Indholdsplan for Nysted Efterskole2013/2 014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Nysted Efterskole2013/2 014"

Transkript

1 for Nysted Efterskole2013/

2 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag 3 Formål 3 Pædagogiskelinie 3 Eleverne 5 Lærerne 5 Skema Blå Linje intro modul- 1Skema Blå Linje modul Skema GrønLinje Undervisningen 6 Fag: Dansk 7 Engelsk 9 Samfund 11 Historie 13 Kristendomskundskab 15 Geografi 17 Biologi 19 Fysik/Kemi 21 Matematik 23 Idræt 25 Valgfag: Musik 27 Jagttegn Traktorkørekort Værkstedsundervisning: uge 33 Intro-uge 28 læseplan for faget værksted 32 modul modul modul 8 34 Uddannelses-,erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering 35 Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet: BOTRÆNING på NystedEfterskole 39 UDVIDDET BOTRÆNING på NystedEfterskole 43 Lejrskoler 47 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2014Grøn linjes studietur til Tjekkiet 2014 Kontaktlærer 49 Vagtlærer 50 Elevmøder&samlinger pånysted Efterskole 51 Tilbagevendendearrangementer : 52 side

3 Weekend og dens aktivitet Kostskolearbejdets særlige aktiviteter 53 Obligatorisk Stilletime/lektietime Det daglige arbejde rengøring Specialundervisning 53 Evaluering 55 Værdigrundlag: Nysted Efterskole vil tilstræbe at udvikle et skolemiljø: Hvor hverdagen for den enkelte er præget af tryghed, trivsel og succes. Hvor alleoplever at blive taget alvorlige - hvor udvist respekt for andre er et nøgle begreb, oghvor der gøres plads, også til individuelle forskelligheder. Hvor manaltid kan findetid og rumtilat lære, at lytte og respektere andres meninger og holdninger. Et skolemiljø,hvor der tages hensyn til den enkelte og hvor alle behandles ens ved atalle behandles forskelligt. Hvor begreber somærlighed, ansvarsbevidsthed, ligeværd,konstruktivitet og kreativitet samt det at gøre sig umagealt efter evner, skal præge detdaglige arbejde. Formål: Det er NystedEfterskoles mål at drive og udvikle en skole med afsæt i: 1. skolens vedtægt. 2. i overensstemmelsemedgældende regler for frie kostskoler 3. en læring der kombinerepraktisk- og teoretiskundervisning. 4. en læring der især kan motivere bogligt svagt funderede unge til fortsat dygtiggørelseog udvikling i skole, erhverv og samfund. Pædagogiskelinie: Skolen skal udvikle rammer og aktiviteter, der fordrerog træner elevens aktivemedvirken. Virkeligheden: Grundlaget for skolens aktiviteter skal findes i virkeligheden "det reelle liv"og skal tjene som et naturligt redskab i den pædagogiske proces modning

4 og udvikling som er det essentielle i et efterskoleophold på Nysted Efterskole

5 Nødvendigheden: Aktiviteterne skal indeholde elementer af nødvendighed og baseres på teorien: "at eleverne skal være en nødvendig del afløsningen",idet de i modsat fald,ellers bliver en væsentlig del af problemet". Læringsprocessen: Skolens indlæring skal tilrettelægges i et erhvervsfagligt miljø. Læringen skalprimært vægte den personlige og individuelle udvikling. Skolen skaltilrettelægge sine aktiviteter ud fra bevidstheden om, attraditionelundervisning ikke i sig selv er indlæring, men at personlig udvikling og"anvendelig" indlæring, for den enkelte elev, er skolens væsentligste funktion.undervisningen skal fremme den enkelte elevs oplevelse af at være i enpositiv udvikling, at andre og eleven selv er en nødvendig del afløsningen. Opgaverne løses underhensyn til NystedEfterskolesanvendelse afressourceorienteret Relationspædagogik. 1. Vis positive relationer vis at du er glad for eleven. 2. Juster dig i forhold til eleven og følg dets udspil/initiativ 3. Tal til eleven omde ting deer optaget afog prøv at få en samtale igang. 4. Giv ros og anerkendelse for det someleven klarer at gøre. 5. Hjælp eleven med at samlesin opmærksomhed, sådanat I har en fællesoplevelse af ting i omgivelserne. 6. Giv mening til elevens oplevelser af omverdenen, ved at beskrive det Ioplever sammen og ved at vise relationer og entusiasme. 7. Uddyb og givforklaringer når du oplever noget sammen med eleven. 8. Hjælp eleven med at kontrollere sig selv, ved at sætte grænser for detpå en positiv måde ved atlede den, vise positive alternativer og vedat planlægge sammen. Opgaverne løses under hensyntagen til NystedEfterskoles anvendelse afprincipper for konfliktløsning sombeskrevet af Centerfor Konfliktløsning. De fleste af os har vænnet os til at betragte selve begrebet konflikt somnoget negativt, og vi behøver også bare at hæve blikket og kigge lidt rundt omos selv og udi verden for at få øje på de voldsomme destruktive kræfter, der kan slippes løs ikonflikter af forskellig art. Men grundlæggende har vi mennesker konflikter, fordi vi har et fællesskab og erforbundet med hinanden i stort og småt.og den energi, vi lægger i at ville nogetsammen, lægger grunden til konfliktens dynamik.for ofte gør vi jo noget forskelligt,vi har hvert sit målmed enarbejdsproces, vi har måskehelt glemt atfortælle

6 hinanden om målet eller er blot uenige omdemidler og veje, der fører frem. Det ermin erfaring,at man i organisationer og blandt menneskermed stortengagementoghøje idealer ofte finder mange interne konflikter, udviklet netop fordi så vigtigeværdier er på spil for den enkelte. Eleverne: Skolen har plads til 160 elever mellem14 og 18 år.der optages elever til 8,9,10,11 skoleår. Der optages både piger og drenge, i den rækkefølge de henvender sig til skolen. For at blive optaget på Nysted Efterskole, skal eleven have deltageti en besøgsdag påskolen, hvor skolens forstander viser rundt på alle afdelinger og fortæller omskolensundervisning, pædagogik og særlige arrangementer. Lærerne: Skolen er delt i to afdelinger, Blå og Grøn afdeling. Blå Linje har 13 ansatte. Grøn Linje har 7 ansatte. Til hver afdeling er der ansat en afdelingsleder. Der udover erder ansat en lærer somvaretager studievejledning ogspecielundervisning samt en forstander. Lærere i alt:

7 Undervisningen: Nysted Efterskole organiserer undervisning på tre måder. - Teoriundervisning, varetages af faglærer der planlægger, gennemfører ogevaluerer eksamensundervisningfsa - Basis-teori, varetages af værkstedlæreren, der planlægger, gennemfører ogevaluerer basisfagene. Dansk, matematikog engelsk. Undervisningen tagerudgangspunkt i den enkelte elves niveau, er beskrevet somteoriundervisningog læses i lyset af det værksted hvor undervisningen foregår. - Værkstedsfagene, varetages af værkstedslærerne, der planlægger,gennemførerog evaluerer undervisningen på værkstederne

8 Teoriundervisning: Dansk Der undervises i dansk på 8. og 9. Klassetrin, der afsluttes med prøve efter 9.klassetrin (FSA) De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Det talte sprog (lytte og tale) - Det skrevne sprog (læse og skrive) - Sprog, litteratur og kommunikation Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennemhele skoleforløbet både i faget dansk, og når danskindgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret,samteksperimenteremedog argumentereomsprog, tekster og andre udtryksformer. Tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskelligekommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier. Opnåkundskaber omsamspilletmellemudtryk og indhold, mellemsprogog tekster og omkommunikation. Opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer harbetydning forden personlige, sociale og kulturelle identitet. Formål: Formåletmedundervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sprogetsomen kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk,etisk og historisk forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt ogalsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deresbevidsthed omsproget ogudvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre periodersudtryksformer. De skal opnå udtryks- oglæseglæde og øge deres indlevelse og indsigti litteratur og anden fiktion

9 Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab. Slutmål for faget DanskEfter 9. klassetrin Trinmål for faget DanskEfter 9. klassetrin Beskrivelserfor faget Dansk Beskrivelse af udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin Læseplanfor faget Dansk klassetrin

10 Engelsk Der undervises i engelsk på klassetrin. Og der afsluttes med prøve efter 9.Klassetrin (FSA) De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Kommunikative færdigheder. - Sprog og sprogbrug. - Sprogtilegnelse. - Kultur og samfundsforhold. I engelsk skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på alle fagets klassetrin både i faget engelsk, og når engelskindgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - anvende engelsk somet internationalt kommunikationsmiddel, - anvende sprogets opbygning og virkemidler til at gøre kommunikationenhensigtsmæssig, - anvende deres forståelse af, hvordan de bedst tilegner sig engelsk og fortsatudvikler deres sprog, - anvende viden omkultur og samfundsforhold i engelsktalende lande til at fåindsigt i mellemmenneskelige relationerog forståelse af andre kulturer. Formål: Formåletmedundervisningen i engelsk er, at elevernetilegner sig kundskaber ogfærdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt ogskriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthedomengelsk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse. Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejdesamtstyrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, ateleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprogog kultur til fremme af deresvidere udvikling

11 Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold iengelsktalende lande og derved styrke deres internationale forståelseog forståelse afegen kultur. Slutmål for faget Engelsk Efter 9. klassetrin Trinmål for faget Engelsk efter 9. klassetrin Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin Læseplanfor faget engelsk

12 Samfundsfag Der undervises i samfundsfag på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Menneske og stat - Menneske og samfund - Menneske og kultur - Menneske og natur. I samfundsfag skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fireområder udvikles somen helhed gennem undervisningen både i fagetsamfundsfag,og når samfundsfag indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningeni samfundsfagbygger bl.a.på kundskaber og færdigheder, someleverne har erhvervetsig i faget historie. De centrale kundskabs og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - forstå sig selv somen del afsamfundet, som man bådepåvirkes af og kanpåvirke, - placere eget og andres hverdagsliv i et samfundsmæssigt og historiskperspektiv, - udvikle deres personlige værdigrundlag med henblikpå at tage stilling til og fålyst til at påvirke aktuelle begivenheder, - analysere, tolke og vurdere samfundsforhold og konflikter og formidleresultaterne. Formålet Formåletmedundervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til atforstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i etdemokratisksamfund

13 Stk. 2. Undervisningen skal medvirke til,at eleverne udvikler historieogsamfundsbevidsthed, kritisk sans og færdighed i at iagttage, analysereog vurderenationale og internationale samfundsforhold og konflikter. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne påbaggrund af et personligt tilegnet værdigrundlag deltager aktivt i samfundsudviklingen. Den enkelte elev skaludvikle ansvarlighed for løsningen af fælles opgaver og erhverve viden omsamfundet og dets historiske forudsætninger. Slutmål for faget Samfundsfag Efter 9. klassetrin Trinmål for faget Samfundsfag Efter 9. klassetrin

14 Historie Der undervises i historie på klassetrin. Der afslutte evt. med prøve, hvis fagetudtrækkes, FSA. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Historie i fortid og nutid - Tid og rum - Fortolkning og formidling I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de tre områderudvikles som en helhed gennemskoleforløbet både i faget historie, og når historieindgår i tværgående emner og problemstillinger. Kundskaber og færdigheder, someleverne erhverver sig i faget historie, er en del af det historiefaglige fundament, somsamfundsfagbygger viderepå. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - forstå sig selv somhistorieskabte og medskabere af historie, - udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder ogsamfundsforhold fra alle tidsepoker, - skabe sig overblik over og fordybe sig iarbejdet medmenneskers dagligliv oglivsvilkår gennemtiderne, - styrke deres forståelse af udviklingen af dansk kultur i mødetmed andrekulturer Formålet Formåletmedundervisningen i historie er at styrke elevernes historiebevidsthed ogidentitet og øge deres lyst til og motivation for aktiv deltagelse i et demokratisksamfund. Detsker ved at fremme deres indsigt i, at mennesker er historieskabte såvelsomhistorieskabende

15 Stk. 2. Ved at arbejde medsamspilletmellemfortid, nutid og fremtid skal eleverneudvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennemtiderne.herved skal devidereudvikle deres forståelse af og holdning til egen kultur, andre kulturer og menneskerssamspilmed naturen. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik og fordybelse ivedkommende historiske kundskabsområder og fremme deres indsigt i kontinuitet ogforandring. Undervisningen skal bygge på og stimulereelevernes evne til indlevelse,analyse og vurdering og fremme deres lyst til at videregive og skabe historiskefortællinger på baggrund af tilegnet viden. Slutmål for faget HistorieTrinmål for faget HistorieUdviklingeni undervisningenlæseplanfor faget historie

16 Kristendomskundskab Der undervises i kristendomskundskab på Klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Livsfilosofi og etik - Bibelske fortællinge - Kristendommen og dens forskellige udtryk i historiskog nutidig sammenhæng - Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser. I kristendomskundskab skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert afde fire områder udvikles somen helhed gennemhele skoleforløbet både i fagetkristendomskundskab, og når kristendomskundskab indgår i tværgående emner ogproblemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - uddybe dereserfaringer ogoplevelser i mødet med detfaglige stof, - forholde sig til den religiøse dimension i tilværelsen og dens betydning forlivsopfattelsen hos det enkelte menneske, for mellemmenneskeligerelationerog for forskellige samfund, - styrke deres indsigt i kristendommensamt andre religioner og livsopfattelser,somde kommer til udtryk idanmark og resten af verden, - forholde sig til grundlæggende livsspørgsmål og etiske problemstillingersamthandle i overensstemmelsehermed. Formålet Formåletmedundervisningen i kristendomskundskaber, at eleverneerkender ogforstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkeltemenneske ogfor dets forhold til andre

17 Stk. 2. Undervisningen tager sit udgangspunkt i kristendommen, somdennefremtræder ihistorisk og nutidig sammenhæng. Stk. 3. Eleverne skal opnå kendskab til bibelske fortællinger og forståelse af kristendommens betydningfor værdigrundlaget i vor kulturkreds. Derudover indgår ikke-kristne religioner og livsanskuelser med henblikpå, at eleverne får forståelse afandre livsformer og holdninger. Stk. 4. Gennem mødetmedde forskellige former for livsspørgsmålog svar, somfindes i kristendommensamt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningengive eleverneet grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket og naturen. Slutmål for faget Kristendomskundskab Læseplanfor faget kristendomskundskab

18 Geografi Der undervises i geografi på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Globale mønstre - Naturgrundlaget og dets udnyttelse - Kultur og levevilkår - Arbejdsmåder og tankegange I geografi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles somen helhed på klassetrin både i faget geografi, og nårgeografi indgår i tværgående emner ogproblemstillinger. Undervisningen i geografibygger på dekundskaber og færdigheder, eleverne blandt andet har erhvervet inatur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at; - forstå at levevilkårene i et område er bestemt af samspillet mellemnaturgrundlaget og menneskeskabte forhold, - tilegne sig et meningsfyldtkendskab til vigtige navne somholdepunkt for etnationalt og globalt overblik, - forholde sig til mennesketsudnyttelse afnaturgrundlaget og dets ressourcer ogudvikle ansvarlighed i forbindelse hermed, - anvende geografiske begreber og metoder til at beskrive og perspektiverenaturfænomener, kulturgeografiske mønstre,miljøproblemer og regionaleproblemstillinger. Formålet

19 Formåletmedundervisningen i geografi er, at elevernetilegner sig viden omogforståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmarkog i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer. Stk. 2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser ogundersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbyggederes viden omomverdenen. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og givedem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighedover for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og denkulturskabte omverden ogkonsekvenserne for miljø og levevilkår. Slutmål for faget Geografi - Trinmål for faget GeografiUdviklingen i undervisningenlæseplanfor faget geografi

20 Biologi Der undervises i biologi på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - De levende organismer og deres omgivende natur - Miljø og sundhed - Biologiens anvendelse - Arbejdsmåder og tankegange I biologi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områderudvikles som en helhed på klassetrin både i faget biologi, og når biologi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i biologi bygger på dekundskaber og færdigheder, eleverne harerhvervet blandt andet i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at : - bruge deres viden omde levende organismer og samspillet med omgivelsernetil at sætte sig ind i forhold omnatur,miljø, sundhed og praktisk anvendelse afbiologi, - erkende og formulere biologiske problemstillingersamt gennemføreundersøgelser og eksperimenter, - forstå biologi somnaturvidenskabeligt fag og dets anvendelse somen del afvores kultur og verdensbillede, - engagere sig i biologiske spørgsmål, somsætter demi stand til at tage stillingog handle Formålet Formåletmedundervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden omdelevende organismer og denomgivende natur, om miljøog sundhed samt omanvendelse afbiologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge

21 Stk. 2. Undervisningen skal i videst muligomfang tage sit udgangspunkt i elevernesegne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søgeat fremme deres glæde vednaturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljøskal videreudvikles, ogundervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Slutmål for faget Biologi Trinmål for faget Biologi Beskrivelserfor faget biologi

22 Fysik/Kemi Der undervises i fysik/kemi på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Fysikkens ogkemiens verden - Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse - Anvendelse af fysik og kemi i hverdagog samfund - Arbejdsmåder og tankegange I fysik/kemi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fireområder udvikles somen helhed gennem forløbet fra 8. til 9. klassetrin både i fagetfysik/kemi, og når fysik/kemi indgår i tværgående emner og problemstillinger. Undervisningen i fysik/kemi bygger påde kundskaber og færdigheder, eleverneblandt andet har erhvervet inatur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at: - tilegne sig viden og indsigt omfysiske ogkemiske forhold samt videreudviklearbejdsmetoder og udtryksformer, - forstå fysik ogkemi og deres anvendelser somen del af vores kultur ogverdensbillede, - engagere sig i, forholde sig kritisk til og handle ansvarligt i forhold til problemstillingermed naturfagligt indhold. Formålet Formåletmedundervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigtomfysiske ogkemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af

23 naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev medhenblik på at øge elevernesviden omogforståelse af den verden, de selv er en del af. Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alleelevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknikmed henblikpå at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnåtillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger mednaturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte ogsamfundet. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på ogtage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab ogteknologi somen del af vor kultur og vort verdensbillede. Slutmål for faget Fysik/kemi Trinmål for faget Fysik/kemi Udviklingen i undervisningen Udviklingen i undervisningen på 9. klassetrin Læseplanfor faget fysik/kemi

24 Matematik Der undervises i matematikpå 8.- 9, klassetrin, der afsluttes med prøve efter 9.klassetrin (FSA). De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Arbejde med tal og algebra - Arbejde medgeometri - Matematik ianvendelse - Kommunikation og problemløsning I matematik skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fireområder udvikles somen helhed gennem hele skoleforløbet både i faget matematik,og når matematik indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan; - forstå, arbejde med og analysere problemstillinger afmatematisk art isammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv ognaturforhold, - udbygge deresmatematiske viden med henblik på et videre uddannelsesforløb, - forstå matematik somen del af vores kultur. Formålet Formåletmedundervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå oganvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv ognaturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet medemner ogproblemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden ogkunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne

25 erfare,

26 at matematikbåde er et redskab til problemløsning oget kreativt fag. Undervisningenskal give eleverne mulighed for indlevelse og fremmederes fantasi og nysgerrighed.stk. 3. Undervisningen skal medvirke til,at eleverne oplever og erkendermatematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssigsammenhæng.med henblik påat kunne tage ansvar og øve indflydelse iet demokratisk fællesskab, skal elevernekunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Slutmål for faget MatematikTrinmål for faget Matematik Udviklingen i undervisningen Læseplanfor faget Matematik

27 Idræt Der undervises i idræt på klassetrin. De centralekundskabs- ogfærdighedsområder er: - Kroppen og dens muligheder - Idrættens værdier - Idrætstraditioner og -kulturer. I idræt skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert afde tre områderudvikles som en helhed gennemhele skoleforløbet både i faget idræt, og når idrætindgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen,gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighedfor at: - få indsigt i og beherske forskellige kropslige udtryksformer og anvendekropslige kompetencer, - opleve, at mestringen, kampen, legen og dansen i idrætten har betydning forden personlige, sociale og kulturelle identitet, - kende til idrættens betydning, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt, - opnå indsigt i sammenhængenmellemlivskvalitet, sundhed, fysiskbevægelseog kroppens kommunikationsmuligheder. Formål Formåletmedundervisningen i idræt er, at eleverne gennemalsidigeidrætsligeoplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,der giver mulighed for kropslig og almenudvikling

28 Stk. 2. Eleverne skal have mulighed forat opleve glæde ved og lysttil at udøve idrætog udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysiskudfoldelse isamspilmednatur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverneskal opnå indsigt iog få erfaringermed vilkårfor sundhed og kropskultur. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tageansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab. Slutmål for faget IdrætTrinmål Efter 9. klassetrin Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. Klassetrin Læseplanfor faget idræt

29 ValgfagetMusik Formålet Formåletmedundervisningen i musik er,at eleverne udvikler deres evne til at oplevemusik og til at udtrykke sigi og om musik. Undervisningen skal bibringe demforudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for selvstændigt atkunne forholde sig til samfundetsmangeartedemusiktilbud. Stk. 2. Gennemaktiv og skabende beskæftigelse medmusik skal undervisningenmedvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling afkoncentration og motoriksamt øge deresforståelse af sig selv somen del af etfællesskab. Stk. 3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandskmusiktradition somen delaf kulturlivet, dels således somden indgår i det aktuellesamfundsliv,dels i dens historiske perspektiv. Slutmål for valgfaget MusikTrinmål Efter 9. klassetrin Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. KlassetrinLæseplan for faget musik

30 Værkstedsundervisning Intro-uge Opnåkendtskab/videnFo rmål: Stk. 1Formåletmed undervisningen i Intro Modul er, at eleverne opnårsikkerhed i at handle bevidst i den daglige tilværelse, at kunne mindske risiko for misforståelser og fejlhandlinger samtudvise hensyn til sig selv og andre gennemen aktiv medleven i et demokratisk samfund og somen integreret del af en folkeligoplysning.. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes hele menneskelige udvikling ogmodning samt deres almene opdragelse og uddannelse. Stk. 3. Eleverne skal opnå viden omde faremomenter og muligheder, somde stillesoverfor i forbindelse med etefterskoleophold. Stk. 4. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne bliver opmærksomme oghensynsfuldeansvarligeborgere. Eleverne skal vide, at deres adfærd er led i en sammenhæng, somgiver demmuligheder,men ogsåmedansvar og forpligtigelser

31 Centralekundskabs- og færdighedsområder i intro modulet Undervisningen skal foregå i en vekselvirkning mellem praktiske øvelser, iagttagelserog aktiviteter i og uden for skolen. Ikke alle borgere færdes hensynsfuldt og korrekt.menneskelige fejl, misforståelser og manglende indlevelse er årsag til størstedelen afalle uvenskaber, fjendskaber og katastrofer. Undervisningen omfatter: - egne og andres mulighederog begrænsninger, - relevante samlivsregler, - bedømmelseaf risiko i forhold til forskellige udefra kommendeelementerogsituationer samt i forhold til forskellige typer af påvirkende adfærd, - bedømmelseaf situationer, hvori der forekommer divergerende eller holdningsskadelige eller truende bivirkninger, - hensigtsmæssigsameksistensadfærd, - indsigt i adfærdsmæssige konsekvenser af et Efterskoleophold. Elementer ogområdersom der indføres i: - Vi har og gør plads til alle. - Hvad kan vi ikke acceptere individ, gruppe og skolen. - Mobning,Mit og dit. - Respekt for hinanden. - Omat tale sammen,med og ikke omhinanden. - Tillid skal fortjenes og omat hjælpe hinanden. - Elevernes spilleregler, Elevrådet. - Læreren som lærer og menneske. - Hvemer hvemaf de ansatte. - Hus regler, Baderegler, Rygeregler,Skolens regler. - Samværets regler og sanktioner. - Fritid. - Fysiske hjælpeforanstaltninger: Hvis noget går i stykker, hvad så? - Hvis jeg har brug for hjælp: Kontaktlærer, Sygeplejerskem.f. - Vaskeordning, Lommepenge, Busordning. - Kontaktlærermøder.Boområdemøder.Liniemøder

32 - Spiseregler og kostadfærd. - Tiltaleformer. - Undervisning : Skema ogmødetider, holddeling og dagbog. - Omat bo sammenmed andre. - Dit eget ansvar: Omat kunne eller at ville. - Nysted byogfaciliteter: hvor finder jeg Brugsen, apotek, læge osv. Mål: Skalkunnebeherske/udføre Den enkelte linie udarbejder et handleskema(tjekliste) for undervisningens enkeltdelesomintegrerer de værkstedsfaglige emner med de overordnede modulmål. Eks.pl.I Modul 1: Skal eleven kunne: - udpege mindst 12 navngivne medarbejdere - Gengive bade- og rygeregler - Gengive ugeskema ogmøde tider - Beskrive beliggenhed af 10 bygninger inysted Demonstrerer: - Positive Tiltaleformer, antimobning, - Hvordan hjælper jeg en medelev. - Positiv Værelsesadfærd. uge Modul1 Opnåkendskab/viden Modulets formål Stk. 1Formåletmed undervisningen i Modul 1-8er, at eleverne opnårsikkerhed i at handle bevidst i den daglige tilværelse, at kunne mindske risiko

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB

BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB BILAG 1. BESTEMMELSERNE FOR FAGET KRISTENDOMSKUNDSKAB 1. Skoleloven 1: Folkeskolens formål 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder,

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv.

Oplevelsen af at kunne, skal give mod på mere og øge elevens tro på sig selv. Dansk Formålet med faget er at sætte vores elever i stand til at møde det omkringliggende samfund og dettes krav til, at man som nutidig borger skal kunne læse, skrive og udtrykke sig. Vores elever skal

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin. Årsplan for 5A kristendomskundskab skoleåret 2012-13 IK Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget kristendomskundskab og læseplan 2. forløb, der dækker 4.- 6. klassetrin.

Læs mere

Samfundsfag på Århus Friskole

Samfundsfag på Århus Friskole Samfundsfag på Århus Friskole Formålet med undervisningen i samfundsfag er, at eleverne udvikler lyst og evne til at forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv og til aktiv medleven i et demokratisk

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Skolen i 200 år pdragelse Kundskabsformidling

Skolen i 200 år pdragelse Kundskabsformidling Opdragelse Skolen i 200 år 2014 Kundskabsformidling 1993 1975 1937 1814 100 % Religionsundervisningens status i skolen 0 % 1814 2014 1539: (middelalderlige kirkeskoler) I kirkeordinansen fra 1539 for

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indledning Emnet Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Undervisningsplan for idræt

Undervisningsplan for idræt Undervisningsplan for idræt Formål: Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser og erfaringer opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver dem mulighed

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007

Undervisningsplan for faget Historie Ørestad Friskole januar 2007 Undervisningsplan for faget Historie Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: I historie skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert

Læs mere

Læseplaner for grundforløbet:

Læseplaner for grundforløbet: Læseplaner for grundforløbet: Version 1.1 Tema: I gang som elev på grundforløbet 2 uger Formål: Introduktionsforløbet har til formål at give en generel indføring i grundforløbet, herunder dets indhold

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. a/b - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. a/b - GEOGRAFI. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. a/b - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag.

Generelt udtrykker Foreningen af lærere i samfundsfag ved lærerseminarierne tilfredshed med udkastet til Fælles Mål 2 i samfundsfag. Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 219 Offentligt Århus, den 16/4 2008 Att.: Undervisningsminister Bertel Haarder Folketingets Uddannelsesudvalg Generelt udtrykker Foreningen af lærere

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Årsplan 2012/ c - GEOGRAFI. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/ c - GEOGRAFI. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. c - GEOGRAFI FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden omvigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger

Læs mere

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Læseplan for emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Sundhed og trivsel 4 Køn, krop og seksualitet 6 2. trinforløb

Læs mere

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium

Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Elev 2010 HF på Solrød Gymnasium Velkommen til HF på Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse. Hf-uddannelsen

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere