EUDP årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUDP årsberetning 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 EUDP EUDP årsberetning 2013 STØTTE I 2013 : 454,8 mio. kr. ANTAL PROJEKTER I : AFSLUTTET: 55 IGANGSAT: 106 IGANGVÆRENDE : 250 EUDP støtter ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050, øger forsyningssikkerheden og skaber grøn vækst og arbejdspladser. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier. EUDP gav i 2013 tilsagn på 454,8 mio. kr. til 106 nye projekter. Heraf er de 83 nye energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter, og de 23 er samarbejdsprojekter under Det Internationale Energiagentur (IEA). De 83 nye udviklings- og demonstrationsprojekter omfatter enkelte projekter, som indgår i udenlandske programmer: 1 projekt inden for EU s ERANET+ BESTF om bioenergi (21, 8 mio. kr.) 2 projekter i samarbejde med kinesiske Ministry of Science and Technology (9,8 mio. kr.) 3 projekter inden for det nordiske program Nordic Built, tilskud 9,3 mio. kr. De 83 nye udviklings- og demonstrationsprojekter omfatter endvidere følgende særpuljer: 10 projekter vedr. bygningsintegrerede solceller med samlede tilskud på 19,4 mio. kr. 5 projekter vedr. brintteknologi med samlede tilskud på 13,7 mio. kr. 2 projekter vedr. energieffektiv transport med samlede tilskud på 5,4 mio. kr. De største støttebeløb gik i 2013 til områderne energieffektivisering og biomasse med hhv. 108,5 mio. kr. og 112,6 mio. kr. i tilsagn. Et samlet overblik over tilsagn fordelt på teknologi kan ses nedenfor. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 4

2 ÅRSBERETNING 2013 EUDP Fordeling af tilskud i 2013 på teknologier (i mio. kr.) Afsluttede projekter med gode perspektiver I 2013 blev der afsluttet 55 EUDP udviklings- og demonstrationsprojekter. Blandt de mest perspektivrige projekter er: Liftra Aps har udviklet en såkaldt selvhejsende kran til udskiftning af vindmøllens tunge kompo- nenter. Der er allerede 2 kraner i drift i USA. Endvidere forventer Liftra indenfor de næste 1-5 år at ansætte ekstra 50 medarbejdere og at øge omsætningen i samme periode med ca mio. kr. pga. projekts succesfulde gennemførelse. DONG Energy har via sit datterselskab REnescience færdiggjort et demonstrationsanlæg til en- zymatisk sortering af husholdningsaffald på Amager Ressourcecenter. Teknologien udnytter energi- indholdet i usorteret affald optimalt samtidig med, at udsortering og genanvendelsen af plastic mv. forøges markant i forhold til den traditionelle affaldsforbrænding i tråd med intentionerne i regerin- gens nye ressourceplan. DONG Energy forhandler med både danske og udenlandske affaldsselska- ber om salg af anlæg baseret på den nye teknologi. Den lille virksomhed Terranol har i laboratoriet udviklet en gær, som betydeligt mere effektivt kan omdanne biomasse til bioethanol som flydende brændstof. Gæren færdigudvikles til industriel brug i et nyt EUDP- projekt. Terranol har allerede indgået aftaler med Novozymes om markedsføring af gæren, og der er indgået licensaftale med den store globale bioethanolproducent Abengoa om brug af gæren i en række produktionsanlæg. Advansor A/S har leveret mere end 1000 CO2- baserede køleanlæg til hele Europa, og varmegen- vinding på supermarkedernes kølemøbler er nu blevet standard i branchen. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 4

3 ÅRSBERETNING 2013 EUDP For hovedparten af de øvrige projekter er resultaterne perspektivrige inden for en længere tidshorisont og efter yderligere udviklingsarbejde. Ikke alle projekter resulterer umiddelbart i en anvendelig og salgbar ny teknologi. Risikoen for, at et projekt mislykkes, er netop en af grundene til, at det er nødvendigt med offentlige tilskud. Men det er en vigtig målsætning i sig selv, at projektet fører til en afklaring af teknologiens videre udviklingsmulig-heder. Det kommercielle sigte skal være tydeligt EUDPs bestyrelse lægger vægt på, at en virksomhed er kommerciel drivkraft i projekterne. Et typisk EUDP-projekt er derfor et samarbejde mellem en eller flere virksomheder, der udvikler den nye teknologi, og som vil kommercialisere projektets resultater, og en eller flere videninstitutioner - typisk universiteter eller rådgivere. Brugere af teknologien under udvikling kan også deltage, hvilket ofte er tilfældet for demonstrationsprojekter. Fjernvarmeselskaber er f. eks. ofte demonstrationsværter for solenergiprojekter. En stor del af projekterne fokuserer på at udvikle nye teknologier, der kan blive centrale i et fremtidigt ikke-fossilt energisystem, der forsynes med el fra vindmøller fleksibelt suppleret af biomasse. I fokus er bl.a. teknologier vedrørende intelligent elforbrug og teknologier til lagring af energi. Disse projekter vil med stor sandsynlighed kunne give et værdifuldt bidrag til en fremtid uden fossil energi og samtidig skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i Danmark. De afgivne tilsagn i 2013 er for godt to tredjedeles vedkommende tilfaldet private virksomheder, mens en femtedel er givet til universiteter. Fordelingen fremgår af nedenstående figur. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 4

4 ÅRSBERETNING 2013 EUDP Læs mere om EUDP på energiteknologi.dk ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 4

5 ÅRSBERETNING CASES EUDP EUDP Cases 2013 Energilagring: Gemmer solvarmen til vinterkulden I 2007 fik Brædstrup Fjernvarme sit første solvarmeanlæg på m2. I dag er anlægget med m2 blandt Europas største. Derfor er der behov for at gemme den overskydende solenergi, der produceres om sommeren til om vinteren, hvor produktionen er mindre. Løsningen er Danmarks første borehulslager. Det består af 48 huller i jorden over et område på 500 m2. Hvert hul er 45 meter dybt og har indstøbt slanger med varmt vand til opvarmning af de i alt m3 jord, som omgiver dem. Vandet føres gennem solvarmeanlægget, hvor det bliver varmet op, og ned i jorden. Her kan varmen opbevares og pumpes op igen, når behovet opstår. Det sker ved at pumpe koldt vand gennem slangerne, der trækker varmen tilbage fra jorden. I stedet for at varmen potentielt går til spilde, sikrer processen et energispild på blot 50 procent. Det gør borehulslageret til et af de mest effektive i verden. Den ny metode betyder, at overskudsenergien fra solvarmeanlæg udnyttes bedre. Dertil kommer, at selve lagringsprocessen hovedsageligt sker med overskydende vindenergi fra vindmøller. Projektet demonstrerer dermed et samlet koncept for energilagring og integration af forskellige vedvarende energikilder. Projektet Borehuller i Brædstrup er støttet af ForskEL, EUDP og ELFORSK Læs mere på energiforskning.dk/da/project/borehuller- i- braedstrup og energiforskning.dk/da/project/borehuller- i- braedstrup- 1 Slam og vindenergi bliver til grøn gas I 2020 forventes over halvdelen af den vedvarende energi at være produceret på biomasse. Her spiller det potentiale, som gemmer sig i vores husholdningsaffald, spildevandsslam og restprodukter fra land- og skovbrug en betydelig rolle. På renseanlægget i Avedøre tæt på København er der investeret 100 mio. kr. i at skabe grøn gas ud af spildevandsslam og vindenergi. Det sorte guld er måske på vej til at få en helt ny betydning. I løbet af få år kan den første gas produceret på spildevandsslam være på vej ud til de storkøbenhavnske naturgasfyr og dermed blive solgt på markedet på helt kommercielle vilkår. Det sker takket være to projekter med de mundrette navne Power- to- Gas BioCat og Demonstration af ny teknologi til biogasopgradering, der begge har til huse på BIOFOS renseanlæg Avedøre. De stort anlagte projekter med et samlet budget på 100 mio. kr. giver løfter om et regulært gennembrud for biogassen i det danske energisystem. Et problem, to løsninger ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 4

6 ÅRSBERETNING CASES EUDP Trods flere tilløb gennem årerne har det været svært at gøre det rentabelt at udnytte biogassen, blandt andet i landbruget. Når der knytter sig større forhåbninger til de nye anlæg i Avedøre, skyldes det flere forhold. Den store udfordring med at bruge biogas, som naturligt udskilles fra spildevandsslam i forrådnelse og giver det den karakteristiske duft, er det høje indhold af kuldioxid. Skal biogassen udnyttes, skal det fjernes. Det kaldes teknisk en opgradering og er i praksis hundedyrt. Det problem angribes fra to forskellige vinkler, der tilsammen skaber en helstøbt løsning: I projektet Demonstration af ny teknologi til biogasopgradering udskilles CO2 fra den biogas, der bliver produceret af spildevandsslammet. Det sker ved hjælp af en helt ny enzymbaseret teknologi, så gassen herefter kan distribueres, lagres og anvendes på helt samme måde som naturgas med andre ord skaber processen grøn naturgas. Projektet Power- to- Gas BioCat arbejder videre med den CO2, der udskilles fra det første projekt. Et elektrolyseanlæg drevet på strøm producerer brint, som ved hjælp af CO2 og en helt ny biologisk proces omdannes til methan - dvs. endnu mere grøn naturgas. Processen er baseret på en stamme af særlige mikroorganismer. Når teknologien skal implementeres i den danske energiforsyning, er det overskydende vindenergi, som skal drive elektrolyseanlægget. Med de to projekter skabes der synergi mellem løsninger, som både kan imødekomme behovet for at opgradere biogas til grøn naturgas, så anvendelsesmulighederne øges, og behovet for at lagre overskydende elproduktion fra vindmøllerne. At bruge vindenergien til at opgradere biogassen er smart, men der kræves forskning og udvikling for at reducere omkostninger og opnå stabil drift. Vindenergi kan ikke lagres, men skal bruges med det samme, når den bliver produceret. Det giver udfordringer for forsyningssikkerheden, da virksomheder og forbrugere ikke nødvendigvis har brug for energi, når møllerne snurrer, ligesom møllerne kan stå stille, når vi har behov for energi. Gas kan derimod lagres og bruges senere, når der er behov. Når vinden ikke blæser, kan kraftvarmeværkerne bruge den grønne gas til at producere varme og el, ligesom gassen kan sendes ud til private gasforbrugere eller anvendes til transportformål. På den måde kan projektet udnytte spildevandslam og vindenergi til at nedbringe behovet for fossile brændsler som kul, olie og naturgas og samtidig bidrage til en mere fleksibel, sikker og stabil energiforsyning. Med støtte fra energiforskningsprogrammerne er de to projekter ved rensningsanlægget i Avedøre således ved at lægge nogle afgørende brikker i det puslespil, der kan give biogassen et gennembrud og samtidig sikre, at Danmark udnytter de store mængder vindenergi optimalt. Dermed er der ved at blive vist en farbar vej frem for de 2,6 millioner ton spildevandsslam, som hvert år løber gennem de danske rensningsanlæg og som typisk bare bliver brændt af, uden at energien bliver udnyttet. Fremtiden er her At energiudnyttelse af biomasse fra affaldsprodukter ikke blot er fremtidsmusik er allerede blevet dokumenteret af et af de udviklingsprojekter, som kom i mål i 2013, nemlig DONG Energy s anlæg REnescience, som fysisk er placeret på Amager Ressource Center, det tidligere Amagerforbrænding i København. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 4

7 ÅRSBERETNING CASES EUDP REnescience er et projekt, hvor energiforskningsprogrammerne har bidraget fra udviklingsfasen og frem til demonstration. Anlægget omdanner usorteret husholdningsaffald til biogas ved hjælp af enzymer, der nedbryder affaldet i en flydende, organisk del og en uorganisk, fast del. Den organiske del kan herefter bruges til at lave biogas, der kan producere varme og el. Den faste del af affaldet kan genanvendes til nye produkter eller sendes til forbrænding, hvor det udnyttes til energi. Netop nu er teknologien på vej mod kommercialisering. Bioenergiens grønne løfter Bioenergi spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling af den danske energiforsyning. Omstillingen kræver en fossilfri energikilder, der har mange anvendelsesmuligheder og samtidig kan tilbyde forsyningssikkerhed og balance i energiforsyningen mellem forskellige energikilder med forskellige styrker og svagheder. Det kan biomassen levere. Ifølge den bioenergianalyse, Energistyrelsen foretog som led i energiforliget, vil andelen af vedvarende energi i Danmark udgøre ca. 35 pct. i 2020, og over halvdelen vil være produceret på biomasse. Bioenergi er ikke bare anvendelig i en dansk kontekst. Der er et stort eksportpotentiale for energiteknologier, der udnytter biomasseressourcer til energiproduktion, og danske virksomheder har et solidt fodfæste på det globale marked. Der er tale om globale udfordringer inden for energi, miljø og klima, og derfor hedder markedspotentialet både EU, USA, Kina, Indien og Brasilien, der alle arbejder med konkrete planer for at effektivisere og omstille energiforsyning til både varme, el og transport. Derfor støtter de danske energiforskningsprogrammer udviklingen af en række teknologier inden for bioenergi fra produktion af varme og el til flydende brændstoffer, som kan bruges i den tunge del af transportsektoren og på forskellige tidspunkter i udviklingen fra opstart og demonstration til endelig kommercialisering. Biomasse og affald er det område, som i de sidste fem år har fået den største støtteandel ud af den årlige energimilliard. FAKTA: GRØN GAS I AVEDØRE De to projekter ved renseanlægget i Avedøre løber op i ca. 100 millioner kroner. Inklusiv egenfinansieringen. Teknologien fra Electrochaea er afprøvet på Foulum testcenter under Aarhus Universitet Neas Energy, Insero Business Services, Energinet.dk og andre partnere indgår ligeledes i projektet, ligesom tyske Audi ventes at deltage. Electrochaea står bag projektet Power- to- Gas BioCat, og et konsortium omkring HMN Gassalg står bag det andet demonstrationsprojekt. Projekterne er støttet af ForskEl og EUDP. FAKTA: RENESCIENCE Teknologien bag anlægget har et stort eksportpotentiale, da procent af husholdningsaffaldet i Europa i dag deponeres. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 4

8 ÅRSBERETNING CASES EUDP REnescience har på forsøgsbasis kørt med en kapacitet på 800 kg affald i timen, men lige nu arbejdes der på at udvikle et koncept for et fuldskala anlæg, der kan behandle 10 ton affald i timen. Ud over DONG Energy deltager også ARC, DTU, Novozymes og Haldor Topsøe i projektet. Projektet har været støttet af ForskEl og EUDP. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 4

9 EUDP nye projekter 2013 Demonstration af ny teknologi til biogas opgradering Projektet vil demonstrere en ny banebrydende miljøvenlig biogas- opgraderingsteknologi. Teknologien benytter enzym baserede bio- katalysatorer som accelererer CO2 absorptionen. Forbruget af el og damp reduceres herved, hvilket resulterer i forventede omkostningsbesparelser på 25%. Videreudvikling og demonstration af Hydrofaction platform til kommerciel udnytte Projektet er en fortsættelse af et igangværende EUDP projekt, som fokuserer på videreudvikling og demonstration af Steeper Energy's Hydrofaction Technologi. Fokus er på etablering af verdens første kommercielle biorafinaderi, til fremstilling af svovlfattigt bioolie til skibe på Frederikshavn havn. Kalundborg Next Projektets mål er at udvikle en holdbar og konkurrencedygtig lignocellulose baseret mikrobiel olie til produktion af renewable brændstoffer. Projektet vil demonstrere produktion af mikrobiel olie fremstillet ud fra lignocellulose baseret sukker, som produceres ud fra halm, og vil levere de nødvendige tekno- økonomiske data til at opskalere processen til kommercielt skala. Demonstration af REnescience fuldskala anlæg Formålet med projektet er at demonstrerer REnescience teknologien i fulskala som en integreret del af affaldssystemet i kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart, for der igennem at synligøre teknologiens kommercielle modenhed IEA Bioenergi- Task 37: Energi fra OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: HMN Naturgas I/S KONTAKT: Henrik Rousing- PERIODE: 2014/1-2017/4 BUDGET I ALT: 41,93 mio.kr TILSKUD: 21,10 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: STEEPER ENERGY ApS KONTAKT: - PERIODE: 2014/5-2017/5 BUDGET I ALT: 29,46 mio.kr TILSKUD: 17,28 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: DONG ENERGY A/S KONTAKT: Michael Elleskov - PERIODE: 2014/2-2017/8 BUDGET I ALT: 124,47 mio.kr TILSKUD: 21,82 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: DONG ENERGY A/S KONTAKT: Kim Winther- PERIODE: 2013/ /12 BUDGET I ALT: 36,51 mio.kr TILSKUD: 9,12 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 25

10 Biogas Projektets formål er udveksling af teknologisk viden og forskningsresultater mellem medlemslandene inden for biogas samt brug af ekspertviden til at understøtte beslutningstagere til miljømæssigt bæredygtigt og omkostningseffektiv udvikling af biogas sektoren. Ny teknologi for en effektiv udnyttelse af enggræs i biogas reaktor Formålet er at udvikle og markedsføre teknologi, der kan nyttiggøre græs fra enge og naturplejearealer til energiformål billigt og effektivt. Løsningen omfatter en mekanisk behandling excoriation - integreret med slåningen, som opbryder det lignificerede græsstrå og fordobler nedbrydeligheden i gasreaktoren, og øger dermed gasudbyttet med 30%. Værktøjer til optimering af biogasproduktion- AnaSTYR I projektet AnaSTYR udvikles og demonstreres et optimeringsværktøj til online styring af den rådneproces, der finder sted i biogas- og rådnetanksanlæg. Ved anvendelse af værktøjet vil det være muligt at optimere gasudbyttet fra gylle, slam og anden biomasse, uden at øge energiforbruget til drift af reaktoren. Dette vil samlet set medvirke til at forbedre den tekniske- og økonomiske drift af anlægget. Katalytisk fjernelse af tjære fra biomasseforgassere II Biomasseforgasning til kraftvarme og fremstilling af nye biobrændstoffer bremses af ineffektiv fjernelse af tjærer fra forgasningsgassen. Tilsodning og regenerering af tjærekatalysatoren studeres og en ny katalysator installeres i Skive Fjernvarmes anlæg. Et forstudie til opstilling af Haldor Topsøes bio- syntetisk brændsel anlæg i Skive foretages Fuldskaldemonstration af trykkogning og anaerob ANSVARLIG: Biosantech v/teodorita Al Seadi KONTAKT: Teodorita Al Seadi- PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 0,39 mio.kr TILSKUD: 0,31 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Kverneland Group Kerteminde A/S KONTAKT: Henning Høgh Jensen- PERIODE: 2013/8-2016/12 BUDGET I ALT: 11,06 mio.kr TILSKUD: 5,53 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: EnviDan KONTAKT: Søren Brønd - PERIODE: 2014/2-2015/9 BUDGET I ALT: 2,61 mio.kr TILSKUD: 1,42 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: HALDOR TOPSØE A/S KONTAKT: - PERIODE: 2013/ /10 BUDGET I ALT: 25,81 mio.kr TILSKUD: 11,57 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Xergi A/S ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 25

11 nedbrydning af dybstrøelse. Projektet fokuserer på en fuldskalademonstration på Ribe Biogas af den praktiske og økonomiske gennemførlighed af at anvende dybstrøelse som substrat til biogasproduktion ved anvendelsen af en patenteret forbehandling kaldet NiX baseret på trykkogning med basetilsætning. Metoden har i tidligere projekter vist øget nedbrydelighed af dybstrøelse såvel som en evne til at fjerne hovedparten af indholdet af ammonium. Energieffektivt high- tech røggasfilter til biomassekedler Teknologien har lavt energiforbrug, lave driftsomkostninger og lang levetid i forhold til eksisterende teknologi. PURSUC Forbedret udnyttelse af energipotentiale I gylle Projektet omhandler en innovativ løsning til forbedret udnyttelse af energipotentialet i gylle. I projektet udvikles 1) et højeffektivt tørringsmodul, som optimerer gyllen til termisk forgasning, og 2) en tilpasset termisk forgasser (Sublimator) som kører optimalt på gylletørstof. Resultatet er øget rentabilitet i gylle- til- energi processen. Brintteknologier positionering af danske interesser I opstart af Horizon 2020 I EU Kommissionens opstart af Horizon 2020 er det vigtigt, at danske interesser bliver repræsenteret optimalt i konkretisering af det nye Rammeprogram. Dette skal ske via Partnerskabets deltagelse i relevante forberedende møder i Brussels. Partnerskabet vil deltage i/planlægge Europæiske netværksaktiviteter, workshops, dokumentudarbejdelse etc. Brintproduktion baseret på induktiv opvarmning KONTAKT: Anders Peter Jensen- PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 20,19 mio.kr TILSKUD: 10,79 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: MASKINFABRIKKEN FAUST ApS KONTAKT: Bodil E. Pallesen - PERIODE: 2013/7-2015/2 BUDGET I ALT: 4,79 mio.kr TILSKUD: 2,82 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Purfil Aps KONTAKT: Jørgen Krabbe - PERIODE: 2013/ /2 BUDGET I ALT: 6,41 mio.kr TILSKUD: 3,85 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Aksel Mortensgaard - PERIODE: 2013/6-2014/7 BUDGET I ALT: 0,60 mio.kr TILSKUD: 0,38 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: HALDOR TOPSØE A/S ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 25

12 Induktionsopvarmet dampreformering af metan har potentiale til at åbne en ny vej til billig brintproduktion. Dette projekt vil give bevis for konceptet og muliggøre videre kommerciel udvikling. Induktionsopvarmning gør det muligt at afsætte energien inden i katalysatoren, hvor der er behov for den, hvilket er en stor fordel ved endoterme reaktioner. KONTAKT: Martin Østerberg- PERIODE: 2014/2-2016/8 BUDGET I ALT: 13,71 mio.kr TILSKUD: 6,72 mio.kr ID: Energilagring Brintinjektion i Gasnettet via felt test af elektrolyse Overskud af VE- strøm kan via elektrolyse konverteres til brint, som kan lagres i gasinfrastrukturen. M/R- stationer langtidstestes via on- site genereret brint fra elektrolyse for egnethed til transport af brint/naturgasblandinger, og konsekvenser for M/R stationernes og elektrolyseanlæggets drift, vedligehold og økonomi analyse. Deltagelse i IEA Annex 25 s fortsættelse Formålet med projektet er at udveksle informationer på internationalt plan om udvikling på området stationær brændselscelle systemer til distribueret generering af elektricitet. Den opnåede indsigt, deles med danske interessenter gennem indlæg i relevante nationale fora. SIMBA platformsprojekt om udv. og demo. af små brændselscelleanlæg. Formålet med projektet (SIMBA) er at fremskynde volumen produktion af små miljøvenlige og energieffektive stationære brændselsceller (FC) systemer. Med hjælp fra reformatoren SIMBA FC platformen vil blive udviklet for naturgas, flydende gas (LPG) og methanol med en output kapacitet omkring 2 kwel. Power- 2- Electrolysers Projektet skal optimere MW elektrolyseanlæg ved at udvikle en højeffektiv strømforsyning. Denne skal desuden levere systemydelser til nettet i form af frekvensregulering og regulerkraft til balancering, samt fasekompensering til minimering af tab i nettet. Yderligere udvikles og optimeres OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: GREENHYDROGEN.DK ApS KONTAKT: Jørgen K. Jensen - PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 7,28 mio.kr TILSKUD: 3,00 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANTHERM POWER A/S KONTAKT: Per Balslev- PERIODE: 2014/3-2016/2 BUDGET I ALT: 0,53 mio.kr TILSKUD: 0,34 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANTHERM POWER A/S KONTAKT: Per Balslev- PERIODE: 2013/ /5 BUDGET I ALT: 34,72 mio.kr TILSKUD: 15,53 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Aalborg university, Department of Energy Technology KONTAKT: Frede Blaabjerg- PERIODE: 2013/ /7 BUDGET I ALT: 13,58 mio.kr ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 25

13 forretningsmodeller for intelligente elektrolysesystemer. TILSKUD: 9,30 mio.kr ID: Test af thøjtryks PEM elektrolyse ved brint tankstation HighPEM projektet skal udvikle og test en højtryks PEM eletrolyse ved en brint tankstation i Danmark. Baseret på projektet skal en F&U Roadmap for PEM elektrolyse til HRS udvikles og de første analyser skal foretages af potentialet for brug af PEM elektrolyse til indfødning af brint i det danske naturgas net. Kostreduktion af alkalisk elektrolyse og brint tankstationer H2Cost projektet skal reducere omkostninger, for alkalisk elektrolyse teknologi og brint tankstationer. Nye komponenter skal udvikles, som er optimeret i forhold til omkostninger og som øger brint produktions og optankningskapacitet betydeligt. Forsatte F&U og kommercialiserings bestræbelser skal ligeledes planlægges. Analyser for kommercialisering af brintteknologier Projektets formål er at analysere og redegøre for, hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, så brintteknologierne kan integreres i det danske energisystem. Analysen vil ske på basis af modelberegninger, hvor kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologierne vil blive identificeret og betydende rammevilkår og barrierer vil blive identificeret. Deltagelse i IEA og FCH- JU Hans Aage Hjuler (ansøger) er blevet indvalgt i IEA s arbejdsgruppe under Advanced fuel cells: Annex 22: Polymer Electrolyte Fuel Cells og i Scientific committee under FCH- JU i EU. Målet med deltagelse er at styrke den danske indsats indenfor brint og brændselsceller ved at præge det internationale arbejde. Dette vil være til gavn for de danske projekter og vil også støtte regeringen og folketingets vej mod OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Mikael sloth - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 4,34 mio.kr TILSKUD: 2,07 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Jesper Boisen- PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 7,29 mio.kr TILSKUD: 3,99 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Aksel Mortensgaard - PERIODE: 2014/2-2015/12 BUDGET I ALT: 4,18 mio.kr TILSKUD: 2,99 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANISH POWER SYSTEMS ApS KONTAKT: Hans Aage Hjuler - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 0,41 mio.kr TILSKUD: 0,26 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 5 / 25

14 et fossilfrit samfund. Energi Effektiv Produktion af Tryksat Brint Formålet med projektet er at demonstrere energieffektiv fremstilling af tryksat brint ved hjælp af tryksatte fastoxidelektrolyseceller. Desuden undersøges det tekno- økonomiske potentiale i fremstillingsmetoden til stor- skala produktion af brint. EUDP 13- I, Deltagelse i IEA- Task 32 - Hydrogen storage Dansk deltagelse i IEA- Task32 vil åbne nye muligheder for internationalt samarbejde og give adgang til den nyeste forskning indenfor hydrogenopbevaring. Udvikling af et nyt energisystem bliver en af de største udfordringer i de kommende årtier både videnskabeligt, teknologisk og økonomisk, og et område med stort potentiale for dansk industri. Fremtidens lager for vedvarende energi Projektets formål er at fastlægge og demonstrere i hvor høj grad gasdistributionssystemet kan anvendes som infrastruktur og lager for et energisystem, som helt eller delvist er baseret på hydrogen. Deltagelse I IEA EBC Annex 60 vedrørende beregningsværktøjer Modelica Formålet med dette projekt er at bidrage til det videnskabelige arbejde inden for IEA EBC Annex 60, som drejer sig om udvikling og demonstration af nye beregningsværktøjer. De overordnede resultater af Annex 60 vil være en guide, som demonstrerer hvordan teknologierne kan implementeres i løsninger, som ikke er muligt med traditionelle OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Danmarks Tekniske Universitet KONTAKT: Søren Højgaard Jensen- PERIODE: 2014/1-2015/6 BUDGET I ALT: 3,74 mio.kr TILSKUD: 2,88 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Aarhus Universitet KONTAKT: Torben R. Jensen - PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 0,09 mio.kr TILSKUD: 0,08 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANSK GASTEKNISK CENTER A/S KONTAKT: Torben Kvist - PERIODE: 2014/1-2014/12 BUDGET I ALT: 2,11 mio.kr TILSKUD: 0,84 mio.kr ID: ANSVARLIG: Statens Byggeforskingsinstitut KONTAKT: Alireza Afshari- PERIODE: 2014/1-2017/12 BUDGET I ALT: 2,20 mio.kr TILSKUD: 1,50 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 6 / 25

15 simuleringsprogrammer. Kompakt, Intelligent, Kraftfuld Elektrisk Drivlinje til elektriske køretøjer CIPED projektet vil udvikle en hjulmonteret drivlinje til elektriske køretøjer med en unik lav udæmpet masse og kraft/vægt forhold. Løsningen vil endvidere være meget energieffektiv og producere yderligere energi fra støddæmperne, hvilket give en forøget rækkevidde af de køretøjer, hvorpå det monteres. Nordic Built: Aktive tage og facader som led i bæredygtig renovering Vision for det foreslåede projekt er, at Aktive tage og facader kan udvikles til et samlet stærkt nordisk teknologiområde inden for energirenovering. Projektet er et Nordic Built projekt med partnere fra Sverige, Norge, Island og Findland. Danmark varetager den overordnede projektlederrolle. Dansk deltagelse i IEA- projekt Annex 63 Lokal implementering af energi strategier Mange danske kommuner har ambitiøse målsætninger for CO2- reduktion, men kun få er kommet i gang med at implementere disse mål og dermed fremme energieffektivitet og grøn vækst. Formålet med dansk deltagelse i IEA EBC Annex 63 er at blive klogere på den vanskelige implementering og derved bane vej for CO2- reduktion og en stærkere grøn vækst. Passiv køling med udeluft I energirenoverede boliger Projektets formål er både at adressere projekteringsudfordringerne relateret til reduktion af kølebehov og risiko for overophedning i energirenoverede bolig, under forskellige klimatiske forhold gennem udarbejdelse af guidelines for projektering, samt gennem ANSVARLIG: ECOMOVE ApS KONTAKT: Jens Christian Lodberg Høj - PERIODE: 2014/2-2017/1 BUDGET I ALT: 16,81 mio.kr TILSKUD: 9,16 mio.kr ID: ANSVARLIG: CENERGIA PROJEKT ApS KONTAKT: Peder Vejsig Pedersen - PERIODE: 2014/3-2017/2 BUDGET I ALT: 17,44 mio.kr TILSKUD: 4,57 mio.kr ID: ANSVARLIG: Cenergia Energy Consultants KONTAKT: Ove Mørck- PERIODE: 2014/1-2017/8 BUDGET I ALT: 2,68 mio.kr TILSKUD: 1,97 mio.kr ID: ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Per Heiselberg - PERIODE: 2014/4-2017/9 BUDGET I ALT: 6,03 mio.kr TILSKUD: 2,92 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 7 / 25

16 udvikling af attraktive løsninger til passiv køling af boliger med udeluft. FUD Energieffektiv transport: Avancerede komponenter til elektro mobilitet Dette projekt vil udvikle nye power elektroniske systemer til storskala lithium- svovl- batterier, der direkte er rettet mod markedet for elektromobilitet. Lithium- svovl batterier har både større energitæthed, og er væsentligt mere sikre end traditionelle lithium- ion batterier, og desuden integreres batteristyring, inverter, lader og grid- filter i en enhed for at reducere vægt og omkostninger. SURE! Bæredygtig nordisk energirenovering Sure! Bæredygtig nordisk energirenovering er et fælles nordisk projekt med fokus på at optimere energiforbruget og styrke en bæredygtig livsstil for beboere i boligområder med et renoveringsbehov - efffektivt og til lav pris. Dette sker gennem teknologier til diagnosticering af energieffektivitet og optimering af opvarmning og indeklima i eksisterende bygninger, suppleret med bruger- platforme designet til at opnå en bæredygtig og energieffektiv adfærd. Naturlig køling med udeluft (IEA ECBCS Annex 62) Projektet formål er at: 1) udvikle og evaluere design metoder for bestemmelse af kølebehov, funktion af køling med udeluft og risiko for overophedning i bygninger, 2) give retningslinjer for integration af køling med udeluft i metoder til beregning af bygningers energimæssige ydeevne 3) forbedre eksisterende og udvikle nye løsninger til køling med udeluft 4) demonstrere løsninger i case studier Fjernvarmeunit med elpatron til ultra- lavtempeatur fjernvarme Udvikling og demonstration af en fjernvarmeunit med elpatron ANSVARLIG: LITHIUM BALANCE A/S KONTAKT: Lars Barkler- PERIODE: 2014/1-2017/12 BUDGET I ALT: 7,20 mio.kr TILSKUD: 4,35 mio.kr ID: ANSVARLIG: Professionshøjskolen VIA University College KONTAKT: Henrik Blyt- PERIODE: 2014/3-2017/3 BUDGET I ALT: 6,17 mio.kr TILSKUD: 3,09 mio.kr ID: ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Per Heiselberg- PERIODE: 2013/8-2017/12 BUDGET I ALT: 1,88 mio.kr TILSKUD: 0,85 mio.kr ID: ANSVARLIG: COWI A/S KONTAKT: Peter Kaarup Olsen - PERIODE: 2014/1-2016/3 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 8 / 25

17 til brug for ultra- lavtemperatur fjernvarmesystem. Idéen er, at elpatronen hæver brugsvandstemperaturen de sidste grader til et ønsket niveau. Der opnås et lavt varmetab i ledningsnettet og mulighed for lang større inpasning af vedvarende energi og spildvarmeressourcer. BUDGET I ALT: 2,19 mio.kr TILSKUD: 1,14 mio.kr ID: PUR- LOAD Bærende Polyurethanbaseret byggesystem Formålet med dette projekt er at anvende unikke, energieffektive, bærende polyurethanbaserede paneler i et særligt byggesystem. De bærende paneler indgår i et fuldskala demonstrationsbyggeri og omfatter både i byggeriets ydervægge, tag, dæk og terrændæk. Implementeringen realiseres i opførelsen af et tæt- lav byggeri i samarbejde med en pilotkunde. Højtrykskedel til store to- takt skibsmotorer Projektets formål er, at reducere CO2 udledningen fra store skibe med op til 7%, gennem integrering af en ny kedel- type. Virkningen af den nye kedel- type er en bedre udnyttelse af motorens brændstof, idet der kan produceres mere damp, og damp med et højere energiindhold. Bæredygtig teglproduktion med mikrobølger Hovedformålet er at halvere energiforbruget til tørring og brænding af tegl, samtidig med at energikilden transformers fra fossilt brændsel til el, potentielt fra vedvarende energi. Dette kan opnås ved at anvende MAGF (Microwave Assisted Gas Firing) teknologi. Projektets slutmål er at MAGF- teknologien kan betragtes som moden i forhold til at blive etableret i branchen generelt. 4E- EMSA (IEA) Deltagelse i International Standarder 4E EMSA er et internationalt samarbejde under IEA med det hovedformål at udbrede og globalisere metoder og teknikker inden for anvendelse, test og håndtering af elmotorer og ANSVARLIG: DC- System Insulation KONTAKT: Allan Andersen - dc- system.dk PERIODE: 2014/1-2016/4 BUDGET I ALT: 10,89 mio.kr TILSKUD: 6,52 mio.kr ID: ANSVARLIG: MAN Diesel & Turbo KONTAKT: Niels Freese- PERIODE: 2014/2-2016/1 BUDGET I ALT: 10,24 mio.kr TILSKUD: 4,48 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Abelone Køster- PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 11,42 mio.kr TILSKUD: 8,34 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Sandie B. Nielsen - PERIODE: 2014/1-2016/12 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 9 / 25

18 elmotorersystemer med energibesparelser for øje. Via dette projekt deltager Danmark i benet Internationale Standarder. Find mere information på: BUDGET I ALT: 1,27 mio.kr TILSKUD: 0,82 mio.kr ID: Fleksibel, energioptimeret ammoniak varmepumpe med split kondensator Formålet med dette projekt er at forbedre ammoniak varmepumpers effektivitet med op til 30% ved en ny varmeveksler teknologi, hvor kondensatoren er delt. Det giver også mulighed for at levere en del at det opvarmede vand ved et højere temperaturniveau, som er en fordel ved mange typer af anvendelser. Systemet kan generaliseres til andre kølemidler. Højeffektiv termodynamisk kredsproces med Isolated System Energy Charging (ISEC) Formålet med projektet er at demonstrere en forbedring af energieffektiviteten for varmepumper med op til 50 % ved hjælp af en ny teknologi hvor varmepumperne anvendes sammen med en optimal brug af lagerbeholdere som derved vil reducere gennemsnitstemperaturen i varmepumpen. Tilbagebetalingstiden for merinvesteringen forventes at være under 3 år. Bæredygtig energirenovering af murede facader i etageejendomme Formålet er at muliggøre en effektiv energirenovering af de ældre murede facader med respekt for teglarkitekturen og med optimering af indeklima. Materialer og koncept skal sikre facadens æstetiske kvaliteter og robusthed, således at boligens og bymiljøets kvaliteter bevares eller forbedres. Fokus er på murede etageejendomme opført i Energibesparelse ved kontinuert overvågning på apparatniveau Visionen er at undgå energispild ved løbende overvågning af ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Claus Madsen - PERIODE: 2014/2-2016/12 BUDGET I ALT: 12,35 mio.kr TILSKUD: 7,44 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Claus Madsen/Lars Olsen - PERIODE: 2013/9-2016/3 BUDGET I ALT: 7,91 mio.kr TILSKUD: 3,89 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Abelone Køster- PERIODE: 2013/8-2016/7 BUDGET I ALT: 4,25 mio.kr TILSKUD: 1,89 mio.kr ID: ANSVARLIG: ReMoni ApS KONTAKT: Bo Eskerod Madsen - ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 10/ 25

19 tekniske installationer, nemt, billigt og fleksibelt. Nyheden er at overvågning på apparatniveau, opnås ganske enkelt ved at klæbe sensorer på varmerør og elkabler. Herved kan de kendte gevinster fra løbende overvågning af apparater i industrien udbredes til langt bredere kredse. PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 10,92 mio.kr TILSKUD: 5,44 mio.kr ID: Energirigtig komfort i ældre etageboliger EUDP projektet for Ryesgade 30 viste, at det er muligt at renovere den ældre boligmasse til nutidig standard uden at gå på kompromis med arkitektoniske værdier. Dette projekt vil med inddragelse af en vifte af leverandører med nye produkter og partnere fra branchen understøtte, at de udviklede renoveringsprincipper modnes til et markedsgennembrud. Nordic Built - Genbrug af bygningskomponenter Projektet udforsker ved hjælp af 1:1 modeller en ny praksis for anvendelse genbrug af nedtagne bygningskomponenter med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, organisere, udbyde og forhandle byggematerialer der bliver til overs efter nedrivning og renovering. Målet er at stimulere markedet for genbrug af byggematerialer, spare energiressourcer, skabe nye forretningsmodeller og fremelske ny arkitektonisk identitet. Omkostningseffektiv, online varmepumpe Formålet med dette projekt er at udvikle og demonstrere en billig, effektiv og fleksibel varmepumpe som er tilpasset ældre huse, hvor der er en høj fremløbstemperatur. Varmepumpen skal være let at installere, modulær i sin opbygning og skal kunne kontrolleres online, hvilket gør, at varmepumpen er SmartGrid ready. Ideen er, at varmepumpen skal kunne sammensættes af standardenheder til at passe til individuelle huse og at dette resulterer i et omkostningseffektivt system. Nordic Built - Genbrug af bygningskomponenter Projektet udforsker ved hjælp af 1:1 modeller en ny praksis for ANSVARLIG: BYG- DTU KONTAKT: Svend Svendsen - PERIODE: 2014/1-2015/8 BUDGET I ALT: 3,08 mio.kr TILSKUD: 2,14 mio.kr ID: ANSVARLIG: Vandkunsten AS KONTAKT: Søren Nielsen - PERIODE: 2014/2-2015/7 BUDGET I ALT: 4,30 mio.kr TILSKUD: 1,66 mio.kr ID: ANSVARLIG: Insero Energy A/S KONTAKT: Steen Kramer - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 6,98 mio.kr TILSKUD: 3,48 mio.kr ID: ANSVARLIG: Vandkunsten AS KONTAKT: Søren Nielsen - ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 11/ 25

20 anvendelse af genbrug fra nedtagne bygningskomponenter med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, organisere, udbyde og forhandling af byggematerialer, der bliver til overs efter nedrivning og renovering. Målet er at stimulere markedet for genbrug af byggematerialer, spare energiressourcer, skabe nye forretningsmodeller og fremelske ny arkitektonisk identitet. PERIODE: 2014/2-2015/7 BUDGET I ALT: 4,30 mio.kr TILSKUD: 1,66 mio.kr ID: Naturgas til vejtransport (IEA) Formålet er at sikre dansk deltagelse i et amerikansk projekt om naturgas til vejtransport. Projektet undersøger en række alternative værdikæder fra udvinding af rå naturgas til anvendelse som brændstof i motorer. Dette omfatter en lang række teknologier så som flydende naturgas metanol, syntetisk diesel samt en række nye motorteknologier. IEA industrieal energiteknologi- samarbejde dansk deltagelse Projektets formål er at give danske virksomheder mulighed for at deltage i det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejdsaftale om industriel energieffektivitet (IETS). Dansk deltagelse i internationale elbilsamarbejder (IEA) Projektets formål er at gennemføre aktiviteter på vegne af Energistyrelsen i to international samarbejder vedrørende elbiler, IA- HEV og EVI- CEM. Aktiviteterne omfatter forberedelse og deltagelse i mødeaktiviteter, udarbejdelse af dansk input til samarbejder (årsrapport og nyhedsbreve, deltagelse i undersøgelser og opdatering af websites, m.v.). Evaluering af indlejret energi og CO2 fra byggematerialer, udvidelse Formålet med projektet er at arbejde med indlejret energi og udledning af drivhusgasser ved produktion af byggematerialer ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Lene Halgaard- PERIODE: 2014/1-2015/6 BUDGET I ALT: 1,29 mio.kr TILSKUD: 0,47 mio.kr ID: ANSVARLIG: WEEL & SANDVIG ENERGI OG PROCESINNOVATION ApS KONTAKT: Jan Sandvig Nielsen- weel- sandvig.dk PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 1,66 mio.kr TILSKUD: 1,19 mio.kr ID: ANSVARLIG: Victor hug Consult KONTAKT: Victor Hug - PERIODE: 2013/7-2015/6 BUDGET I ALT: 0,58 mio.kr TILSKUD: 0,46 mio.kr ID: ANSVARLIG: Statens Byggeforskingsinstitut KONTAKT: Harpa Birgisdottir- PERIODE: 2013/5-2015/6 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 12/ 25

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet

Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 19.06.14 CASES Energi14 Side 1 af 5 Mini-case: LED-lys sparer energi og fremmer helbredet 67 procent så meget kan der spares på energien ved at udskifte gamle lyskilder med nye LED-pærer. Mere overraskende

Læs mere

Lithium Balance A/S. TEG for energieffektivisering i tunge køretøjer. TEGnology ApS

Lithium Balance A/S. TEG for energieffektivisering i tunge køretøjer. TEGnology ApS NB: For en række af projekterne skal der aftales en justering af projekternes indhold og/eller budget, inden der kan gives tilsagn. Projekttitel Beskrivelse Ansvarlig virksomhed Komponent til styring af

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas"

Baggrundsnotat: Hvad er grøn gas Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskellige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme

Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Balancering af energisystemer Demonstrationsprojekter, der sammentænker el, gas og varme Gastekniske dage 15. maj 2012 Steen Vestervang, Energinet.dk stv@energinet.dk Oversigt Energinet.dk og demoprojekter

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg

www.energiogmiljo.dk Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 95 Offentligt Greenlab opgraderingstilskud til biogas Folketingets Energi-, Forsynings-, og Klimaudvalg 1 Greenlab Skive Projektets

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014

Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller. Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Gaskonference 2014 Brint og brændselsceller Partnerskabet for brint og brændselsceller 14. november 2014 Partnerskabet for brint og brændselsceller - indsatsområder Integration af aktiviteter Offentliggørelse

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet

KWI 28 03 2012. GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet KWI 28 03 2012 GreenHydrogen.dk Elektrolyse og gasnettet Om GreenHydrogen.dk aps Etableret i 2007 Ejere: Strandmøllen, Hollensen Energy, Dantherm Power, Nordtec Optomatic, Innovation MidtVest Beliggenhed:

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker

Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Præsentation af 4DH Workshop om brug af meteorologiske forudsigelser ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Fjernvarmens Hus, 18. januar 2016 Hvem er 4DH Hvad er begrebet 4DH Baggrunden

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage)

Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage) Store varmepumper med koldt varmelager i forbindelse med eksisterende kraftvarmeproduktion (CHP-HP Cold Storage) Kontekst Konceptet retter sig mod kraftvarmeproducenter i fjernvarmesektoren, der i indsatsen

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen

Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen. IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Gas til transportformål - DK status v. Energistyrelsen IDA 29. september 2014 Ulrich Lopdrup Energistyrelsen Disposition Langt sigt! Hvorfor overhovedet gas i transport? Scenarieanalyserne Kort sigt! Rammerne

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering

Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering , sekretariatsleder Drivmidler til tung trafik - Fremtidens regulering Dansk Affaldsforening 16.4.2013 De politiske intentioner Et blankt stykke papir! Regeringen har bebudet en klimaplan og klimalov Den

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Skandinaviens Biogaskonference

Skandinaviens Biogaskonference Skandinaviens Biogaskonference GreenLab Skive Ambitionen Skive Kommune vil være en af de førende kommuner i verden, med hensyn til omlægning fra fossile energikilder til bæredygtig energi. Det erklærede

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Elforsk programmet prioriterer at:

Elforsk programmet prioriterer at: Elforsk programmet prioriterer at: Styrke indsatsen for energieffektivisering set i lyset af den europæiske CO2 kvoteregulering Styrke integrationen af design, funktionalitet, brugervenlighed og omkostningseffektivitet

Læs mere

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk - den danske status INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk mere end det intelligente elsystem - er kun en del af systemerne. Energy og City er komplette og komplekse systemer

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Strategi for fossilfri varmeproduktion

Strategi for fossilfri varmeproduktion Til Miljø- og Energiudvalget, Aalborg Byråd Kopi til Råd for Grøn Energi Fra Lars Odgaard Sagsnr. 2015-042026 Miljø- og Energiplanlægning Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Fremtidens smarte energisystemer

Fremtidens smarte energisystemer Fremtidens smarte energisystemer Præsentation på GreenLab Skive 27. august 2013 Kim Behnke, Sektionschef, F&U, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk s vigtigste opgave kl. 20.50 år 20 50 27 august

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

VE-net Indsatsområde 2 : Anden-generations fjernvarme Carl Hellmers Fredericia Fjernvarme a.m.b.a.

VE-net Indsatsområde 2 : Anden-generations fjernvarme Carl Hellmers Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. VE-net Indsatsområde 2 : Anden-generations fjernvarme Carl Hellmers Fredericia Fjernvarme a.m.b.a. En teknologisk roadmap til et generationsskifte indenfor fjernvarme Arbejdsgruppens forventede resultat:

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet.

Status for Handleplan for varme- og energiforsyning. Roskilde Kommune 2010-2015. 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Status for Handleplan for varme- og energiforsyning Roskilde Kommune 2010-2015 Emne/opgave (Aktører og opgavestart) Status pr. 31.12.2011 1. Udvide og optimere fjernvarmenettet. Roskilde Kommune vil i

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas

Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas N O T AT 21. december 2011 J.nr. 3401/1001-3680 Ref. Svar på spørgsmål fra Enhedslisten om biogas Spørgsmål 1: Hvor stor en årlig energimængde i TJ kan med Vores energi opnås yderligere via biogas i år

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Energibehov og energiomstillingen frem mod v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Energibehov og energiomstillingen frem mod 2050 v/vagn Holk Lauridsen Videncenter for Energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger Emner Historik Energiforsyninger og bygninger

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere