PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ"

Transkript

1 PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ / 2005 DFU GÅR FRA FEM TIL TRE INSTITUTTER

2 PLEXUS / TIDSSKRIFT FOR DANMARKS FARMACEUTISKE UNIVERSITET VOLUME 37 / NUMMER 3 / MAJ / 2005 UDVIKLINGEN PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Videnskabsministeriet har netop offentliggjort en redegørelse til Folketinget vedrørende udviklingen på de danske universiteter. De ændringer, der blev indført med den nye universitetslov i 2003, har medført gennemgribende reformer af bl.a. ledelse, forskning, uddannelse og samspil med det omgivende samfund. Samtidig er reformen af universiteterne en central del af regeringens strategi for at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund. En betingelse for, at det skal lykkes, er, at vi som universiteter er både institutionelt og fagligt stærke. DFU s fremtidige institutstruktur skal bl.a. ses som et element til sikring af, at vi fortsat kan leve op til de forventninger og krav, som politikere og samfundet i øvrigt stiller til os. Fremover bliver udviklingskontrakterne det helt centrale omdrejningspunkt for relationen mellem ministeren og universiteterne og dermed et instrument til resultatstyring. Vores bestyrelse skal, som bestyrelserne på de øvrige danske universiteter, indgå en treårig udviklingskontrakt fra 1. januar Den vil bygge på den strategiplan, som Bestyrelsen vedtog i januar i år. Ud over en række kvalitative målsætninger er det ministeriets oplæg, at de fremtidige udviklingskontrakter i væsentlig højere grad end tidligere skal indeholde udvalgte kvantitative og målbare indikatorer for universitets resultater. Der er her bl.a. tale om benchmarking med andre relevante danske og udenlandske universiteter, studentermobilitet, gennemførelsesprocenter på bachelor-, kandidat-, ph.d.- og masterud- dannelserne, forskningsformidling, kommercialisering og patentering af forskningsresultater, tiltrækning af eksterne midler og udenlandske forskere. Af finansloven for 2005 fremgår det, at der allerede i år er afsat midler til et betydeligt løft af forskeruddannelsen. På den baggrund vil der allerede i år blive igangsat en international evaluering af den danske ph.d.-uddannelse bl.a. med henblik på vurdering af organisering og kvalitet af uddannelsen. DFU har gennem en årrække satset betydelige ressourcer på forskeruddannelse, og vi har allerede i vores udviklingskontrakt for 2005 stillet i udsigt, at vi kan styrke forskeruddannelsen bl.a. gennem etablering af flere samfinansierede stipendier og via erhvervsphd-ordningen. Det er vores klare målsætning, at vi fortsat vil være i stand til at styrke forskeruddannelsen uden at skulle gå på kompromis med kvalitet og effektivitet, men en sikring af denne målsætning kræver en løbende evaluering og benchmarking. Så vi ser frem til den forestående evaluering af ph.d.-uddannelsen og dermed til at få inspiration til den fortsatte udvikling af uddannelsen. Set i lyset af regeringens globaliseringsinitiativer kunne et nyt element måske være, at vi sætter os mål for, hvor mange af vores ph.d.-studerende, der skal have en adgangsgivende eksamen fra et udenlandsk universitet? Sven Frøkjær Rektor Foto: JM 1 Plexus nummer 3 maj 2005 volume 37: Udgives af Danmarks Farmaceutiske Universitet / Redaktion: Jesper Munck (ansvarshavende) Annette Houman / Redaktionsudvalg: Helle S. Bøje (A), Flemming Steen Jørgensen (M), Hanne Mørck (F), Klaus Bahl Andersen (B), Lene Gudiksen (M), Anita Kristensen (stud.), Andreas Mohr (stud.) / Forside: Laboratorieleder Bettina Dinitzen, Institut for Farmaci, Foto. Annette Houman / Layout: Mads Frederik/Graphic Design / Tryk: Centraltrykkeriet Skive Deadline næste nummer er den 12. august udkommer den 26. august 2005 / Artikler i bladet udtrykker ikke nødvendigvis Universitetets mening / Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere indlæg. Indlæg sendes på diskette eller via . / Illustrationer sendes som hardcopies eller som separate grafikfiler Der kan tegnes årsabonnement på Plexus ved henvendelse til Jesper Munck ISSN: / Annoncer: ADVICE A/S, Kong Hans Gade 17, Postbox 1810, 9100 Aalborg, / 2

3 INDHOLD Ny institutstruktur på DFU: Svaret er givet DFU går fra fem til tre institutter Cellekulturer giver ny viden om hvordan lægemiddelstoffer optages og udskilles Laboratorieteknikerne laver det hårde arbejde PharmSciFair 2005: Farmaceutisk forskning i Europa har fået sin første messe Ny bekendtgørelse om eksamen Twinning i Makedonien Sidste dag med kliken Det er sjovt, du siger det det minder mig om, dengang jeg var i Afrika MIND-kurset Non-clinical Safety Assessment et must for lægemiddeludviklere Nye lokaler til Danmarks Farmaceutiske Bibliotek 21 DFU og pressen 22 MKL har været på roadshow 23 Nyt om navne 24 Mødet med et kaffe-kage-snakke-bord 26 Ingen nye Marie Curie-stipendier til DRA 27 Marie Curie-penge til Institut for Analytisk Kemi Overvældende interesse for cand.scient.- uddannelsen Evaluering af den nye uddannelse: Kun få knaster 30 Valget den 12. maj 33 Årsrapporten og Kursuskataloget er udkommet 34 Lundbeck-millioner til DFU-forskere Undervisningsfrihed resulterede i en ny bog DSF-træf i Århus DFU-forskning på forsiden 3

4 NY INSTITUTSTRUKTUR PÅ DFU: Svaret er givet DFU går Foto: JM 4

5 fra fem til tre institutter AF ANNETTE HOUMAN Rektor Sven Frøkjær fik sit forslag til en ny institutstruktur på DFU vedtaget af bestyrelsen den 6. april. Det betyder, at de fem institutter i løbet af sommeren reduceres til tre. Det overordnede mål med en ændring af DFU s institutstruktur er at sikre, at Universitetet kan leve op til visionen om at være blandt de mest anerkendte farmaceutiske universiteter i Europa. Det er min faste overbevisning, at vi med den nye struktur vil være godt rustet til at føre visionerne og strategien, som bestyrelsen har vedtaget, ud i livet, siger rektor Sven Frøkjær. Samtidig vil vi, med en handlekraftig og effektiv ledelse, have et stærkt udgangspunkt til at imødekomme de mange krav og forventninger, der løbende stilles til os udefra fra aftagere, politikere mv. DFU s institutstruktur har været diskuteret i flere år. På strategiseminaret i juni sidste år, hvor repræsentanter for medarbejdere og studerende diskuterede DFU s fremtid, blev det foreslået, at et af delmålene i den nye strategi skulle være en optimering af DFU s organisation, herunder institutstrukturen. Det blev senere vedtaget af bestyrelsen og gennemføres altså nu. De tre nye institutter Det største institut bliver Institut for Farmaci og Analytisk Kemi bestående af det nuværende Institut for Farmaci med undtagelsen af gruppen klinisk farmaci samt hele det nuværende Institut for Analytisk Kemi. Institutnavnet er indtil videre en arbejdstitel. Det samme gælder navnet for det nye Institut for Farmakologi og Rationel Farmakoterapi bestående af det nuværende Institut for Farmakologi, Institut for Samfundsfarmaci samt gruppen af klinisk farmaci fra Institut for Farmaci. Det tredje institut bliver Institut for Medicinalkemi, som bevares uændret. Hvad de to fusionerede institutter kommer til at hedde, afgøres i samarbejde med de nye institutledere. Institutlederstillingerne slås op i begyndelsen af maj, og institutlederne forventes ansat omkring den 1. juli. Herefter træder den nye struktur i kraft. Nye ledere med i planlægningen Hvordan sammenlægningen af institutterne mere detaljeret skal foregå, vil i høj grad være op til de nye institutledere at beslutte. Det vil derfor være forkert allerede nu at melde en handlingsplan ud, selv om mange medarbejdere naturligvis er interesserede i at få mere at vide så hurtigt som muligt, siger rektor Sven Frøkjær. Han kan dog fortælle, at det blandt andet er besluttet at afsætte midler til team building-aktiviteter. Jeg tror selvfølgelig ikke, at alt er på plads den 1. august. Den proces, vi nu sætter i gang, vil løbe over år. Der er de menneskelige og faglige udfordringer ved at skulle indgå i nye sammenhænge, og der er de rent fysiske udfordringer, vi har her på DFU, hvor vi ikke fra dag ét kan samle de to nye institutter under samme tag. Kun ved at motivere hinanden og samarbejde opnår vi et vellykket resultat. Oplæg diskuteret i alle fora Det forslag til ny struktur, som nu er vedtaget, har ikke som det foreligger været diskuteret i Universitetets fora. Men det har alle delelementerne. Det endelige forslag er jeg kommet frem til på baggrund af de diskussioner, jeg har haft med institutlederne, Hovedsamarbejdsudvalget og Akademisk Råd. Dertil kommer input fra Oxford Research-rapporten, vi fik udarbejdet tidligere på året med det formål at få analyseret behovet for en eventuel strukturændring, siger Sven Frøkjær. Rektor understreger, at han har ønsket størst mulig åbenhed, hvor alle synspunkter og muligheder har været vendt. Ansvaret for at udforme det endelig forslag til bestyrelsen var dog hans, og han er overbevist om, at den model, der er vedtaget, er den bedst mulige. Vi undgår fx at splitte Institut for Analytisk Kemi op, sådan som et af de tidligere udkast lagde op til. Instituttet er alt for apparattungt til at blive splittet op, og den store synergieffekt, der er inden for instituttet i dag, må ikke ødelægges. Struktur understreger styrker Den nye institutstruktur understreger DFU s styrkeområder medicinalkemi, farmakologi, analytisk kemi og farmaci samt øget fokus på rationel farmakoterapi og in vivo-farmakologi. Ved at sammenlægge farmaci og analytisk kemi opnår vi synergieffekter især til gavn for undervisningen. Fx får vi samlet den fysisk kemiske ekspertise på ét institut. At integrere analytisk kemi, fysisk kemi og farmaci yderligere vil være til stor gavn for de farmaceutstuderende, og er i øvrigt et ofte udtrykt ønske fra aftagerne i lægemiddelindustrien, siger Sven Frøkjær. Ved sammenlægningen af Institut for Samfundsfarmaci og klinisk farmaci-gruppen med Institut for Farmakologi opnås en synergieffekt mellem de patientorienterede forsknings- og 5

6 Institutledere med streg under ledere undervisningsaktiviteter rationel farmakoterapi og af in vivo-farmakologien. Ikke 100 procent opbakning Sven Frøkjær var opmærksom på, inden han fremlagde sit forslag for bestyrelsen, at der næppe ville være 100 procent opbakning til modellen over alt i organisationen. På bestyrelsesmødet efterlyste medarbejderrepræsentanterne da også flere argumenter for at gennemføre en så omfattende og ressourcekrævende omstrukturering end dem, rektor havde givet i sit forslag. Med udgangspunkt i skriftlige kommentarer gav de bl.a. udtryk for, at Oxford-analysen ikke havde påpeget behov for at ændre institutstrukturen af hensyn til undervisningen. Heller ikke en optimering af de administrative procedurer generelt, som der lægges op til i rektors forslag, mente de var begrundet i rapporten. Kritikken i rapporten af administrationen gik ifølge medarbejderrepræsentanterne nemlig ikke på institutadministrationen, men på forholdet til fællesadministrationen, som i første omgang ikke berøres af den nye struktur. Sven Frøkjær påpeger, at Oxford-rapporten afdækker en række problemstillinger på DFU, bl.a. omkring barrierer for undervisningstilrettelæggelse og de administrative procedurer, og at hans forslag til ny struktur med tilhørende argumentation ikke alene bygger på anbefalingerne i rapporten, men i stor grad også på de input, han har fået via diskussionerne i de forskellige fora. Et gennemgående krav til de nye institutledere er at være ledere. De gamle institutledere var valgt af medarbejderne ligesom rektor og prorektor også var det tidligere. Man valgte den person, man havde tillid til kunne løfte opgaven fagligt og menneskeligt. Men egentlige krav til ledelseskvalifikationer var der ikke tale om. Det er næppe nogen hemmelighed, at det ofte har været vanskeligt at få nogen til at stille op til hvervet som institutleder, som har været ret tidskrævende administrativt, hvorfor tiden til forskning og undervisning blev mindre. Med den nye universitetslov gøres op med det system i universitetsverdenen, at lederne skal vælges. Rektor ansætter de nye institutledere, og der vil blive lagt meget vægt på, at de pågældende kan dokumentere kvalifikationer i ledelse. At lede bliver hovedopgaven. En væsentlig forudsætning for, at vi kan leve op til målene i vores strategi, er mere fokus på management. Det er et krav fra politisk side, men det er jo også et krav fra medarbejderne side, som tydeligt efterlyste mere ledelse ifølge medarbejdertilfredshedsundersøgelsen, der blev gennemført sidste år, siger rektor Sven Frøkjær. Der lægges dog op til, at institutlederne på DFU i et vist omfang kan undervise eller forske, hvis de ønsker det. Institutlederstillingerne bliver slået op i begyndelsen af maj, og de tre nye ledere skulle gerne være ansat omkring den 1. juli, hvorefter den nye institutstruktur træder i kraft. Analyse af administrationsprocesser Bestyrelsen har i øvrigt besluttet at gennemføre en analyse af de administrative procedurer i løbet af efteråret i forlængelse af implementeringen af den nye institutstruktur. Med tre i stedet for fem institutter opnår vi frem for alt en mere effektiv og overskuelig ledelse. Den fremtidige direktion kommer til at bestå af rektor, prorektor, universitetsdirektøren, tre institutledere og lederen af biblioteket, forklarer han og tilføjer, at prorektorstillingen bliver en tidsbegrænset stilling på op til tre år. Det er nemlig tanken, at en eller flere af de kommende institutledere også skal have prorektorfunktion. Men i første omgang vil de nye institutledere koncentrere sig om institutterne. Samtidig er opgaverne for rektor så omfattende i en tid med omstruktureringer, at en prorektor ikke kan undværes. Læs rektors forslag og referatet fra bestyrelsesmødet den 6. april på under Generel info og Styrelse Munter stemning på rækkerne i Auditorium 4, inden rektor Sven Frøkjær gennemgik den nye institutstruktur på informationsmødet den 14. april. 6

7 HUSK forsikring af udenlandske forskere og ph.d.-studerende Alle udenlandske gæster, som i en periode er ansat eller studerer på DFU, skal omfattes af DFU s forsikring, når de opholder sig på DFU. Straks efter ankomsten udfyldes registreringsblanketten på intranettet/personaleadministration/ internationale studerende og sendes elektronisk eller med intern post til fuldmægtig Anne-Marie Jensen, Administrationen, Det pågældende institut må være behjælplig med at sørge for dette. AMJE Foto: JM Foto: AHO Informationsmøde om ny struktur: Vi må handle proaktivt Sven Frøkjær indledte informationsmødet for ansatte og studerende den 14. april med at gentage, hvad han tidligere har slået fast, at der ingen fremtid er i Business as usual. Små 200 flest ansatte havde taget plads i Auditorium 4 for at høre rektors begrundelse for at foreslå den nu vedtagne institutstruktur med tre institutter i stedet for fem. I løbet af en halv times tid ridsede Sven Frøkjær baggrunden for sit forslag op. Hvorfor overhovedet lave om på noget? For her går det jo fint. DFU har stor søgning af nye studerende, høj gennemførelsesprocent, der bliver publiceret på livet løs, tiltrukket stadig flere forskningsmidler osv. osv., sagde han blandt andet. Fordi kun ved at handle proaktivt kan vi tilsikre, at DFU fortsat er konkurrencedygtig på uddannelse og forskning. Det kræver en effektiv organisation og en stærk struktur. Rektor understregede, at der ikke er planer om personalereduktion. Han sagde også, at der ganske vist ikke var afsat millioner til omrokeringer og fusioner af forskellige institutkulturer, men at han havde reserveret, hvad der er tilbage af rektors rådighedsbeløb, til bl.a. team building. Se rektors oplæg fra informationsmødet på intranettet. Forlaget i nye omgivelser Nye flotte lokaler med nye flotte maskiner. Nu er vi fx endnu bedre til farvetryk i kompendier og kan også klare en ny og stærkere metalspiralryg. Kom forbi i UP4, indgang fra Jagtvej 160, og få et godt tilbud. Vi kan træffes både mandag og torsdag mellem kl. 12 og 14. Vores hovedkommunikationsform er Via telefon kan vi træffes på lokal 225. Her er hele forlagsbesætningen: Mette, Mathias, Niels, Amir og Andreas. 7

8 CELLEKULTURER GIVER NY VIDEN om hvordan lægemiddelstoffer optages og udskilles AF ANNETTE HOUMAN På Institut for Farmaci arbejder forskningsgrupper med at undersøge, hvordan forskellige formuleringer af lægemidler optages og udskilles af organismen. Med det formål at reducere antallet af forsøg på dyr og mennesker har instituttet etableret et celledyrkningslaboratorium, hvor man i en årrække har arbejdet med in vitro-dyrkning af cellekulturer for at få mere viden om lægemiddelstoffers optag. Fra den spæde start i halvfemserne, hvor celler blev dyrket i ikke-sterile standardlaboratorier, byder instituttet i dag på et celledyrkningslaboratorium af en sådan kaliber, at det fungerer som referencelaboratorium for forskere på andre universiteter. Lidt modstand i starten Der var i sin tid en vis modstand på instituttet mod et cellelaboratorium, men efterhånden har det bevist sit værd. Nu kommer forskere fra bl.a. DTU og KVL på besøg for at se, hvordan vi arbejder. Vi tager også ud, som regel i mindre biotek-virksomheder, og fortæller om arbejdet, siger lektor Birger Brodin Larsen, Molekylær biofarmaci-gruppen. Vi tager sådan set gratis imod gæster, ligesom vi giver cellekulturer væk til samarbejdspartnere. Vi gør det ud fra en public service-synspunkt. Rent administrativt er det også for dyrt at skulle fakturere for kr. Til gengæld modtager vi så også cellekulturer, værdifulde reagenser og informationer fra vores samarbejdspartnere. Caco2-celler ligner tyndtarmsceller I celledyrkningslaboratoriet er meget af arbejdet centreret omkring Caco-2-cellelinjen, der er den cellelinje, der minder mest om tyndtarmens celler. Vi har også arbejdet med celler, der ligner mundhulens barrierevæv. I løbet af de sidste par år har vi yderligere arbejdet intensivt på at karakterisere cellelinien SKPT. SKPT-celler stammer fra nyrernes proximale tubuli og har mange af de oprindelige nyrecellers egenskaber bibeholdt, siger Birger Brodin Larsen og fortsætter: Caco-2 cellelinien stammer fra et humant adenocarcinom, og SKPT-cellelinien er virustransformeret således, at begge cellelinier de facto er udødelige. Men i modsætning til mange kræftceller, der vokser ukontrolleret, vokser Caco2-celler og SKPT-celler i ét lag og danner tætte kontakter mellem cellerne. På denne måde dannes et monolag af celler. Cellerne kan dyrkes oven på permeable filtre, og man kan derfor ganske simpelt måle, hvordan lægemiddelstoffer transporteres igennem dem. Caco-2 cellerne kan benyttes til at forudsige, om et lægemiddelstof absorberes gennem tarmvævet, og SKPT-cellerne kan i teorien bruges til at undersøge, hvorvidt der er udskillelse af stoffet i nyrerne. På denne måde kan man få værdifuld information om optag og udskillelse af lægemidler, før dyre- og menneskeforsøg påbegyndes. Ekspression af transportproteiner Cellerummets opgaver stopper dog ikke her. I løbet af de sidste par år har lektor Carsten Uhd Nielsen og forskellige medarbejdere fra Molekylær biofarmaci-gruppen arbejdet med ekspression af transportproteiner fra forskellige væv og undersøgt deres egenskaber, når de blev udtrykt i cellelinier, der ikke tidligere havde transportegenskaber. Bl.a. er det blevet undersøgt, om tyndtarmens peptidtransportører varierede i forskellige befolkningsgrupper et studie, der er blevet udført med amerikanske samarbejdspartnere. Opgaver af denne type, hvor relevante transportører eller proteiner udtrykkes, vil ifølge Birger Brodin Larsen sandsynligvis fremover komme til at fylde mere. Laboratorieleder Bettina Dinitzen arbejder i Laf-bænken i cellelaboratoriet på Institut for Farmaci. Fra den flade plastflaske har hun suget væske med Caco2-celler op i en pipette, og nu dryppes væske og celler ned i brønde. Cellerne vokser sammen i ét lag i bunden af brønden og er klar til forsøg efter tre ugers vækst. 8

9 LABORATORIETEKNIKERNE LAVER DET HÅRDE ARBEJDE Alle cellekulturer skal have ny næring hver anden dag. Også på helligdage, når de falder på hverdage. Cellerne kan lige klare weekenden uden næring, men så er de også for flade til forsøg om mandagen. Laboratorieleder siden 1998, Bettina Dinitzen, tager imod i cellelaboratoriet på Institut for Farmaci på 3. etage i Nordblokken. Fra at bestå af et lille rum, hvor Bettina Dinitzen var med fra den spæde start i 1995, består laboratoriet i dag af to pænt store rum med Laf-bænke, computere, CO 2 -inkubatorer osv. Skal undgå infektioner i kulturerne Sammen med laboratorieteknikeren Susanne Nørskov Sørensen og laboranten Maria Læssøe Petersen sørger laboratorielederen for, at de rette betingelser er opfyld, så cellerne af hvilke Foto: AHO Caco2-cellerne udgør den største mængde og forsøgene udvikler sig efter forskrifterne. Da laboratoriet jævnligt har gæsteforskere på besøg eller ph.d.-studerende og andre faggrupper under optræning enten kolleger fra DFU eller udefra bliver vi nødt til at være meget omhyggelige, så vi undgår infektioner i cellekulturerne. Selv de gæster, som siger, at de er vant til at arbejde i Laf-bænk i et cellelaboratorium, bliver sat ind i det ene rum, som fungerer som gæstesluse, undervisningslaboratorium og karantænelaboratorium for nye cellekulturer, forklarer Bettina Dinitzen. Arbejder efter GLP-reglerne Man skal lære at arbejde i Laf-bænken. Med stor omtanke, stille og rolige bevægelser, rene hænder osv. Det er desværre sket nogle gange, når nye kolleger har været her, at vi har fået infektion i alle celler, og så kan vi begynde forfra med at opbygge kulturer. Derfor disse skrappe krav. Tidligere kunne alle komme her. Nu arbejder vi efter GLP-regler og -retningslinjer. Vi vil godkende en protokol, inden man kan komme her, for det er meget vigtigt for os, at vedkommende har sat sig ind i, hvad han eller hun vil lave i laboratoriet. Ser på transport af lægemiddelstof En af de mange opgaver i laboratoriet er at dele cellekulturerne, når cellerne har vokset sig mange nok. De sker for de fleste cellers vedkommende én gang om ugen. Fx deles Caco2-cellerne om fredagen. Cellerne vokser i bunden af flade plastflasker i næringsrig væske. Når de skal deltage i forsøg, kommes de over i brønde, hvor de vokser fast i ét lag på filteret og fødes med mediet på filtret og i bunden af brønden. Forsøgene går for Caco2-cellernes vedkommende ofte ud på at se på transporten af et lægemiddelstof gennem eller ind i cellerne de udgør en vævsmodel for tyndtarmsvæggen. Stoffet absorberes på cellernes overside og transporteres, hvis det kan lade sig gøre, ind i cellen og eventuelt gennem cellen og udskilles i bunden af brøndene. I dag kan medarbejderne på instituttet følge arbejdet i laboratoriet på deres computere. Tidligere blev arbejdet styret ud fra lister, som blev hængt op. Nu styres de efterhånden mange opgaver elektronisk. Her kan man bl.a. se, hvornår kulturerne deles, hvornår der er plads til forsøg med de forskellige kulturer og booke sig ind med opgaver. 9

10 PharmSciFair 2005: Farmaceutisk forskning i Europa har fået sin første messe AF ANNETTE HOUMAN Et nyt mødekoncept inden for den farmaceutiske verden skal medvirke til at styrke lægemiddeludviklingen i Europa. Med European Federation for Pharmaceutical Sciences (EUFEPS) i spidsen inviterer en lang række farmaceutiske selskaber og andre proaktive videnskabelige organisationer til den første PharmSciFair, som holdes i Nice 12. til 17. juni i år. Formålet med messen er at sætte fokus på den farmaceutiske del af lægemiddeludviklingen og få universiteter, myndigheder, virksomheder m.fl. i de forskellige europæiske lande til at tale sammen og komme ud af deres isolation. Får vi ikke snart samlet kræfterne i Europa, vil USA for alvor løbe fra os, frygter professor Ole J. Bjerrum, Institut for Farmakologi. Ole J. Bjerrum er præsident for EUFEPS, der er forbindelsesledet mellem de videnskabelige selskaber og foreninger inden for de farmaceutiske videnskaber i 25 europæiske lande og som dermed organiserer farmaceutiske forskere. Deltagere har medansvar for succes På messen samles alle de farmaceutiske discipliner, med undtagelse af de kliniske, og inden for hver disciplin byder programmet på en lang række foredrag, workshops, postersessioner og kommercielle udstillinger. Som noget nyt har de deltagende selskaber og organisationer købt aktier i arrangementet. De har altså et medansvar og en økonomisk interesse i, at det bliver en succes. EUFEPS kan stable det ene møde efter det andet på benene, men ofte oplever vi, at selskaberne, partnerne, ikke føler ejerskab over for arrangementerne, og derfor løber vi en stor økonomisk risiko. Med det nye koncept, som vi nu prøver af, er de meget engagerede, og jeg håber dermed på en bedre økonomi både i relation til selve messen og til EUFEPS, hvor økonomien er noget anstrengt efter et underskud fra den ordinære kongres i oktober Fra Danmark står Danmarks Farmaceutiske Selskab for en formiddag med fokus på Regulatory Procedures and Organisation. Europa har brug for messen PharmSciFair skulle gerne blive the event. Europa har brug for dette, og jeg er overbevist, om at det er den eneste vej frem, hvis vi skal markere os i forhold til USA. I USA kan man uden problemer samle forskere inden for lægemiddeludviklingen. Her er det kun ét land, der arrangerer, og det er langt mindre krævende, end når mange lande og organisationer skal arbejde sammen, som det er tilfældet i Europa. De store messer og konferencer i USA trækker rigtig mange deltagere fra Europa. Faktisk er det ofte europæere, der holder foredragene i USA, fordi de har de fleste nye forskningsresultater at byde på, siger Ole J. Bjerrum. Der er ingen tilmeldingsfrist til PharmSciFair Man kan melde sig til løbende eller blot møde op i Nice, hvis man til den tid kan finde et sted at bo. Ved redaktionens deadline var der over tilmeldte. Læs mere på 10 Et fælles europæisk projekt EUFEPS koordinerer aktiviteterne. Selskaberne og organisationerne står selv for de mange parallelle aktiviteter. Og alle samarbejder. Ole J. Bjerrum nævner flere gange de tre c er coordination, cooperation og collaboration. I stedet for en kongres, som EUFEPS inviterer til, så bliver det nu et fælles projekt. Når alle går ind og tager ansvar og bidrager med aktiviteter, så kan det blive til en rigtig europæisk event, fremhæver Ole J. Bjerrum.

11 FLERE IT-ARBEJDSPLADSER TIL DE STUDERENDE Skulle du ikke allerede have opdaget det, så er det nyeste IT-lokale, U11, oppe at køre for længst. Ni pc er og en printer rummer lokalet, som ligger ved siden af IT-lokalet U10. U11 kan bruges til undervisning af små hold og ellers af de studerende ligesom U11 og N1. AHO Foto: AHO Harald S. Hansen adjungeret professor på KVL Docent, dr.scient. Harald S. Hansen, Institut for Farmakologi, er blevet tildelt titlen adjungeret professor ved KVL for en femårig periode med tilknytning til Institut for Human Ernæring. Harald Hansen har i en årrække samarbejdet med kolleger på KVL inden for områderne essentielle fedtsyrer og appetitregulering, ligesom han har undervist i fedtets betydning i human ernæring. AHO Sommer i biblioteket... Husk de ændrede åbningstider i biblioteket fra mandag den 27. juni til og med fredag den 5. august. I den periode har biblioteket åbent mandag til fredag fra kl Uden for åbningstiden kan man kontakte bibliotekets personale via lokaltelefonnumre eller på . Bibliotekets officielle er ALN PLEXUS HOLDER SOMMERPAUSE og vender tilbage i slutningen af august Sommeren er nær, og dermed nærmer kvote 1-ansøgningsfristen til farmaceutuddannelsen sig. Spændende bliver det som altid at se, hvor mange ansøgninger DFU modtager, når fristen udløber til juli. Kvote 2-tallene fra marts viste, at interessen for at blive farmaceut tilsyneladende fortsat er stor blandt de uddannelsessøgende. Også interessen for den nye kandidatuddannelse i lægemiddelvidenskab vil blive afsløret til juli. Vi krydser fingre for, at vi i augustnummeret kan bringe artikler om den store søgning til DFU og byde hele 225 nye farmaceutstuderende og 25 lægemiddelvidenskabsstuderende velkommen. God sommer. JM og AHO 11

12 NY BEKENDTGØRELSE OM EKSAMEN AF FULDMÆGTIG INGE DEBOIS LAURSEN, STUDIEFORVALTNINGEN Den nye eksamensbekendtgørelse trådte i kraft den 1. september Studienævnet for bachelor- og kandidatuddannelserne, BK-studienævnet, har drøftet bekendtgørelsen: Ad 10 stk. 1 For kurser, der bedømmes ved undervisningsdeltagelse (fx øvelser og en del valgfag), skal det fastsættes, i hvilket omfang den studerende skal have deltaget i undervisningen for at opnå karakteren bestået. BK-studienævnet har efter indstilling fra institutterne besluttet, at de studerende skal have været til stede 100 pct. for at opnå karakteren bestået, hvilket skal anføres i fagbeskrivelserne for de enkelte studieenheder. Ad 11 stk. 1 Stave- og formuleringsevne skal indgå i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet, kandidatspecialet (specialeopgave allerede nu, da ikke nyt krav) og andre større skriftlige opgaver. BK-studienævnet har efter indstilling fra institutterne og i overensstemmelse med censorformandskabets holdning besluttet, at en vurdering af stave- og formuleringsevnen maksimalt kan medvirke til, at karakteren reduceres med en karakter, hvilket skal anføres i fagbeskrivelserne for de enkelte studieenheder. Ad 11 stk. 2 Bachelorprojekt og kandidatspeciale (specialeopgave allerede nu, da ikke nyt krav) skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. BK-studienævnet har besluttet, at resuméet skal affattes på engelsk, og at bedømmelsen af resuméet skal indgå på lige vilkår med alle øvrige afsnit i den skriftlige opgave, hvilket skal anføres i fagbeskrivelserne for de enkelte studieenheder. Ad 14 stk. 2 Det kan i studieordningen fastsættes, at en prøve med karakteren 5 eller derunder ikke kan tages om, hvis prøven er bestået efter regler fastsat i medfør af stk. 1. På farmaceutuddannelsens obligatoriske del (tidligere studieordning) og på den farmaceutiske bacheloruddannelse (studieordningen af 2003) er det som bekendt tilladt at have to 5-taller. BK-studienævnet har besluttet at fortsætte den hidtidige praksis og lade de studerende selv afgøre, om uddannelsen skal afsluttes med et eller to 5-taller, eller om de ønsker at forbedre 5-tallerne, det vil sige, at der ikke ønskes en automatisk udstedelse af et eksamensbevis, når uddannelsen er afsluttet med en eller to karakterer på 5. Foto: Mikal Schlosser Ad 18 stk. 2 En studerende, der alene mangler at bestå en enkelt af de prøver, der ifølge studieordningen er placeret i den afsluttende eksamenstermin, skal have mulighed for at gå prøven om i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. Den afsluttende eksamenstermin på bacheloruddannelsen er uddannelsens 6. semester, og på dette semester er der følgende enheder til bedømmelse: Øvelser i farmakognosi/naturstofkemi, bachelorprojektet, organrelateret farmakologi samt farmakognosi/naturstofkemi. Med hensyn til øvelser i farmakognosi/naturstofkemi samt bachelorprojektet forudsætter BK-studienævnet, at der rettes BK-studienævnet har drøftet den nye eksamensbekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. september

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS?

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37 / nummer 1 / februar / 2005 DFU: DANMARKS BEDSTE ARBEJDSPLADS? PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 37

Læs mere

Kemi-show. Årsfesten 2001: DFH i søgelyset. De nye farmaceutstuderende. Højskolens nye hjemmeside

Kemi-show. Årsfesten 2001: DFH i søgelyset. De nye farmaceutstuderende. Højskolens nye hjemmeside PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 33 / nummer 6 / december / 2001 Årsfesten 2001: DFH i søgelyset De nye farmaceutstuderende Højskolens nye hjemmeside Kemi-show PLEXUS tidsskrift

Læs mere

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004

PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 2 / april / 2004 Flere vil være farmaceut Nyuddannede Farmaceuters Erhvervsstatus PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år

Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Universitet volume 36 / nummer 5 / oktober / 2004 Farvel til Laila, Henning og Sven Erik DSR rundede 75 år PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske

Læs mere

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH

Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole volume 34 / nummer 1 / februar / 2002 Ny rapport: Apoteket årsag til manglende søgning til DFH PLEXUS / tidsskrift for Danmarks Farmaceutiske Højskole

Læs mere

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen

school of ph a r m aceu t ic a l science s k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceut- uddannelsen school of ph a r m aceu t ic a l sciences k ø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Farmaceutuddannelsen Indholdsfortegnelse Landets største SIDE 3 Farmaceut en karrierevej brolagt med lægemidler SIDE 4

Læs mere

PLE XUS vol. 40 nummer 4 september / 2008

PLE XUS vol. 40 nummer 4 september / 2008 PLEXUS vol. 40 nummer 4 september / 2008 plexus / vol. 40 / nummer 4 / september / 2008 En varm velkomst til vores nye studerende Hjertelig velkommen til de nye studerende her på Det Farmaceutiske Fakultet,

Læs mere

Hvad er der galt med eksamenssystemet? Skal nye farmaceutuddannelser. løse behovet for flere farmaceuter? Minister besøger Højskolen

Hvad er der galt med eksamenssystemet? Skal nye farmaceutuddannelser. løse behovet for flere farmaceuter? Minister besøger Højskolen PLEXUS Tidsskrift / tidsskrift for Danmarks for Danmarks Farmaceutiske Farmaceutiske Højskole Højskole volume volume 33 31 / nummer 45 september / oktober / 1999 2001 Hvad er der galt med eksamenssystemet?

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi.

Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009. Årets. Marbjerg Mark. Show!!! ... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. Nummer 01 14. sept. - 5. okt. 2009 Årets Marbjerg Mark Show!!!... bød de nye studerende velkommen med masser af humoristiske indslag og ironi. EFTERÅR 2009 Studenterrådet samarbejder med dine faglige organisationer

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20

lægemiddelområdet Studiestartstema: Velkommen til Side 6 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Medlemsblad for Pharmadanmark August 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet 6.740 timers klinisk farmaci om ugen på sygehusene side 20 Danske Dako er Big Pharmas foretrukne samarbejdspartner

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk

DJØF. Karriereguide 2009. Vejen til drømmejobbet. Danmarks måske stærkeste netværk DJØF Karriereguide 2009 Vejen til drømmejobbet Danmarks måske stærkeste netværk XXXXXXKURSERXXXXXXÅBE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKURS XXXXXXXDIPLO XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXÅB XXXXXXXÅBENXUDDAN

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger

CLUB ADIOGRAFEN JOURNAL RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER. Generalforsamlinger ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - APRIL 2012 JOURNAL CLUB RADIOGRAFENS KOMMUNIKATION MED PATIENTER DER ER TIL CT- UNDERSØGELSER 16 16 I DETTE NUMMER: 6 Generalforsamlinger 10 God praksis ved udvikling

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club.

ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME I DETTE NUMMER: En oplevelse for livet. Journal Club. ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - MARTS 2012 JOURNAL CLUB NO BLAME - NO SHAME 12 I DETTE NUMMER: 6 En oplevelse for livet 16 Journal Club 20 Jobsøgning EMNEORD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10

Læs mere

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16

Udenlandske kandidater vil gerne blive i Danmark Side 6. Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Medlemsblad for Pharmadanmark April 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Klinisk farmaci på Aarhus Universitetshospital, Danmarks bedste hospital side 16 Sådan bruger virksomheder personlighedstests

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer

DANMARKS DOMSTOLE. September 2007. Behovet er stort. Mediedommere kræver tilpasning. Norske mediedommere ved årets udgang. Fra advokat til dommer 38 September 2007 Behovet er stort Mediedommere kræver tilpasning Norske mediedommere ved årets udgang Fra advokat til dommer Dansk video efter svensk forbillede Chefstilling med overraskelser Synliggør

Læs mere

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS

Hvad er økonomi? Det sociale liv Les lanciers og skitur til Alperne. UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS POLIT EN Information om Økonomistudiet på Københavns Universitet UDVEKSLING I USA Akademiske udfordringer og den danske jantelov STUDIEJOBS Bliv student i Nationalbanken eller Økonomiministeriet Hvad er

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

CBS øger sit fokus på biotek

CBS øger sit fokus på biotek avis for copenhagen business school handelshøjskolen maj 200 cbs OBSERVER 4 CBS øger sit fokus på biotek Den 4. maj lancerer CBS, DTU og LIFE-fakultetet på Københavns Universitet i fællesskab kandidat-valgfaget

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere