UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIG DRIFT 1. INTRODUKTION 1 2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 2 3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 VENTILATION 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSE AF DRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIG DRIFT 1. INTRODUKTION 1 2. BYGNINGER OG ENERGIFORBRUG 2 3. ENERGITEKNISKE ANLÆG 1 VENTILATION 3"

Transkript

1 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1. INTRODUKTION 1 KøbenhavnsKommunesinitiativogmål Driftspersonaleicentrum Energiguidensomværktøj/metode 2. BYGNINGEROGENERGIFORBRUG 2 Bygningogklimaskærm Bygningsanvendelseogdrift Indeklimaogkomfort Energiforbrugogmiljøbelastning 3. ENERGITEKNISKEANLÆG1 VENTILATION 3 Ventilationsanlæg principper Aggregaterogkomponenter Indeklimafaktorer Styring/regulering energiforbrug Hvemmåhvad? Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 1 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

2 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE AFSNIT 4. ENERGITEKNISKEANLÆG2 VARMEANLÆG 4 Varmeanlæg systemer/principper Varmecentraloganlægskomponenter Varmeanlægogindeklima Styring/regulering energiforbrug Hvemmåhvad? Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd 5. ENERGITEKNISKEANLÆG3 BELYSNING 5 Anlægstyper Anlægskomponenter Belysningogindeklima Styring/regulering energiforbrug Hvemmåhvad? Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd 6. APPARATEROGUDSTYR 6 Hårdehvidvarer Energirigtigtindkøb/anvendelse Energibesparelsesmuligheder Eksempler Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 2 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

3 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE AFSNIT 7. ENERGISTYRINGOGNØGLETAL 7 Energiledelseogenergistyring Hvordanifølgeenergispareudviklingen Energidataopsamlingogpræsentation Energi ogmiljønøgletal Eksempler Goderåd 8. BRUGERADFÆRD 8 Holdningspåvirkning Energirigtigbrugogadfærdibygningen Energi ogmiljøadfærd Goderåd 9. HJEMMEOPGAVE 9 Præsentationafhjemmeopgave Forberedelsetilløsning Afleveringogfollowup Rådgivnings /Callcenter TeknologiskInstitut 10. EVALUERINGAFFORLØBAFPILOTKURSUS 10 Kursusindholdog materiale Kursusformog kursusforløb Plenumdiskussion 11. KURSUSAFSLUTNING 11 Udleveringafkursusbevis 12. BILAGSMATERIALE 12 TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 3 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

4 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 1. INTRODUKTION SAMMENHÆNG TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 4 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

5 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VERDENSENERGIFORBRUGOG RESSOURCER TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 5 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

6 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE KØBENHAVNSKOMMUNESINITIATIVOGMÅL KøbenhavnsKommuneharigangsatetambitiøstprojekt,hvorkommunenharsommålat reducereco 2 udledningenmedmindst20%inden2015.derfortilbyderkøbenhavnsejendommeetnytuddannelsestilbudomenergirigtigdriftafbygninger.teknologiskinstitutskal ståforuddannelsenafca.700medarbejdereviaetnyt1dagskursusmedfokuspåbygningerogdeenergiforbrugendeinstallationer. VIDENOGFORSTÅELSE Driftspersonaletskalpåkursetbibringestilstrækkeligvidenomogindsigti,hvordandeefterfølgendeidetdagligekaninitiereogmedvirketilatsikreenenergi ogmiljørigtiganvendelse afbygningerogdeenergitekniskeinstallationersamthvordandeproaktivtogviastærke virkemidlerkanmedvirketilatudbredeogforankreenenergi ogmiljørigtigadfærdhosalle brugergrupper Driftspersonaletskalendviderepåkurseterhvervesigvidenomdevigtigstesammenhænge mellembygning/klimaskærm,bygningsdriftogenergiforbrugmedfokuspå,hvilkedriftsparametre,derskalobserveres,kontrolleresogregistreresiegenbygningogpåegneinstallationermeddetformålatreduceresamtundgåunødvendigtenergiforbrug MOTIVATIONSFAKTOREROGINCITAMENTER Driftspersonaletskalmedbaggrundikursetogdenerhvervedevidenefterfølgendekunne opleveenstadigmotivationoganerkendelseafderesbetydningsomenergi ogmiljøledendemedarbejderemed observer /controllerfunktion tilfremmeafdeiværksatteenergisparetiltagikommunensbygninger Driftspersonaletskalsomincitamentsbærendeelementerideresarbejdekunneregistrere ogpræsentereeffektenafindsatsengennemenergibesparende ogmiljøreducerendetalværdier(kwh,co 2 o.lign.),derkansynliggørebetydningenafderesogøvrigemedarbejderesrolleogindsatssomenergi ogmiljøbevidstemedarbejdere TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 6 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

7 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVADERUDFORDINGERNEOGDELAGTEMÅLIKØBENHAVNSKOMMUNE Mål:AtreducereCO 2 udslippetmed20%inden2015gennemændretadfærdved: atreducereenergiforbruget atreducereco 2 udledningen atreduceredriftsomkostninger atforbedreindeklimaet atagereenergi ogmiljørigtigtidagligdagen atopnåindflydelsepåenpositivklima ogmiljøudvikling atsikreenenergirigtigbygningsanvendelse atsikreenenergirigtiginstallationsdrift HVILKEHANDLINGSPARAMETREKANJEGBENYTTE Interesseskabendehandlingerforenergirigtigadfærd! Fåindsigtinyemetodertilatskabenyevaner Påvirkogbevidstgørdinekollegertilatændreadfærd Skabsynlighedogtilgængelighedfordetnyeinitiativ Blivengod indpisker ogenstærk inspirator Blivselvellerallieredigmeden ildsjæl Undgåellerhåndter bagstopperne defindesallesteder Afgrænstiltageneistartenogopnåsolidforankringidagligdagen Værpræcistmedenkleogklarebudskaber Opnåsynergigennemogsynlighedogsamarbejde Skab aha oplevelser Fåøjepådeusynligebarrierer Videnstopperenergispild TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 7 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

8 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVORDANKOMMERJEGIGANGIPRAKSIS Synligforankringogopbakningiorganisationen/ledelseneralfaogomega! Støtdigtilmiljøgruppenellermiljøteamet Fåhjælpoginspirationienergiguiden Udvælgetellertoenergiområder Lavenenkelregistreringsplan Indarbejdenrutineogholdfokuspåemneområdet Rapporterdatavideretilcentralenhed Fåtilbagemeldingoverenergiforbrugsudviklingen Informer/diskutermedkolleger/medarbejdere Holdetmånedligt begejstringsmøde ingennegativeytringer Fåkolleger/medarbejdertilatfortælleensucceshistorie TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 8 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

9 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE ENERGIGUIDEN EnergiguidenskaltjenesometstøtteværktøjibestræbelsernepåatopnåenstadigfokuseringpåatreducereenergiforbrugetogdermedCO 2 udledningenikøbenhavnskommunes ejendomme.detvilsige,atenergiguidenskalkunnebenyttessomenguideellervejledning medanvisningeroggoderådi,atdriftsansvarligeogmedarbejdereinetopensegenbygning kanhenteinformationerogbliveinspireretiatagereenergi ogmiljørigtigtidetdaglige. Energiguidenkanikkeståaleneogdermedsikre,atfastlagteenergisparemålblivernået.Det erheltafgørende,atderikøbenhavnskommunesforskelligeforvaltningererdenfuldeopbakning ligefradeøverstledelsesansvarligetildenenkeltedriftsansvarligeogdenenkelte medarbejderideforskelligeenergiforbrugendeejendomme.enfastforankretmålsætning, derkendesafalleogetmålbevidstfollowupmedfokuspåatderskersynligeenergibesparelser,erafgørendeforudsætningerfor,atkøbenhavnskommunesoverordnedeenergi og CO 2 reduktionsmålnås. Energiguidenindeholderfølgendeemneområder: Introduktion Bygningerogenergiforbrug Energitekniskeanlæg1 ventilation Energitekniskeanlæg2 varmeanlæg Energitekniskeanlæg3belysning Apparaterogudstyr Energistyringognøgletal Brugeradfærd Desuden: Hjemmeopgave Evalueringafforløbafkurset Kursusafslutning BEMÆRKNING MaterialetidettekompendiumerenforløberfordenegentligeEnergiguide.Deterudvalgt/udvikletmedudgangspunktideafKøbenhavnskommunesudstukneoplægogretningslinierogefterdrøftelsermedTeknologiskInstitut.Materialetskalaktivtmedvirketilat formildeogforankrekonkretvidenogbevidsthedomnødvendighedenogbehovetfor,at udbredeogsikreenmereenergi ogmiljørigtigadfærdhosallebrugere/medarbejdereaf bygningerikommunenmeddetslutmål,atnåetco 2 reduktionpå20%inden2015. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 9 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

10 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Igennempilotkursetskalmaterialet,kursusformetc.testes/afprøves.Eftergennemførelsen afevalueringenafpilotkursetudvælges/udformesdenendeligeenergiguide.denendelige Energiguideskalbenyttesbådesomundervisningsmaterialepådeefterfølgendekurser,som gennemføresiandenhalvdelaf2009ogsometstøtteværktøjidetdagligearbejdemedfokuspåenergirigtigadfærd. HVADERMÅLETMEDKURSET/UDDANNELSEN Opkvalificeringogkompetenceudviklingafdriftspersonalegennemkursetogenergiguiden tilsikringogvidereudviklingaf: Energirigtigadfærdianvendelseogbygninger Energirigtigdriftafenergitekniskeinstallationer Energioptimeringafsamspilmellembygningsdrift/energitekniskeinstallationer Holdningsbearbejdningafmedarbejderetilenergirigtigadfærd Netværkpåtværs understøttendeogopbakkende SAMMENHÆNG/SAMMENKÆDNINGMEDANDRETILTAG Detervigtigt,atuddannelsesprojektsættesiperspektiv,koordineresogrelaterestilandre tiltag,københavnskommunehariværksat.hervedkanforventeligtopnåssynergiogstærkereforankringideforskelligeforvaltninger,hosdriftspersonaletoghosmedarbejderne Specifiktskalnævnesrelationertilogimplementeringafelementerfrabl.a.. TMFprojektet(klima ogadfærdskampagne) Eksisterendemiljøledelsessystem ESCOprojekter EMOrapporter KeepFokus energidataopsamlingogpræsentation Agenda2100 Energiledelseogenergistyring TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 10 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

11 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE OVERBLIK Kombinationsskema Medarbejdere Energi ansatte anlæg Klimaskærm Vinduer/persienner Varmeanlæg Temperaturregulering Ventilationsanlæg Luftmængde/temp. Belysningsanlæg Belysningsstyrke Apparater/udstyr Benyttelsesform Lokaler/rum Benytt.form/ grad Andet Signaturforklaring: 1=Intetkendskab 2=Videnom 3=Indsigti I lokale Cen tralt Manu elt Automatisk Alm. medarbejder Driftsbruger Driftsteknisk ansvarlig Hvoroghvordankanderskeændringeridetvisteeksempel nårder stræbesefterøgedeenergibesparelser? 4=Ekspert TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 11 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

12 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Medarbejdere Energi ansatte anlæg Klimaskærm Vinduer/persienner Varmeanlæg Temperaturregulering Ventilationsanlæg Luftmængde/temp. Belysningsanlæg Belysningsstyrke Apparater/udstyr Benyttelsesform Lokaler/rum Benytt.form/ grad Andet Signaturforklaring: 1=Intetkendskab 2=Videnom I lokale Cen tralt Manu elt Automatisk Alm. medarbejder Driftsbruger Driftsteknisk ansvarlig Hvoroghvordankanjegmedvirketil, atderkan indskrives flest2 og3 talleriskemaet,nårvistræberefter atopnåøgedeenergibesparelser? 3=Indsigti 4=Ekspert TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 12 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

13 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 2. BYGNINGEROGENERGIFORBRUG EMNEOMRÅDE1 KLIMASKÆRM Bygningogklimaskærm Bygningsanvendelse Indeklimaogkomfort Varmebalance Energiforbrug Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 13 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

14 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE BYGNINGEROGKLIMASKÆRM Energiforbrug Varmetab Energiind TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc 14

15 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 15 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

16 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDEKLIMAOGKOMFORT TERMISKEOGATMOSFÆRISKEKOMFORT Termiskekomfortfaktorer: Aktivitetsniveau Beklædning(varmledningsmodstandclo) Lufttemperatur Lufthastighed Middelstrålingstemperatur Relativluftfugtighed Luftensvanddamppartialtryk TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 16 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

17 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Atmosfæriskekomfortfaktorer: Vanddampindholdiluften Partikler Gasser(afgasningfravægge,gulve,loft,møbler,kontorudstyrmm) Dampe Lugtstoffer Mikroorganismer Statiskelektricitet Personer vejrtrækning=respiration 1. iltsugesindilungernevedindånding CO 2 pressesudaflungernevedudånding 2. Etmenneskeind ogudånderca.0,5literluftvedhvervejrtrækning.herafnårca.0,15 literikkelungerne,idetdetfyldermund,næse,svælgogluftrør 3. Darespirationsfrekvensenerca.12 14gangepr.minut,vildentotaleudskiftedeluftmængdeandrage6 7literpr.minut.Detsvarertil literpr.døgn Vedhårdtfysiskarbejdekanrespirationsfrekvensenblive10 16gangehøjere. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 17 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

18 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE BYGNINGERSVARMEBALANCE Overblik definitioner Enbygningsvarmebalanceerforholdetmellemvarmetabetfrabygningenogvarmetilskuddettilbygningen.Behovetforopvarmningafhængerafvarmebalancen. Varmetab Varmetabetfraenbygningbeståraftransmissionstabgennemklimaskærmen(ydervægge, tage,gulve,vinduerogyderdøre)samtventilationstabvednaturligventilationellermekanisk ventilation.varmetabetkanbegrænsesvedatisolerebygningsdelene,gørebygningskonstruktionentætogvedatetablerevarmegenvinding Varmetilskud Varmetilskuddettilenbygningersummenafvarmetilskudfrasolindfaldgennemvinduerog glaspartieroginternetvarmetilskudfrapersoner,belysning,apparatero.lign..solindfaldet ogdermedsolvarmetilskuddetafhængerbl.a.afvinduernesstørrelseogplaceringsamt skyggeforholdende. Udnyttelsenafvarmetilskuddettilopvarmningafhængerafsamtidighedenmellemvarmetilskuddetogbehovetforopvarmningsamtafbygningensvarmeakkumulerendeegenskaber. Varmebehov EnbygningsvarmebehoverienBygningsreglementetdefineretsomdetberegnedenettovarmebehovtilrumopvarmningogventilation.Hvaddermedgårtilproduktionogfordeling afvarmenindgårikkeibygningsreglementsdefinitionafvarmebehovet. Varmebehovetkanberegnesmedenforenkletmetode,hvorbygningensvarmebalanceopstillesmånedformånediopvarmningssæsonen. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 18 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

19 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VIDENOM,HVADOGHVORDERBRUGESENERGIIBYGNINGEN/LOKALET Forståenergiflowetienbygning hvorfra,hvortiloghvordan! Indeklima luftskifteogvarmekomfort Klimaskærm ydervæg/vinduer/døre/loft/gulv/tag/kælder Varmeanlæg1 radiatorer,cirk.pumpe,veksler Varmeanlæg2 varmtbrugsvand,veksler,baderum,køkken Koldtvand toiletter,baderum,køkken Ventilationsanlæg1 luftskiftev/indblæsning/udsugning Ventilation2 aggregat,varmegenvinding Belysningsanlæg1 loftsbelysning,arbejdspladsbelysning Belysningsanlæg2 trappelys,udendørs,kælder,magasiner Apparaterogudstyr køleskabe,kaffemaskiner,pc er, BYGNINGS /LOKALEANVENDELSEIOGUDENFORARBEJDSTIDEN Fokuspåatreducereel,varme ogvandforbruget! Hvornåroghvordan benyttelsestider(t)ogbrugsmønstre(b)aflokalerne? Identificer togb indenforarbejdstiden Identificer togb udenforarbejdstiden Identificer togb omaftenogiweekender Identificer togb iferieperioder TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 19 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

20 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE IDENTIFIKATIONAFBYGNING/LOKALER Hvorarbejderjeg overblik/statusforminebygningsrammer! Bygningsalder/tilstand Bygnings /lokaleanvendelse 1plan flereetager Antalmedarbejdere Energimærke Energirenoveret Rengøringogvedligehold Intern/eksternserviceordning IDENTIFIKATIONAFENERGITEKNISKEINSTALLATIONEROGANLÆG Installeredeanlægs ogkomponentdata kendedatafor: Ventilationsanlæg alder,styring,serviceordningm.m. Varmeanlæg alder,styring,serviceordningm.m. Belysningsanlæg alder,styringm.m. Udstyr,apparater alder,benyttelsem.m. Andreenergiforbrugendeanlægudstyr alderbenyttelsem.m. BYGNINGENSOGINSTALLATIONERNESAKTUELLEDRIFTSTILSTAND Hvorenergieffektivt kører bygningenoginstallationerneaktuelt? Hvilkeaktuelleforbrugs ellerreferencedataforliggerellerskalskaffes? Diagnosticering: 1. Bygningens/klimaskærmensenergimæssigetilstand: Identificeringaf svage bygnings /konstruktionsdele Identificeringafenergibesparelsesmuligheder Evt.ref.tilenergimærkningsrapport TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 20 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

21 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 2. Energitekniskeinstallationersdrifts ogenergimæssigetilstand: Identificeringaf svage anlægs /komponentdele Identificeringafenergieffektiviseringsmuligheder Evt.ref.løbendeserviceaftalermedeksterne 3. Bygningsdrift/bygnings oglokaleanvendelse: Identificeringaf uhensigtsmæssige lokaleudnyttelse Identificeringafanvendelses ogbenyttelsesgraden Evt.ref.tilforeliggendedrifts ogvedligeholdelsesplaner 4. Energiforbrugendeapparaterogudstyr. Identificeringaf svage apparaterogudstyr Identificeringafanvendelsesform,benyttelsestiderm.m. ENERGIBESPARENDEEFFEKT Hvadkandeenkeltetiltagbidragemedi%besparelser: Medarbejdere energi ogmiljørigtigadfærd 5 15% Optimeringpåenergitekniskeanlæg 5 20% Energieffektivisering bygning/klimaskærm 15 30% ENERGIFORBRUGSFORDELINGIENTYPISKOFFENTLIGBYGNING Varmeforbrug/varmetab størrelsesorden: Ventilation =28% Ydervægge =25% Vinduer =16% Gulv =12% Varmtbrugsvand =11% Tag =8% Ialt =100% TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 21 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

22 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Elforbrug størrelsesorden: Belysning =32% Ventilation =12% Pumpning =11% Motorer =6% Diverse =21% Andet =18% Ialt =100% PRIORITERINGAFENERGIBESPARENDETILTAG Hvordanskaldeenergibesparendeindsatserprioriteres: Ingenfastlagte,sikreretningslinjer(udgangspunkt) Enprioriteringkunnefxvære: Udenomkostninger(holdningspåvirkningogændretadfærd) Størreomkostninger(energiteknisketiltagiinstallationer) Betydeligeomkostninger(energieffektivisereklimaskærmen) HVADMENESMEDELLERHVADDÆKKER KLIMA OG MILJØ Klimaforholdellerklimaproblemervedrørerdetglobalemiljø.Detvilbl.a.sige,atdeter landene,somdefineressomforurener.deterimellemlandene,derskalaftalesbegrænsningeromfxatreducereco 2 emissionerneforatbegrænsedrivhuseffekten Miljøbegrebetfokuserermerepåtiltagpånationaltniveau,fxatbegrænseenergiforbrugetogforureningenvialovgivning TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 22 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

23 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVADERCO 2 HVORFRAOGHVORTIL CO 2 erenluftart oftebenævntkuldioxidellerkultveilte.co 2 dannesvedafbrændingafkul, oli,gasogbiobrændslerpåkraftværker,somproducereelogvarme. Hverdanskerudledernæsten11tonCO 2 omåretogherafudgørca.1,5 2,0tonfraopvarmningafboliger/bygninger. Forhvert1kWhelforbrug(belysning,motoreretc.)genereres0,54kgCO 2 Forhvertm 3 fjernvarme(varmeogvarmtvand)etc.)genereres5,55kgco 2 TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 23 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

24 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VARMESTRØMME YDERVÆG TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 24 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

25 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 5GODERÅD 1. Læsevt.iglaskantenhvadtyperudedeter 2. TjekomvindueterEnergimærket 3. TjekomvindueterDVC mærket 4. Anvendevt.Uvindue3programmetforbestemmelseafU værdien 5. Læsmereomvinduerpåwww.energivinduer.dkellerwww.vinduesindustrien.dk 10TINGATVÆREOPMÆRKSOMPÅ 1. Errudenenenergirudemedbelægning?(bruglightertjek) 2. Erenergirudenvendtkorrekt?(belægningskalværepåside3taltudefra) 3. Ertætningslistermonteretkorrekt 4. Ertætningslistertilstrækkeligblødeogelastiske? 5. Evt.talskrevetpåafstandsprofilet(spaceren)mellemglasseneerrudensU værdiogikke vinduetsu værdi 6. Dugellerhvidligestriberiglashulrummettyderpåpunkteretrude 7. Mangesmårudergiverstortlinietabfraafstandsprofilet(spaceren),hvilketforringer vinduetssamledeu værdi.etskifttilrudermedvarmkantkanforbedrevinduetsuværdimarkant 8. Solafskærmedeglasafskærmerikkesolvarme denreducererdenkun 9. Overophedningisommerperiodeskyldesstortsetaltidineffektivsolafskærmning 10. Fra2008trådtenyeogskrapperekravikraftmedhensyntilU værdiforvinduer TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 25 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

26 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc 26

27 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE 3. ENERGITEKNISKEANLÆG1 VENTILATION EMNEOMRÅDE2 VENTILATIONSANLÆG Ventilationsanlægstyper Aggregaterogkomponenter Indeklimaogluftkvalitet Energibesparelser Goderåd TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 27 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

28 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE INDEKLIMA INDEKLIMAHANDLEROMMENNESKER,DEMSOMBRUGERBYGNINGEN Detfortællerbl.a.hvormangesomertilfredsemedatværeibygningenoghvorproblemerneer? Trækerdetsomhurtigstpåvirkerkroppen Uhensigtsmæssigetemperaturererdethyppigsteproblempåarbejdspladser Luftkvalitetenfårofteskylden,nårfolkfølersiggeneretafkroppen. Lysetpåarbejdsbordkanvariereruhensigtsmæssigt Uhensigtsmæssigtøjbeklædninggiverubehag INDEKLIMAMÅLSÆTNINGERENFORDEL Hvisderikkeerenmålsætning,såløsesproblemerneikke Flestertilfredsenårderstyreseftermålsætning Deproblemersomertilbage,løsespåstedet Antalletafproblemerfaldervæsentligt Detgårhurtigtmedatløseproblemerne Derhandlesnårdererklages MÅLSÆTNINGFORTERMISKINDEKLIMA Viønsker22 Comvinterenog24,5 Comsommeren Forskellenitemperaturenskyldesaleneforskellenitøjbeklædningsommer/vinter Jotætterevierpåmålsætning,desflereertilfredse MålsætningeninddelesikategorierA,BellerC.Aerbedst,CerlavestogBerfornuftigt. Detervariationenaftemperatureniarbejdstiden,somafgørkategorienfordettermiske indeklima TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 28 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

29 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Sammenhængmellemkategoriogtemperatur Kategori Vinter Sommer C C A ±1[21;23] ±1[23,5;25,5] B ±2[20;24] ±1,5[23;26] C ±3[19;25] ±2,5[22;27] LUFTKVALITET HVADERLUFTKVALITET Luftkvalitethandleromkemiiluften. Lugteafsløreromdererkemiiluften Ingenellersvaglugtbetyderatkemienersålilleatdethverkenkanpåvirkemennesker ellerindeklima Detgælderdogikkeformaldehyd,mendererlovgivetibygningsreglementetomformaldehyd CO 2 iluftenviseromderertilstrækkeligventilation DerergodluftkvalitetnårCO2koncentrationenerlavogderingenellersvaglugter HVADERCO 2 OGAFGASNINGER Baggrundsvindenomluftkvaliteten MenneskerudånderCO 2 Jostørreaktivitet,desstørreerudåndingenafCO 2 DererundersøgelsersomharfastlagtsammenhængenmellemCO 2 ogventilationsbehov DereretnaturligtindholdafCO 2 udeidetfri,someromkring400ppm Afgasningerframaterialerskyldesatdereretoverskudkemiskestoffer,somikkeeri balancemedomgivelserne Nyematerialerlugtermegetistartenogafgasningenerstor.Detaftagerindenforuger ellermåneder Nårlugtenersvagellerheltvækindeilokaleterdersikkerhedforatafgasningenerblevetubetydelig TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 29 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

30 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE MÅLSÆTNINGENFORLUFTKVALITET Viønskerunder1000ppmiCO 2 koncentrationen.erværdienunder800ppmerrigtiggodt. Somoftesterluftkvalitetengod Enogtomandskontorerhargodluftkvalitet,nårdørenståråben. MålsætningeninddelesikategorierA,BellerC.Aerbedst,CerlavestogBerfornuftigt. StigningeniCO 2 erforskellenmelleminde ogudeværdien SammenhængmellemkategoriogstigningiCO 2 Kategori StigningiCO 2 [ppm] A 1190 B 660 C 460 Dererca.400ppmiudeluft.Måldetunderkonkreteopgaver. HVADSKALVURDERESOGMÅLESIFORHOLDTILLUFTKVALITET DeterlugteogCO 2 Deflestekanlugte,mendefærrestekenderbaggrundenforlugte CO 2 erhøjestsidstpådagen Målpåennormalpersonbelastning Stigningenunder660:Luftkvaliteteneriorden. Stigningenomkring460:Luftkvalitetenergod Stigningenunder460:Luftmængderkanreduceresforluftkvalitetenerrigtiggod. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 30 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

31 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE HVORSTORELUFTMÆNGDERERDERBEHOVFOR IkategoriAerderbehovfor10l/sprperson: VedkategoriBerderbehovfor7l/s 1l/ssvarertil3,6m 3 /time SammenhængmellemCO 2 ogventilationen Kategori StigningiCO 2 Ventilation [ppm] [l/spr.person] C B A BedreendA BedreendA BedreendA Eksempel:hvisstigningeniCO 2 ermålttil300ppm,såventileresder50%mereenddet egentligebehov.hervedkanluftmængdenreduceres. DENINDBLÆSTELUFTSKALOPBLANDESIRUMMET Denfriskeluftskalnediopholdszonenogmåikkeblivehængendeunderloftet Luftenskalføresnedtilopholdszonenudentrækgener Vedhøjeindblæsningstemperaturererdenfriskeluftunderloftet Indblæsningstemperaturenbørvære18 19ºC Luftenstrømmerofteudunderloftetogfaldernednårstrømmenbrydes Luftstrømmenbrydesafkanterpåfx10cmellernårdenmøderenandenluftstrøm TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 31 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

32 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE KONKLUSIONPÅAKTUELLUFTKVALITET Luftkvalitetenharbetydningforenergibesparelserogfremtidigdrift Erdergodopblandingilokalet? CO 2 målingerviserkategoria,bellerc? Erderingenellersvaglugt? Erdergodluftkvalitetogkanopblandingenforbedres? Kanluftmængderreduceres? Skalindblæsningstemperaturensænkes? Kandrifttiderændres? GIVERKONKLUSIONENPÅLUFTKVALITETANLEDNINGTILÆNDRINGAFVEN TILATIONSDRIFTEN Hvisjaerdervæsentligeenergibesparelser.Joflereændringerdesstørrebesparelser. Ændrerluftmængden? Ændreindblæsningstemperatur? Ændredrifttiderforventilationen? VENTILATIONSANLÆG VENTILATIONSANLÆG,LUFTANLÆG Derermangetyperluftanlæg Ventilationsanlægsikregodluftkvalitetogvedrørerindeklima Udsugningsanlæg,sestypiskvedtoiletterogkøkkener Almindeligeventilationsanlægmedindblæsningogudsugning Recirkuleringsanlægsestypiskiidrætshaller TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 32 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

33 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE VENTILATIONSANLÆG,UDSUGNING Derermangeudsugningsanlægikommunensbygninger Sikreetluftskiftepåfxtoiletter Dannerundertryk,sålugtikkespredes. Luftenkommerindilokaletgennemhullerogsprækker Kørerofteheledøgnet,menkanafbrydes Slugermegetenergi VENTILATIONSANLÆG,INDBLÆSNINGOGUDSUGNING Sikreluftkvalitetenilokaler Dereroftebådeindblæsningogudsugningilokalerne Derindblæsesmedentemperaturpåomkring19 Cifyringssæsonen. Dererforskelligindblæsningsformer Typiskkommerluftenindfraloftetogopblandesilokalet HVORDANERETANLÆGOPBYGGET Ventilationsanlægeretsystemsomsikreluftkvalitetenibygningen Dererarmaturerilokalet,hvorluftenkommerindellersugesud. Dereretaggregat,entenpåloftetellerikælderen,somalluftgårigennem. Derstrømmerluftikanalerneibygningenmellemaggregatogarmaturer. Dererspjæld,somregulererluftmængderne Dererlyddæmpere,somdæmperstøjenfraanlægget. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 33 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

34 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE Ventilationsaggregat KOMPONENTERIETAGGREGAT Dersidderkomponenter,iaggregatet,somtilførerluftenenergisåviubemærketfårtilført friskluft. Derertoventilatoreriaggregatet.Desugerluftindogudafbygningen. Dererfiltre,sombeskytteranlægget. Dererenvarmegenvinder,somoverførerenergifradenvarmebrugtelufttildenkolde friskeluft. Dererenvarmeflade,somopvarmerdenfriskelufttil19 Cifyringssæsonen. Ventilationsanlægmedkrydsvarmeveksler TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc 34

35 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE ENERGIBESPARELSER HVORKANDERSPARESENERGINÅRDERERFOKUSPÅVENTILATION Derer5parametre,somgiverenergibesparelser.Devedrøreralledriftenoggennemføres påaggregat. Ændreluftmængder Ændreindblæsningstemperatur Ændredrifttiderforventilationen Monterevarmegenvinderehvisdenikkefindes Udskiftningafineffektiveventilatorerellervarmegenvindere LUFTMÆNGDER Hvisderermulighedforatsænkeluftmængderne,børdetgøres. Luftmængderharstorbetydningforelforbruget. Hvisluftmængdennedsættes20%reducereselforbrugetmed50%.Ved10%nedsættes elforbrugetmed30%. Varmeforbrugetreduceresproportionaltmedluftmængderne. Hvisluftmængdennedsættes10%,såsparesder10%påvarmeforbruget. INDBLÆSNINGSTEMPERATUR Indblæsningstemperaturenbørvære19 C Hvistemperaturenerhøjere,børdensænkes. Dererbedreopblandingilokalet,nårtemperaturener19 C. Hvistemperaturensænkes1 C,faldervarmeforbrugetmed20%. Deterdyrtatkørermedhøjindblæsningstemperaturogluftkvalitetenilokaletforringes. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 35 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

36 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE DRIFTTIDER Ventilationsanlægsikrerfriskluft.Dereretbehovforfriskluftiarbejdstiden,menikke udenforarbejdstid. Hvisderersvagelleringenlugtommorgenenerluftkvalitetengod.Starttidkl.8 00 Hvisderlugterommorgenen,starttidligerefxkl.7 15 Slukforventilationennårfolkgårhjemfraarbejde.Derergodluftkvalitetefterarbejdstid VENTFRÅS Ventfråsernåretanlægkørerudenforarbejdstidifyringssæsonen. Ventilationkører,mendereringenmennesker Ventilatorerogvarmepumpekørerunødigt. Varmefladeniaggregatetopvarmerfriskkoldudeluft. Denindblæsteluftpå19 Cskalopvarmesirummettil22 C. Deterdetrenefrås. VARMEGENVINDERE Denneenhedoverførerenergifradenvarmebrugtelufttildenfriskekoldeudeluft Varmegenvinderereducerevarmebehovetmedoptil70%ietventilationsanlæg Børaltidværeietventilationsanlægmedindblæsningogudsugning Varmeregningenpåanlæggetreduceresmed kWhprårvedvarmegenvinding VENTILATORER Ventilatorerflytterluftrundtibygningen,typiskmangetonsitimen. Dererstorluftmodstandietheltventilationsanlæg Modstandenfaldermegethvisluftmængdenreduceresensmule TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 36 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

37 UDDANNELSEAFDRIFTSANSVARLIG ENERGIRIGTIGDRIFT KØBENHAVNSKOMMUNE EKSEMPELPÅBESPARELSE Joflereparametresomændres,desstørreerbesparelsen. Eksempel: Indblæsningstemperaturensænkesmed1 C.Giver20%påvarmen. Drifttidenreduceresfra10til8timer.Giver20%påbådeelogvarme Luftmængdenreduceres10%.Giver30%påelog10%påvarmen Nytelforbrug:(1 0,2)(1 0,3)=0,56=56%afdengamleelforbrug. Nyevarmeforbrug:(1 0,2)(1 0,2)(1 0,1)=0,58=58%afdetgamlevarmeforbrug 7GODERÅDOMVENTILATION 1. Målsætningomdrifttidfra7 oo Målsætningindblæsningstemperatur19 Cifyringssæsonen. 3. Ønskeomenandenmålsætninggøratsagenbehandlessærskiltogskalgodkendes. 4. Luftmængdersænkes20%allesteder. 5. Klagvisdetlugterellerderertræk.Relevantrepræsentantkommerogvurdereproblemet.CO 2 målesaltidvedbesøget. a. Fastlægkategorienforluftkvalitetenibygningen.Fortælbrugerneombetydningenaf lugte. b. Fortælbrugerneateventuelleventilationsproblemer,fxtræk,skalløsesilokalerne. 6. Kunventilationsfirmaermåstillepåanlæg. 7. Nårenhedergåristykker,skifttilenergirigtigeløsninger. TEKNOLOGISKINSTITUT ENERGIOGKLIMA 37 MacintoshHD:Users:kabijoe:Desktop: _Kursusmateriale KbhKomm.doc

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere

Formål med ventilation

Formål med ventilation Formål med ventilation Sikre frisk luft Fjerne lugtgener Fjerne fugt Fjerne partikler Bygningsopvarmning M.m. = godt indeklima Simpelt ventilationsanlæg Rigtigt ventilationsanlæg sanlægtyper (komfortanlæg)

Læs mere

Velkommen til Energirigtig Drift og den nye Energiguide. Når vi sparer på energien i bygninger, gavner vi to ting: Driftsøkonomien og miljøet.

Velkommen til Energirigtig Drift og den nye Energiguide. Når vi sparer på energien i bygninger, gavner vi to ting: Driftsøkonomien og miljøet. Forord Velkommen til Energirigtig Drift og den nye Energiguide Når vi sparer på energien i bygninger, gavner vi to ting: Driftsøkonomien og miljøet. Energiguiden er et redskab, som vil hjælpe dig på vej

Læs mere

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER

GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER GOD ENERGI ER GOD ØKONOMI ENERGIOPTIMERINGS-GUIDE TIL BOLIGSELSKABER OG BOLIGFORENINGER INDLEDNING INDHOLD Velkommen til God Energi er God Økonomi Et fælles ansvar om at hjælpe miljøet Udfordringerne med

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Torben Dalsgaard Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker Energibesparelser Hvorfor? Hvor? Hvordan? Hvorfor? Klimaet Politisk Pengene Hvor? Vedvarende energi Nye bygninger Eksisterende

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger?

Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Bæredygtige og innovative belysningsløsninger? Den gode og energirigtige belysningsløsning? Rette mængde lys, på rette sted og på det rette tidspunkt. (Gælder såvel ved nye anlæg som ved renovering af

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bramdrup Vestergade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-013431 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg

Indeklima i kontorer. Indeklimaets temadag 27. September Søren Draborg Indeklima i kontorer Indeklimaets temadag 27. September 2016 Søren Draborg Center for energieffektivisering og ventilation Teknologisk institut, Energi & Klima sdg@teknologisk.dk Agenda Udfordringerne

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT DØGNINSTITUTIONER, PLEJEHJEM MM.

ENERGIRIGTIGDRIFT DØGNINSTITUTIONER, PLEJEHJEM MM. ENERGIRIGTIGDRIFT DØGNINSTITUTIONER, PLEJEHJEM MM. Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København

Energibesparelser i etagebyggeri. Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Energibesparelser i etagebyggeri Janus Hendrichsen, Energitjenesten København Janus Hendrichsen Energitjenesten København Energimærkekonsulent, Bedre bolig rådgiver Energitjek i en- og flerfamilieboliger,

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT KONTORER OG ADMINISTRATION

ENERGIRIGTIGDRIFT KONTORER OG ADMINISTRATION ENERGIRIGTIGDRIFT KONTORER OG ADMINISTRATION Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER

Læs mere

Bygningsreglement 10 Energi

Bygningsreglement 10 Energi Bygningsreglement 10 Energi Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger. April 2009 22 initiativer indenfor: Nye bygninger Eksisterende bygninger Andre initiativer Nye bygninger 1.

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -2.1 MWh Fjernvarme, 4979 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -2.1 MWh Fjernvarme, 4979 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Glentevej 39 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021268 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER

ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER ENERGIRIGTIGDRIFT SKOLER Københavns Kommune 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ENERGIRIGTIGDRIFT 2. INDEKLIMA - MÅLSÆTNING 3. VENTILATIONSANLÆG 4. VARMEANLÆG 5. BELYSNING 6. VANDBESPARELSER 7. KLIMASKÆRM OG INVESTERINGER

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger

IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger. Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger IDA Bygningsfysik Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Lars Olsen Energi og Klima lo@teknologisk.dk Varmekapaciteter og tidskonstanter i bygninger Introduktion Bestemmelse af varmekapacitet I

Læs mere

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr.

Energioptimering af bygning 1624 Frederiksborggade 15 Forslag nr.: 03 Elbesparelse 97.351 kwh/år 146.027 kr./år Varmebesparelse 0 kwh/år 0 kr. Energioptimering Rådgiver fra Energi Nord: Steen Lund Sømod tlf. 9936 9776 Dato: 16. august 2013 Dok.id-903963 Kundedata Firma:ATP Ejendomme Sag nr.: 001-00710-01 Kontaktperson: Christian Mølholm Telefon

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Leragervej 4B 4640 Fakse BBR-nr.: 320-007354 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan

Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan Appendiks C hører til publikationen Energihandlingsplan erfaringer og inspirationsliste, udarbejdet i InnoBYG projektet Bæredygtig Energirenovering,

Læs mere

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag

Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Velkomst Introduktion Velkommen og præsentation Vand Varme Adfærd og energistyring El Ventilation og indeklima IC-meter Tak for i dag Charlie Lemtorp Bolig- ejere Energivejleder i klimaskærm Energivejleder

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013

BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 BL danmarks almene boliger weekendkonference i kreds 9 workshop_passivhuse 01 lørdag d. 3 marts 2013 tegnestuen tegnestuen københavn// aalborg// 1987-2012 19 medarbejdere pt. tegnestuer/ københavn hjørring

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16937 kwh Elvarme, - 44 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 16937 kwh Elvarme, - 44 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ulvigvej 10 Postnr./by: 4440 Mørkøv BBR-nr.: 316-016436 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energi og energibesparelser i bygninger

Energi og energibesparelser i bygninger Energi og energibesparelser i bygninger Restricted Siemens AG 2013 All rights reserved. Answers for infrastructure and cities. Agenda Energien står øverst på agendaen Hvor bruges energien i bygninger?

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Kirsebærhaven 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 1. maj 2015 Til den 1. maj 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Falkenborgvej 36 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000730 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune

Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Energianalyse af fem daginstitutioner i Greve Kommune Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE... 3 KLIMASKÆRM... 3 VARMEINSTALLATIONER... 4 VENTILATION...4 BELYSNING... 5 ANDET... 5 BESPARELSESPOTENTIALE... 6

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 3 B afd. 3050 Mimersgade 29 2200 København N Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. november 2012 Til den 28. november 2022.

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst

Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Komforthusene Udvikling af passivhuskonceptet i en dansk kontekst Passivhus Norden konference, 7. oktober 2010 Tine S. Larsen Lektor, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk

Læs mere

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber

PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber PHPP og Be06 forskelle, ligheder og faldgruber Klaus Ellehauge Hvad er et dansk passivhus? Passivhaus eller på dansk passivhus betegnelsen er ikke beskyttet, alle har lov til at kalde en bygning for et

Læs mere

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent

BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent BedreBolig-Rådgiver og EMO Konsulent Uddannelsesbeskrivelse 1/8 2015 Følgende er læringsmål for uddannelse til Energikonsulent under Energimærkningsordningen (EMO) og under BedreBolig-ordningen (BB). Læringsmålene

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted>

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser

De nye energibestemmelser og deres konsekvenser De nye energibestemmelser og deres konsekvenser Energirammen og energieffektivisering: Nye muligheder med intelligente komponenter 1. juni 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bøgebjerg 17 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8400 Ebeltoft BBR-nr.: 706-016334 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diskovej 6 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-00393 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.7 MWh Fjernvarme. 3.7 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 0.7 MWh Fjernvarme. 3.7 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribe Landevej 35 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008701 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Indeklima og komfort GUIDE

Indeklima og komfort GUIDE GUIDE Indeklima og komfort 1 INDHOLD INDEKLIMA OG KOMFORT... 3 Symptomer på dårligt indeklima og komfort... 4 OPRETHOLDELSE AF TILFREDSSTILLENDE INDEKLIMA OG KOMFORT... 5 Termisk indeklima... 5 Komfortkrav...

Læs mere

Energiløsninger m.m.

Energiløsninger m.m. Energiløsninger m.m. v/ Ditte Marie Jørgensen Videncenter for energibesparelser i bygninger Materialer fra Videncenter for energibesparelser i bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger byggeriogenergi.dk

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 686 liter Fuelolie, 31 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 686 liter Fuelolie, 31 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nødager 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008757 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Esbjerg

Læs mere

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG

SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG SÆT FOKUS PÅ DIT VENTILATIONSANLÆG OG ENERGIFORBRUG Erik Damsted & Michael J. Hansen Miljøteknologi, SEGES Videncenter for Svineproduktion Svinekongres 20. oktober 2015 SÆT FOKUS PÅ: Dimensionering af

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fjordager 82 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012177 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bakkevolden 9 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2670 Greve BBR-nr.: 253-183543 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Buskevej 1A 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-008270 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

4.5 Bygningers energibehov - beregning

4.5 Bygningers energibehov - beregning indebærer et forøget energiforbrug, kan gennemføres, hvis der gennemføres tilsvarende kompenserende energibesparelser. Der gælder generelt, at de enkelte bygningsdele mindst skal isoleres svarende til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Drosselvej 1 4652 Hårlev Bygningens energimærke: Gyldig fra 25. marts 2015 Til den 25. marts 2025. Energimærkningsnummer 311103268

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1326 m³ Naturgas, 135 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gevninge Bygade 17B 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-008988 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Anette Schack Strøyer

Anette Schack Strøyer Anette Schack Strøyer 1 Fordi her fastsættes regler og krav til energiforbrug til opvarmning også ved renovering De forslag enhver energikonsulent udarbejder skal overholde gældende regler og normer Her

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hesseløvej 13 4500 Nykøbing Sj Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. oktober 2012 Til den 24. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere