R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R E F E R A T. Møde 2-2015. Fredensborg Seniorråd. Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus"

Transkript

1 Opdateret: 6. februar R E F E R A T Møde Fredensborg Seniorråd Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Anders Kopping, Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Helle Lassen. Afbud: Josée Linnemann, Jørgen Simonsen, Michael Huusom. Gæst: 11:30: Centerchef for Ældre og Handicap, Hans Bækvang. (Referat heraf: bilag 1) Mødeleder: Anders Kopping. 1) Valg af referent Anette Lewinsky er valgt som referent for møde 1 til 3 i ) Godkendelse af dagsordenen Finn Kamper-Jørgensens forslag om at drøfte De ældre og udviklingen af Fredensborg Kommune blev sat på dagsordenen som punkt 13. Dagsordenen i øvrigt godkendt. 3) Godkendelse af referat fra møde Godkendt. 4) Aktuelle sager a) Den kommunale madservice. Anders Kopping redegjorde for status. Centerlederen på Plejecenter Lystholm planlægger møder, hvor repræsentanter for de plejehjem, der aftager mad fra Lystholm, kan drøfte maden med køkkenlederen. Seniorrådet afventer udspil fra centerlederen. Redegørelsen taget til efterretning. b) Boligøkonomi på Plejecentre. Anders Kopping og Grethe Troensegaard har afholdt møde om sagen med borgerservicechef Henrik Vendelbo, som henviste til Hans Bækvang. Listen med udvidede spørgsmål er derfor sendt videre til Hans Bækvang. Spørgsmålet om lejefastsættelse er særlig aktuel i forbindelse med det nye plejecenter i Humlebæk. Side 1 af 10

2 Seniorrådet tog redegørelsen til efterretning og er enig i, at der følges op på sagen. Seniorrådet efterlyser åbenhed om boligudgifterne på plejecentrene. Oplysning efterspørges blandt andet i kommunens Pensionistguide fra A til Å og på kommunens hjemmeside. c) Forebyggelsesrådet. Forebyggelsesrådets virksomhed blev gennemgået af Finn Kamper-Jørgensen. Forebyggelsesrådet blev nedsat i 2014 på det foregående Seniorråds initiativ. Finn Kamper-Jørgensen har siden oprettelsen fungeret som formand. Efter 3 møder i Forebyggelsesrådet så Finn Kamper-Jørgensen sig nødsaget til at skrive til borgmesteren, at rådet ikke konstruktivt kunne fortsætte på de eksisterende præmisser. Finn Kamper-Jørgensen henstillede under henvisning hertil Seniorrådet til at afvente borgmesterens udspil vedrørende videreførsel af Forebyggelsesrådet. Seniorrådet tog redegørelsen til efterretning og afventer borgmesterens udspil. d) Brochure om Seniorrådet. Telefonmøde den 28. januar 2015 mellem Michael Huusom, Anette Lewinsky og en grafiker og journalist fra AD Media. Indlæg fra Seniorrådets medlemmer er sendt til bureauet, der p.t. arbejder på at udfærdige forslag til brochure på baggrund af det modtagne materiale. Redegørelsen taget til efterretning med den bemærkning, at færdiggørelse af brochuren afventer Seniorrådets beslutning om fremtidig struktur og arbejdsgange, så brochuren bliver up-to-date. e) Rente på kommunalt kautionerede indskud på huslejekontrakter. Seniorrådet rettede i november 2014 henvendelse til Fredensborg Kommune og spurgte om bankernes rente i de tilfælde, hvor kommunen kautionerer for banklån til indskud på huslejekontrakter. Kommunen har svaret, at Fredensborg Kommune ikke yder kaution på indskud på huslejekontrakter. Det beror på en beslutning i forbindelse med kommunesammenlægningen, at kommunen alene yder lovpligtig kaution. Det er ikke tilfældet vedrørende de pågældende indskud på huslejekontrakter. Seniorrådet afslutter sagen under henvisning til kommunens udmelding. f) Seniorrådets mødedatoer i (Bilag 2) Mødedatoer er som vedtaget på Seniorrådets møde 10, Møderne i juni og september skal dog flyttes på grund af Social- og Seniorudvalgets mødedatoer. Grethe Troensegaard tager de mødedatoer, der skal flyttes, op på kommende møde. g) Årsrapport Grethe Troensegaard sammenskriver indkommet materiale og forventer, at den færdige årsrapport foreligger på Seniorrådets martsmøde. h) Frokostmøde med Borgmester og direktion 31. marts. Planlægning drøftes på martsmødet. i) GPS lov. Anette Lewinsky redegjorde for, at der i 2010 blev indsat en ny bestemmelse i den Sociale Servicelov, jf Herefter kan anvendelse af personlig alarm og pejlesystemer anvendes, medmindre den pågældende modsætter sig det. Side 2 af 10

3 Hovedregelen er altså, at samtykke ikke er påkrævet. Det var det indtil Uden GPS er demente udsat for at forvilde sig og blive ramt af færdselsulykker m.m. Derfor er kendskab til lovændringen hos plejepersonalet vigtig. Seniorrådet besluttede ved et kommende møde med chef for Ældre og Handicap at forespørge om instruktion af og praksis hos plejepersonalet i kommunen med hensyn til anvendelse af GPS. j) Ankeafgørelser/Klagesager. Anette Lewinsky anmoder på Seniorrådets vegne centerchef Hans Bækvang om at få tilsendt gældende statistik over Den Sociale Ankestyrelses behandling af kommunens klagesager. 5) Deltagelse i / referater fra eksterne grupper m.v. a) Seniorrådets besøg i Folketinget: Dato: 26. januar Deltagere i mødet var Anders Kopping, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner, Helle Lassen, Michael Huusom og Niels Søndergaard. Astrid Krag MF(A), der er ældreordfører, førte rundt i Folketingets lokaler. Seniorrådets ældrepolitiske spørgsmål, der var sendt til Astrid Krag, blev ikke besvaret på stedet, så det faglige udbytte af besøget var begrænset. På forespørgsel oplyste Astrid Krag, at loven om revalidering, Serviceloven, 83 a, er vedtaget i den foreslåede form. Den nye bestemmelse om revalidering skal følges i kommunerne og blandt andet inkorporeres i kommunernes kvalitetsstandarder. Rapport om Folketingsbesøget taget til efterretning. b) Pårørenderåd i aktivitets- og plejecentre. Grethe Troensegaard oplyste, at Øresundshjemmet har fået nødvendig markise stillet i udsigt. Endvidere er der nu en ansat til stede fra kl. 11 til 19, så pårørende på besøg ved aftenstid kan få oplysning om sin pårørendes situation. c) Nyt plejecenter i Humlebæk. Orientering af centerchef Hans Bækvang ved mødet. Se bilag 1 med referatet fra mødet. d) Valg til Danske Ældreråds bestyrelse. Finn Kamper-Jørgensen stiller op til valget. Valg af 2 repræsentanter fra Fredensborg Seniorråd til valgmøde den 4. marts kl. 15 på Nordsjællands Konferencecenter i Allerød. Finn Kamper-Jørgensen redegjorde for sin motivation til at stille op. Som pensioneret læge prioriterer han at styrke ældrebefolkningens sundhed og mulighed for at leve et liv med høj livskvalitet og god funktionsevne uanset, om den ældre er rask eller syg. Seniorrådet har 2 stemmer til valget. Michael Huusom har erklæret sig indforstået med at give møde og eventuelt medtage fuldmagt fra Seniorrådet til at stemme på Finn Kamper-Jørgensen. Seniorrådet besluttede, at Michael Huusom repræsenterer Seniorrådet med fuldmagt til at afgive Seniorrådets 2 stemmer. 6) Orientering fra So-Su gruppen a) Social- og Seniorudvalgets dagsorden den 4. februar Flere punkter på dagsordenen er af ældrepolitisk interesser, men gruppen finder ikke anledning til at fremsætte kommentarer til udvalget. Side 3 af 10

4 b) Referat fra gruppen. Gruppen holdt møde den 2. februar 2015 og drøftede dagsordenen til Social- og Seniorudvalgets møde den 4. februar Finn Kamper Jørgensen rapporterede fra KL konference om supersygehuse og kommunerne. Der er udarbejdet et notat fra gruppemødet den 2. februar 2015, hvor enkelthederne er gennemgået. (Bilag 3) 7) Orientering fra Teknikgruppen a) Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets møde den 27. januar Af interesse for Seniorrådet er dagsordenspunkt 26, Trafikbestilling for Punktet gav ikke Teknikgruppen anledning til kommentarer til udvalget. b) Referat fra gruppen. Meningsudveksling pr. mail, intet gruppemøde. c) Udvalget for Infrastruktur og Trafiks dagsorden den 15. januar. Ikke grundlag for kommentarer til udvalget. d) Referat fra gruppen. Møde med kommunens Team Trafik, referat herfra: bilag 4. Mødet fandt sted den 5. december 2014, og Team Trafik redegjorde for status på busbestilling. Seniorrådet gav udtryk for ønske om, at der arbejdes for en større sammenhæng mellem Flextur og det øvrige transportsystem, så ordningen kan komme alle borgere til gavn. Som det er nu, kan Flexturbilletten ikke bruges til det øvrige transportsystem, kæledyr må ikke medtages, og ordningen er tidsbegrænset. Det er forhold, Seniorrådet henstiller, at der rettes op på. 8) Orientering fra IT- og Kulturgruppen a) Fritids- og Idrætsudvalgets møde den 2. februar. Kommentarer: Der er 2 punkter af ældrepolitisk interesse, men de giver ikke anledning til kommentarer til udvalget. b) Referat fra gruppen. Intet møde, men mailudveksling. 9) Diverse Intet. 10) Økonomi og budget Regnskab og Budget. Niels Søndergaard refererede som Seniorådets kasserer fra møde med centerchef for Politik og Strategi, Mie Gudmundsson. Regnskab 2014 og budget 2015 blev gennemgået. Seniorrådet tog redegørelsen til efterretning. 11) Reorganisering i Seniorrådet a) Forretningsorden tilrettes. Side 4 af 10

5 Bestemmelse om tilretning af forretningsorden udsættes til næste møde, hvor Niels Søndergaard vil fremlægge forslag til ændringer i den gældende forretningsorden. b) Stedfortræderregel. På januarmødet behandlede Seniorrådet forslag om, at en stedfortræder, der har virket som medlem i en 3 måneders periode, på ny kan indkaldes til et enkelt møde i Seniorrådet, når et medlem er forhindret i at møde. Forslaget er blevet forelagt kommunens administration, der har afslået under henvisning til, at dette ville kræve en vedtægtsændring, og henviste samtidig til de diæter, kørepenge m.v., en vedtagelse ville medføre. Danske Ældreråd er også blevet spurgt og har givet udtryk for samme holdning. Seniorrådet besluttede derfor at lade forslaget bortfalde. c) Fuldmagtsregel. I sammenhæng med drøftelserne om forslag til stedfortræderregel blev der grund til at gøre opmærksom på, at et medlem af Seniorrådet, som ikke kan deltage i et møde, ikke kan give fuldmagt til et af de medlemmer, der møder. 12) Næste møde: 13. marts 2015, kl. 09:00-13:00 Gæst: Hans Nissen inviteres. 13) De ældre og udviklingen af Fredensborg Kommune, jfr.dagsordenens punkt 2 Finn Kamper-Jørgensen har anmodet om, at punktet tages på dagsordenen under henvisning til avisartikel om kommunens plan om at afholde borgermøder i løbet af foråret. Ved møderne ønsker man at høre borgernes bud på, hvordan kommunens bysamfund skal udvikle sig i den nære fremtid. Af tidsmæssige grunde udsatte Seniorrådet sagen til nærmere drøftelse ved det kommende Seniorrådsmøde. 14) Eventuelt Grethe Troensegaard opfordrede medlemmerne til på det næste Seniorrådsmøde at komme med forslag til det kommunale budget Mødet slut kl. 12:55. SR2015 referat møde Bilag: 1. Referat af mødet med Hans Bækvang d. 3. februar Seniorrådets mødedatoer i Notat fra møde i Sosu-gruppen 4. Referat fra Teknikgruppens møde med Team Trafik Side 5 af 10

6 R E F E R A T Møde med Ældrechef Hans Bækvang Tirsdag den 3. Februar kl Sidste nyt Hans Bækvang henviste til de 12 punkter, hvor Sidste Nyt vil blive behandlet. 2. Status nyt plejehjem. Der bliver nu fra KUBEN lagt sidste hånd på forslag byggeprogram. Den foreslåede placering på boldbanen ved Baunebjergskolen bliver måske ændret. Sagen vil tidligst komme på dagsordenen i Social- og Seniorudvalget i april. 3. Status Ældrepuljen 2014 Enkelte af projekterne er ikke gået helt efter planen, hvilket hovedsagelig skyldes rekrutteringsproblemer. Langt de fleste projekter er gået efter planen. Kommunens tilbagemelding om projekterne fremgår af bilag til Social- og Seniorudvalgets møde d. 4. februar 2015 sag 22. Hans Bækvang nævnte, at f.eks. puljen til rengøring i påsken ikke har haft den store interesse. 4. Status Ældrepulje 2015 Der er modtaget tilsagn om alle ansøgninger i 2015, 7,4 mio kr. Der ansøges om at måtte overflytte ca kr. ubrugte midler fra 2014 til Nye ansøgninger til Ældrepuljen 2016 Nye ansøgninger til Ældrepuljen skal indsendes i september måned. Det påregnes, at kommunen vil modtage en bevilling af samme størrelse som i I august måned vil Seniorrået blive spurgt om ønsker. 6. Nye budgetstramninger i 2015? Der er konstateret en stigning i indlæggelser på 6-8%, hvor stigningen på regionsplan er 2%. For hele landet er der stort set ingen stigning. Der er f.eks. tale om kræft- og hjertelidelser. Genindlæggelser som kunne være forebygget udgør kun en meget lille andel af genindlæggelserne. Stigningen er størst for mænd år. Desuden ligger Fredensborg Kommune næsthøjst i hele landet, hvad genindlæggelser angår. Der er tale om en samlet merudgift på indlæggelser på 12 mio kr. Der er desuden stigende handicapudgifter, hvor Fredensborg Kommune er 20% højere end gennemsnittet. Der er tale om 36 mio kr. i merudgift. Det er ikke politisk besluttet, hvor der skal spares på grund af merudgiften, men besparelser på Social- og Sundhedsområdet kan komme på tale. Side 6 af 10

7 Seniorrådet mødedatoer 2015 Møderækken vedtaget på møde 10 i Det kan blive nødvendigt at flytte septembermødet, da Social- og Seniorudvalget har flyttet sit møde Møde i seniorråd Fredag d. 9. januar Tirsdag d. 3. februar (flyttet) Fredag d. 13. marts Tirsdag d. 7. april Fredag d. 8. maj Torsdag d. 4. juni Fredag d. 14. august Fredag d. 11. september Fredag d. 25. september (flyttes?) Fredag d. 6. november Fredag d. 4. december Sosugruppen Social- og Seniorudvalget Mandag d. 12. januar Onsdag d. 4. februar (flyttet) Mandag d. 16. marts Tirsdag d. 7. april Mandag d. 8. maj Mandag d. 8. juni Mandag d. 17. august Mandag d. 14. september Onsdag d. 30. september (flyttes) Mandag d. 9. november Mandag d. 7. december Møder i Seniorrådet alle dage kl. 9 max. 13, undtaget herfra dog d. d. 4. juni. Side 7 af 10

8 Noter fra møde i Seniorrådets social og sundhedspolitiske gruppe 2. februar februar 2015/fkj rev. Til stede: Anette Lewinsky, Helle Lassen, Anders Kopping, Finn Kamper-Jørgensen (holdt hos Anette) 1. Gennemgang af Social- og Seniorudvalgets dagsorden for møde 4. februar Det anbefales i dagsorden + bilag - at læse redegørelsen om 7 mio kr. ældrepuljen alt for omfattende til kortfattet gengivelse her. Puljen har igangsat og videreudviklet aktiviteter inden for 3 hovedområder: Styrket rehabilitering og genoptræning Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Der er god gang i flere af de aktiviteter, som seniorrådet har foreslået fx sansehaver, faldforebyggelse, demens-området. Huske 1. at SOSU gruppen på demens-området skal bidrage med at videreudvikle tingene mod en egentlig demenspolitik, 2. at involvere Grehe Zöllner i ernæring/kost/mad udviklingen, 3. følge op på proces for 2016 ansøgning og SR involvering. 1.2 Der er indkøbt et ledelsesinformationssystem til forvaltningen, som kan levere oplysninger om sundhedsforhold og økonomi bla. med henblik på at forebygge overflødige hospitalsindlæggelser, se på resultaterne i de forskellige plejedistrikter mv 1.3 Vedr. Øresundshjemmet: Der søges dispensation for enkelte boligers manglende køkkener, så der kan ydes boligstøtte uden at etablere disse køkkener. 1.4 Der afsættes ca ½ mio kr til en såkaldt klippekortordning, hvor ca 110 af de svageste borgere kan spare sammen til hjælp efter eget ønske 1.5 Der ryddes op i alle borgeres medicinkort snarest mhp på aktuel status over den enkelte borgers medicinordinationer.(sagen handler om det Fælles Medicin Kort) 1.6 Sundhedsaftale , den administrative udfyldelse af de politiske målsætninger, vedtaget af det såkaldte sundhedskoordinationsudvalg. Mange vigtige elemener, der skal følges op lokalt i de kommende år for at sammenbinde sygehus-kommune-almen lægepraksis 1.7 Nyt plejecenter varslet til drøftelse på kommende udvalgsmøde bør give anledning til uddybende spørgsmål til Hans Bækvang ved hans tilstedeværelse ved SR-mødet, bla vedr. indretningsplan, køkken mv og evt. senere fortræde for udvalget 2. SOSU-temaer på Fritids- og idrætsudvalgets dagsorden for møde 2. februar 2015 Gennemgået ud fra sundhedspolitiske og forebyggelsesmæssige synspunkter 2.1 Omfattende redegørelse for den forebyggende indsats. Bør læses af interesserede. Viderefører indsats vedr- tobak og alkohol påbegynder yderligere Sundhedsstyrelses forebyggelsespakker vedr. fysisk aktivitet og vedr. mental sundhed. Viderefører sundhedstjek Side 8 af 10

9 NOTAT Trafik Fra: 19. januar 2015 Referat Møde med Seniorrådets Teknikgruppe den 5. december 2014 Deltagere: Seniorrådets Teknikgruppe Michael Huusom Niels Søndergaard Anders Kopping Team Trafik Jacob Hansen Wrisberg Michael Høj Rasmussen Karoline Grum-Schwensen Busbestilling 2016 Team Trafik redegjorde for status på den nuværende busbestilling, som blev besluttet på PMKU den 1. april Sagen kan ses i referatet. Kort over eksisterende busruter kan hentes på Movias hjemmeside. Nuværende kriterierier der har været brugt i busbestillingen er primært: Antal påstigere, skolebørn og pendlernet. Seniorrådet ser gerne at der i busbestillingen også prioriteres områder, hvor der bor eller er funktioner som betjener ældre borgere. Flextur kampagne Vil i efteråret 2014 blive målrettet Kokkedal Øst. Når Telebussen nedlægges i efteråret 2015, laves en større kampagne for alle kommunens borgere. Tilgængelighedsnet Team Trafik ønsker at der i Fredensborg Kommune fremadrettet udarbejdes en tilgængelighedsplan, der skal munde ud i, at der kan udpeges tilgængelighedsruter og -net i bysamfundene. Princippet er beskrevet i Vejregel håndbogen Færdselsarealer for alle og Holbæk Kommune har udarbejdet Tilgængelighedsplan 2010, som kan bruges som inspiration til opgavens løsning i Fredensborg Kommune. Side 9 af 10

10 Mobil appen Rapport fra Stedet ønskes udviklet, således at det bliver muligt for borgere o.a. at indberette data om tilgængelighed. Appen kan pt. ikke håndtere det antal niveauer, som er nødvendigt for at kunne nuancere data ind- og output. Appen udvikles i samarbejde mellem Team Trafik og IT. Øvrige opgaver i 2015 TUI vil udføre en Infrastrukturanalyse Eventuelt Seniorrådet ønsker at der arbejdes for en større sammenhæng mellem Flextur og det øvrige transportsystem, for at ordningen skal kunne komme alle borgere til gavn. Som ordningen er nu kan flextur billetten ikke bruges til det øvrige transportsystem, kæledyr må ikke medtages og ordningen er tidsbegrænset. Side 10 af 10

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde 1-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann,

Læs mere

R E F E R A T. Møde 11-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00. Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal

R E F E R A T. Møde 11-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00. Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Opdateret: 13. december kl. 19:00 R E F E R A T Møde 11-2014 Fredensborg Seniorråd Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00 Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Til stede: Anette Lewinsky, Jørgen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Møde den 30. august Mandag 30.08.2010 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2010: Budgetrevision 3 på Social- og Seniorudvalgets

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde KB-møde Mandag 28.04.2014 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før KB 3 Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet

Læs mere