen i så Finn Eriksen I adult han og 3 grønne fugle i Brockdorffskoven på Hinds

15 Holm, det er desværre ikke med i 'Tortegnelsen over fugle i Fyns Amt" (aldrig indberettet). Finn Eriksen, der på det tidspunkt var et ret ungt menneske, havde lokket sin far ud på en køretur. Stolt berettede han om sit fund til sin biologilærer. Denne påstod kategorisk, at det kunne ikke lade sig gøre. Så blev han så klog. Der er ingen tvivl om, at Hindsholm, der har en vis sluseeffekt og en del rønnebærtræer, må være et af de oplagte steder at eftersøge arten på Fyn. Hvis der er invasion findes Krogrræbbene normalt i november og ofte fouragerende på seljerøn. Husk det, hvis turen en novemberdag i et invasionsår skulle gå til Fynshoved! Der yar stadig Krogrræb i Skane ind i det nye år! Den 9-l trak 50 nord ved Knøsen i Skåne, og minsandten om ikke også Danmark samme dag fik en januarfugl, idet en hun sås ved Viderup ved Ebeltoft. Med lidt held kunne der maske falde et Krognæb af på Hindsholm her i foraret! Små pip... Vågeiagt: Når Odense Fjord firyser til vil der p.g.a udledning af kølevand fra Fynsværket dannes våger ud for Odense Å's udløb. I disse åndehuller i isen samles tusindvis af ænder, hvor de er et let byfte for jægeme. DOF-Fyn vil gerne indgå en aftale med jægerne om at indstille jagten i vågeme, når isen nærner sig et vist niveau. Flemming Byskov forsøgte at komme i dialog med jægeme, som man kunne se på TV-Fyn den De ffnske strandjægemes formand, Kay Hiirlyclq syntes dog ikke umiddelbart sindet, at ændre på de gældende regler, forhåbentligt skifter han mening, så ændeme kan sikres et sted at fouragere i fred og ro, når vinteren strenges. Ynglende Vindrossel: I forbindelse med eftersøgning af ynglende Tejster på Romsø fandt Flemming Byskov og Leif Bischoff i juni et Vindrosselpar med en ungfugl. 3 Tejster sås sommeren igennem ved hulleme i skrænteme, men der var ikke tegn på yngel. Det menes, at deres æg er taget af en Husmår, der holder til i de gamle bygninger på øen. Stroppefalk: I september henvendte Skov- og Naturstyrelsen sig til DOF-Fyn og bad om hjælp med at finde en Vandrefalk (med stropper), der var undsluppet fra en falkon6r i Svanninge Bakker. Falken blev fundet afen børnehave på udflugt, den hang fast i et buskads i stropperne med hovedet nedad. Falken blev bragt til plejestationen i Langeskov, falkon6ren er meldt til politiet. Ilavørneungerne smidt ud: Havømeparret fra Arreskov Sø har nu banen for sig selv. Den første unge forsvandt i oktober, mens den anden fulgte de gamle frem til december, mod slutningen på nogen afstand. Det bliver spændende at folge parret og se, om ynglesuccesen kan gentages. Storebæltsbroen: Broen viste sig i efteråret at have en vis effekt som trækleder, især kragefugle og Musvåger fulgte broen. Det bliver interessant, at se om også en del affoiarstrækket går langs broen. Er Toplærken forsvundet fra Fyn? Ihærdig eftenøgrring af Toplærke på de kendte lokaliteter i Odense (Rosengardcenteret, Center Øst i Vollsmose og KC Marked på Mågebakken i Sanderum) har ikke givet positive resultater, så muligvis er denne charmerende fugl forsvundet fra Fyn. Arten er på retur overalt i landet og har Nordylland som kerneomåde. Skulle nogen have kendskab til Toplærker bedes de ringe til Tim Hesselballe Hansen, tlf s

16 L- Turrapporter TRÆKTUR TIL HORSEKLTNT 22lll-98 havde Michael Mosebo Jensen inviteret til havfugletræk ved Horseklint. l0 deltagere stod parat kl. 8.00, men desværre blæste en frisk vind fra sydvest, hvilket ikke er det bedste på det sted. Temperaturen var på frysepunktet, så det obligatoriske råd om at huske kaffen var på sin plads. Eneste alkefugl blev en ubestemt Alk/Lomvie. Udover det sås en Grastrubet Lappedykker, Sortænder, Fløjlsænder og Hvinænder, 6 Hjejler og en enkelt Skærpiber. Der blev også tid til små "individuelle varmeture" i sommerhusområdet. Efter et par timer tog man ud på Fyns Hoved, hvor 3 Tejster rastede på havet. En Nordisk Fra DOF-Fyn-turen til HorseHint. Lappedykker, der lå 300 m ude på havet, blev ny art for nogle, den ses heller ikke særligt ofte i Fyns Amt. Også 3 smålommer og I Alk/Lomvie kom i notesbogen, inden man skiltes lidt over middag. ørnetur TIL SøOMRADET Vinteren viste sig fra sin værste side, da Erik Ehmsen havde havørnetur Med let frost, hard vind fra nord, Brændegards Sø og Nørre Sø tilfrosne og kun fire våger i Arreskov Sø var betingelseme ikke de bedste. Det må siges at være flot, at fire vikinger var mødt frem; den ene havde sågar cyklet 8 km. På trods af de darlige odds havde deltagerne en fin tur. Trods de dårlige odds havde deltagerne en fin tur. Man startede ved Silke Å, hvor tre Vandstære rastede. Ved Arreskov Sø kredsede de to gamle Havørne over skoven, senere forsøgte den ene sig forgæves med jagt i vågerne, ærgerligt for den, men udmærket for de Blishøns og Gråænder, der undslap. Udover disse bød vågeme på Knopsvaner og Sangsvaner. Over markeme fouragerede Musvåge og Tårnfalk. Efter godt tre timer brød man op og retumerede til de varme stuer. LANGTUR TIL VESTJYLLAND. SCOREKAJ OG RAVNAROK Søndag den 24ll-99 holdt Flemming Næste punkt på dagsordenen var Byskov og Michael Mosebo Jensen Esbjerg Havn, der denne vinter har den traditionelle langtur, hvor man budt på mange spændende fugle (bl.a. kører derhen, hvor der på dagen er entopskarvderrastede 3Vzugeinoflest fugle. I ar blev det en tur rundt i vember). Vi begyndte ved å-udløbet det vestjyske, l0 mand m/k fordelt i 3 nord for havnen, hvor en 2K Hvidbiler startede kl 6.30 fra odense. ved vinget Måge rastede. Mens vi stude- Blommenslyst blev sidste deltager, rede den i teleskopeme, blev den jader udover den normale fugletursop- get på vingerne af en strandvandrer. pakning medbragte en bradepande- Den fløj direkte mod os, så man tyfuld kage til fælles afbenyttelse, sam- deligt kunne se dens hvide og genlet op. nemskinnelige håndsvingsfier, inden Første mål var Sneum Sluse, hvor den trak ind i havnen- Det var et meen Sortbuget Ituortegås var set tidli- get flot (og sjældent) syn. Ved åudløgere på måneden, men denne morgen bet stod også 600 Strandskader - var der nu kun Grågæs. Allerede da vi skulder ved skulder, 200 Islandske steg ud af bileme trak 3 Pibesvaner Rødben og l0 Almindelige Ryler. 5 og 50 Sangsvaner ind over diget. Fra Stenvendere løb i vandkanten og 2l diget havde vi udsigt over havet, her Snespurve holdt til i det ops llede lå 500 Gravænder og lyste op sam- tang. Blandt mågeme var der en ung men med 80 Sangsvaner, 100 Grågæs Ride, over havet trak en ung Dværgog 25 Spidsænder. Efterhånden som måge og 65 Knortegæs- Vi delte os lyset brød frem, trak svaner og gæs op i tre grupper og tog ind i havnen ind på forlandet og markeme bag di- for at se mågerne igennem. Også her get for at fouragere. En fin Rødstrubet havde vi succes, idet vi på en af ka- Lom havde søgt læ i søen bag diget jeme fandt 2 2K Grilmåryer og genog lod sig iagtrage på 25 meters af- fandt den Hvidvingede måge. Der var stand, mens en hun Btå Kærhøg af- således lejlighed til at øve sig på forsøgte markerne. I søen lå også mange skellene på de hvide måger. I havne- Pibeænder, Hvinænder og nogle ffi bassinet svømmede en flot Lomvie ganske tæt på os. En af deltageme Store Skalleslugere. 30 3l

17 nlcntc, at kajen burde hedde Scorekrrj!! Næste mål var markerne ved Filsø. På vejen slog vi lige et slag ud til I lvidbjerg Strand, hvor der udover 5 Stenvendere og I Sandløber også var cn flok på 14 Sortgrå Ryler, der fløj rundt mellem høfderne - nok den lille omvej værd. Videre mod Filsø langs kysten måtte vi standse på Kallesmærsk Hede, hvor der sad en Stor Tornskade, og ved Grærup Langsø, hvor der (som sædvanlig) stod en stor flok Krondyr. Der blev talt 105 dyr, Flemming erklærede sig enig, idet han havde talt 220 benlll Der er ikke offentlig adgang til markerne ned til Filsø, men man kan henvende sig på Avlsgården og spørge om lov, hvilket vi gjorde og fik. benytter sig af denne overnatningsplads. Nærmeste nabo til ovematningspladsen kunne fortlelle, at pladsen har været benyttet de sidste 3 til 4 år. Ravnen danner par, når den er 4 år, og pladsen benyttes af unge og uparrede Ravne, dvs. de fleste er 3 år eller yngre. Det påstås, at man kan høre forskel på unge og gamle Ravne, vi nåede ikke længere end til at kunne høre forskel på Ravn og Flemming Byskov, der imiterede Ravn. Sidstnævnte kald, der gentages regelmæssigt hvert 7. sekund, er mere særpræget end kønt. De første Ravne kommer et par timer før solnedgang, og man kan så stå og se større eller mindre grupper af Ravne komme ind fra de omliggende marker. Inden de går Der går en "større vej" gennem området, og fra denne havde vi fint udsyn over markeme. Det var først og fremmest gæssene, der dominerede Kortnæbbede Gæs, 250 Canadagæs og 20 Bramgæs holdt til på det inddæmmede område. Vi fik også set Sangsvaner, Hjejler, 26 Viber og en flot Blå Kærhøg han i fint medlys. Dagens sidste programpunkt var nogle Ravne, der skulle lægges i seng. Den l. januar opdagede Hans Peter Brøgger fra Ikast, da han var på tur ved Søby Sø, en flok Ravne, som trak ind mod en gruppe træer. Han forfulgte dem og så, at en større flok allerede var ankommet, og at flere kom til. De næste par uger blev området overvåget af lokale omitologer, og det viste sig, at op til 530 Ravne til ovematning på selve overnatningspladsen, udfører de nogle ganske spektakulære flyveøvelser over træerne. Vi kom en lille time, før det blev mørkt. Da var allerede en del Ravne på plads, men vi fik alligevel set lidt over 100 fugle, ikke dårligt. Inden det blev helt mørkt, kørte vi ind til en af de udgravede søer i området, hvor vi så og ikke mindst hørte Sangsvaner flyve ind til overnatning; det var særdeles stemningsfuldt. Vi blev vist rundt af Hans Peter Brøgger og Bo Daugård, stor tak til dem. Vi skiltes henad klokken 6, bradepanden var tom, og drog mod Odense efter en hyggelig og fuglemæssig fin dag. [,!.r åf t lt i i;: Hvidvinget Måge 2K, Esbjerg Havn Møder Rovfuglene i nutidssamfundet. Tirsdag d. 2. marts kl i Festsalen på Risingskolen i Odense. Benny G6nsbøl fortæller om rovfuglene i det moderne samfund med særligt henblik på levevilkår og bestandsudviklinger i Europq ømeprojekter m.v. Mød op og fr et kvalitetsforedrag af en af Europas mest vidende rovfuglefolk; ffi opdateret din viden om de europæiske rovfugle og de danske øme; se enestående lysbilleder og ffi en rapport om de fonske øme. Salg af øl og vand (og DOF-Fyn byder på et "lille" glas rødvin til dem, der hjælper med stolene efter mødet). DOF's internationale arbejde. Mandag d. 8. marts kl i DOF- Fyn's lokaler på Risingskolen i Odense. På dette møde fortæller Anita Pedersen fra DOF's intemationale afdeling om foreningens engagement verden over samt om fordelene ved medlemskabet af Birdlife Intemational. Derudover vil der være et lysbilledeshow omkring DOF's nuværende internationale projekter i Østeuropa, Østafrika og Sydøstasien

18 Ekskursioner. HELNÆS. Søndag d.21. marts. Mødested: P-pladsen lige efter dæmningen kl Tilmelding til Bent Staugard Nielsen på Turen langs den vestlige sst af Helnæs er ikke bare flot natur, men byder også på lidt af hvert fuglemæssigt fra mosehulleme, der passeres undervejs til Maden. Selve Maden er især blevet spændende, efter at vandstanden er hævet. Der kan derfor forventes en del rastende ænder og gæs, ligesom diverse vadefugle forefindes til fremvisning på det store strandengsområde. SPÆTTETUR SKOV. TlL VELLING Søndag d. 28. marts. Mødested: P-plads ved Almind Sø (vej 52 Horsens-Silkeborg) kl Tilmelding til Esben Eriksen på Velling Skov byder på en god bestand af Sortspætte og Grønspætte, ligesom der ved vandløbene i området findes både Vandstær, Bjergvipstjert og Isfugl - og mon ikke Esben kender et par steder med Sorthalset Lappedykker også. VEJLEN OG NORET, TASINGE. Søndag d. I l. april. Mødested ved dæmningen, Vejlen kl Tilmelding til turleder poul Rasmussenpå Vi håber på, at det nye fugletårn er klar til forevisning til denne tur, men ellers skal der nok være rigeligt med vadefugle, gæs og svømmeænder at kigge på fra de gængse veje i omradet ligesom Rørhøgene givet vil boltre sig. MANDø. Søndagd. 18. april. Mødested ved Den store Rundkørsel, Odense S. Mødetid oplyses ved tilmelding til Niels Bomholt pl t9 59, idet det aflrænger af tidevandsforholdene. Niels påtænker, at vi går over og så tager vadehavsbussen tilbage efter at have set en masse vade- og svørnmefugle bade undervejs på vaden og på selve øen. Ved at følge digeme rundt om øen er der gode chancer for mange rastende småfugle, også Dværgållq Vandrefalk og Mosehomugle er absolutte muligheder. Der er lagt op til en heldagstur og god lejlighed til at Årørt bentøjet. En trækdag ved Storebæltsbroen Af Søren Gjaldbæk Som det fremgar af en artikel andetsteds i bladet, gav rovfugletrækket på Sydlangeland ikke så store tal som de foregående år. Der blev dog registreret 16 forskellige rovfuglearter, så stedet er trods alt fortsat et besøg værd. Det var generelt for de traditionelle efterårstræksteder, at rovfuglene svigtede, hverken Stevns, Falsterbo eller Stigsnæs havde synderligt høje tal i september og det meste af oktober. Musvågetrækket, der normalt kulminerer primo/medio oktober kom faktisk først i gang hen mod månedsskiftet oktober/november, således også på Fyn. Undertegrrede sad l/ll om formiddagen og nød søndagsavisen, da telefonen ringede. Det var Esben Eriksen, der sammen med sin far, Finn Eriksen, var taget til Østerø Sø ved Knudshoved. De havde inden for de sidste par timer haft 600 trækkende Musvåger, og "det væltede fortsat ind med fugle, ville man være så venlig at komme og hjælpe med at tælle?". Det lød helt godt, så jeg tog kikkert og teleskop og kørte demed, hvor også Michael Mosebo var kommet til. Vi tog opstilling ved furet og havde der udsigt over Storebælt og bro. Vejret var fint, let s dække, svag vestlig vind, SoC og 30 km sigt, og både Korsør og Stigsnæs lyste op i horisonten. Der var ganske vist ingen rovfugle i luften, Esben så lidt unds ldende ud, "lige nu er det vist gået i stå", men et blik i hans notesbog viste, at der havde været gang i trækket. En Hedelærke, 3 Skærpibere og en flok Bjergirisker trak forbi, mens vi stod og kiggede ud over havet. Vi kom nu ikke til at vente ret længe før Musvågernes middagspause var overstået den ene skrue efter den anden dukkede op på himlen, tilsyneladende ud af ingenting. Man havde kigget mod en tom plet, kigget væk, og et øjeblik efter lå der mellem l0 og 75 Musvåger og kredsede, indtil skruen langsomt gik i opløsning, mens fuglene trak videre mod syd eller vest. Tre fierdedele af Musvågerne trak mod syd langt ude over bæltet med retning mod Hov Nordstrand, så måske Janus havde fået sin vågedag, hvis ikke Sydlangelands Fuglestation havde drejet nøglen om 3ll10! Den sidste fierdedel trak langs broen, en idd 8600 Alliker også havde fået. Især skruerne ud for klinten over mod broen var et fantastisk syn, som de lå og kredsede ganske tæt på os. Med i købet fik vi 6 Fjeldvåger, 5 Blå Kærhøge og 20 Spurvehøge. Også Jan holm Jensen, Bjarne Andersen, Jesper Olsen, Lars Gerner Nielsen og Hans Rytter var ved broen for at studere trækket. De stod på en rasteplads ved broen, på den nordlige mole og på Tårup Strand

19 Sammenligning af vore træktal viste, at 2055 Musvåger trak ved Storebæltsbroen den dag på 6 timer. Tallet er meget stort i forhold til tidligere træktal fra lokaliteten; der er næppe tvivl om, at fuglene bruger Storebæltsbroen som ledelinie. Det kunne være interessant med en næflnere undersøgelse af både forars- og efterårstrækket, og se om broen forrykker det sædvanlige træk-mønster. Man kunne maske forestille sig, at nogle af de fugle, der normalt trækker ved Stigsnæs stikker over Storebælt ved broen? I pauserne mellem skrueme fik vi også lejlighed til at se lidt havtræk, I Sortstubet, 6 Rødstrubede og 7 ubestemte smålommer blev det til sammen med 24 AlULomvier. Også 256 Gragæs og en del duer, heriblandt 7 Hulduer krydsede bæltet. Alt i alt var det en særdeles fin afbrydelse af den domestiske søndagsidyl, som Esbens telefonopringrring forårsagede. Det skal blive spændende at følge lokaliteten i fremtiden. Knud Flensted og Flemming Byskov med Yandrefalk Ikpå,tEbetø. Falken på Æbelø Af Flemming Byskov En frisk lk Vandrefalk blev i oktober sat fri på Æbelø i overværelse af ffnske, bomholmske og sjællandske ornitologer. DOF's fredningskonsulent Knud Flensted slap falken fri. Vi hentede falken hos Jette Scheffrnann, leder af vores plejestation i Langeskov. Falken var ringmærket i juli i et kuld på 3 unger ved Stavanger i Norge. I august blev den fanget i et hønsehus på Djursland med beskadiget højre vinge - stærkt afkræftet. Af forskellige omveje endte falken hos Jette og Chr. Scheffinann på plejestationen i Langeskov. Chr. Scheffmann, der er ivrig jæger, ofrede årets høst af Ringduer til falken, som kom sig fint' En dyrlæge kontrollerede falken før frigivelsen. Vi, der oplevede falken flyve frit i luftrummet over Æbelø, er familien Scheftnann dybt taknemmelige over, at vi her kan bringe denne lille solstrålehistorie. Falken er ikke set siden, vi ønsker den held og lykke i vinterkvarteret i Afrika

20 Brilleand - ny art i Fyns Amt Af Tim Hesselballe Hansen Den 5. Februar 1999 tog jeg til Horseklint ved Fyns Hoved for at se på havfugle. Vinden havde dagen før været af stormssrrke, og radioavisen meldte stadig om kuling fra nordvest. Forventningerne var således skruet i helt i top: Ville det gå amok i Rider som i 93? Ville der komme en Mallemuk forbi? Eller kunne man maske finde en Kongeederfugl? Efter en times havobs var forventningerne dalet noget. Det eneste, der rørte på sig ud over Ederfugle og Sortænder, var Tejster og Gråstrubede Lappedykkere. Jeg begyndte derfor at kikke Ederfuglene og Sortænderne igennem i håb om at finde en Kongeederfugl. P.g.a. de mange Sortænder kom jeg på et tidspunkt til at tænke: "Det ville godt nok være vildt at finde en Brilleand i Fyns Amt!" Mindre end 5 sekunder senere kom kræet flyvende ind i teleskopfeltet! Jeg var straks klar over, at det var en Brilleand han, en sort and med en stor snehvid nakkeplet, der lyste op (og sagde "Her er jeg, Tim, og jeg er et hit!"). Fuglen smed sig på vandet efter få sekunder, og her fik jeg nogle korte glimt af den mellem de høje bølger, hvor den svømmede sammen med Sortænder 400 meter ude. Jeg kunne stadig se nakkepletten og kunne yderligere notere mig, at den havde hvid plet foran øjet (så det var en a- dult) samt kraftigt orange næb. Ret hurtigt forsvandt Brilleanden i bølgerne, og i den næste time ledte jeg forgæves efter kræet, der sikkert var fløjet uden for mit synsfelt. Da mobiltelefonen var glemt hjemme, måtte jeg helt til Dalby Brugs, hvor jeg ringede nyheden ud. Flemming Byskov og Kurt Due Johansen kom straks til Horseklint, hvor vi sad hele eftermiddagen uden at finde anden. Turen var dog ikke helt forgæves, idet både Sule, Søkonge og skibet "LEM ALFA" passerede klinten. Næste morgen var 5 ornitologer mødt op fra morgenstunden, og efter en times tid opdagede Henrik Knudsen Brilleanden, der lå kun 100 meter fra kysten. Mobiltelefonerne glødede hele dagen, og ornitologer fra både Viborg, Gilleleje og Falster var heldige at nå at se fuglen inden den fløj videre ved to-tiden. Den lagde sig på vandet et par kilometer nordpå, og det er ikke umulis at den kan genfindes senere. Brilleanden kommer fra Nordamerika, og den ses nu oftere i Danmark end tidligere. Den er truffet ca. l6 gange herhjemme: I i Limfiorden, I på Nordsjælland, I på Samsø og resten langs Vestkysten. Hvornår kom de... Så er der taget hul på forårstrækket og vore trækfugle vender tilbage fra vinterkvartereme. Nogle af de traditionelle forarsbebudere har overvintret i amtet, det gælder f.eks. Sanglærke, Rørspurv og Stær. Den første Hvide Vipstjert er set. Nedenfor en oversigt over hvomår vi kan vente nogle arters ankomst. Datoerne angiver førsteobservationerne sidste forår. Oplysningeme er taget fra DOF- Fyns hjemmeside. Sildemåge 5/3 (JHJ) Sangdrossel 9/3 (FLB) Gransanger 2ll3 (RYT) Rørhøg 2713 (BAN, PVR, BSN) Tomirisk 2713 (SG) Skeand 30/3 (KL) Husrødstjert 30/3 (FBE) Landsvale 4/4 (EEE) Splitterne 5/4 (PHH) Digesvale I l/4 (PVR) Havterne l8/4 (SG, MMJ) Løvsanger l3l4 (BSN) Lille Præstekrave l9l4 (PRA Bysvale 2314 (IHJ) Gærdesanger 22 I 4 (I'INIJ) Murk24l4 (MRP) Gul Vipstjert 2614 (EEE) Rødstjert 2614 (RYT) Fjordteme 2714 (SG,MMJ, NLA) Broget Fluesnapper 2614 (RYT) Rørsanger 30/4 (EEE) Tornsanger l/5 (NLA) Sivsanger l/5 (NrLA) Skovsanger 2/5 (JEB) Gøg5/5 (PvR) Nattergal8/5 (JEB) Mursejler 8/5 (KPO) Havesanger I l/5 (OTØ) Pirol I l/5 (SG,MMJ) Sortterne I l/5 (SG,MMJ) Kærsanger 12l5 (KPO) Dværgterne l5l5 (RSJ) - og husk, fugle skal ses i rlaturen

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand

Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej Blåvand Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 1. februar 2016 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 4 SEPTEMBER - DECEMBER 2015 Tekst: Henrik Knudsen og John Frikke Så kom

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 15. august 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 2 MAJ JUNI 2015 Tekst og foto af Henrik Knudsen Så er det atter tid til

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Felttræfafrunding 2011

Felttræfafrunding 2011 Felttræfafrunding 2011 af Kristoffer Hansen Træffet indledtes lørdag morgen, hvor der allerede var pænt med birdere på Bornholm. I alt var der 58 tilmeldte til træffet, hvoraf de 35 havde booket overnatning

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne.

I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. Ringmærkning af havørne-ungen på Tærø 2009. I 2008 blev de første havørne ringmærket i Danmark som led i et internationalt ringmærkningsprojekt for havørne. I år blev parret på Tærø udset til at få ringmærket

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afrunding Felttræf 2015

Afrunding Felttræf 2015 Afrunding Felttræf 2015 Årets felttræf havde igen udgangspunkt i det klassiske træfområde omkring Blåvand og Vadehavet. Omtrent 100 DOF medlemmer var tilmeldt træffet, hvilket er omtrent det samme som

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af.

Jeg HAR sendt den samme skrivelse til Struer Kommune pr. post og vedlagt diverse fotos fra området her, som vi holder meget af. Fra Vibeke Nielsen [vibeke@bikat.dk] Til!De tekniske områder [teknisk@struer.dk] CC BCC Emne Vindmølleplan. "Hindsels" på Thyholm Afsendt 07-02-2015 20:05:24 Modtaget 07-02-2015 20:05:24 indmøllesagen.odt

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Rikke. - på tur i skoven

Rikke. - på tur i skoven Rikke - på tur i skoven Med denne børnebog om Rensdyret Rikke ønsker Odense Renovation at præsentere begrebet affald for børnehavebørn. Bogen kan bruges som optakt til, at børnene skal på tur omkring børnehaven

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere