ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018"

Transkript

1 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

2 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier 10 Innovationsfondens formål og strategi 11 Referencer 12

3 INTRODUKTION Introduktion Energisektoren står midt i en transformation fra central til decentral energiproduktion. Udbredelsen af alternative energiformer, nye muligheder for mindre, decentrale systemer og øget konkurrence i sektoren sætter den centrale styring af produktion og forsyning fra landets store kraftværker under pres. Udviklingen skaber muligheder for nye videns- og teknologibaserede virksomheder, der rummer andre kompetencer, end dem de større etablerede virksomheder har. Desuden er energi et eksporterhverv i vækst og har et særligt potentiale for at skabe vækst i landdistrikterne. Innovationsfondens mål er at medvirke til en økonomisk attraktiv transformation af energisektoren og understøtte en effektiv grøn omstilling. Omstillingen skal indebære en effektiv udnyttelse af energiressourcerne med henblik på at skabe et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med en minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø. Fondens investeringer i energiområdet vil understøtte samarbejder mellem virksomheder og videnmiljøer. Målet er at styrke danske energivirksomheders markedsposition med henblik til vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Innovationsfonden investerer generelt i projekter, som på kort eller langt sigt resulterer i implementering af nye teknologier og processer, eller som sammensætter kendte teknologier og processer på en ny og værdiskabende måde. Projekterne skal skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi i danske virksomheder eller hos offentlige aftagere i stat, regioner og kommuner. Som konsekvens af Danmarks forpligtelser til den globale aftale om grøn omstilling Mission Innovation forventes det, at regeringen vil styrke energiforskning- og udvikling markant. Her vil Innovationsfonden bidrage gennem investeringer i hele værdikæden fra forskning til implementering af nye løsninger og teknologier. Følgende vil være i fokus, når fonden i de kommende år prioriterer sine energiinvesteringer: Innovationsfonden investerer i radikalt nye energiteknologier, løsninger og materialer med stort globalt markedspotentiale. Fonden investerer endvidere i de mest relevante trinvise forbedringer af allerede eksisterende løsninger. Forandringerne i sektoren giver et godt grundlag for innovation og udvikling af nye teknologier og løsninger med plads til nye ideer og virksomheder. Innovationsfondens mål med investeringer i energi er at medvirke til en økonomisk attraktiv transformation af energisektoren. Fonden investerer på tværs af sektorer, da nye energiteknologier ofte har et højt indhold af materialeteknologi og IKT, hvorfor det ENERGI 3

4 DEFINITION er relevant at investere i tværfaglige projekter inden for disse områder. Forbrugeradfærd og markedsudformning m.v., kommer til at spille en endnu større rolle i de fremtidige decentrale systemer, hvilket øger relevansen for at inddrage samfundsvidenskabelige og humanistiske fagligheder. Forandringerne i energisektoren rummer store potentialer for radikalt nye løsninger inden for f.eks. energilagring, udnyttelse af lavtemperatur energistrømme samt forbedrede teknologier baseret på vedvarende energi. Store teknologiske gennembrud har oftest afsæt i fundamental ny viden skabt gennem offentlig finansieret forskning. Innovationsfonden investerer derfor bredt i hele værdikæden fra forskning til implementering og i behovs- og brugerdrevne innovationsprojekter indenfor energiområdet. Innovationsfonden lægger vægt på projekternes faglighed, konkrete løsning, resultaternes implementering, eksportpotentiale samt fastholdelse og forøgelse af arbejdspladser i hele Danmark Innovationsfondens investeringsstrategi for energi tager udgangspunkt i fondens lovgrundlag, Forsk2020-kataloget, Danmarks Statistik samt diverse analyser og rapporter fra blandt andre Energistyrelsen, Energi- Forsynings og Klimaministeriet, International Energy Agency og aftalen om Mission Innovation. Desuden er der indhentet konkrete input til strategiens indhold fra forskere, virksomheder, organisationer og andre faglige eksperter ved Innovationsfondens strategiforum i oktober Strategien danner sammen med input fra den aktuelle finanslov grundlaget for de opslag og investeringskriterier, som Innovationsfonden vil anvende på energiområdet. Definition De væsentlige globale drivere for områdets udvikling er klimamål og forsyningssikkerhed. ENERGI 4

5 BESKRIVELSE Innovationsfonden definerer fagområdet energi som produktion og konvertering af sol-, vind-, bølger-, bio- og fossil-energi og andre energiressourcer. Ressourcerne konverteres til f.eks. el, gas og varme via teknologier som elektrolyseceller, brændselsceller, varmepumper og biomassekedler. Energieffektive løsninger og lagring af energi er centrale elementer i fagområdet. Ligesom støtteteknologier som IKT, effektelektronik og materialeteknologi er vigtige for udviklingen af området. Energiområdet indeholder løsninger og teknologier, der omkostningseffektivt kobler energiforbrug med energiproduktion. Integration af el-, gasog varmesystemerne vil desuden være et centralt emneområde i fremtiden. Beskrivelse Energisektoren er globalt under forandring. Der er derfor behov for udvikling af nye teknologiske løsninger, som ikke er kommercielt tilgængelige i dag. Vedvarende energikilder udgør en fortsat stigende andel af energiproduktionen på globalt plan. I 2015 udgjorde elproduktionen fra vind 42 pct. af Danmarks samlede elproduktion. Innovationsfonden ser følgende udviklingstendenser og potentialer inden for energiområdet: Fossile brændsler er i dag billigere end forudset for få år tilbage. Det stiller endnu større krav til prisen for ikke-fossile løsninger. ENERGI 5

6 BESKRIVELSE Det kan være en økonomisk udfordring at fortrænge allerede etablerede energianlæg, hvis investeringsafskrivning stort set er afsluttet. Disse anlæg har fortsat lang løbetid, og driftsomkostningerne udgøres hovedsageligt af variable omkostninger. De stadigt større andele af energiproduktion fra fluktuerende vedvarende energikilder som vind og sol har skabt et globalt behov for lagring af energi. Der er et behov for omkostningseffektive teknologier og løsninger til at omdanne elektrisk energi til en anden energiform, der kan lagres. Lagringen kan være termisk i form af høj- eller lavtemperaturlagring og kemisk i form af brint, metan og metanol eller via batterier. Mange af disse teknologier understøtter et effektivt og smart energisystem samt integration på tværs af system, men er fortsat på udviklingsstadiet. Biomasse vil spille en central rolle i fremtidens energisystem, enten som back-up forsyningskilde eller som input til produktionen af biobrændstoffer til transport- og procesformål. Effektelektronik har over en årerække vist sig at være et stadig mere centralt område for udviklere, producenter og kunder af vedvarende energiteknologier. Der pågår aktuelt en vigtig og udfordrende transformation mod mere pålidelig og energieffektiv effektelektronik. I USA, EU og herunder Danmark bidrager landtransportsektoren med % af den samlede CO 2 -udledning, og der er derfor efterspørgsel på løsninger, der reducerer miljøbelastningen fra transportsektoren. Danmark er internationalt anerkendt for at have stærke forskningsmiljøer og industrielle styrkepositioner inden for vindenergi, energieffektivitet i produktion og anvendelse, og løsninger der reducerer energiforbruget. Bygningernes samlede CO 2 -belastning udgjorde i Danmark 40 pct. i 2014, og derfor er der stort potentiale i reduktion af energiforbrug og eventuelt inddragelse af bygninger som et energilagringsbidrag i fremtidens smarte energisystem. El-og varmesektoren vil med al sandsynlig skulle baseres på en kombination af sol, vind og biomasse. I Danmark har vi et forholdsvis driftssikkert og veludbygget el-, gas- og fjernvarmenet, og derfor vil integration på tværs af systemer kunne gennemføres uden behov for større infrastrukturinvesteringer. Dette giver Danmark nogle unikke muligheder for at udvikle, demonstrere og implementere intelligente system integrationer på tværs af sektorer. ENERGI 6

7 HVORFOR INVESTERER INNOVATIONSFONDEN? Hvorfor investerer Innovationsfonden? En robust, stabil og økonomisk tilgængelig energiforsyning er afgørende for økonomisk vækst og øget velfærd. Der er et behov for løsninger, der understøtter uafhængighed af energiimport og som giver en stabil energiforsyning på brugerniveau. Forskning og videnbaseret innovation er en forudsætning for at fastholde og udbygge de danske styrkepositioner inden for energi. Integration på tværs af el- gas- og varmesystemerne er begyndt, og der er et stort markedspotentiale i nye løsninger, nicheprodukter og nye forretningsideer. Der er et behov for løsninger, som vi ikke kender i dag. Derfor er det nødvendigt at stimulere radikal innovation og udvikling af kommercielle løsninger med en tidshorisont på mere end ti år og som har et stort globalt markedspotentiale. Energisektoren har potentiale for at skabe vækst og beskæftigelse i landdistrikterne, hvor den vedvarende energi og biomasse findes. Der er store potentialer i integration af landbrugssektoren og miljøsektoren i energisektoren. Biogas fra f.eks. svineproduktion, primær produktion af biomasse, og udnyttelse af sidestrømme og affald fra fødevareindustrien er eksempler på dette. Energiområdet vil derfor have specielt gode muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Energibranchen er et vigtigt dansk erhverv; I 2014 havde sektoren ansatte over hele Danmark, og eksporten udgjorde 74 mia. kr.. Eksport af energiteknologier (DI Energi 2015). Danske løsninger, teknologier og services efterspørges globalt. Innovationsfonden ser derfor potentiale for vækst og beskæftigelse ved at medvirke til at styrke etablerede virksomheders markedsposition, samtidig med at understøtte nye løsninger og nye forretningsideer. ENERGI 7

8 VISION OG MÅL Det er en grundlægende hypotese, at løsninger og teknologier, der er kommercielt attraktive på det danske marked, for størsteparten også er globalt efterspurgte. Vision og mål Innovationsfondens mål er at medvirke til en økonomisk attraktiv transformation af energisektoren og understøtte en effektiv grøn omstilling. Investeringerne skal føre til en effektiv udnyttelse af energiressourcerne med henblik på at skabe et miljømæssigt bæredygtigt energisystem med minimal påvirkning af klima og det omgivende miljø. Innovationsfonden vil medvirke til udbredelse af økonomisk tilgængelig vedvarende energi til gavn for forbrugeren. Dette gøres f.eks. gennem fokus på forbrugersiden samt på nye forretningsmodeller, som indgår i det integrerede energisystem. Danske virksomheder har opbygget stærke markedspositioner gennem en længere årrække. I den sammenhæng er det målet at styrke danske energivirksomheders markedsposition og fastholde dette momentum og dermed medvirke til vækst og beskæftigelse i den danske energisektor. Det er endvidere fondens mål at medvirke til udviklingen af radikalt nye løsninger, der kan indgå i fremtidens integrerede energisystem. Det er målet at medvirke til optimalt samspil på tværs af sektorer og herunder at mindske eventuelle markedsbarrierer. Investeringsområder Et smart energisystem med flere integrerede teknologier og infrastrukturer kræver en fokuseret forsknings- og udviklingsindsats på tværs af forskningsområder. Innovationsfonden investerer i en stor del af udviklingsforløbet fra tidlig forskning til løsninger og teknologier, der er tæt på kommercialisering. Fondens fokusområder inden for energi er på både forskning, -udvikling, - demonstration og implementering. ENERGI 8

9 INVESTERINGSOMRÅDER Radikal innovation Innovationsfonden investerer i nye energiteknologier, løsninger og services med stort globalt markedspotentiale: Energieffektiv anvendelse af både vedvarende og fossile energiressourcer. Fleksibelt forbrug i bygninger og industri. Omkostningseffektiv energilagring. Løsninger, der understøtter fremtidens integrerede energisystem. Nye services og forretningsmodeller til udvikling af fremtidens infrastruktur herunder omsætning af viden om brugeradfærd til nye services og forretningsmodeller. Konvertering af bioressourcer og elektricitet til transportbrændstoffer samt kemikalier og andre højværdiprodukter. Energiteknologier, som kan bidrage til reduktion af klimabelastningen gennem f.eks. anvendelse af klimagasser som CO 2 i kemiske processer. Trinvis innovation Innovationsfonden investerer også i trinvise forbedringer af allerede eksisterende løsninger: Reduktion af investerings- og driftsomkostningerne ved produktion, distribution og anvendelse af energi. Understøttelse af fremtidens integrerede energisystem herunder fleksibelt forbrug. Teknologier, løsninger og services, der understøtter det intelligente energisystem. Effektive og miljøvenlige energiteknologier. Løsninger, der forlænger løbetiden af den eksisterende infrastruktur. Konvertering af bioressourcer (bioenergi) til elektricitet og varme. Innovation gennem tværfaglige samarbejder Et smart energisystem med flere integrerede teknologier og infrastruktur kræver en fokuseret forsknings-og udviklingsindsats på tværs af fagområder og sektorer. Ligesom energisektoren står overfor en transformation til øget anvendelse af vedvarende energikilder, står transportsektoren overfor en lignende transformation. Fonden investerer derfor i tværfaglige projekter for at fremme udviklingen af løsninger på transportsektorens udfordringer. Herunder investerer fonden i teknologier og løsninger, der gør det økonomisk bæredygtigt at omdanne bioressourcer samt elektricitet til transportbrændstoffer, som direkte kan anvendes i den eksisterende brændstofinfrastruktur. Flere nye energiteknologier som f.eks. solceller og brændselsceller og energilagringsteknologier har et højt indhold af materialeteknologi. Fonden investerer derfor i materialeløsninger, når dis- ENERGI 9

10 INVESTERINGSKRITERIER se indgår i den teknologiske løsning. IKT-løsninger og effektelektronik indgår i et velfungerende integreret energisystem, og fonden investerer derfor også i disse fagområder. Fuld udnyttelse af potentialet i at anvende bygninger og industrielle anlæg som en aktivt del af det intelligente energisystem vil oftest være baseret på tværfaglige samarbejder. Investeringskriterier Innovationsfonden investerer i innovative løsninger, som har klart definerede mål, og som tilfredsstiller et udækket behov i markedet. Løsningerne skal have et stort markedspotentiale på kort eller lang sigt. Det er ikke et krav, at projektet skal føre til et kommercielt produkt, men derimod at projektet godtgør, at der skabes værdi i at føre løsningen et veldefineret skridt videre. For projekter med forskningstyngde lægges vægt på teknologisk nyhedsværdi, originalitet og teknisk-videnskabelige kompetencer. For projekter tættere på markedet lægger fonden vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til løbende at tilpasse sig forholdene i en sektor i transformation. Det er endvidere vigtigt at placere projektet korrekt i værdikæden, at aftageren er klart defineret og at value proposition er klart beskrevet. Det forventes, at projekterne er beskrevet i relation til både eksisterende ENERGI 10

11 INNOVATIONSFONDENS FORMÅL OG STRATEGI og nye konkurrerende teknologier - nationalt og globalt. Det er en fordel, hvis projektets styrker kan beskrives ved: Levelized Cost of Energy (LCoE) eller tilbagebetalingstiden for investeringen og levetid. Energibalancen / Energitætheden / Lagringskapacitet. Effektivitet i energiomdannelsen. Pris pr. kwh, pris pr. liter eller lign.. Der vil blive lagt vægt på, at projektet realistisk forholder sig til sektorens høje krav til løsningens pålidelighed og robusthed. I den sammenhæng er det en fordel, at de første industrielle anvendelser er i Danmark, og at eksportpotentialet først forfølges, når løsningen er tilstrækkeligt modnet. Innovationsfonden vurderer desuden altid, om de rette faglige kompetencer er til stede, herunder om der er ledelsesmæssige kompetencer og best practice organisering til at gennemføre projektet. Innovationsfonden investerer som udgangspunkt ikke i projekter uden en defineret aftager, der senere med sandsynlighed kan bruge, investere i, overtage eller sælge resultatet af projektet. Desuden investeres der som udgangspunkt ikke i projekter, som ikke dækker et artikuleret behov fra aftageren, eller som ikke indeholder en valid plan for implementering. Projekter, der udelukkende har viden som endemål og som stopper, når vores investering ender, vil heller ikke som udgangspunkt komme i betragtning til en investering. Innovationsfonden investerer i innovative energiprojekter, der har klart definerede mål, som tilfredsstiller et udækket behov i markedet, og som har et stort markedspotentiale på kort eller langt sigt. Vi lægger vægt på, at projektet realistisk forholder sig til sektorens høje krav til løsningens pålidelighed og robusthed. Innovationsfondens formål og strategi Danmark skal blive bedre til at konkurrere på forskning og innovation, udnytte sine særlige styrker og potentialer samt skabe en ny kultur for samarbejder mellem den offentlige sektor og private virksomheder. Dette inkluderer også udvikling af nye løsninger på globale samfundsmæssige udfordringer, der samtidig understøtter vækst og beskæftigelse i Danmark. Innovationsfondens primære opgave er at omsætte viden, samfundsudfordringer og innovationsbehov til konkrete projekter, partnerskaber og løsninger, der i sidste ende bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Innovationsfonden investerer derfor i iværksættere, forske- ENERGI 11

12 REFERENCER re og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse. I Danmark får vi ikke nok ud af de penge, vi bruger på forskning og innovation, og det har betydning for vores vækst og produktivitet. I negativ forstand. Danmarks produktivitet afhænger af mange faktorer, hvoraf en del af dem ligger inden for Innovationsfondens område. Derfor kan fonden bidrage til at øge Danmarks produktivitet og vækst. Men kun hvis vores fokus er rigtigt. Innovationsfonden arbejder målrettet for at styrke innovationen i Danmark ved at gennemføre flere og bedre forsknings- og udviklingsprojekter, der samtidig stimulerer til øget privat investering i forskning og udvikling. Desuden bidrager fonden til at øge antallet af innovative virksomheder i vækst herunder et øget antal af højtuddannede medarbejdere i virksomhederne. Referencer Energy Technology Perspectives, International Energy Agency, 2015 Strategic Energy Technology Plan, European Commission, Mission Innovation Accelerating the Global Clean Energy Revolution. World Energy Outlook, International Energy Agency, 2014 Global Trends in Renewable Energy Investments, Frankfurt School of Finance and Management ggmbh, Renewables 2014 Global Status Report, Renewable Energy Policy Network for the 21 st Century, DI Energi præsentation: fakta om energi i Danmark, Dansk Industri, Grøn Omstilling - vejen til nye job og bedre klima. Fagligt Fælles Forbund 3F, Status and recommendations for RD&D on energy storage technologies in a Danish context, Report for the Danish energy research programs, Danmarks Energi- og Klimafremskrivning 2014, Energistyrelsen, ENERGI 12

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016 Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden Introduktion Grand Solutions Energi-2016 2 Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN OPDATERET JANUAR 2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN OPDATERET JANUAR 2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2018-2020 OPDATERET JANUAR 2018 Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 9

Læs mere

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Gastekniske Dage 2016 Marie-Louise Arnfast / 4. maj 2016 Første spadestik til avanceret brintanlæg ved Hobro 4. april 2016 tog energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene

EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene EU s 2030 klimaplan kan Danmark nå målene Sekretariatsleder, DI Bioenergi Gastekniske Dage Billund, 24. maj 2017 Photo: 2 Agenda Introduktion EU s 2030 målsætninger i Danmark Udfordringer i ikke-kvote

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion Elforbrug eller egen energiproduktion Bioenergichef Michael Støckler, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion 1. Bioenergi i energipolitik Bioenergi udgør en del af den vedvarende energiforsyning,

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Fokus for energianalyser 2016

Fokus for energianalyser 2016 4. januar 2016 Fokus for energianalyser 2016 Energianalyser er grundlag for Energinet.dk s planlægning Et grundigt analysearbejde er en nødvendig forudsætning for en vellykket planlægning og drift og i

Læs mere

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016

HyBalance. Fra vindmøllestrøm til grøn brint. Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 HyBalance Fra vindmøllestrøm til grøn brint Årsdag for Partnerskabet for Brint og Brændselsceller Lars Udby / 12-4-2016 Første spadestik til brintanlægget 4. april 2016 Energi-, forsynings- og klimaminister

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

Erhvervspotentialer i energibranchen

Erhvervspotentialer i energibranchen Energitopmøde 2012 28. jun. 12 Erhvervspotentialer i energibranchen Hans Peter Branchedirektør Dagsorden Intro til DI Energibranchen Vi har en stærk energisektor Muligheder i grøn omstilling Udnyttelse

Læs mere

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi

Fremtidens intelligente energisystemer. Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi Fremtidens intelligente energisystemer Jens Ole Hansen Afdelingschef, Energi jha@cowi.dk 1 Visionen Intelligente energisystemer er, hvor varme, køling og el er tænkt sammen, hvor forbrug og produktion

Læs mere

Overblik, hovedkonklusioner og anbefalinger Hans Hvidtfeldt Larsen Vicedekan. Danmarks Tekniske Universitet

Overblik, hovedkonklusioner og anbefalinger Hans Hvidtfeldt Larsen Vicedekan. Danmarks Tekniske Universitet Overblik, hovedkonklusioner og anbefalinger Hans Hvidtfeldt Larsen Vicedekan Hvorfor energilagring? Energilagringsteknologier kan lagre energi i form af termisk, elektrisk, kemisk, kinetisk eller potentiel

Læs mere

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE

INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE INTELLIGENT ENERGI INTEGRATION AF ENERGISYSTEMERNE Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 18. november 2015 100 % VEDVARENDE ENERGI ER IKKE UTOPI I DANMARK Sammenhængende effektive

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020

Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 1 VE-andel Ambitiøs energipolitik med sigte mod 2050 nødvendig fra 2020 Målet er et lavemissionssamfund baseret på VE i 2050 2030 er trædesten på vejen Der er behov for et paradigmeskifte og yderligere

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016

FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 FORSYNING FOR FREMTIDEN Koncernstrategi 2016 Mission & vision Mission Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet arbejder for en effektiv, værdiskabende og fremtidssikret forvaltning af aktiver og videnkapital

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG

ENERGISTRATEGI IDEKATALOG ENERGISTRATEGI IDEKATALOG 3 2 Herning Kommune, maj 2016 Idekatalog Mere vækst med energirigtige løsninger Ideerne i kataloget er samlet i forbindelse med den proces, der har ligget forud for den politiske

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Sammentænkning af energisystemerne

Sammentænkning af energisystemerne Sammentænkning af energisystemerne Konference om energilagring Gigantium Aalborg, 11. oktober 2016 Hanne Storm Edlefsen, Afdelingsleder, Forskning og Udvikling, Energinet.dk Dok: 14/24552-18 11. okt. 2016

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier

NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier NOTAT Energibalance, Virkemidler og Scenarier Status for energibalance Frederiksberg Kommunes endelige energiforbrug udgjorde 5.775 TJ i 2011. Energiforbruget per indbygger i Frederiksberg Kommune var

Læs mere

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM

Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM Sådan bliver bygninger aktive medspillere i DET INTELLIGENTE ENERGISYSTEM INTELLIGENTE ENERGISYSTEMER 3 ET INTELLIGENT ENERGISYSTEM BYGNINGER Omstillingen fra fossile brændsler til et el-baseret energisystem

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi

Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem. Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi Smart Grid - Et nøgleelement i fremtidens elsystem Michael Guldbæk Arentsen mga@danskenergi.dk Chefkonsulent, Dansk Energi En revolution af energisystemet Fremtidens energi skal leveres af vedvarende energi

Læs mere

Et balanceret energisystem

Et balanceret energisystem Et balanceret energisystem Partnerskabets årsdag Københavns Rådhus, 18. April 2012 Forskningskoordinator Inger Pihl Byriel ipb@energinet.dk Fra Vores Energi til Energiaftale 22. marts 2012 Energiaftalen:

Læs mere

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S

Den innovative leder. Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Charles Nielsen, direktør El-net, Vand og Varme, TREFOR A/S Den innovative leder Disposition 2 Præsentation af Charles Nielsen Definitioner: Leder og ledelse - Innovation Den store

Læs mere

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi

Energieffektivisering for fremtiden. Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi Energieffektivisering for fremtiden Konference arrangeret af DTU i samarbejde med DI Energibranchen og Dansk Energi 26-11-2012 DTU International Energy Report 2012 Energy efficiency improvements A key

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Bioressourcer INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Bioressourcer INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN Bioressourcer INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2017-2019 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 7 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden)

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en vedvarende energi-fond (VE-fonden) 2007/2 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 29. februar 2008 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank Aaen

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen FutureGas - anvendelse og integration af gasser i fremtidens energisystem Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Klima Globale drivhusgasemissioner COP21 The Emissions GAP Report 2015 Kilde:

Læs mere

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes.

Det grønne guld. Danmarks Vækstråds anbefalinger. erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes. Det grønne guld Danmarks Vækstråds anbefalinger til, hvordan det erhvervsmæssige potentiale i vedvarende energi og energieffektive løsninger kan udnyttes Factbook December 2007 Factbook 1 Indledning o

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0763 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Kommissionens meddelelse om en fælles strategi for at fremme innovation

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark

Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Strategisk energiplanlægning i Syddanmark Kick-off møde 27. februar 2014 Jørgen Krarup Systemplanlægning 1 Målsætninger 2020: Halvdelen af klassisk elforbrug dækkes af vind. 2030: Kul udfases fra de centrale

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken

Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken MEMO/08/33 Bruxelles, den 23. januar 2008 Notat om vedvarende energi- og klimaændringspakken 1. INDLEDNING I de sidst årtier har vores livsstil og stigende velstand haft gennemgribende virkninger på energisektoren

Læs mere

Behov for el og varme? res-fc market

Behov for el og varme? res-fc market Behov for el og varme? res-fc market Projektet EU-projektet, RES-FC market, ønsker at bidrage til markedsintroduktionen af brændselscellesystemer til husstande. I dag er der kun få af disse systemer i

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Muligheder på trafikområdet

Muligheder på trafikområdet Muligheder på trafikområdet Henrik Duer COWI 19 November 2007 1 Indhold 1. Forskellige muligheder for energibesparelser 2. Udviklingen 3. Teknologiske muligheder 4. Indpasning i energisystemet 2 Energiforbrug

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

fjernvarmen i det fremtidige energisystem Høring 29. januar 2009 i Folketinget om Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 157 Offentligt Høring 29. januar 2009 i Folketinget om fjernvarmen i det fremtidige energisystem Er fjernvarmesektoren klar og parat til fremtidens udfordringer?

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities CITIES Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Det Intelligente Energisystem 26. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk 71 mio kr. (øges løbende) 44 mio kr. i tilskud

Læs mere

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi

Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi Gas i fortid og fremtid - fremtidens energimix og -teknologi VE på et liberaliseret energimarked Hans Jørgen Koch, International direktør, Energistyrelsen Hovedelementer i indlægget Globale tendenser frem

Læs mere

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014

Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Annual Climate Outlook 2014 CONCITOs rådsmøde, 21. november 2014 Status Klimamål og emissioner Energiproduktion- og forbrug Transportsektoren Landbrug og arealanvendelse Drivhusgasudledning og klimamål

Læs mere

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010

Status på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 på Solrød Kommunes klimaindsats 2010 Klimaproblemerne hænger sammen med, at der allerede er sket og forventes at ske en yderligere

Læs mere

Danmarks energirejse 1972-2013

Danmarks energirejse 1972-2013 Danmarks energirejse 1972-2013 1972 Oliekrisen ulmer Det er året, før oliekrisen bryder løs, og Danmark er fuldstændig afhængigt af olie til strøm, varme og transport. 92 % af det samlede energiforbrug

Læs mere

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger

Grøn energi. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Sammenfatning af Klimakommissionens overvejelser, resultater og anbefalinger 28. september 2010 1 Forord Det siger sig selv, at jeg på

Læs mere

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP)

Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Slide 1 Det Energiteknologiske Udviklings og Demonstrationsprogram (EUDP) Støtte til VE i fjernvarmen EUDP programmet Processen Kriterier og beslutning Mette Cramer Buch Slide 2 Et godt tilbud! Energiforligets

Læs mere

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015

INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 INVITATION TIL SUMMER SCHOOL 2015 - For beslutningstagere i energi- og transportsektoren DATO: 19-20 August STED: Comwell Sorø inviteres til Energifondens Summer School fordi du er Du blandt dem, der har

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

100 % vedvarende energi til bygninger

100 % vedvarende energi til bygninger 100 % vedvarende energi til bygninger Niels Duedahl, adm. direktør Gør visioner til virkelighed SE s vision SE vil skabe de bedste totale kundeoplevelser indenfor energi & klima samt kommunikation og samtidig

Læs mere

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma

Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma Innovationsseminar om BREF LCP 26. November 2015 Anitha K. Sharma En integreret del af det danske innovationssystem Ny fond med ny fokus Værdikæden Grundforskning Forskning Udvikling Implementering Innovationsfonden

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Innovationsfonden-Energiopslag2017

Innovationsfonden-Energiopslag2017 Innovationsfonden-Energiopslag2017 EUDP informationsmøde Energistyrelsen København 8. februar 2017 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN FDKV UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF FORSYNINGSSEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. marts 2016 INDHOLD Den energipolitiske dagsorden De vigtigste sager lige nu Regulering

Læs mere

Energinet.dk s analysearbejde. Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse

Energinet.dk s analysearbejde. Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse Energinet.dk s analysearbejde Hanne Storm Edlefsen, afdelingsleder i Energianalyse Vores strategi Om Energinet.dk Strategiplan 2014 Helhedsorienterede energianalyser Energinet.dk har ansvaret for forsyningssikkerheden

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere