EUDP årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUDP årsberetning 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 EUDP EUDP årsberetning 2013 STØTTE I 2013 : 454,8 mio. kr. ANTAL PROJEKTER I : AFSLUTTET: 55 IGANGSAT: 106 IGANGVÆRENDE : 250 EUDP støtter ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050, øger forsyningssikkerheden og skaber grøn vækst og arbejdspladser. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier. EUDP gav i 2013 tilsagn på 454,8 mio. kr. til 106 nye projekter. Heraf er de 83 nye energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter, og de 23 er samarbejdsprojekter under Det Internationale Energiagentur (IEA). De 83 nye udviklings- og demonstrationsprojekter omfatter enkelte projekter, som indgår i udenlandske programmer: 1 projekt inden for EU s ERANET+ BESTF om bioenergi (21, 8 mio. kr.) 2 projekter i samarbejde med kinesiske Ministry of Science and Technology (9,8 mio. kr.) 3 projekter inden for det nordiske program Nordic Built, tilskud 9,3 mio. kr. De 83 nye udviklings- og demonstrationsprojekter omfatter endvidere følgende særpuljer: 10 projekter vedr. bygningsintegrerede solceller med samlede tilskud på 19,4 mio. kr. 5 projekter vedr. brintteknologi med samlede tilskud på 13,7 mio. kr. 2 projekter vedr. energieffektiv transport med samlede tilskud på 5,4 mio. kr. De største støttebeløb gik i 2013 til områderne energieffektivisering og biomasse med hhv. 108,5 mio. kr. og 112,6 mio. kr. i tilsagn. Et samlet overblik over tilsagn fordelt på teknologi kan ses nedenfor. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 4

2 ÅRSBERETNING 2013 EUDP Fordeling af tilskud i 2013 på teknologier (i mio. kr.) Afsluttede projekter med gode perspektiver I 2013 blev der afsluttet 55 EUDP udviklings- og demonstrationsprojekter. Blandt de mest perspektivrige projekter er: Liftra Aps har udviklet en såkaldt selvhejsende kran til udskiftning af vindmøllens tunge kompo- nenter. Der er allerede 2 kraner i drift i USA. Endvidere forventer Liftra indenfor de næste 1-5 år at ansætte ekstra 50 medarbejdere og at øge omsætningen i samme periode med ca mio. kr. pga. projekts succesfulde gennemførelse. DONG Energy har via sit datterselskab REnescience færdiggjort et demonstrationsanlæg til en- zymatisk sortering af husholdningsaffald på Amager Ressourcecenter. Teknologien udnytter energi- indholdet i usorteret affald optimalt samtidig med, at udsortering og genanvendelsen af plastic mv. forøges markant i forhold til den traditionelle affaldsforbrænding i tråd med intentionerne i regerin- gens nye ressourceplan. DONG Energy forhandler med både danske og udenlandske affaldsselska- ber om salg af anlæg baseret på den nye teknologi. Den lille virksomhed Terranol har i laboratoriet udviklet en gær, som betydeligt mere effektivt kan omdanne biomasse til bioethanol som flydende brændstof. Gæren færdigudvikles til industriel brug i et nyt EUDP- projekt. Terranol har allerede indgået aftaler med Novozymes om markedsføring af gæren, og der er indgået licensaftale med den store globale bioethanolproducent Abengoa om brug af gæren i en række produktionsanlæg. Advansor A/S har leveret mere end 1000 CO2- baserede køleanlæg til hele Europa, og varmegen- vinding på supermarkedernes kølemøbler er nu blevet standard i branchen. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 4

3 ÅRSBERETNING 2013 EUDP For hovedparten af de øvrige projekter er resultaterne perspektivrige inden for en længere tidshorisont og efter yderligere udviklingsarbejde. Ikke alle projekter resulterer umiddelbart i en anvendelig og salgbar ny teknologi. Risikoen for, at et projekt mislykkes, er netop en af grundene til, at det er nødvendigt med offentlige tilskud. Men det er en vigtig målsætning i sig selv, at projektet fører til en afklaring af teknologiens videre udviklingsmulig-heder. Det kommercielle sigte skal være tydeligt EUDPs bestyrelse lægger vægt på, at en virksomhed er kommerciel drivkraft i projekterne. Et typisk EUDP-projekt er derfor et samarbejde mellem en eller flere virksomheder, der udvikler den nye teknologi, og som vil kommercialisere projektets resultater, og en eller flere videninstitutioner - typisk universiteter eller rådgivere. Brugere af teknologien under udvikling kan også deltage, hvilket ofte er tilfældet for demonstrationsprojekter. Fjernvarmeselskaber er f. eks. ofte demonstrationsværter for solenergiprojekter. En stor del af projekterne fokuserer på at udvikle nye teknologier, der kan blive centrale i et fremtidigt ikke-fossilt energisystem, der forsynes med el fra vindmøller fleksibelt suppleret af biomasse. I fokus er bl.a. teknologier vedrørende intelligent elforbrug og teknologier til lagring af energi. Disse projekter vil med stor sandsynlighed kunne give et værdifuldt bidrag til en fremtid uden fossil energi og samtidig skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i Danmark. De afgivne tilsagn i 2013 er for godt to tredjedeles vedkommende tilfaldet private virksomheder, mens en femtedel er givet til universiteter. Fordelingen fremgår af nedenstående figur. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 4

4 ÅRSBERETNING 2013 EUDP Læs mere om EUDP på energiteknologi.dk ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 4

5 ÅRSBERETNING CASES EUDP EUDP Cases 2013 Energilagring: Gemmer solvarmen til vinterkulden I 2007 fik Brædstrup Fjernvarme sit første solvarmeanlæg på m2. I dag er anlægget med m2 blandt Europas største. Derfor er der behov for at gemme den overskydende solenergi, der produceres om sommeren til om vinteren, hvor produktionen er mindre. Løsningen er Danmarks første borehulslager. Det består af 48 huller i jorden over et område på 500 m2. Hvert hul er 45 meter dybt og har indstøbt slanger med varmt vand til opvarmning af de i alt m3 jord, som omgiver dem. Vandet føres gennem solvarmeanlægget, hvor det bliver varmet op, og ned i jorden. Her kan varmen opbevares og pumpes op igen, når behovet opstår. Det sker ved at pumpe koldt vand gennem slangerne, der trækker varmen tilbage fra jorden. I stedet for at varmen potentielt går til spilde, sikrer processen et energispild på blot 50 procent. Det gør borehulslageret til et af de mest effektive i verden. Den ny metode betyder, at overskudsenergien fra solvarmeanlæg udnyttes bedre. Dertil kommer, at selve lagringsprocessen hovedsageligt sker med overskydende vindenergi fra vindmøller. Projektet demonstrerer dermed et samlet koncept for energilagring og integration af forskellige vedvarende energikilder. Projektet Borehuller i Brædstrup er støttet af ForskEL, EUDP og ELFORSK Læs mere på energiforskning.dk/da/project/borehuller- i- braedstrup og energiforskning.dk/da/project/borehuller- i- braedstrup- 1 Slam og vindenergi bliver til grøn gas I 2020 forventes over halvdelen af den vedvarende energi at være produceret på biomasse. Her spiller det potentiale, som gemmer sig i vores husholdningsaffald, spildevandsslam og restprodukter fra land- og skovbrug en betydelig rolle. På renseanlægget i Avedøre tæt på København er der investeret 100 mio. kr. i at skabe grøn gas ud af spildevandsslam og vindenergi. Det sorte guld er måske på vej til at få en helt ny betydning. I løbet af få år kan den første gas produceret på spildevandsslam være på vej ud til de storkøbenhavnske naturgasfyr og dermed blive solgt på markedet på helt kommercielle vilkår. Det sker takket være to projekter med de mundrette navne Power- to- Gas BioCat og Demonstration af ny teknologi til biogasopgradering, der begge har til huse på BIOFOS renseanlæg Avedøre. De stort anlagte projekter med et samlet budget på 100 mio. kr. giver løfter om et regulært gennembrud for biogassen i det danske energisystem. Et problem, to løsninger ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 4

6 ÅRSBERETNING CASES EUDP Trods flere tilløb gennem årerne har det været svært at gøre det rentabelt at udnytte biogassen, blandt andet i landbruget. Når der knytter sig større forhåbninger til de nye anlæg i Avedøre, skyldes det flere forhold. Den store udfordring med at bruge biogas, som naturligt udskilles fra spildevandsslam i forrådnelse og giver det den karakteristiske duft, er det høje indhold af kuldioxid. Skal biogassen udnyttes, skal det fjernes. Det kaldes teknisk en opgradering og er i praksis hundedyrt. Det problem angribes fra to forskellige vinkler, der tilsammen skaber en helstøbt løsning: I projektet Demonstration af ny teknologi til biogasopgradering udskilles CO2 fra den biogas, der bliver produceret af spildevandsslammet. Det sker ved hjælp af en helt ny enzymbaseret teknologi, så gassen herefter kan distribueres, lagres og anvendes på helt samme måde som naturgas med andre ord skaber processen grøn naturgas. Projektet Power- to- Gas BioCat arbejder videre med den CO2, der udskilles fra det første projekt. Et elektrolyseanlæg drevet på strøm producerer brint, som ved hjælp af CO2 og en helt ny biologisk proces omdannes til methan - dvs. endnu mere grøn naturgas. Processen er baseret på en stamme af særlige mikroorganismer. Når teknologien skal implementeres i den danske energiforsyning, er det overskydende vindenergi, som skal drive elektrolyseanlægget. Med de to projekter skabes der synergi mellem løsninger, som både kan imødekomme behovet for at opgradere biogas til grøn naturgas, så anvendelsesmulighederne øges, og behovet for at lagre overskydende elproduktion fra vindmøllerne. At bruge vindenergien til at opgradere biogassen er smart, men der kræves forskning og udvikling for at reducere omkostninger og opnå stabil drift. Vindenergi kan ikke lagres, men skal bruges med det samme, når den bliver produceret. Det giver udfordringer for forsyningssikkerheden, da virksomheder og forbrugere ikke nødvendigvis har brug for energi, når møllerne snurrer, ligesom møllerne kan stå stille, når vi har behov for energi. Gas kan derimod lagres og bruges senere, når der er behov. Når vinden ikke blæser, kan kraftvarmeværkerne bruge den grønne gas til at producere varme og el, ligesom gassen kan sendes ud til private gasforbrugere eller anvendes til transportformål. På den måde kan projektet udnytte spildevandslam og vindenergi til at nedbringe behovet for fossile brændsler som kul, olie og naturgas og samtidig bidrage til en mere fleksibel, sikker og stabil energiforsyning. Med støtte fra energiforskningsprogrammerne er de to projekter ved rensningsanlægget i Avedøre således ved at lægge nogle afgørende brikker i det puslespil, der kan give biogassen et gennembrud og samtidig sikre, at Danmark udnytter de store mængder vindenergi optimalt. Dermed er der ved at blive vist en farbar vej frem for de 2,6 millioner ton spildevandsslam, som hvert år løber gennem de danske rensningsanlæg og som typisk bare bliver brændt af, uden at energien bliver udnyttet. Fremtiden er her At energiudnyttelse af biomasse fra affaldsprodukter ikke blot er fremtidsmusik er allerede blevet dokumenteret af et af de udviklingsprojekter, som kom i mål i 2013, nemlig DONG Energy s anlæg REnescience, som fysisk er placeret på Amager Ressource Center, det tidligere Amagerforbrænding i København. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 4

7 ÅRSBERETNING CASES EUDP REnescience er et projekt, hvor energiforskningsprogrammerne har bidraget fra udviklingsfasen og frem til demonstration. Anlægget omdanner usorteret husholdningsaffald til biogas ved hjælp af enzymer, der nedbryder affaldet i en flydende, organisk del og en uorganisk, fast del. Den organiske del kan herefter bruges til at lave biogas, der kan producere varme og el. Den faste del af affaldet kan genanvendes til nye produkter eller sendes til forbrænding, hvor det udnyttes til energi. Netop nu er teknologien på vej mod kommercialisering. Bioenergiens grønne løfter Bioenergi spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling af den danske energiforsyning. Omstillingen kræver en fossilfri energikilder, der har mange anvendelsesmuligheder og samtidig kan tilbyde forsyningssikkerhed og balance i energiforsyningen mellem forskellige energikilder med forskellige styrker og svagheder. Det kan biomassen levere. Ifølge den bioenergianalyse, Energistyrelsen foretog som led i energiforliget, vil andelen af vedvarende energi i Danmark udgøre ca. 35 pct. i 2020, og over halvdelen vil være produceret på biomasse. Bioenergi er ikke bare anvendelig i en dansk kontekst. Der er et stort eksportpotentiale for energiteknologier, der udnytter biomasseressourcer til energiproduktion, og danske virksomheder har et solidt fodfæste på det globale marked. Der er tale om globale udfordringer inden for energi, miljø og klima, og derfor hedder markedspotentialet både EU, USA, Kina, Indien og Brasilien, der alle arbejder med konkrete planer for at effektivisere og omstille energiforsyning til både varme, el og transport. Derfor støtter de danske energiforskningsprogrammer udviklingen af en række teknologier inden for bioenergi fra produktion af varme og el til flydende brændstoffer, som kan bruges i den tunge del af transportsektoren og på forskellige tidspunkter i udviklingen fra opstart og demonstration til endelig kommercialisering. Biomasse og affald er det område, som i de sidste fem år har fået den største støtteandel ud af den årlige energimilliard. FAKTA: GRØN GAS I AVEDØRE De to projekter ved renseanlægget i Avedøre løber op i ca. 100 millioner kroner. Inklusiv egenfinansieringen. Teknologien fra Electrochaea er afprøvet på Foulum testcenter under Aarhus Universitet Neas Energy, Insero Business Services, Energinet.dk og andre partnere indgår ligeledes i projektet, ligesom tyske Audi ventes at deltage. Electrochaea står bag projektet Power- to- Gas BioCat, og et konsortium omkring HMN Gassalg står bag det andet demonstrationsprojekt. Projekterne er støttet af ForskEl og EUDP. FAKTA: RENESCIENCE Teknologien bag anlægget har et stort eksportpotentiale, da procent af husholdningsaffaldet i Europa i dag deponeres. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 4

8 ÅRSBERETNING CASES EUDP REnescience har på forsøgsbasis kørt med en kapacitet på 800 kg affald i timen, men lige nu arbejdes der på at udvikle et koncept for et fuldskala anlæg, der kan behandle 10 ton affald i timen. Ud over DONG Energy deltager også ARC, DTU, Novozymes og Haldor Topsøe i projektet. Projektet har været støttet af ForskEl og EUDP. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 4

9 EUDP nye projekter 2013 Demonstration af ny teknologi til biogas opgradering Projektet vil demonstrere en ny banebrydende miljøvenlig biogas- opgraderingsteknologi. Teknologien benytter enzym baserede bio- katalysatorer som accelererer CO2 absorptionen. Forbruget af el og damp reduceres herved, hvilket resulterer i forventede omkostningsbesparelser på 25%. Videreudvikling og demonstration af Hydrofaction platform til kommerciel udnytte Projektet er en fortsættelse af et igangværende EUDP projekt, som fokuserer på videreudvikling og demonstration af Steeper Energy's Hydrofaction Technologi. Fokus er på etablering af verdens første kommercielle biorafinaderi, til fremstilling af svovlfattigt bioolie til skibe på Frederikshavn havn. Kalundborg Next Projektets mål er at udvikle en holdbar og konkurrencedygtig lignocellulose baseret mikrobiel olie til produktion af renewable brændstoffer. Projektet vil demonstrere produktion af mikrobiel olie fremstillet ud fra lignocellulose baseret sukker, som produceres ud fra halm, og vil levere de nødvendige tekno- økonomiske data til at opskalere processen til kommercielt skala. Demonstration af REnescience fuldskala anlæg Formålet med projektet er at demonstrerer REnescience teknologien i fulskala som en integreret del af affaldssystemet i kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart, for der igennem at synligøre teknologiens kommercielle modenhed IEA Bioenergi- Task 37: Energi fra OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: HMN Naturgas I/S KONTAKT: Henrik Rousing- PERIODE: 2014/1-2017/4 BUDGET I ALT: 41,93 mio.kr TILSKUD: 21,10 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: STEEPER ENERGY ApS KONTAKT: - PERIODE: 2014/5-2017/5 BUDGET I ALT: 29,46 mio.kr TILSKUD: 17,28 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: DONG ENERGY A/S KONTAKT: Michael Elleskov - PERIODE: 2014/2-2017/8 BUDGET I ALT: 124,47 mio.kr TILSKUD: 21,82 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: DONG ENERGY A/S KONTAKT: Kim Winther- PERIODE: 2013/ /12 BUDGET I ALT: 36,51 mio.kr TILSKUD: 9,12 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 25

10 Biogas Projektets formål er udveksling af teknologisk viden og forskningsresultater mellem medlemslandene inden for biogas samt brug af ekspertviden til at understøtte beslutningstagere til miljømæssigt bæredygtigt og omkostningseffektiv udvikling af biogas sektoren. Ny teknologi for en effektiv udnyttelse af enggræs i biogas reaktor Formålet er at udvikle og markedsføre teknologi, der kan nyttiggøre græs fra enge og naturplejearealer til energiformål billigt og effektivt. Løsningen omfatter en mekanisk behandling excoriation - integreret med slåningen, som opbryder det lignificerede græsstrå og fordobler nedbrydeligheden i gasreaktoren, og øger dermed gasudbyttet med 30%. Værktøjer til optimering af biogasproduktion- AnaSTYR I projektet AnaSTYR udvikles og demonstreres et optimeringsværktøj til online styring af den rådneproces, der finder sted i biogas- og rådnetanksanlæg. Ved anvendelse af værktøjet vil det være muligt at optimere gasudbyttet fra gylle, slam og anden biomasse, uden at øge energiforbruget til drift af reaktoren. Dette vil samlet set medvirke til at forbedre den tekniske- og økonomiske drift af anlægget. Katalytisk fjernelse af tjære fra biomasseforgassere II Biomasseforgasning til kraftvarme og fremstilling af nye biobrændstoffer bremses af ineffektiv fjernelse af tjærer fra forgasningsgassen. Tilsodning og regenerering af tjærekatalysatoren studeres og en ny katalysator installeres i Skive Fjernvarmes anlæg. Et forstudie til opstilling af Haldor Topsøes bio- syntetisk brændsel anlæg i Skive foretages Fuldskaldemonstration af trykkogning og anaerob ANSVARLIG: Biosantech v/teodorita Al Seadi KONTAKT: Teodorita Al Seadi- PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 0,39 mio.kr TILSKUD: 0,31 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Kverneland Group Kerteminde A/S KONTAKT: Henning Høgh Jensen- PERIODE: 2013/8-2016/12 BUDGET I ALT: 11,06 mio.kr TILSKUD: 5,53 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: EnviDan KONTAKT: Søren Brønd - PERIODE: 2014/2-2015/9 BUDGET I ALT: 2,61 mio.kr TILSKUD: 1,42 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: HALDOR TOPSØE A/S KONTAKT: - PERIODE: 2013/ /10 BUDGET I ALT: 25,81 mio.kr TILSKUD: 11,57 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Xergi A/S ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 25

11 nedbrydning af dybstrøelse. Projektet fokuserer på en fuldskalademonstration på Ribe Biogas af den praktiske og økonomiske gennemførlighed af at anvende dybstrøelse som substrat til biogasproduktion ved anvendelsen af en patenteret forbehandling kaldet NiX baseret på trykkogning med basetilsætning. Metoden har i tidligere projekter vist øget nedbrydelighed af dybstrøelse såvel som en evne til at fjerne hovedparten af indholdet af ammonium. Energieffektivt high- tech røggasfilter til biomassekedler Teknologien har lavt energiforbrug, lave driftsomkostninger og lang levetid i forhold til eksisterende teknologi. PURSUC Forbedret udnyttelse af energipotentiale I gylle Projektet omhandler en innovativ løsning til forbedret udnyttelse af energipotentialet i gylle. I projektet udvikles 1) et højeffektivt tørringsmodul, som optimerer gyllen til termisk forgasning, og 2) en tilpasset termisk forgasser (Sublimator) som kører optimalt på gylletørstof. Resultatet er øget rentabilitet i gylle- til- energi processen. Brintteknologier positionering af danske interesser I opstart af Horizon 2020 I EU Kommissionens opstart af Horizon 2020 er det vigtigt, at danske interesser bliver repræsenteret optimalt i konkretisering af det nye Rammeprogram. Dette skal ske via Partnerskabets deltagelse i relevante forberedende møder i Brussels. Partnerskabet vil deltage i/planlægge Europæiske netværksaktiviteter, workshops, dokumentudarbejdelse etc. Brintproduktion baseret på induktiv opvarmning KONTAKT: Anders Peter Jensen- PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 20,19 mio.kr TILSKUD: 10,79 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: MASKINFABRIKKEN FAUST ApS KONTAKT: Bodil E. Pallesen - PERIODE: 2013/7-2015/2 BUDGET I ALT: 4,79 mio.kr TILSKUD: 2,82 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Purfil Aps KONTAKT: Jørgen Krabbe - PERIODE: 2013/ /2 BUDGET I ALT: 6,41 mio.kr TILSKUD: 3,85 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Aksel Mortensgaard - PERIODE: 2013/6-2014/7 BUDGET I ALT: 0,60 mio.kr TILSKUD: 0,38 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: HALDOR TOPSØE A/S ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 25

12 Induktionsopvarmet dampreformering af metan har potentiale til at åbne en ny vej til billig brintproduktion. Dette projekt vil give bevis for konceptet og muliggøre videre kommerciel udvikling. Induktionsopvarmning gør det muligt at afsætte energien inden i katalysatoren, hvor der er behov for den, hvilket er en stor fordel ved endoterme reaktioner. KONTAKT: Martin Østerberg- PERIODE: 2014/2-2016/8 BUDGET I ALT: 13,71 mio.kr TILSKUD: 6,72 mio.kr ID: Energilagring Brintinjektion i Gasnettet via felt test af elektrolyse Overskud af VE- strøm kan via elektrolyse konverteres til brint, som kan lagres i gasinfrastrukturen. M/R- stationer langtidstestes via on- site genereret brint fra elektrolyse for egnethed til transport af brint/naturgasblandinger, og konsekvenser for M/R stationernes og elektrolyseanlæggets drift, vedligehold og økonomi analyse. Deltagelse i IEA Annex 25 s fortsættelse Formålet med projektet er at udveksle informationer på internationalt plan om udvikling på området stationær brændselscelle systemer til distribueret generering af elektricitet. Den opnåede indsigt, deles med danske interessenter gennem indlæg i relevante nationale fora. SIMBA platformsprojekt om udv. og demo. af små brændselscelleanlæg. Formålet med projektet (SIMBA) er at fremskynde volumen produktion af små miljøvenlige og energieffektive stationære brændselsceller (FC) systemer. Med hjælp fra reformatoren SIMBA FC platformen vil blive udviklet for naturgas, flydende gas (LPG) og methanol med en output kapacitet omkring 2 kwel. Power- 2- Electrolysers Projektet skal optimere MW elektrolyseanlæg ved at udvikle en højeffektiv strømforsyning. Denne skal desuden levere systemydelser til nettet i form af frekvensregulering og regulerkraft til balancering, samt fasekompensering til minimering af tab i nettet. Yderligere udvikles og optimeres OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: GREENHYDROGEN.DK ApS KONTAKT: Jørgen K. Jensen - PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 7,28 mio.kr TILSKUD: 3,00 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANTHERM POWER A/S KONTAKT: Per Balslev- PERIODE: 2014/3-2016/2 BUDGET I ALT: 0,53 mio.kr TILSKUD: 0,34 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANTHERM POWER A/S KONTAKT: Per Balslev- PERIODE: 2013/ /5 BUDGET I ALT: 34,72 mio.kr TILSKUD: 15,53 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Aalborg university, Department of Energy Technology KONTAKT: Frede Blaabjerg- PERIODE: 2013/ /7 BUDGET I ALT: 13,58 mio.kr ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 25

13 forretningsmodeller for intelligente elektrolysesystemer. TILSKUD: 9,30 mio.kr ID: Test af thøjtryks PEM elektrolyse ved brint tankstation HighPEM projektet skal udvikle og test en højtryks PEM eletrolyse ved en brint tankstation i Danmark. Baseret på projektet skal en F&U Roadmap for PEM elektrolyse til HRS udvikles og de første analyser skal foretages af potentialet for brug af PEM elektrolyse til indfødning af brint i det danske naturgas net. Kostreduktion af alkalisk elektrolyse og brint tankstationer H2Cost projektet skal reducere omkostninger, for alkalisk elektrolyse teknologi og brint tankstationer. Nye komponenter skal udvikles, som er optimeret i forhold til omkostninger og som øger brint produktions og optankningskapacitet betydeligt. Forsatte F&U og kommercialiserings bestræbelser skal ligeledes planlægges. Analyser for kommercialisering af brintteknologier Projektets formål er at analysere og redegøre for, hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, så brintteknologierne kan integreres i det danske energisystem. Analysen vil ske på basis af modelberegninger, hvor kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologierne vil blive identificeret og betydende rammevilkår og barrierer vil blive identificeret. Deltagelse i IEA og FCH- JU Hans Aage Hjuler (ansøger) er blevet indvalgt i IEA s arbejdsgruppe under Advanced fuel cells: Annex 22: Polymer Electrolyte Fuel Cells og i Scientific committee under FCH- JU i EU. Målet med deltagelse er at styrke den danske indsats indenfor brint og brændselsceller ved at præge det internationale arbejde. Dette vil være til gavn for de danske projekter og vil også støtte regeringen og folketingets vej mod OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Mikael sloth - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 4,34 mio.kr TILSKUD: 2,07 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Jesper Boisen- PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 7,29 mio.kr TILSKUD: 3,99 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Aksel Mortensgaard - PERIODE: 2014/2-2015/12 BUDGET I ALT: 4,18 mio.kr TILSKUD: 2,99 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANISH POWER SYSTEMS ApS KONTAKT: Hans Aage Hjuler - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 0,41 mio.kr TILSKUD: 0,26 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 5 / 25

14 et fossilfrit samfund. Energi Effektiv Produktion af Tryksat Brint Formålet med projektet er at demonstrere energieffektiv fremstilling af tryksat brint ved hjælp af tryksatte fastoxidelektrolyseceller. Desuden undersøges det tekno- økonomiske potentiale i fremstillingsmetoden til stor- skala produktion af brint. EUDP 13- I, Deltagelse i IEA- Task 32 - Hydrogen storage Dansk deltagelse i IEA- Task32 vil åbne nye muligheder for internationalt samarbejde og give adgang til den nyeste forskning indenfor hydrogenopbevaring. Udvikling af et nyt energisystem bliver en af de største udfordringer i de kommende årtier både videnskabeligt, teknologisk og økonomisk, og et område med stort potentiale for dansk industri. Fremtidens lager for vedvarende energi Projektets formål er at fastlægge og demonstrere i hvor høj grad gasdistributionssystemet kan anvendes som infrastruktur og lager for et energisystem, som helt eller delvist er baseret på hydrogen. Deltagelse I IEA EBC Annex 60 vedrørende beregningsværktøjer Modelica Formålet med dette projekt er at bidrage til det videnskabelige arbejde inden for IEA EBC Annex 60, som drejer sig om udvikling og demonstration af nye beregningsværktøjer. De overordnede resultater af Annex 60 vil være en guide, som demonstrerer hvordan teknologierne kan implementeres i løsninger, som ikke er muligt med traditionelle OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Danmarks Tekniske Universitet KONTAKT: Søren Højgaard Jensen- PERIODE: 2014/1-2015/6 BUDGET I ALT: 3,74 mio.kr TILSKUD: 2,88 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Aarhus Universitet KONTAKT: Torben R. Jensen - PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 0,09 mio.kr TILSKUD: 0,08 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANSK GASTEKNISK CENTER A/S KONTAKT: Torben Kvist - PERIODE: 2014/1-2014/12 BUDGET I ALT: 2,11 mio.kr TILSKUD: 0,84 mio.kr ID: ANSVARLIG: Statens Byggeforskingsinstitut KONTAKT: Alireza Afshari- PERIODE: 2014/1-2017/12 BUDGET I ALT: 2,20 mio.kr TILSKUD: 1,50 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 6 / 25

15 simuleringsprogrammer. Kompakt, Intelligent, Kraftfuld Elektrisk Drivlinje til elektriske køretøjer CIPED projektet vil udvikle en hjulmonteret drivlinje til elektriske køretøjer med en unik lav udæmpet masse og kraft/vægt forhold. Løsningen vil endvidere være meget energieffektiv og producere yderligere energi fra støddæmperne, hvilket give en forøget rækkevidde af de køretøjer, hvorpå det monteres. Nordic Built: Aktive tage og facader som led i bæredygtig renovering Vision for det foreslåede projekt er, at Aktive tage og facader kan udvikles til et samlet stærkt nordisk teknologiområde inden for energirenovering. Projektet er et Nordic Built projekt med partnere fra Sverige, Norge, Island og Findland. Danmark varetager den overordnede projektlederrolle. Dansk deltagelse i IEA- projekt Annex 63 Lokal implementering af energi strategier Mange danske kommuner har ambitiøse målsætninger for CO2- reduktion, men kun få er kommet i gang med at implementere disse mål og dermed fremme energieffektivitet og grøn vækst. Formålet med dansk deltagelse i IEA EBC Annex 63 er at blive klogere på den vanskelige implementering og derved bane vej for CO2- reduktion og en stærkere grøn vækst. Passiv køling med udeluft I energirenoverede boliger Projektets formål er både at adressere projekteringsudfordringerne relateret til reduktion af kølebehov og risiko for overophedning i energirenoverede bolig, under forskellige klimatiske forhold gennem udarbejdelse af guidelines for projektering, samt gennem ANSVARLIG: ECOMOVE ApS KONTAKT: Jens Christian Lodberg Høj - PERIODE: 2014/2-2017/1 BUDGET I ALT: 16,81 mio.kr TILSKUD: 9,16 mio.kr ID: ANSVARLIG: CENERGIA PROJEKT ApS KONTAKT: Peder Vejsig Pedersen - PERIODE: 2014/3-2017/2 BUDGET I ALT: 17,44 mio.kr TILSKUD: 4,57 mio.kr ID: ANSVARLIG: Cenergia Energy Consultants KONTAKT: Ove Mørck- PERIODE: 2014/1-2017/8 BUDGET I ALT: 2,68 mio.kr TILSKUD: 1,97 mio.kr ID: ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Per Heiselberg - PERIODE: 2014/4-2017/9 BUDGET I ALT: 6,03 mio.kr TILSKUD: 2,92 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 7 / 25

16 udvikling af attraktive løsninger til passiv køling af boliger med udeluft. FUD Energieffektiv transport: Avancerede komponenter til elektro mobilitet Dette projekt vil udvikle nye power elektroniske systemer til storskala lithium- svovl- batterier, der direkte er rettet mod markedet for elektromobilitet. Lithium- svovl batterier har både større energitæthed, og er væsentligt mere sikre end traditionelle lithium- ion batterier, og desuden integreres batteristyring, inverter, lader og grid- filter i en enhed for at reducere vægt og omkostninger. SURE! Bæredygtig nordisk energirenovering Sure! Bæredygtig nordisk energirenovering er et fælles nordisk projekt med fokus på at optimere energiforbruget og styrke en bæredygtig livsstil for beboere i boligområder med et renoveringsbehov - efffektivt og til lav pris. Dette sker gennem teknologier til diagnosticering af energieffektivitet og optimering af opvarmning og indeklima i eksisterende bygninger, suppleret med bruger- platforme designet til at opnå en bæredygtig og energieffektiv adfærd. Naturlig køling med udeluft (IEA ECBCS Annex 62) Projektet formål er at: 1) udvikle og evaluere design metoder for bestemmelse af kølebehov, funktion af køling med udeluft og risiko for overophedning i bygninger, 2) give retningslinjer for integration af køling med udeluft i metoder til beregning af bygningers energimæssige ydeevne 3) forbedre eksisterende og udvikle nye løsninger til køling med udeluft 4) demonstrere løsninger i case studier Fjernvarmeunit med elpatron til ultra- lavtempeatur fjernvarme Udvikling og demonstration af en fjernvarmeunit med elpatron ANSVARLIG: LITHIUM BALANCE A/S KONTAKT: Lars Barkler- PERIODE: 2014/1-2017/12 BUDGET I ALT: 7,20 mio.kr TILSKUD: 4,35 mio.kr ID: ANSVARLIG: Professionshøjskolen VIA University College KONTAKT: Henrik Blyt- PERIODE: 2014/3-2017/3 BUDGET I ALT: 6,17 mio.kr TILSKUD: 3,09 mio.kr ID: ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Per Heiselberg- PERIODE: 2013/8-2017/12 BUDGET I ALT: 1,88 mio.kr TILSKUD: 0,85 mio.kr ID: ANSVARLIG: COWI A/S KONTAKT: Peter Kaarup Olsen - PERIODE: 2014/1-2016/3 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 8 / 25

17 til brug for ultra- lavtemperatur fjernvarmesystem. Idéen er, at elpatronen hæver brugsvandstemperaturen de sidste grader til et ønsket niveau. Der opnås et lavt varmetab i ledningsnettet og mulighed for lang større inpasning af vedvarende energi og spildvarmeressourcer. BUDGET I ALT: 2,19 mio.kr TILSKUD: 1,14 mio.kr ID: PUR- LOAD Bærende Polyurethanbaseret byggesystem Formålet med dette projekt er at anvende unikke, energieffektive, bærende polyurethanbaserede paneler i et særligt byggesystem. De bærende paneler indgår i et fuldskala demonstrationsbyggeri og omfatter både i byggeriets ydervægge, tag, dæk og terrændæk. Implementeringen realiseres i opførelsen af et tæt- lav byggeri i samarbejde med en pilotkunde. Højtrykskedel til store to- takt skibsmotorer Projektets formål er, at reducere CO2 udledningen fra store skibe med op til 7%, gennem integrering af en ny kedel- type. Virkningen af den nye kedel- type er en bedre udnyttelse af motorens brændstof, idet der kan produceres mere damp, og damp med et højere energiindhold. Bæredygtig teglproduktion med mikrobølger Hovedformålet er at halvere energiforbruget til tørring og brænding af tegl, samtidig med at energikilden transformers fra fossilt brændsel til el, potentielt fra vedvarende energi. Dette kan opnås ved at anvende MAGF (Microwave Assisted Gas Firing) teknologi. Projektets slutmål er at MAGF- teknologien kan betragtes som moden i forhold til at blive etableret i branchen generelt. 4E- EMSA (IEA) Deltagelse i International Standarder 4E EMSA er et internationalt samarbejde under IEA med det hovedformål at udbrede og globalisere metoder og teknikker inden for anvendelse, test og håndtering af elmotorer og ANSVARLIG: DC- System Insulation KONTAKT: Allan Andersen - dc- system.dk PERIODE: 2014/1-2016/4 BUDGET I ALT: 10,89 mio.kr TILSKUD: 6,52 mio.kr ID: ANSVARLIG: MAN Diesel & Turbo KONTAKT: Niels Freese- PERIODE: 2014/2-2016/1 BUDGET I ALT: 10,24 mio.kr TILSKUD: 4,48 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Abelone Køster- PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 11,42 mio.kr TILSKUD: 8,34 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Sandie B. Nielsen - PERIODE: 2014/1-2016/12 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 9 / 25

18 elmotorersystemer med energibesparelser for øje. Via dette projekt deltager Danmark i benet Internationale Standarder. Find mere information på: BUDGET I ALT: 1,27 mio.kr TILSKUD: 0,82 mio.kr ID: Fleksibel, energioptimeret ammoniak varmepumpe med split kondensator Formålet med dette projekt er at forbedre ammoniak varmepumpers effektivitet med op til 30% ved en ny varmeveksler teknologi, hvor kondensatoren er delt. Det giver også mulighed for at levere en del at det opvarmede vand ved et højere temperaturniveau, som er en fordel ved mange typer af anvendelser. Systemet kan generaliseres til andre kølemidler. Højeffektiv termodynamisk kredsproces med Isolated System Energy Charging (ISEC) Formålet med projektet er at demonstrere en forbedring af energieffektiviteten for varmepumper med op til 50 % ved hjælp af en ny teknologi hvor varmepumperne anvendes sammen med en optimal brug af lagerbeholdere som derved vil reducere gennemsnitstemperaturen i varmepumpen. Tilbagebetalingstiden for merinvesteringen forventes at være under 3 år. Bæredygtig energirenovering af murede facader i etageejendomme Formålet er at muliggøre en effektiv energirenovering af de ældre murede facader med respekt for teglarkitekturen og med optimering af indeklima. Materialer og koncept skal sikre facadens æstetiske kvaliteter og robusthed, således at boligens og bymiljøets kvaliteter bevares eller forbedres. Fokus er på murede etageejendomme opført i Energibesparelse ved kontinuert overvågning på apparatniveau Visionen er at undgå energispild ved løbende overvågning af ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Claus Madsen - PERIODE: 2014/2-2016/12 BUDGET I ALT: 12,35 mio.kr TILSKUD: 7,44 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Claus Madsen/Lars Olsen - PERIODE: 2013/9-2016/3 BUDGET I ALT: 7,91 mio.kr TILSKUD: 3,89 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Abelone Køster- PERIODE: 2013/8-2016/7 BUDGET I ALT: 4,25 mio.kr TILSKUD: 1,89 mio.kr ID: ANSVARLIG: ReMoni ApS KONTAKT: Bo Eskerod Madsen - ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 10/ 25

19 tekniske installationer, nemt, billigt og fleksibelt. Nyheden er at overvågning på apparatniveau, opnås ganske enkelt ved at klæbe sensorer på varmerør og elkabler. Herved kan de kendte gevinster fra løbende overvågning af apparater i industrien udbredes til langt bredere kredse. PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 10,92 mio.kr TILSKUD: 5,44 mio.kr ID: Energirigtig komfort i ældre etageboliger EUDP projektet for Ryesgade 30 viste, at det er muligt at renovere den ældre boligmasse til nutidig standard uden at gå på kompromis med arkitektoniske værdier. Dette projekt vil med inddragelse af en vifte af leverandører med nye produkter og partnere fra branchen understøtte, at de udviklede renoveringsprincipper modnes til et markedsgennembrud. Nordic Built - Genbrug af bygningskomponenter Projektet udforsker ved hjælp af 1:1 modeller en ny praksis for anvendelse genbrug af nedtagne bygningskomponenter med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, organisere, udbyde og forhandle byggematerialer der bliver til overs efter nedrivning og renovering. Målet er at stimulere markedet for genbrug af byggematerialer, spare energiressourcer, skabe nye forretningsmodeller og fremelske ny arkitektonisk identitet. Omkostningseffektiv, online varmepumpe Formålet med dette projekt er at udvikle og demonstrere en billig, effektiv og fleksibel varmepumpe som er tilpasset ældre huse, hvor der er en høj fremløbstemperatur. Varmepumpen skal være let at installere, modulær i sin opbygning og skal kunne kontrolleres online, hvilket gør, at varmepumpen er SmartGrid ready. Ideen er, at varmepumpen skal kunne sammensættes af standardenheder til at passe til individuelle huse og at dette resulterer i et omkostningseffektivt system. Nordic Built - Genbrug af bygningskomponenter Projektet udforsker ved hjælp af 1:1 modeller en ny praksis for ANSVARLIG: BYG- DTU KONTAKT: Svend Svendsen - PERIODE: 2014/1-2015/8 BUDGET I ALT: 3,08 mio.kr TILSKUD: 2,14 mio.kr ID: ANSVARLIG: Vandkunsten AS KONTAKT: Søren Nielsen - PERIODE: 2014/2-2015/7 BUDGET I ALT: 4,30 mio.kr TILSKUD: 1,66 mio.kr ID: ANSVARLIG: Insero Energy A/S KONTAKT: Steen Kramer - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 6,98 mio.kr TILSKUD: 3,48 mio.kr ID: ANSVARLIG: Vandkunsten AS KONTAKT: Søren Nielsen - ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 11/ 25

20 anvendelse af genbrug fra nedtagne bygningskomponenter med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, organisere, udbyde og forhandling af byggematerialer, der bliver til overs efter nedrivning og renovering. Målet er at stimulere markedet for genbrug af byggematerialer, spare energiressourcer, skabe nye forretningsmodeller og fremelske ny arkitektonisk identitet. PERIODE: 2014/2-2015/7 BUDGET I ALT: 4,30 mio.kr TILSKUD: 1,66 mio.kr ID: Naturgas til vejtransport (IEA) Formålet er at sikre dansk deltagelse i et amerikansk projekt om naturgas til vejtransport. Projektet undersøger en række alternative værdikæder fra udvinding af rå naturgas til anvendelse som brændstof i motorer. Dette omfatter en lang række teknologier så som flydende naturgas metanol, syntetisk diesel samt en række nye motorteknologier. IEA industrieal energiteknologi- samarbejde dansk deltagelse Projektets formål er at give danske virksomheder mulighed for at deltage i det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejdsaftale om industriel energieffektivitet (IETS). Dansk deltagelse i internationale elbilsamarbejder (IEA) Projektets formål er at gennemføre aktiviteter på vegne af Energistyrelsen i to international samarbejder vedrørende elbiler, IA- HEV og EVI- CEM. Aktiviteterne omfatter forberedelse og deltagelse i mødeaktiviteter, udarbejdelse af dansk input til samarbejder (årsrapport og nyhedsbreve, deltagelse i undersøgelser og opdatering af websites, m.v.). Evaluering af indlejret energi og CO2 fra byggematerialer, udvidelse Formålet med projektet er at arbejde med indlejret energi og udledning af drivhusgasser ved produktion af byggematerialer ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Lene Halgaard- PERIODE: 2014/1-2015/6 BUDGET I ALT: 1,29 mio.kr TILSKUD: 0,47 mio.kr ID: ANSVARLIG: WEEL & SANDVIG ENERGI OG PROCESINNOVATION ApS KONTAKT: Jan Sandvig Nielsen- weel- sandvig.dk PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 1,66 mio.kr TILSKUD: 1,19 mio.kr ID: ANSVARLIG: Victor hug Consult KONTAKT: Victor Hug - PERIODE: 2013/7-2015/6 BUDGET I ALT: 0,58 mio.kr TILSKUD: 0,46 mio.kr ID: ANSVARLIG: Statens Byggeforskingsinstitut KONTAKT: Harpa Birgisdottir- PERIODE: 2013/5-2015/6 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 12/ 25

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller

Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller Energikonvertering, lagring og balancering Stort potentiale i brint og brændselsceller + Partnerskabet for brint og brændselsceller Energiværdikæden Forklaring Figur 1 præsenterer brint og brændselscellers

Læs mere

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram

EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP: Energiteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050 EUDP støtter danske

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014

ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 25. april 2013/JBH ForskEL- og ForskVE-udbud 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget

Læs mere

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015

ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 ForskEL- og ForskVE-udbud 2015 6. marts 2014 Indhold 1. Formål og ansøgningsfrist 1 2. Energipolitiske mål 2 3. Hvad kan der søges støtte til? 2 4. Indsatsområder 3 5. Hvem kan søge? 4 6. Hvor meget kan

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 44 Juni 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller København har fået 15 nye brintbiler Brændeovn med autopilot Sur gylle kan give mere gas BioPress 8617 8507 www.biopress.dk

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram

Energiteknologisk. Udviklings- og DemonstrationsProgram Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram Design og produktion MONTAGEbureauet ApS www.montagebureauet.dk Tekst TextCompany, Vivian Skovbjerg www.textcompany.dk Foto Fotograf Michael Jensen

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEMA Sol og biomasse for lavenergibyggeri Green Solar Cities Medlemsblad for foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger juni 2011 nr. 1 årgang 14 Forord Medlemsblad for foreningen

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 12. årgang Nummer 52 Juni 2015 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Græs er fremtidens biomasse I Sønderborg kan de lave haveaffald om til gas Polygeneration hvad er nu det for noget? BioPress

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center

Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Anders Eldrup som leder af biomassekonferencen i Bella Center Fra biomasse til råolie Hos Center for Energimaterialer har man siden 2008 forsket i fremstilling af råolie via en lovende proces, der kaldes

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 43 Marts 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på biogasanlæg 25 års forskning og udvikling i termisk forgasning Opgradering eller decentrale biogasnet BioPress 8617

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2015 TEMA: Har kraftvarme fortsat en chance? Dansk minikraftvarme boomer i Europa Hejre-feltet vil fordoble dansk F-gasproduktion Flere fordele ved at

Læs mere

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM VARMEPUMPER HJERTET I DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM ELFORSK SIKRER VARMEPUMPE-LØSNINGER TIL BOLIG, INDUSTRI OG FJERNVARME ELFORSK ELFORSK FORSKNING & UDVIKLING I EFFEKTIV ENERGIANVENDELSE VARMEPUMPER BIDRAGER

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse,

Rentabiliteten i den såkaldte LT- CFB forgasser er nu så god, at teknologien er tæt på et kommercielt gennembrud. Det viser en undersøgelse, 7. årgang Nummer 31 Marts 2010 Forskning i Bioenergi DONG Energy satser på forgasning 4 Billigere og bedre kedelanlæg 6 Algeforskningen får sit eget center 7 Eksperter i forbrænding og forgasning 8 Bioenergi

Læs mere

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8

Indhold. Resumé og konklusioner... 3. 1. Baggrund... 8 Indhold Resumé og konklusioner... 3 1. Baggrund... 8 2. Arbejdsgruppens observationer... 9 2.1 Forskning for en usikker fremtid... 9 2.2 Megatrends for husholdninger... 9 2.3 Svag formidling af forskningsresultater...

Læs mere

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020

Issue Paper. Arbejdsgruppe G1. Smart Grid Netværket. Fremtidssikring af elnettet. Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 Issue Paper Arbejdsgruppe G1 Smart Grid Netværket Fremtidssikring af elnettet Håndtering af op til 50 pct. fluktuerende elproduktion i 2020 i. Indholdsfortegnelse I. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 II. FORORD...

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler

4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 4.3 Naturgasnettets fremtid, VEgasser og flydende brændsler 25/7-2014 af Jakob Worm 4.3.1 Opsummering Dette afsnit handler primært om fremtidens gasnet. I

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere