Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2015) 115 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør {SWD(2015) 19 final} DA DA

2 Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe det uforholdsmæssigt store underskud i Frankrig til ophør RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 126, stk. 7, under henvisning til henstilling fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal medlemsstaterne undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud. (2) Stabilitets- og vækstpagten er baseret på målsætningen om sunde offentlige finanser som et middel til at styrke forudsætningerne for prisstabilitet og for en holdbar og stærk vækst, som fører til øget beskæftigelse. (3) Den 27. april 2009 fastslog Rådet i overensstemmelse med artikel 104, stk. 6, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (TEF), at der forelå et uforholdsmæssigt stort underskud i Frankrig, og rettede henstillinger med henblik på korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud senest i i overensstemmelse med artikel 104, stk. 7, i TEF og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud 2. (4) Den 2. december 2009 fastslog Rådet i overensstemmelse med artikel 126, stk. 7, i TEUF, at selv om de franske myndigheder havde truffet virkningsfulde foranstaltninger, havde uventede negative økonomiske forhold med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser gjort sig gældende efter vedtagelsen af Rådets henstilling den 27. april Som følge heraf rettede Rådet en henstilling til Frankrig om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud senest i (5) Den 21. juni 2013 fastslog Rådet i overensstemmelse med artikel 126, stk. 7, i TEUF, at selv om de franske myndigheder havde truffet virkningsfulde foranstaltninger, havde uventede negative økonomiske forhold med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser gjort sig gældende efter vedtagelsen af Rådets henstilling den 2. december Som følge heraf rettede Rådet en henstilling til Frankrig om at korrigere det uforholdsmæssigt store underskud senest i For at bringe det offentlige underskud ned under 3 % af BNP på troværdig og holdbar vis blev det 1 2 Alle dokumenter i relation til proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud over for Frankrig findes på: EFT L 209 af , s. 6. DA 2 DA

3 henstillet til Frankrig a) at nå et samlet underskud på 3,9 % af BNP i 2013, 3,6 % i 2014 og 2,8 % i 2015, hvilket blev anset for at svare til en forbedring af den strukturelle saldo på 1,3 % af BNP i 2013, 0,8 % i 2014 og 0,8 % i 2015 baseret på Kommissionens udvidede forårsprognose fra 2013; b) fuldt ud at gennemføre de allerede vedtagne foranstaltninger for 2013 (1½ % af BNP) og specificere, vedtage og hurtigt gennemføre de nødvendige konsolideringsforanstaltninger for 2014 og 2015 for at opnå den anbefalede forbedring af den strukturelle saldo og samtidig som planlagt fortsætte med en grundig gennemgang af udgiftskategorier for alle delsektorer af den offentlige forvaltning, bl.a. inden for social sikring og kommunal forvaltning; c) at anvende alle uventede indtægter til at nedbringe underskuddet. Det blev yderligere henstillet, at budgetkonsolideringsforanstaltningerne skulle sikre en varig forbedring af den offentlige strukturelle saldo på en vækstfremmende måde. I henstillingerne fastsatte Rådet den 1. oktober 2013 som Frankrigs frist til at træffe virkningsfulde foranstaltninger og til i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4a, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 at aflægge rapport om den konsolideringsstrategi, som påtænkes anvendt til at nå målene. (6) Den 15. november 2013 konkluderede Kommissionen på grundlag af sin efterårsprognose fra 2013, at Frankrig havde truffet virkningsfulde foranstaltninger i overensstemmelse med Rådets henstilling af 21. juni 2013 for at bringe sit offentlige underskud ned under referenceværdien på 3 % af BNP, og anså det derfor ikke for nødvendigt med yderligere trin i proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. (7) Den 1. oktober 2013 fremlagde Frankrig i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, og artikel 17, stk. 2, i forordning (EU) nr. 473/2013 et økonomisk partnerskabsprogram for Kommissionen og Rådet. I sin udtalelse af 10. december fandt Rådet, at Frankrigs økonomiske partnerskabsprogram omfattede en række finanspolitiske strukturreformer, der til dels var tilstrækkelige til at bidrage til en effektiv og varig korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. (8) Den 5. marts 2014 fremsatte Kommissionen en henstilling vedrørende foranstaltninger, som Frankrig skulle træffe for at sikre en rettidig korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. I henstillingen fandt Kommissionen, at Frankrig skulle bestræbe sig yderligere på at sikre fuld efterlevelse af Rådets henstilling af 21. juni I sit stabilitetsprogram, der blev indgivet den 7. maj 2014, redegjorde Frankrig for en række yderligere foranstaltninger for Også i betragtning af, at den finanspolitiske indsats i 2013 var større end forventet på tidspunktet for Kommissionens henstilling, blev stabilitetsprogrammet anset for i store træk at imødekomme Kommissionens henstilling. (9) Den 13. januar 2015 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse om optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten (COM(2015)12). I meddelelsen præciseres det, at Kommissionen vil tage højde for en specifik plan for strukturreformer med detaljerede og verificerbare oplysninger og troværdige tidsplaner for vedtagelsen og gennemførelsen af reformer, når den fastsætter fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud eller ved en eventuel udvidelse af denne frist. Kommissionen overvåger nøje gennemførelsen af reformerne. Gennemføres de aftalte reformer ikke, betragter Kommissionen det som en skærpende omstændighed ved vurderingen af, om der er truffet virkningsfulde foranstaltninger som reaktion på henstillingen under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, og ved fastsættelsen af fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. DA 3 DA

4 Træffes der ikke virkningsfulde foranstaltninger, optrappes proceduren med en eventuel suspension af midler fra de europæiske struktur- og investeringsfonde. For medlemsstaterne i euroområdet betyder det, at Kommissionen vil anbefale Rådet at pålægge medlemsstaten en bøde. (10) I henhold til artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1467/97 kan Rådet på grundlag af en henstilling fra Kommissionen beslutte at vedtage en revideret henstilling efter artikel 126, stk. 7, i TEUF, hvis der er truffet virkningsfulde foranstaltninger, og uventede negative økonomiske forhold gør sig gældende med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser efter vedtagelsen af henstillingen. Hvorvidt der er tale om, at uventede negative økonomiske forhold gør sig gældende med store ugunstige virkninger for de offentlige finanser, skal vurderes i forhold til den økonomiske prognose, som ligger til grund for Rådets henstilling. (11) I henhold til artikel 126, stk. 7, i TEUF og artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 skal Rådet rette henstillinger til den berørte medlemsstat med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør inden for en given frist. I henstillingen skal der være fastsat en frist på højst seks måneder, som kan forkortes til tre måneder, for den berørte medlemsstats iværksættelse af virkningsfulde foranstaltninger til korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. Endvidere bør Rådet i en henstilling om korrektion af et uforholdsmæssigt stort underskud pålægge, at der nås årlige budgetmål, som på basis af den prognose, der ligger til grund for henstillingen, svarer til en årlig minimumsforbedring af den strukturelle saldo, dvs. den konjunkturkorrigerede saldo minus engangsforanstaltninger og andre midlertidige foranstaltninger, på mindst 0,5 % af BNP som benchmark. (12) I Kommissionens arbejdsdokument fra den 29. maj 2013 blev det anslået, at den franske økonomi ville skrumpe med 0,1 % i 2013 for derefter at vokse med henholdsvis 0,6 % og 1,1 % i 2014 og Ifølge Kommissionens forårsprognose fra 2013, som lå til grund for det økonomiske scenarie i arbejdsprogrammet fra den 29. maj 2013, forventedes det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) desuden at stige med 1,2 % i 2013 og 1,7 % i Disse vækst- og inflationsprognoser dannede grundlaget for Rådets henstilling efter artikel 126, stk. 7, i TEUF af 21. juni I 2013 endte væksten med at være en anelse højere end forventet af Kommissionen, idet BNP steg med 0,3 %. HICP steg derimod kun med 1,0 %. (13) Ifølge Kommissionens vinterprognose fra 2015 er BNP kun steget med 0,4 % i 2014, dvs. 0,2 procentpoint mindre end ventet i det basisscenarie, som lå til grund for henstillingen under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. Væksten i BNP skønnes overvejende at være båret frem af en stigning i lagerbeholdningen og i det offentlige og private forbrug, mens investeringerne og nettoeksporten ventes at være faldet. Til sammenligning ventedes investeringerne på tidspunktet for fremsættelsen af henstillingen at stige i 2014 som følge af øget erhvervstillid, og den udenlandske efterspørgsel forventedes at være kraftigere. Faldet i energipriserne og den svage aktivitet har dæmpet den effekt, som momsomlægningen i januar 2014 ventedes at have på priserne. HICP-inflationen anslås derfor at være faldet til 0,6 % i Inflationen i 2013 og 2014 var således langt lavere end ventet i foråret I 2015 forventes BNP at stige med 1,0 %, mens HICP forventes at forblive flad (en inflation på 0,0 %). (14) I 2013 udgjorde det offentlige underskud 4,1 % af BNP, hvilket er over målet på 3,9 % af BNP i henstillingen af 21. juni Navnlig blev de offentlige indtægter påvirket negativt af, at elasticiteten af skatteindtægterne var meget lavere end ventet til trods DA 4 DA

5 for diskretionære foranstaltninger, som ifølge Kommissionen beløb sig til 27 mia. EUR (1,3 % af BNP). Den finanspolitiske indsats målt som ændringen af den strukturelle saldo var på 1,0 % af BNP. Når der korrigeres for revisioner af den potentielle vækst og de lavere skatteindtægter (0,2 procentpoint af BNP), var ændringen af den strukturelle saldo 1,2 % af BNP i Det er mindre end den forbedring på 1,3 % af BNP, der blev henstillet til af Rådet den 21. juni 2013, dog kun med en snæver margen. På grundlag af de diskretionære foranstaltninger på indtægtssiden og udviklingen i de samlede udgifter i forhold til scenariet i Rådets henstilling af 21. juni 2013 viser bottom up-vurderingen en finanspolitisk indsats på -0,1 % af BNP, hvilket igen er en anelse under de 0,0 % af BNP i yderligere foranstaltninger, der blev anset som nødvendig for at nå budgetmålene i Rådets henstilling. (15) Ifølge Kommissionens vinterprognose fra 2015 er det samlede underskud steget yderligere i 2014 til trods for den betydelige indsats for at begrænse stigningerne i de offentlige udgifter. Den fortsatte fastfrysning af lønnen i den offentlige sektor, virkningerne af pensionsreformerne og lavere udgifter på lokalt plan ventes at give besparelser. Effekten heraf ventes dog at være blevet opvejet af omkostningerne relateret til de øgede skattenedsættelser til fordel for konkurrenceevnen og beskæftigelsen (CICE), som under ENS 2010-reglerne regnskabsføres som offentlige udgifter, og som anslås at løbe op i 11 mia. EUR (0,4 % af BNP) i På indtægtssiden har ændringen af momssatserne pr. 1. januar og fordoblingen af den ekstraordinære selskabsskat, som betales af de større virksomheder, haft positiv virkning for skatteindtægterne. De er dog blevet tynget af den stadig lave elasticitet i skatteindtægterne i forhold til BNP og af, at BNP-væksten og inflationen var lavere end antaget. (16) Det strukturelle underskud anslås på grundlag af Kommissionens vinterprognose fra 2015 at falde fra 3,3 % af BNP i 2013 til 2,9 % af BNP i Når der tages hensyn til korrektionerne som følge af nedjusteringerne af den potentielle produktionsvækst (+0,0 procentpoint af BNP) og uventede indtægter (+0,2 procentpoint af BNP) i forhold til prognoserne på det tidspunkt, hvor Rådets henstilling blev fremsat, er den årlige finanspolitiske indsats 0,6 % af BNP i Den negative virkning, som overgangen til ENS 2010 har på omkostninger relateret til skattegodtgørelser, der skal betales, betragtes som en udvikling, der ligger uden for regeringens kontrol, og når der korrigeres herfor, viser top down-vurderingen en finanspolitisk indsats på 0,7 % af BNP, hvilket er en anelse lavere end den henstillede indsats på 0,8 % af BNP. I forhold til det økonomiske scenarie, der ligger til grund for Rådets henstilling af 21. juni 2013, udgør de ekstra foranstaltninger på indtægtssiden sammen med udviklingen på udgiftssiden (korrigeret for ESA 2010) 1,1 % af BNP, hvilket er i overensstemmelse med, hvad Rådet anså for nødvendigt den 21. juni 2013 ("over 1 % af BNP"). På basis af den korrigerede ændring af den strukturelle saldo er den kumulerede indsats i på 1,9 %, hvilket er under de 2,1 % af BNP i Rådets henstilling. Med udgangspunkt i bottom up-vurderingen ligger den kumulerede indsats en anelse over 1,0 %, hvilket er i overensstemmelse med, hvad Rådet anså for nødvendigt. (17) Forskellen mellem bottom up- og top down-vurderingen af den finanspolitiske indsats skyldes hovedsageligt, at inflationssatsen er faldet siden juni Særligt blev forventningerne til stigningen i BNP-deflatoren i 2014 nedjusteret med 0,9 procentpoint i perioden mellem vedtagelsen af Rådets henstilling den 21. juni 2013 og Kommissionens vinterprognose fra Skatteindtægterne påvirkes kraftigt af den DA 5 DA

6 lavere inflation. Til sammenligning påvirkes de offentlige udgifter, som i Frankrig ofte er underlagt udgiftsregler i nominelle beløb, i mindre grad af inflationsændringer i årets løb. Der korrigeres ikke for den deraf følgende forværring af den samlede saldo ved beregningen af den strukturelle saldo, som udelukkende tager højde for produktionsgabet udtrykt i mængder. Top down-vurderingen af den finanspolitiske indsats er derfor følsom over for ændringer i inflationen. Hvad angår bottom upvurderingen, vurderes den lavere end ventede inflation kun marginalt at have påvirket resultatet af de diskretionære foranstaltninger, der blev vedtaget i For så vidt som nogle af de offentlige udgiftsposter, som er under regeringens kontrol, blev tilpasset den lavere inflation, kunne bottom up-indikatoren være blevet påvirket positivt. Den lavere inflation har overordnet set sandsynligvis haft begrænset effekt på bottom up-vurderingen, navnlig på grund af fastfrysningen af en række offentlige udgifter i (18) I lyset af ovenstående giver den forhåndenværende dokumentation overordnet set ikke anledning til at konkludere, at der ikke er truffet virkningsfulde foranstaltninger. (19) Den offentlige gældskvote, som udgjorde 78,8 % i 2009, er steget kraftigt siden da til 92,2 % i Ifølge Kommissionens vinterprognose fra 2015 vil gældskvoten fortsat stige i prognoseperioden til 95,3 % i 2014, 97,1 % i 2015 og 98,2 % i 2016 på baggrund af de stadig forholdsvis høje offentlige underskud og den beskedne nominelle BNP-vækst. Stock-flow-tilpasninger ventes at bidrage negativt til gældsudviklingen i løbet af prognoseperioden. (20) Ifølge Kommissionens vinterprognose fra 2015 vil det samlede underskud nå 4,1 % af BNP i 2015, hvilket er væsentligt over målet på 2,8 % af BNP i Rådets henstilling af 21. juni 2013 og referenceværdien på 3 % af BNP. Eftersom budgetstillingen er betydeligt forværret som følge af, at den generelle økonomiske situation er svagere end den, der lå til grund for Rådets henstilling af 21. juni 2013, kan det i overensstemmelse med reglerne i stabilitets- og vækstpagten være berettiget at rette en revideret henstilling efter artikel 126, stk. 7, i TEUF til Frankrig med en forlængelse af fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud. (21) Den 21. november 2014 indsendte de franske myndigheder en skrivelse til Kommissionen med tilsagn om at gennemføre en række strukturreformer med henblik på at implementere de landespecifikke henstillinger, som blev fremsat af Rådet den 8. juli Den 12. december 2014 offentliggjorde regeringen en reformdagsorden, der redegjorde for reformprioriteterne frem til Denne reformdagsorden blev bekræftet i en meddelelse om det nationale reformprogram, som blev offentliggjort den 18. februar Myndighederne har også indsendt beregninger over de makroøkonomiske virkninger, som de væsentligste strukturreformer, der er iværksat siden 2012, ventes at få. De vigtigste reformer omfatter navnlig en reduktion af arbejdsomkostningerne gennem CICE og yderligere nedskæringer i arbejdsgivernes socialsikringsbidrag gennem pagten om ansvar og solidaritet ("pacte de responsabilité et de solidarité"). Disse foranstaltninger forventes at stimulere væksten og øge holdbarheden af de offentlige finanser, og bør derfor ikke rulles tilbage. For at reduktionen i arbejdsomkostningerne kan få fuld virkning, kræves der supplerende arbejdsmarkedsreformer, der mindsker lønstivhederne. Nogle af regeringens øvrige reformer omfatter bl.a. pensionsreformen i 2014 samt tiltag til at reformere de lokale myndigheder, forbedre vilkårene for erhvervslivet og øge konkurrencen i servicesektoren. I udkastet til en lov om vækst og økonomisk aktivitet tages der navnlig fat på spørgsmålet om konkurrence i de juridiske erhverv, der åbnes op for sektoren for bustransport, adgangsbarriererne i detailhandelen nedbringes og reglerne DA 6 DA

7 for søndagsarbejde lempes. Der indføres også ændringer af procedurerne for behandling af tvister om individuel afskedigelse. Alt i alt ventes de strukturreformer, der er iværksat siden 2013, at bidrage til økonomisk vækst og den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser. Myndighedernes vurdering af, at reformerne vil styrke BNP med 3,3 procentpoint frem til 2020, forekommer dog overvurderede. (22) De franske myndigheders oplysninger og tilsagn om strukturreformer er skridt i den rigtige retning, for så vidt angår forudsætningerne i Kommissionens meddelelse af 13. januar 2015 om optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten (COM(2015)12) for, at Frankrig kan få tilkendt en udvidelse af fristen for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud med mere end et år. I meddelelsen "Det europæiske semester 2015: Vurdering af udfordringer for væksten, forebyggelse og korrektion af makroøkonomiske ubalancer og resultater af de dybdegående undersøgelser i henhold til forordning (EU) nr. 1176/2011" fremhævede Kommissionen imidlertid Frankrigs begrænsede reaktion på de tidligere henstillinger i relation til makroøkonomiske ubalancer og konkluderede, at Frankrig er i en situation med uforholdsmæssigt store ubalancer, der kræver specifik overvågning og afgørende politiske tiltag. I maj vil Kommissionen under hensyntagen til ambitionsniveauet i det nationale reformprogram og andre tilsagn, der gives inden da, tage stilling til, om den skal henstille til Rådet at vedtage en henstilling efter artikel 7, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1176/2011, hvori det fastslås, at der består en uforholdsmæssigt stor ubalance, og henstilles til, at Frankrig træffer korrigerende foranstaltninger, som fastsættes i en korrigerende handlingsplan. Strukturreformer er ikke alene afgørende for at rette op på uforholdsmæssigt store ubalancer og styrke den potentielle vækst, men også for at sikre holdbarheden af de offentlige finanser. (23) En etårig forlængelse af Frankrigs frist, hvilket er reglen i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1467/97, vil være for krævende under de nuværende svage økonomiske forhold, idet det ville betyde en gennemsnitlig årlig forbedring af den strukturelle saldo i 2015 og 2016 med mere end 1,0 % af BNP, hvilket er mere end den gennemsnitlige årlige forbedring for som henstillet af Rådet den 21. juni En sådan tilpasning vil med udgangspunkt i Kommissionens vinterprognose fra 2015 påvirke væksten meget negativt i både 2015 og Derfor og under hensyntagen til Frankrigs bebudede planlagte strukturreformer og det nationale reformprogram, som stadig skal fremlægges, synes det i overensstemmelse med ovennævnte meddelelse af 13. januar 2015 hensigtsmæssigt at forlænge Frankrigs frist for korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud med to år. De franske myndigheder skal sikre, at både de vedtagne og de planlagte reformer gennemføres fuldt ud og styrkes, hvor det er nødvendigt. Såfremt Frankrig ikke gennemfører en ambitiøs reformdagsorden, vil Kommissionen i overensstemmelse med førnævnte meddelelse af 13. januar 2015 betragte det som en skærpende omstændighed ved vurderingen af, om der er truffet virkningsfulde foranstaltninger for at efterleve denne henstilling. (24) En yderligere forlængelse af Frankrigs frist med to år indebærer mål for det samlede underskud på 4,0 % af BNP i 2015, 3,4 % af BNP i 2016 og 2,8 % af BNP i Den underliggende årlige forbedring af den strukturelle budgetsaldo vil være 0,5 % af BNP i 2015 og 0,8 % i 2016 og 0,9 % i Tilpasningen i 2015 vil således være 0,2 procentpoint højere end den forventede forbedring af den strukturelle saldo på 0,3 % af BNP i Kommissionens vinterprognose fra I basisscenariet for 2015 og 2016, som ligger til grund for Kommissionens vinterprognose fra 2015, ventes de relevante DA 7 DA

8 foranstaltninger på indtægtssiden at udgøre henholdsvis 0,1 % og -0,1 % af BNP. Ifølge den udvidede prognose vil de diskretionære foranstaltninger i 2017 udgøre -0,2 % af BNP. Disse omfatter den bebudede afskaffelse af virksomhedernes sociale solidaritetsbidrag ("contribution sociale de solidarité des sociétés") samt den gradvise nedsættelse af den lovbestemte selskabsskat. (25) For at opfylde disse budgetmål er det vigtigt, at myndighederne fuldt ud gennemfører de bebudede foranstaltninger for 2015 og specificerer, vedtager og hurtigt gennemfører de yderligere foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde budgetmålene i 2015, 2016 og Særligt skal de fleste af de foranstaltninger, der danner grundlaget for Frankrigs tilsagn om at nedbringe den ventede trend for de offentlige udgifter med 50 mia. frem til 2017, stadig specificeres nærmere for 2016 og Generelt vil situationen skulle overvåges nøje, og myndighederne bør være rede til at træffe korrigerende foranstaltninger i tilfælde af udgiftsoverskridelser, eller hvis de diskretionære foranstaltninger viser sig at give dårligere resultater end ventet VEDTAGET DENNE HENSTILLING: (1) Frankrig bør bringe den nuværende situation med et uforholdsmæssigt stort underskud til ophør senest i (2) Frankrig bør nå et samlet underskud på 4,0 % af BNP i 2015, 3,4 % af BNP i 2016 og 2,8 % af BNP i 2017, hvilket svarer til en forbedring af den strukturelle saldo på 0,5 % af BNP i 2015, 0,8 % af BNP i 2016 og 0,9 % af BNP i Ifølge Kommissionens vinterprognose fra 2015 indebærer det supplerende foranstaltninger svarende til 0,2 % af BNP i 2015, 1,2 % af BNP i 2016 og 1,3 % af BNP i (3) Frankrig bør fuldt ud gennemføre de allerede vedtagne foranstaltninger for 2015 og inden april 2015 sikre en yderligere finanspolitisk indsats som fastsat i punkt 2. Det kræver, at der specificeres, vedtages og gennemføres yderligere strukturelle diskretionære foranstaltninger svarende til 0,2 % af BNP for at lukke hullet til den anbefalede forbedring af den strukturelle saldo på 0,5 % af BNP for (4) Frankrig bør intensivere indsatsen for at finde besparelser i alle delsektorer af den offentlige forvaltning, bl.a. inden for socialsikring og lokalforvaltning, og anvende alle uventede indtægter til at nedbringe underskuddet. Budgetkonsolideringsforanstaltningerne bør sikre en varig forbedring af den offentlige strukturelle saldo og bør ikke hæmme fremgangen i den franske konkurrenceevne. (5) Rådet fastsætter den 10. juni 2015 som Frankrigs frist til at træffe virkningsfulde foranstaltninger og til i overensstemmelse med artikel 3, stk. 4a, i Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 at aflægge udførlig rapport om den konsolideringsstrategi, som påtænkes anvendt til at nå målene. Frankrig bør rapportere nøje om i) de yderligere strukturelle diskretionære foranstaltninger svarende til 0,2 % af BNP, der vedtages for at sikre opfyldelsen af den henstillede forbedring af den strukturelle saldo i 2015, og ii) de opridsede centrale budgetforanstaltninger til at opfylde målene i 2016 og Loven om flerårig planlægning af de offentlige finanser ("loi de programmation des finances publiques") bør ajourføres, så den afspejler den nye tilpasningssti. Inden fristens udløb skal de franske myndigheder fremlægge en uafhængig forhåndsevaluering af de centrale foranstaltninger, der danner grundlaget for tilpasningen i 2016 og (6) Frankrig skal, jf. artikel 10 i Rådets forordning (EU) nr. 473/2013, aflægge rapport til Kommissionen og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i overensstemmelse med DA 8 DA

9 specifikationerne i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 877/2013. Den første rapport skal indgives senest den 10. december 2015, og derefter aflægges der rapport hver sjette måned. De rapporter, der indgives den 10. december, skal indeholde oplysninger om det opdaterede budgetudkast som svar på Kommissionens udtalelse om udkastet til budgetplan for De rapporter, der indgives den 10. juni, skal indeholde opdateringer og yderligere specificeringer af de detaljerede oplysninger om de specifikke budgetforanstaltninger, der er planlagt eller allerede er truffet med henblik på at opnå de anbefalede forbedringer af den strukturelle saldo det efterfølgende år eller på at sikre en rettidig og holdbar korrektion af det uforholdsmæssigt store underskud inden for fristen. Frankrig skal aflægge rapport om den reformplan, der blev præsenteret i den meddelelse, der blev offentliggjort den 18. februar 2015, og reformplanen skal udbygges yderligere i det nationale reformprogram, der skal gennemføres stramt for at forbedre vækstudsigterne og bidrage til den langsigtede holdbarhed af de offentlige finanser. Det vil være vigtigt at støtte den finanspolitiske konsolidering ved at gennemføre omfattende og ambitiøse strukturreformer i overensstemmelse med Rådets henstillinger til Frankrig inden for rammerne af det europæiske semester og navnlig henstillingerne under proceduren i forbindelse med makroøkonomiske ubalancer. Denne henstilling er rettet til Den Franske Republik. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 9 DA

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0294 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2016 COM(2016) 294 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien ikke har truffet

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE. om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 295 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ophævelse af afgørelse 2010/401/EU om et uforholdsmæssigt stort underskud i Cypern DA DA

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10793/16 ECOFIN 675 UEM 261 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Spanien

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 518 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Spanien at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til ophør EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.7.2012 COM(2012) 397 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. juli 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE om konstatering af, at Portugal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0520 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 520 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om at pålægge Portugal at træffe foranstaltninger

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0394 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 394 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0284 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2013 COM(2013) 284 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING med henblik på at bringe situationen med et

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0311 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 311 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Estlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0517 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 517 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Spanien en bod for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2012 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 304 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2012 med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME

EU'S FINANSPOLITISKE RAMME EU'S FINANSPOLITISKE RAMME For at sikre stabilitet i Den Økonomiske og Monetære Union er det nødvendigt, at rammen for at undgå uholdbare offentlige finanser er robust. En reform (som led i sixpack), der

Læs mere

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997)

(Forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2, den 19. marts 1997) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/97/0117 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0338 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2016

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 420 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Nederlandenes

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2017

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2017 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 517 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2017 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 104 C, stk. 14, andet afsnit, Forslag til RÅDETS FORORDNING (EF) om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud /* KOM/96/0496 ENDEL - CNS 96/0248 */ EF-Tidende nr.

Læs mere

ECB Månedsoversigt Marts 2009

ECB Månedsoversigt Marts 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 5. marts 2009 at nedsætte s officielle renter med yderligere 50 basispoint. Renten ved eurosystemets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0429 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 429 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Det Forenede Kongeriges nationale reformprogram

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

9235/15 pfw/top/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A

9235/15 pfw/top/ikn 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9235/15 UEM 178 ECOFIN 383 SOC 345 COMPET 256 ENV 338 EDUC 164 RECH 155 ENER 196 JAI 360 EMPL 219 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0377 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 377 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2013

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.3.2012 COM(2012) 116 final Henstilling med henblik på RÅDETS AFGØRELSE om ændring af afgørelse 2011/734/EU rettet til Grækenland med henblik på at styrke og skærpe

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. juli 2013 (OR. en) 11214/13 UEM 253 ECOFIN 600 SOC 506 COMPET 503 ENV 603 EDUC 259 RECH 303 ENER 321 JAI 555 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0336 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 336 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Luxembourgs nationale reformprogram for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Spaniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 259 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Spaniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Spaniens stabilitetsprogram

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 342 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Fælles principper for nationale finanspolitiske korrektionsmekanismer

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0254 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 254 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tjekkiets nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 428 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2011 (OR. en) 11398/11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 20. juni 2011 (OR. en) 11398/11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 20. juni 2011 (OR. en) 11398/11 UEM 153 ECOFIN 377 SOC 523 COMPET 282 ENV 496 EDUC 163 RECH 198 ENER 198 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS HENSTILLING

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0012 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0012 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0012 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 13.1.2015 COM(2015) 12 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation

Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse Den økonomiske efterårsprognose 2014 Langsom genopretning med meget lav inflation Bruxelles, 04 november 2014 Kommissionens efterårsprognose forudser svag økonomisk

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Luxembourgs nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Luxembourgs nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 417 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Luxembourgs nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Luxembourgs stabilitetsprogram

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2011

ECB Månedsoversigt September 2011 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 8. september 2011 at fastholde s officielle renter uændret. Inflationen er fortsat høj og vil

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2014

ECB Månedsoversigt September 2014 LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser besluttede Styrelsesrådet på mødet den 4. september 2014 at nedsætte renten ved Eurosystemets primære markedsoperationer med 10 basispoint

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Polens nationale reformprogram for 2014

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Polens nationale reformprogram for 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 422 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Polens nationale reformprogram for 2014 og med Rådets udtalelse om Polens konvergensprogram

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Polens nationale reformprogram for 2011. med Rådets udtalelse

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Polens nationale reformprogram for 2011. med Rådets udtalelse EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2011 SEK(2011) 824 endelig Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Polens nationale reformprogram for 2011 med Rådets udtalelse om Polens opdaterede konvergensprogram

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Frankrigs nationale reformprogram for 2016

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Frankrigs nationale reformprogram for 2016 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 330 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Frankrigs nationale reformprogram for 2016 og med Rådets udtalelse om Frankrigs stabilitetsprogram

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 17.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 141/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 7. marts 2012 om en styrkelse af den økonomiske styring

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.7.2011 KOM(2011) 443 endelig 2011/0192 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE

Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Uafhængig årlig vækstundersøgelse 2013 ECLM-IMK-OFCE Sammenfatning Fire år efter, at den store recession startede, befinder euroområdet sig stadig i krise. Både det samlede BNP og BNP per capita er lavere

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

ECB Månedsoversigt September 2006

ECB Månedsoversigt September 2006 LEDER Styrelsesrådet besluttede på mødet den 31. august 2006 at fastholde s officielle renter. De informationer, der var blevet tilgængelige siden det forrige møde, underbyggede yderligere ræsonnementet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0327 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0327 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0327 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 327 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sloveniens nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Rumæniens nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Rumæniens nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 272 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Rumæniens nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Rumæniens konvergensprogram

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. juni 2016 (OR. en) 10747/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: FSTR 38 FC 32 REGIO 47 SOC 439 EMPL 291 BUDGET 22 AGRISTR

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår varigheden

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 355 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2013 og med Rådets udtalelse om Tysklands stabilitetsprogram

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

ECB Månedsoversigt August 2009

ECB Månedsoversigt August 2009 LEDER På baggrund af den regelmæssige økonomiske og monetære analyse besluttede Styrelsesrådet på mødet den 6. august at fastholde s officielle renter. De informationer og analyser, der er blevet offentliggjort

Læs mere