casebesvarelse fra stress til trivsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "casebesvarelse fra stress til trivsel"

Transkript

1 casebesvarelse fra stress til trivsel Videncenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé København Ø Tlf Att.: Christer Bøgh Andersen Aarhus, den 22. august 2014 Vedlagt fremsendes tilbud vedrørende casebesvarelse Fra stress til trivsel. I fremsendte er der klarlagt hvilke strategier vi vil foreslå der benyttes. Materialet er lavet på baggrund af samarbejde mellem reklamebureau Zupa Recommended, Mediebureau MEC og kommunikations bureauet Kasters. Imaterialet vil det fremgå hvem som er ansvarlig på de enkelte områder. Kontakt Strategisk konsulent: Christian Myhre Nygaard Zupa Recommended Telefon: Mobil: Mail: Med venlig hilsen Christian Myhre Nygaard Zupa Recommended A/S

2 Oversigt casebesvarelse 2 Oversigt casebesvarelse Kampagnestrategi og budskaber Figur 1 Momentum modellen 3 Trigger 1 Større aktualisering af emnets relevans og det fælles ansvar 4 Trigger 2 Flere handlingsanvisninger og værktøjer forrest i kommunikationen 4 Trigger 3 Indførelsen af en dedikeret kampagneuge 5 Mediestrategi og kanalvalg Diagram 1 Gns. medieforbrug blandt offentlige ansatte pr. dag (%) 6 Massemedier (TV og avis) 6 Digitale medier 7 PR og mediepartnerskab 7 Egne medier 7 Kampagneplan og afvikling Figur 2 Kampagneopbygning 8 Medietryk 1 (september 2014) 9 Medietryk 2 (februar 2015) 9 TV-spot 9 PR-indsats 10 Online annoncering 12 Medietryk 3 (september 2015) 12 TV 12 PR-indsatsen 12 Tabel 1 De otte presseindsatser 12 Online annoncering 13 Kontinuerligt tryk 13 Digital annoncering 13 PR-indsats 13 Egne kanaler 13 Samarbejdspartnere / interessenter Målsætninger Tabel 2 Målsætning 14 Anders Elleby Nielsen 15 Budgetfordeling Tidsplan

3 Kampagnestrategi og budskaber 3 I det følgende beskrives løsningsforslaget fra sammenslutningen, bestående af reklamebureauet Zupa Recommended A/S, mediebureauet MEC A/S og PR bureauet Kasters A/S. Løsningsbeskrivelsen er opbygget, så den adresserer spørgsmålene i udbuds materialet vedrørende målgrupper, mål, virkemidler og samarbejdspartnere. Emne rne vil blive behandlet undervejs i løsningsbeskrivelsen, der er inddelt i en let revideret struktur i forhold til dispositionen i opgavebeskrivelsen. Med det for øje, anbefaler tilbudsgiver, at der fremadrettet indføres mere effektive triggers i kampagnen. Triggers skal her forstås i henhold til MECs Momentum model i figur 1, der danner forståelsesrammen om vores kampagnestrategi. Modellen er en modernisering af den traditionelle AIDA model, hvor kendskab eftersigende konverteres til handling ved at presse målgruppen gennem tragtens kognitive steps. Momentum modellen giver et revideret perspektiv. Den påpeger, at dagens skeptiske modtagere almindeligvis befinder sig i en passiv fase uden nævneværdig interesse for reklamebudskaber. I denne fase kan annoncører oparbejde et overfladisk kendskab. Det sker dog uden yderligere for dybelse og reaktion hos målgruppen. For at bringe dem over i den aktive fase, kræves der derfor såkaldte triggers, som kan vække interesse og aktivere målgrupperne. Kampagnestrategi og budskaber 1.1 Zupa Recommended og MEC har siden opstarten af Fra stress til trivsel kampagnen (FSTT) i 2009, samarbejdet med Videncenter for arbejdsmiljø om en lang række kampagne ydelser. Målsætningen har gennem årene været at etablere kampagnen og budskaberne i målgruppernes bevidsthed gennem en bred masse kommunikativ indsats. Aktiviteterne har båret frugt og resulteret i et anseeligt kampagne kendskab blandt landets offentlige ansatte. For det kommende halvandet år, ønsker ordregiver at forankre kampagnen dybere i arbejdsmiljøerne. Man vil således omsætte kendskabet til reel anvendelse og handling blandt målgrupperne. Dvs. at få kampagens budskaber ud og i brug på arbejdspladserne. Billedligt talt, ønsker man at bringe kampagnen og dens effekter længere ned i tragten, så der realiseres en øget anvendelse og handling ved de halvårlige effektmålinger. Den skærpede målsætning, afføder et behov for justeringer i forhold til tidligere bud skaber og kampagneaktiviteter. Siger vi det samme, i de samme kanaler, opnår vi groft sagt de samme resultater. Der er, med andre ord, brug for nye mekanismer, som i højere grad afføder anvendelse og handling i målgrupperne. Figur 1 Momentum modellen TRIGGER ACTIVE STAGE PASSIVE STAGE ACTION Lægges Momentum modellen ned over afviklingen af FSTT kampagnen, skal ønsket om øget anvendelse og handling realiseres ved, i højere grad, at udvikle og indarbejde triggers i kampagnen - der kan bringe målgrupperne fra modellens passive fase til den aktive. Triggers skal her forstås som aktiverende handlingsanvisninger, der gør det appellerende for mål grupperne at indtræde og involvere sig i kampagnen. Ved i højere grad at handlingsanvise, frem for at informere, minimeres kampagnens barriers of entry, som undertiden har været relativt høje grundet emnets naturlige kompleksitet. Denne antagelse understøttes af evalueringsrapporten (2010). Her anbefales en af grænsning af teoretiske budskaber, mod et større fokus på handlingsanvisninger, for at kampagnens opfordringer skalvirke omsættelige for en travl arbejdsplads (side 46). Det anbefales så ledes, at kampagnens informationsbank gøres lettere tilgængelig, ved at kommunikere i omvendt rækkefølge med

4 Kampagnestrategi og budskaber 4 korte, afgrænsede handlingsanvisninger og værktøjer først (triggers), og den forskningsfaglige baggrundsviden herefter til den dedikerede læser. For det kommende halvandet år, bør der derfor fremhæves handlingsanvisende triggers forrest i kommunikationen, der gør det aktuelt, nemt og appellerende for målgrupperne at involv ere sig i kampagnen, hvorved den aktive fase indtræffer, idet målgruppen egenhændigt fordyber sig i kampagnens materialer, værktøjer og forskning. Dette reaktionsmønster kan senere aflæses i øget anvendelse og handling ved de halvårlige effektmålinger. De handlingsanvisende budskaber forventes desuden at afføde flere stress forebyggende aktiviteter på arbejdspladserne. Ved at aktivere en større andel af målgruppen til hand linger på selve arbejdspladsen, igangsættes en positiv spiral, idet personerne dermed bliver ambassa dører for kampagnen i de nære relationer og dermed levende triggers, der med stor effekt kan få andre kollegaer til at indtræde i den aktive fase. Emnet og kampagnen burde altså have målgruppens naturlige bevågenhed. Alligevel viser evalueringsrapporten (2010), at 41% af respondenterne ikke finder FSTT kampagnen relevant, hvilket står i skærende kontrast til emnets alvor. Der er med andre ord potentiale for, i højere grad, at aktualisere og italesætte stress på offentlige arbejdsplader, som et alvorligt samfundsanliggende, der kan forebygges gennem en fælles indsats. Netop det kollektive budskab rummer et stort, uforløst potentiale for at engagere den brede målgruppe i en aktiv bevægelse mod stress. Til sammenligning har Kræftens Bekæmpelse dygtigt samlet danskerne bag kampagnen Knæk Cancer, ved at aktualisere sygdommens udbredelse, og samtidig være løsningsanvisende gennem budskaber som sammen kan vi knække cancer. Denne skærpelse og aktualisering af budskabet i FSTT kampagnen, kan fungere som en stærk, overliggende trigger for at drive mere anvendelse og handling, idet den højnede relevans skaber større gennemslagskraft for kampagnens værktøjer, materialer og øvrige handlings anvisninger (trigger 2) I arbejdet med at udvikle effektive triggers, foreslår tilbudsgiver, at kampagnen tilrettelæges med øje for to målgrupper: 1) den brede målgruppe af alle offentligt ansatte og 2) den primære målgruppe bestående ledere og medarbejdere, der arbejder med arbejdsmiljø. Således foreslås det ikke at afgrænse målgruppen i antal jf. opgavebeskrivelsen. Men vi ser det formålstjenstligt at operere med de to målgrupper, i forhold til taktisk at kunne målrette triggers til de forskellige behov, der implicit er tilstede hos personer som enten er direkte eller indirekte ansvarlige for stressforebyggelsen på arbejdspladsen. Dette uddybes i de følgende afsnit, hvor det konkretiseres, hvilke overordnede triggers som tilbudsgiver anbefaler der indarbejdes i kampagnen. Trigger 1 Større aktualisering af emnets relevans og det fælles ansvar Stress er et dybt alvorligt emne, med vidtrækkende negative konsekvenser for såvel individ som organisation. Svimlende danskere har ifølge NFA undersøgelser fra 2009 alvorlige symptomer på stress hver dag. Sat lidt på spidsen, er der altså tale om et samfunds problem på højde med fedme og hjertekarsygdomme. Og det særligt udtalt i en travl og reformtvungen offentlig sektor. Trigger 2 Flere handlingsanvisninger og værktøjer forrest i kommunikationen Som nævnt tidligere, anbefales det at flytte kampagnens materialer og værktøjer forrest i kommunikationen, for tydeligere at handlingsanvise. Dette sker i modsætning til de tidligere, brede kampagnebudskaber, såsom Stress er en personlig oplevelse men skal deles med andre, der i mindre grad peger målgruppen mod en konkret handling. Billedigt talt, så mener vi at kampagnen allerede har nogle attraktive produkter på hylderne (tests, pjecer, plakater, spil, artikler m.m.). De skal bare bringes frem i butiksvinduet, så målgrupperne får kendskab til dem. Det bemærkes, at ordregiver allerede forfølger denne tanke, bl.a. ved at gøre stresstesten Test din viden om stress til omdrejningspunktet for eksponeringen i september måned Dette spor skal fortsættes og udbygges, bl.a. gennem indførelsen af flere bløde og appellerende ind-

5 Mediestrategi og kanalvalg 5 gange til kampagnen, såsom digitale tests og indrykning af værktøjer direkte i trykte og digitale medier (uddybes senere). Trigger 3 Indførelsen af en dedikeret kampagneuge Som et nyt, effektfuldt kampagneinitiativ anbefales det, at der under den nuværende kampagneparaply introduceres en stressforebyggelsesuge, kaldet Orange uge. Ugen har til formål at forebygge stress og fremme trivsel i den offentlige sektor, ved at sætte ekstra fokus på emnet én gang årligt, første gang i september Gennemførelsen af Orange uge kan løfte FSTT kampagnen til en helt ny liga inden for offentlige kampagner. Til sammenligning har Sundhedsstyrelsen med stor succes dedikeret uge 40 til alkohol-kampagnen, med en kendskabsgrad på over 90% til følge. En stressforebyggelsesuge ligger i direkte forlængelse af kampagnebudskabet. Ugen understreger det fælles ansvar, ved at anspore arbejdspladserne til kollektivt at løse stress. Ind førel sen af en stressforebyggelses uge bærer desuden en lang række fordele for kampagnen. Der nævnes her de væsentligste: Giver kampagnen og emnet øget relevans, idet en dedikeret uge understreger alvoren ved stress og manglende trivsel. Giver kampagnen en effektiv trigger, idet målgrupperne får en konkret anledning til at handle, hvilket ofte er nødvendigt for den menneskelige adfærd. Giver kampagnen en interessant krog for medier og samarbejdspartnere Giver kampagnen ny vitalitet, både i målgrupperne, og internt hos VFA. Den praktiske gennemførelse af Orange uge skal naturligvis drøftes og tilrettelægges med ordregiver. Men idéen rummer en lang række muligheder for aktivering. Blandt andet ved at tilbyde digitale forløb, som klæder ledere og arbejdsmiljøprofessionelle på med information og værktøjer, der gør dem i stand til at igangsætte aktiviteter blandt kollegaerne under Orange uge. Den brede målgruppe af offentligt ansatte kan også selvstændigt aktiveres omkring Orange uge, eksempelvis gennem konkurrencer som Danmarksmester i god trivsel, hvor målgruppen nominerer trivselsinitiativer fra deres arbejdsplads på kampagnens Facebook- side. Mediestrategi og kanalvalg 1.2 Med henblik på at udrulle kampagnen, skal der sammensættes et mediemix, der sikrer at kampagnens målsætninger realiseres gennem en kosteffektiv og intelligent eksponering af målgrupperne. I det følgende beskrives derfor tilbudsgivers anbefalinger til kanalvalg og de strategiske overvejelser bag dem. Den brede målgruppe af offentligt ansatte er en stor og uhomogen gruppe. Samlet set er der tale om 1,1 mio. danskere, bosiddende på tværs af landet, med vidt forskellige aldre, profes sioner, adfærd og interesser. Derfor er det både vanskeligt og bekosteligt at annon cere overfor hele målgruppen. Budgetrammen rækker ganske enkelt ikke til en bred og sam tidig målrettet eksponering i halvandet år eller blot i tre medietryk op til effektmålingerne. Derfor er det nødvendigt at være selektive i kanalvalget henover kampagneperioden, for at opnå det mest kosteffektive mediemix. Bl.a. er det afvejet hvordan målgruppen eksponeres med tilstrækkeligt højt tryk, uden dog at sprede sig på for mange kanaler, da man således mister share of voice indenfor den enkelte mediegruppe hvorved kampagnen mister gennem slags kraft. Herudover er det ikke en budgetmæssig fordel, at benytte mange forskellige medieudbydere, da det kan

6 Mediestrategi og kanalvalg 1.2 Mediestrategi og kanalvalg 6 Diagram 1 Gns. medieforbrug blandt offentlige ansatte pr. dag (%) Det anbefales at gøre brug af følgende kanaler for det kommende halvandet år. 100 Offentlig ansatte 12+ Massemedier (TV og avis) Digitale medier (online annoncering) 80 PR Egne kanaler Kanalerne er nøje udvalgt på baggrund af MECs vurdering af hhv. målgruppens medieadfærd, og de enkelte mediegruppers kvantitative og kvalitative styrker. Disse strategiske over vejelser bag kanalvalgene uddybes i de følgende afsnit Aviser Lokale ugeaviser Ugeblade Magasiner Radio Internet medføre markant ringere indrykningspriser grundet manglende volumen. Derfor anbefales det for FSTT kampagnen, at indgå integrerede samarbejder med få, udvalgte medier i stedet for at skyde med spredehagl. Disse aftaler gør det muligt at forhandle de bedste priser, sikrer ejerskab for kampagnens succes hos medierne og gør det ikke mindst muligt at åbne op for de ellers vandtætte skodder ind til mediernes redaktionelle flade. Blandt andet præsenterer løsningsbeskrivelsen senere en ganske unik forhåndsaftale med TV2 om et integreret mediepartnerskab. TV Mobiltelefon Tablet Sociale medier Massemedier (TV og avis) Det anbefales at fastholde en anseelig massekommunikativ indsats, der kan aktualisere emnet og det kollektive budskab jf. trigger 1. Til dette formål bør TV anvendes som primær kanal. Forklaringen kan udledes fra diagram 1. Tabellen viser de offentlige ansattes gennemsnit lige medieforbrug pr. dag (%), holdt op imod samme forbrug blandt Danmarks befolkning over 12 år. Tabellen viser hvordan målgruppens gennemsnitlige medieforbrug ligger tæt op af for bruget for Danmarks befolkning, hvilket understreger at målgruppen er bred og forskelligartet. Vigtigere endnu illustrerer tabellen, at traditionelle massemedier, som aviser, radio og TV (alter nativt outdoor, som ikke er en del af tabellen qua manglende målemetoder), ikke har udspillet deres rolle som relevante kanaler. Og det på trods af vedvarende dommedags profetier om vigende tilslutning. Det ses derimod i tabellen, hvordan disse massemedier kan skabe kontakt med en stor procentdel af kampagnens målgruppe på daglig basis. TV er i midlertidig i en klasse for sig, både med hensyn til dækning, men også i forhold til at kommunikere mere komplekse og emotionelle budskaber, hvilket er nødvendigt for at øge emnets bevågenhed (trigger 1). I eksponeringssituationen er der således ofte plads til refleksion hos modtageren, i modsætning til eksempelvis radio og outdoor, hvor eksponeringen er mere flygtig.

7 Mediestrategi og kanalvalg 7 Udover TV-annoncering, anbefales det også at benytte aviser i den massekommunikative indsats. Her er dækningen igen høj i den brede målgruppe. Hertil kommer at aviser ud mærker sig ved den fysiske kontakt mellem læser og medie. Dette gør det muligt at bringe FSTT kampagnens trykte værktøjer helt frem og i brug blandt læserne i eksponeringssituationen jf. trigger 2. Denne kreative brug af det trykte medie uddybes senere i afsnittet omkring kampagneafvikling. Digitale medier Digitale medier er afgørende for kampagneafviklingen. Det ses i diagram 1, hvordan man på tværs af annoncering på internet, mobiltelefon, tablet og sociale medier teknisk set kan komme i kontakt med størstedelen af målgruppen på daglig basis. Hertil kommer, at det digi tale format åbner for en højere grad af interaktion end analoge kanaler, hvilket gør dem velegnede til at drive trafik til kampagnens værktøjer og materialer jf. trigger 2. Således kan man ved brug at digitale annonceformer være handlingsanvisende, og samtidig opnå stor dækning i den brede målgruppe, hvilket gør de digitale medier uundgåelige for at realisere målsætningerne om øget handling og anvendelse. Det digitale medielandskab er i rivende udvikling. Det bliver konstant nemmere at målrette sin annoncering mere præcist gennem intelligent brug af målretning (targeting). Således er det muligt at annoncere målrettet til ledere og medarbejdere der arbejder med arbejdsmiljø hvilket ville være dyrt og ineffektivt gennem nichemedier. Denne mulighed i skal i højere grad udnyttes taktisk til at kommunikere differentierede handlingsanvisninger med større relevans for primær målgruppen af arbejdsmiljøprofessionelle. PR og mediepartnerskab Presseomtale er essentielt for kampagnestrategien, med henblik på at øge emnets relevans (trigger 1) udenfor reklamekonteksten. PR-indsatsen har således til formål at sætte stress og trivsel på dagsordenen i den offentlige sektor, og italesætte det kollektive budskab. På den måde skal omtalen gøde jorden og relevansen for den betalte, og mere handlingsanvisende annoncering. Som en hjørnesten i PR-indsatsen og den generelle eksponering af kampagnen, kan vi helt ekstraordinært tilbyde et integreret mediepartnerskab med TV2. Tilbudsgiver har således forhandlet en forhåndsaftale med TV2, som kan træde i kraft allerede op til tryk 1 i september - oktober Potentialet i dette samarbejde er betragteligt. Med et af Danmarks stærkeste medier som dedikeret samarbejdspartner og løftestang, kan FSTT kampagnen opnå synlighed og taletid, der langt overstiger budgettets umiddelbare begrænsninger. Partnerskabet, der opnås ved at pulje annonceringen hos TV2, har en række givtige fordele for kampagnen. Blandt andet har redaktionerne på henholdsvis Go Aften / Go Morgen Danmark og Nyhederne, i udformningen af dette integrerede samarbejde, givet positive tilsagn om også, at indarbejde FSTT i den redaktionelle flade. For eksempel gennem brug af VFA s forskere, undersøgelser, cases mv. Endvidere har Go-redaktionerne udvist særlig interesse i at dække Orange uge. Det bemærkes, at partnerskabet er eksklusivt formet og forhandlet mellem TV2 og sammenslutningen, bestående af Zupa Recommended, MEC og Kasters, hvorfor det kun kan iværksættes, hvis ordregiver vælger tilbuddet fra sammenslutningen. Egne medier VFAs egne kanaler skal under hele kampagneperioden fungerer som en integreret del af kampagnekommunikationen. Kanalerne anvendes strategisk i forhold til at aktualisere emnets relevans (trigger 1), for eksempel i Magasinet Arbejdsmiljø, samt handlingsanvise (trigger 2) ved at pushe værktøjer og materialer til følgerne af kampagnens kanaler, eksempelvis på Facebook og LinkedIn. De sociale medier kan desuden anvendes til at nå en bredere målgruppe end blot sine follow ers. Derfor er der afsat et annoncebudget til at promote udvalgte posts på kampagnens Face bookog LinkedIn-side til udvalgte målgrupper med målrettede budskaber.

8 Kampagneplan og afvikling 8 Som en del af kampagneplanen er indeholdt både strategisk, taktisk og operationel sparring omkring, hvorledes denne brug af promoted posts, og en række lignende annonceformer, kan integreres i kampagnekommunikationen. Kampagnewebsitet frastresstiltrivsel.dk spiller en central rolle. Mange af de handlings anvisende budskaber peger netop målgrupperne til websitet, hvor handlingen foretages, eksempel vis Test din viden om stress. Således skal websitet fortsat være omdrejnings punktet for kampagnens mange aktiviteter. Figur 2 Kampagneopbygning Tryk 1 september 2014 Tryk 2 februar 2015 Tryk 3 september 2015 PR Målrettet Online TV2 Online Kampagneplan og afvikling 1.3 I det følgende beskrives den anbefalede plan for afviklingen af kampagneaktiviteterne det næste halvandet år. Planen er visualiseret i figur 2. Vertikalt anvises størrelsen på de enkelte medietryk målt i kroner til eksponering. Desuden vises det horisontalt, hvornår de enkelte triggers forventes at blive aktiveret på tværs af de tre tryk. Figuren viser hvordan kampagnen struktureres og afvikles omkring tre medietryk. Trykkene er placeret måneden forud for de planlagte effektmålinger i marts og oktober, dvs. i februar og september. Denne opbygning skal sikre, at målgrupperne har kampagnen frisk i erindring ved de halvårlige effektmålinger. Det bemærkes, at de tre tryk har en skæv fordeling i allokeringen af ressourcer. Svaret på dette skal findes i tilbudsgivers ønske om at løfte kampagnen til et nyt niveau i september 2015 i forbindelse med gennemførelsen af Organge uge, hvorfor ressourcerne er puljet omkring medietryk 3 med henblik på størst mulig impact. Udover de tre kampagnetryk, står kampagnen på en bund af kontinuerlig eksponering henover kampagneperioden, både i form af betalt annoncering og PR-indsatser Målrettet Online TV2 Online Print MX PR Målrettet Online TV2 Online TV2 Kontinuerlig synlighed Kontinuerlig PR Trigger 1 Større aktualisering Trigger 2 Handlingsanvisninger Trigger 3 Kampagneuge TV2

9 Kampagneplan og afvikling 9 I det følgende beskrives kampagneaktiviteterne for hver af de tre medietryk, samt den kontinuerlige indsats. For hver aktivitet angives der et ID (eksempelvis A1). Dette gør det muligt for læseren, at finde aktiviteten i budgettet og tidsplanen i bilag 3.E. Medietryk 1 (september 2014) Det første medietryk er på forhånd fastlagt i opgavebeskrivelsen til september måned Det anbefales at dette medietryk er kampagnens mindste, da budgettet prioriteres bl.a. til lanceringen af nyt TV spot og Orange uge i tryk 2 og 3, hvor der er bedre forudsætninger for at skabe øget anvendelse og handling. Annonceringen i september 2014 skal markedsføre stresstesten Test din viden om stress. Her genbruges de eksisterende webbannere. Udover at være handlingsanvisende, skaber bannerne fornyet eksponering af skuespilleren Flemming Enevold, hvilket gøder jorden for den senere TV opfølgning. Bannerne indrykkes på tv2.dk med bred dækning og frekvens i målgruppen (B2). Hensigten er her primært vedligeholdelse af kendskab, og sekundært trafikskabelse til stresstesten. Annonceringen suppleres med brugen af målrettede online medier (B3). Den målrettede annoncering indkøbes via annoncenetværk, der råder over annonceplads på et stort antal websites. Her anvendes blandt andet IP- og contextual-targeting, der kan sikre at banner visningerne målrettes brugere fra offentlige arbejdspladser, der aktivt søger information relateret til stress. Denne kosteffektive eksponering forventer vi resulterer i høje klikrater, der senere kan aflæses som anvendelse og handling i oktober måneds effektmåling. Udover online annoncering, omfatter det første medietryk også brugen af avisannoncering. Her anbefales det at anvende trigger 2, hvor værktøjerne indrykkes forrest i kommuni kationen. Tanken er at reproducere plakaten Trivsel på mit arbejde er i annonceformat (A1). Annoncerne opsættes med stiplet klippelinje og fængende tekst, der opfordrer læserne til at klippe annoncen ud og ophænge den på deres arbejdsplads. Brødteksten gør opmærksom på, at annoncen kan købes i plakatformat på websitet, hvorved det nye website promoveres. En alternativ idé er at producere annoncer, hvor anbefalingerne Fire stærke mod stress er formuleret som små sprogblomster, igen med henblik på udklip og ophængning på arbejdspladserne, eksempelvis i kantinen eller på kontorets opslagstavle. Annoncen indrykkes udelukkende i avisen MX (B1). Grundene hertil er flere. Når man sammenligner MX s læsertal ift. de øvrige dagblade, så genererer avisen klart den største dækning i målgruppen af offentligt ansatte. Vi kan i alt forvente at ramme i vores målgruppe med en annonce i MX ( læsere i alt). Hertil kommer, at vi i stedet for øget dækning prioriterer at annoncen indrykkes som omslag på avisen, der sikrer den impact, der er nødvendig, for at vi kan trigge målgruppen til at handle. Desuden egner omslaget sig godt til udklip. Omslaget gør samtidig at kampagnen eksponeres overfor de mange mennesker som kommer forbi avisens distributionsstandere, som er placeret på centrale steder såsom togstationer, metroen, supermarkeder, virksomheder, cafeer, m.v. Slutteligt bliver MX distribueret og læst på et ideelt tidspunkt. MX læses nemlig primært af pendlere, og 8 ud af 10 læsere læser avisen i morgentimerne på vej på arbejde, eller på arbejdet. Således rammer vi vores målgruppe lige op til eller i løbet af arbejdsdagen, hvilket øger sandsynligheden for at annoncerne får et liv på arbejdspladsen. Medietryk 2 (februar 2015) Ved medietryk 2 i februar 2015 skrues der op for kampagneblusset. Budgetmæssigt rang erer trykket mellem det første og det sidste. Medievalget kombineres intelligent, så bred TV-annoncering og presseomtale aktualiserer relevansen af emnet (trigger 1) overfor den brede målgruppe, hvorefter målrettet online annoncering høster frugterne af denne bevågen hed, gennem handlingsanvisende budskaber (trigger 2) overfor primær målgruppen af ledere og arbejdsmiljøprofessionelle. Afviklingen forklares i de følgende afsnit. TV-spot Tilbudsgiver imødekommer ønsket om udviklingen af et nyt TV-spot (A2, A3), da tror på at emnet skal italesættes massekommunikativt gennem nye diskurser jf. tankerne i trigger 1. Det

10 Kampagneplan og afvikling 10 oprindelige TV-spot satte effektfuldt fokus på den ærlige snak og nedbrød et tabubelagt emne. Evalueringsrapporten (2010) viste ikke overraskende, at mange tolkede individets ansvar som den dominerende linje i budskabet. Tiden er nu kommet til at italesætte det kollektive ansvar tydeligere. Og det gennem diskurser, der øger emnets relevans ved at aktualisere stress som et alvorligt samfundsanliggende jf. trigger 1. I TV spottet optræder skuespilleren Flemming Enevold igen som hovedperson. Vi anbefaler at genbruge Flemming, både for at videreføre genkendeligheden i det gamle TV-spot, men også fordi Flemming selv har været ramt at stress uden for rampelyset, hvilket gør ham til en seriøs og troværdig talsmand for kampagnen. I det nye TV spot optræder Flemming ikke som chefen, men snarere som beretter. Han står igen i elevatoren, denne gang alene. Pludselig drejer han hovedet og begynder at tale til kameraet. Elevatordøren går op, og han begynder at gå mens han fortsætter talestrømmen til kameraet der tracker baglæns. Mens han går skifter hans omgivelser sig løbende fra den hektiske hospitalsgang, over det åbne kontorlokale, til omklædningsrummet på politistationen. Idéen er altså, at beretteren bevæger sig igennem forskellige arbejdsmiljøer i den offentlige sektor, imens han formidler kampagnens budskaber. I spottets første 15 sek. er tonen alvorlig og budskaberne oplysende, tenderende til det faktu elle. Her oparbejdes relevans, ved at aktualisere stress som et alvorligt emne. Pointerne understreges af omgivelserne, der i denne fase er fortravlede. Halvvejs inde i filmen vender tonen på en tallerken og bliver opmuntrende frem til slut. I denne del sætter Flemming ord på det involverende, kollektive budskab om, at stress kan forebygges gennem en fælles indsats. Budskaberne forstærkes igen af omgivelserne, der nu udviser trivsel og kollektiv dialog. Der henvises til manus og storyboard på næste side. Spottet afsluttes med en afmelding der speakes over grafik. Her gentages det overordnede kampagnebudskab, efterfulgt af en handlingsanvisende opfordring. Under tryk 2, kunne spottet igen pege den brede målgruppe mod stresstesten på kampagnewebsitet, således denne funktionalitet opnår maksimal eksponering og nytteværdi. Det bør dog overvejes om der kan udvikles andre digitale triggers, med større stopeffekt, eksempelvis Tag stress temperaturen på din arbejdsplads eller Send din kollega et klap på skulderen (A4). Disse initiativer skal naturligvis udvikles i tæt samarbejde med ordregiver, uden at gå på kompromis med den forskningsfaglige kvalitet. TV-spottet indrykkes én uge på TV2 (C1). PR-indsats PR-indsatsen løber fra medio januar 2015 og frem mod effektmålingen i marts. Formålet er at supplere TV-sporet i arbejdet med at italesætte og oparbejde emnets relevans i diverse kontekster. Under medietryk 2, omfatter PR-arbejdet 8 presseindsatser målrettet udvalgte faggrupper (C5). Ved at vælge specifikke professioner ud, bliver det muligt at komme helt tæt på stressog trivselsproblematikkerne på arbejdspladserne og dermed gøre emnet så vedkommende og relevant som muligt. I udvælgelsen er der lagt vægt på tilgængeligheden af gode eksempler og cases, faggruppens størrelse samt udbredelsen af stress-relaterede problemer i professionen (jf. undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012). En enkelt indsats går på tværs af professioner og rettes specifikt mod ledere og chefer. Konkret vil PR-arbejdet bestå af skræddersyede historier til fagmedier. De enkelte historier researches og udvikles bl.a. på baggrund af forskning fra VFA, og ved at inddrage nøgle aktører blandt dem, der skal være med til at skabe mere trivsel i de enkelte faggrupper, f.eks. fagforeninger og relevante branchearbejdsmiljøråd (BAR).

11 Kampagneplan og afvikling 11 1 VO: Du kender sikkert følelsen af at være stresset (Fortælleren (chefen) står i elevatoren. Samme position og ansigtsudtryk som i det oprindelige TV spot. Han begynder uventet at tale til kamera. Han er seriøs og alvorlig. Lyd af elevator døre der åbner) 2 VO: Adrenalinen der pumper og hjertet der banker (Fortælleren går på en hospitalsgang. En sygeplejerske kommer løbende forbi ham. Lyd af hjertebanken) 3 VO: Men er du stresset i for lang tid, kan det være skadeligt (Fortælleren går ned gennem et åbent og hektisk kontormiljø i en offentlig virksomhed. Telefonerne ringer. En mand med en stak papirer går hurtigt forbi ham) 4 VO: Jeg har selv prøvet det, og det jeg ikke alene om (Vi er tæt på fortælleren. Fokus på den personlige historie. Kontormiljøet sløres bag ham) 5 VO: danskere er netop nu sygemeldt på grund af stress (Fortælleren går ned gennem midtergang i klasseværelse. Bag ham skriver læreren på tavlen) 6 VO: Og nogen dør af det (Fortælleren står pludseligt stille i et mørkt rum. Han ender med at trække i snor der hænger fra loftet. Lyset tænder igen.) 7 VO: Men stress kan forebygges. Det kræver dog en fælles indsats på din arbejdsplads (Fortælleren skifter tone. Han er nu mere positiv. Han går gennem mødelokale, hvor glade kollegaer er i dialog) 8 VO: For vi er sammen om, at skabe et sundt arbejdsmiljø (Fortælleren går gennem omklædningsrum, hvor en gruppe politimænd hygger sig efter arbejde) 9 VO: Så stress er altså ikke dit problem, det vores fælles ansvar (Fortælleren stopper op. Han står i en stor kantine på en offentlig arbejdsplads, hvor alle medarbejdere i hierarkiet er samlet til frokost) 10 Handlingsanvisende afmelding til slut i spot (forskellige haler)

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Kvinder Længe Leve blev lanceret af Hjerteforeningen i 2007. Baggrunden var, at hver 3. dødsfald bl.a. danske kvinder skyldes en hjertekarsygdom, og dermed er det den hyppigste dødsårsag

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008

Hudallergi - en partner for livet. 23. oktober - 23. november 2008 Hudallergi - en partner for livet 23. oktober - 23. november 2008 Baggrund for opgaven Mange af de produkter, vi som forbrugere omgiver os med, giver anledning til hudallergi. Faktisk anslås det, at ca.

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers

Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers Nye effektfulde medier i Ofir jobunivers FÅ DIN JOBANNONCE PÅ De sociale medier er ikke til at komme udenom heller ikke når du skal rekruttere nye medarbejdere! Alligevel er der mange virksomheder, der

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE

BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1 YDELSESBESKRIVELSE BILAG 1: Ydelsesbeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011.

Baggrund. Denne præsentation danner rammen for startskuddet til Danmarks første officielle refleksdag i oktober 2011. Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med Codan

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

BILAG 3 CASEBESKRIVELSE

BILAG 3 CASEBESKRIVELSE BILAG 3 CASEBESKRIVELSE BILAG 3: Casebeskrivelse INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Rammeaftalen og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 %

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % KRÆFTENS BEKÆMPELSE KOMBINERER TV-SPOTS OG DIRECT MAIL SYNERGIEN MELLEM TV OG DIRECT MAIL LØFTER OMSÆTNINGEN 17 % Først et tv-spot med en tydelig henvisning til et brev, og så en målrettet direct mail

Læs mere

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS

TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS TDC ERHVERV FIK UDVALGTE HØJVÆRDI B2B-KUNDER I TALE EN KREATIV DIRECT MAIL GAV OPMÆRKSOMHED OG RESPONS» Det betaler sig at sende kreative direct mails og bruge gaver og konkurrencer, når man vil trænge

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell

Online annoncering. Online annoncering. Snak om emnet og med andre på #novicell Online annoncering Snak om emnet og med andre på #novicell 1 Agenda Facebook LinkedIn Banner & IP-baseret Affiliate AdWords Tracking 2 CPC (Cost Per Click ~ Pris pr. klik) TBF er CPM (Cost Per Thousand

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Tredje fase af markedsføringskampagnen efterår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Evaluering af Brug en sjat mindre

Evaluering af Brug en sjat mindre Bilag til pkt. 13 Maj 2012 Evaluering af Brug en sjat mindre 1 Indhold Formål med kampagne side 3 Kampagnesite side 4 Partnerskaber side 6 PR-events side 7 Betalt eksponering side 8 Ejerkommunerne side

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 Det kan være lidt af en jungle at finde ud af, hvem der vil være den rette ambassadør for dine produkter eller ydelser. Blogly gør det nemt

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER NETVÆRK OG FORANDRING: HVORDAN KAN NETVÆRK FØRE TIL FORANDRING. Netværksdag 2. december 2016

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER NETVÆRK OG FORANDRING: HVORDAN KAN NETVÆRK FØRE TIL FORANDRING. Netværksdag 2. december 2016 BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. NETVÆRK OG FORANDRING: HVORDAN KAN NETVÆRK

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Fokusområder i 2015. Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner:

Fokusområder i 2015. Den 26. marts 2014 vedtog Viborg Byråd en skærpet markedsføringsprofil med fire styrkepositioner: Fokusområder i 2015 Fokusområde Status pr. 30.06.2015 Status Markedsføring Viborg Kommune skal markedsføres yderligere med henblik på at skabe vækst. Det skal ske via tiltrækning af tilflyttere, studerende,

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

> Et unikt medieoverblik

> Et unikt medieoverblik > Et unikt medieoverblik Optimalt medieoverblik Unikke søgemuligheder Ny medieportal for online planlægning Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo & kreativitet Markedsinformationen i dag FDIM/

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012.

Baggrund. der i år falder torsdag den 25. Oktober 2012. 2012 Baggrund Med inspiration fra en årlig refleksdag i Norge, der i år blev gennemført for 6.år i træk, besluttede Børneulykkesfonden, at et lignende tiltag skulle indføres i Danmark. I samarbejde med

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

Effektiv PR skaber VÆRDIFULD OPMÆRKSOMHED. Gå på opdagelse i vores CASES

Effektiv PR skaber VÆRDIFULD OPMÆRKSOMHED. Gå på opdagelse i vores CASES Effektiv PR skaber VÆRDIFULD OPMÆRKSOMHED Kom i mediernes SØGELYS Vores proces skaber RESULTATER Gå på opdagelse i vores CASES 8 gode råd til PRESSESTRATEGIEN Kom i mediernes SØGELYS Alle virksomheder

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Mediegruppen bevæger mennesker

Mediegruppen bevæger mennesker Mediegruppen bevæger mennesker 03 Fra ide til færdig løsning Hos Mediegruppen har vi arbejdet med internettet siden bureauets start i 1997. Vi har været med fra de traditionelle løsninger i HTML og de

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli

Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli Værdiord: Sundhed cykling/motion familie/børn underholdning Fra d. 4. - 26. juli 2 TV 2 PÅ TOUR evalueringsfilm HEADLINES TV 2 på tour 3. sæson Landsdækkende event Forlængelse af Tour De France Dagens

Læs mere

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007

KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 KOM HJEM, jyder! IAA Prisen August 2007 Indhold Baggrund & formål Målgruppe & målsætning Kampagne- og kommunikationsstrategi Mediestrategi Kreativt koncept Kreativ udformning Økonomi Effekt Evaluering

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG

DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG DEN GRAFISKE BRANCHE SENDER EN HYLDEST TIL MAGASINET MAG 2012 FÅR MARKETING- OG KOMMUNIKATIONSCHEFER TIL AT FORDYBE SIG Selv den mest kræsne og travle målgruppe stopper op og fordyber sig, når de bliver

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Organdonationsdag opsamling og evaluering

Organdonationsdag opsamling og evaluering Organdonationsdag 2017 - opsamling og evaluering Dagens formål At skabe dialog og debat om organdonation. At anerkende dem, der har organdonation tæt på i deres personlige liv eller professionelle virke.

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led

Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Job og krop - forebyg smerter i muskler og led Smerter i muskler og led skal forebygges aktivt og takles i fællesskab på arbejdspladsen Åbningskonference Maj 2011 Baggrund for kampagnen 2010-planen: 10

Læs mere

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017

Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Sammen med Danmark spiser sammen - april 2017 Formålet med vores egen kampagnen er at skabe opmærksomhed omkring ensomhed komme med løsninger til hvordan man kommer ud af ensomhed inspirere til at få andre

Læs mere

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER

CV FORM MÅLGRUPPE KOMMENTARER Rekrutteringsdatabaser Rekrutterings-databaser Jobcentre Jobbaser Fagforeninger Jobudbydere A-kasser Udvalget er stort af rekrutterings- og CV-banker, hvor dit CV kan blive optaget. De findes blandt andet

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø

Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø NOTAT Forståelsespapir til forretningsstrategi for NFA - Videncenter for Arbejdsmiljø 7.september 2009 J.nr. 2009-81-8 Rammer De forretningsstrategiske mål for videncentret tager afsæt i evalueringen af

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 10 Lynettefællesskabet I/S 6. september 2010 Opfølgning på adfærdskampagne 1. Baggrund At ændre befolkningens adfærd i forhold til hvad de smider i toilettet er naturligvis en langvarig

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT Hvide konvolutter signalerer seriøsitet og får modtagerne til at læse budskaberne og en relevant

Læs mere

Medieinformation 2012-2013

Medieinformation 2012-2013 Medieinformation 2012-2013 Et erhvervsmedie fra: ERHVERVSMAGASINET Erhvervsmedier om vvs, el & ventilation - Erhvervsmagasinet Installatør er det eneste professionelle medie, som dækker alle danske installationsbrancher

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016

Get Moving IUM kampagneevaluering Juni 2016 Get Moving 2016 IUM kampagneevaluering Juni 2016 Medieplan Get Moving uge 21+22 Internet Reach 55% Avg. Frequency(OTS) 5 Impressions 4.400.000 Outdoor TV Title Placement Format Cadreon BT & RT 930x180,

Læs mere

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1

Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 ANALYSE Sender vi pressemeddelelser ud på det rigtige tidspunkt? Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 SENDER VI PRESSEMEDDELELSER UD PÅ DET RIGTIGE TIDSPUNKT 3 METODEN FOR ANALYSEN 4 REDAKTIONELLE POSTKASSER PÅ

Læs mere

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd)

IAA 2010. 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag. 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) IAA 2010 1. Baggrund/opdragsgiver/kampagneårsag 2. Formål (ønsket effekt på viden, holdning eller adfærd) 3. Målsætning (de konkrete målbare mål for den aktuelle kampagne) 4. Kampagne- og kommunikationsstrategien

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen

WANEK & MYRNER. Kommunikation der styrker beskæftigelsesindsatsen EasyMail Kommunikation der styrker beskæftigelsen Nem og kommu effektiv ni med alle kation virksom jeres he kontakt dser tørredak ent: em abonn lave Lad os det indhol (side 3) t Integrere n ktio CR M-fun

Læs mere

VERDENS BEDSTE NYHEDER

VERDENS BEDSTE NYHEDER Idekatalog for VERDENS BEDSTE NYHEDER Hjælp os med at give Verdens Bedste Nyheder til danskerne! Verdens Bedste Nyheders formål er at fortælle om de fremskridt, der sker hver dag i udviklingslandene. Derfor

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Frederikssund, 3. december 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER Før du fælder dom over tryksagen. Det var overskriften på en flot direct mail, Den Grafiske

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere