Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Skov Division. Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016"

Transkript

1 Århus Skov Division Det Danske Spejderkorps Cvr-nr: Regnskab for 2014 og budget for 2015 og 2016

2 Foreningsoplysninger Århus Skov Division c/o Jack Givskud Teglbækvej Hasselager Hjemmeside: CVR-nr.: Bank: Danske Bank Forsikring: ALKA Forsikring (Divisionskasserne) Medlemsgrupper: Højbjerg Drengegruppe 1.Højbjerg Pigegruppe 2.Højbjerg Gruppe Erik den Røde Viby-spejderne Viby-Kongsvang Gruppe 1.Tranbjerg Gruppe Tranerne Angantyr Gruppe Holme Spejderne Giber Å Gruppe Divisionsledelse: Rasmus Erdal (Chef) (Erik den Røde) Jack Givskud (Kasserer) (Viby-spejderne) Thomas Brøgger (Århus Skov Division) Lotte Vallentin Holbech (Århus Skov Division) Ole Knudsen (Århus Skov Division) Sabina Pedersen (Giber Å) Victor H. H. Sørensen (Højbjerg Drenge) Lars Drejer (Århus Skov Division) Udtrådt af DL ultimo 2014 Revisor: Morten Brødbæk Sørensen (Højbjerg Drenge)

3 Ledelsespåtegninger Årsregnskabet for 2014 er aflagt af divisionsledelsen, og det er behandlet og vedtaget på divisionsledelsesmødet den 27. marts Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til Korpsets regnskabsvejledning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsregnskabet efter vores opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme gruppens økonomiske forhold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af gruppens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af gruppens aktiviteter for regnskabsåret Årsregnskabet indstilles til divisionsrådets godkendelse. Rasmus Erdal Divisionschef Udtrådt af DL ultimo 2014 Lars Drejer Divisionskasserer Jack Givskud Fungerende Divisionskasserer Lotte Vallentin Holbech Sabina Pedersen Ole Knudsen Thomas Brøgger Victor Hagenau Hejgaard Sørensen Revisionspåtegning Undertegnede revisor, der er valgt af divisionsrådet, har revideret resultatopgørelse og balance. I forbindelse med min revision har jeg gennemgået divisionens bogføring, ligesom jeg har kontrolleret, at de likvide beholdninger er tilstede. Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks. Morten Brødbæk Sørensen Divisionsrevisor Divisionsrådet Regnskabet er blevet godkendt på divisionsrådsmødet den 28. april Dirigent

4 Økonomisk beretning for 2014 Opsætningen af regnskabet er ændret i forhold til 2013, men i stedet opsat som i 2012 og tilbage. Ture, lejre og aktiviteter vises i regnskabet, med både indtægter og udgifter. Derved fremgår deltagerbetalingerne til disse, samt de faktiske udgifter. Formålet med denne opsætning er at give mere gennemsigtighed, samt at vise et mere retvisende billede af omsætningen i ÅSD. Resultat Året gav et driftsresultat på kr ,- før de finansielle poster, og året gav samlet et resultat på kr ,-. Dette skal ses i forhold til det budgetterede resultat på kr ,-. Årets resultat er derved kr. 908,- over budget, og derved næsten i budget. For de samlede indtægter og omkostninger ligger disse hhv. kr ,- og under budget, hvilket primært skyldes færre gren- og lederaktiviteter, som derved har givet færre deltagerbetalinger og udgifter. Indtægter Der har været en stigning i medlemstallet og kontingentet fra grupperne er derved steget ligeledes, hvilket også har været budgetteret. Faktisk ligger det realiserede over budget. De samlede medlemstal for ÅSD har i 2014 været 841, 844 og 847 for hhv. januar, maj og september, mod medlemstal for 2013 på 809, 806 og 825. Indtægterne fra offentlige tilskud ligger lidt over budget, hvilket primært skyldes lejen af Ravnsø til divisionsturnering. Administrationstilskuddet ligger lidt under budget. For hver godkendt samrådsblanket fra grupperne og divisionen får ÅSD 10 kroner i administrationstilskud fra Aarhus Kommune. Der var i alt 91 samrådsblanketter, der blev godkendt, hvilket giver et administrationstilskud på kr. 910,-, mod et tilskud på kr. 730,- i Altså en stigning på 18 godkendte samrådsblanketter. Administrationstilskuddet har dog været oppe på kr ,- for blot få år siden, niveauet for indsendte samrådsblanketter ligger derved forsat meget lavt. Omkostninger De realiserede omkostninger til grenmøderne er på kroner mod et budget på kroner. Det er derved væsentligt under budget, og rammen for grenmøderne er ikke blevet udnyttet optimalt. Det skyldes formentligt også, at der fortsat er udgifter, som ikke når frem til divisionskassereren, og i stedet bliver dækket af grupperne eller af de enkelte ledere. For de administrative omkostninger gælder det at de realiserede tal ligger knap kr ,- under budget. Kursus omkostninger er faldet fra kroner i 2013 til i 2014, hvilket er et meget lavt niveau. Omkostningerne i 2013 var ekstraordinært høje. Det skal her bemærkes, at disse omkostninger dækkes op til 75% af kursustilskuddet fra samrådet. Der har ikke været nogen grenarrangementer i 2014, hvilket gør, at de budgetterede omkostninger ikke er nået. De anførte omkostninger refererer til Divisionsturneringen havde en udgift på kr ,-, og en deltagerbetaling på kr ,-. Divisionsturneringen gav derved et underskud på kr ,-, hvilket skal ses i lyset af, at der har været overskud på tidligere divisionsturneringer. Omkostninger til divisionskasserne er gået for en mindre del til vedligehold af materiellet og for en større andel, til nyinvesteringer, så som en abebro og udstyr til højtalerne.

5 Tilskudsberettigetlokaleudgift udgør 69 % af lokalelejen ved de afholdte arrangementer, og er den del der forventes refunderet af Århus Kommune. Dette ligger højere i forhold til indtægterne, da der i 2013 har været forventet et større lokaletilskud fra Århus Kommune end det realiserede. "Diverse omkostninger" dækker primært over indtægtsført kursustilskud i 2013, som skulle have været udbetalt til en gruppe. Øvrigt er mindre tilgodehavender og kreditorer fra 2013, som ikke kan realiseres. Finansielle poster En stor del af divisionens likvider er blevet placeret i sikre obligationer, hvilket har givet et fornuftigt afkast. Dette har givet en samlet indtægt på de finansielle poster på kr ,-.

6 Kommentarer til budget 2015 og 2016 Kontingent DL ønsker at sænke gruppernes kontingent til ÅSD. Konkret ønsker DL at hæve grupperabatten fra 15 til 25 medlemmer, som den enkelte gruppe ikke skal betale kontingent for. Dette er beregnet i budgettet, samt en generel medlemsstigning. Forslag til kontingent for 2015 og 2016 er således kr. 102,- pr. medlem (kr. 34,- pr. 4.måned), med en grupperabat på de første 25 medlemmer pr. gruppe. Deltagerbetaling De budgetterede deltagerbetalingerne for 2015 er fordelt med kr ,- fra sommerlejren 2015, kr ,- på junior-/tropsdivisionsturneringen til Ravnsø og kr ,- på øvrige. Divisionsturnering I 2015 er der budgetteret med omkostninger for den fælles junior-/tropsdivisionsturneringen på kr ,-, hvilket giver et budgetteret netto underskud på kr ,-. Det budgetterede underskud skal ses, som et bevilget tilskud til at højne kvalitetsniveauet af aktiviteterne. I 2016 er der budgetteret med et bevilget tilskud på kr ,-, hvad enten der afholdes divisionsturnering fælles for alle grenene eller for hver enkel gren. Sommerlejr 2015 Der er budgetteret med omkostninger til sommerlejren 2015 for i alt kr ,-, hvor af kr ,- bliver dækket af deltagerbetaling. De resterende omkostninger på kr ,- er en bevilget til sommerlejren, for at give mulighed for at hæve kvalitetsniveauet af aktiviteterne på lejren. Lejrudvalget skal før lejren overfor DL redegøre for, at disse midler også vil hæve niveauet. Kursusvirksomhed Som et nyt initiativ afholdte ÅSD lederkursus i I 2015 er der budgetteret omkostninger for i alt kr til afholdelse af kurser i ÅSD, med en stigning til kr i For begge år gælder det, at Samrådet yder kursustilskud for en del af omkostningerne.

7 Driftsregnskab Regnskab Budget Revideret Indtægter Gruppe kontingent DL kontingent Kontingent i alt Lokaletilskud Kursustilskud Administrationsbidrag Offentligetilskud i alt Deltagerbetalinger Diverse Øvrige indtægter i alt Indtægter i alt Omkostninger 2 Grenmøder Administation Drift i alt Grenarrangementer Divisionsturnering Lederarrangement Sommerlejr Kursusvirksomhed Arrangementer i alt Divisionskasserne Materiel i alt Tilskudsberettigetlokaleudgift Diverse Andet Omkostninger i alt Dækningsbidrag Finansiel poster netto Resultat

8 Balance Aktiver Pr. 31/12 Pr. 31/ Rådighedsbeløb Samrådet (ledertræningstilskud) - - Århus Kommune (lokalelejetilskud 2014) Grupperne Andre tilgodehavender Tilgodehavende i alt Bankkonto Obligationer (Realkredit Danmark) Obligationer (Danske Invest) Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital primo Resultat Egenkapital ultimo Ledertræningstilskud til grupperne Samrådet (ledertræningstilskud) Grupperne Århus Kommune (lokalelejetilskud 2013) Kreditorer Gæld i alt Passiver i alt

9 Noter til driftsregnskab Regnskab Regnskab Grenarrangementer - - Fællesarrangementer Lederarrangementer Deltagerbetalinger Mikro 195 Mini - Junior 81 Trop 539 Senior - Gruppeleder 185 Grenmøder i alt Rådsmøde DL-kontingent ÅUF-kontingent DL-korpsmøder DL-møder m.m Øvrige møder Kursus Hjemmeside Forsikring Gaver og støtte Transporttilskud (Samsø) Telefonpenge Kontorhold, porto og gebyr Administration i alt Mikro Mini - - Junior Trop Senior Grenarrangementer, omk Lederaktiviteter Korpsrådsmøde Lederarrangementer Renter Danske Bank - - Renter R.D Renter Danske Invest Kursregulering R.D Kursregulering Danske Invest Finansiel poster i alt

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB

DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING AKTIVITETSPULJEN EGELY ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 CVR-NR. 17 89 30 84 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE''

EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' EJERFORENINGEN ''FRANKRIGSHUSE'' Matr. nr. 3695 & 3697 Sundbyøster - - - - - - - - - - Regnskab for året 1/1 2013-31/12 2013 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Beretning 2 Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår)

Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Grundejerforeningen Bæveren Regnskab for året 1. januar 2014 til 31. december 2014 (4. regnskabsår) Regnskabet blev fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 2015. dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår)

Tennisklubben Ryvang. Årsrapport 2014. (32. regnskabsår) Tennisklubben Ryvang Årsrapport 2014 (32. regnskabsår) Indhold Påtegninger og erklæring... 3 Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Foreningsoplysninger... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014

FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 FORENINGEN BRYGGENET ÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den / 2015 dirigent Kontorfællesskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen

Januar 2006. Af Kjeld W. Johansen Januar 2006 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde. Tid og sted for mødet

Læs mere

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28)

------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 -------------------------------------------- (CVR.nr. 17 54 20 28) Dagsordenspkt. 5 Bilag nr. 5.5 Til: R-skab Møde den 07-05-2008 Status Til godkendelse Dags dato: 23-04-2008 Skrevet af: BJ DMs ------------------------- ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2007 --------------------------------------------

Læs mere

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011

Sønderjysk Pigekor. Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011. 1. januar 2011-31. december 2011 Sønderjysk Pigekor Musikhuset, Skovvej 16, 6400 Sønderborg ÅRSRAPPORT FOR 2011 1. januar 2011-31. december 2011 Fremlagt på den ordinære generalforsamling den 7.marts 2012 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere