Indholdsplan for Nysted Efterskole2013/2 014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Nysted Efterskole2013/2 014"

Transkript

1 for Nysted Efterskole2013/

2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag 3 Formål 3 Pædagogiskelinie 3 Eleverne 5 Lærerne 5 Skema Blå Linje intro modul- 1Skema Blå Linje modul Skema GrønLinje Undervisningen 6 Fag: Dansk 7 Engelsk 9 Samfund 11 Historie 13 Kristendomskundskab 15 Geografi 17 Biologi 19 Fysik/Kemi 21 Matematik 23 Idræt 25 Valgfag: Musik 27 Jagttegn Traktorkørekort Værkstedsundervisning: uge 33 Intro-uge 28 læseplan for faget værksted 32 modul modul modul 8 34 Uddannelses-,erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 35 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet: BOTRÆNING på NystedEfterskole 39 UDVIDDET BOTRÆNING på NystedEfterskole 43 Lejrskoler 47 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2014Grøn linjes studietur til Tjekkiet 2014 Kontaktlærer 49 Vagtlærer 50 Elevmøder&samlinger pånysted Efterskole 51 Tilbagevendendearrangementer : 52 side

3 Weekend og dens aktivitet Kostskolearbejdets særlige aktiviteter 53 Obligatorisk Stilletime/lektietime Det daglige arbejde rengøring Specialundervisning 53 Evaluering 55 Værdigrundlag: Nysted Efterskole vil tilstræbe at udvikle et skolemiljø: Hvor hverdagen for den enkelte er præget af tryghed, trivsel og succes. Hvor alleoplever at blive taget alvorlige - hvor udvist respekt for andre er et nøgle begreb, oghvor der gøres plads, også til individuelle forskelligheder. Hvor manaltid kan findetid og rumtilat lære, at lytte og respektere andres meninger og holdninger. Et skolemiljø,hvor der tages hensyn til den enkelte og hvor alle behandles ens ved atalle behandles forskelligt. Hvor begreber somærlighed, ansvarsbevidsthed, ligeværd,konstruktivitet og kreativitet samt det at gøre sig umagealt efter evner, skal præge detdaglige arbejde. Formål: Det er NystedEfterskoles mål at drive og udvikle en skole med afsæt i: 1. skolens vedtægt. 2. i overensstemmelsemedgældende regler for frie kostskoler 3. en læring der kombinerepraktisk- og teoretiskundervisning. 4. en læring der især kan motivere bogligt svagt funderede unge til fortsat dygtiggørelseog udvikling i skole, erhverv og samfund. Pædagogiskelinie: Skolen skal udvikle rammer og aktiviteter, der fordrerog træner elevens aktivemedvirken. Virkeligheden: Grundlaget for skolens aktiviteter skal findes i virkeligheden "det reelle liv"og skal tjene som et naturligt redskab i den pædagogiske proces modning

4 og udvikling som er det essentielle i et efterskoleophold på Nysted Efterskole

5 Nødvendigheden: Aktiviteterne skal indeholde elementer af nødvendighed og baseres på teorien: "at eleverne skal være en nødvendig del afløsningen",idet de i modsat fald,ellers bliver en væsentlig del af problemet". Læringsprocessen: Skolens indlæring skal tilrettelægges i et erhvervsfagligt miljø. Læringen skalprimært vægte den personlige og individuelle udvikling. Skolen skaltilrettelægge sine aktiviteter ud fra bevidstheden om, attraditionelundervisning ikke i sig selv er indlæring, men at personlig udvikling og"anvendelig" indlæring, for den enkelte elev, er skolens væsentligste funktion.undervisningen skal fremme den enkelte elevs oplevelse af at være i enpositiv udvikling, at andre og eleven selv er en nødvendig del afløsningen. Opgaverne løses underhensyn til NystedEfterskolesanvendelse afressourceorienteret Relationspædagogik. 1. Vis positive relationer vis at du er glad for eleven. 2. Juster dig i forhold til eleven og følg dets udspil/initiativ 3. Tal til eleven omde ting deer optaget afog prøv at få en samtale igang. 4. Giv ros og anerkendelse for det someleven klarer at gøre. 5. Hjælp eleven med at samlesin opmærksomhed, sådanat I har en fællesoplevelse af ting i omgivelserne. 6. Giv mening til elevens oplevelser af omverdenen, ved at beskrive det Ioplever sammen og ved at vise relationer og entusiasme. 7. Uddyb og givforklaringer når du oplever noget sammen med eleven. 8. Hjælp eleven med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for detpå en positiv måde ved atlede den, vise positive alternativer og vedat planlægge sammen. Opgaverne løses under hensyntagen til NystedEfterskoles anvendelse afprincipper for konfliktløsning sombeskrevet af Centerfor Konfliktløsning. De fleste af os har vænnet os til at betragte selve begrebet konflikt somnoget negativt, og vi behøver også bare at hæve blikket og kigge lidt rundt omos selv og udi verden for at få øje på de voldsomme destruktive kræfter, der kan slippes løs ikonflikter af forskellig art. Men grundlæggende har vi mennesker konflikter, fordi vi har et fællesskab og erforbundet med hinanden i stort og småt.og den energi, vi lægger i at ville nogetsammen, lægger grunden til konfliktens dynamik.for ofte gør vi jo noget forskelligt,vi har hvert sit målmed enarbejdsproces, vi har måskehelt glemt atfortælle

6 hinanden om målet eller er blot uenige omdemidler og veje, der fører frem. Det ermin erfaring,at man i organisationer og blandt menneskermed stortengagementoghøje idealer ofte finder mange interne konflikter, udviklet netop fordi så vigtigeværdier er på spil for den enkelte. Eleverne: Skolen har plads til 160 elever mellem14 og 18 år.der optages elever til 8,9,10,11 skoleår. Der optages både piger og drenge, i den rækkefølge de henvender sig til skolen. For at blive optaget på Nysted Efterskole, skal eleven have deltageti en besøgsdag påskolen, hvor skolens forstander viser rundt på alle afdelinger og fortæller omskolensundervisning, pædagogik og særlige arrangementer. Lærerne: Skolen er delt i to afdelinger, Blå og Grøn afdeling. Blå Linje har 13 ansatte. Grøn Linje har 7 ansatte. Til hver afdeling er der ansat en afdelingsleder. Der udover erder ansat en lærer somvaretager studievejledning ogspecielundervisning samt en forstander. Lærere i alt:

7 Undervisningen: Nysted Efterskole organiserer undervisning på tre måder. - Teoriundervisning, varetages af faglærer der planlægger, gennemfører ogevaluerer eksamensundervisningfsa - Basis-teori, varetages af værkstedlæreren, der planlægger, gennemfører ogevaluerer basisfagene. Dansk, matematikog engelsk. Undervisningen tagerudgangspunkt i den enkelte elves niveau, er beskrevet somteoriundervisningog læses i lyset af det værksted hvor undervisningen foregår. - Værkstedsfagene, varetages af værkstedslærerne, der planlægger,gennemførerog evaluerer undervisningen på værkstederne

8 Teoriundervisning: Dansk Der undervises i dansk på 8. og 9. Klassetrin, der afsluttes med prøve efter 9.klassetrin (FSA) De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Det talte sprog (lytte og tale) - Det skrevne sprog (læse og skrive) - Sprog, litteratur og kommunikation Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennemhele skoleforløbet både i faget dansk, og når danskindgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret,samteksperimenteremedog argumentereomsprog, tekster og andre udtryksformer. Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskelligekommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier. Opnåkundskaber omsamspilletmellemudtryk og indhold, mellemsprogog tekster og omkommunikation. Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer harbetydning forden personlige, sociale og kulturelle identitet. Formål: Formåletmedundervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sprogetsomen kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk,etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt ogalsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deresbevidsthed omsproget ogudvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre periodersudtryksformer. De skal opnå udtryks- oglæseglæde og øge deres indlevelse og indsigti litteratur og anden fiktion

9 Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Slutmål for faget DanskEfter 9. klassetrin Trinmål for faget DanskEfter 9. klassetrin Beskrivelserfor faget Dansk Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin Læseplanfor faget Dansk klassetrin

10 Engelsk Der undervises i engelsk på klassetrin. Og der afsluttes med prøve efter 9.Klassetrin (FSA) De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Kommunikative færdigheder. - Sprog og sprogbrug. - Sprogtilegnelse. - Kultur og samfundsforhold. I engelsk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget engelsk, og når engelskindgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - anvende engelsk somet internationalt kommunikationsmiddel, - anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationenhensigtsmæssig, - anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig engelsk og fortsatudvikler deres sprog, - anvende viden omkultur og samfundsforhold i engelsktalende lande til at fåindsigt i mellemmenneskelige relationerog forståelse af andre kulturer. Formål: Formåletmedundervisningen i engelsk er, at elevernetilegner sig kundskaber ogfærdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt ogskriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthedomengelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejdesamtstyrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, ateleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprogog kultur til fremme af deresvidere udvikling

11 Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold iengelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelseog forståelse afegen kultur. Slutmål for faget Engelsk Efter 9. klassetrin Trinmål for faget Engelsk efter 9. klassetrin Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin Læseplanfor faget engelsk

12 Samfundsfag Der undervises i samfundsfag på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Menneske og stat - Menneske og samfund - Menneske og kultur - Menneske og natur. I samfundsfag skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fireområder udvikles somen helhed gennem undervisningen både i fagetsamfundsfag,og når samfundsfag indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningeni samfundsfagbygger bl.a.på kundskaber og færdigheder, someleverne har erhvervetsig i faget historie. De centrale kundskabs og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - forstå sig selv somen del afsamfundet, som man bådepåvirkes af og kanpåvirke, - placere eget og andres hverdagsliv i et samfundsmæssigt og historiskperspektiv, - udvikle deres personlige værdigrundlag med henblikpå at tage stilling til og fålyst til at påvirke aktuelle begivenheder, - analysere, tolke og vurdere samfundsforhold og konflikter og formidleresultaterne. Formålet Formåletmedundervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til atforstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i etdemokratisksamfund

13 Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til,at eleverne udvikler historieogsamfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysereog vurderenationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne påbaggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skaludvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden omsamfundet og dets historiske forudsætninger. Slutmål for faget Samfundsfag Efter 9. klassetrin Trinmål for faget Samfundsfag Efter 9. klassetrin

14 Historie Der undervises i historie på klassetrin. Der afslutte evt. med prøve, hvis fagetudtrækkes, FSA. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Historie i fortid og nutid - Tid og rum - Fortolkning og formidling I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de tre områderudvikles som en helhed gennemskoleforløbet både i faget historie, og når historieindgår i tværgående emner og problemstillinger. Kundskaber og færdigheder, someleverne erhverver sig i faget historie, er en del af det historiefaglige fundament, somsamfundsfagbygger viderepå. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - forstå sig selv somhistorieskabte og medskabere af historie, - udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder ogsamfundsforhold fra alle tidsepoker, - skabe sig overblik over og fordybe sig iarbejdet medmenneskers dagligliv oglivsvilkår gennemtiderne, - styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødetmed andrekulturer Formålet Formåletmedundervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed ogidentitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisksamfund. Detsker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvelsomhistorieskabende

15 Stk. 2. Ved at arbejde medsamspilletmellemfortid, nutid og fremtid skal eleverneudvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennemtiderne.herved skal devidereudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskerssamspilmed naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse ivedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet ogforandring. Undervisningen skal bygge på og stimulereelevernes evne til indlevelse,analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiskefortællinger på baggrund af tilegnet viden. Slutmål for faget HistorieTrinmål for faget HistorieUdviklingeni undervisningenlæseplanfor faget historie

16 Kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på Klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Livsfilosofi og etik - Bibelske fortællinge - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historiskog nutidig sammenhæng - Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. I kristendomskundskab skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert afde fire områder udvikles somen helhed gennemhele skoleforløbet både i fagetkristendomskundskab, og når kristendomskundskab indgår i tværgående emner ogproblemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - uddybe dereserfaringer ogoplevelser i mødet med detfaglige stof, - forholde sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning forlivsopfattelsen hos det enkelte menneske, for mellemmenneskeligerelationerog for forskellige samfund, - styrke deres indsigt i kristendommensamt andre religioner og livsopfattelser,somde kommer til udtryk idanmark og resten af verden, - forholde sig til grundlæggende livsspørgsmål og etiske problemstillingersamthandle i overensstemmelsehermed. Formålet Formåletmedundervisningen i kristendomskundskaber, at eleverneerkender ogforstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkeltemenneske ogfor dets forhold til andre

17 Stk. 2. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, somdennefremtræder ihistorisk og nutidig sammenhæng. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydningfor værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblikpå, at eleverne får forståelse afandre livsformer og holdninger. Stk. 4. Gennem mødetmedde forskellige former for livsspørgsmålog svar, somfindes i kristendommensamt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningengive eleverneet grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. Slutmål for faget Kristendomskundskab Læseplanfor faget kristendomskundskab

18 Geografi Der undervises i geografi på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Globale mønstre - Naturgrundlaget og dets udnyttelse - Kultur og levevilkår - Arbejdsmåder og tankegange I geografi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles somen helhed på klassetrin både i faget geografi, og nårgeografi indgår i tværgående emner ogproblemstillinger. Undervisningen i geografibygger på dekundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet inatur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - forstå at levevilkårene i et område er bestemt af samspillet mellemnaturgrundlaget og menneskeskabte forhold, - tilegne sig et meningsfyldtkendskab til vigtige navne somholdepunkt for etnationalt og globalt overblik, - forholde sig til mennesketsudnyttelse afnaturgrundlaget og dets ressourcer ogudvikle ansvarlighed i forbindelse hermed, - anvende geografiske begreber og metoder til at beskrive og perspektiverenaturfænomener, kulturgeografiske mønstre,miljøproblemer og regionaleproblemstillinger. Formålet

19 Formåletmedundervisningen i geografi er, at elevernetilegner sig viden omogforståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmarkog i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser ogundersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbyggederes viden omomverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og givedem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighedover for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og denkulturskabte omverden ogkonsekvenserne for miljø og levevilkår. Slutmål for faget Geografi - Trinmål for faget GeografiUdviklingen i undervisningenlæseplanfor faget geografi

20 Biologi Der undervises i biologi på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - De levende organismer og deres omgivende natur - Miljø og sundhed - Biologiens anvendelse - Arbejdsmåder og tankegange I biologi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områderudvikles som en helhed på klassetrin både i faget biologi, og når biologi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i biologi bygger på dekundskaber og færdigheder, eleverne harerhvervet blandt andet i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at : - bruge deres viden omde levende organismer og samspillet med omgivelsernetil at sætte sig ind i forhold omnatur,miljø, sundhed og praktisk anvendelse afbiologi, - erkende og formulere biologiske problemstillingersamt gennemføreundersøgelser og eksperimenter, - forstå biologi somnaturvidenskabeligt fag og dets anvendelse somen del afvores kultur og verdensbillede, - engagere sig i biologiske spørgsmål, somsætter demi stand til at tage stillingog handle Formålet Formåletmedundervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden omdelevende organismer og denomgivende natur, om miljøog sundhed samt omanvendelse afbiologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge

21 Stk. 2. Undervisningen skal i videst muligomfang tage sit udgangspunkt i elevernesegne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søgeat fremme deres glæde vednaturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljøskal videreudvikles, ogundervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Slutmål for faget Biologi Trinmål for faget Biologi Beskrivelserfor faget biologi

22 Fysik/Kemi Der undervises i fysik/kemi på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Fysikkens ogkemiens verden - Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse - Anvendelse af fysik og kemi i hverdagog samfund - Arbejdsmåder og tankegange I fysik/kemi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fireområder udvikles somen helhed gennem forløbet fra 8. til 9. klassetrin både i fagetfysik/kemi, og når fysik/kemi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i fysik/kemi bygger påde kundskaber og færdigheder, eleverneblandt andet har erhvervet inatur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at: - tilegne sig viden og indsigt omfysiske ogkemiske forhold samt videreudviklearbejdsmetoder og udtryksformer, - forstå fysik ogkemi og deres anvendelser somen del af vores kultur ogverdensbillede, - engagere sig i, forholde sig kritisk til og handle ansvarligt i forhold til problemstillingermed naturfagligt indhold. Formålet Formåletmedundervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigtomfysiske ogkemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af

23 naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev medhenblik på at øge elevernesviden omogforståelse af den verden, de selv er en del af. Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alleelevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknikmed henblikpå at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnåtillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger mednaturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte ogsamfundet. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på ogtage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab ogteknologi somen del af vor kultur og vort verdensbillede. Slutmål for faget Fysik/kemi Trinmål for faget Fysik/kemi Udviklingen i undervisningen Udviklingen i undervisningen på 9. klassetrin Læseplanfor faget fysik/kemi

24 Matematik Der undervises i matematikpå 8.- 9, klassetrin, der afsluttes med prøve efter 9.klassetrin (FSA). De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Arbejde med tal og algebra - Arbejde medgeometri - Matematik ianvendelse - Kommunikation og problemløsning I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fireområder udvikles somen helhed gennem hele skoleforløbet både i faget matematik,og når matematik indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan; - forstå, arbejde med og analysere problemstillinger afmatematisk art isammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv ognaturforhold, - udbygge deresmatematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb, - forstå matematik somen del af vores kultur. Formålet Formåletmedundervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå oganvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv ognaturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet medemner ogproblemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden ogkunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne

25 erfare,

26 at matematikbåde er et redskab til problemløsning oget kreativt fag. Undervisningenskal give eleverne mulighed for indlevelse og fremmederes fantasi og nysgerrighed.stk. 3. Undervisningen skal medvirke til,at eleverne oplever og erkendermatematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssigsammenhæng.med henblik påat kunne tage ansvar og øve indflydelse iet demokratisk fællesskab, skal elevernekunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Slutmål for faget MatematikTrinmål for faget Matematik Udviklingen i undervisningen Læseplanfor faget Matematik

27 Idræt Der undervises i idræt på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Kroppen og dens muligheder - Idrættens værdier - Idrætstraditioner og -kulturer. I idræt skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert afde tre områderudvikles som en helhed gennemhele skoleforløbet både i faget idræt, og når idrætindgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at: - få indsigt i og beherske forskellige kropslige udtryksformer og anvendekropslige kompetencer, - opleve, at mestringen, kampen, legen og dansen i idrætten har betydning forden personlige, sociale og kulturelle identitet, - kende til idrættens betydning, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt, - opnå indsigt i sammenhængenmellemlivskvalitet, sundhed, fysiskbevægelseog kroppens kommunikationsmuligheder. Formål Formåletmedundervisningen i idræt er, at eleverne gennemalsidigeidrætsligeoplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,der giver mulighed for kropslig og almenudvikling

28 Stk. 2. Eleverne skal have mulighed forat opleve glæde ved og lysttil at udøve idrætog udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysiskudfoldelse isamspilmednatur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverneskal opnå indsigt iog få erfaringermed vilkårfor sundhed og kropskultur. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tageansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Slutmål for faget IdrætTrinmål Efter 9. klassetrin Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. Klassetrin Læseplanfor faget idræt

29 ValgfagetMusik Formålet Formåletmedundervisningen i musik er,at eleverne udvikler deres evne til at oplevemusik og til at udtrykke sigi og om musik. Undervisningen skal bibringe demforudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt atkunne forholde sig til samfundetsmangeartedemusiktilbud. Stk. 2. Gennemaktiv og skabende beskæftigelse medmusik skal undervisningenmedvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling afkoncentration og motoriksamt øge deresforståelse af sig selv somen del af etfællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandskmusiktradition somen delaf kulturlivet, dels således somden indgår i det aktuellesamfundsliv,dels i dens historiske perspektiv. Slutmål for valgfaget MusikTrinmål Efter 9. klassetrin Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. KlassetrinLæseplan for faget musik

30 Værkstedsundervisning Intro-uge Opnåkendtskab/videnFo rmål: Stk. 1Formåletmed undervisningen i Intro Modul er, at eleverne opnårsikkerhed i at handle bevidst i den daglige tilværelse, at kunne mindske risiko for misforståelser og fejlhandlinger samtudvise hensyn til sig selv og andre gennemen aktiv medleven i et demokratisk samfund og somen integreret del af en folkeligoplysning.. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes hele menneskelige udvikling ogmodning samt deres almene opdragelse og uddannelse. Stk. 3. Eleverne skal opnå viden omde faremomenter og muligheder, somde stillesoverfor i forbindelse med etefterskoleophold. Stk. 4. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme oghensynsfuldeansvarligeborgere. Eleverne skal vide, at deres adfærd er led i en sammenhæng, somgiver demmuligheder,men ogsåmedansvar og forpligtigelser

31 Centralekundskabs- og færdighedsområder i intro modulet Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem praktiske øvelser, iagttagelserog aktiviteter i og uden for skolen. Ikke alle borgere færdes hensynsfuldt og korrekt.menneskelige fejl, misforståelser og manglende indlevelse er årsag til størstedelen afalle uvenskaber, fjendskaber og katastrofer. Undervisningen omfatter: - egne og andres mulighederog begrænsninger, - relevante samlivsregler, - bedømmelseaf risiko i forhold til forskellige udefra kommendeelementerogsituationer samt i forhold til forskellige typer af påvirkende adfærd, - bedømmelseaf situationer, hvori der forekommer divergerende eller holdningsskadelige eller truende bivirkninger, - hensigtsmæssigsameksistensadfærd, - indsigt i adfærdsmæssige konsekvenser af et Efterskoleophold. Elementer ogområdersom der indføres i: - Vi har og gør plads til alle. - Hvad kan vi ikke acceptere individ, gruppe og skolen. - Mobning,Mit og dit. - Respekt for hinanden. - Omat tale sammen,med og ikke omhinanden. - Tillid skal fortjenes og omat hjælpe hinanden. - Elevernes spilleregler, Elevrådet. - Læreren som lærer og menneske. - Hvemer hvemaf de ansatte. - Hus regler, Baderegler, Rygeregler,Skolens regler. - Samværets regler og sanktioner. - Fritid. - Fysiske hjælpeforanstaltninger: Hvis noget går i stykker, hvad så? - Hvis jeg har brug for hjælp: Kontaktlærer, Sygeplejerskem.f. - Vaskeordning, Lommepenge, Busordning. - Kontaktlærermøder.Boområdemøder.Liniemøder

32 - Spiseregler og kostadfærd. - Tiltaleformer. - Undervisning : Skema ogmødetider, holddeling og dagbog. - Omat bo sammenmed andre. - Dit eget ansvar: Omat kunne eller at ville. - Nysted byogfaciliteter: hvor finder jeg Brugsen, apotek, læge osv. Mål: Skalkunnebeherske/udføre Den enkelte linie udarbejder et handleskema(tjekliste) for undervisningens enkeltdelesomintegrerer de værkstedsfaglige emner med de overordnede modulmål. Eks.pl.I Modul 1: Skal eleven kunne: - udpege mindst 12 navngivne medarbejdere - Gengive bade- og rygeregler - Gengive ugeskema ogmøde tider - Beskrive beliggenhed af 10 bygninger inysted Demonstrerer: - Positive Tiltaleformer, antimobning, - Hvordan hjælper jeg en medelev. - Positiv Værelsesadfærd. uge Modul1 Opnåkendskab/viden Modulets formål Stk. 1Formåletmed undervisningen i Modul 1-8er, at eleverne opnårsikkerhed i at handle bevidst i den daglige tilværelse, at kunne mindske risiko

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012

INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 INDHOLDSPLAN FOR Skoleåret 2011/2012 07-06-2011 Indholdsplan for Thyland Idrætsefterskole skoleåret 2011/12 Indholdsfortegnelse: SKOLENS FORMÅL:... 3 SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG:... 3 KUSUSPERIODE OG UNDERVISNINGSUGER...

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål. for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 9, stk. 8, og 10, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk

Ryslinge Efterskole Højskolen 1 5856 Ryslinge www.ryslinge-efterskole.dk Indholdsplan for Ryslinge Efterskole 1.0 Introduktion til indholdsplanen 1.1. Skolens formål og værdigrundlag 1.2. Skolens samvirke med Ryslinge Højskole 2. Skolens elevgrundlag 2.1. Elevoptagelse 3. Efterskolelivet

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk

Indholdsplan - 2015. Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Indholdsplan - 2015 Højskolevej 49 5882 Vejstrup T. 62 28 10 89 M. vejstrup@vejstrup.dk Formål og værdigrundlag... 3 Beskrivelse af fagene... 9 Kostpolitik... 32 Kunst... 33 Røgfri skole... 33 Skolekreds...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere.

Prøveforberedende eller ej Niveau: Ikke prøveforberedende. Formål: At tilbyde springgymnastik for nybegyndere. Vejstrup Efterskole Beskrivelse af fagene Fag: Alternativ bevægelse Formål: At eleven får en bedre kropsbevidsthed gennem en række øvelser, der træner og styrker krop og sjæl. Eleven skal opnå en større

Læs mere

Indholdsplan 01-01-2012

Indholdsplan 01-01-2012 2012 Indholdsplan 01-01-2012 Indholdsfortegnelse Side 3: Side 5: Side 7: Det grundlæggende præciseret ud fra efterskolelovens formål Det grundlæggende præciseret ud fra skolens formål Anderledes uger Intro

Læs mere