EUDP årsberetning 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUDP årsberetning 2013"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2013 EUDP EUDP årsberetning 2013 STØTTE I 2013 : 454,8 mio. kr. ANTAL PROJEKTER I : AFSLUTTET: 55 IGANGSAT: 106 IGANGVÆRENDE : 250 EUDP støtter ny energiteknologi, der bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050, øger forsyningssikkerheden og skaber grøn vækst og arbejdspladser. EUDP finansierer desuden dansk deltagelse i internationalt samarbejde og vidensdeling om energiteknologier. EUDP gav i 2013 tilsagn på 454,8 mio. kr. til 106 nye projekter. Heraf er de 83 nye energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter, og de 23 er samarbejdsprojekter under Det Internationale Energiagentur (IEA). De 83 nye udviklings- og demonstrationsprojekter omfatter enkelte projekter, som indgår i udenlandske programmer: 1 projekt inden for EU s ERANET+ BESTF om bioenergi (21, 8 mio. kr.) 2 projekter i samarbejde med kinesiske Ministry of Science and Technology (9,8 mio. kr.) 3 projekter inden for det nordiske program Nordic Built, tilskud 9,3 mio. kr. De 83 nye udviklings- og demonstrationsprojekter omfatter endvidere følgende særpuljer: 10 projekter vedr. bygningsintegrerede solceller med samlede tilskud på 19,4 mio. kr. 5 projekter vedr. brintteknologi med samlede tilskud på 13,7 mio. kr. 2 projekter vedr. energieffektiv transport med samlede tilskud på 5,4 mio. kr. De største støttebeløb gik i 2013 til områderne energieffektivisering og biomasse med hhv. 108,5 mio. kr. og 112,6 mio. kr. i tilsagn. Et samlet overblik over tilsagn fordelt på teknologi kan ses nedenfor. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 4

2 ÅRSBERETNING 2013 EUDP Fordeling af tilskud i 2013 på teknologier (i mio. kr.) Afsluttede projekter med gode perspektiver I 2013 blev der afsluttet 55 EUDP udviklings- og demonstrationsprojekter. Blandt de mest perspektivrige projekter er: Liftra Aps har udviklet en såkaldt selvhejsende kran til udskiftning af vindmøllens tunge kompo- nenter. Der er allerede 2 kraner i drift i USA. Endvidere forventer Liftra indenfor de næste 1-5 år at ansætte ekstra 50 medarbejdere og at øge omsætningen i samme periode med ca mio. kr. pga. projekts succesfulde gennemførelse. DONG Energy har via sit datterselskab REnescience færdiggjort et demonstrationsanlæg til en- zymatisk sortering af husholdningsaffald på Amager Ressourcecenter. Teknologien udnytter energi- indholdet i usorteret affald optimalt samtidig med, at udsortering og genanvendelsen af plastic mv. forøges markant i forhold til den traditionelle affaldsforbrænding i tråd med intentionerne i regerin- gens nye ressourceplan. DONG Energy forhandler med både danske og udenlandske affaldsselska- ber om salg af anlæg baseret på den nye teknologi. Den lille virksomhed Terranol har i laboratoriet udviklet en gær, som betydeligt mere effektivt kan omdanne biomasse til bioethanol som flydende brændstof. Gæren færdigudvikles til industriel brug i et nyt EUDP- projekt. Terranol har allerede indgået aftaler med Novozymes om markedsføring af gæren, og der er indgået licensaftale med den store globale bioethanolproducent Abengoa om brug af gæren i en række produktionsanlæg. Advansor A/S har leveret mere end 1000 CO2- baserede køleanlæg til hele Europa, og varmegen- vinding på supermarkedernes kølemøbler er nu blevet standard i branchen. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 4

3 ÅRSBERETNING 2013 EUDP For hovedparten af de øvrige projekter er resultaterne perspektivrige inden for en længere tidshorisont og efter yderligere udviklingsarbejde. Ikke alle projekter resulterer umiddelbart i en anvendelig og salgbar ny teknologi. Risikoen for, at et projekt mislykkes, er netop en af grundene til, at det er nødvendigt med offentlige tilskud. Men det er en vigtig målsætning i sig selv, at projektet fører til en afklaring af teknologiens videre udviklingsmulig-heder. Det kommercielle sigte skal være tydeligt EUDPs bestyrelse lægger vægt på, at en virksomhed er kommerciel drivkraft i projekterne. Et typisk EUDP-projekt er derfor et samarbejde mellem en eller flere virksomheder, der udvikler den nye teknologi, og som vil kommercialisere projektets resultater, og en eller flere videninstitutioner - typisk universiteter eller rådgivere. Brugere af teknologien under udvikling kan også deltage, hvilket ofte er tilfældet for demonstrationsprojekter. Fjernvarmeselskaber er f. eks. ofte demonstrationsværter for solenergiprojekter. En stor del af projekterne fokuserer på at udvikle nye teknologier, der kan blive centrale i et fremtidigt ikke-fossilt energisystem, der forsynes med el fra vindmøller fleksibelt suppleret af biomasse. I fokus er bl.a. teknologier vedrørende intelligent elforbrug og teknologier til lagring af energi. Disse projekter vil med stor sandsynlighed kunne give et værdifuldt bidrag til en fremtid uden fossil energi og samtidig skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i Danmark. De afgivne tilsagn i 2013 er for godt to tredjedeles vedkommende tilfaldet private virksomheder, mens en femtedel er givet til universiteter. Fordelingen fremgår af nedenstående figur. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 4

4 ÅRSBERETNING 2013 EUDP Læs mere om EUDP på energiteknologi.dk ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 4

5 ÅRSBERETNING CASES EUDP EUDP Cases 2013 Energilagring: Gemmer solvarmen til vinterkulden I 2007 fik Brædstrup Fjernvarme sit første solvarmeanlæg på m2. I dag er anlægget med m2 blandt Europas største. Derfor er der behov for at gemme den overskydende solenergi, der produceres om sommeren til om vinteren, hvor produktionen er mindre. Løsningen er Danmarks første borehulslager. Det består af 48 huller i jorden over et område på 500 m2. Hvert hul er 45 meter dybt og har indstøbt slanger med varmt vand til opvarmning af de i alt m3 jord, som omgiver dem. Vandet føres gennem solvarmeanlægget, hvor det bliver varmet op, og ned i jorden. Her kan varmen opbevares og pumpes op igen, når behovet opstår. Det sker ved at pumpe koldt vand gennem slangerne, der trækker varmen tilbage fra jorden. I stedet for at varmen potentielt går til spilde, sikrer processen et energispild på blot 50 procent. Det gør borehulslageret til et af de mest effektive i verden. Den ny metode betyder, at overskudsenergien fra solvarmeanlæg udnyttes bedre. Dertil kommer, at selve lagringsprocessen hovedsageligt sker med overskydende vindenergi fra vindmøller. Projektet demonstrerer dermed et samlet koncept for energilagring og integration af forskellige vedvarende energikilder. Projektet Borehuller i Brædstrup er støttet af ForskEL, EUDP og ELFORSK Læs mere på energiforskning.dk/da/project/borehuller- i- braedstrup og energiforskning.dk/da/project/borehuller- i- braedstrup- 1 Slam og vindenergi bliver til grøn gas I 2020 forventes over halvdelen af den vedvarende energi at være produceret på biomasse. Her spiller det potentiale, som gemmer sig i vores husholdningsaffald, spildevandsslam og restprodukter fra land- og skovbrug en betydelig rolle. På renseanlægget i Avedøre tæt på København er der investeret 100 mio. kr. i at skabe grøn gas ud af spildevandsslam og vindenergi. Det sorte guld er måske på vej til at få en helt ny betydning. I løbet af få år kan den første gas produceret på spildevandsslam være på vej ud til de storkøbenhavnske naturgasfyr og dermed blive solgt på markedet på helt kommercielle vilkår. Det sker takket være to projekter med de mundrette navne Power- to- Gas BioCat og Demonstration af ny teknologi til biogasopgradering, der begge har til huse på BIOFOS renseanlæg Avedøre. De stort anlagte projekter med et samlet budget på 100 mio. kr. giver løfter om et regulært gennembrud for biogassen i det danske energisystem. Et problem, to løsninger ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 4

6 ÅRSBERETNING CASES EUDP Trods flere tilløb gennem årerne har det været svært at gøre det rentabelt at udnytte biogassen, blandt andet i landbruget. Når der knytter sig større forhåbninger til de nye anlæg i Avedøre, skyldes det flere forhold. Den store udfordring med at bruge biogas, som naturligt udskilles fra spildevandsslam i forrådnelse og giver det den karakteristiske duft, er det høje indhold af kuldioxid. Skal biogassen udnyttes, skal det fjernes. Det kaldes teknisk en opgradering og er i praksis hundedyrt. Det problem angribes fra to forskellige vinkler, der tilsammen skaber en helstøbt løsning: I projektet Demonstration af ny teknologi til biogasopgradering udskilles CO2 fra den biogas, der bliver produceret af spildevandsslammet. Det sker ved hjælp af en helt ny enzymbaseret teknologi, så gassen herefter kan distribueres, lagres og anvendes på helt samme måde som naturgas med andre ord skaber processen grøn naturgas. Projektet Power- to- Gas BioCat arbejder videre med den CO2, der udskilles fra det første projekt. Et elektrolyseanlæg drevet på strøm producerer brint, som ved hjælp af CO2 og en helt ny biologisk proces omdannes til methan - dvs. endnu mere grøn naturgas. Processen er baseret på en stamme af særlige mikroorganismer. Når teknologien skal implementeres i den danske energiforsyning, er det overskydende vindenergi, som skal drive elektrolyseanlægget. Med de to projekter skabes der synergi mellem løsninger, som både kan imødekomme behovet for at opgradere biogas til grøn naturgas, så anvendelsesmulighederne øges, og behovet for at lagre overskydende elproduktion fra vindmøllerne. At bruge vindenergien til at opgradere biogassen er smart, men der kræves forskning og udvikling for at reducere omkostninger og opnå stabil drift. Vindenergi kan ikke lagres, men skal bruges med det samme, når den bliver produceret. Det giver udfordringer for forsyningssikkerheden, da virksomheder og forbrugere ikke nødvendigvis har brug for energi, når møllerne snurrer, ligesom møllerne kan stå stille, når vi har behov for energi. Gas kan derimod lagres og bruges senere, når der er behov. Når vinden ikke blæser, kan kraftvarmeværkerne bruge den grønne gas til at producere varme og el, ligesom gassen kan sendes ud til private gasforbrugere eller anvendes til transportformål. På den måde kan projektet udnytte spildevandslam og vindenergi til at nedbringe behovet for fossile brændsler som kul, olie og naturgas og samtidig bidrage til en mere fleksibel, sikker og stabil energiforsyning. Med støtte fra energiforskningsprogrammerne er de to projekter ved rensningsanlægget i Avedøre således ved at lægge nogle afgørende brikker i det puslespil, der kan give biogassen et gennembrud og samtidig sikre, at Danmark udnytter de store mængder vindenergi optimalt. Dermed er der ved at blive vist en farbar vej frem for de 2,6 millioner ton spildevandsslam, som hvert år løber gennem de danske rensningsanlæg og som typisk bare bliver brændt af, uden at energien bliver udnyttet. Fremtiden er her At energiudnyttelse af biomasse fra affaldsprodukter ikke blot er fremtidsmusik er allerede blevet dokumenteret af et af de udviklingsprojekter, som kom i mål i 2013, nemlig DONG Energy s anlæg REnescience, som fysisk er placeret på Amager Ressource Center, det tidligere Amagerforbrænding i København. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 4

7 ÅRSBERETNING CASES EUDP REnescience er et projekt, hvor energiforskningsprogrammerne har bidraget fra udviklingsfasen og frem til demonstration. Anlægget omdanner usorteret husholdningsaffald til biogas ved hjælp af enzymer, der nedbryder affaldet i en flydende, organisk del og en uorganisk, fast del. Den organiske del kan herefter bruges til at lave biogas, der kan producere varme og el. Den faste del af affaldet kan genanvendes til nye produkter eller sendes til forbrænding, hvor det udnyttes til energi. Netop nu er teknologien på vej mod kommercialisering. Bioenergiens grønne løfter Bioenergi spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling af den danske energiforsyning. Omstillingen kræver en fossilfri energikilder, der har mange anvendelsesmuligheder og samtidig kan tilbyde forsyningssikkerhed og balance i energiforsyningen mellem forskellige energikilder med forskellige styrker og svagheder. Det kan biomassen levere. Ifølge den bioenergianalyse, Energistyrelsen foretog som led i energiforliget, vil andelen af vedvarende energi i Danmark udgøre ca. 35 pct. i 2020, og over halvdelen vil være produceret på biomasse. Bioenergi er ikke bare anvendelig i en dansk kontekst. Der er et stort eksportpotentiale for energiteknologier, der udnytter biomasseressourcer til energiproduktion, og danske virksomheder har et solidt fodfæste på det globale marked. Der er tale om globale udfordringer inden for energi, miljø og klima, og derfor hedder markedspotentialet både EU, USA, Kina, Indien og Brasilien, der alle arbejder med konkrete planer for at effektivisere og omstille energiforsyning til både varme, el og transport. Derfor støtter de danske energiforskningsprogrammer udviklingen af en række teknologier inden for bioenergi fra produktion af varme og el til flydende brændstoffer, som kan bruges i den tunge del af transportsektoren og på forskellige tidspunkter i udviklingen fra opstart og demonstration til endelig kommercialisering. Biomasse og affald er det område, som i de sidste fem år har fået den største støtteandel ud af den årlige energimilliard. FAKTA: GRØN GAS I AVEDØRE De to projekter ved renseanlægget i Avedøre løber op i ca. 100 millioner kroner. Inklusiv egenfinansieringen. Teknologien fra Electrochaea er afprøvet på Foulum testcenter under Aarhus Universitet Neas Energy, Insero Business Services, Energinet.dk og andre partnere indgår ligeledes i projektet, ligesom tyske Audi ventes at deltage. Electrochaea står bag projektet Power- to- Gas BioCat, og et konsortium omkring HMN Gassalg står bag det andet demonstrationsprojekt. Projekterne er støttet af ForskEl og EUDP. FAKTA: RENESCIENCE Teknologien bag anlægget har et stort eksportpotentiale, da procent af husholdningsaffaldet i Europa i dag deponeres. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 4

8 ÅRSBERETNING CASES EUDP REnescience har på forsøgsbasis kørt med en kapacitet på 800 kg affald i timen, men lige nu arbejdes der på at udvikle et koncept for et fuldskala anlæg, der kan behandle 10 ton affald i timen. Ud over DONG Energy deltager også ARC, DTU, Novozymes og Haldor Topsøe i projektet. Projektet har været støttet af ForskEl og EUDP. ENERGI12 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSK NINGSPROGRAMMER ENERGI12.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 4

9 EUDP nye projekter 2013 Demonstration af ny teknologi til biogas opgradering Projektet vil demonstrere en ny banebrydende miljøvenlig biogas- opgraderingsteknologi. Teknologien benytter enzym baserede bio- katalysatorer som accelererer CO2 absorptionen. Forbruget af el og damp reduceres herved, hvilket resulterer i forventede omkostningsbesparelser på 25%. Videreudvikling og demonstration af Hydrofaction platform til kommerciel udnytte Projektet er en fortsættelse af et igangværende EUDP projekt, som fokuserer på videreudvikling og demonstration af Steeper Energy's Hydrofaction Technologi. Fokus er på etablering af verdens første kommercielle biorafinaderi, til fremstilling af svovlfattigt bioolie til skibe på Frederikshavn havn. Kalundborg Next Projektets mål er at udvikle en holdbar og konkurrencedygtig lignocellulose baseret mikrobiel olie til produktion af renewable brændstoffer. Projektet vil demonstrere produktion af mikrobiel olie fremstillet ud fra lignocellulose baseret sukker, som produceres ud fra halm, og vil levere de nødvendige tekno- økonomiske data til at opskalere processen til kommercielt skala. Demonstration af REnescience fuldskala anlæg Formålet med projektet er at demonstrerer REnescience teknologien i fulskala som en integreret del af affaldssystemet i kommunerne Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart, for der igennem at synligøre teknologiens kommercielle modenhed IEA Bioenergi- Task 37: Energi fra OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: HMN Naturgas I/S KONTAKT: Henrik Rousing- PERIODE: 2014/1-2017/4 BUDGET I ALT: 41,93 mio.kr TILSKUD: 21,10 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: STEEPER ENERGY ApS KONTAKT: - PERIODE: 2014/5-2017/5 BUDGET I ALT: 29,46 mio.kr TILSKUD: 17,28 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: DONG ENERGY A/S KONTAKT: Michael Elleskov - PERIODE: 2014/2-2017/8 BUDGET I ALT: 124,47 mio.kr TILSKUD: 21,82 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: DONG ENERGY A/S KONTAKT: Kim Winther- PERIODE: 2013/ /12 BUDGET I ALT: 36,51 mio.kr TILSKUD: 9,12 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 1 / 25

10 Biogas Projektets formål er udveksling af teknologisk viden og forskningsresultater mellem medlemslandene inden for biogas samt brug af ekspertviden til at understøtte beslutningstagere til miljømæssigt bæredygtigt og omkostningseffektiv udvikling af biogas sektoren. Ny teknologi for en effektiv udnyttelse af enggræs i biogas reaktor Formålet er at udvikle og markedsføre teknologi, der kan nyttiggøre græs fra enge og naturplejearealer til energiformål billigt og effektivt. Løsningen omfatter en mekanisk behandling excoriation - integreret med slåningen, som opbryder det lignificerede græsstrå og fordobler nedbrydeligheden i gasreaktoren, og øger dermed gasudbyttet med 30%. Værktøjer til optimering af biogasproduktion- AnaSTYR I projektet AnaSTYR udvikles og demonstreres et optimeringsværktøj til online styring af den rådneproces, der finder sted i biogas- og rådnetanksanlæg. Ved anvendelse af værktøjet vil det være muligt at optimere gasudbyttet fra gylle, slam og anden biomasse, uden at øge energiforbruget til drift af reaktoren. Dette vil samlet set medvirke til at forbedre den tekniske- og økonomiske drift af anlægget. Katalytisk fjernelse af tjære fra biomasseforgassere II Biomasseforgasning til kraftvarme og fremstilling af nye biobrændstoffer bremses af ineffektiv fjernelse af tjærer fra forgasningsgassen. Tilsodning og regenerering af tjærekatalysatoren studeres og en ny katalysator installeres i Skive Fjernvarmes anlæg. Et forstudie til opstilling af Haldor Topsøes bio- syntetisk brændsel anlæg i Skive foretages Fuldskaldemonstration af trykkogning og anaerob ANSVARLIG: Biosantech v/teodorita Al Seadi KONTAKT: Teodorita Al Seadi- PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 0,39 mio.kr TILSKUD: 0,31 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Kverneland Group Kerteminde A/S KONTAKT: Henning Høgh Jensen- PERIODE: 2013/8-2016/12 BUDGET I ALT: 11,06 mio.kr TILSKUD: 5,53 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: EnviDan KONTAKT: Søren Brønd - PERIODE: 2014/2-2015/9 BUDGET I ALT: 2,61 mio.kr TILSKUD: 1,42 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: HALDOR TOPSØE A/S KONTAKT: - PERIODE: 2013/ /10 BUDGET I ALT: 25,81 mio.kr TILSKUD: 11,57 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Xergi A/S ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 2 / 25

11 nedbrydning af dybstrøelse. Projektet fokuserer på en fuldskalademonstration på Ribe Biogas af den praktiske og økonomiske gennemførlighed af at anvende dybstrøelse som substrat til biogasproduktion ved anvendelsen af en patenteret forbehandling kaldet NiX baseret på trykkogning med basetilsætning. Metoden har i tidligere projekter vist øget nedbrydelighed af dybstrøelse såvel som en evne til at fjerne hovedparten af indholdet af ammonium. Energieffektivt high- tech røggasfilter til biomassekedler Teknologien har lavt energiforbrug, lave driftsomkostninger og lang levetid i forhold til eksisterende teknologi. PURSUC Forbedret udnyttelse af energipotentiale I gylle Projektet omhandler en innovativ løsning til forbedret udnyttelse af energipotentialet i gylle. I projektet udvikles 1) et højeffektivt tørringsmodul, som optimerer gyllen til termisk forgasning, og 2) en tilpasset termisk forgasser (Sublimator) som kører optimalt på gylletørstof. Resultatet er øget rentabilitet i gylle- til- energi processen. Brintteknologier positionering af danske interesser I opstart af Horizon 2020 I EU Kommissionens opstart af Horizon 2020 er det vigtigt, at danske interesser bliver repræsenteret optimalt i konkretisering af det nye Rammeprogram. Dette skal ske via Partnerskabets deltagelse i relevante forberedende møder i Brussels. Partnerskabet vil deltage i/planlægge Europæiske netværksaktiviteter, workshops, dokumentudarbejdelse etc. Brintproduktion baseret på induktiv opvarmning KONTAKT: Anders Peter Jensen- PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 20,19 mio.kr TILSKUD: 10,79 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: MASKINFABRIKKEN FAUST ApS KONTAKT: Bodil E. Pallesen - PERIODE: 2013/7-2015/2 BUDGET I ALT: 4,79 mio.kr TILSKUD: 2,82 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Purfil Aps KONTAKT: Jørgen Krabbe - PERIODE: 2013/ /2 BUDGET I ALT: 6,41 mio.kr TILSKUD: 3,85 mio.kr ID: OMRÅDE: Bio og affald ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Aksel Mortensgaard - PERIODE: 2013/6-2014/7 BUDGET I ALT: 0,60 mio.kr TILSKUD: 0,38 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: HALDOR TOPSØE A/S ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 3 / 25

12 Induktionsopvarmet dampreformering af metan har potentiale til at åbne en ny vej til billig brintproduktion. Dette projekt vil give bevis for konceptet og muliggøre videre kommerciel udvikling. Induktionsopvarmning gør det muligt at afsætte energien inden i katalysatoren, hvor der er behov for den, hvilket er en stor fordel ved endoterme reaktioner. KONTAKT: Martin Østerberg- PERIODE: 2014/2-2016/8 BUDGET I ALT: 13,71 mio.kr TILSKUD: 6,72 mio.kr ID: Energilagring Brintinjektion i Gasnettet via felt test af elektrolyse Overskud af VE- strøm kan via elektrolyse konverteres til brint, som kan lagres i gasinfrastrukturen. M/R- stationer langtidstestes via on- site genereret brint fra elektrolyse for egnethed til transport af brint/naturgasblandinger, og konsekvenser for M/R stationernes og elektrolyseanlæggets drift, vedligehold og økonomi analyse. Deltagelse i IEA Annex 25 s fortsættelse Formålet med projektet er at udveksle informationer på internationalt plan om udvikling på området stationær brændselscelle systemer til distribueret generering af elektricitet. Den opnåede indsigt, deles med danske interessenter gennem indlæg i relevante nationale fora. SIMBA platformsprojekt om udv. og demo. af små brændselscelleanlæg. Formålet med projektet (SIMBA) er at fremskynde volumen produktion af små miljøvenlige og energieffektive stationære brændselsceller (FC) systemer. Med hjælp fra reformatoren SIMBA FC platformen vil blive udviklet for naturgas, flydende gas (LPG) og methanol med en output kapacitet omkring 2 kwel. Power- 2- Electrolysers Projektet skal optimere MW elektrolyseanlæg ved at udvikle en højeffektiv strømforsyning. Denne skal desuden levere systemydelser til nettet i form af frekvensregulering og regulerkraft til balancering, samt fasekompensering til minimering af tab i nettet. Yderligere udvikles og optimeres OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: GREENHYDROGEN.DK ApS KONTAKT: Jørgen K. Jensen - PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 7,28 mio.kr TILSKUD: 3,00 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANTHERM POWER A/S KONTAKT: Per Balslev- PERIODE: 2014/3-2016/2 BUDGET I ALT: 0,53 mio.kr TILSKUD: 0,34 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANTHERM POWER A/S KONTAKT: Per Balslev- PERIODE: 2013/ /5 BUDGET I ALT: 34,72 mio.kr TILSKUD: 15,53 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Aalborg university, Department of Energy Technology KONTAKT: Frede Blaabjerg- PERIODE: 2013/ /7 BUDGET I ALT: 13,58 mio.kr ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 4 / 25

13 forretningsmodeller for intelligente elektrolysesystemer. TILSKUD: 9,30 mio.kr ID: Test af thøjtryks PEM elektrolyse ved brint tankstation HighPEM projektet skal udvikle og test en højtryks PEM eletrolyse ved en brint tankstation i Danmark. Baseret på projektet skal en F&U Roadmap for PEM elektrolyse til HRS udvikles og de første analyser skal foretages af potentialet for brug af PEM elektrolyse til indfødning af brint i det danske naturgas net. Kostreduktion af alkalisk elektrolyse og brint tankstationer H2Cost projektet skal reducere omkostninger, for alkalisk elektrolyse teknologi og brint tankstationer. Nye komponenter skal udvikles, som er optimeret i forhold til omkostninger og som øger brint produktions og optankningskapacitet betydeligt. Forsatte F&U og kommercialiserings bestræbelser skal ligeledes planlægges. Analyser for kommercialisering af brintteknologier Projektets formål er at analysere og redegøre for, hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, så brintteknologierne kan integreres i det danske energisystem. Analysen vil ske på basis af modelberegninger, hvor kritiske teknologiske og økonomiske flaskehalse for brintteknologierne vil blive identificeret og betydende rammevilkår og barrierer vil blive identificeret. Deltagelse i IEA og FCH- JU Hans Aage Hjuler (ansøger) er blevet indvalgt i IEA s arbejdsgruppe under Advanced fuel cells: Annex 22: Polymer Electrolyte Fuel Cells og i Scientific committee under FCH- JU i EU. Målet med deltagelse er at styrke den danske indsats indenfor brint og brændselsceller ved at præge det internationale arbejde. Dette vil være til gavn for de danske projekter og vil også støtte regeringen og folketingets vej mod OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Mikael sloth - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 4,34 mio.kr TILSKUD: 2,07 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: H2 LOGIC A/S KONTAKT: Jesper Boisen- PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 7,29 mio.kr TILSKUD: 3,99 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Partnerskab for Brint og Brændsels celler KONTAKT: Aksel Mortensgaard - PERIODE: 2014/2-2015/12 BUDGET I ALT: 4,18 mio.kr TILSKUD: 2,99 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANISH POWER SYSTEMS ApS KONTAKT: Hans Aage Hjuler - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 0,41 mio.kr TILSKUD: 0,26 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 5 / 25

14 et fossilfrit samfund. Energi Effektiv Produktion af Tryksat Brint Formålet med projektet er at demonstrere energieffektiv fremstilling af tryksat brint ved hjælp af tryksatte fastoxidelektrolyseceller. Desuden undersøges det tekno- økonomiske potentiale i fremstillingsmetoden til stor- skala produktion af brint. EUDP 13- I, Deltagelse i IEA- Task 32 - Hydrogen storage Dansk deltagelse i IEA- Task32 vil åbne nye muligheder for internationalt samarbejde og give adgang til den nyeste forskning indenfor hydrogenopbevaring. Udvikling af et nyt energisystem bliver en af de største udfordringer i de kommende årtier både videnskabeligt, teknologisk og økonomisk, og et område med stort potentiale for dansk industri. Fremtidens lager for vedvarende energi Projektets formål er at fastlægge og demonstrere i hvor høj grad gasdistributionssystemet kan anvendes som infrastruktur og lager for et energisystem, som helt eller delvist er baseret på hydrogen. Deltagelse I IEA EBC Annex 60 vedrørende beregningsværktøjer Modelica Formålet med dette projekt er at bidrage til det videnskabelige arbejde inden for IEA EBC Annex 60, som drejer sig om udvikling og demonstration af nye beregningsværktøjer. De overordnede resultater af Annex 60 vil være en guide, som demonstrerer hvordan teknologierne kan implementeres i løsninger, som ikke er muligt med traditionelle OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Danmarks Tekniske Universitet KONTAKT: Søren Højgaard Jensen- PERIODE: 2014/1-2015/6 BUDGET I ALT: 3,74 mio.kr TILSKUD: 2,88 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: Aarhus Universitet KONTAKT: Torben R. Jensen - PERIODE: 2013/7-2015/12 BUDGET I ALT: 0,09 mio.kr TILSKUD: 0,08 mio.kr ID: OMRÅDE: Brint og brændselsceller ANSVARLIG: DANSK GASTEKNISK CENTER A/S KONTAKT: Torben Kvist - PERIODE: 2014/1-2014/12 BUDGET I ALT: 2,11 mio.kr TILSKUD: 0,84 mio.kr ID: ANSVARLIG: Statens Byggeforskingsinstitut KONTAKT: Alireza Afshari- PERIODE: 2014/1-2017/12 BUDGET I ALT: 2,20 mio.kr TILSKUD: 1,50 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 6 / 25

15 simuleringsprogrammer. Kompakt, Intelligent, Kraftfuld Elektrisk Drivlinje til elektriske køretøjer CIPED projektet vil udvikle en hjulmonteret drivlinje til elektriske køretøjer med en unik lav udæmpet masse og kraft/vægt forhold. Løsningen vil endvidere være meget energieffektiv og producere yderligere energi fra støddæmperne, hvilket give en forøget rækkevidde af de køretøjer, hvorpå det monteres. Nordic Built: Aktive tage og facader som led i bæredygtig renovering Vision for det foreslåede projekt er, at Aktive tage og facader kan udvikles til et samlet stærkt nordisk teknologiområde inden for energirenovering. Projektet er et Nordic Built projekt med partnere fra Sverige, Norge, Island og Findland. Danmark varetager den overordnede projektlederrolle. Dansk deltagelse i IEA- projekt Annex 63 Lokal implementering af energi strategier Mange danske kommuner har ambitiøse målsætninger for CO2- reduktion, men kun få er kommet i gang med at implementere disse mål og dermed fremme energieffektivitet og grøn vækst. Formålet med dansk deltagelse i IEA EBC Annex 63 er at blive klogere på den vanskelige implementering og derved bane vej for CO2- reduktion og en stærkere grøn vækst. Passiv køling med udeluft I energirenoverede boliger Projektets formål er både at adressere projekteringsudfordringerne relateret til reduktion af kølebehov og risiko for overophedning i energirenoverede bolig, under forskellige klimatiske forhold gennem udarbejdelse af guidelines for projektering, samt gennem ANSVARLIG: ECOMOVE ApS KONTAKT: Jens Christian Lodberg Høj - PERIODE: 2014/2-2017/1 BUDGET I ALT: 16,81 mio.kr TILSKUD: 9,16 mio.kr ID: ANSVARLIG: CENERGIA PROJEKT ApS KONTAKT: Peder Vejsig Pedersen - PERIODE: 2014/3-2017/2 BUDGET I ALT: 17,44 mio.kr TILSKUD: 4,57 mio.kr ID: ANSVARLIG: Cenergia Energy Consultants KONTAKT: Ove Mørck- PERIODE: 2014/1-2017/8 BUDGET I ALT: 2,68 mio.kr TILSKUD: 1,97 mio.kr ID: ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Per Heiselberg - PERIODE: 2014/4-2017/9 BUDGET I ALT: 6,03 mio.kr TILSKUD: 2,92 mio.kr ID: ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 7 / 25

16 udvikling af attraktive løsninger til passiv køling af boliger med udeluft. FUD Energieffektiv transport: Avancerede komponenter til elektro mobilitet Dette projekt vil udvikle nye power elektroniske systemer til storskala lithium- svovl- batterier, der direkte er rettet mod markedet for elektromobilitet. Lithium- svovl batterier har både større energitæthed, og er væsentligt mere sikre end traditionelle lithium- ion batterier, og desuden integreres batteristyring, inverter, lader og grid- filter i en enhed for at reducere vægt og omkostninger. SURE! Bæredygtig nordisk energirenovering Sure! Bæredygtig nordisk energirenovering er et fælles nordisk projekt med fokus på at optimere energiforbruget og styrke en bæredygtig livsstil for beboere i boligområder med et renoveringsbehov - efffektivt og til lav pris. Dette sker gennem teknologier til diagnosticering af energieffektivitet og optimering af opvarmning og indeklima i eksisterende bygninger, suppleret med bruger- platforme designet til at opnå en bæredygtig og energieffektiv adfærd. Naturlig køling med udeluft (IEA ECBCS Annex 62) Projektet formål er at: 1) udvikle og evaluere design metoder for bestemmelse af kølebehov, funktion af køling med udeluft og risiko for overophedning i bygninger, 2) give retningslinjer for integration af køling med udeluft i metoder til beregning af bygningers energimæssige ydeevne 3) forbedre eksisterende og udvikle nye løsninger til køling med udeluft 4) demonstrere løsninger i case studier Fjernvarmeunit med elpatron til ultra- lavtempeatur fjernvarme Udvikling og demonstration af en fjernvarmeunit med elpatron ANSVARLIG: LITHIUM BALANCE A/S KONTAKT: Lars Barkler- PERIODE: 2014/1-2017/12 BUDGET I ALT: 7,20 mio.kr TILSKUD: 4,35 mio.kr ID: ANSVARLIG: Professionshøjskolen VIA University College KONTAKT: Henrik Blyt- PERIODE: 2014/3-2017/3 BUDGET I ALT: 6,17 mio.kr TILSKUD: 3,09 mio.kr ID: ANSVARLIG: Aalborg Universitet KONTAKT: Per Heiselberg- PERIODE: 2013/8-2017/12 BUDGET I ALT: 1,88 mio.kr TILSKUD: 0,85 mio.kr ID: ANSVARLIG: COWI A/S KONTAKT: Peter Kaarup Olsen - PERIODE: 2014/1-2016/3 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 8 / 25

17 til brug for ultra- lavtemperatur fjernvarmesystem. Idéen er, at elpatronen hæver brugsvandstemperaturen de sidste grader til et ønsket niveau. Der opnås et lavt varmetab i ledningsnettet og mulighed for lang større inpasning af vedvarende energi og spildvarmeressourcer. BUDGET I ALT: 2,19 mio.kr TILSKUD: 1,14 mio.kr ID: PUR- LOAD Bærende Polyurethanbaseret byggesystem Formålet med dette projekt er at anvende unikke, energieffektive, bærende polyurethanbaserede paneler i et særligt byggesystem. De bærende paneler indgår i et fuldskala demonstrationsbyggeri og omfatter både i byggeriets ydervægge, tag, dæk og terrændæk. Implementeringen realiseres i opførelsen af et tæt- lav byggeri i samarbejde med en pilotkunde. Højtrykskedel til store to- takt skibsmotorer Projektets formål er, at reducere CO2 udledningen fra store skibe med op til 7%, gennem integrering af en ny kedel- type. Virkningen af den nye kedel- type er en bedre udnyttelse af motorens brændstof, idet der kan produceres mere damp, og damp med et højere energiindhold. Bæredygtig teglproduktion med mikrobølger Hovedformålet er at halvere energiforbruget til tørring og brænding af tegl, samtidig med at energikilden transformers fra fossilt brændsel til el, potentielt fra vedvarende energi. Dette kan opnås ved at anvende MAGF (Microwave Assisted Gas Firing) teknologi. Projektets slutmål er at MAGF- teknologien kan betragtes som moden i forhold til at blive etableret i branchen generelt. 4E- EMSA (IEA) Deltagelse i International Standarder 4E EMSA er et internationalt samarbejde under IEA med det hovedformål at udbrede og globalisere metoder og teknikker inden for anvendelse, test og håndtering af elmotorer og ANSVARLIG: DC- System Insulation KONTAKT: Allan Andersen - dc- system.dk PERIODE: 2014/1-2016/4 BUDGET I ALT: 10,89 mio.kr TILSKUD: 6,52 mio.kr ID: ANSVARLIG: MAN Diesel & Turbo KONTAKT: Niels Freese- PERIODE: 2014/2-2016/1 BUDGET I ALT: 10,24 mio.kr TILSKUD: 4,48 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Abelone Køster- PERIODE: 2014/1-2016/12 BUDGET I ALT: 11,42 mio.kr TILSKUD: 8,34 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Sandie B. Nielsen - PERIODE: 2014/1-2016/12 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 9 / 25

18 elmotorersystemer med energibesparelser for øje. Via dette projekt deltager Danmark i benet Internationale Standarder. Find mere information på: BUDGET I ALT: 1,27 mio.kr TILSKUD: 0,82 mio.kr ID: Fleksibel, energioptimeret ammoniak varmepumpe med split kondensator Formålet med dette projekt er at forbedre ammoniak varmepumpers effektivitet med op til 30% ved en ny varmeveksler teknologi, hvor kondensatoren er delt. Det giver også mulighed for at levere en del at det opvarmede vand ved et højere temperaturniveau, som er en fordel ved mange typer af anvendelser. Systemet kan generaliseres til andre kølemidler. Højeffektiv termodynamisk kredsproces med Isolated System Energy Charging (ISEC) Formålet med projektet er at demonstrere en forbedring af energieffektiviteten for varmepumper med op til 50 % ved hjælp af en ny teknologi hvor varmepumperne anvendes sammen med en optimal brug af lagerbeholdere som derved vil reducere gennemsnitstemperaturen i varmepumpen. Tilbagebetalingstiden for merinvesteringen forventes at være under 3 år. Bæredygtig energirenovering af murede facader i etageejendomme Formålet er at muliggøre en effektiv energirenovering af de ældre murede facader med respekt for teglarkitekturen og med optimering af indeklima. Materialer og koncept skal sikre facadens æstetiske kvaliteter og robusthed, således at boligens og bymiljøets kvaliteter bevares eller forbedres. Fokus er på murede etageejendomme opført i Energibesparelse ved kontinuert overvågning på apparatniveau Visionen er at undgå energispild ved løbende overvågning af ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Claus Madsen - PERIODE: 2014/2-2016/12 BUDGET I ALT: 12,35 mio.kr TILSKUD: 7,44 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Claus Madsen/Lars Olsen - PERIODE: 2013/9-2016/3 BUDGET I ALT: 7,91 mio.kr TILSKUD: 3,89 mio.kr ID: ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Abelone Køster- PERIODE: 2013/8-2016/7 BUDGET I ALT: 4,25 mio.kr TILSKUD: 1,89 mio.kr ID: ANSVARLIG: ReMoni ApS KONTAKT: Bo Eskerod Madsen - ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 10/ 25

19 tekniske installationer, nemt, billigt og fleksibelt. Nyheden er at overvågning på apparatniveau, opnås ganske enkelt ved at klæbe sensorer på varmerør og elkabler. Herved kan de kendte gevinster fra løbende overvågning af apparater i industrien udbredes til langt bredere kredse. PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 10,92 mio.kr TILSKUD: 5,44 mio.kr ID: Energirigtig komfort i ældre etageboliger EUDP projektet for Ryesgade 30 viste, at det er muligt at renovere den ældre boligmasse til nutidig standard uden at gå på kompromis med arkitektoniske værdier. Dette projekt vil med inddragelse af en vifte af leverandører med nye produkter og partnere fra branchen understøtte, at de udviklede renoveringsprincipper modnes til et markedsgennembrud. Nordic Built - Genbrug af bygningskomponenter Projektet udforsker ved hjælp af 1:1 modeller en ny praksis for anvendelse genbrug af nedtagne bygningskomponenter med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, organisere, udbyde og forhandle byggematerialer der bliver til overs efter nedrivning og renovering. Målet er at stimulere markedet for genbrug af byggematerialer, spare energiressourcer, skabe nye forretningsmodeller og fremelske ny arkitektonisk identitet. Omkostningseffektiv, online varmepumpe Formålet med dette projekt er at udvikle og demonstrere en billig, effektiv og fleksibel varmepumpe som er tilpasset ældre huse, hvor der er en høj fremløbstemperatur. Varmepumpen skal være let at installere, modulær i sin opbygning og skal kunne kontrolleres online, hvilket gør, at varmepumpen er SmartGrid ready. Ideen er, at varmepumpen skal kunne sammensættes af standardenheder til at passe til individuelle huse og at dette resulterer i et omkostningseffektivt system. Nordic Built - Genbrug af bygningskomponenter Projektet udforsker ved hjælp af 1:1 modeller en ny praksis for ANSVARLIG: BYG- DTU KONTAKT: Svend Svendsen - PERIODE: 2014/1-2015/8 BUDGET I ALT: 3,08 mio.kr TILSKUD: 2,14 mio.kr ID: ANSVARLIG: Vandkunsten AS KONTAKT: Søren Nielsen - PERIODE: 2014/2-2015/7 BUDGET I ALT: 4,30 mio.kr TILSKUD: 1,66 mio.kr ID: ANSVARLIG: Insero Energy A/S KONTAKT: Steen Kramer - PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 6,98 mio.kr TILSKUD: 3,48 mio.kr ID: ANSVARLIG: Vandkunsten AS KONTAKT: Søren Nielsen - ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 11/ 25

20 anvendelse af genbrug fra nedtagne bygningskomponenter med henblik på at udvikle metoder til at håndtere, organisere, udbyde og forhandling af byggematerialer, der bliver til overs efter nedrivning og renovering. Målet er at stimulere markedet for genbrug af byggematerialer, spare energiressourcer, skabe nye forretningsmodeller og fremelske ny arkitektonisk identitet. PERIODE: 2014/2-2015/7 BUDGET I ALT: 4,30 mio.kr TILSKUD: 1,66 mio.kr ID: Naturgas til vejtransport (IEA) Formålet er at sikre dansk deltagelse i et amerikansk projekt om naturgas til vejtransport. Projektet undersøger en række alternative værdikæder fra udvinding af rå naturgas til anvendelse som brændstof i motorer. Dette omfatter en lang række teknologier så som flydende naturgas metanol, syntetisk diesel samt en række nye motorteknologier. IEA industrieal energiteknologi- samarbejde dansk deltagelse Projektets formål er at give danske virksomheder mulighed for at deltage i det Internationale Energiagenturs (IEA) samarbejdsaftale om industriel energieffektivitet (IETS). Dansk deltagelse i internationale elbilsamarbejder (IEA) Projektets formål er at gennemføre aktiviteter på vegne af Energistyrelsen i to international samarbejder vedrørende elbiler, IA- HEV og EVI- CEM. Aktiviteterne omfatter forberedelse og deltagelse i mødeaktiviteter, udarbejdelse af dansk input til samarbejder (årsrapport og nyhedsbreve, deltagelse i undersøgelser og opdatering af websites, m.v.). Evaluering af indlejret energi og CO2 fra byggematerialer, udvidelse Formålet med projektet er at arbejde med indlejret energi og udledning af drivhusgasser ved produktion af byggematerialer ANSVARLIG: Teknologisk Institut KONTAKT: Lene Halgaard- PERIODE: 2014/1-2015/6 BUDGET I ALT: 1,29 mio.kr TILSKUD: 0,47 mio.kr ID: ANSVARLIG: WEEL & SANDVIG ENERGI OG PROCESINNOVATION ApS KONTAKT: Jan Sandvig Nielsen- weel- sandvig.dk PERIODE: 2014/1-2015/12 BUDGET I ALT: 1,66 mio.kr TILSKUD: 1,19 mio.kr ID: ANSVARLIG: Victor hug Consult KONTAKT: Victor Hug - PERIODE: 2013/7-2015/6 BUDGET I ALT: 0,58 mio.kr TILSKUD: 0,46 mio.kr ID: ANSVARLIG: Statens Byggeforskingsinstitut KONTAKT: Harpa Birgisdottir- PERIODE: 2013/5-2015/6 ENERGI14 ÅRSRAPPORT FOR DE DANSKE ENERGIFORSKNINGSPROGRAMMER ENERGI14.ENERGIFORSKNING.DK 12/ 25

Lithium Balance A/S. TEG for energieffektivisering i tunge køretøjer. TEGnology ApS

Lithium Balance A/S. TEG for energieffektivisering i tunge køretøjer. TEGnology ApS NB: For en række af projekterne skal der aftales en justering af projekternes indhold og/eller budget, inden der kan gives tilsagn. Projekttitel Beskrivelse Ansvarlig virksomhed Komponent til styring af

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

EUDP afsluttede projekter 2012

EUDP afsluttede projekter 2012 EUDP afsluttede projekter 2012 Formidling af forskningsresultater inden for bioenergi Formålet har været at sikre en bedre og mere udbytterig kommunikation mellem forskere og praktikere, hjælpe projekter

Læs mere

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S

Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Gastekniske dage, maj 2012 Metansamfundet - Opgradering af biogas med brint et udviklingsprojekt støttet af Region Midtjylland Carsten Rudmose HMN Naturgas I/S Deltagere i projektet HIRC - Hydrogen Innovation

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri

Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri Indsatsområde: Energirenovering af eksisterende byggeri For at nå det ambitiøse mål om en energiforsyning dækket af vedvarende energi er det nødvendigt at minimere energispildet i bygninger. Da nybyggeri

Læs mere

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem

Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem Brint og brændselsceller i fremtidens energisystem + PARTNERSKABET FOR BRINT OG BRÆNDSELSCELLER Brint og brændselsceller bidrager til at løse Danmarks store udfordringer Brint og brændselsceller i fremtidens

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Smart Grid - den danske status. INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk - den danske status INSERO Energy, 3. februar 2015, v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk mere end det intelligente elsystem - er kun en del af systemerne. Energy og City er komplette og komplekse systemer

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

EnergyFlexHouse - Baggrund

EnergyFlexHouse - Baggrund EnergyFlexHouse - Baggrund Skærpede krav om lavere energiforbrug medfører større krav til komponenternes funktion og indbyrdes samspil Øgede krav til indeklima og komfort Øgede krav til arkitektur, design

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen

Biogas i fremtidens varmeforsyning. Direktør Kim Mortensen Biogas i fremtidens varmeforsyning Direktør Kim Mortensen Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder Udenfor

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Robust og bæredygtig bioenergi

Robust og bæredygtig bioenergi Robust og bæredygtig bioenergi Præsentation af Maabjerg Energy Concept Disposition Konsortiet Realiseringen Konceptet Råvarer Økonomiske nøgletal Klimapolitiske resultater Politiske rammevilkår Projektet

Læs mere

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College

Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College Jordvarmeboringer - fremtidens energikilde? Lotte Thøgersen VIA University College 1 De fossile brændsler forsvinder De fossile brændstoffer kul, olie og naturgas er en trussel mod klimaet men mængden

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids

Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids Fremtidens Forsyningsmix - Smart Grids 17. september 2010 Siemens A/S Andreea Balasiu Salgchef Tlf: 44 77 43 75 E-mail: andreea.balasiu@siemens.com Elektrisk energi rygraden i vores samfund Vi betjener

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

SDU og Fyns fremtidige energisystem

SDU og Fyns fremtidige energisystem SDU og Fyns fremtidige energisystem - forskning, uddannelse, innovation Henrik Bindslev, dekan Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet Energiplan Fyn seminar Fremtidens bæredygtige energisystem på

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Gas til el el til gas

Gas til el el til gas Gas til el el til gas Dansk Gastekniske Dage 2011 6. april 2011 Kim Behnke Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Sammenhængende energiplanlægning for 2050 allerede nu er der visionære mål Energinet.dk

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Inbicon Demonstrationsanlæg

Inbicon Demonstrationsanlæg x Inbicon Demonstrationsanlæg - for 2. generations bioethanol LandboUngdom konference Bygholm, 27. april 2010 Inbicon demonstrationsanlæg Agenda DONG Energy løsninger indenfor biomasse Inbicon demonstrationsanlægget

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Nye roller for KV-anlæggene

Nye roller for KV-anlæggene Nye roller for KV-anlæggene Gastekniske Dage 2010 Vejle, 12. maj 2010 Kim Behnke Forsknings- og miljøchef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Uafhængighed af fossile brændsler Hvad angår Danmark, der vil jeg

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1.

Indstilling. Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 1. april 2014 Energieffektiv fjernvarmeforsyning i Geding Ombygning af fjernvarmesystemet i Geding til en mere energieffektiv drift ved

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller

Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Kraft- og varmeløsninger med brændselsceller Dantherm Power Siden 2003 har Dantherm Power haft fokus på udvikling og produktion af praktiske løsninger, der gør brug af brændselsceller og

Læs mere

Fremtidens Energiforsyning

Fremtidens Energiforsyning Fremtidens Energiforsyning Professor Ib Chorkendorff Department of Physics The Danish National Research Foundation Center for Individual Nanoparticle Functionality DG-CINF at the Technical University of

Læs mere

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse

Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Nye Energiteknologier: Danmarks fremtidige energisystem uden fossile brændstoffer Brændselsceller og elektrolyse Prof. (mso) Dr. rer. nat., Sektionsleder Anvendt Elektrokemi Program Modul Program 1 Introduktion

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat

Energiens Tingsted 2013. Samlet resultat Energiens Tingsted 2013 Samlet resultat Biomasseressourcen Gruppe 1 Mål Hvad vil vi opnå for brug af biomasse i energisystemet i Danmark i 2035? En samlet energi fra biomasse på 250-300 PJ. En væsentlig

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer

Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Varmepumpedagen 2013 Varmepumper i Smart Energy systemer Kim Behnke, Forskningschef, Energinet.dk kbe@energinet.dk Målrettet dansk klima- og energipolitik 2012 2020 2030 2035 2050 30 % vind 42 % VE 50

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Fremtidens fjernvarme

Fremtidens fjernvarme Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 89 Offentligt Fremtidens fjernvarme Et koncept for et skalérbart fjernvarmenet, der ved hjælp af lodrette jordvarmeboringer og varmepumper,

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Samspillet mellem energisystemerne

Samspillet mellem energisystemerne Samspillet mellem energisystemerne IDA konference om optimering af fremtidens energisystemer 8. oktober 2014 Solar A/S Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Systemudvikling og elmarked E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

ELFORSK nye projekter 2012

ELFORSK nye projekter 2012 ELFORSK nye projekter 2012 Naturlig køling og ventilation via diffus loftsindblæsning og termoaktive konstruktioner Projektet har til formål i at udvikle en ny systemløsning til naturlig køling og ventilation

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere