H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND"

Transkript

1 A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N H u s o r d e n F o r ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Vedtaget på generalforsamlingen den

2 Overtrædelse af husorden kan føre til bortvisning (eksklusion) jf. vedtægterne. Affald Almindeligt affald skal lægges i affaldscontainere. Papir, aviser og reklamer skal lægges i papircontainerne. Pap lægges i papcontainerne. Møbler, køleskabe, byggeaffald og andet større affald skal placeres i skur til storskrald i gården. Batterier skal afleveres i battericontainer, hård plast og metal skal i særskilte affaldscontainere. Hvis du har byggeaffald eller meget affald til storskrald, skal du kontakte viceværtsteamet, inden du sætter det til storskrald. Flasker og glas skal lægges i glascontaineren ved storskrald. Altankasser Altankasser kan sættes op mod gårdanlæg og gaden. Du skal sikre dig, at de er fastgjort forsvarligt. Bestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for opsætningen. Antenner og paraboler Der må ikke opsættes individuelle radio- og fjernsynsantenner, og der kan kun opsættes paraboler på ejendommens skorstene efter tilladelse og anvisning fra bestyrelsen/viceværtsteamet. Barnevogne og klapvogne Barne- og klapvogne skal mellem brug sættes i cykelkældrene eller i hovedopgangen under trappen, såfremt der er plads. Barne- eller klapvognen må ikke opmagasineres i kælderen. Sker dette kan de blive fjernet fra rummet for ejerens regning. I forbindelse med cykelrazziaer kan der blive holdt razzia for barne- og klapvogne, hvis viceværtsteamet skønner det nødvendigt. Barnevognsrrazziaen vil fremgå af opslaget for cykelrazziaen. Razziaen bliver varslet mindst 4 uger i forvejen. Barne- og klapvogne der efter razziaen står uden ejer overgives efter en periode til politiets hittegodskontor. Brændeovn Før du må opsætte en brændeovn og tilslutte den til bygningens skorsten, skal du have en tilladelse fra bestyrelsen. Det er ikke tilladt at installere olie/petroleumsovne med virkning fra Bestyrelsen kan udarbejde nærmere retningslinjer for installationen. Du skal kontakte skorstensfejeren for at få de præcise regler for

3 opsætningen. Du skal desuden være tilmeldt en skorstensfejer så længe du har brændeovn. Cykler, anhængere, motorcykler, knallerter og scootere Cykler skal stilles i cykelkældrene eller i cykelstativerne. Ladcykler og cykelanhængere skal stilles i den store cykelkælder under Rungsted Plads 9. Ubrugelige eller ubenyttede cykler, ladcykler og/eller anhængere må ikke stå opmagasineret i cykelkælderne. Sker dette, vil de blive fjernet fra kælderen for ejers regning. Der holdes cykel/ladcykel/anhængerrazzia én til to gange årligt. Razziaen varsles i behørig tid i forvejen. De køretøjer, der efter razziaen, står uden ejer vil efter en periode blive overgivet til politiets hittegodskontor. Beboere der ikke er hjemme under razziaen, bedes sætte en seddel med navn og adresse på cyklen i det tidsrum razziaen varer. Motorcykler, knallerter og scootere må grundet pladsmangel ikke sættes andre steder end i den store cykelkælder under Rungsted Plads 9. Ligeledes må der kun sættes enten én motorcykel, knallert eller scooter pr. andelshaver, lejer eller hjemmeboende barn mellem 16 og 18 år. Du skal overfor viceværtsteamet kunne dokumentere, at du er ejer af den motorcykel, knallert eller scooter du ønsker at sætte i den store cykelkælder. Bestyrelsen kan kræve at motorkøretøjer der ikke anvendes kontinuerligt opmagasineres udenfor foreningens grund for ejers regning. Du må ikke starte din motorcykel, knallert eller scooter på foreningens grund. Døre og nøgler Både opgangs-, gennemgangs- og kælderdøre skal holdes lukkede. De må ikke holdes åbne ved anbringelse af kiler eller andre genstande i længere tid. Indvendige døre, der er permanet nedtaget (dørkarme skal være udbedret efter fjernelse af hængsler og beslag eller nedtaget), kan afleveres til viceværtsteamet. Indvendige døre der kun er midlertidigt nedtaget skal forefindes ved salg af lejligheden. Såfremt midlertidigt nedtaget indvendige døre mangler ved vurderingen af lejligheden, pålægges der et gebyr. Dørtelefon Når du lukker nogen ind i opgangen, skal du sikre dig, at personen har ret til at komme ind.

4 Emhætte og tørretumbler Du må ikke tilslutte emhætte og tørretumbler til luftskakten pga. lugt- og fugtgener, og udsugningen må heller ikke føres ud i gården. Brug emhætte med kulfilter og kondenstørretumbler. Festtelt Andelsforeningen har et festtelt til udlån, som kan sættes på den store græsplæne i gården. Teltet udlånes af viceværtsteamet mod et depositum. Festteltet skal leveres tilbage førstkommende hverdag. Depositummet tilbagebetales, når teltet afleveres uden fejl, mangler eller skader. Hvis der er fejl/mangler, modregnes disse depositummet. Låner har det fulde ansvar for teltet i låneperioden. Fodring af fugle Der må ikke fodres fugle, da det tiltrækker rotter Grill Andelsboligforeningen har grill og gratis kul i Spiren. Hvis du bruger egen grill i gården, så sæt den ikke direkte på græsset og tag grillen op igen efter brug. Du skal bruge askespanden i gården til brugte engangsgrill og aske. Gårdanlæg Gårdanlægget er privat. Personer, der ikke bor i ejendommen, har ikke adgang til gården medmindre det drejer sig om gæster. Støjende adfærd, høj musik og fuldskab i gården er ikke tilladt. Parasollerne skal slås sammen efter brug. Hunde og katte må ikke være i gården. Husdyr Du må ikke holde hund, dog må du gerne have én hund på besøg i din lejlighed, hvis hunden og dens fører overholder bestemmelserne i hundeloven. Overtrædelse af hundeloven, vil blive meldt til politiet. Besøget må maksimalt vare 14 dage indenfor 6 måneder. Overskrides denne periode betragtes det som et permanet ophold, uanset om besøget har været af samme eller af forskellige hunde. Katte må være i lejligheden, hvis dette sker uden støj- og lugtproblemer. Foreningen anbefaler, at

5 kattene bliver neutraliseret. I kælderen under Rungsted Plads 7 må der holdes følgende kæledyr: Kaniner, marsvin og hamstere. Der må kun holdes op til to dyr af samme art, samt opstilles ét bur pr. barn. Du skal sammen med bestyrelsen underskrive en kontrakt. Brud på kontrakten kan medføre, at dyrene bliver aflivet og buret fjernet for din regning. Det er altid den der underskriver kontrakten (den første kontrakt) der er ansvarlig for lokalets renholdelse med mindre andet aftales. Ved forvisning af den underskrevne kontrakt, kan viceværten mod et depositum udlevere en nøgle til dyrekælderen. Hærværk Det er ikke tilladt at tegne/male eller beskadige facader, vægge, gulve, døre, skure og legehus. Hvis det sker, vil der blive foretaget en politianmeldelse og blive rejst krav om erstatning. Trapper og opgange Af brandsikkerhedsmæssige årsager er der begrænsninger for, hvilke ting og genstande der må på sættes på trapperne i opgangene. Overtædelse af begrænsingerne kan medføre, at tingene bliver fjernet for ejerens regning. På hovedtrapperne må der kun være en gulvmåtte og mindre ting foran døren til lejligheden - dvs. ingen møbler. Arealet der må bruges er dørens bredde og en halv meter ud fra døren. På 4. sal til højre må arealet frem til gelænder bruges frit hvis døren 4. Sal til højre er blændet. Hvis dette ikke er tilfældet må der kun stilles mindre ting op af gelænderet således der er fri passage til døren. Henstilling af ting og genstande (så som affaldsposer) på bagtrapperne er ikke tilladt. Du må dog lægge en tynd gulvmåtte foran din dør. I hovedopgangen må der på vægge ikke ophænges ting og genstande så som plakater, skilte og klistermærker. Ved overtædelse kan viceværten nedtage genstandene. Genstandene kan derefter afhentes på viceværtens kontor mod et gebyr. I bagopgangen må der på køkkendøren samt væggen der støder op til eget toiletrum ophænges genstande. Genstandene skal være fastgjort forsvarligt, og må ikke stikke mere end 20 cm ud fra køkkendøren eller den væg der støder op til eget toiletrum. Hvis du kommer til at svine på trapperne, skal du straks foretage den nødvendige rengøring. Sker dette ikke kan foreningen få fortaget regngøring for din regning.

6 Loft og loftsrum Der må ikke stilles ting og genstande på gangarealet og gangområdet mellem loftet og bagtrapperne, da disse områder tjener som flugtvej ved brand. Ligeledes må der ikke opbevares genstande ovenover loftsrummene, da dette kan tiltrække tyve. Hensatte navneløse ting og genstande vil efter en frist for fjernelse blive overdraget til politiets hittegodskontor. Hensatte ting og genstande der er forsynet navn og adresse vil efter en given frist blive fjernet for ejers regning. Du kan få tildelt et loftrum hos viceværten, såfremt der inde for samme opgang som du har adgang til, er et rum ledigt. Dit loftrum skal være forsynet med hængelås, navn og adresse. Opbevaring af brandfarlige ting og genstande i loftsrummet er ikke tilladt. Sker dette kan din lås blive brudt op og de brandfarlige ting eller genstandene bortskaffet for ejers regning. Du må ikke sætte ting og genstande i uaflåste loftsrum, da det tiltrækker tyve. Du er ansvarlig for, at dit luftrum bliver tømt ved fraflytning. Loftrummet skal efter tømning klarmeldes til viceværten. Legearealerne Legearealerne er for alle ejendommens børn og kammerater. Leg og aktiviteter samt legetøj må ikke være til gene for andre. Boldspil er kun tilladt midt i gården. Forældre skal rydde op efter deres børn. Porten Porten skal altid være lukket. Bilkørsel gennem porten er ikke tilladt. Undtaget er, biler der benyttes ved slukning af brand og ved sygetransport. Rygning Der må ikke ryges i opgangene, på loftet og i kældrene. Sanitet Ting og genstande så som vatpinde og tamponer må ikke kommes i toiletkummen, da afløbet stopper. Sørg for at blandingsbatteriet ikke drypper og toilettet ikke løber, da dette forårsager vandspild. Ellers kontakt omgående viceværtsteamet.

7 Skader på ejendommen Skader på ejendommen skal hurtigst mulig oplyses viceværtsteamet for at begrænse omfanget. Skiltning Skiltning af enhver form må kun finde sted efter aftale med bestyrelsen. Spiren I spiren kan du reparer din cykel og istandsætte ting. Der ikke må ikke startes maskiner samt udføres andet støjende arbejde i tidsrummet mellem og kl mandag til lørdag samt hele søndagen. Brug af maling er ikke tilladt, der henvises til gården (husk at afdække fliserne.) Ting som skal eftertørre og som derfor ikke afgiver videre lugt, kan stilles i spiren hvis pladsforholdene er til det. Alle maskiner skal slukkes efter brug og du skal rydde op efter dig, så andre kan komme til. Du kan ved at betale et depositum til Viceværten få udleveret en nøgle. Støj og musik Vis hensyn til andre beboere og undgå støj i lejligheden samt på ejendommens fællesarealer. Benyt dagtimerne mellem kl og kl hvis du skal foretage dig noget, der med højt støjniveau er til gene for andre. Det er ikke tilladt at spille højt musik med åbne vinduer. Der må ikke støjes efter kl Husk at informere dine naboer, også i de tilstødende opgange, hvis du skal holde fest og spille høj musik. Vaskemaskiner og opvaskemaskiner Vaskemaskiner og opvaskemaskiner skal have en automatisk vandlås og en drypbakke. Installationen skal foretages af en autoriseret VVS installatør og skal anmeldes til Københavns Kommune, Center for byggeri og tilmeldes Københavns Vandforsyning. Du må ikke tilslutte Topbetjente vaskemaskiner, da der er stor risiko for at vandtrykket i ejendommen falder

8 Vaskeriet Vaskeriet er åben alle dage fra til Vaskemaskinerne må startes frem til kl og tørretumblerne kl Det er ikke tilladt at vaske tæpper, da maskinerne lider overlast. Maskinerne må ikke benyttes til at farve tøj. Adgang og betaling af vask sker med et chipkort som udleveres af viceværtsteamet mod betaling af et gebyr. Kortet er personligt. Bortkomst af kortet skal meldes til viceværten. Du hæfter for det forbrug der har været indtil du har meldt kortet bortkommet. Beløbet som du har brugt i vaskeriet tillægges huslejeopkrævningen, den anden måned efter du har vasket, således bliver f.eks. januars vask pålagt marts måneds huslejeopkrævning. Det er ikke tilladt at indtage øl, vin og spiritus i vaskeriet. Ventilation For at undgå fugtskader, må ventilationskanalerne ikke tildækkes og der skal luftes ud dagligt. Vinduer Vinduerne i lejlighederne og opgangene skal være haspede. De skal lukkes ved kraftigt blæsevejr.

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013)

Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Husorden gældende for Lundebjerg (vedtaget på afdelingsmødet den 11. september 2013) Generelt Når man bor i en afdeling som Lundebjerg, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de øvrige beboere

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden.

HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD. I og ved lejligheden. 1 HUSORDEN FOR VILDTBANEGÅRD I og ved lejligheden. Altaner og terrasser. Altankasser skal hænge indvendig. På 4 sal skal altankasser fastgøres forsvarligt til gelænderet/rækværket udenfor vinduerne. Ved

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 04 Ortenvej/Vestre Landevej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn 1. Generelle bestemmelser ORDENSBESTEMMELSER En boligforening

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST

Andelsboligforeningen AST. Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967. Håndbog. For andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus Sandbygård Torbenfeldthus Stiftet 19/4 1967 Håndbog For andelshavere i AST 6. udgave 2013 FORORD Håndbog for andelshavere i AST Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens

Læs mere

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24

BEBOERVEJLEDNING. for. beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 BEBOERVEJLEDNING for beboere i Eriksgade 2-14 & Gasværksvej 24 september 2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 BESTYRELSESMEDLEMMER... 4 ADMINISTRATOR... 5 VICEVÆRT... 5 PRAKTISK INFO... 5 Fællesantenne,

Læs mere