Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimarådet anbefalinger til Horsens Kommune 2. december 2010"

Transkript

1 Klimarådet anbefalinger til 2. december 2010 Forord Klimarådet har i de foreliggende anbefalinger valgt at sætte fokus på energi og CO 2 udledning. Efterfølgende vil klimarådet tage emner som klimatilpasning, borgerinddragelse og konkrete udviklingsprojekter op som temaer for yderligere anbefalinger. A: Markering af s indsatser. Klimarådet finder at bør markere sig stærkere som en af de kommuner, der tænker innovativt og tager initiativer, som kan medvirke til en begrænsning af CO 2 udledningen, effektiv energiudnyttelse og udfasning af brugen af fossile brændsler. En sådan markering kan bidrage til at understøtte det lokale erhvervslivs muligheder for at nyudvikle fremtidens klimavenlige teknologi. Den kan endvidere bidrage til at fremme lokalområdets engagement for at fremme de løsninger, der understøtter klimamålene nationalt som lokalt. B. Fastlæggelse af konkrete mål. 1. Klimarådet anbefaler at opstille et mål for af CO 2 udledningen i kommunen som geografisk enhed med minimum 4 % årligt, således at som geografisk enhed er CO 2 -neutral i år Ud fra en vurdering af det potentiale, der ligger i realisering af energieffektiviseringer og en omlægning af varmeforsyningen, kombineret med det potentiale som klimakommissionen har peget på i udbygningen af elforsyningen fra havvindmøller, finder klimarådet det realistisk at opstille et mål for de kommende 25 år for en gennemsnitlig årlig af CO 2 udledningen på minimum 4 % - målt i forhold til Region Midtjyllands opgørelse over CO 2 udledningen fra 2007 i. Dette mål kan bl.a. opnås ved målrettet, effektiv energiudnyttelse (kommunen som virksomhed) samt ved inddragelse af øvrige interessenter i indsatsen, herunder virksomheder, borgere, institutioner m.v. CO 2 neutralitet indebærer, at vi indenfor som geografisk enhed samlet set ikke bidrager med CO 2 udledning. har fået udarbejdet en beregning af CO 2 udledningen med udgangspunkt i I denne beregning indgår ikke udledning af drivhusgasser fra landbruget. Den næste beregning, som baseres på tallene fra 2009, vil foreligge ultimo Det forventes, at drivhusgasserne fra landbruget indgår i denne opgørelse. For at opnå CO 2 -neutralitet i år 2035, skal der ved andre virkemidler opnås et CO 2 underskud som modsvarer drivhusgasserne fra landbruget, f.eks. ved eksport af vedvarende energi eller øget skovrejsning. 1

2 2. Klimarådet anbefaler at opstille et mål om at andelen af vedvarende energi i energiforsyningen udgør minimum 75 % i De tre hovedvirkemidler til at nå dette mål er større effektivitet i energiudnyttelsen, udfasning af olie og naturgas i varmeforsyningen og en elforsyning, hvoraf % stammer fra vindmøller og andre vedvarende energikilder. bør som virksomhed være det gode eksempel med satsning på energieffektiviseringer i egne anlæg og bygninger og bør samtidig virke for at virksomheder og borgere i lokalsamfundet følger trop. bør som myndighed gennemføre og implementere en samlet energiplanlægning, der inddrager virkemidler som geotermiske anlæg, biogasanlæg, vindmølleplan, udvidelse af fjernvarmeområder, solenergianlæg, energiafgrøder og kampagner for udfasning af olie- og naturgasfyr. C: Særlige fokusområder for KLIMARÅDET FORESLÅR 1. At som myndighed gennem energiplanlægningen skaber rammer for og krav til den fremtidige energiforsyning Forslaget indebærer, at kollektive varmeforsyninger udvides i alle bymæssige områder at kollektive varmeforsyninger indføres alle steder, hvor der er tilstrækkelig tæt bebyggelse at den kollektive varmeforsyning i fremtiden udelukkende baseres på vedvarende energikilder at den individuelle varmeforsyning baseres på bl.a. varmepumper, solvarme og biobrændsel. 2. At satser på udbygning af både solvarmeanlæg og solcelleanlæg Forslaget indebærer, at som myndighed i varmeplanlægningen indfører målsætninger om indførelse af solvarme i fjernvarmeproduktionen i størst muligt omfang, at gennem lokalplanlægningen gør det muligt at indføre solcelleanlæg på hustage, at som virksomhed på egne bygninger bl.a. i forbindelse med tagrenovationer generelt opsætter solcelleanlæg, og uden for fjernvarmeområder opsætter solvarmeanlæg. For at sikre en mulighed for udvikling på solenergiområdet skal kommunen være katalysator ved at igangsætte et antal projekter over de næste 3-7 år. 2

3 Ved at planlægge over en længere tidsperiode får lokale virksomheder mulighed for at koble sig på projektet og satse på en forretning indenfor solenergien. 3. At som myndighed opfordrer boligselskaberne private som almene - til at samarbejde om projekter til energirenovering af etageejendomme. Formålene er at reducere energiforbruget til opvarmning og mekaniske anlæg i den organiserede boligmasse. Dette sker ved udvikling af nye metoder indenfor samarbejde, udbud og projektfinanciering. at gennemføre energi-screening af den almene boligmasse. at skabe overblik på tværs af boligselskaberne og derved få et benchmark redskab, der kan kvalificere og kvantificere energirenoveringspotentialerne uden hensyntagen til de forskellige boligselskabers forskellige holdninger og ambitioner på området at skabe samarbejde på tværs af de bestående boligorganisationer indenfor finansiering, indkøb og drift. at udvikle renoveringsprojekter tilpasset typiske boligejendomme i området som kan projiceres på resten af DK. at udvikle et puljeudbudskoncept, der kan forbedre konkurrencen/ renoveringsomkostningerne og dermed sikre, at ikke kun de lavest hængende frugter høstes. 4. At som myndighed kortlægger potentialet for bioenergi i lokalområdet. (dagrenovationsaffald, organisk materiale, alger, restaffald, energipil mm.) Forslaget indebærer, at udarbejder en masterplan for udnyttelse af bioenergi. Energiudvinding af husholdningsaffald skal optimeres inden De tekniske vurderinger er, at biomassens energi udnyttes langt bedre ved omdannelse til biobrændstoffer end ved afbrænding til varmeproduktion. Biobrændstoffer har en særlig værdi ved at være en flytbar og stabil energimasse. 5. At som myndighed tager initiativ til borgerinddragelse i klimaindsatsen med fokus på oplysning og aktiv medvirken til at nå klimamålene. Forslaget kunne udmøntes i et virtuelt klimakontor som pendant til Sund By-konceptet og indebærer i første omgang, at kommunen udpeger tovholdere/videnspersoner, som kan facilitere. Gevinster: Øge vidensniveauet (delmål: Danmarks mest klimabevidste borgere), fastholdelse og folkelig forankring af indsats. (Paradigmet om at løfte i flok videreføres.) 3

4 Klimarådet vil i 2011 sætte fokus på borgerinddragelse og vende tilbage med anbefalinger herom. 6. At som myndighed gennem erhvervspolitikken satser på udviklingsmulighederne i grøn innovation og på samarbejdet mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Forslaget indebærer, at reviderer erhvervspolitikken med henblik på at tilføje et afsnit om aktiviteter i overensstemmelse med klimastrategien. 7. At som virksomhed spiller en mere aktiv rolle som hjemsted for afprøvning og udvikling af elbiler. Forslaget indebærer, at medvirker til at opbygge en infrastruktur for elbiler i med ladestandere og p-pladser til elbiler, Forslaget forpligter til som virksomhed at satse på indkøb af konkurrencedygtige elbiler primært til hjemmepleje og driftsgård. Forslaget har følgende gevinster: Arbejdspladser, bedre bymiljø, mindre forurening, by der udstråler innovation, positiv medieomtale, synlig og kontrolleret udvikling, firstmover effekt, miljøforbedring, viden, potentiel erhvervsudvikling, af transportsektorens CO 2 -udledning med ca. 20 %, fyrtårn for, turistoplevelse Forslaget skal endvidere understøtte de initiativer, der på elbilområdet er sket lokalt. bør som virksomhed gå foran ved yderligere at satse på elbiler (under udvikling) og ved at udvikle infrastrukturen for elbiler i området. 8. At som myndighed stiller særlige krav til anvendelse af vedvarende energikilder for nyt byggeri gennem kommune- og lokalplanlægningen. Forslaget indebærer at på baggrund af varmeplanlægningen udpeger de områder, hvor der med særlig fordel kan satses på anvendelse af vedvarende energikilder. 9. At som myndighed træffer foranstaltninger til imødekommelse af klimaforandringerne ved en aktiv klimatilpasningsindsats. Klimarådet vil i 2011 sætte fokus på klimatilpasningsproblematikken og vende tilbage med anbefalinger herom. D: Konkrete anbefalinger 4

5 Klimarådet peger på følgende virkemidler til opnåelse af de fastsatte mål: 1. Initiativer som kan gennemføre som virksomhed og myndighed. 2. Initiativer, som gennemføres i som geografisk enhed. Initiativerne er beskrevet i nedenstående 9 tabeller. For hvert initiativ er der ligeledes angivet hvem, der er ansvarlig for gennemførelsen samt status. Endelig er CO 2 - en angivet for hvert initiativ og hvor meget andelen af vedvarende energi () stiger ved udførelsen af initiativet. Andelen af var i %. CO 2 -en er beregnet i ton samt i % af den samlede CO 2 -udledning i 2007 for geografiske, som i 2007 var på ton. Nogle af beregningerne er foretaget på baggrund af eksisterende værdier fra kommunens energiregnskab. For nogle af initiativerne har det ikke været muligt at beregne CO 2 -en. Dette skyldes dels, at vi ikke har haft den fornødne information til at foretage beregningerne, og dels, at vi endnu ikke kender den fremtidige teknologi. Bemærk, at der kan være overlap mellem nogle af initiativerne. 5

6 som virksomhed og myndighed. Energiproduktion og -distribution er i gang med udarbejdelsen af 3 planer. Selve planlægningen giver ingen CO 2 -, men CO 2 -en udmøntes i de enkelte projekter, som planerne danner grundlag for. Projekterne er beskrevet i tabel nr. 6, og giver en betydelig CO 2 - samt -andelen. Vi har ikke haft den fornødne information til at beregne CO 2 -en fra udnyttelsen af losseplads-gas til biogasproduktion. Tabel 1 Nr. Initiativ Ansvarlig ( i %) 1 Varmeplan. Evt. udvidelse til en strategisk energiplan 2 Vindmølleplan 3 Biogasplan 4 Kobling på Tvis-ledning Eksempel: 500 TJ naturgas udskiftes med TVIS 5 Biogasproduktion på renseanlæg Varmeværker Vandselskab /Dong Energy 6 Losseplads-gas 7 Køb af 3 stk. 2,3 MW vindmøller på land eller investering i havvindmøller. 8 Kampagne for udfasning af oliefyr i. /varmepumper i stedet for oliefyr uden for fjernvarmeområder / Energiselskaber/ VVS ere en udmøntes i de enkelte projekter en udmøntes i de enkelte projekter en udmøntes i de enkelte projekter Ca ton (2,7 %) Ca ton (0,3 %) - Varmeplanen er på nuværende tidspunkt i udkast. - Vindmøllesekretariatet har lavet kortlægning af mulige placeringer til vindmøller. Debatoplæg med kortlægning offentliggøres slutningen af Biogassekretariatet har lavet kortlægning af mulige placeringer til biogasanlæg.? Teknik og økonomi skal undersøges nærmere.? Etableringsfasen er sat i gang.?? Potentiale undersøges nærmere Se opstilling af 20 vindmøller ton (7,3 %) - Landmøller: Kræver først færdiggørelse af vindmølleplan. Havvindmøller: Undersøges nærmere 7 % Kampagnen er endnu ikke påbegyndt 6

7 Energibesparelser og i kommunens egne bygninger Energibesparelser giver CO 2 -besparelse, men ingen -andelen. Energibesparelser kan realiseres dels ved adfærds-ændringer hos kommunens ansatte og dels ved energirenoveringer af kommunens bygninger. n udfører hvert år lovpligtige energirenoveringer, som er beskrevet i energimærkerne. Disse projekter skal have en med en tilbagebetalingstid på under 5 år. Tabel 2 Nr Initiativ Ansvarlig ( i %) 9 Solvarme/solceller på kommunale bygninger (kun solfangere på bygninger uden for fjernvarmeområde) Anbefaling: Solceller: I alt m2 Solfangere: I alt 3000 m ton 600 ton (0,3 %)? Projekterne kan realiseres i forbindelse med energirenoveringer af kommunens bygninger. 10 Varmebesparelser som følge af energirenoveringer i kommunens egne bygninger (besparelse: 30 % ) 11 Elbesparelser i kommunens egne bygninger (besparelse: 25 %) 12 Vandbesparelser i kommunens egne bygninger. 13 LED i gadebelysning. Sparer 30 % af elforbrug Forbrug i 2007: kwh / Vand A/S Gadebelysningss elskab/ Teknik og miljø ton (3,2 %) 6000 ton (1 %) Varmebesparelser giver ingen -andel Elbesparelser giver ingen -andel?? Ikke igangsat 1000 ton (0,2 %) Lovpligtige energirenoveringer, beskrevet i energimærkerne med tilbagebetalingstid under 5 år gennemføres løbende. Projekter med en tilbagebetalingstid på under 5 år gennemføres løbende. Fx udskiftning af lyskilder med LEDlyskilder. Elbesparelser giver ingen -andel Forsøg med LEDbelysning igangsat 7

8 Erhverv og landbrug Det har ikke været muligt at beregne CO 2 -besparelser fra nedenstående initiativer. Dels fordi CO 2 - besparelserne udmøntes i de projekter, som initiativerne danner grundlag for, og dels fordi vi mangler den fornødne viden (overskudsvarme fra virksomheder). Tabel 3 Nr Initiativ Ansvar ( i %) 14 Involvere erhvervslivet i samt uddannelsesinstitutioner i klimastrategien med henblik på at kontakte virksomheder og uddannelsesinstitutioner med særligt potentiale indenfor energiområdet 15 Overskudsvarme fra virksomheder 16 Oplysningskampagne: opfordre virksomheder til at gennemføre el-, vand- og varmebesparelser /LRØ/ Uddannelsesinstit utioner/ Erhvervslivet i / Virksomheder / energiselskaber/ erhvervsråd er udmøntes i de konkrete projekter, som følger af initiativet.? Erhvervspolitikken skal revideres i foråret 2011 og det vil være muligt at komme med input.?? Potentiale undersøges nærmere. Jf. besparelser ved varmeog elbesparelser for erhverv og landbrug.? Kampagnen er endnu ikke påbegyndt Trafik Det vurderes, at teknologien for grøn trafik vil udvikles hurtigt over de kommende 20 år. Derfor kan det forventes, at CO 2 -udledningen fra trafikken reduceres yderligere end det, der er angivet i nedenstående skema. Tabel 4 Når Initiativ Ansvar ( i %) 17 Elbiler / elcykler til hjemmeplejen + driftsgård. besparelsen forudsætter fri el 18 Flere cykelstier, mere sikre cykelforhold, sikre skoleveje. Eks.: Flere cyklister sparer 10 % benzin 19 Opbygning af infrastruktur for el-biler Eks.: 80 % af personbiler er elbiler i Forudsætning: opsætning af vindmøller /NRGI 20 Intelligent trafikstyring 168 ton (0,03 %) 9000 ton (1,5 %) ton (7,2 %)? Forsøg med 3 elbiler (i hhv. hjemmepleje, rådhus og driftsgård) er i gang. Ingen -andel. Prioritering af ønsker om nye cykelstier igangsat. 7 % Opsætning af 2 ladestandere er igangsat.?? Undersøges nærmere 8

9 Private boliger kan gennem samarbejde, udstillinger og kampagner involvere boligejere og boligselskaber i at reducere energiforbruget i private boliger. Tabel 5 Nr Initiativ Ansvar ( i %) 21 Stille særlige krav til anvendelse af vedvarende energikilder for nyt byggeri gennem og lokalplanlægning. 22 Udstilling med passive og +energihuse i 23 Involvere boligselskaberne og større private udlejere i projekter for renovering af etagebyggeri 24 Oplysningskampagne: opfordre private boligejere til at gennemføre el-, vandog varmebesparelser Byggebranchen / VIA Rådgivere/ VIA / / energiselskaberne afhænger af projekterne udmøntes i projekterne. besparelser er beregnet i næste skema. besparelser er beregnet i næste skema for private boliger. - Udarbejdelse af varmeplan igangsat - Ikke påbegyndt - Undersøgelse igangsat - NRGi har igangsat kampagne vedr. elbesparelser. 9

10 Aktiv medvirken fra samfundet Energiproduktion og distribution Disse initiativer giver en CO 2 -besparelse på næsten 50 % samt en -andelen på næsten 50 %. En forudsætning for at projekterne kan udføres er udarbejdelsen af varmeplan, vindmølleplan samt biogasplan. Tabel 6 Nr Initiativ Ansvarlig ( i %) 25 Geotermisk anlæg på Varmeværk og Dagnæs-Bækkelund Varmeværk (Nuværende forbrug på 651 TJ naturgas erstattes med geotermisk varme). 26 Udvidelse af fjernvarmeområder i by. Dvs. konvertering af oliefyr (306 TJ), naturgasfyr (588 TJ) og elvarme (22 TJ) til fjernvarme. Forudsat at fjernvarmen er neutral fx geotermi) 27 Udvidelse af fjernvarmeområde i Brædstrup. Dvs. konvertering af oliefyr (7,2 TJ), naturgasfyr (8,6 TJ) og elvarme (2,2 TJ) til fjernvarme. Forudsat at fjernvarmen er neutral 28 Udvidelse af fjernvarmeområde i Østbirk. Dvs. konvertering af oliefyr (8,7 TJ), naturgasfyr (15,5 TJ) og elvarme (2,5 TJ) til fjernvarme. Forudsat at fjernvarmen er neutral 29 Udvidelse af fjernvarmeområde i Hovedgård. Dvs. konvertering af oliefyr (5,3 TJ), naturgasfyr (18,1 TJ) og elvarme (1,9 TJ) til fjernvarme. Forudsat at fjernvarmen er Varmeværk og Dagnæs- Bækkelund Varmeværk. Evt. i samarbejde med / Varmeværk og Dagnæs- Bækkelund Varmeværk. / Brædstrup Fjernvarme. / Østbirk varmeværk. / Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.a. neutral biogasanlæg Landbrug/ gårdbiogasanlæg (energiprod. ca. 7 TJ pr Landbrug/ ton (6,2 %) ton (10,2 %) 2000 ton (0,3 %) 2000 ton (0,3 %) 2000 ton (0,3 %) ton (6,2 %) ton (4 %) 7 % Undersøgelse igangsat. Indkaldt til indledende møde 10 % Forudsætter færdiggørelse af varmeplan 1 % Forudsætter færdiggørelse af varmeplan 1 % Forudsætter færdiggørelse af varmeplan 1 % Forudsætter færdiggørelse af varmeplan 7 % Forudsætter færdiggørelse af biogasplan 5 % Afventer initiativtagere 10

11 anlæg) + 5 fællesanlæg (ca. 70 TJ pr anlæg) m2 solfangeranlæg i Brædstrup Yderligere to varmeværker installerer m2 solfangeranlæg Brædstrup Fjernvarme Andre varmeværker 33 Soltage. Private boligejere Fx: I alt 3750 m2 solfangeranlæg I alt 5000 m2 solcelleanlæg stk. 2,3 MW vindmøller Eksterne investorer 35 Satse på husstandsmøller. Ca. 750 stk. 25 kw husstandsmøller Energiafgrøder. Fx halm: potentiale 400 TJ Private boligejere Landbrug ton (2,5 %) 750 ton 500 ton (0,2 %) ton (8,2 %) ton (4,2 %) ton (5 %) 2 % Brædstrup Fjernvarme er i gang med udvidelse til m2. 0,5 % Afventer initiativtagere 5 % Forudsætter færdiggørelse af vindmølle-plan. 2 % Afventer initiativtagere 5 % Ikke igangsat Erhverv og landbrug Energibesparelserne fører til betydelige CO 2 -er (især el-besparelser). Energibesparelser fører ikke til -andelen. Tabel 7 NR Initiativ Ansvar ( i %) 36 Varmebesparelser (20 %) på virksomheder med naturgasfyr 37 El-besparelser (20 %) på virksomheder og landbrug (forbrug i 2007: 785 TJ) Virksomheder/ Dong Landbrug, Virksomheder, Energiselskaber 38 Vandbesparelser Virksomheder/ vandværker ton (2,2 %) ton (3,3 %) Ingen Ingen Afventer initiativtagere Afventer initiativtagere?? Afventer initiativtagere 11

12 Trafik For disse initiativer har det ikke været muligt at beregne CO 2 -er og andelen. Dette skyldes, at vi ikke har det fornødne beregningsgrundlag til at udføre beregningerne. Tabel 8 Nr Initiativ Ansvar ( i %) 39 Udlejning af el-biler i + lånecykler 40 Indkøb af firma el-biler/ hybridbiler 41 Større anvendelse af kollektive trafikløsninger. Indtænke letbaner og elbusser mv. i kollektiv trafik. 42 Delebil ordninger i boligforeninger Udlejningsselskab/ Energi /?? Undersøges nærmere Virksomheder?? Undersøges nærmere?? Undersøges nærmere Boligforeninger?? Undersøges nærmere Private boliger Energi- og vandbesparelser i private boliger kræver samarbejde mellem boligejere og energiselskaber. Dette samarbejde kan igangsættes af (se initiativ nr. 23 og 24). Tabel 9 Nr Initiativ Ansvar ( i %) 43 Varmebesparelser i etageboliger (20 %) 44 El-besparelser i etageboliger (20 %) 45 Vand-besparelser i etageboliger 46 Varmebesparelser i private boliger (20 %) 47 El-besparelser i private boliger (20 %) 48 Vandbesparelser i private boliger Boligforeninger og private udlejere/ VIA/energiselskaber Boligforeninger og private udlejere/ VIA/energiselskaber Boligforeninger og private udlejere/ VIA/energiselskaber Boligejere/ Energiselskaberne Boligejere/ Energiselskaberne Boligejere/ vandværker? Ingen? Ingen? Ingen 5000 ton (0,8 %) ton (2,7 %) Ingen Ingen? Ingen Undersøgelse igangsat Undersøgelse igangsat Undersøgelse igangsat Ikke igangsat NRGi har igangsat kampagne vedr. elbesparelser. Ikke igangsat 12

13 som virksomhed og myndighed CO 2 - (ton) CO 2 - (%) af -andel (%) Energiproduktion ,3 7 og distribution Energibesparelser ,7 - i kommunens egne bygninger Erhverv og landbrug Trafik ,7 7 Private boliger Aktiv medvirken fra samfundet CO 2 - (ton) CO 2 - (%) af -andel (%) Energiproduktion ,6 46,5 og distribution Erhverv og ,5 - landbrug Trafik Private boliger ,5 - TOTAL CO 2 - (ton) CO 2 - (%) -andel (%) ,3 76,5 13

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune

Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune Dato 07.10.2013 Dok.nr. 142691/13 Sagsnr. 12/6001 Ref. Poul Sig Vadsholt Notat om aktioner i den Strategiske Energiplan for Varde Kommune I den Strategiske Energiplan beskrives, at Byrådet ønsker en ren

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx.

Strategisk Energiplan 2015. I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Strategisk Energiplan 2015 I 2035 er vi selvforsynende med vedvarende energi til el og opvarmning! Planen er i høring fra d. xx. xxx til d. xx.xxx. Indholdsfortegnelse Målsætninger...4 Kommunen som virksomhed...6

Læs mere

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Borgmesterpagten. Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Borgmesterpagten Handleplan for 20 % reduktion af CO 2 udledningen inden 2020 Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Forside: Døvehøjskolen Castberggaard har udskiftet oliefyret med solceller og varmepumper;

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

Projektet "Energi på tværs",

Projektet Energi på tværs, Projektet "Energi på tværs", Energikortlægning for Ballerup Kommune www.ballerup.dk Energikortlægning 2 Energikortlægning 3 Energikortlægning 4 Energikortlægning 5 Energikortlægning 6 Energivision Energivisionen

Læs mere

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Vest gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Vest gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 %

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen

Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen Introduktion til politisk workshop - Fredericia Kommune Jørgen Lindgaard Olesen 1 VE% Andel vedvarende energi (uden Shell) 12,0 10,0 10,7 9,5 8,0 6,0 6,2 6,7 6,8 VE%EU 4,0 2,0-2006 2008 2009 2011 2013

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE

KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Side1/5 KLIMAPOLITIK FOR KERTEMINDE KOMMUNE Miljø- og Kulturforvaltning Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 15 Fax: 65 15 14 99 www.kerteminde.dk miljo-og-kultur@kerteminde.dk 28-05-2009 Forord

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Status og orientering Energi på Tværs

Status og orientering Energi på Tværs Status og orientering Energi på Tværs KTC 27.02.2015 Energi på Tværs skal At finde svar på, hvordan regionen bedst muligt kan bane vejen for en omstilling af energi- og transportsystemet: Udarbejde en

Læs mere

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten

Notatark. Udkast. Handleplan for Borgmesterpagten Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff Udkast 26.5.2015 Handleplan for Borgmesterpagten Det er Hedensted Kommunes overordnede mål, at blive tilnærmelsesvis CO 2 -neutral. På den baggrund

Læs mere

Klimaudfordringer også i Randers Kommune

Klimaudfordringer også i Randers Kommune Klimaudfordringer også i Vi har udviklet denne løsning på klimaforandringerne Lars Bo Jensen Klimakoordinator Strategisk energiplanlægning når det er bedst når det er værst Stærke gener Micon-møller nu

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013

Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Økonomi og forventet effekt af projekter i klimahandlingsplan 2013 Indsats: Kommunal planlægning Emne Økonomi Forventet effekt Ny Blovstrød Udgifter til planlægning afholdes af Nyt byggeri vil alt andet

Læs mere

EU's borgmesteraftale om klima.

EU's borgmesteraftale om klima. Punkt 9. EU's borgmesteraftale om klima. 2012-44324. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig EU s borgmesteraftale vedr. klima og energi (Covenant of

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Fra klimasnak til handling!

Fra klimasnak til handling! Fra klimasnak til handling! Per Alex Sørensen pas@planenergi.dk DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Why is it always me? DN Mariagerfjord d.24.11.2009 Metoden Brændsel: Kul Olie Halm Træ Affald Vind Sol Vandkraft..

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen

Notatark. Vi har grundlægende 4 skruer at dreje på. Vi kan: 1. øge antallet af indbyggere i kommunen Notatark Sagsnr. 01.05.12-G00-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 22.4.2015 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 20% fra 9,8 tons pr. borger i 1995 til 7,8 tons pr. borger

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Strategisk energiplan for Furesø Kommune

Strategisk energiplan for Furesø Kommune Strategisk energiplan for Furesø Kommune Side 1 Hovedrapport, juli 2011 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD 3 1 INDLEDNING 4 2 MÅLSÆTNING OG TEMA ER I DEN STRATEGISKE ENERGIPLAN 4 2.1 Klimakommissionens

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune

Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Forslag Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune 1 Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende 20-35 år skal de fossile

Læs mere

ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE TEAM NATUR OG MILJØ STATUS PÅ ENERGI- OG KLIMAINDSATSEN I SOLRØD KOMMUNE NOVEMBER 2015 INDHOLD Indledning 3 Gennemførte projekter 2013-2015 5 Planlagte projekter 2016-2018 7 Etablering af

Læs mere

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur

CO2-REGNSKAB 2013. August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur CO2-REGNSKAB 2013 August 2014 Byg, Beredskab og Ejendom By, Land og Kultur Udvikling i Assens Kommunes CO2- udledning Assens Kommune blev klimakommune i marts 2009. Som Klimakommune er Assens Kommune forpligtet

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 UDKAST. Mod en fossilfri fremtid. Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 UDKAST. Mod en fossilfri fremtid. Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 UDKAST Mod en fossilfri fremtid Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Marts 2015 Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Marts 2015 Evt. øvrig info.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Sammenfatning Randers Kommune 2009 2030 Befolkningstal 94.200 100.000+ Indbyggere i Randers by 60.000 70.000+ Areal 750 km 2 750 km 2 CO 2 udledning pr. indb. 5,8 tons

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. Mod en fossilfri fremtid. Strategisk Energi- og Klimaplan 2020

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020. Mod en fossilfri fremtid. Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Mod en fossilfri fremtid Maj 2015 Forord Det gode liv bliver grønnere Høje-Taastrup Kommune Endeligt vedtaget af Byrådet, maj 2015 Redaktion: Høje-Taastrup Kommune Teknik- og Miljøcenter Bygaden 2 2630

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2011 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2011 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2011 faldet med 18 % (figur 1). Det er godt på vej mod

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

KLIMAPLAN 2016-2020 KLIMASEMINARER. Sammen finder vi retningen og skaber løsninger

KLIMAPLAN 2016-2020 KLIMASEMINARER. Sammen finder vi retningen og skaber løsninger KLIMAPLAN 2016-2020 KLIMASEMINARER Sammen finder vi retningen og skaber løsninger De fire største udfordringer og fælles forslag til løsninger. Februar-Marts 2016 ENERGI GRØN OMSTILLING I AARHUS OPSAMLING

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250

Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme Sagsnr.: 190-2011-32891 Åbent punkt Dokumentnr.: 190-2011-173250 Sagsfremstilling Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget orienteres om centrets arbejde

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Opfølgningg på Klimaplanen

Opfølgningg på Klimaplanen 2013 Opfølgningg på Klimaplanen Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Marts 2013 Introduktion Næstved Kommune har i 2013 udarbejdet en ny CO 2 kortlægning over den geografiske kommune. Samtidig er

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Muligheder i et nyt varmeanlæg

Muligheder i et nyt varmeanlæg Program Hvilke muligheder er der for et nyt varmeanlæg? Hvordan er processen i udskiftningen af varmeanlæg? Tilskudsmuligheder Hvor finder jeg hjælp i processen? Muligheder i et nyt varmeanlæg Fjernvarme

Læs mere

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss

Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 346 Offentligt MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Energieffektivitet og grøn vækst: sådan bidrager Danfoss Kim Christensen President Danfoss Heating

Læs mere

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg

Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg Vejledning om tilslutningspligt Indhold Varmeplanen... 3 Hovedprincipper for tilslutningspligt... 3 Tilslutningspligt og forblivelsespligt...

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling

STRATEGISK. Kort fortalt energiplan. Strategisk udvikling STRATEGISK 2020 Kort fortalt energiplan Strategisk udvikling 2 4 5 Forord Seks strategiske indsatsområder 6 Boliger 8 Fjernvarme 10 Virksomheder 12 Biogas 14 16 Transport CO 2 -neutral kommune 4 OL FORORD

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt

Energi optimering. Hospitalsenhed Midt Energi optimering Ved Teknisk chef Stig Tofteberg Baggrunden for ESCO Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2009-2010 Hvad er ESCO (Energy Service Company) ESCO leverandør: større virksomhed med stærke kompetencer

Læs mere

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg

Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune. Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg Strategisk energiplanlægning for Furesø Kommune Furesø Rådhus 19. august 2010, Gritt Jakobsen og Christine Rud Wennerberg 1 Disposition for oplæg 1. Indledende om strategisk energiplanlægning & målsætninger

Læs mere

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022

Strategi og politik. for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Strategi og politik for den fremtidige varmeforsyning 2012-2022 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...2 Indledning...3 Kommunens varmeplanlægning...3 Lovgrundlaget for varmeplanlægning...5 Planloven...6

Læs mere

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune

Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune. Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Fremtidens varmeforsyning i Høje-Taastrup Kommune Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup Kommune Organisering Milepæle i HTKs varmeforsyning Politisk forankring Koordinere

Læs mere

Energiforsyning i landdistrikter

Energiforsyning i landdistrikter Energiforsyning i landdistrikter Per Alex Sørensen 1 Hvorfor vedvarende energi i landdistrikter? Billigere energi Nye arbejdspladserunder etableringog vedligeholdelse Teknologiskudviklingog salgafknow

Læs mere

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Energistrategi 2035 for Gladsaxe Kommune Underrubrik eller dato Forord Det danske samfund står overfor en række beslutninger på energiområdet, som rækker langt ind i fremtiden. Over de kommende

Læs mere

FREMTIDENS PRODUKTION

FREMTIDENS PRODUKTION FREMTIDENS PRODUKTION DN mener, at Danmark i 2040 skal have en produktion, som ikke er til skade for natur og miljø og som i mange tilfælde derimod vil bidrage til et bedre miljø. Dette skal ske ved en

Læs mere

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012

CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 CO 2 -udledning i Allerød Kommune 2012 Kilder til CO 2 -udledningen samt udvikling i perioden 2006 til 2012 CO 2 -udledningen er i perioden 2006 til 2012 faldet med 25 % (figur 1). Dermed er byrådets mål

Læs mere

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr.

01-05-2015. Til Teknik og Miljøudvalget. Sagsnr. 2015-0001825. KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik og Miljøudvalget KBH 2025 Klimaplanen Status på implementeringen CO 2 -neutral i 2025 København har som mål at blive verdens

Læs mere

Tema 4: Trafik og Transport... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 10: Grøn transport... 12 Indsatsområde 11: Letbaneprojekt...

Tema 4: Trafik og Transport... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indsatsområde 10: Grøn transport... 12 Indsatsområde 11: Letbaneprojekt... 1 Indhold: Tema 1: Energiplanlægning... 3 Indsatsområde 1: Projekt MIDT-Energistrategi... 3 Indsatsområde 2: Strategisk varmeplan... 4 Indsatsområde 3: Energi i lokalsamfund... 5 Tema 2: Energibesparelser...

Læs mere