ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ"

Transkript

1 ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

2 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke alle punkterne, der er relevante for denne plan, men følgende er, og er noget af grundlaget for helhedsplanen: Horsens - oplevelser i mange farver Vi er et levende samfund med høj puls og satser på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. Vi har sunde, fysisk aktive borgere og byrum og natur, der indbyder til fysisk aktivitet. Vi er superliga i flere idrætsgrene i såvel bredde som elite. Horsens - et dynamisk og kreativt kraftcenter Vi skaber optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik. Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige muligt. Vi løfter i flok. Vi har en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed og med fokus på kommunens natur og rekreative områder. Horsens - en moderne velfærdskommune Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg. Vi skaber resultater - og vores styrke er helhed, respekt, resultat og kvalitet. Vi understøtter innovation og udvikling. Vi har plads til udfoldelse, og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt. Vi bygger vores kommunale indsats på et tæt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv. Bosætningsstrategi Byrådet har vedtaget Bosætningsstrategi Strategiens mål er at øge den i forvejen store tilvækst, der er af tilflyttere til Horsens Kommune. Strategien beskriver en række pejlemærker med tilhørende indsatsområder. En del af pejlemærkerne er særlig rettet mod markedsføring i forhold til mulige tilflyttere eller andre emner, som ikke har betydning for denne plan, men følgende er indarbejdet i helhedsplanen: Differentieret udbud af boliger Der skal sikres en forskellighed i udbuddet af boliggrunde mht. geografi, attraktion, størrelser, og anvendelse. Ved siden af de traditionelle parcelhusgrunde, skal der arbejdes for at tilvejebringe særligt attraktive områder, tætte villaområder, naturudstykninger, flere jordbrugsparceller i udvalgte landsbyer og områder til eksperimenterende boformer. Der skal arbejdes for en bredere vifte af boligmuligheder i de enkelte byområder, så der kan skabes cirkulation i boligmassen og i højere grad gøre det muligt at leve i det samme lokalområde i forskellige livsfaser- og situationer. Identiteten i de enkelte byer og byområder skal styrkes for at højne deres attraktionsværdi og øge beboernes tilhørsforhold til stedet. Naturherlighederne og tilgængeligheden til dem skal forbedres, udbygges og kobles sammen, så så både de enkelte byområders attraktionsværdi og befolkningens sundhedstilstand øges. Bosætningsstrategien kan ses i sin helhed på Horsens Kommunes hjemmeside: Visionen kan ses i sin helhed på Horsens Kommunes hjemmeside:

3 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i indholdet i forslag til Helhedsplan bliver Helhedsplanen offentligt fremlagt i 8 uger. Forslaget til Helhedsplan er derfor fremlagt fra den 5. november 2014 til den 7. januar 2015 og kan ses på forsiden af Horsens Kommunes hjemmeside: Det er også muligt at se forslaget til Helhedsplan digitalt i Borgerservice på Rådhuset: Åbent: mandag - onsdag kl torsdag kl fredag kl eller digitalt på Kommunens Biblioteker Borgernes mulighed Hvis du har bemærkninger til forslaget til Helhedsplan, skal disse senest den 7. januar 2015 sendes til: eller til Horsens Kommune Plan og By Rådhustorvet Horsens Afgørelse om Miljøvurdering Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af med senere ændringer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Teknik og Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Planen omfatter ingen af de i bilag 3 og 4, lov om miljøvurdering af planer og programmer, omtalte anlæg. Planen er ikke juridisk bindende, men er udarbejdet som et værktøj til at danne sig et overblik over mål og udfordringer i Østbirk og Vestbirk. Planen udstikker således ingen lovmæssige retningslinjer. Det er desuden helt uvist i hvilket omfang de beskrevne ideer og retningslinjer får for de fremtidige forhold, og i hvilket omfang de i givet fald vil få på miljøet. Planen er ikke i modstrid med gældende planer (kommuneplan og lokalplaner) der er for området og Horsens Kommune har vurderet, at Helhedsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens 3, stk. 1 nr. 3. For klagevejledning, se næste side. Byrådet vil derefter igen tage stilling til forslaget til Helhedsplan og de indsendte bemærkninger.

4 4 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Klagevejledning Kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens 16. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens 59. Yderligere oplysninger Hvis forslaget til helhedsplanen giver anledning til spørgsmål, kan du henvende dig til Horsens Kommune, Plan og By, Randi Vuust Skall på telefon eller Plan og By, november 2014 Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. eller til Horsens Kommune, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør. Planen offentliggøres d. 5. november Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.

5 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 5 Indholdsfortegnelse Horsens Kommunes Vision 2 Bosætningsstrategi 2 Offentliggørelse 3 Afgørelse om miljøvurdering 3 Indledning 7 Et historisk tilbageblik 9 Befolkning, offentlig/privat service og kulturelle tilbud 13 Byen 22 Forskønnelse 27 Det grønne 33 Stier 36 Kollektiv trafik 40

6 6 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk

7 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 7 Indledning Baggrund for planen Byrådet i Horsens Kommune har tidligere bestemt, at der skal udarbejdes helhedsplaner for følgende kommunens mellembyer: Hovedgård, Gedved, Søvind, Østbirk, Hansted-Egebjerg, Lund, Sdr. Vissing og Nim. Forslaget til helhedsplanen for Østbirk og Vestbirk er blevet til i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som har bidraget med oplysninger, synspunkter og forbedringsforslag. Planens formål En helhedsplan er en uformel plan og er som sådan ikke juridisk bindende. Planen er udarbejdet for at danne et overblik over forskellige potentialer og problemstillinger i Østbirk og Vestbirk og skal fungere som rettesnor for kommende initiativer, projekter og kommune- og lokalplanlægning. Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat og offentlig service, fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold, byudvikling m.v. Under de forskellige emner er formuleret eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter. Det er planens formål, at indarbejde hensigterne i "Vision for Horsens Kommune" og "Bosætningsstrategi " skabe et overordnet billede af de eksisterende forhold i Østbirk og Vestbirk med hensyn til trafik, bosætning, rekreative tilbud, offentlig og privat service samt bevaringsinteresser formulere retningslinjer for en ønsket fremtidig udvikling belyse mulighederne for byudvikling og byomdannelse. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har været dynamisk på den måde at rigtig mange har bidraget gennem processen. Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra Borgerforeningen, 8752 Gruppen - Bæredygtighedsudvalgets initiativgruppe i Østbirkområdet, detailhandlen og private ildsjæle med interesse i lokalområdet. Gruppen har været aktive medspillere i udarbejdelsen af Helhedsplanen. Horsens Kommune har haft flere møder med arbejdsgruppen, hvor forskellige udfordringer og muligheder blev diskuteret. Horsens Kommune har ligeledes deltaget i lokale by- og naturvandringer i både Østbirk og Vestbirk-området. Her viste den lokale arbejdsgruppe rundt og fortalte om de kvaliteter og udfordringer der findes i området. Disse turer er også med til at danne grundlaget for Helhedsplanen Byernes rolle i kommunen I kommuneplan for Horsens 2009 opdeles byerne i 3 hovedkategorier: Horsens og Brædstrup, der er kommunens hovedbyer og center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturudbud samt privat og offentlig service. Mellembyerne, som Østbirk, er primært bosætningsbyer med skole-, børnepasnings-, og fritidstilbud samt mulighed for butikker til lokal forsyning. Landsbyerne, som Vestbirk er primært er bosætningsbyer, og hvor der kun kan ske nyt boligbyggeri i begrænset omfang. Modsatte side: Vestbirk set fra luften, med forsamlingshuset og friskolen i midten.

8 8 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Øverst gammel kort fra1876. Nederst gammel kort fra1930. COWI

9 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 9 Et historisk tilbageblik Området omkring Østbirk og Vestbirk er utroligt rigt på gravhøje. Et af vidnesbyrdene herom er højen, der ligger som et markant græsbevokset monument ved Østbirks sydlige indfaldsvej. Højen er fredet som flere andre i området omkring de to byer. Særligt Østbirk er arkæologisk set forholdsvis godt kendt, og flere af lokaliteterne har en vigtig plads i den arkæologiske forskning. I den østlige del af Østbirk findes de ældste arkæologiske spor. Mellem Storegade og Sattrupvej er udgravet unikke gravog bopladsområder fra yngre stenalder. Desuden er udgravet brandgrave fra førromersk jernalder og et mere end 200 meter langt palisadeforløb. I den vestlige del findes sporene efter den yngre jernalder, og under Veluxs fabriksbygninger er udgravet en stor landsby fra romersk og germansk jernalder, hvor landsbyens syv gårde lå på en 200 m lang række. Fra jernalderen findes også to fund af fossile marksystemer, syd for Østbirk og Vestbirk. I Møgelbjerg Skov kan de endnu ses som terrassekanter og enkelte digevoldinger, mens et andet system nordøst herfor er gået tabt siden registreringerne i 1950 erne. Østbirk Østbirk fandt ved indgangen til middelalderen sin endelige placering nær kirken. Den første gang byen optræder i skriftlige kilder var i Navnet, der er afledt af trænavnet birk, begynder i 1400-tallet at optræde som et øst og vest. Bortset fra den markante kirke, er der kun meget ringe viden om landsbyen Østbirk i middelalderen. Kirken er i dag stærkt ombygget som følge af den nærliggende herregård Urups ejerskab, og middelalderens bygningsværk ses kun i den vestlige del. Det ældste detaljerede kort over byen stammer fra udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. På kortet ses landmålerens lineal tydeligt som lige streger gennem landskabet. Storegades østlige del, Ryvej, Den fredede høj ved ankomsten til Østbirk fra syd. og Smedegades sydlige del var nye eller udrette de vejforløb. Men inde i landsbyen gik det galt. De gamle vejforløb og gårdenes placering tillod ikke, at de lige øst-vestgående linjer kunne føres igennem, og ved kirken måtte vejen følge det gamle forløb ad Kirkegade og Peder Skramsgade. Først langt senere i 1800-tallets anden halvdel kunne landvejen, Storegade, føres igennem. Med vejen fulgte flere forretninger, apotek og telefoncentral. Landsbyens gårde havde omkring år 1800 to og tre længer, mens enkelte havde fire. Mest imponerende var den firlængede præstegård med en gårdsplads på over 1000 m 2. Den nuværende præstegård er opført i Efter udskiftningen og landevejen kom anlæggelsen af Bryrupbanen, der åbnede i 1899, til at få en afgørende betydning for Østbirks udvikling. Banen blev anlagt på nordsiden af landsbyen umiddelbart udenfor kirkegårdsdiget, og præsten måtte se sine jorde gennemskåret af banelegemet, der på dette tidspunkt dog kun var smalsporet og først i 1929 blev normalsporet. I begyndelsen af 1920 erne blev præstens jord udstykket til statshusmandskolonien Præstemarken, og de små brug kan endnu ses langs den lige vej. Banegården blev anlagt vest for den eksisterende landsby, og allerede kort tid efter var de første ma-

10 10 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Luftfoto fra1954. Luftfoto fra1972. Luftfoto fra 1995.

11 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 11 trikler udstykket langs Ryvej og Ydingvej. Endnu i 1954 var bebyggelsen i Østbirk indskrænket til en enkelt række huse primært langs byens tre hovedgader, Storegade, Ryvej og Ydingvej med de mest betydningsfulde byggerier mellem banegården og kirken. Kun omkring skolen, der fandt sin nuværende placering i 1904, var der i midten af 1900-tallet egentlige villakvarterer. Selv om erhvervs- og handelslivet voksede i 1900-tallet, og flere af bygningerne langs Storegade har fine arkitektoniske detaljer, så er arkitekturen dæmpet, og bygningerne er fortrinsvis opført i én og to etager. En egentlig sammenhængende randbebyggelse kom der primært i Storegades vestlige del. Med Bryrupbanen kom også Østbirk Bygningsindustri (1946), og med årene udviklede virksomheden sig til byens absolut mest betydningsfulde arbejdsplads. Jernbanen løb gennem fabriksområdet, og man ser endnu tydeligt, hvordan virksomhedens bygninger orienterer sig efter jernbanens skæve forløb videre mod Vestbirk erne var parcelhusets årti, og der udarbejdedes ret hurtigt en plan for byens udvikling, herunder en omfartsvej syd om byen. Østbirk Bygningsindustris store succes betød dog, at byen udviklede sig langt hurtigere end forudset, og i løbet af 1960 erne og 1970 erne kom nye kvarterer til. De seneste år er et nyt lag af udstykninger kommet til, men området for den gamle landsby med kirken udgør stadig det fysiske centrum. Området omkring kirken har gradvist fået mindre betydning, først som en konsekvens af Storegades anlæggelse, siden jernbanen, og i dag er bymidten og handelslivet flyttet mod nordvest og de store åbne område ved Ydingvej udgør nu byens samlingspunkt. Vestbirk Vestbirks udvikling er ganske anderledes end Østbirks. I begyndelsen af 1800-tallet var udskiftningen også i gang i Vestbirk, men de fleste gårde lå endnu spredt primært langs Søvejens sydside, hvor det topografisk var bedst egnet. I landsbyens vestlige del krydsede byens hovedgade Kongevej, der forbandt de kongelige slotte i Kolding og Skanderborg, men vejen havde ikke samme betydning for Vestbirk, som den havde for Nim. I april 1897 påbegyndte man anlæggelsen af jernbanen Horsens-Bryrup. I februar 1898 var sporlægningen nået til Vestbirk og Gudenåen. Broen ved Gammelstrup stod færdig i 1899 og var Danmarks største jernbanebro, men da banen i 1920érne skulle bygges om til normal sporvidde, blev broen til et problem. Løsningen blev en dæmning, hvor man svøbte broen ind. Siden 1925 har broen været pakket væk i grus, indtil den nu igen kommer frem i dagens lys som et smukt monument over 1800-tallets brobygningskunst. Det middelalderlige Vestbirk må formodes at have haft omtrent samme placering, som det kendes fra kortene omkring 1800, og på hjørnet af Kongevej og Søvejen er udgravet dele af en middelaldergård. Særegent for Vestbirk er det stærke grundtvigske høj- og friskolemiljø. Højskolen blev stiftet i 1884, i 1892 Vestbirk Friskole og i 2007 også Vestbirk Efterskole, der overtog højskolens bygninger, da denne blev lukket i Skolen bærer i dag navnet Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Skolemiljøet består af skolebygninger og lærerboliger, der i dag repræsenterer mange perioder. Særligt friskolens bygning er stærkt ombygget, men efterskolens og den gamle højskoles hovedbygninger fremstår endnu i store træk, som da de blev opført i perioden Det var skolerne, der kom til at præge byen og udviklingen, og de første udstykninger skete langs Søvejen nær skolerne. Derimod betød Bryrupbanen kun mindre for byens udvikling, og stationen forblev isoleret nord for landsbyen. Der er endnu betydelige dele tilbage af den gamle landsby. Flere af gårdene blev aldrig udskiftet, og ligger stadig i landsbyen. Også de gamle vejforløb er bevaret og undgik næsten helt anlæggelsen af Vestbirkvej, der kun afskar den sydligste del af landsbyen. Uden for byen blev Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik opført som et af Gudenåens tidlige industrielle anlæg. I 1880érne levede mennesker og deres familier af arbejdet på fabrikken. En stor del af bygningerne brændte i 1920 og opførtes på stedet Vestbirk Vandkraftværk. Opførelsen af vandkraftværket betød at enge blev til store søer, der endnu præger landskabet.

12 12 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Østbirk Hallen. Over: Østbirk Skolen. Under: Den integrerede institution Skovhuset i Østbirk.

13 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 13 Befolkning, offentlig/privat service og kulturelle tilbud Fra 2006 til 2013 steg befolkningstallet i Østbirk byområde ifølge Danmarks statistik med 391 personer fra indbyggere til indbyggere. På diagrammet her på siden kan man se, hvordan befolkningsvæksten, efter en kraftig stigning i årene , er fladet ud i de efterfølgende år. Dette skyldes hovedsagligt den økonomiske krise Danmark har oplevet de seneste år. Diagrammet på side 14 viser den forventede befolkningsudvikling udvikling frem til 2026 i Østbirk skoledistrikt. Tal fra er faktiske tal. Der forventes således en stigning i befolkningen på knap 400 personer, svarende til ca. 10,3 %. Langt hovedparten af disse vil reelt bosætte sig i Østbirk by. Der forventes en generel befolkningstilvækst i Østbirk. Den forventede befolkningssammensætning kan sige noget om det fremtidige behov for fritidstilbud, institutioner, hvilke typer boliger, der vil være behov for mv. Selv om befolkningen som helhed forventes at stige, vil der være visse forskydninger indenfor de forskellige aldersgrupper. Tendensen er klar, der bliver flere ældre og færre børn (0-16-årige) og lidt færre årige hvis man kigger på den procentvise fordeling af aldersgrupperne. Østbirk Skole er en to-sporet skole med ca. 470 elever fordelt på årgang. Skolen har en skolefritidsordning med ca. 120 børn. Samtidig har ca. 50 medarbejdere en god arbejdsplads og samarbejder om at skabe en spændende og tryg skoledag for områdets børn. Østbirk Skolens bygninger er i mange henseender utidssvarende indrettet, og en del af skolens bygningsmasse er mere end 100 år gammel. Indretningen betyder blandt andet, at der er få lokaler til opdeling af klasser i mindre hold, og dermed giver de fysiske rammer ikke optimale muligheder for at tilrettelægge en fleksibel og individuelt tilpasset undervisning. Der har også været et stigende antal børn i de yngste årgange hvilket har forårsaget et akutte behov for etabering af flere undervisningslokaler, hvorfor der er opstillet en midlertidig pavillonløsning på skolens arealer. På længere sigt vil en renovering og ombygning af de nuværende bygninger kunne rumme de ekstra lokaler, og pavillonerne kan dermed nedtages. Vestbirk Friskole har ca. 85 elever og ca. 8 ansatte. På Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er der plads til ca. 160 elever og her er ca. 25 ansatte. Institutioner og skole I Østbirk findes der en ny børneinstitution Skovhuset der i august 2014 har ca. 75 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn, derudover findes børnehuset, som i august 2015 har 53 børnehavebørn. Derudover er Vestbirk Naturbørnehave normeret til 30 børnehavebørn. Befolkningsudviklingen pr. 1. januar i Østbirk by.

14 14 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Birkebo ældrecentret i Østbirk. Figuren viser alderssammensætningen i Østbirk skoledistrik. Tallene fra er faktiske tal og er den fremskrivning, der er af tallene i Horsens Kommunes befolkningsprognose 2014.

15 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 15 Foredrag i Østbirkhallen. Pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboligerne Birkebo i Østbirk By der er beliggende på Vestbirkvej 3, har 22 plejeboliger og 5 ældreboliger. Med den forventede demografiske ændring, vil der i de kommende år kunne forventes en stigende efterspørgsel på centralt beliggende mindre boliger, herunder ældreboliger/ældreegnede boliger. Fremadrettede tiltag Der bør sikres mulighed for eventuelt at bygge flere ældreboliger i Østbirk, da prognoserne viser, at der i fremtiden bliver forholdsmæssigt flere ældre. Kultur-, idræts- og fritidslivet Østbirk er præget af et stærkt fritids- og foreningsliv. Det er muligt at dyrke forskellige sportsgrene, blandt andet badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, yoga, petanque og tennis. Derudover er der skytteforening, spejdere mm. Horsens Kommune har i 2012 vedtaget en idrætspolitik, der indeholder de centrale sigtepunkter for de kommende års arbejde. Forslaget er blevet til i dialog med aktører på idrætsområdet og Horsens Kommune ønsker en fortsat dialog i forbindelse med virkeliggørelsen af politikken. Ungdomsskolen har også en afdeling i Østbirk, hvor der tilbydes forskellige arrangementer til de unge i Østbirk. Bibliotek Østbirk Bibliotek har åbent for selvbetjening alle hverdage 8-22 og der er personalebetjening 3 dage om ugen, i alt 13 timer. Biblioteket er et af 7 i Horsens Kommune. Østbirk Hallen En stor del af idrætsgrenene udøves i og omkring den selvejende hal Østbirkhallen, som ligger i tilknytning til skolen og den nye børnehave. Hallen er ifølge de lokale borgere presset på kapacitet, hvilket gør det meget vanskeligt at reservere tid her. Det bevirker at mange må søge væk fra Østbirk, hvorfor der er et udbredt ønske i lokalsamfundet om en udvidelse af de aktivitetsmuligheder, hallen giver mulighed for. Fælles for langt de fleste af disse aktiviteter er, at hallen har været nødt til, at sige nej, da hallens lokaler er fuldt booket. Viljen er der bestemt blandt borgerne, men lokalerne mangler. Derfor børder fremadrettet arbejdes på at skabe flere idrætsforenings- og samlingslokaler i Østbirk.

16 16 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk

17 Ovenfor: Parkeringsarealerne ved Østbirkhallen/Skolen. Modstående side: Kirken i Østbirk. En gruppe bestående af Østbirkhallen, Østbirk Borgerforening og Østbirk IF har gennem noget tid arbejdet med et projekt der kan skabe bedre lokalefaciliteter for byen og områdets beboere. Visionen skitserer et nyt større idræts- og aktivitetskompleks bestående af haller med flere forskellige tilhørende faciliteter, således, at der skabes nye muligheder for at rumme flere forskellige kultur-, sports- og fritidstilbud i Østbirk og omegn. Disse faciliteter kunne også tænkes sammen med Østbirk Skole, således at skolen kunne anvende lokalerne i dagtimerne og fritidsaktiviteterne kunne anvende dem eftermiddag/aften. Aktuelt er der ønsker om yderligere lokaler til f.eks.: Østbirk Østbirk IF s aktiviteter, Østbirk Borgerforening, Østbirk Antenneforening, spis sammen arrangementer, historiske klubber, spinning, ungdomsklub, foredrag, fitness, motorcykelklub, generalforsamlinger, madklubber, værksteder, billedkunst, dart, vinklub, bridge, jagtforening, naturforeninger, step, løbeklub, cykelklub, musikøvelokaler, sangkor, danseskole, osv.

18 18 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Unge fodboldspillere på Østbirk stadion. Vestbirk Under friskolens vinger blev Vestbirks Naturbørnehave i midlertidige pavilloner etableret for knap fire år siden. Børnehavens 30 børn benytter dagligt områdets smukke natur, og børnehaven forventer. Børnehaven har ved opkøb af bygning på Søvejen ved siden af friskolens gymnastiksal, fået sin endelige placering. Lige bagved gymnastiksalen og overfor efterskolen finder man Vestbirk Forsamlingshus, der er rammen om utallige familieog foreningsarrangementer. Vestbirk har et levende foreningsliv, hvor borgerne kan udfolde deres forskellige hobbies og interesser, og som giver god basis for socialt samvær f.eks.: Madklub i forsamlingshuset, gymnastik, musikcafe og fællesspisning, kræmmermarkeder, ølbryggerlaug, håndarbejdsklub og Vestbirk Kano- og Fritidslaug. Lauget administrerer kanoer og kajakker og arrangerer derudover et utal af fritidsarrangementer f.eks. Aktivitetsdagen ved Vestbirksøerne, hvor ca. 70 frivillige hjælper. Kører man ud af Kongevej mod Sandvad kro, kommer man inden svinget til Vestbirk Ridecenter, der i 2013 blev overtaget af efterskolen og som huser Vestbirk Rideklub. Her dyrker voksne og børn fra området deres passion for hestesporten.

19 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 19 Vestbirk Vandkraftværk. Vandkraftværket Mange af områdets borgere, at de kulturelt og teknisk set spændende installationer i de særdeles smukt placerede bygninger og området i det hele taget kan inddrages til et kultur- og naturcenter - gerne et stort Gudenåcenter. Men hvis det skal realiseres vil det kræve bedre adgangsforhold til området omkring Vestbirk Vandkraftværk. Mulighederne diskuteres i et bredt samarbejde mellem alle intresserede parter. Partnerskabets foreløbige overvejelser om kraftværkets mulige fremtid blev fremlagt på et offentligt møde i Vestbirk Forsamlingshus den 17. juni Bæredygtighedsudvalget

20 Mod Voervadsbro og Silkeborg 20 Østbirk & Vestbirk Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Fyel Mose Gudenåen Træden skov Vestbirk Sø Gudenåen Naldal Sø Mod Nim Kirke Skole Indkøbsmuligheder Bibliotek Busstation Forsamlingshus Campingplads Rideskole Vandkraftværket Børnehave/Vuggestue Park/grønt område Plejecenter Idrætshal Tennisbaner Boldbaner Skyttehuset Spejdehuset Mulighed for kanosejlads Vorbjerg Bakker Gammel jernbanebro Bymidten Pladskrævende varergrupper Horsens Kommune COWI

21 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 21 Mod Yding og Skanderborg Møgelbjerg Birkholm Nørreskov Mod Horsens Vesterskov

22 22 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Byen Erhvervsliv Der findes en del private virksomheder i Østbirk. Alt fra entreprenører, håndværkere, vinduesproducent, elinstallatør til transportfirmaer, automekanikere, forskellige sundhedsservice, frisører, revisorer og landbrugserhverv mm. Der ud over er der den store virksomhed Velux. Allerede i 1941 etablerede Villum Kann Rasmussen & Co sig og åbnede kort tid derefter fabrikken i Østbirk. Veluxvinduet udviklede sig og blev et registreret varemærke i Fabrikken er siden vokset betragteligt og er den største virksomhed i Østbirk og er også en af de markedsførende indenfor tagvindueløsninger. Virksomhedens hovedkontor ligger i dag i Hørsholm. I Vestbirk er det uddannelsesinstitutionerne og Vestbirk Camping der er de store arbejdspladser. Vestbirk Camping er en af de største og mest populære lokale virksomheder. På campingpladsens store område nyder mange turister pladsens faciliteter og nærheden til den omkringliggende afvekslende natur. Fremadrettede tiltag Der er ikke på nuværende tidspunkt behov for at udlægge nye arealer til erhverv og industri. Kommer der på et senere tidspunkt et øget behov, vil der være mulighed for at udlægge yderligere arealer i kommuneplanen. Detailhandel Østbirk har i dag en rimelig dagligvaredækning med SuperBrugsen, Kiwi, Købmandsgården og Kagehuset mm. Derudover er der apotek, blomsterbutik og genbrugsbutik. Den egentlige udvalgsvaredækning har generelt været i tilbagegang, hvilket har betydet lukning af udvalgsvarebutikker i byen. Detailhandelscentret ligger i dag omkring H.C. Andersens Vej og Ydingvej, hvorimod butikkerne langs den gamle hovedgade Storegade nu er lukket. Den generelle tendens på detailhandelsområdet er, at specielt udvalgsvarehandel i de kommende år i stadig større omfang vil flytte fra fysiske butikker til internethandel. Samtidig vil udvalgsvarehandelen koncentrere sig i de større byer. Østbirk bymidte set fra området ved den gamle station.

23 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 23 Horsens Kommunes skaber rammerne for butiksetablering gennem planlægningen. I kommuneplanen er den samlede arealramme til detailhandel i Østbirk er i dag 4090 m 2, hvilket betyder at der er en udbygningsramme på 1500 m 2. Udbygningsrammen er den mængde nye butikskvadratmeter, der må etableres indenfor afgrænsningen. Eventuelt nedlagte butikskvadratmeter vil blive lagt til denne udbygningsramme. Fremadrettede tiltag Der forventes ikke at være behov for at udlægge nye arealer til detailhandel indenfor de næste mange år. Skulle det blive nødvendigt, kan udbygningsrammen hæves for at sikre mulighed for etablering af eventuelle nye butikker. Midtbyafgrænsningen kan ses på kortet på side 20 og 21, som det orange område. Det er indenfor denne afgrænsning at der kan etableres nye butikker til både dagligvarer og udvalgsvarer. Området der er tegnet ind med gult er et erhvervsområde, hvor der må placeres butikker med særlig pladskrævende varegrupper, men ikke andre butikstyper. Siden den sidste forretning - den lokale købmand lukkede, findes der ikke detailhandel i Vestbirk.

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag.

Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende sag. Alle kommuner skal tilvejebringe en kommuneplan, som skal gælde for hele kommunen for en periode på 12 år, jf. planloven. Kommuneplanen udstikker rammerne

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

V I L I G S A T A L O G

V I L I G S A T A L O G 2 0 0 8 dviklingsrådet Hll Helle Øtd Øst dækker gerbæk ktorskoledistrikt t ikt. Heri ligger byerne Hjortkjær, Årre, Fåborg, gerbæk og tarup ofterup. er sidder i udviklingsråd dikli ådhll Helle Øt Øst:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner

Udviklingsplan for. Munklinde. Munklindes Venner Udviklingsplan for Munklinde Munklindes Venner Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Inskription på væggen af det nedlagte

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring

Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Sorring? Ændringer for Sorring Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Hvad betyder en kommuneplanrevision? i Byrådets største

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.031 for området omkring Nørre Tranders Vej 69 Aalborg Byråd godkendte den 12.

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense Projektbeskrivelse (billede af brugsen udefra) Etablering af Borger Invest Oddense ApS til investering, renovering og drift af ejendom til brug for Borgerservice og dagligvarebutik i landsbyen Oddense

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Hylke, Årets Landsby 2015

Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke, Årets Landsby 2015 Hylke er en aktiv østjysk landsby, hvor fundamentet er frivillighed og innovative ideer. Vi er vant til at holde sammen og gå imod strømmen for at bevare, men i særdeleshed udvikle,

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere