R e f e r a t MØDE Fredensborg Seniorråd. Torsdag den 4. juni 2015 kl Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R e f e r a t MØDE 6-2015. Fredensborg Seniorråd. Torsdag den 4. juni 2015 kl. 13.00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus"

Transkript

1 ! R e f e r a t MØDE Fredensborg Seniorråd Torsdag den 4. juni 2015 kl Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troensegaard, Niels Søndergaard, Anders Kopping, Helle Lassen, Anette Lewinsky, Grethe Zöllner. Gæster: a) Økonomichef Mads Toftegaard Madsen og sekretariatschef Mie Gudmundsson kl Tema: Budgetproces og samarbejde mellem Seniorråd, forvaltning og politikere (Referat, Bilag 1) b) Souschef i Ældre og Handicap, Susanne Samuelsen kl Tema: Byrådets Ældrepolitik. Konsekvenser af besparelser. (Referat, Bilag 2) TEMA: FORMALIA I 1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt. D A G S O R D E N 2. Godkendelse af referat af møde Godkendt med følgende rettelser: Punkt 13 tilføjelse: Formanden og kassereren tager udmøntningen og størrelsen af 2015 budgettet op med kommunens administration. Punkt 14 b. rute 393 skal være rute 383. Punkt 14 m. Anette Lewinsky indtræder i kulturgruppen. TEMA: SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET 3. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet Social- og Seniorudvalgets møde den 8. Juni Side! 1 af! 6

2 ! Dagsordenen indeholdt dels en række konkrete enkeltsager, dels et åbent bilag Mål og perspektiver, dels et lukket bilag om besparelser Seniorrådets afgav et samlet notat til udvalget med sine synspunkter (Bilag 3) Sag 66 om klippekortordning Sagen handler om at de svageste stillede hjemmehjælpsmodtagere gennem en såkaldt klippekortsordning kan spare sammen og selv bestemme den ekstra tildelte hjælp. Opbakning fra Seniorrådet. Foreslår god information om ordningen Sag 68 om placering af nyt pleje- og rehabiliteringscenter Sagen handler om den endelige placering af centret. Seniorrådets hovedsynspunkt: Skal ligge bynært. Højt prioriterede funktioner desuden anført i vor udtalelse, bl.a. at transportmulighederne skal være gode til centret Besparelser Seniorrådet har tidligere formuleret sine generelle synspunkter på 2015-besparelser til Økonomiudvalget og gentog disse principielle synspunkter. De er: Kommunen har gode ældrepolitiske målsætninger, som vi bakker op om Den demografiske prognosemodel er et godt grundlag for service- og Budgetplanlægning på ældreområdet. Eventuelle besparelser må ikke ramme kommunens kerneydelser. Eventuelle serviceforringelser meldes direkte ud til befolkningen. Frivillig indsats må ikke planlægges at skulle erstatte lønnet, kommunal indsats. TEMA: TEKNIK. TRANSPORT. TILGÆNGELIGHED 4. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet Plan-, Klima- og Miljøudvalgets møde den 2. Juni Kommentarer: Seniorrådet afgav kommentar til Sag 122. Høring om forslag til ny flextur. Desuden har Michael Huusom haft foretræde for Plan-, Klima- og Miljøudvalget i samme sag (Bilag 4) Det besluttedes at udsende en pressemeddelelse om flexturs ordningen. Sagen handler om vor og Handicaprådets betænkelighed ved at afskaffe rabatordning for medrejsende støttepersoner for svage og handicappede, der anvender flexture. TEMA: KOMMUNIKATION OG IT 5. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet Side! 2 af! 6

3 ! Ingen kommentarer til dagsordener. Specifikke sager Niels Søndergaard forelagde IT- og Kommunikationsgruppens forslag til oprettelse af hjemmeside m.m. Det blev besluttet at hjemmesiden har 1. Prioritet. Kommunikationsstrategien omfatter desuden en række temaer (Bilag 5): Seniorrådets mødereferater, pressemeddelelser, orientering til Seniorrådsmedlemmer, grafisk design, pressekontakt, nyhedsbreve, arkiveringsregler, prokuraregler, vedtægter og samarbejdsaftale, forretningsorden, korrektur. Disse temaer tages gradvist op. TEMA: KULTUR. FRITID. IDRÆT 6. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet Ingen kommentarer til dagsordener eller Specifikke sager TEMA: POLITIK OG ØKONOMI 7. Dagsordener for de politiske udvalg, eventuelle kommentarer fra Seniorrådet Kommunens årsplan for budget, økonomi og besparelser har flere faser. Seniorrådet har til primo juni afgivet følgende kommentarer: Til økonomiudvalgets møde 18. maj 2015 og efterfølgende byrådsmøde: Seniorrådets synspunkter på 2015 besparelser på ældreområdet (Bilag 6 af 17. maj). Vi fraråder at fjerne professionel ledelse fra dagcentre i nord og kommenterer flere andre 2015 spare emner Til Social- og Seniorudvalgets møde 8. juni: Seniorrådets kommentarer til en række dagsordenspunkter. Se omtalen under temaet Social og sundhedspolitik Seniorrådets høringssvar på Administrationens 1. budgetvurdering Overskifterne i denne ret omfattende tilbagemelding er: Gode målsætninger for den vedtagne ældrepolitik Fastholde anvendelsen af demografisk prognosemodel Analyse af det brede sundhedsbudget og vurdering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet Fredensborg kommune som forsøgs- og udviklingsorienteret kommune Grundlæggende synspunkter i en prioriteringssituation Nye tiltag Side! 3 af! 6

4 ! Seniorrådet vil nøje følge budgetprocessen og rådgive med sine synspunkter på passende tidspunkter, - antageligt ultimo august næste gang, hvor forvaltningens 5 % besparelsesforslag offentligt fremlægges for politikerne. Presseformidling vil indgå i overvejelserne. TEMA: FORMALIA II 8. Seniorrådets økonomi, budget og regnskab Der var udsendt Internt Seniorrådsnotat vedr. budget, herunder diæter og kørselsgodtgørelse indeholdende principper, status for diæter og kørsel 2015 og administrationens kommentarer til konkrete eksempler på budgetanvendelser. Principperne handler bl.a. om, - at den tildelte budgetramme skal overholdes, - at seniorrådet kan frit anvende budgettet i overensstemmelse med gældende lovgivning og aktuel kommunal praksis, - at kørselsgodtgørelse for seniorrådsrelaterede formål fuldt ud skal refunderes, - at aftaler vedr. diæter overholdes, - at eventuelle gaver, eksterne frokoster mv fastlægges af seniorrådet under hensyn til kommunal praksis og seniorrådets sammensætning af ulønnede, frivillige medlemmer. Formand og kasserer har været til første forhandlingsrunde med Mie Gudmundsson og på det grundlag udarbejdet det foreliggende forslag. Der var tilslutning til principperne. Formanden bad om eventuelle senere synspunkter på de kommentarer som administrationen havde til specifik budgetanvendelse Næste forhandlingsrunde er aftalt før sommerferien. Kassererens økonomiske status i øvrigt taget til efterretning 9. Specifikke sager. Kommende møder a. Seniorrådets årsberetning Årsberetningen er færdigtrykt. Er udleveret til byrådsmedlemmer samt nøglepersoner i forvaltningen. Seniorrådets medlemmer tager sig af uddeling til biblioteker m.v. Pressemeddelelse overvejes (er efterfølgende sket, Bilag 7) b. Brochure for Seniorrådet. Brochuren er færdigtrykt. I lighed med årsberetningen udleveres brochuren til byrådsmedlemmer samt nøglepersoner i forvaltningen, samt til de firmaer der har annonceret i brochuren. Formidlingsstrategi inklusive pressemeddelelse overvejes Side! 4 af! 6

5 ! c. Pensionistudflugten Grethe Troensegaard og Anders Kopping har deltaget i møde vedr. pensionistudflugt. Der er 600 deltagere pr. dag, og frokosten foregår i to forskellige dæk ombord på skibet. Frokosten er tag-selv-bord, hvilket betyder, at det er vanskeligt at få kontakt til alle på én gang. Da det vil betyde, at det er vanskeligt at give sponsorerne den nødvendige PR, og da der samtidig er et tidspres, foreslås det at udelade sponsorgaver i Seniorrådet godkendte dette forslag, som meddeles borgmesteren. d. Gæster i 2. halvår Udsat til næste møde. e. Referater fra afholdte (især) eksterne møder. Danske Ældreråd (Repræsentantskabsmøde, Konference) Deltagere i repræsentantskabsmødet: Jørgen Simonsen, Anders Kopping, Grethe Troensegaard. I konferencen de nævnte samt Michael Huusom, Niels Søndergaard, Anette Lewinsky og Grethe Zöllner. Referat fra repræsentantskabsmødet og konferencen findes på Danske Ældreråds hjemmeside Efter konferencen er indtryk og kommentarer fra flere deltagere samlet meddelt Seniorrådet i specielt uddelt bilag f. Nordgruppen. Næste møde 9. Juni 2015 g. Regionsældrerådet. Næste møde 18. Juni 2015 h. Forebyggelsesrådet. Næste møde 17. Juni Formanden orienterede om Forebyggelsesrådet. Handlingsplan for fysisk aktivitet på vej. Der skal tages hul på nyt tema: Mental sundhed ved mødet. Efterårsmøderne fokuseres på temaerne som nævnt og som noget nyt: Mad og senere Lighed i sundhed i. Arbejdsgrupper i Seniorrådet. Seniorrådet har besluttet at etablere en kulturgruppe. Medlem Jørgen Simonsen og Anette Lewinsky. Taget til efterretning. j. Næste møde: fredag den 14. august kl ANDET OG EVENTUELT. 11. OPSUMMERING AF/ OPFØLGNING EFTER MØDET. Side! 5 af! 6

6 ! 1. Efter junimødet har der været betydelig aktivitet i lokalpresse og DR P4 baseret på pressemeddelelse om huslejeberegning på plejehjem, - en sag som Danske Ældreråd har forelagt to ministerier med henblik på eventuel lovrevision. Støtteregler og beregningsregler for arealer og dermed husleje niveau er problematiske kan føre til urimelige huslejeforskelle. Anders Kopping har forestået Seniorrådets mediekontakter 2. Niels Søndergaard har desuden efter mødet udarbejdet sit forslag til hjemmeside, fremsendt internet-adresse og bedt alle om at melde tilbage, således at vi efter sommerferien ved augustmødet kan drøfte eventuel offentliggørelse 3. KLs ældrepolitiske konference er annonceret til 21. september. 4. Der har været afholdt borgmesterfrokost med Seniorrådet + ledende forvaltningspersonale 2. juni Der var tale om udskudt nytårsfrokost. Der foreligger ikke referat fra indlæggene under frokostmødet Bilagsoversigt 1. Referat af møde med Sekretariatschef Mie Gudmundsson og økonomichef Mads Toftegaard Madsen Torsdag den 4. Juni Referat af møde med Souschef Susanne Samuelsen, Ældre og Handicap Torsdag den 4. Juni Seniorrådets kommentarer til en række dagsordenspunkter på Social- og Seniorudvalgets møde 8. juni Flextur. Foretræde for udvalg med seniorrådssynspunkter 5. IT-og pressegruppe. Referat og kommissorium 6. Seniorrådets synspunkter på 2015 besparelser på ældreområdet med henblik på økonomiudvalgsmøde 18. maj 2015 og efterfølgende byrådsmøde 7. Pressemeddelelse vedr. årsberetning Bedre tilgængelighed for ældre Side! 6 af! 6

7 B1 SR Referat af møde med Mie G og Mads T.! R E F E R A T MØDE MED Sekretariatschef Mie Gudmundsson og økonomichef Mads Toftegaard Madsen Torsdag den 4. Juni 2015 Tema for mødet: Budgetproces og samarbejde mellem Seniorråd, forvaltning og politikere Som baggrund for drøftelserne havde Seniorrådet sammenstillet en række regler og aftaler vedrørende Ældreråd/ Seniorråd og deres funktion samt formuleret den eksisterende praksis for høring og samarbejde samt eksemplificeret, hvorledes man f.eks. gør i nogle andre kommuner (notat af 26. Maj 2015). Mie Gudmundsson indledte med at referere til, at samarbejdet mellem Byrådet og Seniorrådet er baseret på to ting: Seniorrådets vedtægter og Samarbejdsaftalen. Hun bekræftede bl.a. det hovedprincip, at Seniorrådet modtager dagsordner til alle fagudvalgsmøder samt økonomiudvalgsmøder og byrådet, samtidig med at politikerne modtager materialet. Seniorrådet havde på forhånd rejst spørgsmålet om Seniorrådets adgang til lukkede bilag. Adgangen er styret af Forvaltningsloven og Offentlighedsloven, og når det drejer sig om lukkede bilag, er der tale om streng tavshedspligt. Det er således ikke tilladt at drøfte sådanne bilag med f.eks. ægtefælle, ligesom bilagene skal holdes skjult. Ved mødet blev der udleveret 2 lukkede bilag til Seniorrådets medlemmer. Sagerne handlede om udbud af hjemmehjælp og foreslåede besparelser på ældreområdet. Tavshedspligten blev understreget. Seniorrådet kan søge aktindsigt, og Seniorrådet kan afgive kommentarer. Såfremt aktindsigten drejer sig om sager på lukkede bilag, skal henvendelse rettes til Mie Gudmundsson. Seniorrådsmedlemmer nævnte, at en tidlig indsigt i sager kunne være vigtig, f.eks. som man kender det fra deltagelse i forberedende udvalg om plejehjemsbyggeri, ansøgninger til Ældrepuljen. På forespørgsel oplyste Mie, at det ikke er muligt at få sager oplyst/tilsendt på forhånd. Seniorrådet får sager tilsendt på samme tid som byrådsmedlemmer/ udvalgsmedlemmer. Der udspandt sig en diskussion om, hvor meget Seniorrådet skal informeres om. Et eksempel på manglende kommunikation er spørgsmålet om forebyggelseskoordinatorerne, hvor Seniorrådet ikke er blevet informeret, da antallet af koordinatorer blev reduceret fra 3 til 2. Seniorrådet blev opfordret til en direkte dialog herom med Susanne Samuelsen. Seniorrådet oplyste, at vi ønsker at få oprettet egen hjemmeside. Mie oplyste, at vi selv skal bekoste den, men den må gerne linkes til kommunens hjemmeside. Det er ikke tilladt at bruge kommunens domæne. Side! 1 af! 2

8 ! Mads Toftegaard Madsen informerede om budgetprocessen, der nu bl.a. som følge af folketingsvalget er udskudt i 14 dage. I mellemtiden er alle overførsler stoppet og udskudt til Anlægsprojekter sættes i stå (33 mio kr.). Kommunen har derudover for at sikre kassebeholdningen optaget et lån på 31 mio kr. Han henviste til kommunens hjemmeside, hvor detaljerne findes. Der er sædvanligvis et forårs- og et efterårsbudgetseminar i byrådet. Hvis Seniorrådet har kommentarer til forårets administrative budgetoplæg eller det samlede sparekatalog vil det kunne sendes ud sammen med efterårets budgetmateriale, hvis administrationen har bemærkningerne senest 18. august. Seniorrådet nævnte, at høringssvaret på forårets budgetoplæg efter aftale er udsat til efter juni Seniorrådsmødet. Seniorrådet har desuden allerede kommenteret 2015 besparelsesforslag over for økonomiudvalget og bl.a. frarådet visse besparelser. De politiske udvalg forelægges i juni de foreliggende besparelsesforslag fra forvaltningen. Indstillingerne vil være til orientering. Der skal først senere træffes beslutninger. Besparelsesforslagene udgør som udgangspunkt 5 pct. på alle politikområder, svarende til 125 mio. kr. for hele organisationen. Enkelte områder (handicap) er dog friholdt, da der allerede er vedtaget handleplaner. Det er administrationens forventning, at behovet for besparelser til budgetvedtagelsen i september vil være væsentlig lavere end de 5 pct. Mads Toftegaard oplyste, at der ikke træffes beslutninger før til august (senere udskudt til september). Seniorrådet kan afgive kommentarer på pasende tidspunkter i budgetprocessen, bl.a. også når forvaltningens oplæg til besparelser lægges frem i slutningen af august. Da den kommunale medfinansiering af bl.a. sygehusvæsenet har medvirket til at sprænge kommunens budget og udløse besparelser, blev det fra Seniorrådet foreslået at anvende den demografiske fremskrivningsmodel, også på disse udgiftskategorier, for at få et realistisk billede. Mads Toftegaard kunne ikke på stedet oplyse om detaljerne i demografimodellen, men fandt den i almindelighed relevant i kommunens budgetplanlægning.. Formanden for Seniorrådet takkede for en god og konstruktiv drøftelse. SR2015 Referat møde med Mie Gudmundsson og Mads Toftegaard Madsen 4. Juni 2015 (2) Side! 2 af! 2

9 B2 SR Referat af møde med S.Samuelsen! R E F E R A T MØDE MED Souschef Susanne Samuelsen Ældre og Handicap Torsdag den 4. Juni 2015 Tema for mødet: Byrådets Ældrepolitik. Konsekvenser af besparelser. Seniorrådet havde forud for mødet fået tilsendt en faglig profil fra LinkedIn om Susanne, og hun havde fået tilsendt visse spørgsmål, men var også blevet bedt om at tale om det, der aktuelt optog hende i sit arbejde i Ældre og Handicap. Susanne udleverede desuden en kopi af en power point præsentation: Mål og Perspektiver Politikområde 13, pleje og omsorg. Susanne Samuelsen takkede for invitationen til at komme til mødet. Susanne Samuelsen arbejder tæt sammen med ældrechef Hans Bækvang. Forvaltningen har besluttet, at Susanne Samuelsen vil erstatte Hans Bækvang ved Seniorrådets periodiske møder med administrationen. Susanne Samuelsen fik overrakt Seniorrådets nye brochure og bad om at få stillet et antal eksemplarer til rådighed. Mål og perspektiver: Susanne Samuelsen omtalte kommunens ældrepolitiske målsætninger og pegede på 4 konkrete målsætninger og udviklingsprojekter på politikområdet pleje og omsorg: Ældre skal blive længere i eget hjem (forebyggelse, samarbejde, Ældrepuljen) Forebyggelige sygehusindlæggelser og genindlæggelser skal reduceres (triagering i plejen, bruge akutpladser, uddannelse) Rehabilitering anvendes metodisk i alle dele af Ældre og Handicap (fælles mål, inddrage borgerne, styrket samarbejde mellem plejepersonalet og terapeuterne på plejecentrene) Andre større projekter (nyt plejecenter, samarbejde med private leverandører) Med hensyn til de forebyggende indsatser gjorde Susanne Samuelsen specielt rede for forebyggelseskoordinatorernes betydning. Som erstatning for den koordinator, der har opsagt sin stilling, vil der blive ansat en ny, denne gang med sundhedsfaglig uddannelse. Der vil således fremtidig være to forebyggelseskoordinatorer i kommunen. Fra Seniorrådets side erindrede man om det tilsagn, der fra forvaltningens ledelse er givet om et tema-seminar, der fokuserer på forebyggende hjemmebesøg. Susanne Samuelsen omtalte også udbuddet af praktisk hjælp, der har været i udbud blandt interesserede operatører, hvoraf Byrådet har besluttet at tegne kontrakt med to leverandører Side! 1 af! 2

10 ! Susanne Samuelsen gjorde specielt opmærksom på vigtigheden af tidlig opsporing hos ældre, der kan betyde, at indlæggelser og genindlæggelser reduceres. Seniorrådet forespurgte om Ældrepulje projekterne. Projektet lægeordning på Lystholm.. Projektet er ikke på nuværende tidspunkt gennemført, men har fortsat interesse. Der er komplicerede regler for, hvorledes man indgår aftaler med de læger, der tænkes involveret og sådanne aftaler er ikke på plads. Seniorrådet forespurgte tillige om medicinkortordningen. Her var svaret, at medicinkortet er forsinket, men det bliver fuldt implementeret i løbet af efteråret. Alle sygeplejersker er undervist og klar til ibrugtagning af det fælles medicinkort. Susanne Samuelsen nævnte i øvrigt, at svage ældre vil få høj prioritet. Med hensyn til den kommende ældrepulje (2016)arbejdes der på, at der bliver tale om større projekter end i Det tilstræbes, at Ældrepuljemidlerne vil understøtte de store indsatsområder; rehabilitering, demente og de svageste ældre samt forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser. Seniorrådets medlemmer kom bl.a. med følgende kommentarer under debatten: Der har været megen offentlig kritik af mad til pensionister. Derfor fokuserer Seniorrådet på temaet og har etableret en madgruppe, der senere vil lægge synspunkter frem. Dagcenterfunktionen er vigtig, må ikke spares væk. Samspillet mellem dagcenter og forebyggelseskoordinatorer bør endvidere genoplives. Formanden takkede for en informativ og konstruktiv drøftelse. SR2015 Referat møde med Susanne Samuelsen 4. Juni 2015 (2) Side! 2 af! 2

11 7. juni 2015/ak/fkj Seniorrådets kommentarer til en række dagsordenspunkter på Social- og Seniorudvalgets møde 8. juni 2015 Seniorrådet har på baggrund af udvalgets såvel åbne som lukkede materiale udarbejdet sine synspunkter vedr. en række sager. I dette notat kommenteres de enkelte dagsordenspunkter separat. Seniorrådet finder generelt, At målsætningerne, der er vedtaget for kommunens ældrepolitik er gode og velformulerede, og at de bør styre en økonomisk tilpasningsproces At der i en prioriterings proces skelnes mellem nødvendige og ønskelige udgifter til indsats/aktiviteter, svarende til de engelske udtryk: Need to have versus nice to have og at der ikke sker forringelser vedr. nødvendige indsatser, - også kaldet kerneydelser. At en temmelig drastisk ramme-reduktion til indsatser på ældreområdet næppe kan undgå at medføre serviceforringelser. I sådanne tilfælde bør der meldes klart ud til ældrebefolkningen uden at det indsovses i camouflerende sproglige udtryk Vore kommentarer er anført i relation til det enkelte dagsordenspunkt på udvalgets dagsorden Seniorrådets vil senere og supplerende fremsætte sine betragtninger til administrationens sagsbehandling og til den politiske proces med budget for de kommende år. Finn Kamper-Jørgensen Formand Anders Kopping Leder af Seniorrådets Social- og Sundhedspolitiske gruppe

12 7. juni 2015 Til Social- of Seniorudvalget Fredensborg Kommune Vedrørende dagsordenspunkt 66, sag 15/2141: Orientering om klippekortordning. Seniorrådet bakker fuldt og helt op om klippekortordningen, så de svagest stillede hjemmehjælpsmodtagere kan få tildelt ekstra social- eller praktisk hjælp efter eget ønske inden for ordningens rammer. Seniorrådet ser med glæde, at Fredensborg Kommunes andel fra puljen er blevet lidt højere end ansøgt. Det er vigtigt for seniorrådet, at målgruppen for klippekortordningen får et grundigt kendskab til ordningen, så midlerne i fuldt omfang bliver brugt efter hensigten i årene 2015 og Vi opfordrer derfor Fredensborg Kommune til nøje at overveje, hvordan målgruppen for ordningen får den relevante information, herunder også om nogen af borgerne i målgruppen skal have anden information end skriftligt materiale. Vi opfordrer kommunen til at inddrage hjemmehjælpere i overvejelserne om informationsmetode, da netop disse medarbejdere har et godt kendskab til de enkelte borgere, som ordningen er målrettet imod. På den måde kan det sikres, at alle borgere i målgruppen får den relevante information på den for borgeren relevante måde.

13 7. juni 2015 Til Social- of Seniorudvalget Fredensborg Kommune Vedrørende dagsordenspunkt 68, sag 14/2152: Placering af nyt pleje- og rehabiliteringscenter. Seniorrådet er mere optaget af indholdet i et nyt pleje- og rehabiliteringscenter end i den præcise fysiske placering. Dog er det Seniorrådets opfattelse, at et sådant center skal ligge så bynært som muligt. Af de 2 foreslåede placeringsmuligheder, kan en placering på skolens nuværende boldbane synes mest oplagt, da denne placering umiddelbart er nemmere tilgængelig for områdets ældre borgere, som vil benytte den café, som forhåbentlig bliver en del af centrets tilbud. For Seniorrådet har følgende høj prioritet: At placeringen giver gode muligheder for udeliv og interaktion på tværs af generationer, herunder etablering af et fælles grønt område. At placeringen giver mulighed for fleksible byggemuligheder. At placeringen giver gode muligheder for en senere udbygning af pleje- og rahabiliteringscentret. At adgangsforholdene for de omkringboende ældre bliver så optimal som muligt. At der bliver god tilgængelighed for ansatte og pårørende At der bliver meget kort afstand ( meter) til kollektiv transport, så gangbesværede besøgende får optimale muligheder for adgang. Seniorrådet ser endvidere positivt på, at der skabes mulighed for, at et lægehus kan oprettes i tilknytning til centret.

14 B4 SR Seniorrådets indlæg til PMK udvalgsmøde 2. juni 2015 angående transport (Flextur)... punkt 122, sag 15/15014! Seniorrådets indlæg til PMK udvalgsmøde 2. juni 2015 angående transport (Flextur)... punkt 122, sag 15/15014 God sen eftermiddag og tak for muligheden for at ytre mening over for det ærede udvalg. Jeg formoder, I alle ved mere om emnet, end jeg gør... men... Jeg hedder Michael Huusom, jeg er bl.a. næstformand i Ældre Sagen og næstformand i Seniorrådet, hvor jeg er leder af det, vi kalder Teknikgruppen. Emnet Flextur er en del af Teknikgruppen i Seniorrådets fokusområde under emner som tilgængelighed, trafiksikkerhed og offentlig kollektiv trafik. Emnet kan summeres kort: Seniorrådet ønsker, at udvalget og Byrådet (Fredensborg Kommune) skal give alle ældre, der ikke kan transportere sig selv, mulighed for offentlig transport, samt at transporten organiseres så brugervenligt og billigt som muligt for de ældre, der har behov, men endnu ikke er visiteret til anden form for kørsel. Det samme ønsker formodentlig alle i salen her i dag. På side 15 i den dagsorden, der ligger foran jer, står der nederst: Indstilling: 1. At administrationens forslag til høringssvar godkendes. Det må I ikke umiddelbart godkende. Seniorrådet og Danske Handicaporganisationer, Fredensborg har via sendt jer alle et notat, hvor vi tager afstand fra/ønsker ikke at afskaffe rabatten for medrejsende. Det har I nok set. (Ej læse op) Grunden til betænkeligheden er, at mange ældre og/eller handicappede personer på grund af f.eks. nedsat hørelse, syn og/eller førlighed ikke er i stand til på betryggende vis at færdes uden ledsager med offentlige transportmidler. Afskaffelse af rabatordning for medrejsende vil derfor medføre, at den, der har behov for ledsager, kommer til at betale dobbelt takst eller vælger at blive hjemme. Dermed risikerer man at besværliggøre tilværelsen og skabe problemer for ældre, handicappede og andre svage grupper, som endnu ikke er visiteret til anden transport. Afskaffelse af ordningen vil som konsekvens medføre mere ensomhed blandt målgruppen. Det af Movia anførte misbrug af rabatordningen ved, at unge bruger den som en billig taxaordning, bør ikke føre til afskaffelse til ulempe for ældre, handicappede og andre svage mennesker. Med dette i tankerne skal vi foreslå udvalget og kommunen: Side! 1 af! 2

15 ! Behold det nuværende kommunetakst system (24 kr. / 10 km. + 6 kr./ km) Behold de 10% rabat ved online bestilling (Jeg / vi har ingen bemærkninger til 50 % rabat til børn ordningen) Behold 50% rabat for medrejsende... eller indfør følgende: o Et system, hvor ældre (per pensioneringsdato) stadig kan få 1 medrejsende til 50% rabat (altså ikke medrejsende nr. 3 og 4). Hvis dette indføres, vil merudgiften for kommunen være under kr. i (Man skal opgive CPR nr. ved bestilling/oprettelse af profil). Systemet er ej heller ret krævende på det administrative kommunale område I må ej heller godkende, at der overgås til grundtakst, hvis den rejsende passerer en kommunegrænse. Det vil være katastrofalt for bl.a. Kokkedal Øst området (Stationen ligger i Hørsholm). Skulle Udvalget eller senere Byrådet ikke bakke op om ovennævnte vil jeg tro de dedikerede borgere i diverse medieskrivende grupper endnu en gang vil blusse op; hvorved både Borgmester og den ærede udvalgs formand igen må gribe til pennen. Bonus emne (Ej læse op): Skuffede bliver Kokkedal Øst, når den lovede flextursordning nu formodentlig bliver dyrere for brugerne (50% reglen, samt ekstra takst ved krydsning af Kommunegrænser). Begge dele af dette forslag underminerer, hvad kommunen har lovet. Jeg citerer fra Kommunens Budget folder : Kokkedal, Forsøg med flextur: Der etableres et forsøg, hvor beboere med periodekort (læs mimrekort), der bor langt fra stoppested / station fritages for betaling. Forsøget kører i Kokkedal, Sørup og Endrup 2015/2016. Citat slut. Nu er det så heldigt, at busbestillingsproceduren for 2016 og frem ikke nedlægger ruter (endnu), og samtidig justeres trafikken lidt til fordel for Sørup og Endrup. Men hvad med Kokkedal Øst og den lovede ordning? Team Trafik bør undersøge kommunens tal for: Antal flexture, kommune-interne / eksterne rejser, rejser med børnerabat, antal medrejsende, antal rejsende uden medrejsende og antal med 1 medrejsende. Derefter sammenholde disse med prisen opgivet af Movia. Hvilke ekstraudgifter vil en ca. 65+ med 1 medrejsende koste kommunen? Kommunen betaler ca. 100 kr. per rejsende, Pris per medrejsende? Kontaktperson vedrørende dette emne er Michael Huusom, mail: Side! 2 af! 2

16 Fredensborg Seniorråd IT- og Kommunikationsgruppen Referat / Kommisorium møde 26. maj 2015 HOS NIELS SØNDERGAARD, SOLENGEN 4, 2990 NIVÅ DELTAGERE: Michael Huusom, Anders Kopping, Anette Lewinsky og Niels Søndergaard Nivå maj 2015 Gruppen mødtes for at udfærdige kommisorium om fremtidigt arbejde. Vi delte arbejdet op i at udfærdige et formål for gruppen og beskrive det praktiske arbejde for at opfylde dette formål. Gruppen vedtog at vi arbejde videre på grundlag at prøvesiden med Wordpress (theme: Twenty Ten) Gruppen fremlægger dette referat ved Seniorrådsmødet den 4. juni 2015 til godkendelse af kommisorium. mvh Niels IT- og Kommunikationsgruppen maj 2015 Side 1 af 3

17 Bilag Formål. Overordnet set har gruppen til formål at fremme Seniorrådets synlighed over for kommunens administration og politikere og specielt over for offentligheden. Synligheden skal fremmes ved, at Seniorrådet opretter en hjemmeside, udsender pressemeddelelser, nyhedsbreve til interesserede, tager kontakt til pressen, samt finde på andre tiltag, som kan fremme synligheden af seniorrådet. Gruppen vil tilstræbe ensartethed og foreslå arkiveringsregler for interne papirer, herunder udbrede brugen af seniorrådets E-Boks til seniorrådets medlemmer. E-boksen tænkes brugt til papirer af juridisk betydning for Seniorrådet (f.eks samarbejdaftale med kommunen, vedtægter, forretningorden mm.) Seniorrådet fastlægger retningslinier for kommunikation med pressen, administrationen, politikerne, men også internt, således at seniorrådet fremstår som et samlet hele. Kommunikationsgruppen opererer indenfor disse retningslinier. Seniorrådet opretter en korrektur/sparringsfunktion, så Seniorrådets medlemmerne kan men ikke skal få et par friske øjne på arbejde, som sendes ud fra seniorrådet. Opgaver. 1. Seniorrådets møde referater, hvor vi vil udarbejde retningslinier for form indhold distribution 2. pressemeddelelser udvælgelse af egnede emner, kan ske ved afslutning af SR-møder 3. orientering af Seniorrådsmedlemmer referater af gruppemøder (på hjemmesiden [skjult for offentligheden]?) referater fra Nordgruppe- og Regionsældrerådsmøderne konferencereferater (omfang?) øvrig ekstern korrespondence høringssvar (form?) 4. hjemmeside maj 2015 Side 2 af 3

18 Bilag grafisk design fastlæggelse af niveau af information faste sider dynamiske sider rollefordeling (wordpress specifikt) 5. pressekontakt den primære pressekontakt er formanden (ikke denne gruppe) 6. nyhedsbreve det tages til overvejelser om vi skal lave et sådant 7. grafisk design brevpapir høringssvar referater pressemeddelelser 8. arkiveringsregler referater juridiske papirer (samarbejdsaftale, vedtægter og forretningsorden) 9. prokuraregler underskrift på høringssvar underskrift på referater 10. vedtægter og samarbejdsaftale revision af vedtægter (ved behov) vedtagelse i Seniorrådet og Byrådet 11. forretningsorden løbende opdateringer vedtagelse i Seniorråd (kopi til administrationen) 12. korrekturfunktion syntaks semantik "Neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit " Der er ingen, der elsker smerte selv, der søger efter det og ønsker at have det, simpelthen fordi det er smerte maj 2015 Side 3 af 3

19 1 Seniorrådet 17. maj 2015 Fredensborg kommune Seniorrådets synspunkter på 2015 besparelser på ældreområdet med henblik på økonomiudvalgsmøde 18. maj 2015 og efterfølgende byrådsmøde Seniorrådet har bemærket sig nedenstående 3 besparelsesforslag til snarlig realisering i 2015 i forbindelse med kommunens nødvendige økonomiske tilpasning til realiteterne. ½ mio kr vedr. Udsættelse af tidspunkt for visiteret hjemmehjælp (aldersrelateret) 1½ mio kr. vedr. Anvendelse af eksterne vikarer ophører (Pleje og omsorg) 1/4 mio kr. vedr. brugerstyrede dagcentre Seniorrådet fraråder, at fjerne professionel ledelse fra de to dagcentre i kommunens nordlige del Humlebæk og Fredensborg og alene gøre disse centre brugerstyrede. For det første undrer vi os over, at kommunens sydlige del overhovedet ikke er taget i betragtning og betragter det nærmest som diskriminering af kommunens ældre, der bor mest nordligt, når der slet ingen overvejelser fremlægges vedr. dagcenterfunktionen integreret i Mergeltoften og Egelunden, som ligger sydpå. For det andet synes erfaringer fra det øvrige land at tyde på, at en overgang fra professionel ledelse - i samspil med brugere og frivillige - til ren brugerstyring, får institutionen til at bryde sammen i løbet af 1-2 år. Dagcenterfunktionen har omkring 5o daglige brugere og på ugebasis omkring forskellige personer ifølge en nylig optælling til Danmarks Statistik. Her skabes der kontakter, der brydes ensomhed der iværksættes yderst varierede aktiviteter til stimulering af et sundt, alsidigt og rigt ældreliv. Dagcentrene er i stigende grad blevet rammer for en forebyggende indsats med oplysning om ernæring, -visse sygdomme, -sundhedstjek, som ikke længere foregår i kommunens busser. Der er samspil med kommunens projekt om at opsøge ensomme og socialt udsatte, og hvert center har mobiliseret et betydeligt antal frivillige som med glæde og gratis bistår i de daglige aktiviteter. Mange enlige betragter dagcentret som deres andet hjem. Dagcentret er med andre ord kontaktskabende, forebygger ensomhed, stimulerer et aktivt ældreliv og bidrager dermed til forebyggelse og et godt ældreliv. Herudover er dagcentrene den fysiske ramme for foreningers brug af faciliteterne fx Ældresagens nu succesfulde søndagscaféer Seniorrådet kan ikke acceptere, at en professionel, lønnet indsats skal erstattes af indsats, der får karakter af pligtarbejde for frivillige. De ansatte er en vigtig forudsætning for mobiliserring af centrets store gruppe af frivillige. Seniorrådet finder at en rehabiliteringsfase, der går forud for visiteret hjemmehjælp kan være helt i overensstemmelse med de politisk vedtagne overordnede mål for kommunens ældrepolitik. Samtidigt ønsker vi at understrege, at det for udsatte og sårbare ældre ikke må være en tvansmekanisme, men et frivilligt tilbud om at kunne mestre sin egen tilværelse bedst muligt gennem et rehabiliterings forløb. Seniorrådet er bekendt med, at eksterne vikarer - ved sygdom og andet fravær - til plejeopgaver kan være uheldigt både menneskeligt og økonomisk, og at interne vikarer og fleksibitet umiddelbart virkere mere attraktivt og besparende. I bilagsmaterialets omtale af virkning under pkt 16 nævnes det, at borgerne kan opleve serviceforringelser.

20 2 En overordnet målsætning i ældrepolitikken er formuleret således: Vi tager vare på demente, syge, ressourcesvage og alderssvækkede borgere. Det er seniorrådets opfattelse, at den økonomiske effektivisering af vikardækning skal være i overensstemmelse med den formulerede målsætning.vi er bekymrede for, at effektiviseringen kan komme i konflikt med denne målsætning. Vi anbefaler at udviklingen nøje følges, og at målsætningen skal fastholdes. De svageste og mest sårbare ældre må friholdes for uønskede virkninger. Seniorrådet er opmærksom på tidsforløbet i den fortsatte økonomiske tilpasningsproces i kommunen og vil som led i kommunens budgetproces vedr. årene fremover på et senere tidspunkt formulerede sine ældre-synspunkter på udviklingen. Med venlig hilsen Finn Kamper-Jørgensen Formand for Seniorrådet

21 B7 SE Pressemeddelelse! PRESSEMEDDELELSE 9. juni 2015 Bedre tilgængelighed for ældre Der lyttes til Seniorrådets rådgivning af politikerne Der vil fremover blive sørget for, at ældre og handicappede får bedre tilgængelighed til Fredensborg Kommunes ejendomme, så de kan deltage i aktiviteter på lige fod med andre borgere. Det er ét af resultaterne af de anbefalinger, vi har givet til politikmerne. Der er nemlig blevet ansat en såkaldt tilgængelighedskoordinator, der skal arbejde med alt dette. Det er ét af de råd, vi har givet til politikerne sagde Seniorrådets sekretær, Grethe Troensegaard, da Seniorrådets årsberetning for 2014 blev fremlagt. Vi er glade for, at der bliver lyttet til vore råd. Vores opgave er netop at rådgive byrådet om ældres forhold, men vi er nødt til hele tiden at holde øje, både når det gælder nybyggeri og også om eksisterende byggeri. Derfor har Seniorrådet speciel fokus på tilgængeligheden til det kommende idrætscenter i Humlebæk, men også i planlægningen af det nye plejecenter er vi meget opmærksomme på, at f.eks. busbetjeningen vil være af vital betydning for både pårørende og ansatte. Seniorrådet har også anbefalet, at der blev etableret et forebyggelsesråd for ældrebefolkningen, dels for at bidrage til at holde ældre raske så længe som muligt, dels for at forebygge, at sygdom forværres. Mange ældre lever jo deres daglige liv med sygdom. Forebyggelsesrådet startede sit arbejde i Seniorrådet har også deltaget i en gennemgang af busstoppesteder og dermed læskure i hele kommunen med henblik på at sikre, at borgerne kan stå i læ for regn og blæst, når de venter på bussen. Det vil betyde en udskiftning af læskure, der ikke er hensigtsmæssige. Dette og meget mere kan man læse om i Seniorrådets Årsberetning for året Årsberetningen er tilgængelig på kommunens hjemmeside under Seniorrådet, på biblioteker og en række andre steder. Med venlig hilsen Fredensborg Seniorråd Grethe Troensegaard Fung. Formand Bilag: Årsberetning billeder kan frit benyttes Side! 1 af! 2

22 ! Henvendelse vedr. Årsberetningen kan rettes til Grethe Troensegaard på telefon Side! 2 af! 2

R e f e r a t a f møde 7-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

R e f e r a t a f møde 7-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus R e f e r a t a f møde 7-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard,

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2014. Fredensborg Seniorråd

Å R S B E R E T N I N G 2014. Fredensborg Seniorråd SeniorRådet Å R S B E R E T N I N G 2014 Fredensborg Seniorråd Side 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Fredensborg Kommune Denne aftale skal fremme kommunikation og samarbejde mellem Fredensborg

Læs mere

R e f e r a t a f møde 7-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

R e f e r a t a f møde 7-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus R e f e r a t a f møde 7-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 14. August 2015 kl. 09.00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Niels Søndergaard,

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 1-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 7. JANUAR 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, 2. sal, Fredensborg Rådhus Afbud: Jørgen Nørregaard Gæster: Morten Knudsen kl. 09.00 D A G S O R D E N 0)

Læs mere

Seniorrådets synspunkter på kommunens økonomi, besparelser og ældrepolitik

Seniorrådets synspunkter på kommunens økonomi, besparelser og ældrepolitik 7. juni 2015/fkj Seniorrådets synspunkter på kommunens økonomi, besparelser og ældrepolitik Dette notat er Seniorrådets tilbagemelding til administrationen i forbindelse med høring af Seniorrådet om Administrationens

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. Onsdag den 8. februar 2012 kl. 9,00. Egelunden, mødelokale 1. sal (Mødetid kl.

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. Onsdag den 8. februar 2012 kl. 9,00. Egelunden, mødelokale 1. sal (Mødetid kl. R E F E R A T Møde 2-2012 Fredensborg Seniorråd Onsdag den 8. februar 2012 kl. 9,00 Egelunden, mødelokale 1. sal (Mødetid kl. 8,45) Afbud: ingen Gæster: ingen D A G S O R D E N 1) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat. møde Fredensborg Seniorråd. Fredag den 6. november 2015 kl Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Referat. møde Fredensborg Seniorråd. Fredag den 6. november 2015 kl Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Referat møde 10-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 6. november 2015 kl. 09.00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard,

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 7-2012 Fredensborg Seniorråd MANDAG den 6. august 2012 kl. 9,00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Afbud: Inge Larsen, Jørgen Nørregaard, Helle Lassen Gæster: Trine Holmberg kl. 9,00-9,45

Læs mere

Referat december 2016

Referat december 2016 Referat december 2016 møde 11 2016 mandag den 5. december 2016 Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Grethe Troensegaard, Anette Lewinsky, Helle Lassen, Niels Søndergaard, Michael Huusom,

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 19. januar 2017, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Helle Lassen Lis Kofoed Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Jørgen Simonsen Henrik Nielsen

Læs mere

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 11. JUNI 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde Fredensborg Seniorråd. MANDAG den 11. JUNI 2012 kl. 9,00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 6-2012 Fredensborg Seniorråd MANDAG den 11. JUNI 2012 kl. 9,00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Afbud: Anette Gottschalck, Jørgen Nørregaard Gæster: Hans Bækvang og forebyggelseskoordinatorerne

Læs mere

R E F E R A T. Møde 2-2015. Fredensborg Seniorråd. Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T. Møde 2-2015. Fredensborg Seniorråd. Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 6. februar R E F E R A T Møde 2-2015 Fredensborg Seniorråd Tirsdag den 3. februar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Anders

Læs mere

Fredensborg Seniorråd Årsberetning 2015

Fredensborg Seniorråd Årsberetning 2015 Fredensborg Seniorråd Årsberetning 2015 Seniorrådet: Michael Huusom, Anette Lewinsky, Finn Kamper Jørgensen, Grethe Troensegaard, Helle Lassen, Anders Kopping, Grethe Zöllner, Niels Søndergaard, og Jørgen

Læs mere

Seniorrådets høringssvar til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020

Seniorrådets høringssvar til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 24. januar 2016/fkj/mh Seniorrådets høringssvar til Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 Seniorrådets hovedsynspunkter er: at den stigende ældrebefolkning i kommunen og dens særlige behov i planperioden

Læs mere

SeniorRådet. 17. august 2015/fkj

SeniorRådet. 17. august 2015/fkj 17. august 2015/fkj Seniorrådets synspunkter på budget 2016 2019 og besparelser til brug for forvaltningens arbejde med udarbejdelse af Administrationens 2. budgetvurdering 2016 2019, som fremlægges til

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Fredensborg Seniorråd. Årsrapport 2012

Fredensborg Seniorråd. Årsrapport 2012 Fredensborg Seniorråd Årsrapport 2012 Generelt for perioden 2010 til 2013 Fredensborg Seniorråd i Fredensborg Kommune er valgt for fire år fra 1. januar 2010 til 31. december 2013. Seniorrådet har ni

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

R E F E R A T. Møde 7-2013. Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde 7-2013. Fredensborg Seniorråd. MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 7-2013 Fredensborg Seniorråd MANDAG DEN 12. AUGUST 2013 kl. 9,00 Lilletrommen, Fredensborg Rådhus Afbud: Flemming Priem Gæster: Hans Nissen kl. 9,00 D A G S O R D E N 0) Besøg af Hans

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

R e f e r a t. Møde 5-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus

R e f e r a t. Møde 5-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00. Lilletrommen, Fredensborg Rådhus R e f e r a t Møde 5-2014 Fredensborg Seniorråd Mandag den 5. maj 2014 kl. 09:00 Lilletrommen, Fredensborg Rådhus Medlemmer: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard,

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Lukket Referat. Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Lukket Referat Lokale 1, St. Heddinge, 09. marts 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Referat. møde Fredensborg Seniorråd. Fredag den 27. november 2015 kl Frederikkevej 6

Referat. møde Fredensborg Seniorråd. Fredag den 27. november 2015 kl Frederikkevej 6 Referat møde 112015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 27. november 2015 kl. 10.00 Frederikkevej 6 Til stede: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn KamperJørgensen, Grethe Troensegaard, Grethe Zøllner, Helle

Læs mere

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård.

Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn Løkkegaard, Ilse, Schødt, Poul Winckler, Uffe Østergård. Forum: Seniorrådsmøde Tid: Mandag den 3.3 2014 kl. 9-12 Sted: Rådhuset Værløse, Bryllupssalen Deltagere: Arne Ziegler, Lis Dybkjær, Uffe Østergård, Annie Klug, Bent Ersted Sørensen, Ejgil Mølgaard, Finn

Læs mere

Referat. Forebyggelsesrådet

Referat. Forebyggelsesrådet Referat 25. oktober 2016, kl. 13:00 Lilletrommen Rådhuset, Fredensborg Kommune Egevangen 3B, Kokkedal Fraværende: Lis Kofoed Charlotte Knudsen Til stede: Finn Kamper-Jørgensen Helle Lassen Jørgen Simonsen

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 13. juni 2012 kl. 13:30 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 025. Nybyggeri ved Plejecenter Højgården - status 61 026. Meddelelser fra Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017

Fredensborg Kommune. Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Fredensborg Kommune Kandidatmøde til Seniorrådsvalget den 21. august 2017 Program Kl. 16.00-16.05 Velkomst v/hans Nissen, formand for valgbestyrelsen Kl. 16.05-16.30 Orientering om processen for valget

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. juni 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Dorthe Jensen (

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

R E F E R A T. Møde 1-2012. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 9. januar 2012 kl. 12.30. Kontrabassen. Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N

R E F E R A T. Møde 1-2012. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 9. januar 2012 kl. 12.30. Kontrabassen. Fredensborg Rådhus D A G S O R D E N R E F E R A T Møde 1-2012 Fredensborg Seniorråd Mandag den 9. januar 2012 kl. 12.30 Kontrabassen Fredensborg Rådhus Afbud: Finn Kamper-Jørgensen Gæster: Ingen D A G S O R D E N 1) Godkendelse af referat

Læs mere

Lukket Referat Ældreråd

Lukket Referat Ældreråd Lukket Referat Ældreråd Lokale 1, Birkehøj, 19. maj 2014 Kl. 10:00-12:00 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen,

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 13-06-2017-13-06-2017 13.06.2017 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 30. november 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Lone Karakavuk ( ) Annette Kjærsgaard ( ) Mogens Lehd Pedersen ( )

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen og Torben Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 101 sprotokol

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 10. april 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aase Stær og Preben Jansen 1. Velkomst 2.

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Mødelokale 1 på rådhuset, 05. oktober 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup, Birthe Høfler, Bodil Nielsen, Helmut

Læs mere

Logning af internettrafik og s

Logning af internettrafik og  s Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K Ejendomme Ældre og Økonomi Mads Toftegaard Madsen Telefon MTM@fredensborg.dk Logning af internettrafik og e-mails Sagsnr. 7.. februar 2017 Fredensborg Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18-11-2003 via Magistraten Tlf. nr.: 89402185 Jour. nr.: Ref.: LD Forslag om

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

R E F E R A T. Møde 3-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 13. marts 2015 kl. 09:00 13:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T. Møde 3-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 13. marts 2015 kl. 09:00 13:00. Stortrommen, Fredensborg Rådhus R E F E R A T Møde 3-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 13. marts 2015 kl. 09:00 13:00 Stortrommen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anders Kopping, Anette Lewinsky, Finn Kamper-Jørgensen, Grethe Troensegaard,

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Sorø Kommune Handicaprådet

Sorø Kommune Handicaprådet R e f e r a t Møde i, mandag den kl. 17.00 Mødet afholdtes på: Sorø Rådhus, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, mødelokale 180 Indhold Sag nr. 1 Godkendelse af dagsorden Sag nr. 2 Gensidig præsentation Sag nr. 3 Gennemgang

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 07.12.2016 kl. 10.00 14.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt.

I betragtning af de seneste års faldende sygefravær, så mener vi, at det vi arbejder med nu og den måde vi arbejder på virker rigtig godt. Ældre Høringssvar vedr. budget 2017-20 fra medarbejderne i SMU ældre. Sygefraværet i kommunen har i de seneste år været faldende, og det er det, fordi vi systematisk arbejder og har sygefraværet i fokus.

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

Møde 1-2015. Fredensborg Seniorråd. Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00. Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Opdateret: 11. januar 2015 REFERAT Møde 1-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 9. januar 2015 kl. 09:00 13:00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Anette Lewinsky, Anders Kopping, Josée Linnemann,

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Fredag den kl i mødelokale 7 Greve Seniorråd Fredag den 29.04.16 kl. 9-12 i mødelokale 7 Niels Kjøller (formand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Palle Jacobsen Kirsten Andersen (næstformand) Sigurd Arnfred

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

R E F E R A T MØDE Fredensborg Seniorråd. Fredag den 8. Maj 2015 kl Kontrabassen, Fredensborg Rådhus

R E F E R A T MØDE Fredensborg Seniorråd. Fredag den 8. Maj 2015 kl Kontrabassen, Fredensborg Rådhus R E F E R A T MØDE 5-2015 Fredensborg Seniorråd Fredag den 8. Maj 2015 kl. 09.00 Kontrabassen, Fredensborg Rådhus Til stede: Finn Kamper-Jørgensen, Jørgen Simonsen, Michael Huusom, Grethe Troensegaard,

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 21. august 2014 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 11:30 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen Bent Gyldenvang

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset, Rådhuspladsen 4, St. Heddinge Mødelokale 2 08. juni 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2013 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:30-15:40 Lene Hansen, Formand (A) Arne M. Jensen (A) Johannes Trudslev (A) Thomas Krog (F) Mikael

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015. den 24. august kl. 13

Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015. den 24. august kl. 13 Referat af Handicaprådets 6. møde i 2015 den 24. august kl. 13 Deltagere: Susanne Tarp, Pernille Høxbro (til og med punkt 8), Inger Brandt, Nikolaj Bøgh, Jørgen Danielsen, Mette Bang Larsen, Birgitte Mejsholm,

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE

Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Referat fra ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 11. september 2013 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Preben Jahnsen Dagsorden: 1. Velkomst

Læs mere

Referat af ordinært møde nr i Lokalbestyrelsen Fredag den 13. maj 2016.

Referat af ordinært møde nr i Lokalbestyrelsen Fredag den 13. maj 2016. i Fredensborg Kommune Referat af ordinært møde nr. 2. 2016 i Lokalbestyrelsen Fredag den 13. maj 2016. Deltagere: Ingrid Prehn(IP),Niels Søndergaard(NS), John Vidførle-Pedersen (JVP), Erling Vraa(EV),

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 2

Greve Seniorråd. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 2 Greve Seniorråd Tirsdag den 03.02.15 kl. 9-12 i mødelokale 2 Kirsten Andersen (næstformand) Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Knud Bloksgaard Afbud: Niels Kjøller (formand) Palle Jacobsen Sigurd

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød.

1. Generelle orienteringer: Birte Passer og Leo Andersen deltager i Danske Ældreråds formands- /næstformandsmøde den 3. september 2014 i Allerød. Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 19-08-2014-19-08-2014 19.08.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 16 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15

Ældreråd. Åben Referat. Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15 Åben Referat Lokale 2, St. Heddinge, Rådhuset Rådhuspladsen 4, St. Heddinge 17. august 2015 Kl. 10:15-12:15 Medlemmer: Flemming Pihl, Marianne Jensen, Lilly Meisner Pedersen, Oda Petersen, Frank R. Taarup,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7

Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Referat af Handicaprådets møde onsdag den 10. marts 2010 Kl. 17.00 19.00 i udvalgsværelse 7 Deltagere: Jørn Christensen (Høreforeningen) Øvrige deltagere: Tabita Sonne-Dalsø Afbud: Alice Thulesen (Dansk

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Beslutningen træffes af. Indstilling. Beslutning Published on www.ballerup.dk (https://www.ballerup.dk) Hjem > - 21-01-2014-21-01-2014 21.01.2014 kl. 09:00 Mødecenter B, Lokale 15 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog

Læs mere