Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 ( ).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 (01.11.2002 31.10.2003)."

Transkript

1 Roblon A/S Nordhavnsvej Frederikshavn Fondsbørsmeddelelse nr Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2002/03 ( ). Resumé: Omsætningen blev 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift udgjorde 0,8 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. sidste år. Af resultatet sidste år udgjorde avance ved salg af ejendom 3,6 mio. kr. Årets resultat blev på 1,8 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. året før. Regnskabsåret har været præget af dårlige internationale konjunkturer og den heraf følgende kraftige afmatning i telesektoren. Industrial Fiber og Engineering, der begge leverer produkter til kabelindustrien, specielt til området fiberoptiske kommunikationskabler, er fortsat stærkt påvirket af afmatningen i telesektoren og de dårlige internationale konjunkturer. Fiber Optics er primært påvirket af et lavere aktivitetsniveau på flere vigtige markeder. Indflytningen i ny fabrik er gennemført som planlagt. Forslag om udbyttebetaling på 10% svarende til 3,5 mio. kr. Den meget lave dollarkurs svækker selskabets konkurrenceevne generelt. I regnskabsåret 2003/04 forventes en omsætning i størrelsesordenen 165 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 0-10 mio. kr. I de nærmeste år forventes en moderat stigning inden for kabelindustrien. For at mindske afhængigheden af dette område er fokus yderligere forstærket mod udvikling af selskabets kompetenceområder udenfor kabelindustrien. Frederikshavn, den 8. januar Niels Bach Bestyrelsesformand Flemming K. Bertelsen Adm. direktør Kontaktperson: Adm. direktør Flemming K. Bertelsen Tlf Side 1 af 15

2 Roblon i tal Hovedtal (t.kr.) 1998/ / / / /03 Resultatopgørelse: Omsætning i alt Heraf eksport Resultat af primær drift Finansiering m.v.(netto) Ordinært resultat før skat Ekstraordinært resultat Resultat før skat Årets resultat Balance: Samlede aktiver Aktiekapital Egenkapital Selskabets børsværdi Pengestrømme: Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet (7.646) (12.266) (22.307) (23.738) (18.014) Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) (8.306) (12.432) (22.444) (23.598) (21.281) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (5.513) (5.206) (4.656) (10.124) (3.561) Ændring i likviditet (3.271) (23.929) (7.260) Nøgletal Overskudsgrad (%) 2,8 10,3 15,5 2,3 0,5 Afkastningsgrad (%) 3,6 14,8 28,7 2,4 0,5 Soliditetsgrad (%) 76,1 75,0 70,9 80,7 81,9 Likviditetsgrad 4,1 3,8 3,3 4,1 3,8 Egenkapitalens forrentning (%) 3,9 11,5 24,2 2,9 1,3 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 12,8 39,5 96,1 12,4 5,5 Udbytte (%) 14,8 14,9 30,0 10,0 10,0 Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Antal medarbejdere Hoved- og nøgletal for tidligere år er tilpasset ændret regnskabspraksis i 2002/03. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning om nøgletalsberegning. I egenkapital til analyseformål er der fratrukket foreslået udbytte. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. Side 2 af 15

3 Idégrundlag for Roblon A/S Roblon A/S ønsker lokalt, nationalt og internationalt at fremstå som en velanskreven, sund og progressiv virksomhed, hvor langsigtede mål sættes over kortsigtet indtjening. Denne opfattelse søges til stadighed fastholdt og styrket hos såvel ansatte som kunder, leverandører og investorer. Mål Overordnede langsigtede økonomiske mål for Roblon A/S: Organisk vækst på 10-15% på omsætning og resultat om året inden for det enkelte forretningsområde Overskudsgrad inden for det enkelte forretningsområde på min. 10% Soliditetsgraden til enhver tid over 50 Likviditetsgraden over 2,0 Udbyttepolitik: Udbetaling på 25-33% af nettooverskud Strategier Roblon A/S ajourfører årligt selskabets strategiplaner. Produkt- og markedsudvikling, som kan medvirke til organisk vækst, prioriteres højt, og til stadighed undersøges muligheder for bl.a. opkøb, strategisk samarbejde eller licensrettigheder inden for selskabets forretningsområder. Beslægtede forretningsområder kan indgå i en vurdering af den fremtidige strategiske profil. De enkelte forretningsområders/divisioners udvikling vurderes løbende med henblik på fortsat lønsomhed og vækstmulighed. Ledelsens beretning Med virkning fra den 1. november 2002 er selskabet overgået til regnskabsaflæggelse efter den nye årsregnskabslov. Dette har medført en del ændringer i opstillingen af årsrapporten og tilhørende noter. Resultat før skat er som følge af praksisændringer vedrørende udviklingsomkostninger positivt påvirket med 1,6 mio. kr. I regnskabsåret 2002/03 opnåede Roblon A/S et resultat før skat på 1,3 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. året før. Resultatet i 2002/03 er negativt påvirket af flytteomkostninger på 1,1 mio. kr., mens det i 2001/02 var positivt påvirket af avance ved salg af ejendom på 3,6 mio. kr. Omsætningen i 2002/03 blev på 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. året før, hvilket er en tilbagegang på 9,8 %. Alle selskabets divisioner har realiseret lavere omsætning i 2002/03 end året før. I Industrial Fiber og Fiber Optics er omsætning og det primære resultat lavere end forventet. Engineering har realiseret en omsætning som forventet og et primært resultat, der er bedre end i 2001/02. Det primære resultat i Industrial Fiber er på samme niveau som året før, mens det i Fiber Optics er lavere. Bestyrelsen finder det økonomiske resultat utilfredsstillende. Forventningerne til årsresultatet blev nedjusteret ved halvårsmeddelelsen den 19. juni 2003 til et resultat før skat i intervallet 2 mio. kr. til +2 mio. kr. mod et tidligere forventet resultat i intervallet 0-10 mio. kr. Resultatet er således i overensstemmelse med de meddelte forventninger. Eksportandelen blev på 89,4 % mod 91,0 % året før. Baggrunden for det utilfredsstillende årsresultat skal findes i alle tre divisioner. De to divisioner Roblon Industrial Fiber og Roblon Engineering, der begge leverer produkter til kabelindustrien, specielt til området fiberoptiske kommunikationskabler er fortsat stærkt påvirket af dårlige internationale konjunkturer og den heraf følgende kraftige afmatning i telesektoren. Resultatet i divisionen Fiber Optics er primært påvirket af et lavere aktivitetsniveau på flere vigtige markeder. Samtidig har den faldende USD-kurs i områder med valutaer, der er bundet til USD, betydet, at vor konkurrenceevne for alle divisioners vedkommende er svækket betydeligt i forhold til lokale konkurrenter. Faldet i USD-kursen har ikke givet kurstab, da den forholdsvis lille del af omsætningen, der er ordrer i USD, terminsikres. De i løbet af regnskabsåret 2001/02 foretagne omkostningstilpasninger i såvel Roblon Engineering som i Roblon Industrial Fiber er stort set slået fuldt igennem i 2002/03. Tilpasningerne, der er sket, vil ikke i væsentligt omfang påvirke divisionernes evne til hurtigt at kunne reagere på positive markedstendenser med dertil hørende aktivitetsforøgelser. Hver division opererer selvstændigt. Divisionerne er markante i hvert deres nicheområde som anerkendte leverandører på verdensmarkedet. De har et godt og bredt produktsortiment også set i forhold til konkurrenterne og er kendte for fleksibilitet, dokumentation og hurtig opfølgning. Samtidig skaber det daglige samspil mellem divisionerne om bl.a. produktudvikling og markedsafdækning en synergieffekt, som er med til at skabe fremadrettede løsninger. På tværs af divisionerne gennemføres et omfattende medarbejderudviklingsprojekt for både funktionærer og timelønnede. Projektet, der er støttet af Den Europæiske Socialfond, blev igangsat i august 2001 og fortsætter til og med I Projektet indgår bl.a. proceslederuddannelse, medarbejderudviklingssamtalesystem, sælgeruddannelse, e-business samt en betydelig del, der består af uddannelse rettet bredt mod samtlige medarbejdere, med speciel fokus på personlig Side 3 af 15

4 udvikling og samarbejde. Projektet er nu i en fase, som primært vil være rettet mod implementering og træning af de tillærte færdigheder. I 2002 indledte Roblon A/S opførelsen af en ny fabrik til Roblon Fiber Optics på 5000 m 2, hvoraf administration og velfærdsfaciliteter udgør 2000 m 2. Byggeriet stod klar til indflytning i marts Flytningen forløb som planlagt og byggeriet blev gennemført indenfor de budgetmæssige rammer. I de nærmeste år forventes udviklingen på produkter til kabelindustrien at udvise en moderat stigning. Roblon ønsker fortsat at være en betydende leverandør til kabelindustrien og forventer vækst via en øget markedsandel. For at mindske afhængigheden af kabelindustrien er fokus yderligere forstærket mod udvikling af selskabets kompetenceområder udenfor kabelindustrien. Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som har betydning for den finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Divisionerne: Afsætningen af maskiner fra Roblon Engineering til tovværksindustrien forventes lidt lavere end i 2002/03. På markedet for kabelmaskiner forventes en mindre fremgang. Totalt set forventer Roblon Engineering en uændret omsætning, men en bedring af resultatet i det kommende regnskabsår. Roblon Industrial Fiber forventer at den samlede efterspørgsel på markedet fortsat vil være lav. Der forventes dog en mindre stigning i både omsætning og resultat i det nye regnskabsår, men resultatet vil stadig være utilfredsstillende. For ovennævnte divisioner gælder, at efter en tid med omkostningstilpasninger og med flere nyudviklede produkter vil fokus i det kommende år være rettet mod salg og markedsføring. Også i Roblon Fiber Optics vil indsatsen indenfor salg og markedsføring blive forøget i det kommende år både med hensyn til udbygning af de eksisterende markeder og etablering på nye. Divisionen forventer en større omsætning, mens der regnes med et resultat på niveau med resultatet i det netop afsluttede regnskabsår. Roblon A/S: Som det har været tilfældet i de tidligere år forventer vi også i år en skævdeling af årets resultat, således at 2. halvår bliver bedre end 1. halvår. De internationale konjunkturer forventes ikke at give en bedring i den globale efterspørgsel på produkter til kabelindustrien i det kommende regnskabsår. På den baggrund forventes i regnskabsåret 2003/04 en omsætning i størrelsesordenen 165 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 0-10 mio. kr. Side 4 af 15

5 Roblon Engineering Stabil afsætning af maskiner til tovværksindustrien og fortsat fald i afsætningen til kabelindustrien. Fremgang i indtjeningen trods et fald i omsætningen på 8,8%. (Tkr.) 2002/ /02 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 3,9 0,4 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Den generelle internationale økonomiske situation, samt et næsten totalt investeringsstop inden for kabelsektoren, har medført en reduktion i omsætningen. Der blev i årets begyndelse gennemført yderligere kapacitetstilpasning, med det formål at forbedre Engineerings konkurrenceevne og indtjening. Den fulde effekt heraf er opnået i 2003, hvilket har bevirket en reduktion i de faste omkostninger samt en øget indtjening. Der er i året udviklet og markedsført nye maskintyper til såvel kabel- som tovværksindustrien. Afsætningen til tovværksindustrien har været lidt bedre end forventet, hvorimod afsætningen til kabelindustrien har været lavere. Kabelindustrien er fortsat påvirket af den krise, der tog sin begyndelse i Der investeres kun minimalt i produktionsudstyr, primært med det formål at opgradere eksisterende linier. Idégrundlag Roblon Engineering leverer løsninger, der primært tilfredsstiller behovet for twistning, cabling, slåning, afspoling, opvikling, omvikling samt fremtræk. Idégrundlaget realiseres gennem levering af maskiner og udstyr, som enkeltkomponenter eller som komplette anlæg. Produkttilpasning og produktudvikling prioriteres højt, og med et teknologiindhold, som er tilpasset de individuelle kundegrupper, ønsker Roblon Engineering til enhver tid at være blandt markedets mest eftertragtede leverandører. Kompetencer Gennem årene har Engineerings stab af teknikere og salgs-/marketingmedarbejdere oparbejdet en betydelig kompetence vedrørende produktudvikling og afsætning af produkter under vort idègrundlag. Produkterne kan opdeles i fire hovedområder: Tvindemaskiner til fremstilling af tvundne garner. Maskinerne anvendes ved fremstilling af tovværksgarn, høstbindegarn m.m. Tovværksmaskiner henvender sig primært til producenter af tovværk til industri, fiskeri, transport og offshore. Kabelmaskiner til produktion af bl.a. lyslederkabler og installationskabler. Take-up windere henvender sig til kunder med behov for opspoling. Leverancerne sker ofte i større serier. Markeder Roblon Engineering eksporterer til knap 100 lande over hele verden. I regnskabsåret 2002/03 var hovedmarkederne Vesteuropa og Fjernøsten, mens resten fordeles over store dele af verden. Kundegrupperne er producenter af tovværk, tvistede produkter samt kabelproducenter. Kunderne inden for tov og tvistede produkter er især små og mellemstore virksomheder mens kunderne inden for kabelområdet primært er store internationale producenter. Roblon samarbejder på salgsområdet med flere internationale virksomheder med henblik på en bedre dækning globalt. Muligheder/risici Afsætningen af maskiner påvirkes af konjunkturerne i de enkelte brancher og geografiske områder. Salget kan variere en del fra år til år, ligesom det påvirkes af strukturændringer inden for forretningsområderne. Kabelbranchen i de vestlige lande har gennemgået strukturændringer og kapacitetstilpasninger og der ventes ingen snarlig vækst af betydning indenfor dette geografiske område. Væksten i efterspørgslen på lyslederkabler forventes i de kommende år primært at komme fra Østeuropa og Kina. Vi har kontakter til og sælger også i disse områder, men det er vanskelige og tidskrævende markeder at bearbejde. Fremtiden Opbremsningen inden for telebranchen forventes fortsat i en periode at dæmpe investeringslysten hos kabelfabrikkerne, hvorfor omsætningen indenfor dette område ventes at stige svagt. Salget til tovværksbranchen forventes at ligge lidt lavere end i 2002/03. Totalt set forventer Roblon Engineering i det kommende regnskabsår en omsætning på niveau med 2002/03, men med en bedre indtjening. Indenfor vore kompetencer arbejdes der med udvikling af maskiner til andre områder end de eksisterende med henblik på at mindske afhængigheden af disse. Side 5 af 15

6 Roblon Industrial Fiber International afmatning og omsætningstilbagegang på 14% (Tkr.) 2002/ /02 Omsætning Primært resultat før fællesudg. Overskudsgrad % -4,1-3,6 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Den fortsatte internationale afmatning inden for telekommunikationsindustrien, der satte ind medio 2001, præger stadig Roblon Industrial Fibers omsætning og resultat. Roblon Industrial Fiber har i 2002/03 oplevet en omsætningstilbagegang på 14 %, og det primære resultat viser et underskud. Det lave aktivitetsniveau nødvendiggjorde besparelser og tilpasninger. Besparelserne er gennemført og den fulde effekt heraf er opnået i Produktprogrammet er i 2002/03 blevet udvidet, hvilket i overensstemmelse med divisionens strategi gør Roblon til en mere attraktiv og komplet leverandør til de to hovedforretningsområder kabel- og offshoreindustrien. Idégrundlag Industrial Fibers idégrundlag er at udvikle, producere og markedsføre fleksible produkter, der kan overføre eller optage kræfter. Produkterne er baseret på anvendelse af syntetiske fibre gerne med funktionsforbedrende imprægneringer og coatninger. Beslægtede produkter til eksisterende kundeområder kan indpasses i produktprogrammet. Kompetencer Afdelingen har tilstrækkelige kompetencer til gennemførelse af de opgaver, der foreligger og de opgaver, der må forventes at komme. Der er i året gennemført kompetenceudvikling på alle niveauer for bedre at kunne udnytte de personlige ressourcer i organisationen. Særlig fokus har været rettet imod målstyring af salgsindsatsen. forventes dog en mindre stigning i efterspørgslen af optiske kabler i det kommende år. På trods af den generelle tilbagegang på markedet, har Roblon Industrial Fiber formået at fastholde de eksisterende kunder. Der er arbejdet videre med introduktion af composite tape til olie- og gasindustrien. Der er tale om et nyt produkt, hvor der for øjeblikket er få producenter af færdige rør. Den periode, det tager at trænge ind på markedet, og den proces, der er igangsat for at skabe interesse for produktet, har vist sig at være mere tidskrævende end først antaget. Muligheder/risici Hovedparten af vore produkter retter sig mod fiberoptiske kommunikationskabler, hvilket har gjort Roblon Industrial Fiber sårbar over for konjunkturudsving i denne industri. For at begrænse sårbarheden og øge konkurrenceevnen er der udviklet en række nye produkter med henblik på at få et bredere og mere komplet produktprogram til servicering af kabelindustrien generelt. Produktionskapaciteten er til stede, og der kan hurtigt reageres på opsving i de internationale konjunkturer. Generelt er der stadig et stort behov for telekommunikationskabler, men der er for øjeblikket tilbageholdenhed i investeringslysten hos teleudbyderne. Omsætningen til kabelområdet faldt mod forventning i 2002/03, mens en svag vækst forventes i det kommende år. Produkter til olie- og gasindustrien er ligeledes under positiv udvikling. Afsætningen af straps er afhængig af industriens vedligeholdelse af, og investeringer i, anlæg til olieudvinding på større havdybder. Fremtiden Industrial Fiber forventer, at markedet har stabiliseret sig, og der forventes en mindre stigning i omsætning og indtjening i 2003/04. Dette skal gennemføres ved en mere målrettet salgs- og markedsføringsindsats på nye markeder og ved at sælge flere forskellige produkter til de nuværende kunder. Markeder Industrial Fibers vigtigste kundeområder er kabel-, olie- og gasindustrien. Der leveres desuden fiberprodukter til anden industri. Produktionen af optiske fibre og fiberoptiske kommunikationskabler er globalt set på et væsentligt lavere niveau end for 2-3 år siden. Der Side 6 af 15

7 Roblon Fiber Optics Vigende marked omsætningen faldt med 10%. (Tkr.) 2002/ /02 Omsætning Primært resultat før fællesudgifter Overskudsgrad (%) 7,8 13,2 Investeringer Antal medarbejdere (gennemsnit) Roblon Fiber Optics realiserede i 2002/03 en omsætning såvel som en indtjening, der var mindre end forventet og mindre end i 2001/02. Fiber Optics resultat blev påvirket af den generelle afmatning på de vigtigste markeder. På de europæiske markeder er aktiviteten fortsat lav. Det er på trods af et afventende marked lykkedes at udbygge markedspositionen, især i USA. Der er i året specielt fokuseret på fremadrettede markedsaktiviteter, og en udbygning af udviklingsog salgsressourcerne er gennemført. Udviklingsfunktionen fokuserer på nye produkter, som markedet efterspørger. Efter ibrugtagning af den nye fabrik er der med stor succes afholdt et internationalt forhandlersymposium med deltagelse af forhandlere og kunder fra 20 lande. Idégrundlag Roblon Fiber Optics udvikler, sælger og producerer fiberoptiske belysningssystemer til belysningsmarkedet. Markedsføringen sker globalt igennem distributører. Herudover samarbejdes med OEM kunder om udvikling af kundetilpassede belysningssystemer. Produkterne kendetegnes ved at have et højt teknologiniveau. Kvalitet, funktionalitet og design skal være blandt det bedste på markedet. Kompetencer Roblon Fiber Optics har til stadighed udviklet sine kompetencer, således at vi har en ledende markedsposition inden for: Optisk design. Design og fremstilling af kvalitets fiberkomponenter. Funktionelt design af international kvalitet. Dokumentation af fotometriske data. Markeder Markedet for fiberoptiske belysningssystemer er, og vil fortsat være et niche marked, som til stadighed kan udvikles. Der har været præsenteret et montre-/butikskoncept bl.a. på Global Shop messen i USA i foråret. Reaktionen fra denne messe har vist, at konceptet er slået an i USA. Vort lysberegningsprogram LuxCalc er stadig enestående på markedet og til stor hjælp for rådgivere og kunder i forbindelse med planlægning af de belysningsløsninger, som vore produkter indgår i. Igen i år blev der til krydstogtmarkedet leveret til en række store projekter. Muligheder/Risici LED-teknologi (lysdioder) anvendes på stadig flere områder og er i stadig udvikling. Roblon Fiber Optics følger udviklingen og ser LED-teknikken som et supplement til fiberoptik. Roblon Fiber Optics har på det amerikanske marked indenfor de seneste 3 år haft en teknologisk lederstilling inden for fiberteknologi. Der registreres nu et stigende teknologisk niveau hos vore konkurrenter. Der knyttes fortsat tætte relationer til leverandørerne af kritiske komponenter. Fremtiden Roblon Fiber Optics forventer vækst i omsætningen, mens resultatet forventes på niveau med året før, idet der er indregnet væsentlige markedsføringsomkostninger i det kommende år. Indsatsen på dette område vil blive prioriteret højt, og e- business systemer vil være et væsentligt element understøttet af nye medarbejdere i salgs- og udviklingsfunktionen. Divisionens nye bygning er blevet et udstillingsvindue, idet der er anvendt fiber optik overalt i byggeriet. Produktionen har fået væsentlig bedre muligheder for at gennemføre en effektiv og mere lønsom produktion. Der arbejdes på at udvikle nye belysningskoncepter, således at markedet i stigende grad vil opleve Roblon Fiber Optics som totalleverandør af systemløsninger inden for forskellige segmenter. Side 7 af 15

8 Risikofaktorer Konjunkturforhold Udsving i konjunkturforhold har en betydelig indflydelse på selskabets økonomiske resultater. Roblon A/S har generelt en god spredning af produkter og markeder. Den internationale konjunkturnedgang, der har ramt kabelindustrien særlig hårdt, har imidlertid vist, hvor kraftig indflydelse de globale udsving i konjunkturerne kan have på selskabet. Som modvægt til geografisk bestemte udsving i efterspørgslen arbejder Roblon A/S i alle tre divisioner på yderligere at globalisere sin afsætning af alle produktområder. Endvidere retter de enkelte divisioner deres aktiviteter mod flere forskellige kundeområder. Roblon A/S vurderer løbende sit produktprogram med henblik på, om sortimentet er tidssvarende og fremadrettet. Den løbende produktudvikling og den tætte kontakt til kunderne medvirker til, at vi følger med og er innovative inden for den teknologiske udvikling. Det betydelige fald i USD-kursen har betydet, at konkurrenceevnen i alle divisioner er svækket, idet der er væsentlige konkurrenter i USD-baserede områder af verden, og kunderne der oplever faste priser i EUR som prisforhøjelser. Finansielle risici Valutarisici: Det er selskabets politik, at alle væsentlige kommercielle valutarisici skal afdækkes, og terminsforretninger indgås løbende. 90% af virksomhedens nettoindtægter faktureres i DKK eller i EUR. Spekulative terminsforretninger indgås ikke. Renterisici: Selskabet har pr ikke rentebærende gæld. Ud fra forventningerne til det kommende år vil ændringer i det generelle renteniveau isoleret set ikke påvirke resultatet væsentligt. Kreditrisici: Selskabets samlede tilgodehavender fra salg er fordelt på mange kunder, lande og markeder, hvorved der er god risikospredning. Risikoen begrænses endvidere gennem en effektiv styring og afdækning af større tilgodehavender gennem debitorforsikring eller alternativ sikkerhed. På den baggrund vurderes risikoen for væsentlige tab at være begrænset. IT-risici Selskabets interne regelsæt for IT-sikkerhed, herunder forholdsregler mod computervirus samt nødplan til reetablering af EDB i skadetilfælde, er opdateret under hensyntagen til den nuværende IT-anvendelse. Miljøforhold Den eksterne miljøbelastning for Roblon Engineering er stærkt begrænset og kan primært henføres til energiforbruget i forbindelse med belysning, opvarmning og maleproces. Roblon Industrial Fiber er miljøcertificeret efter ISO Industrial Fiber har ikke afledning fra processer, der belaster det eksterne vandmiljø. Emission til luft er begrænset og kontrolleres løbende. Der udarbejdes årligt grønt regnskab for produktionsfabrikken i Gærum. Der arbejdes for øjeblikket med et projekt med henblik på at nedbringe støjen i produktionshallerne. Roblon Fiber Optics miljøbelastning sker primært i form af opvarmning og belysning. Der anvendes ligeledes energi til kontrol af lysgivere. Der er en begrænset emission til luft i forbindelse med limprocessen ved fremstilling af fiberbundter. Forsikringsforhold Det er selskabets politik at forsikre mod risici, der kan true den økonomiske stilling. Udover lovpligtige forsikringer er der tegnet forsikringer mod produktansvar og driftstab. Ejendomme, driftsmateriel og varelagre er på all-risk basis forsikret til genanskaffelsespris. Tilgodehavender hos kunder er forsikret i et vist omfang. Finansielt beredskab Selskabet har gennem de sidste to år finansieret et nybyggeri til 32,5 mio.kr. over driften og har pr fortsat et likviditetsoverskud. Selskabet har en uudnyttet løbende kreditramme, og yderligere finansielle midler kan tilføres ved optagelse af lån mod sikkerhed i bygninger og maskiner. Udvikling De tre divisioner i Roblon A/S arbejder inden for hvert sit nicheområde, hvor de hver især er blandt de førende i verden inden for de produktområder, de henvender sig til. Udviklingen af nye produkter sker i et tæt samarbejde med kunderne, og ofte er det løsningen af konkrete problemstillinger hos kunderne, der har stor indflydelse på omfanget af udviklingsprojekterne. Divisionerne markedsfører en række standardprodukter, som ofte sælges med tilpasninger, der gør produktet eller maskinen optimal til den tiltænkte anvendelse. Det er udviklingen af disse standardprodukter, der gennemføres som de største projekter i udviklingsafdelingerne. En meget stor del af udviklingskapaciteten anvendes herefter til tilpasning og udvikling af varianter af produkterne i samarbejde med kunderne. Side 8 af 15

9 Medarbejdere og organisation En lang række medarbejdere har også dette år deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt, der både giver medarbejderne værktøjer, der kan anvendes på specifikke områder, og som omhandler personlig udvikling, samarbejde og andre mere generelle emner. I 2003/04 videreføres projektet, og her forventes hovedvægten at ligge på implementering og brug af de opnåede færdigheder i det daglige samarbejde. Med en kompetent og motiveret medarbejderstab har selskabet de bedste forudsætninger for hurtigt at nå en højere aktivitet, når konjunkturerne igen giver mulighed for det. Roblon A/S ser det som et væsentligt mål at anvende de nødvendige ressourcer på udvikling og uddannelse af medarbejderne. Selskabet har i året i gennemsnit haft 152 medarbejdere mod 185 året før. Årsagen er at finde i tilpasninger, der blev gennemført i efteråret Antallet af medarbejdere er således reduceret fra 164 ved begyndelsen af året til 145 ved udgangen. 5. januar forventet udsendelse af årsregnskabsmeddelel se 17. februar afholdelse af ordinær generalforsamling Ejerforhold Følgende aktionærer er omfattet af Aktieselskabslovens 28a: Ejer Stemmeandel % andel % Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 13,5 5,6 Lønmodtagernes Dyrtidsfond 19,5 8,1 Fabrikant Erik Schou 20,6 67,1 Egenkapital Efter resultatdisponering udgør selskabets egenkapital 140,4 mio. kr. Med de nuværende markeds- og konjunkturforhold anses soliditetsgraden og den gode likviditet for en væsentlig styrke. Aktionærforhold Udbytte På generalforsamlingen den 12. februar 2004 vil bestyrelsen foreslå et udbytte på 10 %, svarende til 3,5 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med selskabets likviditets- og soliditetsstilling. Aktionærernes interesse vil også i fremtiden have stor opmærksomhed. Det er selskabets økonomiske målsætning - med skyldig hensyntagen til likviditetsudvikling, aktuelle investeringsbehov og en generel vurdering af fremtiden at udbetale mellem 25 og 33 % af selskabets nettooverskud. Udsendte meddelelser til fondsbørsen Årsregnskabsmeddelelse 2001/02 7. januar 2003 Finansiel kalender februar 2003 Halvårsmeddelelse 2002/ juni 2003 Finansiel kalender 2003/04 2. juli 2003 Fremtidig information Indtil videre vil der fortsat blive udsendt halvårlige regnskabsmeddelelser. Eventuel overgang til kvartalsmeddelelser bliver løbende overvejet og vurderes på nuværende tidspunkt ikke for hensigtsmæssig. Finansiel kalender 12. februar afholdelse af ordinær generalforsamling 17. juni forventet udsendelse af halvårsmeddelelse Side 9 af 15

10 Regnskabsberetning I tilknytning til ledelsens beretning indeholder regnskabsberetningen kommentarer til årsregnskabet for 2002/03 og anvendt regnskabspraksis. Regnskabspraksis Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år, bortset fra de områder, der er ændret som følge af den nye årsregnskabslov og omtalt under anvendt regnskabspraksis. Den akkumulerede virkning af praksisændringerne påvirker resultatet før skat positivt med t.kr. Egenkapitalen pr. 31. oktober 2003 forøges med t.kr. og balancesummen med t.kr. Der er ikke indregnet udviklingsomkostninger, der allerede er omkostningsført i tidligere regnskabsår, da der ikke foreligger et tilstrækkeligt målegrundlag herfor. Resultatopgørelse Omsætningen i regnskabsåret blev 156,9 mio. kr. mod 174,0 mio. kr. året før. En tilbagegang på 9,8 %. Omsætningen er lavere i alle divisioner i forhold til 2001/02 og er ligeledes lavere end forventet ved årets begyndelse. Eksportandelen blev på 89,4 % mod 91,0 % året før. Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer er faldet som følge af lavere aktivitet. Andre eksterne omkostninger og personaleomkostninger er nedbragt i forbindelse med en tilpasning af organisation og omkostninger til et lavere aktivitetsniveau. Resultat af primær drift for Roblon A/S udgør 0,8 mio. kr. mod 3,9 mio. kr. i 2001/02. Af resultatet i 2001/02 udgjorde avance ved salg af ejendom 3,6 mio. kr. Resultat af primær drift i Engineering udgør 2,3 mio. kr. mod 0,3 mio. kr. året før og i Industrial Fiber 2,3 mio. kr. (-2,3 mio. kr. året før). Begge divisioner er fortsat stærkt påvirket af den svage efterspørgsel fra kabelindustrien. Der er i begge divisioner gennemført tilpasninger til et lavere niveau, hvilket har bevirket en stigning i resultatet i Engineering og en fastholdelse af resultatet i Industrial Fiber på trods af, at omsætningen er faldet i begge divisioner. Der er i året tilbagebetalt 823 t.kr. i selskabsskat vedrørende udstedelse af medarbejderaktier i tidligere år. Dertil kommer renter, der er indtægtsført med 390 tkr. Balance Selskabets balancesum er faldet fra 171,8 mio. kr. til 167,3 mio. kr. Udviklingsomkostninger, der for første gang er aktiveret, og nybyggeriet i Frederikshavn er de væsentligste årsager til, at materielle anlægsaktiver er steget fra 74,8 mio. kr. til 85,8 mio. kr. Lagrene er faldet fra 54,7 mio. kr. til 46,2 mio. kr. og likvide beholdninger er faldet fra 9,8 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Egenkapitalen i selskabet udgør 140,4 mio. kr., og soliditetsgraden er 81,9 %. Pengestrømsopgørelse Pengestrømme fra driftsaktivitet har i regnskabsåret været på 14,3 mio. kr. mod 9,9 mio. kr. året før. Det primære driftsresultat før afskrivninger udgør 10,7 mio. kr. (10,3 mio. kr.). Lagrene er faldet yderligere, og pengebindingen er reduceret med 8,5 mio. kr. i 2002/03 og med 6,9 mio. kr. i 2001/02. Tilgodehavender er stort set uændrede, mens de faldt 9,8 mio. kr. året før. Kortfristede gældsforpligtelser er igen i år faldet med 3,0 mio. kr. mod 6,8 mio. kr. året før. Der er i årets løb betalt 2,7 mio. kr. i selskabsskat, mens der i det foregående regnskabsår blev betalt 11,5 mio. kr. Pengestrømme fra investeringsaktivitet viser en binding på 18,2 mio. kr. mod 23,7 mio. kr. i 2001/02. Der er investeret 1,6 mio. kr. i udviklingsprojekter. Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver udgør 21,3 mio. kr. (23,6 mio. kr. i 2001/02). Heraf vedrører 19,5 mio. kr. udgifter i forbindelse med opførelsen af ny fabrik. Salg af materielle anlægsaktiver udgør 4,9 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. vedrører salg af ejendom. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet består af en udbyttebetaling på 3,4 mio. kr. og køb af egne aktier. Likvide beholdninger er i regnskabsåret reduceret med 7,1 mio. kr. til 2,7 mio. kr. Fiber Optics primære resultat udgør 3,3 mio. kr. mod 6,3 mio. kr. året før. Udover omsætningsnedgangen er resultatet negativt påvirket af flytteomkostninger på 0,8 mio. kr. Resultatet før skat for Roblon A/S blev 1,3 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i 2001/02. Side 10 af 15

11 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. NOVEMBER OKTOBER / /02 t.kr. t.kr. Nettoomsætning Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling (5.042) (540) Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver Andre driftsindtæger Omkostninger til råvarer og hjælpemidler (70.609) (81.414) Andre eksterne omkostninger (23.290) (25.357) Personaleomkostninger (49.324) (58.614) Resultat af primær drift før afskrivninger Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver (9.918) (9.891) Avance ved salg af ejendom Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (193) (111) Resultat før skat Skat af årets resultat 503 (1.031) Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte, 10 % (10 %) Overført resultat fra tidligere år Årets resultat Side 11 af 15

12 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2003 Aktiver 2002/ /02 t.kr. t.kr. Anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandel i associeret virksomhed Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer Varer under fremstilling Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 12 af 15

13 BALANCE PR. 31. OKTOBER 2003 Passiver 2002/ /02 t.kr. t.kr. Egenkapital Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Kortfristede gældsforpligtelser Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Side 13 af 15

14 PENGESTRØMSOPGØRELSE 2002/ /02 t.kr. t.kr. Primært driftsresultat før afskrivninger Ændring i hensatte forpligtelser (130) 20 Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristede gældsforpligtelser (3.031) (6.796) Pengestrømme fra drift før finansielle poster Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger (193) (111) Pengestrømme fra ordinær drift Selskabsskat (2.668) (11.537) Pengestrømme fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver (1.645) 0 Investering i materielle anlægsaktiver (21.281) (23.598) Salg af materielle anlægsaktiver Investering i associeret virksomhed 0 (350) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (18.014) (23.738) Køb af egne aktier (190) 0 Betalt udbytte (3.371) (10.124) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (3.561) (10.124) Ændring i likvide midler (7.260) (23.929) Likvide midler 1/ Likvide midler 31/ Likvide midler specificeres således: Likvide beholdninger Obligationer Side 14 af 15

15 EGENKAPITALOPGØRELSE Selskabs- Overført Foreslået Total kapital resultat udbytte Egenkapital 1/ Effekt af ændret regnskabspraksis (470) Korrigeret egenkapital 1/ Udloddet udbytte (10.124) (10.124) Udbytte af egne aktier 470 (470) 0 Årets resultat Foreslået udbytte (3.531) Egenkapital 1/ Udloddet udbytte (3.371) (3.371) Udbytte af egne aktier 160 (160) 0 Køb af egne aktier (190) (190) Årets resultat Foreslået udbytte (3.531) Egenkapital 31/ Ændringer i selskabskapital: Selskabskapital 1/ Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 1999/00 72 Kapitalforhøjelse medarbejderaktier i 2000/ Fondsaktieudvidelse i 2000/ Selskabskapital 31/ Side 15 af 15

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002.

Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for perioden 1. juli - 31. december 2002. Side 1/9 27. februar 2003 Til Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 03 / 2003 IC Companys A/S Halvårsmeddelelse 2002/03 Bestyrelsen for IC Companys A/S har på sit møde i dag godkendt halvårsregnskabet for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere