Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:"

Transkript

1 Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og leve op til pasningsgarantien - At give omsorg og støtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at barnet får en god og tryg opvækst - At stimulere barnets fantasi, kreativitet og sproglige udvikling - At fremme børns trivsel, sundhed, udvikling og læring af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring - At støtte børns udvikling af selvstændighed og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber i inkluderende miljøer. - At medvirke til at give børn forståelse for kulturelle værdier og samspil med naturen - At understøtte børns medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati og samhørighed med og integration i det danske samfund - At sikre en god opstart i dagtilbud og skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Samt indgå i et samarbejde om at skabe en sammenhængende overgang til dagtilbud, skole og fritidstilbud. De kommunale dagtilbuds formål er i overensstemmelse hermed at tilbyde dagtilbud til børn i alderen 0 år til 6 år. 2 Områdeforældrebestyrelsen I henhold til Dagtilbudsloven 14, skal forældre med børn i en kommunal daginstitution have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse i den enkelte daginstitution med et flertal af valgte forældre. Derudover skal medarbejderne i dagtilbuddet være repræsenterede i forældrebestyrelsen, og medarbejderrepræsentanterne har stemmeret. I Tønder Kommune er opgaveløsningen indenfor dagtilbudsområdet organiseret i 4 områder, der hver udgør ét dagtilbud i dagtilbudslovens forstand. De tidligere selvstændige institutioner indgår som filialer i dagtilbuddet. Hver filial er placeret i en selvstændig fysiske enhed men med fælles områdeledelse (dagtilbudsleder) og fælles budget. Hver filial har en daglig leder, der indgår i ledelsesteam med de øvrige daglige ledere og områdelederen. Områdeforældrebestyrelsen udgør den samlede, fælles bestyrelse for de under dagtilbuddet hørende filialer. Denne vedtægt for styrelsen af Tønder Kommunes kommunale daginstitutioner er udarbejdet med udgangspunkt i dagtilbudsloven, og fastlægger rammerne for områdeforældrebestyrelsernes arbejde, herunder rammerne for samarbejde med Tønder Kommunes administration, ledelse og personale. 3 Forældreråd Forældrerådet kan ikke vælges før eller ved valg til områdebestyrelsen, idet det er områdebestyrelsen, der beslutter om der skal være et forældreråd. Hver filial i dagtilbuddet kan have et valgt forældreråd.

2 2 Det er områdeforældrebestyrelsen der fastsætter principperne for forældrerådenes sammensætning og arbejde. Dog kan områdeforældrebestyrelsen ikke delegere opgaver vedrørende økonomi og personaleforhold til et forældreråd. 4 Områdeforældrebestyrelsens sammensætning Områdeforældrebestyrelsen udgøres af 1 repræsentant fra hver enkelt filial indenfor området, valgt af og blandt forældre til børn i filialen, samt, for så vidt angår områderne Tønder, Løgumkloster og Skærbæk, 3 fælles medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt fastansatte medarbejdere i filialerne i området. For så vidt angår område Toftlund vælges 2 fælles medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt alle fastansatte medarbejdere i filialerne i området, herunder støttepædagogkorpset. Såfremt der i et område forefindes specialgrupper eller særlige dagtilbud skal der henholdes i overensstemmelse med stk. 4 og 5, og områdeforældrebestyrelsen udvides med det nødvendige antal medlemmer. Ved lige antal filialer, vælger en filial 2 forældrerepræsentanter. Områdelederen udpeger og sørger for, at det går på skift. Forældre og fastansatte medarbejderrepræsentanter i området har stemmeret. Områdelederen deltager i møderne uden stemmeret men med taleret, og varetager områdebestyrelsens sekretærfunktioner. Ud over områdebestyrelsens medlemmer vælges der 1 personlig suppleant for hver enkelt forældrerepræsentant, der vælges for den enkelte filial indenfor området, og 2-3 suppleanter for medarbejderne, der vælges fælles for området. En suppleant for den pågældende filial indtræder i områdebestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem fra samme filial udtræder heraf, som følge af, at bestyrelsesmedlemmet nedlægger sit mandat, at tilknytningsforholdet til filialen ophører, eller som følge af længerevarende forfald. Ved længerevarende forfald forstås, at bestyrelsesmedlemmet ikke har deltaget i 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder. Der tilstræbes en ligelig fordeling af bestyrelsesposterne imellem forældre til småbørn og børnehavebørn. I områder med specialgrupper efter Dagtilbudslovens 4 stk. 2 eller særlige dagtilbud efter Servicelovens 32, skal min. 1 repræsentant vælges af og blandt forældre til børn i specialgruppen eller det særlige dagtilbud, således at områdeforældrebestyrelsen udvides med disse forældrerepræsentanter. Der skal endvidere vælges 1 suppleant i overensstemmelse med stk. 2. Såfremt det ikke er muligt at få valgt en forældrerepræsentant fra en specialgruppe eller et særligt dagtilbud til områdeforældrebestyrelsen, har områdeforældrebestyrelsen en særlig forpligtelse til at sørge for at inddrage og høre forældre med børn i specialgruppen eller det særlige dagtilbud ifm. beslutninger, der har indflydelse på arbejdet i specialgruppen eller det særlige dagtilbud.

3 3 Stk. 5 I områder med specialgrupper efter Dagtilbudslovens 4 stk. 2 eller særlige dagtilbud efter Servicelovens 32, skal der udover de 2, henholdsvis 3 fælles medarbejderrepræsentanter vælges 1 medarbejderrepræsentant valgt af og blandt fastansatte medarbejdere i specialgruppen eller det særlige dagtilbud i området, således at områdeforældrebestyrelsen udvides med disse medarbejderrepræsentanter. Der skal endvidere vælges 1 suppleant for hver medarbejderrepræsentant fra disse dagtilbud. 5 Valg til områdeforældrebestyrelsen Forældrerepræsentanterne og suppleanterne for disse vælges på et valgmøde, som afholdes inden udgangen af oktober kvartal i hver enkelt filial indenfor området. Der afholdes valgmøde hvert år, men forældrerepræsentanten i områdeforældrebestyrelsen er alene på valg hvert 2. år. Den forældrerepræsentant fra hver filial samt en evt. forældrerepræsentant for en specialgruppe eller et særligt dagtilbud, der har fået flest stemmer, er valgt. Den forælder med næstflest stemmer er valgt som suppleant. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen og indtræder i områdebestyrelsen i stedet for forældrerepræsentanten fra samme filial. Suppleanterne deltager almindeligvis ikke i områdebestyrelsesmøder. Valgperioden for forældrerepræsentanten i områdebestyrelsen begynder umiddelbart efter valget og løber over en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Valgperioden for suppleanter begynder samtidigt, og løber over en 1-årig periode med mulighed for genvalg. Medarbejderrepræsentanterne i områdebestyrelsen og suppleanterne for disse, vælges på et fælles personalemøde i området, hvor alle fastansatte medarbejdere i området har stemmeret, områdelederen og daglig pædagogisk leder undtaget. Hver fastansat medarbejder har én stemme. Dette gælder også souschefen i områdeinstitutionene. Der vælges 2, for område Toftlunds vedkommende dog kun 1, medarbejderrepræsentanter i ulige år og 1 medarbejderrepræsentant i lige år. Den medarbejder, der har fået flest stemmer er valgt. 2 suppleanter vælges for et år ad gangen og indtræder i områdebestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, dvs. i forhold til antallet af stemmer. Valgperioden for medarbejderrepræsentanterne løber over en 2-årig periode med mulighed for genvalg. Stk. 5 Det fælles personalemøde afholdes inden udgangen af oktober kvartal. Medarbejderrepræsentanterne skal være valgt inden det første møde, hvor forældrerepræsentanterne i en filial indenfor området vælges. 6 Valgbarhed og valgret Forældre med børn i en af områdets filialer, er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanten for den pågældende filial i områdebestyrelsen.

4 4 Ved forældre forstås: De personer, der på valgets tidspunkt har del i forældremyndigheden over det barn, der er indskrevet i filialen. De personer, der har den faktiske omsorg for barnet. Dvs. de personer, som har et barn boende hos sig i døgnpleje efter bestemmelserne i Serviceloven. De personer, som har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over barnet, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet. (Dette forudsætter, at der ikke er delt forældremyndighed over barnet) Ugifte fædre/mødre, der tilhører samme husstand som forældremyndighedsindehaveren og barnet. Ved afstemning kan forældre med valgret afgive 1 stemme pr. indskrevet barn. Kun de forældre der er til stede ved det møde, hvor valg til områdebestyrelsen finder sted, kan stemme. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Fastansatte medarbejdere i filialerne indenfor området er valgbare og har valgret vedr. medarbejderrepræsentanter i områdebestyrelsen. Ingen medarbejdere i en filial, der har børn i samme filial eller i en anden filial under samme område, er valgbare som forældrerepræsentanter i den områdebestyrelse, i hvis område den pågældende er ansat under. Medarbejdere har dog stemmeret til valg af forældrerepræsentant i områdebestyrelsen. Kun de medarbejdere der er til stede ved det personalemøde, hvor valg til områdebestyrelsen finder sted, kan stemme. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt. Daglig pædagogisk leder indkalder med 14 dages varsel filialens forældre til valgmøde med angivelse af dagsordenspunkter. Valgmødet varsles ved opslag i filialen samt ved indbydelse til hvert enkelt barn. Stk. 5 Opstilling af kandidater til områdebestyrelse sker ved, at de fremmødte forældre fremkommer med forslag til kandidater. Valg til områdebestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning og valget sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn pr. valg, hvorpå der kan skrives op til 2 forskellige navne for forældrekandidater, der ønskes valgt. 7 Udtrædelse af områdebestyrelsen En forældrerepræsentant udtræder af områdebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i den filial, hvor pågældende medlem er valgt fra. Herefter indtræder suppleanten

5 5 fra samme filial i områdebestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis fortsætte i områdebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af bestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende bestyrelsesmedlem udtræde. Der kan af områdebestyrelsen gives dispensation til et forældrevalgt bestyrelsesmedlem til at fortsætte i områdebestyrelsen, efter at medlemmets barn er udmeldt af filialen, under forudsætning af, at et yngre barn indmeldes i filialen indenfor 3 mdr. efter, at det ældre barn er udmeldt. En medarbejderrepræsentant udtræder af områdebestyrelsen, med virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse eller har modtaget sin opsigelse, hvorefter den suppleant med det højeste stemmetal indtræder. 8 Områdeforældrebestyrelsens konstituering I umiddelbar tilknytning til forældrebestyrelsesvalget i den enkelte filial, indrapporteres navnet på det valgte forældrebestyrelsesmedlem og suppleanten for denne til områdelederen. Områdelederen skal indkalde til det konstituerende møde i områdeforældrebestyrelsen, der skal finde sted inden 8 dage efter det sidste valg indenfor området. På dette førstkommende møde konstituerer områdebestyrelsen sig. Formand og næstformand vælges af og blandt forældrerepræsentanterne i områdebestyrelsen. Områdelederen er sekretær for områdebestyrelsen. Formand og næstformand konstitueres for et år af gangen. FORRETNINGSORDEN 9 Mødevirksomhed Områdebestyrelsen afholder det nødvendige antal møder, som udgagngspunkt 6 møder årligt. Hertil kommer, at forældrerepræsentanten fra den enkelte filial indenfor området skal deltage i valgmødet i den pågældende filial, også i de år, hvor medlemmet ikke er på valg. Formand og områdeleder udformer dagsorden og områdeleder indkalder, i egenskab af sekretær, til møderne. Formanden er mødeleder. På det 1. møde aftales mødeplan for ordinære møder for det kommende ½ år. Områdebestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, dvs. der kun kan træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsesmøder. Et enkelt bestyrelsesmedlem eller flere bestyrelsesmedlemmer kan således ikke træffe beslutninger på områdebestyrelsens vegne uden for bestyrelsesmøder.

6 6 Områdebestyrelsen kan tillægge formanden kompetence til at handle på bestyrelsens vegne, når dette i konkrete sager anses for sagsfremmende. Områdebestyrelsens møder er lukkede dog kan bestyrelsen indkalde andre til at deltage i møderne. Områdeleder er ansvarlig for - at aftale bestyrelsens dagsorden i samarbejde med bestyrelsesformanden, - at sager, der behandles på områdebestyrelsens møder er tilstrækkeligt belyst, og - at der foreligger forslag fra områdelederen. Stk. 5 Dagsorden skal udsendes senest 8 hverdage før mødet. Under punktet Evt. kan intet besluttes. Forslag til dagsorden skal indgives til formand eller områdeleder senest 14 dage før næste møde. Afbud til et bestyrelsesmøde skal så vidt muligt, meddeles områdeleder senest 1 uge før mødets afholdelse. Stk. 6 Formanden godkender og underskriver referatet, som udsendes senest 10 dage efter afholdt møde. Referatet tilsendes bestyrelsens medlemmer og suppleanter. Referatet vil endvidere blive lagt ind på de respektive filialers hjemmesider. Endelig kan forældre med børn i filialen/området og ansatte rekvirere referatet ved henvendelse til områdeleder. 10 Ekstraordinær mødevirksomhed. Yderligere mødevirksomhed afholdes, såfremt formand eller mindst halvdelen af bestyrelsen finder det nødvendigt. Områdebestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede, herunder mindst 1 medarbejderrepræsentant. Områdeleder indkalder til ekstraordinært bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel. Udover dagsorden tilsendes evt. bilag til bestyrelsesmedlemmerne. Formanden er mødeleder. Der udarbejdes referat fra og principielle beslutninger føres til protokol. Referatet udsendes senest 10 dage efter afholdt møde. Gøres i øvrigt tilgængeligt for brugere og andre interesserede efter 9 stk Stemmeret ved bestyrelsesmøder Forældre- og medarbejderrepræsentanter er stemmeberettigede. Områdeleder har ingen stemmeret men har taleret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Områdebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er det formandens stemme, der er udslagsgivende. 12 Områdeforældrebestyrelsens opgaver Det er områdeforældrebestyrelsens opgave at fastsætte principper for daginstitutionens arbejde og principper for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen indenfor de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

7 7 Områdebestyrelsen skal herunder inddrages i processen omkring udarbejdelse, evaluering og opfølgning af den pædagogiske læreplan. Det er områdebestyrelsens overordnede opgave at være med til at sikre samarbejde på tværs af dagtilbuddet, deltage i opbygningen af fælles politikker, kulturer og pædagogiske aktiviteter. Områdeforældrebestyrelsen har indstillingsret og ret til at deltage ved ansættelsen af den daglige leder i filialerne, beliggende indenfor området. Områdeforældrebestyrelsen har indstillingsret til områdelederen ved ansættelsen af fast personale i dagtilbuddet. Områdeforældrebestyrelsen er høringspart i forhold til politiske beslutninger om strukturomlægninger m.v. Der skal i henhold til dagtilbudslovens 15 stk. 1 og 16 b stk. 1 træffes beslutning om evt. at fravælge et sundt frokostmåltid. Dette sker på filialnivea, men områdebesturelsen kan udstikke en retning. I tilknytning hertil kan der på filialniveau i henhold til lovens 17 besluttes, at oprette en forældrearrangeret frokost- og madordning. Områdebestyrelsen godkender efter indstilling fra Områdeleder de overordnede: - Principper for filialerne i områdets virksomhed, herunder mål og strategier - Principper for anvendelse af budgetrammen inden for de mål kommunalbestyrelsen har fastsat. (Eks.: Bestyrelsen har ret til at medvirke i vedtagelsen af principperne for anvendelsen af de beløb, der vedrører bl.a. forplejning, legetøj, materialer, inventar, koloni og diverse udgifter, der har med børn at gøre.) Områdelederen har det overordnede økonomiske, administrative og pædagogiske ansvar for filialerne i området og er ansvarlig for filialernes arbejde over for områdeforældrebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen. Daglig pædagogisk leder har ansvaret for den daglige pædagogiske og personalerelaterede ledelse i den enkelte filial, og det økonomiske ansvar for det af områdelederen uddelegerede budget. 13 Fravalg af et sundt frokostmåltid og oprettelse af en forældrearrangeret frokost- og madordning i en enkelt filial I henhold til dagtilbudslovens 16 b stk. 2, kan et flertal af forældre med børn i en filial indenfor området beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens 16 a stk. 1. Ligeledes kan et flertal af forældre med børn i en filial indenfor området efter dagtilbudslovens 17 stk. 1 og 3 beslutte at oprette en forældrearrangeret frokostordning og/eller madordning. Områdeforældrebestyrelsen kan ikke pålægge en filial at indføre eller opretholde et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens 16 a stk. 1, men kan anmode Kommunalbestyrelsen om at tage stilling til, hvorvidt dagtilbudslovens 16 b stk. 8 skal bringes i anvendelse.

8 8 Områdeforældrebestyrelsen kan ikke pålægge en filial at indføre eller ophøre med en forældrearrangeret frokost- og madordning. Fravalg af et sundt frokostmåltid kan ske på filialens valgmøde efter 4-5, og kræver simpelt flertal blandt alle forældre med børn i den pågældende filial. Forældrene har i overensstemmelse med 6 stk. 1 og 2 én stemme for hvert barn, de har i filialen. Fravalg af et sundt frokostmåltid og proceduren herfor i den enkelte filial sker i overensstemmelse med de af Kommunalbestyrelsen i henhold til dagtilbudslovens 16 b stk. 7 fastsatte retningslinjer. Såfremt Kommunalbestyrelsen i henhold til dagtilbudslovens 16 a stk. 2 har truffet beslutning om, at det sunde frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen, kan der ikke ske fravalg af ordningen efter nærværende bestemmelse jf. dagtilbudslovens 16 b stk Tavshedspligt og underretningspligt Områdeforældrebestyrelsen er omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt. Efter Forvaltningslovens 27 har den, der virker indenfor den offentlige forvaltning, tavshedspligt, når der er tale om oplysninger, der efter loven er betegnet som fortrolige, eller det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningerne for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Der kan fx være tale om enkeltpersoners interesse i, at oplysninger om deres personlige, herunder økonomiske forhold, beskyttes. Brud på tavshedspligten er strafbart, jf. Straffelovens 152 Områdeforældrebestyrelsernes medlemmer er omfattet af bestemmelserne om underretningspligt i henhold til kap. 27 i lov om social service og Socialministeriets bekendtgørelse om underretningspligt overfor kommunen efter lov om social service. 15 Ændring af styrelsesvedtægten Ændringer i styrelsesvedtægten kan kun foretages af Kommunalbestyrelsen efter forudgående indhentet udtalelse hos områdeforældrebestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan ændre styrelsesvedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis områdeforældrebestyrelsen og Kommunalbestyrelsen er enige herom. 16 Ikrafttrædelse Denne vedtægt er godkendt af Kommunalbestyrelsen for Tønder Kommune og træder i kraft Godkendt i Kommunalbestyrelsen d

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune version december 2016 Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune Nuværende styrelsesvedtægt 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde

Læs mere

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune Forslag til ændringer Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune

Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Styrelsesvedtægter for daginstitutioner i Odder Kommune Indhold 1 Formål... 1 2 Forældrebestyrelsen... 2 3 Valg til bestyrelsen... 2 4 Valgbarhed og valgret... 2 5 Udtrædelse af bestyrelsen... 3 6 Bestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Vedtaget i Esbjerg Byråd 04.05.2015 gældende fra 01.08.2015. Redaktionel ændring 27.08.2015. Side 1 af 14 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017

Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsorden for Specialinstitutionen Solen, Vejle Kommune 2016/2017 Forretningsordenen følger Vejle Kommunes styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud /områdeinstitutioner i Fredensborg Kommune Side 1 af 14 Styrelsesvedtægten omfatter kommunale dag-, fritids- og klubtilbud. Fra 2011 er alle kommunale institutioner i Fredensborg

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Vedtaget i Esbjerg Byråd dd.mm.åååå - gældende fra dd.mm.åååå Side 1 af 9 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Struktur og ansvar... 3 3.1

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægt. den selvejende børnehave. Børnehaven Spirehuset

Vedtægt. den selvejende børnehave. Børnehaven Spirehuset Side 1 Vedtægt for den selvejende børnehave Børnehaven Spirehuset Side 2 1 Den selvejende børnehaves navn er: Børnehaven Spirehuset Børnehaven har hjemsted i Vejen Kommune, og beliggende på adressen: Møgelmosevej

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps.

1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. 1/5 28sep16 Vedtægt for Børnehuset Møllevang 1 Lovgrundlag, formål og rammer Børnehuset Møllevang er en privatinstitution med hjemsted i Frederikssund Kommune og drives af TitiBo-gruppen Aps. Privatinstitutionen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år til skolestart, jævnfør

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

SCT. NORBERTS BØRNEHAVE Vestre Engvej 42, 7100 Vejle

SCT. NORBERTS BØRNEHAVE Vestre Engvej 42, 7100 Vejle VEDTÆGT for den private daginstitution Sct. Norberts Børnehave. 1. Den private institutions navn er Sct. Norberts Børnehave. Institutionen er oprettet af Sct. Norberts Skole i henhold til 36a i lov om

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution

VEDTÆGTER for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution VEDTÆGTER for den selvejende institution Husum Fritidsinstitution H u s u m F r i t i d s i n s t i t u t i o n 1. Institutionens navn er Husum Fritidsinstitution. Institutionen har hjemsted i Københavns

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner THISTED KOMMUNE Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner Styrelsesvedtægt for områdeforældrebestyrelser og forældreråd i Thisted Kommune gældende fra 1. maj 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

Børnehuset Novrupvej

Børnehuset Novrupvej 1 Institutionens forankring VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Børnehuset Novrupvej Den selvejende institutions navn er Børnehuset Novrupvej beliggende Novrupvej 8-10, 6705 Esbjerg Ø. Institutionen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Forretningsorden For forældrebestyrelsen i VindMøllen

Forretningsorden For forældrebestyrelsen i VindMøllen Forældrebestyrelsens beføjelser og kompetencer: Forældrebestyrelsen skal have indflydelse på principper for daginstitutionens arbejde samt fastlæggelse af principper for anvendelsen af den tildelte budgetramme

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1

Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelse i alle kommunale dagtilbud... 3 4 Forældrebestyrelsens sammensætning... 4 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Vedtægt for den private institution Vandpytten

Vedtægt for den private institution Vandpytten Vedtægt for den private institution Vandpytten 1. Institutionens navn Stk. 1. Den private institutions navn er Vandpytten, Skatmestervej 8, 3400 Hillerød, cvr. nr. 35420835. Institutionen har hjemsted

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Spirevippen.

Vedtægter for den selvejende institution. Spirevippen. Vedtægter for den selvejende institution. Spirevippen. 1. Institutionens navn Den selvejende institutions navn er Spirevippen. Institutionen har hjemsted i Haderslev Kommune og er beliggende på 2 matrikler,

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske

1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1-strenget Vedtægt for den selvejende institution Georgs Æske 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Georgs Æske, Skansevej 20,A 3400 Hillerød. Institutionen har hjemsted i Hillerød

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle.

Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Forretningsorden for forældrebestyrelsen i Kernehuset Vejle. Udarbejdet efter Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner samt de kommunale fritids- og ungdomsklubber i Vejle Kommune juni 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere