Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 ( ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003)."

Transkript

1 Roblon A/S Nordhavnsvej Frederikshavn Fondsbørsmeddelelse nr Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 ( ). Resumé: Omsætningen blev 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift udgjorde 0,8 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. sidste år. Af resultatet sidste år udgjorde avance ved salg af ejendom 3,6 mio. kr. Årets resultat blev på 1,8 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. året før. Regnskabsåret har været præget af dårlige internationale konjunkturer og den heraf følgende kraftige afmatning i telesektoren. Industrial Fiber og Engineering, der begge leverer produkter til kabelindustrien, specielt til området fiberoptiske kommunikationskabler, er fortsat stærkt påvirket af afmatningen i telesektoren og de dårlige internationale konjunkturer. Fiber Optics er primært påvirket af et lavere aktivitetsniveau på flere vigtige markeder. Indflytningen i ny fabrik er gennemført som planlagt. Forslag om udbyttebetaling på 10% svarende til 3,5 mio. kr. Den meget lave dollarkurs svækker selskabets konkurrenceevne generelt. I regnskabsåret 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 165 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 0-10 mio. kr. I de nærmeste år forventes en moderat stigning inden for kabelindustrien. For at mindske afhængigheden af dette område er fokus yderligere forstærket mod udvikling af selskabets kompetenceområder udenfor kabelindustrien. Frederikshavn, den 8. januar Niels Bach Bestyrelsesformand Flemming K. Bertelsen Adm. direktør Kontaktperson: Adm. direktør Flemming K. Bertelsen Tlf Side 1 af 15

2 Roblon i tal Hovedtal (t.kr.) 1998/ / / / /03 Resultatopgørelse: Omsætning i alt Heraf eksport Resultat af primær drift Finansiering m.v.(netto) Ordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat Resultat før skat Årets resultat Balance: Samlede aktiver Aktiekapital Egenkapital Selskabets børsværdi Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7.646) (12.266) (22.307) (23.738) (18.014) Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (8.306) (12.432) (22.444) (23.598) (21.281) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (5.513) (5.206) (4.656) (10.124) (3.561) Ændring i likviditet (3.271) (23.929) (7.260) Nøgletal Overskudsgrad (%) 2,8 10,3 15,5 2,3 0,5 Afkastningsgrad (%) 3,6 14,8 28,7 2,4 0,5 Soliditetsgrad (%) 76,1 75,0 70,9 80,7 81,9 Likviditetsgrad 4,1 3,8 3,3 4,1 3,8 Egenkapitalens forrentning (%) 3,9 11,5 24,2 2,9 1,3 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 12,8 39,5 96,1 12,4 5,5 Udbytte (%) 14,8 14,9 30,0 10,0 10,0 Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Antal medarbejdere Hoved- og nøgletal for tidligere år er tilpasset ændret regnskabspraksis i 2002/03. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om nøgletalsberegning. I egenkapital til analyseformål er der fratrukket foreslået udbytte. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Side 2 af 15

3 Idégrundlag for Roblon A/S Roblon A/S ønsker lokalt, nationalt og internationalt at fremstå som en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, hvor langsigtede mål sættes over kortsigtet indtjening. Denne opfattelse søges til stadighed fastholdt og styrket hos såvel ansatte som kunder, leverandører og investorer. Mål Overordnede langsigtede økonomiske mål for Roblon A/S: Organisk vækst på 10-15% på omsætning og resultat om året inden for det enkelte forretningsområde Overskudsgrad inden for det enkelte forretningsområde på min. 10% Soliditetsgraden til enhver tid over 50 Likviditetsgraden over 2,0 Udbyttepolitik: Udbetaling på 25-33% af nettooverskud Strategier Roblon A/S ajourfører årligt selskabets strategiplaner. Produkt- og markedsudvikling, som kan medvirke til organisk vækst, prioriteres højt, og til stadighed undersøges muligheder for bl.a. opkøb, strategisk samarbejde eller licensrettigheder inden for selskabets forretningsområder. Beslægtede forretningsområder kan indgå i en vurdering af den fremtidige strategiske profil. De enkelte forretningsområders/divisioners udvikling vurderes løbende med henblik på fortsat lønsomhed og vækstmulighed. Ledelsens beretning Med virkning fra den 1. november 2002 er selskabet overgået til regnskabsaflæggelse efter den nye årsregnskabslov. Dette har medført en del ændringer i opstillingen af årsrapporten og tilhørende noter. Resultat før skat er som følge af praksisændringer vedrørende udviklingsomkostninger positivt påvirket med 1,6 mio. kr. I regnskabsåret 2002/03 opnåede Roblon A/S et resultat før skat på 1,3 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. året før. Resultatet i 2002/03 er negativt påvirket af flytteomkostninger på 1,1 mio. kr., mens det i 2001/02 var positivt påvirket af avance ved salg af ejendom på 3,6 mio. kr. Omsætningen i 2002/03 blev på 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. året før, hvilket er en tilbagegang på 9,8 %. Alle selskabets divisioner har realiseret lavere omsætning i 2002/03 end året før. I Industrial Fiber og Fiber Optics er omsætning og det primære resultat lavere end forventet. Engineering har realiseret en omsætning som forventet og et primært resultat, der er bedre end i 2001/02. Det primære resultat i Industrial Fiber er på samme niveau som året før, mens det i Fiber Optics er lavere. Bestyrelsen finder det økonomiske resultat utilfredsstillende. Forventningerne til årsresultatet blev nedjusteret ved halvårsmeddelelsen den 19. juni 2003 til et resultat før skat i intervallet 2 mio. kr. til +2 mio. kr. mod et tidligere forventet resultat i intervallet 0-10 mio. kr. Resultatet er således i overensstemmelse med de meddelte forventninger. Eksportandelen blev på 89,4 % mod 91,0 % året før. Baggrunden for det utilfredsstillende årsresultat skal findes i alle tre divisioner. De to divisioner Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering, der begge leverer produkter til kabelindustrien, specielt til området fiberoptiske kommunikationskabler er fortsat stærkt påvirket af dårlige internationale konjunkturer og den heraf følgende kraftige afmatning i telesektoren. Resultatet i divisionen Fiber Optics er primært påvirket af et lavere aktivitetsniveau på flere vigtige markeder. Samtidig har den faldende USD-kurs i områder med valutaer, der er bundet til USD, betydet, at vor konkurrenceevne for alle divisioners vedkommende er svækket betydeligt i forhold til lokale konkurrenter. Faldet i USD-kursen har ikke givet kurstab, da den forholdsvis lille del af omsætningen, der er ordrer i USD, terminsikres. De i løbet af regnskabsåret 2001/02 foretagne omkostningstilpasninger i såvel Roblon Engineering som i Roblon Industrial Fiber er stort set slået fuldt igennem i 2002/03. Tilpasningerne, der er sket, vil ikke i væsentligt omfang påvirke divisionernes evne til hurtigt at kunne reagere på positive markedstendenser med dertil hørende aktivitetsforøgelser. Hver division opererer selvstændigt. Divisionerne er markante i hvert deres nicheområde som anerkendte leverandører på verdensmarkedet. De har et godt og bredt produktsortiment også set i forhold til konkurrenterne og er kendte for fleksibilitet, dokumentation og hurtig opfølgning. Samtidig skaber det daglige samspil mellem divisionerne om bl.a. produktudvikling og markedsafdækning en synergieffekt, som er med til at skabe fremadrettede løsninger. På tværs af divisionerne gennemføres et omfattende medarbejderudviklingsprojekt for både funktionærer og timelønnede. Projektet, der er støttet af Den Europæiske Socialfond, blev igangsat i august 2001 og fortsætter til og med I Projektet indgår bl.a. proceslederuddannelse, medarbejderudviklingssamtalesystem, sælgeruddannelse, e-business samt en betydelig del, der består af uddannelse rettet bredt mod samtlige medarbejdere, med speciel fokus på personlig Side 3 af 15

4 udvikling og samarbejde. Projektet er nu i en fase, som primært vil være rettet mod implementering og træning af de tillærte færdigheder. I 2002 indledte Roblon A/S opførelsen af en ny fabrik til Roblon Fiber Optics på 5000 m 2, hvoraf administration og velfærdsfaciliteter udgør 2000 m 2. Byggeriet stod klar til indflytning i marts Flytningen forløb som planlagt og byggeriet blev gennemført indenfor de budgetmæssige rammer. I de nærmeste år forventes udviklingen på produkter til kabelindustrien at udvise en moderat stigning. Roblon ønsker fortsat at være en betydende leverandør til kabelindustrien og forventer vækst via en øget markedsandel. For at mindske afhængigheden af kabelindustrien er fokus yderligere forstærket mod udvikling af selskabets kompetenceområder udenfor kabelindustrien. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som har betydning for den finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Divisionerne: Afsætningen af maskiner fra Roblon Engineering til tovværksindustrien forventes lidt lavere end i 2002/03. På markedet for kabelmaskiner forventes en mindre fremgang. Totalt set forventer Roblon Engineering en uændret omsætning, men en bedring af resultatet i det kommende regnskabsår. Roblon Industrial Fiber forventer at den samlede efterspørgsel på markedet fortsat vil være lav. Der forventes dog en mindre stigning i både omsætning og resultat i det nye regnskabsår, men resultatet vil stadig være utilfredsstillende. For ovennævnte divisioner gælder, at efter en tid med omkostningstilpasninger og med flere nyudviklede produkter vil fokus i det kommende år være rettet mod salg og markedsføring. Også i Roblon Fiber Optics vil indsatsen indenfor salg og markedsføring blive forøget i det kommende år både med hensyn til udbygning af de eksisterende markeder og etablering på nye. Divisionen forventer en større omsætning, mens der regnes med et resultat på niveau med resultatet i det netop afsluttede regnskabsår. Roblon A/S: Som det har været tilfældet i de tidligere år forventer vi også i år en skævdeling af årets resultat, således at 2. halvår bliver bedre end 1. halvår. De internationale konjunkturer forventes ikke at give en bedring i den globale efterspørgsel på produkter til kabelindustrien i det kommende regnskabsår. På den baggrund forventes i regnskabsåret 2003/04 en omsætning i størrelsesordenen 165 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 0-10 mio. kr. Side 4 af 15

5 Roblon Engineering Stabil afsætning af maskiner til tovværksindustrien og fortsat fald i afsætningen til kabelindustrien. Fremgang i indtjeningen trods et fald i omsætningen på 8,8%. (Tkr.) 2002/ /02 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 3,9 0,4 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Den generelle internationale økonomiske situation, samt et næsten totalt investeringsstop inden for kabelsektoren, har medført en reduktion i omsætningen. Der blev i årets begyndelse gennemført yderligere kapacitetstilpasning, med det formål at forbedre Engineerings konkurrenceevne og indtjening. Den fulde effekt heraf er opnået i 2003, hvilket har bevirket en reduktion i de faste omkostninger samt en øget indtjening. Der er i året udviklet og markedsført nye maskintyper til såvel kabel- som tovværksindustrien. Afsætningen til tovværksindustrien har været lidt bedre end forventet, hvorimod afsætningen til kabelindustrien har været lavere. Kabelindustrien er fortsat påvirket af den krise, der tog sin begyndelse i Der investeres kun minimalt i produktionsudstyr, primært med det formål at opgradere eksisterende linier. Idégrundlag Roblon Engineering leverer løsninger, der primært tilfredsstiller behovet for twistning, cabling, slåning, afspoling, opvikling, omvikling samt fremtræk. Idégrundlaget realiseres gennem levering af maskiner og udstyr, som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg. Produkttilpasning og produktudvikling prioriteres højt, og med et teknologiindhold, som er tilpasset de individuelle kundegrupper, ønsker Roblon Engineering til enhver tid at være blandt markedets mest eftertragtede leverandører. Kompetencer Gennem årene har Engineerings stab af teknikere og salgs-/marketingmedarbejdere oparbejdet en betydelig kompetence vedrørende produktudvikling og afsætning af produkter under vort idègrundlag. Produkterne kan opdeles i fire hovedområder: Tvindemaskiner til fremstilling af tvundne garner. Maskinerne anvendes ved fremstilling af tovværksgarn, høstbindegarn m.m. Tovværksmaskiner henvender sig primært til producenter af tovværk til industri, fiskeri, transport og offshore. Kabelmaskiner til produktion af bl.a. lyslederkabler og installationskabler. Take-up windere henvender sig til kunder med behov for opspoling. Leverancerne sker ofte i større serier. Markeder Roblon Engineering eksporterer til knap 100 lande over hele verden. I regnskabsåret 2002/03 var hovedmarkederne Vesteuropa og Fjernøsten, mens resten fordeles over store dele af verden. Kundegrupperne er producenter af tovværk, tvistede produkter samt kabelproducenter. Kunderne inden for tov og tvistede produkter er især små og mellemstore virksomheder mens kunderne inden for kabelområdet primært er store internationale producenter. Roblon samarbejder på salgsområdet med flere internationale virksomheder med henblik på en bedre dækning globalt. Muligheder/risici Afsætningen af maskiner påvirkes af konjunkturerne i de enkelte brancher og geografiske områder. Salget kan variere en del fra år til år, ligesom det påvirkes af strukturændringer inden for forretningsområderne. Kabelbranchen i de vestlige lande har gennemgået strukturændringer og kapacitetstilpasninger og der ventes ingen snarlig vækst af betydning indenfor dette geografiske område. Væksten i efterspørgslen på lyslederkabler forventes i de kommende år primært at komme fra Østeuropa og Kina. Vi har kontakter til og sælger også i disse områder, men det er vanskelige og tidskrævende markeder at bearbejde. Fremtiden Opbremsningen inden for telebranchen forventes fortsat i en periode at dæmpe investeringslysten hos kabelfabrikkerne, hvorfor omsætningen indenfor dette område ventes at stige svagt. Salget til tovværksbranchen forventes at ligge lidt lavere end i 2002/03. Totalt set forventer Roblon Engineering i det kommende regnskabsår en omsætning på niveau med 2002/03, men med en bedre indtjening. Indenfor vore kompetencer arbejdes der med udvikling af maskiner til andre områder end de eksisterende med henblik på at mindske afhængigheden af disse. Side 5 af 15

6 Roblon Industrial Fiber International afmatning og omsætningstilbagegang på 14% (Tkr.) 2002/ /02 Omsætning Primært resultat før fællesudg. Overskudsgrad % -4,1-3,6 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Den fortsatte internationale afmatning inden for telekommunikationsindustrien, der satte ind medio 2001, præger stadig Roblon Industrial Fibers omsætning og resultat. Roblon Industrial Fiber har i 2002/03 oplevet en omsætningstilbagegang på 14 %, og det primære resultat viser et underskud. Det lave aktivitetsniveau nødvendiggjorde besparelser og tilpasninger. Besparelserne er gennemført og den fulde effekt heraf er opnået i Produktprogrammet er i 2002/03 blevet udvidet, hvilket i overensstemmelse med divisionens strategi gør Roblon til en mere attraktiv og komplet leverandør til de to hovedforretningsområder kabel- og offshoreindustrien. Idégrundlag Industrial Fibers idégrundlag er at udvikle, producere og markedsføre fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter. Produkterne er baseret på anvendelse af syntetiske fibre gerne med funktionsforbedrende imprægneringer og coatninger. Beslægtede produkter til eksisterende kundeområder kan indpasses i produktprogrammet. Kompetencer Afdelingen har tilstrækkelige kompetencer til gennemførelse af de opgaver, der foreligger og de opgaver, der må forventes at komme. Der er i året gennemført kompetenceudvikling på alle niveauer for bedre at kunne udnytte de personlige ressourcer i organisationen. Særlig fokus har været rettet imod målstyring af salgsindsatsen. forventes dog en mindre stigning i efterspørgslen af optiske kabler i det kommende år. På trods af den generelle tilbagegang på markedet, har Roblon Industrial Fiber formået at fastholde de eksisterende kunder. Der er arbejdet videre med introduktion af composite tape til olie- og gasindustrien. Der er tale om et nyt produkt, hvor der for øjeblikket er få producenter af færdige rør. Den periode, det tager at trænge ind på markedet, og den proces, der er igangsat for at skabe interesse for produktet, har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget. Muligheder/risici Hovedparten af vore produkter retter sig mod fiberoptiske kommunikationskabler, hvilket har gjort Roblon Industrial Fiber sårbar over for konjunkturudsving i denne industri. For at begrænse sårbarheden og øge konkurrenceevnen er der udviklet en række nye produkter med henblik på at få et bredere og mere komplet produktprogram til servicering af kabelindustrien generelt. Produktionskapaciteten er til stede, og der kan hurtigt reageres på opsving i de internationale konjunkturer. Generelt er der stadig et stort behov for telekommunikationskabler, men der er for øjeblikket tilbageholdenhed i investeringslysten hos teleudbyderne. Omsætningen til kabelområdet faldt mod forventning i 2002/03, mens en svag vækst forventes i det kommende år. Produkter til olie- og gasindustrien er ligeledes under positiv udvikling. Afsætningen af straps er afhængig af industriens vedligeholdelse af, og investeringer i, anlæg til olieudvinding på større havdybder. Fremtiden Industrial Fiber forventer, at markedet har stabiliseret sig, og der forventes en mindre stigning i omsætning og indtjening i 2003/04. Dette skal gennemføres ved en mere målrettet salgs- og markedsføringsindsats på nye markeder og ved at sælge flere forskellige produkter til de nuværende kunder. Markeder Industrial Fibers vigtigste kundeområder er kabel-, olie- og gasindustrien. Der leveres desuden fiberprodukter til anden industri. Produktionen af optiske fibre og fiberoptiske kommunikationskabler er globalt set på et væsentligt lavere niveau end for 2-3 år siden. Der Side 6 af 15

7 Roblon Fiber Optics Vigende marked omsætningen faldt med 10%. (Tkr.) 2002/ /02 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 7,8 13,2 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Roblon Fiber Optics realiserede i 2002/03 en omsætning såvel som en indtjening, der var mindre end forventet og mindre end i 2001/02. Fiber Optics resultat blev påvirket af den generelle afmatning på de vigtigste markeder. På de europæiske markeder er aktiviteten fortsat lav. Det er på trods af et afventende marked lykkedes at udbygge markedspositionen, især i USA. Der er i året specielt fokuseret på fremadrettede markedsaktiviteter, og en udbygning af udviklingsog salgsressourcerne er gennemført. Udviklingsfunktionen fokuserer på nye produkter, som markedet efterspørger. Efter ibrugtagning af den nye fabrik er der med stor succes afholdt et internationalt forhandlersymposium med deltagelse af forhandlere og kunder fra 20 lande. Idégrundlag Roblon Fiber Optics udvikler, sælger og producerer fiberoptiske belysningssystemer til belysningsmarkedet. Markedsføringen sker globalt igennem distributører. Herudover samarbejdes med OEM kunder om udvikling af kundetilpassede belysningssystemer. Produkterne kendetegnes ved at have et højt teknologiniveau. Kvalitet, funktionalitet og design skal være blandt det bedste på markedet. Kompetencer Roblon Fiber Optics har til stadighed udviklet sine kompetencer, således at vi har en ledende markedsposition inden for: Optisk design. Design og fremstilling af kvalitets fiberkomponenter. Funktionelt design af international kvalitet. Dokumentation af fotometriske data. Markeder Markedet for fiberoptiske belysningssystemer er, og vil fortsat være et niche marked, som til stadighed kan udvikles. Der har været præsenteret et montre-/butikskoncept bl.a. på Global Shop messen i USA i foråret. Reaktionen fra denne messe har vist, at konceptet er slået an i USA. Vort lysberegningsprogram LuxCalc er stadig enestående på markedet og til stor hjælp for rådgivere og kunder i forbindelse med planlægning af de belysningsløsninger, som vore produkter indgår i. Igen i år blev der til krydstogtmarkedet leveret til en række store projekter. Muligheder/Risici LED-teknologi (lysdioder) anvendes på stadig flere områder og er i stadig udvikling. Roblon Fiber Optics følger udviklingen og ser LED-teknikken som et supplement til fiberoptik. Roblon Fiber Optics har på det amerikanske marked indenfor de seneste 3 år haft en teknologisk lederstilling inden for fiberteknologi. Der registreres nu et stigende teknologisk niveau hos vore konkurrenter. Der knyttes fortsat tætte relationer til leverandørerne af kritiske komponenter. Fremtiden Roblon Fiber Optics forventer vækst i omsætningen, mens resultatet forventes på niveau med året før, idet der er indregnet væsentlige markedsføringsomkostninger i det kommende år. Indsatsen på dette område vil blive prioriteret højt, og e- business systemer vil være et væsentligt element understøttet af nye medarbejdere i salgs- og udviklingsfunktionen. Divisionens nye bygning er blevet et udstillingsvindue, idet der er anvendt fiber optik overalt i byggeriet. Produktionen har fået væsentlig bedre muligheder for at gennemføre en effektiv og mere lønsom produktion. Der arbejdes på at udvikle nye belysningskoncepter, således at markedet i stigende grad vil opleve Roblon Fiber Optics som totalleverandør af systemløsninger inden for forskellige segmenter. Side 7 af 15

8 Risikofaktorer Konjunkturforhold Udsving i konjunkturforhold har en betydelig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Roblon A/S har generelt en god spredning af produkter og markeder. Den internationale konjunkturnedgang, der har ramt kabelindustrien særlig hårdt, har imidlertid vist, hvor kraftig indflydelse de globale udsving i konjunkturerne kan have på selskabet. Som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon A/S i alle tre divisioner på yderligere at globalisere sin afsætning af alle produktområder. Endvidere retter de enkelte divisioner deres aktiviteter mod flere forskellige kundeområder. Roblon A/S vurderer løbende sit produktprogram med henblik på, om sortimentet er tidssvarende og fremadrettet. Den løbende produktudvikling og den tætte kontakt til kunderne medvirker til, at vi følger med og er innovative inden for den teknologiske udvikling. Det betydelige fald i USD-kursen har betydet, at konkurrenceevnen i alle divisioner er svækket, idet der er væsentlige konkurrenter i USD-baserede områder af verden, og kunderne der oplever faste priser i EUR som prisforhøjelser. Finansielle risici Valutarisici: Det er selskabets politik, at alle væsentlige kommercielle valutarisici skal afdækkes, og terminsforretninger indgås løbende. 90% af virksomhedens nettoindtægter faktureres i DKK eller i EUR. Spekulative terminsforretninger indgås ikke. Renterisici: Selskabet har pr ikke rentebærende gæld. Ud fra forventningerne til det kommende år vil ændringer i det generelle renteniveau isoleret set ikke påvirke resultatet væsentligt. Kreditrisici: Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, hvorved der er god risikospredning. Risikoen begrænses endvidere gennem en effektiv styring og afdækning af større tilgodehavender gennem debitorforsikring eller alternativ sikkerhed. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlige tab at være begrænset. IT-risici Selskabets interne regelsæt for IT-sikkerhed, herunder forholdsregler mod computervirus samt nødplan til reetablering af EDB i skadetilfælde, er opdateret under hensyntagen til den nuværende IT-anvendelse. Miljøforhold Den eksterne miljøbelastning for Roblon Engineering er stærkt begrænset og kan primært henføres til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Roblon Industrial Fiber er miljøcertificeret efter ISO Industrial Fiber har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø. Emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Der udarbejdes årligt grønt regnskab for produktionsfabrikken i Gærum. Der arbejdes for øjeblikket med et projekt med henblik på at nedbringe støjen i produktionshallerne. Roblon Fiber Optics miljøbelastning sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. Forsikringsforhold Det er selskabets politik at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Selskabet har gennem de sidste to år finansieret et nybyggeri til 32,5 mio.kr. over driften og har pr fortsat et likviditetsoverskud. Selskabet har en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Udvikling De tre divisioner i Roblon A/S arbejder inden for hvert sit nicheområde, hvor de hver især er blandt de førende i verden inden for de produktområder, de henvender sig til. Udviklingen af nye produkter sker i et tæt samarbejde med kunderne, og ofte er det løsningen af konkrete problemstillinger hos kunderne, der har stor indflydelse på omfanget af udviklingsprojekterne. Divisionerne markedsfører en række standardprodukter, som ofte sælges med tilpasninger, der gør produktet eller maskinen optimal til den tiltænkte anvendelse. Det er udviklingen af disse standardprodukter, der gennemføres som de største projekter i udviklingsafdelingerne. En meget stor del af udviklingskapaciteten anvendes herefter til tilpasning og udvikling af varianter af produkterne i samarbejde med kunderne. Side 8 af 15

9 Medarbejdere og organisation En lang række medarbejdere har også dette år deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt, der både giver medarbejderne værktøjer, der kan anvendes på specifikke områder, og som omhandler personlig udvikling, samarbejde og andre mere generelle emner. I 2003/04 videreføres projektet, og her forventes hovedvægten at ligge på implementering og brug af de opnåede færdigheder i det daglige samarbejde. Med en kompetent og motiveret medarbejderstab har selskabet de bedste forudsætninger for hurtigt at nå en højere aktivitet, når konjunkturerne igen giver mulighed for det. Roblon A/S ser det som et væsentligt mål at anvende de nødvendige ressourcer på udvikling og uddannelse af medarbejderne. Selskabet har i året i gennemsnit haft 152 medarbejdere mod 185 året før. Årsagen er at finde i tilpasninger, der blev gennemført i efteråret Antallet af medarbejdere er således reduceret fra 164 ved begyndelsen af året til 145 ved udgangen. 5. januar forventet udsendelse af årsregnskabsmeddelel se 17. februar afholdelse af ordinær generalforsamling Ejerforhold Følgende aktionærer er omfattet af Aktieselskabslovens 28a: Ejer Stemmeandel % andel % Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 13,5 5,6 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 19,5 8,1 Fabrikant Erik Schou 20,6 67,1 Egenkapital Efter resultatdisponering udgør selskabets egenkapital 140,4 mio. kr. Med de nuværende markeds- og konjunkturforhold anses soliditetsgraden og den gode likviditet for en væsentlig styrke. Aktionærforhold Udbytte På generalforsamlingen den 12. februar 2004 vil bestyrelsen foreslå et udbytte på 10 %, svarende til 3,5 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med selskabets likviditets- og soliditetsstilling. Aktionærernes interesse vil også i fremtiden have stor opmærksomhed. Det er selskabets økonomiske målsætning - med skyldig hensyntagen til likviditetsudvikling, aktuelle investeringsbehov og en generel vurdering af fremtiden at udbetale mellem 25 og 33 % af selskabets nettooverskud. Udsendte meddelelser til fondsbørsen Årsregnskabsmeddelelse 2001/02 7. januar 2003 Finansiel kalender februar 2003 Halvårsmeddelelse 2002/ juni 2003 Finansiel kalender 2003/04 2. juli 2003 Fremtidig information Indtil videre vil der fortsat blive udsendt halvårlige regnskabsmeddelelser. Eventuel overgang til kvartalsmeddelelser bliver løbende overvejet og vurderes på nuværende tidspunkt ikke for hensigtsmæssig. Finansiel kalender 12. februar afholdelse af ordinær generalforsamling 17. juni forventet udsendelse af halvårsmeddelelse Side 9 af 15

10 Regnskabsberetning I tilknytning til ledelsens beretning indeholder regnskabsberetningen kommentarer til årsregnskabet for 2002/03 og anvendt regnskabspraksis. Regnskabspraksis Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra de områder, der er ændret som følge af den nye årsregnskabslov og omtalt under anvendt regnskabspraksis. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne påvirker resultatet før skat positivt med t.kr. Egenkapitalen pr. 31. oktober 2003 forøges med t.kr. og balancesummen med t.kr. Der er ikke indregnet udviklingsomkostninger, der allerede er omkostningsført i tidligere regnskabsår, da der ikke foreligger et tilstrækkeligt målegrundlag herfor. Resultatopgørelse Omsætningen i regnskabsåret blev 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. året før. En tilbagegang på 9,8 %. Omsætningen er lavere i alle divisioner i forhold til 2001/02 og er ligeledes lavere end forventet ved årets begyndelse. Eksportandelen blev på 89,4 % mod 91,0 % året før. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er faldet som følge af lavere aktivitet. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger er nedbragt i forbindelse med en tilpasning af organisation og omkostninger til et lavere aktivitetsniveau. Resultat af primær drift for Roblon A/S udgør 0,8 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. i 2001/02. Af resultatet i 2001/02 udgjorde avance ved salg af ejendom 3,6 mio. kr. Resultat af primær drift i Engineering udgør 2,3 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. året før og i Industrial Fiber 2,3 mio. kr. (-2,3 mio. kr. året før). Begge divisioner er fortsat stærkt påvirket af den svage efterspørgsel fra kabelindustrien. Der er i begge divisioner gennemført tilpasninger til et lavere niveau, hvilket har bevirket en stigning i resultatet i Engineering og en fastholdelse af resultatet i Industrial Fiber på trods af, at omsætningen er faldet i begge divisioner. Der er i året tilbagebetalt 823 t.kr. i selskabsskat vedrørende udstedelse af medarbejderaktier i tidligere år. Dertil kommer renter, der er indtægtsført med 390 tkr. Balance Selskabets balancesum er faldet fra 171,8 mio. kr. til 167,3 mio. kr. Udviklingsomkostninger, der for første gang er aktiveret, og nybyggeriet i Frederikshavn er de væsentligste årsager til, at materielle anlægsaktiver er steget fra 74,8 mio. kr. til 85,8 mio. kr. Lagrene er faldet fra 54,7 mio. kr. til 46,2 mio. kr. og likvide beholdninger er faldet fra 9,8 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 140,4 mio. kr., og soliditetsgraden er 81,9 %. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet har i regnskabsåret været på 14,3 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. året før. Det primære driftsresultat før afskrivninger udgør 10,7 mio. kr. (10,3 mio. kr.). Lagrene er faldet yderligere, og pengebindingen er reduceret med 8,5 mio. kr. i 2002/03 og med 6,9 mio. kr. i 2001/02. Tilgodehavender er stort set uændrede, mens de faldt 9,8 mio. kr. året før. Kortfristede gældsforpligtelser er igen i år faldet med 3,0 mio. kr. mod 6,8 mio. kr. året før. Der er i årets løb betalt 2,7 mio. kr. i selskabsskat, mens der i det foregående regnskabsår blev betalt 11,5 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet viser en binding på 18,2 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i 2001/02. Der er investeret 1,6 mio. kr. i udviklingsprojekter. Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver udgør 21,3 mio. kr. (23,6 mio. kr. i 2001/02). Heraf vedrører 19,5 mio. kr. udgifter i forbindelse med opførelsen af ny fabrik. Salg af materielle anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. vedrører salg af ejendom. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet består af en udbyttebetaling på 3,4 mio. kr. og køb af egne aktier. Likvide beholdninger er i regnskabsåret reduceret med 7,1 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Fiber Optics primære resultat udgør 3,3 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. året før. Udover omsætningsnedgangen er resultatet negativt påvirket af flytteomkostninger på 0,8 mio. kr. Resultatet før skat for Roblon A/S blev 1,3 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i 2001/02. Side 10 af 15

11 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. NOVEMBER OKTOBER / /02 t.kr. t.kr. Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling (5.042) (540) Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtæger Omkostninger til råvarer og hjælpemidler (70.609) (81.414) Andre eksterne omkostninger (23.290) (25.357) Personaleomkostninger (49.324) (58.614) Resultat af primær drift før afskrivninger Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (9.918) (9.891) Avance ved salg af ejendom Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (193) (111) Resultat før skat Skat af årets resultat 503 (1.031) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte, 10 % (10 %) Overført resultat fra tidligere år Årets resultat Side 11 af 15

12 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2003 Aktiver 2002/ /02 t.kr. t.kr. Anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandel i associeret virksomhed Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 12 af 15

13 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2003 Passiver 2002/ /02 t.kr. t.kr. Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 13 af 15

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE 2002/ /02 t.kr. t.kr. Primært driftsresultat før afskrivninger Ændring i hensatte forpligtelser (130) 20 Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser (3.031) (6.796) Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (193) (111) Pengestrømme fra ordinær drift Selskabsskat (2.668) (11.537) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver (1.645) 0 Investering i materielle anlægsaktiver (21.281) (23.598) Salg af materielle anlægsaktiver Investering i associeret virksomhed 0 (350) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (18.014) (23.738) Køb af egne aktier (190) 0 Betalt udbytte (3.371) (10.124) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (3.561) (10.124) Ændring i likvide midler (7.260) (23.929) Likvide midler 1/ Likvide midler 31/ Likvide midler specificeres således: Likvide beholdninger Obligationer Side 14 af 15

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Selskabs- Overført Foreslået Total kapital resultat udbytte Egenkapital 1/ Effekt af ændret regnskabspraksis (470) Korrigeret egenkapital 1/ Udloddet udbytte (10.124) (10.124) Udbytte af egne aktier 470 (470) 0 Årets resultat Foreslået udbytte (3.531) Egenkapital 1/ Udloddet udbytte (3.371) (3.371) Udbytte af egne aktier 160 (160) 0 Køb af egne aktier (190) (190) Årets resultat Foreslået udbytte (3.531) Egenkapital 31/ Ændringer i selskabskapital: Selskabskapital 1/ Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 1999/00 72 Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 2000/ Fondsaktieudvidelse i 2000/ Selskabskapital 31/ Side 15 af 15

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2005 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2003/04 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Resultat før skat blev 5,2 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. sidste år, hvilket er i overensstemmelse med børsmeddelelse

Resultat før skat blev 5,2 mio. kr. mod 44,6 mio. kr. sidste år, hvilket er i overensstemmelse med børsmeddelelse Roblon A/S Fiskerihavnsgade 23 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2003 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2001/02 Bestyrelsen for Roblon A/S har på

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2006 22. juni 2006 Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise +DOYnUVUDSSRUW Bestyrelsen for ROBLON har på sit møde den

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017)

Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november januar 2017) Selskabsmeddelelse nr. 3 2017 Delårsrapport for 1. kvartal 2016/17 (perioden 1. november 2016 31. januar 2017) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

* + ), *.!(! ) / $ $ " $ & 0 1 2(((" $ ) " 2 / ) &.((" ) & 34(( 5 & :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ; " ( (< 9 =

* + ), *.!(! ) / $ $  $ & 0 1 2((( $ )  2 / ) &.(( ) & 34(( 5 & :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ;  ( (< 9 = !!"! " # $ % & '(((" ) * + ), * (( & -(+((".!(! ) / $ $ " $ & 0 1 2(((" $ ) " 2 / ) &.((" ) & 34(( 5 &6 7 89+ :8 * ) (+ ( + * ) (+ 5/6 ; " ( (< 9 = =>9? @AA B!? @AA! %? CB.!!< 5 års hovedtal 2004 2005

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016)

Delårsrapport for 3. kvartal 2015/16 (perioden 1. november juli 2016) Selskabsmeddelelse nr. 15 2016 Delårsrapport for 3. kvartal (perioden 1. november 2015 31. juli 2016) Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013

M-GULVE ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 M-GULVE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/09/2013 Poul Mahrt Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere