Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og centerbyer i Horsens Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og centerbyer i Horsens Kommune"

Transkript

1 Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og centerbyer i Horsens Kommune

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Data og metode...2 Centerbyerne...3 Generel udvikling for alle centerbyerne...3 Vækst centerbyer...6 Stabile centerbyer...7 Fald centerbyer:...8 Centerbyernes udvikling sammenholdt med skole, dagligbrugs, butikker, erhverv og boliggrunde...9 Landsbyerne...10 Sammenligning af den generelle udvikling i primær og supplerende datasæt...10 Oversigt over inddeling af landsbyer efter befolkningsudviklingstendens...12 Tendenser...13 Generelle udvikling:...13 Modsat den generelle udvikling:...13 Vækst:...14 Stabile:...14 Svingende:...15 Fald:...15 Side 2

3 Indledning Dette er en analyse af befolkningsudviklingen i centerbyer og landsbyer i Horsens Kommune. Analysen er lavet til brug i 17 stk. 4 udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund, hvor den kan indgå som baggrundsmateriale i udviklingen af en lokalsamfundspolitik. Analysen forsøger at give et billede af befolkningsudviklingen, ved at gruppere centerbyerne og landsbyerne i forskellige udviklingstendenser. Fokus her er på udviklingen i befolkningstallet, om end både befolkningssammensætningen og mængden af fra- og tilflyttere også berøres. Herudover kigges der også på områdernes placering og størrelse og hvorvidt dette kan kædes sammen med udviklingen i befolkningstallet. Data og metode Analysen tager udgangspunkt i Horsens Kommunes egen sammensætning af befolkningsdata som går fra 2011 til oktober Disse tal er opgjort på mindre områder såsom centerbyer og helt ned på landsbyniveau dog kun for 31 landsbyer. Vær her opmærksom på, at tallene for 2018 kun går frem til oktober 2018, det er derfor ikke muligt at konkludere noget entydigt angående udviklingen for befolkningstallet for 2018 før året er omme. Herudover benyttes et supplerede datasæt, også med kommunens egne tal, men som er opgjort på væsentlig større områder. Opgørelserne indeholder derfor ofte flere landsbyer i deres afgrænsning af områder, hvilket gør det umuligt at se udviklingen i enkelte landsbyer. Til gengæld har det data tilbage til For at overskueliggøre data er der benyttet visualiseringsværktøjet Power-BI, både til at overskueliggøre placering, udvikling i indbyggertal, befolkningssammensætningen, til- og fraflyttere og døde vs. fødte i de enkelte områder. Ud fra dette er de enkelte områder blevet kategoriseret og grupperet. Det er vigtigt at pointere at grupperingen altså ikke er sket på baggrund af statistiske sammenhænge, men er sket ud fra en vurdering af de enkelte områders udvikling. Yderligere, er det væsentligt at være opmærksom på, at mange landsbyer har et meget lavt antal beboere, hvorfor udsving vil syne meget markante, selvom der reelt kun er tale om ganske få personer. Dette gør det altså sværere at sige noget om en egentlig udvikling, især hvis der kigges på enkelte år. Side 3

4 Centerbyerne Generel udvikling for alle centerbyerne* Ser man på alle centerbyerne samlet, er befolkningstallet overordnet stigende. Hvilket især skyldes en væsentlig større tilflytning end fraflytning. Således er der de seneste 7 år kommet omkring 1000 flere tilflyttere end fraflyttere. Alle centerbyerne har oplevet en væsentlig befolkningsvækst frem til ca Herefter ser udviklingen i befolkningstallet forskelligt ud. Det betyder at den store vækst der generelt ses for centerbyerne de seneste to år især drives af en bestemt gruppe af centerbyerne. Det betyder også, at befolkningsudviklingen i visse centerbyer ikke har udviklet sig (altså er stabile), mens andre har haft decideret nedgang de seneste år. Ligeledes har befolkningssammensætningen ændret sig en anelse for centerbyerne overordnet. Både aldersgruppen 0-14 år og de årige fylder mindre af den samlede befolkning i centerbyerne. Omvendt fylder aldersgruppen af årige, og den ældre aldersgruppe på aldersgruppen over 65 år, en større andel. Det er ikke muligt at sige, hvorvidt dette skyldes, at de samme personer blot er blevet ældre (og dermed tilhører en ældre aldersgruppe), eller om centerbyerne er begyndt i højere grad at tiltrække disse grupper. Figur 1 Nedenfor vil udviklingen for centerbyerne fordelt på 3 hovedgrupper gennemgås. Disse er: - Vækst centerbyer: Brædstrup, Egebjerg, Gedved, Lund, Østbirk og Tvingstrup. - Stabile centerbyer: Hatting, Hovedgård og Sønder Vissing, og - Fald centerbyer: Nim og Søvind. * Sønder Vissing er her og fremover medtaget som del af centerbyerne. Side 4

5 Placeringens betydning Vækst centerby Stabil centerby Fald centerby Der er en anelse flere centerbyer med vækst som er placeret tæt på midtbyen. Det er dog ikke en forudsætning at være placeret tæt på midtbyen, for at have vækst. Der er således også centerbyer placeret længere væk fra midtbyen, som stadig oplever høj vækst. Ligeledes er Hatting umiddelbart tæt på midtbyen, men oplever altså ikke samme vækst. Ligeledes findes der heller ikke noget mønster i hvorvidt man er placeret i den nordvestlige eller nordøstlige del af Horsens Kommune, og den pågældende udvikling i befolkningstallet. Side 5

6 Størrelsens betydning Sammenholder man centerbyernes størrelse med deres befolkningsudvikling (fordelt i de 3 grupper), ses der ikke umiddelbart noget mønster (se tabel 1). Det betyder, at centerbyens størrelse ikke umiddelbart har nogen betydning for befolkningsudviklingen. Det betyder, at folk altså ikke i højere grad søger mod de større centerbyer (eller omvendt). Tabel 1 Vækst Stabil Fald Egebjerg: Hatting: Søvind: Gedved: Hovedgård: Nim: Lund: Sønder Vissing: Østbirk: Brædstrup: Tvingstrup: Note: Størrelsen er opgjort ud fra ca. tal i Centerbyernes udvikling sammenholdt med skole, dagligbrugs, butikker, erhverv og boliggrunde Der er lavet en kort analyse, hvor centerbyernes befolkningsudvikling er sammenholdt med tilstedeværelsen af enten en folkeskole, købmand, Røde Kors butik, andre butikker, virksomheder og salg af boliggrunde. Dette er lavet ud fra kommunens informationer i værktøjet GIS, og resultaterne kan ses nedenfor. Udvikling Skole Købmand Røde Kors Andre butikker Erhverv Boliggrunde Tvingstrup Vækst Nej Nej Ja Nej Nej Nej Hovedgård Stabil Ja Ja Ja Ja Ja Nej (dog privat) Nim Fald Ja (0-6) Nej Nej Nej Nej Ja Sdr. Vissing Stabil Nej Ja Nej Ja Ja Ja Søvind Fald Ja (0-6) Ja Nej Ja Ja Ja Egebjerg Vækst Ja Ja Nej Ja Ja Ja Gedved Vækst Ja Ja Nej Ja Ja Ja Hatting Stabil Ja (0-6) Ja Nej Nej Nej Nej Lund Vækst Ja Ja Nej Ja Ja Nej (dog privat) Østbirk Vækst Ja Ja Nej Ja Ja Nej For alle parametre gælder, at der ikke umiddelbart ses en klar sammenhæng mellem de enkelte centerbyers vækst og hvorvidt der er hverken en skole, dagligbrugs, butikker, virksomheder Side 6

7 eller boliggrunde til salg. Dette er interessant da forskellen i befolkningsudviklingen altså umiddelbart må skyldes andre parametre end de netop nævnte. Det er dog meget vigtigt at pointere at der ikke er tale om en videnskabelig test af sammenhænge mellem vækst og de nævnte parametre. Tabellen skal derfor snarere ses som en oversigt. Vækst centerbyer Vækst centerbyer (se ovenfor) er de byer, som har oplevet en konstant vækst de seneste 7 år, og hvis vækst har forsat de seneste år, som det kan ses nedenfor i figur 2. Flere af centerbyerne er placeret tæt på Horsens midtby, men det er vigtigt at bemærke at det altså ikke er en forudsætning for vækst. Dette ses ved at både Østbirk og Tvingstrup oplever samme vækst. Befolkningsvæksten skyldes at der er flere tilflyttere end fraflyttere, og ikke at der fødes flere. Derudover er der ikke sket en udvikling i befolkningssammensætningen, hvor andelen af de forskellige aldersgrupper altså forbliver den samme. Figur 2 Side 7

8 Stabile centerbyer De stabile centerbyer (se ovenfor) er de byer, hvor befolkningstallet de seneste to år har været stabilt. De har oplevet en forholdsvis stor vækst hver år frem til ca. 2016, men har altså de seneste to år nået et mætningspunkt hvor befolkningstallet hverken er faldet eller steget, som det ses af figur 3. Side 8

9 Figur 3 Udviklingen i indbyggertallet følger pænt tallene på til- og fraflyttere. Der er således flere tilflyttere end fraflyttere i årene op til 2017, hvorefter tallene i høj grad er ens. Det betyder at også her, er befolkningsudviklingen et udtryk for summen af til- og fraflyttere og ikke antal fødte/døde. Udviklingen i befolkningssammensætningen følger den generelle udvikling for alle centerbyerne som beskrevet på side 3. Fald centerbyer: Fald centerbyer (se ovenfor) er de byer, hvor befolkningstallet de seneste tre år har været faldende. Generelt gælder for begge fald centerbyer, at de har oplevet en vækst mellem 2013 og Befolkningstallet er derfor toppet i 2016, og er herefter faldet forholdsvis meget igen, se figur 4. Figur 4 Side 9

10 Befolkningssammensætningen er en anelse anderledes end for centerbyerne samlet/overordnet. Den helt unge aldersgruppe på 0-14 år og aldersgruppen på år fylder mindre af den samlede befolkning. Dog fylder aldersgruppen på år mere ligesom den ældre aldersgruppe på 65 år eller ældre. Side 10

11 Landsbyerne Sammenligning af den generelle udvikling i primær og supplerende datasæt Analysen bygger på to forskellige datasæt. Det datasæt som hovedsageligt benyttes (primær datasæt) har opgørelser på de enkelte landsbyer, hvoraf der er data på 31 landsbyer i Horsens Kommune. Det er derfor ikke alle landsbyer som er dækket. Herudover benyttes et supplerende datasæt som umiddelbart dækker hele Horsens Kommune. Dette benyttes kun som supplerende, da data er opgjort på meget store områder, som ikke gør det muligt at se på enkelte landsbyers udvikling. Se inddelingen af opgørelserne nedenfor (en farve markerer et område). Figur 5 Områdeinddelingen i det supplerende datasæt Det er dog interessant at bemærke at den generelle udvikling i det supplerende datasæt er negativ og at befolkningsvæksten har været nedadgående siden 2006 hvor befolkningstallet i landsbyerne toppede (se figur 6). Figur 6 Befolkningstal fra det supplerende datasæt Side 11

12 Denne udvikling er væsentlig anderledes end tallene opgjort for de enkelte landsbyer. Da den samlede udvikling ikke har været kontinuerlig nedadgående, men derimod har været svingende. Hvor de fleste landsbyer har oplevet en stigning siden 2015, dog efterfulgt af en nedgang igen i Se figur 7. Umiddelbart ser udviklingen altså umiddelbart mere positiv ud, når man kun ser på de enkelte landsbyer, og ikke på større områder med både landsbyer og omkringliggende områder og huse. Dette kan altså tyde på at flere ønsker at bo i landsbyerne end udenfor landsbyer. 1 En anden pointe som er væsentlig er at det supplerende data viser en klar tendens som gælder for alle landsbyområder når man ser tilbage i tiden. Dette er en markant stigning i befolkningstallet i årene op til finanskrisen, efterfulgt af et markant dyk efterfølgende. Dette er ikke muligt at sammenholde med datasættet opgjort på de enkelte landsbyer, da dette ikke går længere tilbage end Figur 7 Samlede oversigt over udviklingen for alle landsbyer (primær data) For den videre analyse med det primære datasæt, hvor der er tal for hver enkelt landsby, er det vigtigt at være opmærksom på, at befolkningstallet i landsbyerne generelt er meget lavt. Det betyder at tallene er meget følsomme overfor selv små udsving i befolkningstallet. Man kan derfor nemt komme til at se en tendens/udvikling, som egentlig blot skyldes at få personer er flyttet, og dermed ikke skal ses som en generel udvikling for en landsby. Fortsætter en sådan tendens over en årrække, kan man selvfølgelig med større sikkerhed tale om en generel udvikling for landsbyen. Desuden styrker det tallene at der er flere landsbyer som oplever samme tendens. Landsbyerne er derfor blevet inddelt i forskellige grupper, alt efter hvilken tendens deres befolkningsudvikling har (se næste side). Dette er gjort både for at styrke tallene, og for at lette overblikket. En stor del af landsbyerne i Horsens Kommune, har dog meget forskellige befolkningsudviklinger, hvilket betyder at der er mange grupper, og meget få i enkelte grupper. Her er det vigtigt at være ekstra opmærksom på at, man ikke kan være sikker på at der er tale om en egentlig tendens, men blot at få mennesker tilfældigvis er flyttet/tilflyttet. 1 Vær opmærksom på at ikke alle områder fra figur 5 er indeholdt i datasættet det betyder at ikke alle landområder er dækket. Tallene for samlede antal indbyggere er derfor lavere for det supplerende datasæt (figur 6) end for det primære (figur 7). Side 12

13 Oversigt over inddeling af landsbyer efter befolkningsudviklingstendens Nedenfor ses inddelingen af landsbyerne i Horsens Kommune, alt efter hvordan deres befolkningsudvikling har været de seneste 7 år. Oversigtskortet (figur 8) viser inddelingen og placeringen af landsbyerne. Figur 8 Note: Se forklaringer på farver nedenfor. Inddeling: Generelle udvikling (oplevet stor stigning i men fald i 2018): Åes, Assendrup, Åstruplund, Eldrup, Gangsted, Gantrup, Grædstrup, Haldrup, Sejet, Serridslev, Vestbirk, Sattrup, Slagballe, Tønning, Træden og Vrønding. Modsat den generelle udvikling (nedgang i 2017, men vækst i 2018): Davding og Såby Vækst (siden 2015): Ørridslev, Ørskov, Vedslet, Voervadsbro, Yding. Stabile (Fald i 2014 men stabilt herefter): Elling, Grumstrup. Svingende (toppede i , herefter lidt nedgang): Elbæk, Kattrup og Ring. Fald (nedgang siden 13): Underup, Lundum og Addit. Placeringens betydning Figur 5 viser, at der ikke er nogle steder hvor visse farver (udviklingstendenser) er grupperet. Generelt er farverne spredt ud over hele Horsens Kommune. Landsbyernes placering ser derfor ikke ud til at påvirke den enkelte landsbys befolkningsudvikling. I det følgende vil hver enkelt befolkningsudviklingstendens beskrives nærmere. Side 13

14 Tendenser Generelle udvikling: Åes, Assendrup, Åstruplund, Eldrup, Gangsted, Gantrup, Grædstrup, Haldrup, Sejet, Serridslev, Vestbirk, Sattrup, Slagballe, Tønning, Træden. Omtrent halvdelen af landsbyerne følger mere eller mindre den samme befolkningsudvikling. Her har de siden 2015 oplevet en stor vækst indtil De foreløbige tal fra 2018 viser dog, at befolkningstallet i 2018 er faldet markant til omtrent det samme niveau som for Se figur 9. Dette skyldes i høj grad en stor fraflytning, og en ikke tilsvarende tilflytning. Således er der omtrent 300 flere der er fraflyttet end tilflyttet disse landsbyer i Det er dog vigtigt at pointere, at dette tal stadig kan nå at ændre sig for 2018, da tallene kun går til oktober Figur 9 Modsat den generelle udvikling: Davding og Såby Få landsbyer har en fuldstændig modsat udvikling i forhold til den generelle udvikling. Det betyder altså at de har haft en forholdsvis stor nedgang i 2017, efterfulgt af en kæmpe stigning i befolkningstallet i Se figur 10. Dette skyldes at der i 2018 var 27 flere tilflyttere end fraflyttere. Figur 10 Side 14

15 Vækst: Ørridslev, Ørskov, Vedslet, Voervadsbro, Yding. Omkring 1/6 af landsbyerne har oplevet konstant vækst i befolkningstallet siden Denne vækst sker efter en lille nedgang i befolkningstallet mellem Væksten er fortsæt i Se figur 11. Figur 11 Stabile: Elling, Grumstrup. Få landsbyer har haft et stabilt befolkningstal de seneste 3 år. De har dog begge oplevet en lille nedgang i befolkningstallet forud for dette mellem 2011 og Se figur 12. Figur 12 Side 15

16 Svingende: Elbæk, Kattrup og Ring. Et lille antal landsbyer har oplevet et lidt svingende befolkningstal. Befolkningstallet har været nogenlunde stabilt mellem 2011 og Herefter har der været en vækst i , efterfulgt af en nedgang i I 2018 er befolkningstallet stabilt. Se figur 13. Figur 13 Fald: Underup og Lundum. Enkelte landsbyer, har oplevet en fast nedgang i befolkningstallet hver år siden Dette fald er især markant i Se figur 14. Figur 14 Side 16

Analyse af befolkningstallet i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune

Analyse af befolkningstallet i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune Analyse af befolkningstallet i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune Indholdsfortegnelse Analyse af befolkningsudviklingen i landsbyer og de lokale centerbyer i Horsens Kommune...1 Indledning...3

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Befolkningen i Randers Kommune

Befolkningen i Randers Kommune Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.

Læs mere

Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby

Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby Temadrøftelse om organiseringen af Landsbyrådet og Samby Hvor kommer spørgsmålet om organiseringen fra. I projektplan 2014 står der under punktet Landdistrikter: Samarbejde med Landsbyrådet, LAG og Samby

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Rapport marts 2018 Forsamlingshusene i Horsens kommune

Rapport marts 2018 Forsamlingshusene i Horsens kommune Rapport marts 2018 Forsamlingshusene i Horsens kommune 27 forsamlingshuse og foreninger modtager støtte fra Horsens Kommune. Støtten er på 20.000kr årligt og administreres af Ejendomscentret under Teknik

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger

Læs mere

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen

4. Forudsætninger. 4.1. Forudsætninger for prognosen Bilag 5 Vedrørende Udklip fra Befolkningen i Randers Kommune. Befolkningsprognosen for 2010-2022 og dens forudsætninger, der beskriver forudsætningerne for prognosen, der ligger til grund for den udarbejdede

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning

Befolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar

Læs mere

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015

Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Befolkningsregnskab for kommunerne, 2010-2015 Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 24 Formålet med analysenotat er at belyse de forskellige årsager til den enkelte kommunes befolkningsudvikling.

Læs mere

Befolkningsprognose 2019

Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE Randers Kommune BEFOLKNINGSPROGNOSE 2012-2024 Samlet folketal pr. 1/1 (prognose fra 2012) 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

Demografiske udfordringer frem til 2040

Demografiske udfordringer frem til 2040 Demografiske udfordringer frem til 2040 Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Danmarks befolkning vokser i disse år som følge af længere levetid, store årgange og indvandring. Det har især betydningen for

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget

Befolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.

Læs mere

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune

Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Befolkningsbevægelser 2017 I Aalborg Kommune Dato 07.05.2018 Resumé Befolkningstallet pr. ultimo dec. 2017 udgjorde 213.589 personer i alt. Befolkningstilvæksten i 2017 resulterede i 1.656 personer. Befolkningstilvæksten

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune

Tabel 2: Forventet regnskab 0. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Horsens Kommune Budget 2018 Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.718.000 49.066.245 2.348.245 205105 Bus IT og øvrige udgifter 373.000 363.000-10.000 205120 Indtægter -20.406.000-20.406.000

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Emne: Befolkningsprognose bilag 1

Emne: Befolkningsprognose bilag 1 Emne: Befolkningsprognose 218-232 bilag 1 Dato 13. marts 218 Sagsbehandler Jan Buch Henriksen Direkte telefonnr. 2937 734 Journalnr..1.-P1-1-18 Resume Der forventes en samlet befolkningstilvækst i Vejle

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2013 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 54.827 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2013. Det er 197 flere

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 2 2. Sammenfatning... - 3 3. Ændrede forudsætninger...- 3 4. Danmarks Statistik...- 3 5. Kommunens samlede udvikling...- 4 6. Udviklingstendenser

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018

Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Flyttemønstre i Aalborg Kommune 2018 Dato: 21.06.2019 Indholdsfortegnelse: A. Befolkningstal- og tilvækst i Aalborg Kommune... 2 1. Befolkningstal... 2 2. Fødselsoverskud... 2 3. Nettotilflytning... 2

Læs mere

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen

Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen Afsluttende afrapportering af boligsociale data for Helhedsplan for Nordbyen 2013 2017 Glarbjergvejområdet, Jennumparken & Vangdalen September 2017 1 Boligsociale data, september 2017 Baggrund... 3 0.

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2030 Budgetkontoret, maj Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Opfølgning på...3 3. Udvikling i befolkningstallet...4

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose - 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4

Læs mere

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang

Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang Økonomisk fremgang gav befolkningsmæssig tilbagegang - men økonomisk tilbagegang giver befolkningsmæssig fremgang - tendens eller tilfældighed? Brøndby

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014

Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2028 Befolkningsprognose 2019-2028 Indholdsfortegnelse Befolkningsprognosen 2019-2028... 2 Sammenligning mellem prognosen fra sidste og faktisk befolkningstal... 2 Sammenligning

Læs mere

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri

Bolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene

Læs mere

Bevægelser i løbet af 2013

Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Bevægelser i løbet af 2013 Befolkning 1. januar 2013 Tilvækst 50.379 Fødte i 2013 484 Døde i 2013 477 Fødselsbalance +7 Tilflyttere/indvandrede 2.527 Fraflyttede/udvandrede 2.553

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune

Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsudviklingen i Randers Kommune Befolkningsprognose for -2032 Budgetkontoret, april Randers Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Hvordan gik det i i Randers Kommune?...3 3. Prognose

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 218-23 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 217... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune:

Forudsætninger for forventet regnskab efter 3. kvartal for Horsens Kommune: Horsens Kommune Horsens Kommune regnskab Regnskab 2017 Budget 2018 Forbrug Busdrift 205101 Kørselsudgifter 46.234.360 46.718.000 28.791.263 62% 48.839.000 48.560.000 1.842.000 205105 Bus IT og øvrige udgifter

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet)

fødsler dødsfald flyttemønstre (herunder forventninger vedr. indvandrere/flygtninge) det forventede boligbyggeri i kommunen (boligprogrammet) 1 2017-2029 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar 2029. n beskriver

Læs mere

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter

Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/03429 Dato: 26. april 2010 Sag: Befolkningsprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson og Carsten Møller Analysekonsulenter 1.

Læs mere

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed

Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed 11. august 16 16:9 Danmark er mindre urbaniseret end EU som helhed Af Anne Kaag Andersen og Henning Christiansen Danskerne samles i stigende grad i de større byer, men Danmark ligger i den halvdel af de

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 Grundlag for udarbejdelse af budget 2013-2016 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en boligudbygningsplan

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR VORDINGBORG KOMMUNE. APRIL 2019 vordingborg.dk BEFOLKNINGSPROGNOSE 2019-2032 FOR VORDINGBORG KOMMUNE APRIL 2019 vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Befolkningsprognose 2019-2032 for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2012-2025 Svendborg Kommune, maj 2012 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2012-2025 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, maj 2012. På kommunens

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Befolkningsprognose 2018

Befolkningsprognose 2018 Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2017 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2017. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Befolkningsprognose Ishøj Kommune

Befolkningsprognose Ishøj Kommune Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2016-2030 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomi Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen Sag nr. 16-2046 30.03.2016/pej Dette notat beskriver

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til

1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2016 til 2017... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2018-2029...

Læs mere

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %.

1.0 Opsummering I perioden 2008 til 2017 har Sønderborg Kommune haft en befolkningstilbagegang på borgere eller hvad der svarer til knap 3 %. Notat Økonomi 13-02-2017 Vor ref.: Kathrine Adelbert Scholdan Sags nr.: 16/5115 Danmarks statistik har netop offentliggjort kommunernes befolkningstal pr. 1. januar 2017 og der gives hermed en status på

Læs mere

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013

NOTATARK BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN I 2013 NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR HVIDOVRE KOMMUNE 2014-2028 Økonomi og Stabsforvaltningen Økonomiafdelingen Sagsbehandler: Poul Ebbesen-Jensen 02.04.2014/pej Dette notat beskriver befolkningsudviklingen

Læs mere

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret.

BØRKOP - BYPROFIL. En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. BØRKOP - PROFIL BØRKOP - BYPROFIL En ung by, en tilflytterby, et stort økonomisk potentiale til lokal udvikling, hvis man kan få borgerne engageret. Børkop er en pendlerby, velplaceret i forhold til arbejdspladser

Læs mere

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Befolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Befolkningsprognose pr. 1. januar 2018 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2018. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på ØKONOMI OG STYRING Dato: 23. februar 2018 ØKONOMIBILAG NR. 1 2018 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: madw@balk.dk Kontakt: Mads Westerkam Sagsid: 00.01.00-P10-1-17 Befolkningsprognose 2018-2031 for Ballerup

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Vandværksmøde den 15. juni 2011

Vandværksmøde den 15. juni 2011 Vandværksmøde den 15. juni 2011 Velkomst og præsentation 1. Vandråd (Poul) Indledende oplæg om vandråd, Horsens Kommune Oplæg om mulighederne med et vandråd; Henning Salling Poulsen, formand for Herning

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2016-2028 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE NOTAT BEFOLKNINGSPROGNOSE -, marts Indholdsfortegnelse 1. Indledning... - 3 2. Sammenfatning... - 4 3. Forudsætninger for prognosen...- 4 4. Oplandskommuner...- 5 5. Kommunens samlede

Læs mere

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune

Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Udfordringer for lokalsamfund og foreningslivet i Varde Kommune Indledning og formål I RealDania og Mandag Morgens store fremtidsscenarium for Danmark - Der bli`r et yndigt land 2050 - beskrives fremtiden

Læs mere

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan

Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015

Årlig redegørelse 2012. Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Årlig redegørelse 2012 Langeland Kommunes egne målsætninger Udviklingsaftalen 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Resume... 1 Prognosens formål... 1 Prognosens hovedresultater... 1 2. Datagrundlag og forudsætninger...

Læs mere

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på

Befolkningsprognose for Ballerup Kommune med fokus på ØKONOMI OG STYRING Dato: 20. februar 2019 ØKONOMIBILAG NR. 1 2019 Tlf. dir.: 2445 1852 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Ajmal Laho Sagsid: 00.01.00-P10-1-18 Befolkningsprognose 2019-2032 for Ballerup Kommune

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Bilag 1. Forudsætninger

Bilag 1. Forudsætninger 4. Bilagsdel 50 Bilag 1 Forudsætninger 51 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model.

Læs mere

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.

Prognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen. Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere

Læs mere

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013

Greve Kommune Befolkningsprognose 2013 Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt

Læs mere

Befolkningsprognose 2017

Befolkningsprognose 2017 GENTOFTE KOMMUNE 7. marts 2017 STRATEGI OG ANALYSE Befolkningsprognose 2017 Om befolkningsprognosen Hvert forår udarbejder Gentofte Kommune en befolkningsprognose for de kommende tolv år. Prognosemodellen

Læs mere

Horsens Kommune - Regnskab 2017

Horsens Kommune - Regnskab 2017 Kommune Kommune - Difference Buskørsel Kørselsudgifter 46.579.000 46.173.000 46.234.360-344.640 Bus-IT og øvrige udgifter 272.000 300.000 314.790 42.790 Busudgifter i alt 46.851.000 46.473.000 46.549.150-301.850

Læs mere

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune

Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Befolkning og boliger i Frederiksberg Kommune Kortlægning af status og udviklingstendenser v/ Thomas Jensen, COWI December 1 I FREDERIKSBERG KOMMUNE Befolknings- og boliganalyse formålet: Generel del at

Læs mere

Befolkningsprognose 2009

Befolkningsprognose 2009 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Befolkningsprognose 2009 Grundlag for udarbejdelse af budget 2010-2013 Indledning Der foreligger nu en ny Befolkningsprognosen for Solrød Kommune

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2015-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 25 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011

Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011 Grundlag for udarbejdelse af budget 2012-2015 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en

Læs mere

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015

Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal pr. 1. januar 2015 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.441 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2015. Det

Læs mere

GIVE - BYPROFIL. En fortsat positiv udvikling i Give skal bygge videre på, at Give er en by som hviler i sig selv.

GIVE - BYPROFIL. En fortsat positiv udvikling i Give skal bygge videre på, at Give er en by som hviler i sig selv. GIVE - PROFIL GIVE - BYPROFIL En fortsat positiv udvikling i Give skal bygge videre på, at Give er en by som hviler i sig selv. Det er en by med handel, arbejdspladser, kultur, foreninger, balance mellem

Læs mere

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar

Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2016-2026 Økonomiafdelingen Budget og Analyse foråret 2015 Forord En befolkningsprognose er et kvalificeret gæt på den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen. I prognosen kan man

Læs mere

Bilag 2. Forudsætninger

Bilag 2. Forudsætninger Bilag 2 Forudsætninger 64 Forudsætninger for resultatet af befolkningsprognosen Næstved Kommunes befolkningsprognose er bygget på den model, man kalder den boligforsyningsafhængige model. Resultatet af

Læs mere