ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ"

Transkript

1 ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

2 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er ikke alle punkterne, der er relevante for denne plan, men følgende er, og er noget af grundlaget for helhedsplanen: Horsens - oplevelser i mange farver Vi er et levende samfund med høj puls og satser på spændende og kreative bymiljøer af høj arkitektonisk kvalitet samt et attraktivt handelsliv. Vi har sunde, fysisk aktive borgere og byrum og natur, der indbyder til fysisk aktivitet. Vi er superliga i flere idrætsgrene i såvel bredde som elite. Horsens - et dynamisk og kreativt kraftcenter Vi skaber optimale muligheder for bosætning, vækst og dynamik. Vi er ildsjæle, og sammen gør vi det umulige muligt. Vi løfter i flok. Vi har en aktiv miljøpolitik baseret på bæredygtighed og med fokus på kommunens natur og rekreative områder. Horsens - en moderne velfærdskommune Vi har en høj kvalitet i vores service til borgerne fra børnepasning til uddannelse og ældreomsorg. Vi skaber resultater - og vores styrke er helhed, respekt, resultat og kvalitet. Vi understøtter innovation og udvikling. Vi har plads til udfoldelse, og skaber rum for høj livskvalitet og sundhed for alle borgere. Vi har et betydeligt socialt engagement, samtidig med at vi forventer, at alle bidrager aktivt. Vi bygger vores kommunale indsats på et tæt samspil med borgere, lokale ildsjæle, organisationer, foreninger og erhvervsliv. Bosætningsstrategi Byrådet har vedtaget Bosætningsstrategi Strategiens mål er at øge den i forvejen store tilvækst, der er af tilflyttere til Horsens Kommune. Strategien beskriver en række pejlemærker med tilhørende indsatsområder. En del af pejlemærkerne er særlig rettet mod markedsføring i forhold til mulige tilflyttere eller andre emner, som ikke har betydning for denne plan, men følgende er indarbejdet i helhedsplanen: Differentieret udbud af boliger Der skal sikres en forskellighed i udbuddet af boliggrunde mht. geografi, attraktion, størrelser, og anvendelse. Ved siden af de traditionelle parcelhusgrunde, skal der arbejdes for at tilvejebringe særligt attraktive områder, tætte villaområder, naturudstykninger, flere jordbrugsparceller i udvalgte landsbyer og områder til eksperimenterende boformer. Der skal arbejdes for en bredere vifte af boligmuligheder i de enkelte byområder, så der kan skabes cirkulation i boligmassen og i højere grad gøre det muligt at leve i det samme lokalområde i forskellige livsfaser- og situationer. Identiteten i de enkelte byer og byområder skal styrkes for at højne deres attraktionsværdi og øge beboernes tilhørsforhold til stedet. Naturherlighederne og tilgængeligheden til dem skal forbedres, udbygges og kobles sammen, så så både de enkelte byområders attraktionsværdi og befolkningens sundhedstilstand øges. Bosætningsstrategien kan ses i sin helhed på Horsens Kommunes hjemmeside: Visionen kan ses i sin helhed på Horsens Kommunes hjemmeside:

3 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i indholdet i forslag til Helhedsplan bliver Helhedsplanen offentligt fremlagt i 8 uger. Forslaget til Helhedsplan er derfor fremlagt fra den 5. november 2014 til den 7. januar 2015 og kan ses på forsiden af Horsens Kommunes hjemmeside: Det er også muligt at se forslaget til Helhedsplan digitalt i Borgerservice på Rådhuset: Åbent: mandag - onsdag kl torsdag kl fredag kl eller digitalt på Kommunens Biblioteker Borgernes mulighed Hvis du har bemærkninger til forslaget til Helhedsplan, skal disse senest den 7. januar 2015 sendes til: eller til Horsens Kommune Plan og By Rådhustorvet Horsens Afgørelse om Miljøvurdering Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer, lov nr. 316 af med senere ændringer. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Teknik og Miljø har foretaget en indledende screening af området og vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Planen omfatter ingen af de i bilag 3 og 4, lov om miljøvurdering af planer og programmer, omtalte anlæg. Planen er ikke juridisk bindende, men er udarbejdet som et værktøj til at danne sig et overblik over mål og udfordringer i Østbirk og Vestbirk. Planen udstikker således ingen lovmæssige retningslinjer. Det er desuden helt uvist i hvilket omfang de beskrevne ideer og retningslinjer får for de fremtidige forhold, og i hvilket omfang de i givet fald vil få på miljøet. Planen er ikke i modstrid med gældende planer (kommuneplan og lokalplaner) der er for området og Horsens Kommune har vurderet, at Helhedsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens 3, stk. 1 nr. 3. For klagevejledning, se næste side. Byrådet vil derefter igen tage stilling til forslaget til Helhedsplan og de indsendte bemærkninger.

4 4 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Klagevejledning Kommunalbestyrelsens afgørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer - om at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af planforslaget - kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. miljøvurderingslovens 16. Klageberettigede er alle omfattet af Planlovens 59. Yderligere oplysninger Hvis forslaget til helhedsplanen giver anledning til spørgsmål, kan du henvende dig til Horsens Kommune, Plan og By, Randi Vuust Skall på telefon eller Plan og By, november 2014 Klage skal være skriftlig og sendes til Horsens Kommune pr. eller til Horsens Kommune, Plan og By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. Horsens Kommune videresender herefter klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget af Horsens Kommune inden 4 uger fra datoen for planens offentliggørelse og ved kontortids ophør. Planen offentliggøres d. 5. november Det er en betingelse for klagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Klagenævnet vil efter modtagelse af en klage sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage eller, hvis klagen afvises. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside Hvis du vil indbringe spørgsmål om planforslagets lovlighed samt afgørelse vedr. miljøvurdering for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for planforslagets offentliggørelse.

5 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 5 Indholdsfortegnelse Horsens Kommunes Vision 2 Bosætningsstrategi 2 Offentliggørelse 3 Afgørelse om miljøvurdering 3 Indledning 7 Et historisk tilbageblik 9 Befolkning, offentlig/privat service og kulturelle tilbud 13 Byen 22 Forskønnelse 27 Det grønne 33 Stier 36 Kollektiv trafik 40

6 6 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk

7 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 7 Indledning Baggrund for planen Byrådet i Horsens Kommune har tidligere bestemt, at der skal udarbejdes helhedsplaner for følgende kommunens mellembyer: Hovedgård, Gedved, Søvind, Østbirk, Hansted-Egebjerg, Lund, Sdr. Vissing og Nim. Forslaget til helhedsplanen for Østbirk og Vestbirk er blevet til i samarbejde med en lokal arbejdsgruppe, som har bidraget med oplysninger, synspunkter og forbedringsforslag. Planens formål En helhedsplan er en uformel plan og er som sådan ikke juridisk bindende. Planen er udarbejdet for at danne et overblik over forskellige potentialer og problemstillinger i Østbirk og Vestbirk og skal fungere som rettesnor for kommende initiativer, projekter og kommune- og lokalplanlægning. Planen beskriver eksisterende forhold i byen: privat og offentlig service, fritidstilbud, trafikale forhold, bevaringsinteresser, rekreative forhold, byudvikling m.v. Under de forskellige emner er formuleret eventuelle problemstillinger og hvilke forbedringer/initiativer, der kan foretages og/eller indarbejdes i fremtidige planer og projekter. Det er planens formål, at indarbejde hensigterne i "Vision for Horsens Kommune" og "Bosætningsstrategi " skabe et overordnet billede af de eksisterende forhold i Østbirk og Vestbirk med hensyn til trafik, bosætning, rekreative tilbud, offentlig og privat service samt bevaringsinteresser formulere retningslinjer for en ønsket fremtidig udvikling belyse mulighederne for byudvikling og byomdannelse. Arbejdsgruppen Arbejdsgruppen har været dynamisk på den måde at rigtig mange har bidraget gennem processen. Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra Borgerforeningen, 8752 Gruppen - Bæredygtighedsudvalgets initiativgruppe i Østbirkområdet, detailhandlen og private ildsjæle med interesse i lokalområdet. Gruppen har været aktive medspillere i udarbejdelsen af Helhedsplanen. Horsens Kommune har haft flere møder med arbejdsgruppen, hvor forskellige udfordringer og muligheder blev diskuteret. Horsens Kommune har ligeledes deltaget i lokale by- og naturvandringer i både Østbirk og Vestbirk-området. Her viste den lokale arbejdsgruppe rundt og fortalte om de kvaliteter og udfordringer der findes i området. Disse turer er også med til at danne grundlaget for Helhedsplanen Byernes rolle i kommunen I kommuneplan for Horsens 2009 opdeles byerne i 3 hovedkategorier: Horsens og Brædstrup, der er kommunens hovedbyer og center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturudbud samt privat og offentlig service. Mellembyerne, som Østbirk, er primært bosætningsbyer med skole-, børnepasnings-, og fritidstilbud samt mulighed for butikker til lokal forsyning. Landsbyerne, som Vestbirk er primært er bosætningsbyer, og hvor der kun kan ske nyt boligbyggeri i begrænset omfang. Modsatte side: Vestbirk set fra luften, med forsamlingshuset og friskolen i midten.

8 8 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Øverst gammel kort fra1876. Nederst gammel kort fra1930. COWI

9 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 9 Et historisk tilbageblik Området omkring Østbirk og Vestbirk er utroligt rigt på gravhøje. Et af vidnesbyrdene herom er højen, der ligger som et markant græsbevokset monument ved Østbirks sydlige indfaldsvej. Højen er fredet som flere andre i området omkring de to byer. Særligt Østbirk er arkæologisk set forholdsvis godt kendt, og flere af lokaliteterne har en vigtig plads i den arkæologiske forskning. I den østlige del af Østbirk findes de ældste arkæologiske spor. Mellem Storegade og Sattrupvej er udgravet unikke gravog bopladsområder fra yngre stenalder. Desuden er udgravet brandgrave fra førromersk jernalder og et mere end 200 meter langt palisadeforløb. I den vestlige del findes sporene efter den yngre jernalder, og under Veluxs fabriksbygninger er udgravet en stor landsby fra romersk og germansk jernalder, hvor landsbyens syv gårde lå på en 200 m lang række. Fra jernalderen findes også to fund af fossile marksystemer, syd for Østbirk og Vestbirk. I Møgelbjerg Skov kan de endnu ses som terrassekanter og enkelte digevoldinger, mens et andet system nordøst herfor er gået tabt siden registreringerne i 1950 erne. Østbirk Østbirk fandt ved indgangen til middelalderen sin endelige placering nær kirken. Den første gang byen optræder i skriftlige kilder var i Navnet, der er afledt af trænavnet birk, begynder i 1400-tallet at optræde som et øst og vest. Bortset fra den markante kirke, er der kun meget ringe viden om landsbyen Østbirk i middelalderen. Kirken er i dag stærkt ombygget som følge af den nærliggende herregård Urups ejerskab, og middelalderens bygningsværk ses kun i den vestlige del. Det ældste detaljerede kort over byen stammer fra udskiftningen i slutningen af 1700-tallet. På kortet ses landmålerens lineal tydeligt som lige streger gennem landskabet. Storegades østlige del, Ryvej, Den fredede høj ved ankomsten til Østbirk fra syd. og Smedegades sydlige del var nye eller udrette de vejforløb. Men inde i landsbyen gik det galt. De gamle vejforløb og gårdenes placering tillod ikke, at de lige øst-vestgående linjer kunne føres igennem, og ved kirken måtte vejen følge det gamle forløb ad Kirkegade og Peder Skramsgade. Først langt senere i 1800-tallets anden halvdel kunne landvejen, Storegade, føres igennem. Med vejen fulgte flere forretninger, apotek og telefoncentral. Landsbyens gårde havde omkring år 1800 to og tre længer, mens enkelte havde fire. Mest imponerende var den firlængede præstegård med en gårdsplads på over 1000 m 2. Den nuværende præstegård er opført i Efter udskiftningen og landevejen kom anlæggelsen af Bryrupbanen, der åbnede i 1899, til at få en afgørende betydning for Østbirks udvikling. Banen blev anlagt på nordsiden af landsbyen umiddelbart udenfor kirkegårdsdiget, og præsten måtte se sine jorde gennemskåret af banelegemet, der på dette tidspunkt dog kun var smalsporet og først i 1929 blev normalsporet. I begyndelsen af 1920 erne blev præstens jord udstykket til statshusmandskolonien Præstemarken, og de små brug kan endnu ses langs den lige vej. Banegården blev anlagt vest for den eksisterende landsby, og allerede kort tid efter var de første ma-

10 10 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Luftfoto fra1954. Luftfoto fra1972. Luftfoto fra 1995.

11 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 11 trikler udstykket langs Ryvej og Ydingvej. Endnu i 1954 var bebyggelsen i Østbirk indskrænket til en enkelt række huse primært langs byens tre hovedgader, Storegade, Ryvej og Ydingvej med de mest betydningsfulde byggerier mellem banegården og kirken. Kun omkring skolen, der fandt sin nuværende placering i 1904, var der i midten af 1900-tallet egentlige villakvarterer. Selv om erhvervs- og handelslivet voksede i 1900-tallet, og flere af bygningerne langs Storegade har fine arkitektoniske detaljer, så er arkitekturen dæmpet, og bygningerne er fortrinsvis opført i én og to etager. En egentlig sammenhængende randbebyggelse kom der primært i Storegades vestlige del. Med Bryrupbanen kom også Østbirk Bygningsindustri (1946), og med årene udviklede virksomheden sig til byens absolut mest betydningsfulde arbejdsplads. Jernbanen løb gennem fabriksområdet, og man ser endnu tydeligt, hvordan virksomhedens bygninger orienterer sig efter jernbanens skæve forløb videre mod Vestbirk erne var parcelhusets årti, og der udarbejdedes ret hurtigt en plan for byens udvikling, herunder en omfartsvej syd om byen. Østbirk Bygningsindustris store succes betød dog, at byen udviklede sig langt hurtigere end forudset, og i løbet af 1960 erne og 1970 erne kom nye kvarterer til. De seneste år er et nyt lag af udstykninger kommet til, men området for den gamle landsby med kirken udgør stadig det fysiske centrum. Området omkring kirken har gradvist fået mindre betydning, først som en konsekvens af Storegades anlæggelse, siden jernbanen, og i dag er bymidten og handelslivet flyttet mod nordvest og de store åbne område ved Ydingvej udgør nu byens samlingspunkt. Vestbirk Vestbirks udvikling er ganske anderledes end Østbirks. I begyndelsen af 1800-tallet var udskiftningen også i gang i Vestbirk, men de fleste gårde lå endnu spredt primært langs Søvejens sydside, hvor det topografisk var bedst egnet. I landsbyens vestlige del krydsede byens hovedgade Kongevej, der forbandt de kongelige slotte i Kolding og Skanderborg, men vejen havde ikke samme betydning for Vestbirk, som den havde for Nim. I april 1897 påbegyndte man anlæggelsen af jernbanen Horsens-Bryrup. I februar 1898 var sporlægningen nået til Vestbirk og Gudenåen. Broen ved Gammelstrup stod færdig i 1899 og var Danmarks største jernbanebro, men da banen i 1920érne skulle bygges om til normal sporvidde, blev broen til et problem. Løsningen blev en dæmning, hvor man svøbte broen ind. Siden 1925 har broen været pakket væk i grus, indtil den nu igen kommer frem i dagens lys som et smukt monument over 1800-tallets brobygningskunst. Det middelalderlige Vestbirk må formodes at have haft omtrent samme placering, som det kendes fra kortene omkring 1800, og på hjørnet af Kongevej og Søvejen er udgravet dele af en middelaldergård. Særegent for Vestbirk er det stærke grundtvigske høj- og friskolemiljø. Højskolen blev stiftet i 1884, i 1892 Vestbirk Friskole og i 2007 også Vestbirk Efterskole, der overtog højskolens bygninger, da denne blev lukket i Skolen bærer i dag navnet Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Skolemiljøet består af skolebygninger og lærerboliger, der i dag repræsenterer mange perioder. Særligt friskolens bygning er stærkt ombygget, men efterskolens og den gamle højskoles hovedbygninger fremstår endnu i store træk, som da de blev opført i perioden Det var skolerne, der kom til at præge byen og udviklingen, og de første udstykninger skete langs Søvejen nær skolerne. Derimod betød Bryrupbanen kun mindre for byens udvikling, og stationen forblev isoleret nord for landsbyen. Der er endnu betydelige dele tilbage af den gamle landsby. Flere af gårdene blev aldrig udskiftet, og ligger stadig i landsbyen. Også de gamle vejforløb er bevaret og undgik næsten helt anlæggelsen af Vestbirkvej, der kun afskar den sydligste del af landsbyen. Uden for byen blev Vestbirk Garn- og Trikotagefabrik opført som et af Gudenåens tidlige industrielle anlæg. I 1880érne levede mennesker og deres familier af arbejdet på fabrikken. En stor del af bygningerne brændte i 1920 og opførtes på stedet Vestbirk Vandkraftværk. Opførelsen af vandkraftværket betød at enge blev til store søer, der endnu præger landskabet.

12 12 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Østbirk Hallen. Over: Østbirk Skolen. Under: Den integrerede institution Skovhuset i Østbirk.

13 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 13 Befolkning, offentlig/privat service og kulturelle tilbud Fra 2006 til 2013 steg befolkningstallet i Østbirk byområde ifølge Danmarks statistik med 391 personer fra indbyggere til indbyggere. På diagrammet her på siden kan man se, hvordan befolkningsvæksten, efter en kraftig stigning i årene , er fladet ud i de efterfølgende år. Dette skyldes hovedsagligt den økonomiske krise Danmark har oplevet de seneste år. Diagrammet på side 14 viser den forventede befolkningsudvikling udvikling frem til 2026 i Østbirk skoledistrikt. Tal fra er faktiske tal. Der forventes således en stigning i befolkningen på knap 400 personer, svarende til ca. 10,3 %. Langt hovedparten af disse vil reelt bosætte sig i Østbirk by. Der forventes en generel befolkningstilvækst i Østbirk. Den forventede befolkningssammensætning kan sige noget om det fremtidige behov for fritidstilbud, institutioner, hvilke typer boliger, der vil være behov for mv. Selv om befolkningen som helhed forventes at stige, vil der være visse forskydninger indenfor de forskellige aldersgrupper. Tendensen er klar, der bliver flere ældre og færre børn (0-16-årige) og lidt færre årige hvis man kigger på den procentvise fordeling af aldersgrupperne. Østbirk Skole er en to-sporet skole med ca. 470 elever fordelt på årgang. Skolen har en skolefritidsordning med ca. 120 børn. Samtidig har ca. 50 medarbejdere en god arbejdsplads og samarbejder om at skabe en spændende og tryg skoledag for områdets børn. Østbirk Skolens bygninger er i mange henseender utidssvarende indrettet, og en del af skolens bygningsmasse er mere end 100 år gammel. Indretningen betyder blandt andet, at der er få lokaler til opdeling af klasser i mindre hold, og dermed giver de fysiske rammer ikke optimale muligheder for at tilrettelægge en fleksibel og individuelt tilpasset undervisning. Der har også været et stigende antal børn i de yngste årgange hvilket har forårsaget et akutte behov for etabering af flere undervisningslokaler, hvorfor der er opstillet en midlertidig pavillonløsning på skolens arealer. På længere sigt vil en renovering og ombygning af de nuværende bygninger kunne rumme de ekstra lokaler, og pavillonerne kan dermed nedtages. Vestbirk Friskole har ca. 85 elever og ca. 8 ansatte. På Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er der plads til ca. 160 elever og her er ca. 25 ansatte. Institutioner og skole I Østbirk findes der en ny børneinstitution Skovhuset der i august 2014 har ca. 75 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn, derudover findes børnehuset, som i august 2015 har 53 børnehavebørn. Derudover er Vestbirk Naturbørnehave normeret til 30 børnehavebørn. Befolkningsudviklingen pr. 1. januar i Østbirk by.

14 14 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Birkebo ældrecentret i Østbirk. Figuren viser alderssammensætningen i Østbirk skoledistrik. Tallene fra er faktiske tal og er den fremskrivning, der er af tallene i Horsens Kommunes befolkningsprognose 2014.

15 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 15 Foredrag i Østbirkhallen. Pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboligerne Birkebo i Østbirk By der er beliggende på Vestbirkvej 3, har 22 plejeboliger og 5 ældreboliger. Med den forventede demografiske ændring, vil der i de kommende år kunne forventes en stigende efterspørgsel på centralt beliggende mindre boliger, herunder ældreboliger/ældreegnede boliger. Fremadrettede tiltag Der bør sikres mulighed for eventuelt at bygge flere ældreboliger i Østbirk, da prognoserne viser, at der i fremtiden bliver forholdsmæssigt flere ældre. Kultur-, idræts- og fritidslivet Østbirk er præget af et stærkt fritids- og foreningsliv. Det er muligt at dyrke forskellige sportsgrene, blandt andet badminton, fodbold, håndbold, gymnastik, yoga, petanque og tennis. Derudover er der skytteforening, spejdere mm. Horsens Kommune har i 2012 vedtaget en idrætspolitik, der indeholder de centrale sigtepunkter for de kommende års arbejde. Forslaget er blevet til i dialog med aktører på idrætsområdet og Horsens Kommune ønsker en fortsat dialog i forbindelse med virkeliggørelsen af politikken. Ungdomsskolen har også en afdeling i Østbirk, hvor der tilbydes forskellige arrangementer til de unge i Østbirk. Bibliotek Østbirk Bibliotek har åbent for selvbetjening alle hverdage 8-22 og der er personalebetjening 3 dage om ugen, i alt 13 timer. Biblioteket er et af 7 i Horsens Kommune. Østbirk Hallen En stor del af idrætsgrenene udøves i og omkring den selvejende hal Østbirkhallen, som ligger i tilknytning til skolen og den nye børnehave. Hallen er ifølge de lokale borgere presset på kapacitet, hvilket gør det meget vanskeligt at reservere tid her. Det bevirker at mange må søge væk fra Østbirk, hvorfor der er et udbredt ønske i lokalsamfundet om en udvidelse af de aktivitetsmuligheder, hallen giver mulighed for. Fælles for langt de fleste af disse aktiviteter er, at hallen har været nødt til, at sige nej, da hallens lokaler er fuldt booket. Viljen er der bestemt blandt borgerne, men lokalerne mangler. Derfor børder fremadrettet arbejdes på at skabe flere idrætsforenings- og samlingslokaler i Østbirk.

16 16 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk

17 Ovenfor: Parkeringsarealerne ved Østbirkhallen/Skolen. Modstående side: Kirken i Østbirk. En gruppe bestående af Østbirkhallen, Østbirk Borgerforening og Østbirk IF har gennem noget tid arbejdet med et projekt der kan skabe bedre lokalefaciliteter for byen og områdets beboere. Visionen skitserer et nyt større idræts- og aktivitetskompleks bestående af haller med flere forskellige tilhørende faciliteter, således, at der skabes nye muligheder for at rumme flere forskellige kultur-, sports- og fritidstilbud i Østbirk og omegn. Disse faciliteter kunne også tænkes sammen med Østbirk Skole, således at skolen kunne anvende lokalerne i dagtimerne og fritidsaktiviteterne kunne anvende dem eftermiddag/aften. Aktuelt er der ønsker om yderligere lokaler til f.eks.: Østbirk Østbirk IF s aktiviteter, Østbirk Borgerforening, Østbirk Antenneforening, spis sammen arrangementer, historiske klubber, spinning, ungdomsklub, foredrag, fitness, motorcykelklub, generalforsamlinger, madklubber, værksteder, billedkunst, dart, vinklub, bridge, jagtforening, naturforeninger, step, løbeklub, cykelklub, musikøvelokaler, sangkor, danseskole, osv.

18 18 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Unge fodboldspillere på Østbirk stadion. Vestbirk Under friskolens vinger blev Vestbirks Naturbørnehave i midlertidige pavilloner etableret for knap fire år siden. Børnehavens 30 børn benytter dagligt områdets smukke natur, og børnehaven forventer. Børnehaven har ved opkøb af bygning på Søvejen ved siden af friskolens gymnastiksal, fået sin endelige placering. Lige bagved gymnastiksalen og overfor efterskolen finder man Vestbirk Forsamlingshus, der er rammen om utallige familieog foreningsarrangementer. Vestbirk har et levende foreningsliv, hvor borgerne kan udfolde deres forskellige hobbies og interesser, og som giver god basis for socialt samvær f.eks.: Madklub i forsamlingshuset, gymnastik, musikcafe og fællesspisning, kræmmermarkeder, ølbryggerlaug, håndarbejdsklub og Vestbirk Kano- og Fritidslaug. Lauget administrerer kanoer og kajakker og arrangerer derudover et utal af fritidsarrangementer f.eks. Aktivitetsdagen ved Vestbirksøerne, hvor ca. 70 frivillige hjælper. Kører man ud af Kongevej mod Sandvad kro, kommer man inden svinget til Vestbirk Ridecenter, der i 2013 blev overtaget af efterskolen og som huser Vestbirk Rideklub. Her dyrker voksne og børn fra området deres passion for hestesporten.

19 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 19 Vestbirk Vandkraftværk. Vandkraftværket Mange af områdets borgere, at de kulturelt og teknisk set spændende installationer i de særdeles smukt placerede bygninger og området i det hele taget kan inddrages til et kultur- og naturcenter - gerne et stort Gudenåcenter. Men hvis det skal realiseres vil det kræve bedre adgangsforhold til området omkring Vestbirk Vandkraftværk. Mulighederne diskuteres i et bredt samarbejde mellem alle intresserede parter. Partnerskabets foreløbige overvejelser om kraftværkets mulige fremtid blev fremlagt på et offentligt møde i Vestbirk Forsamlingshus den 17. juni Bæredygtighedsudvalget

20 Mod Voervadsbro og Silkeborg 20 Østbirk & Vestbirk Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Fyel Mose Gudenåen Træden skov Vestbirk Sø Gudenåen Naldal Sø Mod Nim Kirke Skole Indkøbsmuligheder Bibliotek Busstation Forsamlingshus Campingplads Rideskole Vandkraftværket Børnehave/Vuggestue Park/grønt område Plejecenter Idrætshal Tennisbaner Boldbaner Skyttehuset Spejdehuset Mulighed for kanosejlads Vorbjerg Bakker Gammel jernbanebro Bymidten Pladskrævende varergrupper Horsens Kommune COWI

21 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 21 Mod Yding og Skanderborg Møgelbjerg Birkholm Nørreskov Mod Horsens Vesterskov

22 22 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Byen Erhvervsliv Der findes en del private virksomheder i Østbirk. Alt fra entreprenører, håndværkere, vinduesproducent, elinstallatør til transportfirmaer, automekanikere, forskellige sundhedsservice, frisører, revisorer og landbrugserhverv mm. Der ud over er der den store virksomhed Velux. Allerede i 1941 etablerede Villum Kann Rasmussen & Co sig og åbnede kort tid derefter fabrikken i Østbirk. Veluxvinduet udviklede sig og blev et registreret varemærke i Fabrikken er siden vokset betragteligt og er den største virksomhed i Østbirk og er også en af de markedsførende indenfor tagvindueløsninger. Virksomhedens hovedkontor ligger i dag i Hørsholm. I Vestbirk er det uddannelsesinstitutionerne og Vestbirk Camping der er de store arbejdspladser. Vestbirk Camping er en af de største og mest populære lokale virksomheder. På campingpladsens store område nyder mange turister pladsens faciliteter og nærheden til den omkringliggende afvekslende natur. Fremadrettede tiltag Der er ikke på nuværende tidspunkt behov for at udlægge nye arealer til erhverv og industri. Kommer der på et senere tidspunkt et øget behov, vil der være mulighed for at udlægge yderligere arealer i kommuneplanen. Detailhandel Østbirk har i dag en rimelig dagligvaredækning med SuperBrugsen, Kiwi, Købmandsgården og Kagehuset mm. Derudover er der apotek, blomsterbutik og genbrugsbutik. Den egentlige udvalgsvaredækning har generelt været i tilbagegang, hvilket har betydet lukning af udvalgsvarebutikker i byen. Detailhandelscentret ligger i dag omkring H.C. Andersens Vej og Ydingvej, hvorimod butikkerne langs den gamle hovedgade Storegade nu er lukket. Den generelle tendens på detailhandelsområdet er, at specielt udvalgsvarehandel i de kommende år i stadig større omfang vil flytte fra fysiske butikker til internethandel. Samtidig vil udvalgsvarehandelen koncentrere sig i de større byer. Østbirk bymidte set fra området ved den gamle station.

23 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk 23 Horsens Kommunes skaber rammerne for butiksetablering gennem planlægningen. I kommuneplanen er den samlede arealramme til detailhandel i Østbirk er i dag 4090 m 2, hvilket betyder at der er en udbygningsramme på 1500 m 2. Udbygningsrammen er den mængde nye butikskvadratmeter, der må etableres indenfor afgrænsningen. Eventuelt nedlagte butikskvadratmeter vil blive lagt til denne udbygningsramme. Fremadrettede tiltag Der forventes ikke at være behov for at udlægge nye arealer til detailhandel indenfor de næste mange år. Skulle det blive nødvendigt, kan udbygningsrammen hæves for at sikre mulighed for etablering af eventuelle nye butikker. Midtbyafgrænsningen kan ses på kortet på side 20 og 21, som det orange område. Det er indenfor denne afgrænsning at der kan etableres nye butikker til både dagligvarer og udvalgsvarer. Området der er tegnet ind med gult er et erhvervsområde, hvor der må placeres butikker med særlig pladskrævende varegrupper, men ikke andre butikstyper. Siden den sidste forretning - den lokale købmand lukkede, findes der ikke detailhandel i Vestbirk.

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder. Det er

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side

Bredsten Balle. Udvikling i fællesskab. Bredsten Balle. registrering af. september 2009. side Bredsten Balle Udvikling i fællesskab registrering af Bredsten Balle side Bredsten kirke Bredsten Balle registrering af side Bredsten Balle - INFO Indbyggertal 2008 Hjemmeside Bredsten og Balle 1622 pers

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Erhvervsområde Horsens Syd

Erhvervsområde Horsens Syd Erhvervsområde Horsens Syd Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 170 TEKNIK OG MILJØ 2 INDHOLD TILLÆG TIL LOKALPLAN 170 Indholdsfortegnelse Redegørelse 5 Baggrund for lokalplantillæget 5 Lokalplanens formål

Læs mere

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557

Dronningborg. Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Dronningborg Udviklingsareal Tjærby dige Lokalplan 557 Byens bedste beliggenhed Kongelig udsigt Dronningborg Bydelen Dronningborg er beliggende i den nordøstlige del af Randers By og er et af de mest attraktive

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR HORNE Kommune 1 09. Horne 09.01 Horne By Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013

Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 Skovlund 19. SKOVLUND KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021

Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 Punkt 12. Godkendelse af opsamling på fordebat på byudviklingsplan for Vestbjerg, kommuneplantillæg 5-021 2015-061874 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG

PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR NÆSBJERG Kommune 1 14. Næsbjerg 14.01 Næsbjerg by Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Udvidelse af Skagen bymidte

Udvidelse af Skagen bymidte Debatoplæg Udvidelse af Skagen bymidte Foroffentlighedsfase Indkaldelse af idéer og synspunkter 09.09.2016-23.09.2016 Baggrund Ét af Frederikshavn Kommunes fire vækstspor er Oplevelser & Turisme. Hvert

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret)

FORSLAG. Tillæg 3. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) FORSLAG Tillæg 3 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret) 10,37 cm (lodret) Fremlagt i offentlig høring fra 20. december 2013-28. februar

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Rammeområde 61.E7 Erhvervsområde langs Messevejen i Lind Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte

Læs mere

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer

12. Nordenskov Nordenskov By Åbent land Nordenskov. Rammer 12. Nordenskov 12.01 Nordenskov By 12.10 Åbent land Nordenskov Rammer 12.01 Nordenskov By Status Nordenskov er en lokalby med udviklingspotentiale inden for bosætning. Byen er placeret ca. 13 km øst/nordøst

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup

Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009-2021 For et område til rekreativt formål i form af sportsplads ved Finderup Byrådet har på

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13

Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Indholdsfortegnelse Landsbyer...1/13 Mål og midler...3/13 Ishøj Landsby...4/13 Offentlige funktioner...5/13 Helhedsplan for Ishøj Landsby...6/13 En grønnere landsby...7/13 Tranegilde...9/13 Offentlige

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

LUNDERSKOV BORGERPLAN

LUNDERSKOV BORGERPLAN LUNDERSKOV BORGERPLAN Sidst vi mødtes var opgaven at få ideer på bordet. I dag handler det om at prioritere. Ideerne fra sidst er samlet under otte emner. Start med at udfylde stemmesedlen for de emner,

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan

NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER. Kommuneplan NYE OG ÆNDREDE UDPEGNINGER Kommuneplan 2017 INDLEDNING Hvor kan der bygges boliger, hvor kan virksomhederne placeres, og hvor er det oplagt at give mulighed for butikker? Det skal en kommuneplan give et

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 22. Tofterup 22.01 Starup-Tofterup By Bevaringsværdige bygninger Rammer 22.01 Starup-Tofterup By Status Starup-Tofterup er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger

Læs mere

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke

Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Tillæg nr. 3 Ændring af bymidteafgrænsning i Lendemarke Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø

Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nr. 366 samt Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål, Vedersø Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013

Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 Outrup 17. OUTRUP KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 67 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 67 til Rammeområde 54.OF1 og 54.T1 Teknisk anlæg for solceller ved DNV Gødstrup ved Herning Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

HVAD ER EN HELHEDSPLAN?

HVAD ER EN HELHEDSPLAN? AFTENENS PROGRAM Om baggrunden for Helhedsplanen Hvad er en helhedsplan og hvordan skal den bruges Mårslets første helhedsplan Præsentation af ny lokalsamfundsbeskrivelse Principper for byens udvikling

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013

Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 Billum 04. BILLUM KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land

Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Cafedrøftelserne på borgermødet på Elbæk Efterskole 21. september 2011 om udviklingen i landdistrikterne/det åbne land Debattemaer 1. runde: Liv og bevægelse i landsbyerne hvad skal der til, for at du

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 25. Årre 25.01 Årre By 25.02 Roust 25.03 Rousthøje 25.04 Hjortkær 25.10 Åbent land Årre Bevaringsværdige bygninger Rammer 25.01 Årre By Status Årre er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning.

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM

KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM KOMMUNEPLAN 2017 PLANHÆFTE FOR BILLUM Kommune 1 04. Billum 04.01 Billum By 04.10 Billum, Åbent land Bevaringsværdige bygninger Rammer Kort materialet i dette planhæfte indeholder data fra Styrelsen for

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Lintrup. det idéelle hjørne

Lintrup. det idéelle hjørne 2010 2020 Lintrup det idéelle hjørne A n s v a r lig : L o k a lr å d e t i L in tr u p S e p te m b e r 2 0 1 0 Indhold Indhold...2 Forord...2 Lokal Udviklingsplan...3 Lintrup s historie...3 Lokal analyse...3

Læs mere