UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIG DRIFT 1. INTRODUKTION 1 2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 2 3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 VENTILATION 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIG DRIFT 1. INTRODUKTION 1 2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 2 3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 VENTILATION 3"

Transkript

1 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1. INTRODUKTION 1 KøbenhavnsKommunesinitiativogmål Driftspersonaleicentrum Energiguidensomværktøj/metode 2. BYGNINGEROGENERGIFORBRUG 2 Bygningogklimaskærm Bygningsanvendelseogdrift Indeklimaogkomfort Energiforbrugogmiljøbelastning 3. ENERGITEKNISKEANLÆG1 VENTILATION 3 Ventilationsanlæg principper Aggregaterogkomponenter Indeklimafaktorer Styring/regulering energiforbrug Hvemmåhvad? Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 1 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

2 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE AFSNIT 4. ENERGITEKNISKEANLÆG2 VARMEANLÆG 4 Varmeanlæg systemer/principper Varmecentraloganlægskomponenter Varmeanlægogindeklima Styring/regulering energiforbrug Hvemmåhvad? Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd 5. ENERGITEKNISKEANLÆG3 BELYSNING 5 Anlægstyper Anlægskomponenter Belysningogindeklima Styring/regulering energiforbrug Hvemmåhvad? Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd 6. APPARATEROGUDSTYR 6 Hårdehvidvarer Energirigtigtindkøb/anvendelse Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 2 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

3 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE AFSNIT 7. ENERGISTYRINGOGNØGLETAL 7 Energiledelseogenergistyring Hvordanifølgeenergispareudviklingen Energidataopsamlingogpræsentation Energi ogmiljønøgletal Eksempler Goderåd 8. BRUGERADFÆRD 8 Holdningspåvirkning Energirigtigbrugogadfærdibygningen Energi ogmiljøadfærd Goderåd 9. HJEMMEOPGAVE 9 Præsentationafhjemmeopgave Forberedelsetilløsning Afleveringogfollowup Rådgivnings /Callcenter TeknologiskInstitut 10. EVALUERINGAFFORLØBAFPILOTKURSUS 10 Kursusindholdog materiale Kursusformog kursusforløb Plenumdiskussion 11. KURSUSAFSLUTNING 11 Udleveringafkursusbevis 12. BILAGSMATERIALE 12 TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 3 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

4 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 1. INTRODUKTION SAMMENHÆNG TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 4 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

5 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VERDENSENERGIFORBRUGOG RESSOURCER TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 5 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

6 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE KØBENHAVNSKOMMUNESINITIATIVOGMÅL KøbenhavnsKommuneharigangsatetambitiøstprojekt,hvorkommunenharsommålat reducereco 2 udledningenmedmindst20%inden2015.derfortilbyderkøbenhavnsejendommeetnytuddannelsestilbudomenergirigtigdriftafbygninger.teknologiskinstitutskal ståforuddannelsenafca.700medarbejdereviaetnyt1dagskursusmedfokuspåbygningerogdeenergiforbrugendeinstallationer. VIDENOGFORSTÅELSE Driftspersonaletskalpåkursetbibringestilstrækkeligvidenomogindsigti,hvordandeefterfølgendeidetdagligekaninitiereogmedvirketilatsikreenenergi ogmiljørigtiganvendelse afbygningerogdeenergitekniskeinstallationersamthvordandeproaktivtogviastærke virkemidlerkanmedvirketilatudbredeogforankreenenergi ogmiljørigtigadfærdhosalle brugergrupper Driftspersonaletskalendviderepåkurseterhvervesigvidenomdevigtigstesammenhænge mellembygning/klimaskærm,bygningsdriftogenergiforbrugmedfokuspå,hvilkedriftsparametre,derskalobserveres,kontrolleresogregistreresiegenbygningogpåegneinstallationermeddetformålatreduceresamtundgåunødvendigtenergiforbrug MOTIVATIONSFAKTOREROGINCITAMENTER Driftspersonaletskalmedbaggrundikursetogdenerhvervedevidenefterfølgendekunne opleveenstadigmotivationoganerkendelseafderesbetydningsomenergi ogmiljøledendemedarbejderemed observer /controllerfunktion tilfremmeafdeiværksatteenergisparetiltagikommunensbygninger Driftspersonaletskalsomincitamentsbærendeelementerideresarbejdekunneregistrere ogpræsentereeffektenafindsatsengennemenergibesparende ogmiljøreducerendetalværdier(kwh,co 2 o.lign.),derkansynliggørebetydningenafderesogøvrigemedarbejderesrolleogindsatssomenergi ogmiljøbevidstemedarbejdere TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 6 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

7 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVADERUDFORDINGERNEOGDELAGTEMÅLIKØBENHAVNSKOMMUNE Mål:AtreducereCO 2 udslippetmed20%inden2015gennemændretadfærdved: atreducereenergiforbruget atreducereco 2 udledningen atreduceredriftsomkostninger atforbedreindeklimaet atagereenergi ogmiljørigtigtidagligdagen atopnåindflydelsepåenpositivklima ogmiljøudvikling atsikreenenergirigtigbygningsanvendelse atsikreenenergirigtiginstallationsdrift HVILKEHANDLINGSPARAMETREKANJEGBENYTTE Interesseskabendehandlingerforenergirigtigadfærd! Fåindsigtinyemetodertilatskabenyevaner Påvirkogbevidstgørdinekollegertilatændreadfærd Skabsynlighedogtilgængelighedfordetnyeinitiativ Blivengod indpisker ogenstærk inspirator Blivselvellerallieredigmeden ildsjæl Undgåellerhåndter bagstopperne defindesallesteder Afgrænstiltageneistartenogopnåsolidforankringidagligdagen Værpræcistmedenkleogklarebudskaber Opnåsynergigennemogsynlighedogsamarbejde Skab aha oplevelser Fåøjepådeusynligebarrierer Videnstopperenergispild TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 7 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

8 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVORDANKOMMERJEGIGANGIPRAKSIS Synligforankringogopbakningiorganisationen/ledelseneralfaogomega! Støtdigtilmiljøgruppenellermiljøteamet Fåhjælpoginspirationienergiguiden Udvælgetellertoenergiområder Lavenenkelregistreringsplan Indarbejdenrutineogholdfokuspåemneområdet Rapporterdatavideretilcentralenhed Fåtilbagemeldingoverenergiforbrugsudviklingen Informer/diskutermedkolleger/medarbejdere Holdetmånedligt begejstringsmøde ingennegativeytringer Fåkolleger/medarbejdertilatfortælleensucceshistorie TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 8 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

9 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE ENERGIGUIDEN EnergiguidenskaltjenesometstøtteværktøjibestræbelsernepåatopnåenstadigfokuseringpåatreducereenergiforbrugetogdermedCO 2 udledningenikøbenhavnskommunes ejendomme.detvilsige,atenergiguidenskalkunnebenyttessomenguideellervejledning medanvisningeroggoderådi,atdriftsansvarligeogmedarbejdereinetopensegenbygning kanhenteinformationerogbliveinspireretiatagereenergi ogmiljørigtigtidetdaglige. Energiguidenkanikkeståaleneogdermedsikre,atfastlagteenergisparemålblivernået.Det erheltafgørende,atderikøbenhavnskommunesforskelligeforvaltningererdenfuldeopbakning ligefradeøverstledelsesansvarligetildenenkeltedriftsansvarligeogdenenkelte medarbejderideforskelligeenergiforbrugendeejendomme.enfastforankretmålsætning, derkendesafalleogetmålbevidstfollowupmedfokuspåatderskersynligeenergibesparelser,erafgørendeforudsætningerfor,atkøbenhavnskommunesoverordnedeenergi og CO 2 reduktionsmålnås. Energiguidenindeholderfølgendeemneområder: Introduktion Bygningerogenergiforbrug Energitekniskeanlæg1 ventilation Energitekniskeanlæg2 varmeanlæg Energitekniskeanlæg3belysning Apparaterogudstyr Energistyringognøgletal Brugeradfærd Desuden: Hjemmeopgave Evalueringafforløbafkurset Kursusafslutning BEMÆRKNING MaterialetidettekompendiumerenforløberfordenegentligeEnergiguide.Deterudvalgt/udvikletmedudgangspunktideafKøbenhavnskommunesudstukneoplægogretningslinierogefterdrøftelsermedTeknologiskInstitut.Materialetskalaktivtmedvirketilat formildeogforankrekonkretvidenogbevidsthedomnødvendighedenogbehovetfor,at udbredeogsikreenmereenergi ogmiljørigtigadfærdhosallebrugere/medarbejdereaf bygningerikommunenmeddetslutmål,atnåetco 2 reduktionpå20%inden2015. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 9 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

10 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Igennempilotkursetskalmaterialet,kursusformetc.testes/afprøves.Eftergennemførelsen afevalueringenafpilotkursetudvælges/udformesdenendeligeenergiguide.denendelige Energiguideskalbenyttesbådesomundervisningsmaterialepådeefterfølgendekurser,som gennemføresiandenhalvdelaf2009ogsometstøtteværktøjidetdagligearbejdemedfokuspåenergirigtigadfærd. HVADERMÅLETMEDKURSET/UDDANNELSEN Opkvalificeringogkompetenceudviklingafdriftspersonalegennemkursetogenergiguiden tilsikringogvidereudviklingaf: Energirigtigadfærdianvendelseogbygninger Energirigtigdriftafenergitekniskeinstallationer Energioptimeringafsamspilmellembygningsdrift/energitekniskeinstallationer Holdningsbearbejdningafmedarbejderetilenergirigtigadfærd Netværkpåtværs understøttendeogopbakkende SAMMENHÆNG/SAMMENKÆDNINGMEDANDRETILTAG Detervigtigt,atuddannelsesprojektsættesiperspektiv,koordineresogrelaterestilandre tiltag,københavnskommunehariværksat.hervedkanforventeligtopnåssynergiogstærkereforankringideforskelligeforvaltninger,hosdriftspersonaletoghosmedarbejderne Specifiktskalnævnesrelationertilogimplementeringafelementerfrabl.a.. TMFprojektet(klima ogadfærdskampagne) Eksisterendemiljøledelsessystem ESCOprojekter EMOrapporter KeepFokus energidataopsamlingogpræsentation Agenda2100 Energiledelseogenergistyring TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 10 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

11 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE OVERBLIK Kombinationsskema Medarbejdere Energi ansatte anlæg Klimaskærm Vinduer/persienner Varmeanlæg Temperaturregulering Ventilationsanlæg Luftmængde/temp. Belysningsanlæg Belysningsstyrke Apparater/udstyr Benyttelsesform Lokaler/rum Benytt.form/ grad Andet Signaturforklaring: 1=Intetkendskab 2=Videnom 3=Indsigti I lokale Cen tralt Manu elt Automatisk Alm. medarbejder Driftsbruger Driftsteknisk ansvarlig Hvoroghvordankanderskeændringeridetvisteeksempel nårder stræbesefterøgedeenergibesparelser? 4=Ekspert TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 11 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

12 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Medarbejdere Energi ansatte anlæg Klimaskærm Vinduer/persienner Varmeanlæg Temperaturregulering Ventilationsanlæg Luftmængde/temp. Belysningsanlæg Belysningsstyrke Apparater/udstyr Benyttelsesform Lokaler/rum Benytt.form/ grad Andet Signaturforklaring: 1=Intetkendskab 2=Videnom I lokale Cen tralt Manu elt Automatisk Alm. medarbejder Driftsbruger Driftsteknisk ansvarlig Hvoroghvordankanjegmedvirketil, atderkan indskrives flest2 og3 talleriskemaet,nårvistræberefter atopnåøgedeenergibesparelser? 3=Indsigti 4=Ekspert TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 12 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

13 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 2. BYGNINGEROGENERGIFORBRUG EMNEOMRÅDE1 KLIMASKÆRM Bygningogklimaskærm Bygningsanvendelse Indeklimaogkomfort Varmebalance Energiforbrug Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 13 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

14 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE BYGNINGEROGKLIMASKÆRM Energiforbrug Varmetab Energiind TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc 14

15 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 15 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

16 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDEKLIMAOGKOMFORT TERMISKEOGATMOSFÆRISKEKOMFORT Termiskekomfortfaktorer: Aktivitetsniveau Beklædning(varmledningsmodstandclo) Lufttemperatur Lufthastighed Middelstrålingstemperatur Relativluftfugtighed Luftensvanddamppartialtryk TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 16 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

17 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Atmosfæriskekomfortfaktorer: Vanddampindholdiluften Partikler Gasser(afgasningfravægge,gulve,loft,møbler,kontorudstyrmm) Dampe Lugtstoffer Mikroorganismer Statiskelektricitet Personer vejrtrækning=respiration 1. iltsugesindilungernevedindånding CO 2 pressesudaflungernevedudånding 2. Etmenneskeind ogudånderca.0,5literluftvedhvervejrtrækning.herafnårca.0,15 literikkelungerne,idetdetfyldermund,næse,svælgogluftrør 3. Darespirationsfrekvensenerca.12 14gangepr.minut,vildentotaleudskiftedeluftmængdeandrage6 7literpr.minut.Detsvarertil literpr.døgn Vedhårdtfysiskarbejdekanrespirationsfrekvensenblive10 16gangehøjere. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 17 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

18 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE BYGNINGERSVARMEBALANCE Overblik definitioner Enbygningsvarmebalanceerforholdetmellemvarmetabetfrabygningenogvarmetilskuddettilbygningen.Behovetforopvarmningafhængerafvarmebalancen. Varmetab Varmetabetfraenbygningbeståraftransmissionstabgennemklimaskærmen(ydervægge, tage,gulve,vinduerogyderdøre)samtventilationstabvednaturligventilationellermekanisk ventilation.varmetabetkanbegrænsesvedatisolerebygningsdelene,gørebygningskonstruktionentætogvedatetablerevarmegenvinding Varmetilskud Varmetilskuddettilenbygningersummenafvarmetilskudfrasolindfaldgennemvinduerog glaspartieroginternetvarmetilskudfrapersoner,belysning,apparatero.lign..solindfaldet ogdermedsolvarmetilskuddetafhængerbl.a.afvinduernesstørrelseogplaceringsamt skyggeforholdende. Udnyttelsenafvarmetilskuddettilopvarmningafhængerafsamtidighedenmellemvarmetilskuddetogbehovetforopvarmningsamtafbygningensvarmeakkumulerendeegenskaber. Varmebehov EnbygningsvarmebehoverienBygningsreglementetdefineretsomdetberegnedenettovarmebehovtilrumopvarmningogventilation.Hvaddermedgårtilproduktionogfordeling afvarmenindgårikkeibygningsreglementsdefinitionafvarmebehovet. Varmebehovetkanberegnesmedenforenkletmetode,hvorbygningensvarmebalanceopstillesmånedformånediopvarmningssæsonen. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 18 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

19 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VIDENOM,HVADOGHVORDERBRUGESENERGIIBYGNINGEN/LOKALET Forståenergiflowetienbygning hvorfra,hvortiloghvordan! Indeklima luftskifteogvarmekomfort Klimaskærm ydervæg/vinduer/døre/loft/gulv/tag/kælder Varmeanlæg1 radiatorer,cirk.pumpe,veksler Varmeanlæg2 varmtbrugsvand,veksler,baderum,køkken Koldtvand toiletter,baderum,køkken Ventilationsanlæg1 luftskiftev/indblæsning/udsugning Ventilation2 aggregat,varmegenvinding Belysningsanlæg1 loftsbelysning,arbejdspladsbelysning Belysningsanlæg2 trappelys,udendørs,kælder,magasiner Apparaterogudstyr køleskabe,kaffemaskiner,pc er, BYGNINGS /LOKALEANVENDELSEIOGUDENFORARBEJDSTIDEN Fokuspåatreducereel,varme ogvandforbruget! Hvornåroghvordan benyttelsestider(t)ogbrugsmønstre(b)aflokalerne? Identificer togb indenforarbejdstiden Identificer togb udenforarbejdstiden Identificer togb omaftenogiweekender Identificer togb iferieperioder TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 19 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

20 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE IDENTIFIKATIONAFBYGNING/LOKALER Hvorarbejderjeg overblik/statusforminebygningsrammer! Bygningsalder/tilstand Bygnings /lokaleanvendelse 1plan flereetager Antalmedarbejdere Energimærke Energirenoveret Rengøringogvedligehold Intern/eksternserviceordning IDENTIFIKATIONAFENERGITEKNISKEINSTALLATIONEROGANLÆG Installeredeanlægs ogkomponentdata kendedatafor: Ventilationsanlæg alder,styring,serviceordningm.m. Varmeanlæg alder,styring,serviceordningm.m. Belysningsanlæg alder,styringm.m. Udstyr,apparater alder,benyttelsem.m. Andreenergiforbrugendeanlægudstyr alderbenyttelsem.m. BYGNINGENSOGINSTALLATIONERNESAKTUELLEDRIFTSTILSTAND Hvorenergieffektivt kører bygningenoginstallationerneaktuelt? Hvilkeaktuelleforbrugs ellerreferencedataforliggerellerskalskaffes? Diagnosticering: 1. Bygningens/klimaskærmensenergimæssigetilstand: Identificeringaf svage bygnings /konstruktionsdele Identificeringafenergibesparelsesmuligheder Evt.ref.tilenergimærkningsrapport TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 20 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

21 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 2. Energitekniskeinstallationersdrifts ogenergimæssigetilstand: Identificeringaf svage anlægs /komponentdele Identificeringafenergieffektiviseringsmuligheder Evt.ref.løbendeserviceaftalermedeksterne 3. Bygningsdrift/bygnings oglokaleanvendelse: Identificeringaf uhensigtsmæssige lokaleudnyttelse Identificeringafanvendelses ogbenyttelsesgraden Evt.ref.tilforeliggendedrifts ogvedligeholdelsesplaner 4. Energiforbrugendeapparaterogudstyr. Identificeringaf svage apparaterogudstyr Identificeringafanvendelsesform,benyttelsestiderm.m. ENERGIBESPARENDEEFFEKT Hvadkandeenkeltetiltagbidragemedi%besparelser: Medarbejdere energi ogmiljørigtigadfærd 5 15% Optimeringpåenergitekniskeanlæg 5 20% Energieffektivisering bygning/klimaskærm 15 30% ENERGIFORBRUGSFORDELINGIENTYPISKOFFENTLIGBYGNING Varmeforbrug/varmetab størrelsesorden: Ventilation =28% Ydervægge =25% Vinduer =16% Gulv =12% Varmtbrugsvand =11% Tag =8% Ialt =100% TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 21 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

22 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Elforbrug størrelsesorden: Belysning =32% Ventilation =12% Pumpning =11% Motorer =6% Diverse =21% Andet =18% Ialt =100% PRIORITERINGAFENERGIBESPARENDETILTAG Hvordanskaldeenergibesparendeindsatserprioriteres: Ingenfastlagte,sikreretningslinjer(udgangspunkt) Enprioriteringkunnefxvære: Udenomkostninger(holdningspåvirkningogændretadfærd) Størreomkostninger(energiteknisketiltagiinstallationer) Betydeligeomkostninger(energieffektivisereklimaskærmen) HVADMENESMEDELLERHVADDÆKKER KLIMA OG MILJØ Klimaforholdellerklimaproblemervedrørerdetglobalemiljø.Detvilbl.a.sige,atdeter landene,somdefineressomforurener.deterimellemlandene,derskalaftalesbegrænsningeromfxatreducereco 2 emissionerneforatbegrænsedrivhuseffekten Miljøbegrebetfokuserermerepåtiltagpånationaltniveau,fxatbegrænseenergiforbrugetogforureningenvialovgivning TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 22 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

23 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVADERCO 2 HVORFRAOGHVORTIL CO 2 erenluftart oftebenævntkuldioxidellerkultveilte.co 2 dannesvedafbrændingafkul, oli,gasogbiobrændslerpåkraftværker,somproducereelogvarme. Hverdanskerudledernæsten11tonCO 2 omåretogherafudgørca.1,5 2,0tonfraopvarmningafboliger/bygninger. Forhvert1kWhelforbrug(belysning,motoreretc.)genereres0,54kgCO 2 Forhvertm 3 fjernvarme(varmeogvarmtvand)etc.)genereres5,55kgco 2 TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 23 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

24 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VARMESTRØMME YDERVÆG TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 24 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

25 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 5GODERÅD 1. Læsevt.iglaskantenhvadtyperudedeter 2. TjekomvindueterEnergimærket 3. TjekomvindueterDVC mærket 4. Anvendevt.Uvindue3programmetforbestemmelseafU værdien 5. Læsmereomvinduerpåwww.energivinduer.dkellerwww.vinduesindustrien.dk 10TINGATVÆREOPMÆRKSOMPÅ 1. Errudenenenergirudemedbelægning?(bruglightertjek) 2. Erenergirudenvendtkorrekt?(belægningskalværepåside3taltudefra) 3. Ertætningslistermonteretkorrekt 4. Ertætningslistertilstrækkeligblødeogelastiske? 5. Evt.talskrevetpåafstandsprofilet(spaceren)mellemglasseneerrudensU værdiogikke vinduetsu værdi 6. Dugellerhvidligestriberiglashulrummettyderpåpunkteretrude 7. Mangesmårudergiverstortlinietabfraafstandsprofilet(spaceren),hvilketforringer vinduetssamledeu værdi.etskifttilrudermedvarmkantkanforbedrevinduetsuværdimarkant 8. Solafskærmedeglasafskærmerikkesolvarme denreducererdenkun 9. Overophedningisommerperiodeskyldesstortsetaltidineffektivsolafskærmning 10. Fra2008trådtenyeogskrapperekravikraftmedhensyntilU værdiforvinduer TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 25 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

26 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc 26

27 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 3. ENERGITEKNISKEANLÆG1 VENTILATION EMNEOMRÅDE2 VENTILATIONSANLÆG Ventilationsanlægstyper Aggregaterogkomponenter Indeklimaogluftkvalitet Energibesparelser Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 27 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

28 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDEKLIMA INDEKLIMAHANDLEROMMENNESKER,DEMSOMBRUGERBYGNINGEN Detfortællerbl.a.hvormangesomertilfredsemedatværeibygningenoghvorproblemerneer? Trækerdetsomhurtigstpåvirkerkroppen Uhensigtsmæssigetemperaturererdethyppigsteproblempåarbejdspladser Luftkvalitetenfårofteskylden,nårfolkfølersiggeneretafkroppen. Lysetpåarbejdsbordkanvariereruhensigtsmæssigt Uhensigtsmæssigtøjbeklædninggiverubehag INDEKLIMAMÅLSÆTNINGERENFORDEL Hvisderikkeerenmålsætning,såløsesproblemerneikke Flestertilfredsenårderstyreseftermålsætning Deproblemersomertilbage,løsespåstedet Antalletafproblemerfaldervæsentligt Detgårhurtigtmedatløseproblemerne Derhandlesnårdererklages MÅLSÆTNINGFORTERMISKINDEKLIMA Viønsker22 Comvinterenog24,5 Comsommeren Forskellenitemperaturenskyldesaleneforskellenitøjbeklædningsommer/vinter Jotætterevierpåmålsætning,desflereertilfredse MålsætningeninddelesikategorierA,BellerC.Aerbedst,CerlavestogBerfornuftigt. Detervariationenaftemperatureniarbejdstiden,somafgørkategorienfordettermiske indeklima TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 28 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

29 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Sammenhængmellemkategoriogtemperatur Kategori Vinter Sommer C C A ±1[21;23] ±1[23,5;25,5] B ±2[20;24] ±1,5[23;26] C ±3[19;25] ±2,5[22;27] LUFTKVALITET HVADERLUFTKVALITET Luftkvalitethandleromkemiiluften. Lugteafsløreromdererkemiiluften Ingenellersvaglugtbetyderatkemienersålilleatdethverkenkanpåvirkemennesker ellerindeklima Detgælderdogikkeformaldehyd,mendererlovgivetibygningsreglementetomformaldehyd CO 2 iluftenviseromderertilstrækkeligventilation DerergodluftkvalitetnårCO2koncentrationenerlavogderingenellersvaglugter HVADERCO 2 OGAFGASNINGER Baggrundsvindenomluftkvaliteten MenneskerudånderCO 2 Jostørreaktivitet,desstørreerudåndingenafCO 2 DererundersøgelsersomharfastlagtsammenhængenmellemCO 2 ogventilationsbehov DereretnaturligtindholdafCO 2 udeidetfri,someromkring400ppm Afgasningerframaterialerskyldesatdereretoverskudkemiskestoffer,somikkeeri balancemedomgivelserne Nyematerialerlugtermegetistartenogafgasningenerstor.Detaftagerindenforuger ellermåneder Nårlugtenersvagellerheltvækindeilokaleterdersikkerhedforatafgasningenerblevetubetydelig TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 29 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

30 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE MÅLSÆTNINGENFORLUFTKVALITET Viønskerunder1000ppmiCO 2 koncentrationen.erværdienunder800ppmerrigtiggodt. Somoftesterluftkvalitetengod Enogtomandskontorerhargodluftkvalitet,nårdørenståråben. MålsætningeninddelesikategorierA,BellerC.Aerbedst,CerlavestogBerfornuftigt. StigningeniCO 2 erforskellenmelleminde ogudeværdien SammenhængmellemkategoriogstigningiCO 2 Kategori StigningiCO 2 [ppm] A 1190 B 660 C 460 Dererca.400ppmiudeluft.Måldetunderkonkreteopgaver. HVADSKALVURDERESOGMÅLESIFORHOLDTILLUFTKVALITET DeterlugteogCO 2 Deflestekanlugte,mendefærrestekenderbaggrundenforlugte CO 2 erhøjestsidstpådagen Målpåennormalpersonbelastning Stigningenunder660:Luftkvaliteteneriorden. Stigningenomkring460:Luftkvalitetenergod Stigningenunder460:Luftmængderkanreduceresforluftkvalitetenerrigtiggod. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 30 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

31 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVORSTORELUFTMÆNGDERERDERBEHOVFOR IkategoriAerderbehovfor10l/sprperson: VedkategoriBerderbehovfor7l/s 1l/ssvarertil3,6m 3 /time SammenhængmellemCO 2 ogventilationen Kategori StigningiCO 2 Ventilation [ppm] [l/spr.person] C B A BedreendA BedreendA BedreendA Eksempel:hvisstigningeniCO 2 ermålttil300ppm,såventileresder50%mereenddet egentligebehov.hervedkanluftmængdenreduceres. DENINDBLÆSTELUFTSKALOPBLANDESIRUMMET Denfriskeluftskalnediopholdszonenogmåikkeblivehængendeunderloftet Luftenskalføresnedtilopholdszonenudentrækgener Vedhøjeindblæsningstemperaturererdenfriskeluftunderloftet Indblæsningstemperaturenbørvære18 19ºC Luftenstrømmerofteudunderloftetogfaldernednårstrømmenbrydes Luftstrømmenbrydesafkanterpåfx10cmellernårdenmøderenandenluftstrøm TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 31 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

32 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE KONKLUSIONPÅAKTUELLUFTKVALITET Luftkvalitetenharbetydningforenergibesparelserogfremtidigdrift Erdergodopblandingilokalet? CO 2 målingerviserkategoria,bellerc? Erderingenellersvaglugt? Erdergodluftkvalitetogkanopblandingenforbedres? Kanluftmængderreduceres? Skalindblæsningstemperaturensænkes? Kandrifttiderændres? GIVERKONKLUSIONENPÅLUFTKVALITETANLEDNINGTILÆNDRINGAFVEN TILATIONSDRIFTEN Hvisjaerdervæsentligeenergibesparelser.Joflereændringerdesstørrebesparelser. Ændrerluftmængden? Ændreindblæsningstemperatur? Ændredrifttiderforventilationen? VENTILATIONSANLÆG VENTILATIONSANLÆG,LUFTANLÆG Derermangetyperluftanlæg Ventilationsanlægsikregodluftkvalitetogvedrørerindeklima Udsugningsanlæg,sestypiskvedtoiletterogkøkkener Almindeligeventilationsanlægmedindblæsningogudsugning Recirkuleringsanlægsestypiskiidrætshaller TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 32 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

33 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VENTILATIONSANLÆG,UDSUGNING Derermangeudsugningsanlægikommunensbygninger Sikreetluftskiftepåfxtoiletter Dannerundertryk,sålugtikkespredes. Luftenkommerindilokaletgennemhullerogsprækker Kørerofteheledøgnet,menkanafbrydes Slugermegetenergi VENTILATIONSANLÆG,INDBLÆSNINGOGUDSUGNING Sikreluftkvalitetenilokaler Dereroftebådeindblæsningogudsugningilokalerne Derindblæsesmedentemperaturpåomkring19 Cifyringssæsonen. Dererforskelligindblæsningsformer Typiskkommerluftenindfraloftetogopblandesilokalet HVORDANERETANLÆGOPBYGGET Ventilationsanlægeretsystemsomsikreluftkvalitetenibygningen Dererarmaturerilokalet,hvorluftenkommerindellersugesud. Dereretaggregat,entenpåloftetellerikælderen,somalluftgårigennem. Derstrømmerluftikanalerneibygningenmellemaggregatogarmaturer. Dererspjæld,somregulererluftmængderne Dererlyddæmpere,somdæmperstøjenfraanlægget. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 33 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

34 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Ventilationsaggregat KOMPONENTERIETAGGREGAT Dersidderkomponenter,iaggregatet,somtilførerluftenenergisåviubemærketfårtilført friskluft. Derertoventilatoreriaggregatet.Desugerluftindogudafbygningen. Dererfiltre,sombeskytteranlægget. Dererenvarmegenvinder,somoverførerenergifradenvarmebrugtelufttildenkolde friskeluft. Dererenvarmeflade,somopvarmerdenfriskelufttil19 Cifyringssæsonen. Ventilationsanlægmedkrydsvarmeveksler TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc 34

35 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE ENERGIBESPARELSER HVORKANDERSPARESENERGINÅRDERERFOKUSPÅVENTILATION Derer5parametre,somgiverenergibesparelser.Devedrøreralledriftenoggennemføres påaggregat. Ændreluftmængder Ændreindblæsningstemperatur Ændredrifttiderforventilationen Monterevarmegenvinderehvisdenikkefindes Udskiftningafineffektiveventilatorerellervarmegenvindere LUFTMÆNGDER Hvisderermulighedforatsænkeluftmængderne,børdetgøres. Luftmængderharstorbetydningforelforbruget. Hvisluftmængdennedsættes20%reducereselforbrugetmed50%.Ved10%nedsættes elforbrugetmed30%. Varmeforbrugetreduceresproportionaltmedluftmængderne. Hvisluftmængdennedsættes10%,såsparesder10%påvarmeforbruget. INDBLÆSNINGSTEMPERATUR Indblæsningstemperaturenbørvære19 C Hvistemperaturenerhøjere,børdensænkes. Dererbedreopblandingilokalet,nårtemperaturener19 C. Hvistemperaturensænkes1 C,faldervarmeforbrugetmed20%. Deterdyrtatkørermedhøjindblæsningstemperaturogluftkvalitetenilokaletforringes. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 35 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

36 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE DRIFTTIDER Ventilationsanlægsikrerfriskluft.Dereretbehovforfriskluftiarbejdstiden,menikke udenforarbejdstid. Hvisderersvagelleringenlugtommorgenenerluftkvalitetengod.Starttidkl.8 00 Hvisderlugterommorgenen,starttidligerefxkl.7 15 Slukforventilationennårfolkgårhjemfraarbejde.Derergodluftkvalitetefterarbejdstid VENTFRÅS Ventfråsernåretanlægkørerudenforarbejdstidifyringssæsonen. Ventilationkører,mendereringenmennesker Ventilatorerogvarmepumpekørerunødigt. Varmefladeniaggregatetopvarmerfriskkoldudeluft. Denindblæsteluftpå19 Cskalopvarmesirummettil22 C. Deterdetrenefrås. VARMEGENVINDERE Denneenhedoverførerenergifradenvarmebrugtelufttildenfriskekoldeudeluft Varmegenvinderereducerevarmebehovetmedoptil70%ietventilationsanlæg Børaltidværeietventilationsanlægmedindblæsningogudsugning Varmeregningenpåanlæggetreduceresmed kWhprårvedvarmegenvinding VENTILATORER Ventilatorerflytterluftrundtibygningen,typiskmangetonsitimen. Dererstorluftmodstandietheltventilationsanlæg Modstandenfaldermegethvisluftmængdenreduceresensmule TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 36 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

37 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE EKSEMPELPÅBESPARELSE Joflereparametresomændres,desstørreerbesparelsen. Eksempel: Indblæsningstemperaturensænkesmed1 C.Giver20%påvarmen. Drifttidenreduceresfra10til8timer.Giver20%påbådeelogvarme Luftmængdenreduceres10%.Giver30%påelog10%påvarmen Nytelforbrug:(1 0,2)(1 0,3)=0,56=56%afdengamleelforbrug. Nyevarmeforbrug:(1 0,2)(1 0,2)(1 0,1)=0,58=58%afdetgamlevarmeforbrug 7GODERÅDOMVENTILATION 1. Målsætningomdrifttidfra7 oo Målsætningindblæsningstemperatur19 Cifyringssæsonen. 3. Ønskeomenandenmålsætninggøratsagenbehandlessærskiltogskalgodkendes. 4. Luftmængdersænkes20%allesteder. 5. Klagvisdetlugterellerderertræk.Relevantrepræsentantkommerogvurdereproblemet.CO 2 målesaltidvedbesøget. a. Fastlægkategorienforluftkvalitetenibygningen.Fortælbrugerneombetydningenaf lugte. b. Fortælbrugerneateventuelleventilationsproblemer,fxtræk,skalløsesilokalerne. 6. Kunventilationsfirmaermåstillepåanlæg. 7. Nårenhedergåristykker,skifttilenergirigtigeløsninger. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 37 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C

Mulighedskatalog. Professionshøjskolerne i Danmark. Energibesparelse. 19. maj 2014. Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Energibesparelse Professionshøjskolerne i Danmark 19. maj 2014 Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1 for arbejdet... 5 1.1 Registreringer... 5

Læs mere

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger

Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energigennemgang af 9 kommunale bygninger Energirapporter udarbejdet af Teknologisk Institut April 2012 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag 3: Energirapporter Teknologisk Institut ENERGIGENNEMGANG AF ENRUM

Læs mere

Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål

Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål 1 Energi & Indeklima Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål Esbjerg er en grøn kommune Vi sparer på energien og skåner klimaet 2 Forord Energi & Indeklima henvender

Læs mere

Energipolitik Nyborg Kommune

Energipolitik Nyborg Kommune Energipolitik Nyborg Kommune Februar 2010 Indholdsfortegnelse Energipolitik i Nyborg kommune.... 3 Overordnet politik...3 Delmål i kommunens energipolitik....4 Forsyningen til Nyborg Kommunes bygninger....

Læs mere

Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010

Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010 Hvad kan en virksomhed gøre for at spare energi? Ballerup Kommune KlimaNetværk 4. november 2010 Agenda 1. Hvad omfatter godt energisparearbejde? 2. Typiske indsatsområder - kontor Ventilation Fjernvarme/varmeforsyning

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER

MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER MODULERENDE VENTILATION - LOW COST VAV TIL KONTORBYGNINGER V G V + FEBRUAR 2012 MODULERENDE VENTILATION LOW COST VAV TIL KONTOR- BYGNINGER Februar 2012 Energi og Klima Energieffektivisering og Ventilation

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 24 Adresse: Vester Farimagsgade 17 Postnr./by: 1606 København V BBR-nr.: 101-625931-001 Energikonsulent: Kresten Bøggild Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne

Læs mere

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10.

Aarhus Kommune. Miljø- og energi rigtigt byggeri i. Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Miljø- og energi rigtigt byggeri i Aarhus Kommune Canadisk solvæg og solceller Kalkværksvej 10. Krav og anbefalinger godkendt af Aarhus Byråd d. 28. August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Indeklima i kontorbyggeri

Indeklima i kontorbyggeri Bygningskonstruktøruddannelsen 7 semester speciale Forfatter: Vejleder: Bo Sørensen Afleveringsdato: 28.11.2011 Via University College, Aarhus. TITELBLAD RAPPORT TITEL: Indeklima i kontorbyggeri VEJLEDER:

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus

Helt unødigt stort energiforbrug i kommunerne. Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Fokus på indeklima og ventilation VENT Til alle energi- og driftsansvarlige i kommunerne Systematisk indsats på ventilationsområdet giver bonus Bedre indeklima Høj trivsel og komfort Store energibesparelser

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger Branchevejledning for energiberegninger Forord Denne branchevejledning er udarbejdet i InnoBYG regi, som er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. Initiativet til branchevejledningen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af cirkulationspumpe. 1900 kwh el 3750 kr. 10000 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolevej 12 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-005570 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-331045-510 Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr 133789 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr 333-008432-001 Adresse Krabasken og Museum, Bredegade 11 Udarbejdet af RAMBØLL Adresse

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter

Energistyrelsens Forskningsprogram. Energitjenester vejledninger og kontrakter Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter September 2008 Energistyrelsens Forskningsprogram Energitjenester vejledninger og kontrakter Sepember 2008 Forfattere: Mogens

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere