Eigil Nielsen. 16. august december 1968

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eigil Nielsen. 16. august 1910-8. december 1968"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] Eigil Nielsen 16. august december 1968 Den 8. december 1968 afgik et af Dansk Geologisk Forenings mest kendte og skattede medlemmer Eigil Hans Aage Nielsen ved døden efter langvarig, svær sygdom. Eigil Nielsen var født den 16. august 1910 i København som søn af ingeniør Hans Peder Nielsen og hustru Ellen Nielsen, født Pedersen. 1929

2 88 BENDIX-ALMGREEN: Eigil Nielsen blev han student fra Sorø Akademi, og tog i 1935 magisterkonferens i zoopalæontologi ved Københavns Universitet. Den 26. november 1942 erhvervede han den filosofiske doktorgrad sammesteds. Fra 1940 til 1946 virkede Eigil Nielsen ved Universitetets Zoologiske Museum, men knyttedes derefter til Universitetets Mineralogiske Museum som museumsinspektør senere afdelingsleder ved de vertebratpalæontologiske samlinger, en post han beklædte til sin død. Som universitetslektor varetog han fra 1957 undervisningen i vertebratpalæontologi ved Københavns Universitet ægtede han Birgitta Nielsen, født Wettergren. I ægteskabet er der to børn. Disse data skjuler et menneske, hvis liv formede sig helt ud over det sædvanlige, selv for en naturvidenskabsmand. Eigil Nielsen var ved sin bortgang kun 58 år gammel; men i disse, efter vor tids standard, så karrigt tilmålte år skænkedes ham et utroligt intenst liv med rige oplevelser og glæder både i forskergerning og i lærergerning. Et karakteristisk træk hos Eigil Nielsen var hans åbenbare glæde ved at dele de oplevelser, som forskning, rejser og lærergerning havde bragt ham, med elever, medarbejdere og kolleger. Han videregav på denne måde en umådelig mængde viden og nyttige erfaringer til os, der var hans elever. Det er da også dette træk hos ham, der overhovedet muliggør, at jeg her kan tegne dette in memoriam, skønt jeg først i 1954 kom i egentlig kontakt med Eigil Nielsen, som en af hans specialestuderende. Interessen for palæontologi vaktes hos Eigil Nielsen allerede i 14 års alderen gennem læsningen af Johannes V. Jensen's»Den lange rejse«. Denne vidtspændende, digteriske fremstilling af menneskets og kulturens udvikling fængslede den unge Eigil Nielsen, men tilfredsstillede næppe hans vågnende trang til eksakt viden. Konsekvensen blev, at han allerede i gymnasietiden kastede sig over selvstændige palæontologiske studier, ligesom han på skolefridage og i ferier foretog omfattende indsamlinger fra en mængde danske fossillokaliteter. Sommeren 1929 begav den nybagte student sig på cykeltur til Tyskland og Czekoslovakiet. Hans tre hovedinteresser - palæontologi, arkæologi og den bildende kunst - træder tydeligt frem i den dagbog, han førte på turen. I Berlins Museum flir Naturwissenschaften noterede han sig den palæontologiske samlings opdeling i en rent systematisk ordnet og en stratigrafisk ordnet udstilling. I Czekoslovakiet beså han med tilfredshed graptolitførende aflejringer. Samme år immatrikuleredes Eigil Nielsen ved Københavns Universitet. Det var ikke små ambitioner, han mødte med. Gennem sine palæontologiske studier havde han fået et stærkt indtryk af, at hele brachiopodgruppen trængte til en tilbundsgående revision under hensyntagen til såvel fossile som recente former. Han måtte dog snart erkende, at opgaven var ret så overdimensioneret i forhold til den tid, han havde afsat til dens

3 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 89 løsning. Det lykkedes ham imidlertid at gennemføre en fuldstændig omordning af Zoologisk Museums brachiopodsamlihg. Dén iver, hvormed han løste denne opgave, vakte den verdenskendte danske echinodermspecialist dr Th. Mortensen's interesse for den unge studerende, som fik overladt et materiale af slangestjerner fra Amerikas vestkyst. Bearbejdelsen af dette materiale blev grundlaget for Eigil Nielsen's første videnskabelige publikation (1932). I disse år var de danske Østgrønlands ekspeditioner under dr Lauge Koch's ledelse blevet en fast institution. Fossile hvirveldyr indsamlet på ekspeditionerne i 1929 og 1930 var under bearbejdelse af den svenske palæozoolog professor Erik Stensio, der ved Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm havde skabt et verdenscentrum for udforskningen af uddøde lavere hvirveldyr. Det fortælles, at professor Stensio gennem dr Lauge Koch henvendte sig til Professor Zoologiae Adolf Jensen for at få en ung dansk studerende med interesse for zoologi og palæontologi til Stockholm. Denne studerende skulle indføres i moderne palæozoologiske forskningsmetoder for at kunne deltage i bearbejdelsen af det omfattende østgrønlandske vertebratmateriale, ligesom han skulle deltage i Lauge Koch's ekspeditioner for at foretage yderligere indsamlinger. Eigil Nielsen havde netop disse interesser, og havde under sine studier hos Th. Mortensen demonstreret evner for videnskabeligt arbejde. Valget faldt naturligt på ham. Sommeren 1931 deltog han første gang i»treaarsekspeditionen til Østgrønland«. Sammen med Gunnar Save-Soderbergh arbejdede han bl.a. i Devon-aflejringerne på Mont Celsius på Ymer øen, hvorfra ekspeditionen hjembragte rester af jordens ældste urpadder, Ichthyostegiderne, populært kaldet»de firbenede fisk«. Det faldt i Eigil Nielsen's lod at finde det mest fuldstændige og smukkest bevarede kranietag, man på det tidspunkt havde af denne vigtige overgangsform mellem fiske- og amphibiestadiet. I et radiointerview mange år senere beskrev han denne oplevelse:»det første kranium løb jeg tilfældigt på en dag, jeg var kommet lidt bort fra mine kolleger og nået op på en afsats på fjeldet, hvor vi ikke tidligere havde været. Afsatsen var strøet med store klippeblokke, som jeg undersøgte, og dér på en af blokkene sad kalorius og kiggede på mig.«fundets egentlige betydning»blev ikke endelig afgjort, før vi nåede København, men jeg forstod, at det var noget andet end det, vi hidtil havde fundet.«oplevelserne blev af skelsættende betydning for Eigil Nielsen. Ekspeditionslivet havde grebet ham - han var simpelthen den fødte ekspeditionsmand og en glimrende fossilsamler. Vinteren tilbragte han fire måneder på professor Stensio's afdeling i Stockholm, hvor han faldt usædvanligt godt til i den gruppe af unge palæozoologer, der samledes i det frugtbare, stockholmske forskermilieu. Under studieopholdet beskrev han et materiale af Permo-Karbon fisk fra Østgrønland (1932). Den følgende sommer rejste han på ny til

4 90 BENDK-ALMGREEN: Eigil Nielsen Østgrønland; denne gang som medlem af overvintringsholdet på Eskimonæs stationen. Hans feltarbejde koncentreredes om indsamlingen af fossiler fra Perm- og Trias-aflejringerne i Kap Stosch området og på Clavering ø. Samtidig gennemførte han en lang række opmålinger af de geologiske lagserier i arbejdsområdet, hvorom en detailleret beskrivelse senere publiceredes (1935). Årene tilbragte han dels i København, hvor han, som før nævnt, afsluttede sin magisterkonferens i 1935, dels i Stockholm med intense undersøgelser af den østgrønlandske Eotrias fiskefauna, af hvilken han havde hjembragt et yderst omfattende og uhyre velbevaret materiale. I disse år bearbejdede også andre forskere dele af Eigil Nielsen's omfattende fund; således behandledes Eotrias stegocephalerne af Gunnar Såve-Soderbergh, medens Hermann Aldinger beskrev Perm ganoiderne. En ny overvintringsekspedition kom til at strække sig over længere tid end forudset. I sommeren 1937 tillod issituationen ikke besejlingen af Eskimonæs, hvorfor hele overvintringsholdet måtte forblive på stationen og se en ny overvintring i møde. Tidligt på vinteren 1937 rejste Eigil Nielsen med hundeslæde til Scoresby Sund, hvorfra hans altid brændende virketrang bragte ham ud på adskillige slæderejser. Han undersøgte og opmålte således bl.a. Karbon-lagserier på Traill ø og indsamlede herfra fiskerester, som senere behandledes af den britiske palæontolog J. A. Moy- Thomas. Denne vinter var en ny stor Grønlandsekspedition under forberedelse i Danmark. Lederne af»den danske Nordøstgrønlands Ekspedition «Eigil Knuth og Ebbe Munck ønskede en geologisk-palæontologisk specialist som deltager. Gennem dr Lauge Koch var Eigil Nielsen blevet anbefalet til dette hverv. Telegrafisk forespurgte man Eigil Nielsen om han ville deltage - han svarede øjeblikkeligt ja. I sin bog om denne ekspedition skildrer Eigil Knuth på levende måde, hvordan Eigil Nielsen blev taget ombord i ekspeditionsskibet»gamma«fra»gertrud Rask«nær iskanten udfor Scoresby Sund. Fra første færd blev han et højt værdsat medlem af ekspeditionen, hvorfra han hjemførte omfattende samlinger og et yderst værdifuldt materiale af geologiske, geomorphologiske og geografiske data. Dele heraf publiceredes af ham selv i Med den færdighed, han under de tidligere overvintringer havde udviklet som slæderejsende, løste han på enestående vis sine omfattende arbejdsopgaver og nåede med sin grønlandske rejsefælle Ove Rossbach til 81 50' n.br. Denne begivenhed, der betegnede kulminationen på ekspeditionens slæderejser, fandt sted den 18. maj I nogle år lagde Eigil Nielsen ekspeditionslivet med dets strabadser på hylden og gav sig på ny i kast med dybtgående palæoanatomiske undersøgelser, som i disputatsarbejdet koncentreredes om de to palæonisciformer

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 91 Glaucolepis og Boreosomus (1942). Bearbejdelsen af disse former repræsenterer, sammen med hans arbejde over formerne Australosomus og Birgeria (1949), vel de mest detaillerede og veldokumenterede beskrivelser, som overhovedet findes af lavere, fossile actinopterygier. Overalt hvor palæozoologer beskæftiger sig med fossile fiskegrupper er Eigil Nielsen's arbejder højt estimerede. Selv var han meget tilbageholdende, idet han i disputatsarbejdet påpegede at»forholdet mellem gruppen Palaeonisciformes og de højere actinopterygier er ikke betragtet nærmere, da det vil være for tidligt at drage slutninger af større rækkevidde vedrørende udviklingslinierne indenfor actinopterygierne på dette stadium af arbejdet«. I et senere arbejde (1955) præsenterede han imidlertid nye, stærke argumenter for antagelsen om, at de nulevende Acipenseriformes er af diphyletisk oprindelse fra typiske palaeonisciformer. Dette var bl.a. et af resultaterne af hans indsamlingsrejse til Madagascar. Hans palæontologiske produktion er overordentlig vidtspændende. Foruden i de store monografier behandles Eotrias fiskefaunaen også i andre afhandlinger (1936, 1945, 1952, 1961, 1964). Endvidere publicerede han over permiske elasmobrancher (1932, 1942, 1952), triassiske stegocephaler (1954, 1964, 1967), samt eocæne benfisk og skildpadder (1959, 1960, 1963). Endelig kom han ind på et så vanskeligt felt som fossile fodspor. Den schweiziske geolog dr. Hans Stauber havde kort før anden verdenskrig fundet fossile fodspor i Trias-sedimenterne på Traill ø. På»Grønlands Geologiske Undersøgelses Ekspedition«i 1946 og som medlem af»den danske Peary Land Ekspedition«i 1947 søgte og fandt Eigil Nielsen lignende fossile fodspor i Kap Stosch områdets Trias. I begyndelsen antog han fundene for at repræsentere spor af små reptiler (1940, 1947), men afslørede ved sin senere bearbejdelse, at det drejede sig om spor af limulider (1949). Dette var ret overraskende, da rester af limulider ellers ikke kendes fra de velundersøgte, fossilrige østgrønlandske Trias-sedimenter. I 1950 deltog Eigil Nielsen i»den 3. danske Centralasien ekspedition«. Fra Spiti området i det vestlige Himalaya hjembragte han samlinger af Permo^Karbon fisk foruden triassisk fiskemateriale, der naturligvis var hans særligt eftertragtede jagtbytte. Han hjemførte desuden en rig samling fossile pattedyr fra Siwalik-formationen. Sydafrika og Madagascar berejste Eigil Nielsen i Fra starten var denne ekspedition planlagt i samarbejde med professor J. L. B. Smith, der i 1939 havde beskrevet det første eksemplar af den nulevende coelacanthid Latimeria. De to forskere skulle sammen forsøge at fange yderligere eksemplarer af Latimeria, af hvilke endnu et var tilgået professor Smith. Af forskellige grunde måtte fangstekspeditionen opgives. Imidlertid fik Eigil Nielsen lejlighed til som den første palæontolog at dissekere det nyfangne eksemplar (1955). 'Som alternativt program stod Madagascars

6 92 BENDIX-ALMGREEN: Eigil Nielsen triassiske fiskefauna, af hvilken han indsamlede et omfattende materiale. I Tananarive traf han så at sige en gammel bekendt, da det tredie eksemplar af Latimeria var blevet indbragt til byen kort før, han ankom hertil. På vejen videre nordover foretog han under et kort ophold i Kenya en bestigning af det 6000 m høje Kilimanjaro, hvilket vidner om hans sejghed og dygtighed til at bevæge sig i fjeldet. Med sine elever som assistenter besøgte Eigil Nielsen i 1955 endnu engang Østgrønlands Devon-lokaliteter. Der er mange gode minder fra denne sommer, der fik sit særpræg ikke mindst på grund af Eigil Nielsen's specielle form for tør humor.»de Thai-Danske præhistoriske ekspeditioner«, som Eigil Nielsen ledede i og , førte ham til en del af det fjerne østen, han længe havde ønsket at berejse. Hans håb var her at finde rester af fortidsmennesker, som så at sige kunne danne det geografiske bindeled mellem Peking-mennesket og Java-mennesket. Den hollandske forsker dr H. R. van Heekeren havde under den anden verdenskrig gjort fund af pebble-tools ved floden Kwai, hvilket kunne tale for muligheden af at finde primitive fortidsmennesker. Selv udtrykte Eigil Nielsen i en artikel om ekspeditionen sin målsætning således: Fossil hunting is to me the noblest form of hunting existing... Thirty years ago I started hunting primitive fishes in the Palaeozoic deposits in Northern Greenland and caught among these fishes the first pioneer, which from the water had succeeded in invading the dry land to stay, in other words the first amphibian. During the following years I was hunting in Mesozoic deposits in different parts of the world still for fishes and amphibians. Later it was reptiles and mammals from the Tertiary period that surrendered to my hammer - and now I hoped it was going to be man«. Ekspeditionen hjembragte et enestående materiale til belysning af Thailands, og for den sags skyld, den fjernøstlige stenalderkulturs senere trin, men af ældre fund måtte man blive ved pebble-tools. Eigil Nielsens sidste ekspeditionsrejse gik som hans første til Østgrønland. I den måned, vi tilbragte i Kap Stosch området, stillede han sin enorme viden om dette fossiljægerens paradis til disposition for ekspeditionens deltagere, hvilket medvirkede til det rige udbytte alle høstede. Denne egn af Østgrønland stod hans hjerte særligt nær; eller som han selv udtrykte det»dette er mit kongerige«. Få har vel også kendt et område af det storslåede Østgrønland så tilbundsgående, som han kendte denne egn. Mineralogisk Museums vertebratpalæontologiske samlinger voksede stærkt både i omfang og værdi gennem Eigil Nielsens virke. Naturligt fører dette til endnu en af facetterne i hans personlighed - museumsmanden. I denne egenskab gjorde han en stor indsats for at gøre sin videnskab tilgængelig for offentligheden, hvad der kom klart til udtryk i den nyordning af museets vertebratpalæontologiske udstillinger, han fuldførte i Han havde

7 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 93 stor glæde af at popularisere og mestrede denne kunst til fuldkommenhed. En lang række populærvidenskabelige artikler vidher herom. Særlig markant kom dette til udtryk i hans reorganisering af Mineralogisk Museums populære foredragsrækker, ved hvilke han selv var en ivrig, af publikum yndet, foredragsholder. Hvis man med museumsmand imidlertid tænker sig en person, der skriver mønstergyldige etiketter og til stadighed har sine samlinger i perfekt orden, ville Eigil Nielsen næppe selv have ønsket at bære denne betegnelse. Det arbejde overlod han meget gerne til andre, hvilket bl. a. hjalp hans studenter til at tjene en ekstraskilling. I de senere år nærede Eigil Nielsen megen interesse for museet på Fur. Konsolideringen og tilknytningen af dette lille, fine egnsmuseum står også som et minde om hans museale virksomhed. Som universitetslektor gjorde Eigil Nielsen en stor indsats for at bibringe de studerende et godt grundlag for forståelsen af vertebratpalæontologien. Han ofrede megen flid på udformningen af sine forelæsninger, der var klare og inspirerende. For sine specialestuderende var han en inciterende lærer. Han indførte os i de nyeste arbejdsmetoder i laboratoriet, ligesom han i felten ved sit eksempel lærte os indsamlingsmetode og, når det gjaldt ekspeditioner, også de rent praktiske forudsætninger for at gennemføre sådanne med udbytte. Han var populær blandt de studerende, der ved foreningen NOA's 50 års jubilæum fejrede ham med udnævnelsen som æresmedlem. Hans dybe interesse for dansk palæontologi og geologi kom tydeligt til udtryk i hans virke i Dansk Geologisk Forening, hvis formand og senere næstformand han var gennem flere år. Palæontologisk klub havde hans særlige opmærksomhed. Denne sluttede kreds' traditioner førte han under sit virke som formand videre på smukkeste måde. Han skabte nye traditioner for klubben, idet han indførte ekskursioner på klubbens program, ligesom hædersbevisningen»æresfossil«, der tildeles mangeårige medlemmer af klubben, skyldes hans iderigdom. I 1965 indvalgtes Eigil Nielsen i»det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab«. Han satte denne videnskabelige ærebevisning umådelig højt og deltog trofast i selskabets møder. Eigil Nielsen skabte en moderne afdeling for vertebratpalæontologisk forskning i Danmark. Han gjorde dette ved sin egen store forskningsindsats og ved den beredvillighed, hvormed han satte sine specialestuderende i gang med forskningsopgaver. Pladsforholdene, under hvilke han og hans studerende til at begynde med arbejdede, var ikke store. Ligeledes skortede det ofte på instrumentel til løsning af særlige opgaver. Vi, der blev uddannet hos ham, har meget at være taknemmelig for i disse henseender, thi han delte sine arbejdsværelser med os og stillede også forskelligt privat anskaffet instrumentel til vor rådighed. Dette er blot et par af de mange

8 94 BENDIX-ALMGREEN: Eigil Nielsen områder, på hvilke vi følte hans beredvillighed og varme menneskelighed. Hans bortgang er et smerteligt tab for både hans danske og hans talrige udenlandske kolleger, hvoriblandt mange var nære personlige venner, som han havde stillet omfattende dele af sine samlinger til rådighed for. Han gav os, der var hans elever, en stor arv at forvalte ved videreførelsen og udbygningen af den vertebratpalæontologiske forskning i Danmark. Æret være hans minde. Svend Erik Bendix-Almgreen (Mindetale holdt ved foreningens møde 17. marts 1969) Fortegnelse over Eigil Nielsens publikationer 1932: Ophiurans from the Gulf of Panama, California; and the Strait of Georgia. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren. 91, : Permo-Carboniferous fishes from East Greenland. Meddr Grønland 86 (3), 63 pp. 1935: The Permian and Eotriassic vertebrate-bearing beds at Godthaab Gulf (East Greenland). Meddr Grønland 98 (1), 111 pp. 1936: Some few preliminary remarks on Triassic fishes from East Greenland. Meddr Grønland 112 (3), 55 pp. 1940: Fossile vertebrat-fodspor fra Østgrønland. Meddr dansk geol. Foren. 9, : En geologisk opdagelsesrejse i Nordøstgrønland. Meddr dansk geol. Foren. 9, : Anmeldelse: G. Heilmann: Universet og Traditionen. Naturh. Tid. 4. årg., : Remarks on the map and the geology of Kronprins Christians Land. Meddr Grønland 126 (2), 35 pp. 1942: Studies on Triassic fishes I. Glaucolepis and Boreosomus. Meddr Grønland 138 (1), 394 pp. (also Palaeozoologica Groenlandica I). 1942: Nyere fund af Permfisk fra Østgrønland. Meddr dansk geol. Foren. 10, : Ny teknik til udforskning af forsteninger. Salmonsens Leks. Tidsskr. 3. årg., : Erik Stensio. Salmonsens Leks. Tidsskr. 3. årg., : Den firbenede fisk og andre hvirveldyr fra Østgrønlands fortid. Årbog Univ. Zool. Mus , : Om Birgeria. Meddr dansk geol. Foren. 10, : Krybdyrspor fra Østgrønlands Trias. Meddr dansk geol. Foren. 11, : Geologiske iagttagelser på Kap Stosch kysten, Østgrønland. Meddr dansk geol: Foren. 11, : Om hvirveldyrenes oprindelse og hovedlinierne indenfor de lavere hvirveldyrs udviklingshistorie. Meddr dansk geol. Foren. 11, : Mindetale: Gunnar Såve-Soderbergh. Meddr dansk geol. Foren. 11, : Studies on Triassic fishes II. Australosomus and Birgeria. Meddr Grønland 146 (1), 309 pp. (also Palaeozoologica Groenlandica III). 1949: On some trails from the Triassic beds of East Greenland. Meddr Grønland 149 (4), 44 pp.

9 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] : Da Jorden blev til. Vor Viden 1, H : Forstenede fortidsverdener genskabes. Vor Viden 13, H : Lidt om lepidomorialteorien. Meddr dansk geol. Foren. 12, : Levende fossiler. Vor Viden 48, C : De kom - og de blev. Vor Viden 50, C : On new or little known Edestidae from the Permian and Triassic of East Greenland. Meddr Grønland 144 (5), 55 pp. (also Palaeozoologica Groenlandica VI). 1952: A preliminary note on Bobasatrania groenlandica. Meddr dansk geol. Foren. 12, : Referat af: E. Jarvik (1952) On the fish-like tail in the ichthyostegid stegocephalians...; med en redegørelse for nye permiske bradyodonter og en ny triassisk tetrapodtype fra Østgrønland. Meddr dansk geol. Foren. 12, : Den firbenede fisk. Vor Viden, række 2, 14, : Jagten på et fodspor. VorViden, række 2, 28, : På jagt i Central-Østgrønlands fortidsverden. Tidsskr. Grønland S, : Den»firbenede fisk«fra Central-Østgrønland. Tidsskr. Grønland 6, : Forsteningerne fortæller om fortidens klima, natur, plante- og dyreliv i Central- Østgrønland. Tidsskr. Grønland 7, : Et fantastisk eksperiment - udført af fisk fra Jordens oldtid. Vor Viden, række 2, 37, : Fortidsdyr opstår i plastic. Vor Viden, række 2, 100, : Den blå fisk og dens slægt. Vor Viden, række 3, 1, : Fortiden lever. Vor Viden, række 3,122, : Tupilakosaurus heilmani n. g. et n. sp. an interesting batrachomorph from the Triassic of East Greenland. Meddr Grønland 72 2 (8), 33 pp. 1954: Da skabningen gik på vingerne. Vor Viden 7 ( ), : Notes on Triassic fishes from Madagascar. Meddr dansk geol. Foren. 12, : Den nulevende kvastfinnede fisk og dens palæontologiske baggrund. Meddr dansk geol. Foren. 12, : Spændende fossilfund i Nordøstgrønland. Tidsskr. Grønland 8, : Om hvaløglernes oprindelse. Vor Viden 10 ( ), : Tanystropheus. Vor Viden ( ), : Overraskende nyt om kridttidsfuglen. Vor Viden 26 ( ), : To sjældne gæster i Danmark. Naturens Verden, jan : Historien om en forstening. Naturens Verden, jun : Hvorfor uddøde kæmpedovendyrene? Vor Viden ( ), : Om krybdyrenes knogler. < Anmeldelse af: A. S. Romer: Osteology of the reptiles. Naturens Verden, bogtillæg : Kærlighedserklæring til et forsvindende Afrika. Anmeldelse af: E. Hennig: Gewesene Welten. Naturens Verden, bogtillæg : Eocene turtles from Denmark. Meddr dansk geol. Foren. 14, : A new Eocene teleost from Denmark. Meddr dansk geol. Foren. 14, / 1960: Anmeldelse: E. Thenius: Handbuch der stratigraphischen Geologie. Bd. III, 2. Teil. Naturh. Tid. 24. årg., : Biogeografi. Anmeldelse af: R. Furon: Causes de la repartition des étres vivants. Paléogéographie, biogéographie dynamique. Naturens Verden, aug : Sammen med: Wingstrand, K. G. & Sparck, R.: Bedømmelse af den zoologiske prisopgave for Festskr. Københavns Univ., nov. 1960,

10 96 BENDK-ALMGREEN: Eigil Nielsen 1961: On the Eotriassic fish faunas of central East Greenland. In: Raasch, G. O. (editor) Geology of the Arctic 1, Toronto U. P. 1961: Sammen med: Poulsen, C: Bedømmelse af den geologiske prisopgave for Festskr. Københavns Univ., nov. 1961, : The Thai Danish prehistoric expedition Journ. Siam Soc. 50, : The Thai-Danish prehistoric expedition Folk 4, : Fossiler i Tyskland. Anmeldelse af: O. Kuhn: Deutschlands vorzeitliche Tierwelt. Naturens Verden, maj : On the postcranial skeleton of Eosphargis breineri Nielsen. Meddr dansk geol. Foren. 15, : Høj karat. Anmeldelse af: R. A. Stirton: Time, life, and man. Naturens Verden, dec : En iagttagelse vedrørende bækkenstrukturen hos Laugia. Meddr dansk geol. Foren. 15, : Om Tupilakosaurus og lidt om stereospondyle labyrinthodonter. Meddr dansk geol. Foren. 15, : Lidt om kæmpe-menneskeaber. Varv 1, : Fur Museum. Varv 2, : Sammen med: Poulsen, C: Bedømmelse af den geologiske prisopgave for Festskr. Københavns Univ., nov. 1965, : New observations on the skull-roof of the holotype of Tupilakosaurus heilmani Nielsen. /. Linn. Soc. (Zool.) 47, 311, : General introduction. In: Archaeological excavations in Thailand. I, Sai Yok, : Forord til dansk udgave af: Augusta, J. & Burian, Z.: Giganter fra fortiden. Skrifola. Endvidere talrige artikler i Raunkiærs Konversationsleksikon.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster,

Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen, Ambassadør Sturla Sigurjónsson. Ærede gæster, Islands-Dansk akademisk tradition. Köbenhavns Universitets Seminar i anledning af Islands Universitets 100 års jubileum. Københavns Universitet, 22. september 2011. Rektor Ralf Hemmingsen, Dekan Kjelgaard-Petersen,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag Darwin som geolog og palæontolog Resuméer af foredrag Møde i Dansk Geologisk Forening 17. december 2009 Program 17.00 Velkomst ved Bent Lindow 17.05 Hanne Strager (SNM): Darwins videnskabelige karriere

Læs mere

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

10-En ting du ikke kan skjule.

10-En ting du ikke kan skjule. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 10-En ting du ikke kan skjule. Du vil sikkert give mig ret i at vi

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN

KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN t KRISTIAN BRÜNNICH NIELSEN 25. Xvbr. 1872 20. Marts 1942. (Mindeord ved Mødet d. 20. April 1942.) Som De vel alle ved, døde Dr. BRÜNNICH NIELSEN kort før Paaske. Paa Grund af den store Betydning, som

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Rejsebrev fra Edinburgh

Rejsebrev fra Edinburgh Rejsebrev fra Edinburgh Mette Valdersdorf Jensen, SOB11, Udlandspraktik på modul 8. Ellen s Glen House, Liberton, Edinburgh. 23. April 30. Juni 2013. Beskrivelse af faktuelle oplysninger At rejse udenlands

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010

Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Redegørelse om - og udbytte af mit ophold som Artist in residence, Nagoya University of Art i perioden maj/ juni 2010 Først og fremmest vil jeg gerne sige en stor tak til Scandinavia - Japan Sasakawa Foundation

Læs mere

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud:

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud: Naturvidenskab Videnskab handler om at samle ny viden, så natur-videnskab er det ord, vi bruger om at samle ny viden om naturen. Når vi hører ordene videnskab eller naturvidenskab, er det første, der dukker

Læs mere

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR

OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR OLE G. JENSEN GLIMT AF GRØNLANDS KULTUR milik publishing INDHOLD Forord 4 Tupilak 5 Masker 9 Amuletter 13 Trommen 16 Angakkoq åndemane 19 Vinterhuset 22 Fedtstenslampen 25 Østgrønlandske vandbaljer 28

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28 januar 2013 Til:7 juni 2013 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Bill The Book Richardson.

Bill The Book Richardson. Bill The Book Richardson. Jeg har altid været interesseret i alle aspekter omkring brevduesporten, specielt når det har drejet sig om forskellige breduemænds evne til at kunne udvælge kanonerne bare ved

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige.

Tine Petersen og Heidi Andersen i Stockholm på 6. Semester. Nov Feb Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Vores studieophold i Stockholm, Sverige. Nogle af de første indtryk af Stockholm var at der er meget internationalt, der er mange og god plads til studerende fra hele verden. Der er hundekoldt men smukt,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of Washington. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of Washington Land: USA Periode: Fra: 15. September 2010 Til: 18. Marts 2011 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Styrke & Helbred. Forord

Styrke & Helbred. Forord Forord I 2011 lavede Bengt og jeg bogen Kunsten at give slip som fik en overvældende god modtagelse af både anmeldere og læsere. Fordi processen var så givende for os begge, besluttede vi at lave endnu

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

8 danske succeshistorier 2002-2003

8 danske succeshistorier 2002-2003 8 danske T E K N I S K - V I D E N S K A B E L I G F O R S K N I N G succeshistorier 2002-2003 Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd Små rør med N A N O T E K N O L O G I stor betydning Siliciumteknologien,

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge

Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Når en 125 år gammel madpakke begynder at fortælle... En workshop i Almen Didaktik uden for klasseværelsets fire vægge Af Linda Nørgaard Andersen, Skoletjenesten Arbejdermuseet Uanset hvilket linjefag

Læs mere

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland En gruppe forskere og teknikkere fra Naturinstituttets afdeling for Pattedyr og Fugle var på togt i Østgrønland i august måned med Professor Dr. Scient.

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? Hvordan er det gået til? Der er både isbjørne og mennesker i Grønland. Hvordan passer de til deres omgivelser? Pingviner kan godt klare sig i zoologisk have i Danmark. Hvorfor lever der ikke pingviner

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: The University of Aberdeen Land: Skotland Periode: Fra: 28.01.13 Til: 07.06.13 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Uggerslev Mølle. En nordfynsk virksomhed gennem 50 år. Fyns Tidende 9. dec. 1930

Uggerslev Mølle. En nordfynsk virksomhed gennem 50 år. Fyns Tidende 9. dec. 1930 Fyns Tidende 9. dec. 1930 Uggerslev Mølle En nordfynsk virksomhed gennem 50 år I det flade, frugtbare og tæt bebyggede land, som med rette kaldes "Sletten" ses en vejrmølle ikke så langt som i en anden

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen.

Op, stemmer alle folk på jord med frydetone sammen: Halleluja, vor Gud er stor og Himlen svare: amen. PRÆDIKEN SØNDAG DEN 12. JUNI 2016 3. SETRIN AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 ØSTER HÆSINGE KL. 14 Tekster: Es.65,1-2; Ef. 2,17-22; Luk. 15,11-32 Salmer: 736,52,365,167,31 ØH: 3,365,167,31 Op, stemmer

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE

TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE Nr. 1 2016 TILBAGE TIL HOLMEGÅRD MOSE JERNUDVINDING VED STUDE 14C-DATEREDE HUSTOMTER NYERE HISTORISK ARKÆOLOGI I FORTIDEN OG FREMTIDEN SMUGLERI I DET SYDFYNSKE ØHAV HUGUENOTTER I FREDERICIA MIT ALT I FRYD

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lærervejledning danskedinosaurer.dk

Lærervejledning danskedinosaurer.dk Lærervejledning danskedinosaurer.dk Af Henrik Nørregaard, Naturfagskonsulent Indhold, lærervejledning: Bag om danskedinosaurer.dk Emne og målgruppe Fælles Mål Anvendelighed i forhold til klassetrin Forslag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk Sociologi Navn på universitet i udlandet: University of London, Instutite of Education Land: England Periode: Fra:1. oktober Til:

Læs mere

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.

Studie på Aarhus Universitet: Økonomi. Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat. Land: Spanien. Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01. Studie på Aarhus Universitet: Økonomi Navn på universitet i udlandet: Valencia Universitat Land: Spanien Periode: Fra:01.09-2011 Til:31.01.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor har du valgt at læse

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang

Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Per-Olof Johansson: Almanak, Bonde -Practica og Big-Bang Indlæg på blog om Bonde-Practica 13.januar 2014 Københavns

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Poul Pava Børnenes kunstner

Poul Pava Børnenes kunstner Poul Pava Børnenes kunstner Jamen jeg har sgu da ikke brug for anerkendelse fra en eller anden akademiker, som aldrig drev det til noget selv, og så er han professor og kan sidde og nedgøre andre folks

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk, sprog, litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: Georg August Universität Göttingen Land: Tyskland Periode: Fra:1/3-2013 Til:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk Sprog, Litteratur & Kultur Navn på universitet i udlandet: Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Land: Tyskland Periode: Fra: April 2013

Læs mere

Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin

Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin Ny matematikeksamen på Teknisk Gymnasium hæver karaktergennemsnittet med mere end 2 karaktertrin Til den skriftlige eksamen for 2. htx i Matematik B i juni 2006 blev den traditionelle 4-timers eksamen

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Engelsk. Navn på universitet i udlandet: University of Limerick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Limerick Land: Irland Periode: Fra: 19. januar 2012 Til: 14. maj 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

AABENRAA - FREMTIDENS KØBSTAD

AABENRAA - FREMTIDENS KØBSTAD AABENRAA - FREMTIDENS KØBSTAD PROGRAM [ ] 12.15: Gennemgang af dagens program [ ] 12.30: Feltarbejde i byen - indsamling af viden [ ] 13.30: Pause med varm kakao og boller [ ] 13.45: Fælles gruppearbejde

Læs mere

J. P. J. RAVN. 30. November Auöusl 1951.

J. P. J. RAVN. 30. November Auöusl 1951. YltM^ ' J. P. J. RAVN 30. November 1866 7. Auöusl 1951. Siden vi sidste Gang samledes til Møde her i Foreningen, er Docent J. P. J. RAVN gaact bort. Han blev Medlem af Foreningen allerede i Stiftelsesaaret,

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen

Menneskets opståen del 1. Fælles Mål. Ideer til undervisningen Menneskets opståen del 1 DR2 2002 2 x 60 min Den pædagogiske vejledning knytter sig til de to første afsnit af tv-serien "Menneskets opståen" med undertitlerne "Darwins Farlige Tanker del 1 og 2". Hver

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Indhold. Forord 7 Hjerte 9 Længsel 53 Pilgrim 77 Fortælling 123. Kongen 161

Indhold. Forord 7 Hjerte 9 Længsel 53 Pilgrim 77 Fortælling 123. Kongen 161 Indhold Forord 7 Hjerte 9 Længsel 53 Pilgrim 77 Fortælling 123 Ordet 133 Kongen 161 »Og alle dem, der dansede, blev anset for at være gale af dem, der ikke kunne høre musikken.«fr. Nietzsche Forord Mit

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter

Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Jan B. Steffensen vender tilbage til Grønland efter Endnu større Efter fjeldørredturen til Grønland i 2009 en tur der havde været på ønskelisten i lang tid gik der ikke lang tid efter hjemkomsten, før

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: University of Otago. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Foråret 2010 Til: Udvekslingsprogram: Oversøisk

Læs mere

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde

Hvorfor har du valgt at læse en periode i udlandet? For at komme ud at rejse på en ny måde, og prøve undervisning på en anden måde US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Biologi Navn på universitet i udlandet: University of Otago Land: New Zealand Periode: Fra: Februar 2013 Til: Juni 2013 Udvekslingsprogram: Hvorfor

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Rekonstruktion af Museum Wormianum

Rekonstruktion af Museum Wormianum Rekonstruktion af Museum Wormianum af dr.phil. H.D. Schepelem "Mellem himmel og jord" hed den udstilling, som Det kongelige Bibliotek i Christian 4.-året afholdt i den gamle universitetsbibliotekssal oven

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Rijksuniversiteit Leiden Land: Holland Periode: Fra: 6. februar 2012 Til: 29. juni 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Jernbanebøgers nyhedsbrev Ultimo september 2016

Jernbanebøgers nyhedsbrev Ultimo september 2016 Locomotives of Zimbabwe and Botswana Forfatter: E.D. Harmer 224 sider med 380 illustrationer i farver og s/h Stift indbundet med smudsomslag i stående A 4 Forlag: Stenvalls - udgivet i 2001 - Sprog: Engelsk

Læs mere

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Byens Netværk 19.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 5. februar 2013 åbnede København Zoos nye og helt unikke anlæg til isbjørne,

Læs mere

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen

Bøn: Vor Gud og Far Åben vore øjne for din herlighed, lad os se dine gerninger i vores liv. Amen 5. s. e. påske II 1. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 319 Vidunderligst af alt 417 Herre Jesus, vi er her 312 Sandheds tolk og taler 294 Talsmand, som på 217 Min Jesus, lad 400 Så vældigt det mødte os Bøn:

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Psykologi. Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Psykologi Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra:September 2010 Til:December 2010 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Bureau of Minerals and Petroleum Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Henrik Stendal hdal@nanoq.gl Copyright: NASA Visible Earth, the SeaWiFS

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Spansk og Spanskameriakansk sprog litteratur og kultur Navn på universitet i udlandet: La Universidad de Salamanca (USAL) Land: Spanien Periode:

Læs mere