Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette er Nordea. Øgede ambitioner. Årsregnskab"

Transkript

1 Aktiviteter 2004

2 Dette er Nordea Øgede ambitioner Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea koncernen har næsten 11 mio. nordiske Årsregnskab Nordea anvender i stigende grad internettet til kommunikation med aktionærer og investorer. Al væsentlig information om Nordea koncernen kan findes på koncernens hjemmesider. Dette er et resume af Nordeas publikation Annual Review Nordeas Annual Report 2004 er den formelle årsrapport, der er revideret af Nordeas revisorer og indeholder hele regnskabet og noterne, bestyrelsens beretning og pengestrømsopgørelsen. Nordeas Annual Review 2004 er en gennemgang af forretningsudviklingen i Nordea koncernen i Resumeet udgives på engelsk og på de fire nordiske sprog. Det er tilgængeligt på internettet og kan fås ved henvendelse i Nordeas filialer. Regnskaber i 2005 Nordea offentliggør følgende regnskaber i 2005: 1. kvartal 27. april 2. kvartal 24. august 3. kvartal 26. oktober kunder og filialer. Nordea koncernen er blandt verdens førende inden for e-banking med 4 mio. e-kunder. Nordea er noteret på fondsbørserne i Stockholm, Helsinki og København. Investor Relations SE Stockholm, Sverige Hjemmeside Alle regnskaber og pressemeddelelser er tilgængelige på internettet på Regnskaber fra Nordea koncernen kan bestilles via Investor Relations. Layout: Aqvilo Produktion: Market Support Foto: Magnus Bergstrøm, Per Myrehed Tryk: GraphX A/S Vi har leveret, hvad vi lovede, og har opfyldt vores mål. Vi er nået langt i vores bestræbelser på at skabe løbende resultatforbedringer. På trods af svære markedsvilkår med voksende konkurrence står vi godt rustet til at udnytte vækstmuligheder. Vi har derfor hævet vores ambitionsniveau og justeret vores finansielle mål i overensstemmelse hermed et succesrigt år for Nordea For Nordea var 2004 et succesrigt år. For andet år i træk leverede vi et samlet afkast til aktionærerne blandt de tre bedste i den gruppe af europæiske banker, vi normalt sammenligner os med. Vores samlede indtægter steg 1 pct. eller 3 pct., hvis der ses bort fra engangsposter i Dette på trods af et stort konkurrencepres. Omkostningerne faldt 5 pct. Tab og hensættelser var tæt på nul, hvilket afspejler Nordeas konservative risikoprofil og den høje kvalitet i udlånsporteføljen. Det ordinære resultat og årets resultat steg henholdsvis 26 pct. og 28 pct. På baggrund af vores forbedrede finansielle resultater og i tråd med vores udbyttepolitik foreslår bestyrelsen et udbytte pr. aktie på EUR 0,28 for pct. højere end sidste års udbytte. Opfyldelse af prioriteter og finansielle mål fra 2002 I 2002 oplevede vi, at en tilbagegang i resultaterne, og skuffelse blandt investorerne førte til et fald i vores aktiekurs. Vi opstillede en række topprioriteter for resultatforbedringer på kort sigt, herunder kvalitet og stabilitet i indtjeningen, effektiv kapitalanvendelse og forbedret kreditkvalitet. Samtidig blev der sat stærk fokus på omkostningsstyring og reduktion af kompleksitet i hele organisationen. Den overordnede overskrift for alle aktiviteter har været fokus, hastighed og præstation. Siden da har Nordea indført nye og forbedrede forretningsmodeller for Life & Pensions og Investment Banking, og vi har solgt vores skadesforsikringsvirksomhed, hvilket har medført et betydeligt fald i indtjeningsvolatiliteten. Vores fokus på kernevirksomheden har også betydet frasalg af ejendomme og andre væsentlige aktiver, som ikke hører til vores kernevirksomhed. Kundetilfredsheden er steget i de mest attraktive kundesegmenter, og Nordea har generelt set flere tilfredse kunder end nogensinde Vi har øget den ikke-balanceførte aktivitet og indført rammer for økonomisk kapital, som bidrager til en mere effektiv kapitalanvendelse. Nordea har tilbagekøbt egne aktier for EUR 1,2 mia. og udbetalt udbytte på EUR 1,4 mia. i 2003 og Vores udlånsportefølje er mere end 90 pct. nordisk, tab og hensættelser falder, og omkostningerne er reduceret med 7 pct. i nominelle tal i forhold til Og alle vores interessenter har belønnet os. Kundetilfredsheden er steget i de mest attraktive kundesegmenter, og Nordea har generelt set flere tilfredse kunder end nogensinde. Tilfredsheden og motivationen blandt vores medarbejdere er øget, Nordeas omdømme er inde i en positiv udvikling, og investorer, analytikere og medierne ser nu, at vores samlede afkast til aktionærerne ligger i den øvre kvartil i vores europæiske sammenligningsgruppe. Det er godt, og det er endnu en god grund til og et stærkt fundament for at blive endnu bedre. 2 Nordea koncernen

3 Øgede ambitioner Konkurrencen i den finansielle sektor bliver mere og mere intens, og der bliver mindre plads til gennemsnitsaktører. I dette meget konkurrenceprægede marked er nøglen til fremgang at kunne udnytte sine styrker, mestre omstilling og bevare fokus og hastighed. Vi skal fokusere på indtægtsvækst ved at være tæt på markedet og kunderne og gennem teamwork og øget kundeorientering. Og det er, hvad omstilling drejer sig om: fokus, hastighed og i sidste ende præstation. Nu hvor vi har leveret, hvad vi har lovet, og opfyldt vores mål, forventer vi selv, at vi kan gøre det endnu bedre. For at nå et højere præstationsniveau er det altid nødvendigt at øge sine ambitioner og mål. Og det har vi gjort. Vores strategiske retning og forsigtige omkostningsog risikostyring fortsætter uændret, men vi har hævet vores ambitionsniveau. Lars G Nordström Koncernchef Den overordnede ambition er at opnå førende positioner på alle de nordiske markeder og at etablere en europæisk platform i udvalgte markeder og segmenter. Målet er at øge vores egenkapitalforrentning gradvist til topniveauet for sammenlignelige europæiske banker gennem indtægtsvækst, uændrede omkostninger og ved at returnere overskydende kapital til aktionærerne. Nye finansielle mål Det nye ambitionsniveau er afspejlet i følgende nye finansielle mål: Samlet afkast til aktionærerne i den øvre kvartil af vores europæiske sammenligningsgruppe Egenkapitalforrentning på over 15 pct. i 2005 og 17 pct. eller på linje med toppen i nordisk sammenligningsgruppe fra 2007 Samme omkostningsniveau i 2007 som i 2004 Løbende forbedring af omkostningsprocenten som et støttemål Vi har hævet vores mål for egenkapitalforrentning med 3 procentpoint og forlænget vores mål om uændrede omkostninger med tre år. Selvom det er en udfordring, så er det klart inden for rækkevidde. Indtægtsvækst og uændrede omkostninger For at vi skal nå vores mere ambitiøse mål, kræver det den rette strategiske retning og de rigtige holdninger. Samtidig er der mange udfordringer for den nordiske finansielle sektor. Sektoren er præget af overkapacitet, lavt renteniveau og skarp konkurrence. Det nordiske marked er stærkt afhængigt af den overordnede makroøkonomiske udvikling, herunder erhvervslivets investeringer, forbrugertilliden og udviklingen på boligmarkederne. Men der er også vækstmuligheder på de nordiske markeder: forventninger om stabil BNP-vækst, langsigtet vækst inden for forskellige opsparingsformer, vækst i forbrugslån, og alt i alt er der opsving på de finansielle markeder. Nordea har konkurrencemæssige fordele i dette scenario med udfordringer og muligheder. En af Nordeas største styrker er vores store kundeunderlag på 11 mio. privatpersoner og virksomheder. Vi har det stærkeste distributionsnet i Norden med filialer, førende netbanktjenester og telefonservices. Derudover har vi stordriftsfordele, som afspejles i vores samlede aktiver på EUR 276 mia., EUR 131 mia. i kapital under forvaltning og EUR 21,8 mia. i markedsværdi. Så det er grundlæggende et spørgsmål om at høste alle fordelene ved vores mange styrker. Næsten alt, hvad vi gør, kan vi gøre endnu bedre Vi har sat øget fokus på vores salg og produktinnovation. Vores mål er at mestre omstilling ved at forbedre vores forandringskapacitet og fortsætte med at reducere kompleksitet. Vores fokus er ganske enkelt at løfte Nordea til det nye ambitionsniveau Vores fokus er ganske enkelt at løfte Nordea til det nye ambitionsniveau. Jeg siger dette vel vidende, at vi allerede har opnået resultater i de sidste par år, og jeg vil gerne takke alle kolleger i hele koncernen for deres store indsats og bidrag til at nå disse resultater. På vegne af alle i koncernen kan jeg forsikre jer om, at vi vil leve op til udfordringen. Og næsten alt, hvad vi gør, kan vi gøre endnu bedre. Venlig hilsen Lars G Nordström 4 Nordea koncernen

4 Nye finansielle mål Nordea-aktien I november 2004 præsenterede Nordea nye finansielle mål for Disse mål afspejler Nordeas nye ambitionsniveau, der tager sigte på at opnå førende positioner på alle nordiske markeder, at etablere europæiske platforme på udvalgte markeder og segmenter og at fokusere på indtægtsvækst og samtidig holde omkostningerne uændrede for at sikre en lønsomhed på linje med toppen i den nordiske sammenligningsgruppe. Samlet afkast til aktionærerne Nordeas overordnede finansielle mål er at skabe værdi for aktionærerne på niveau med de fem bedste ud af 20 sammenlignelige banker i Norden og Europa målt på det samlede afkast til aktionærerne. Egenkapitalforrentning Høj egenkapitalforrentning er en vigtig indikator for værdiskabelse. Nordea prioriterer lønsomhed forud for vækst, og målet er at opnå en solidt funderet egenkapitalforrentning på over 15 pct. fra 2005 og over 17 pct. eller på linje med toppen i den nordiske sammenligningsgruppe fra Indtil 2004 blev egenkapitalforrentningen beregnet, som om goodwill blev afskrevet over egenkapitalen. Fra 1. januar 2005 gælder IFRS 3, og goodwill indgår i egenkapitalen. En egenkapitalforrentning på 15 pct. i henhold til IFRS svarer til 18 pct. efter den tidligere metode. Omkostninger I efteråret 2002 fik omkostningseffektivitet topprioritet. Målet var at fastholde omkostningerne fra 2002 uændret i 2003 og Det blev nået i 2004 med 5 pct. lavere omkostninger end i 2003 og 7 pct. lavere end i Omkostningsstyring og reduceret kompleksitet har stadig topprioritet, og ambitionerne er hævet. Nordea vil fastholde omkostningsniveauet fra 2004 uændret i Omkostningsprocent Omkostningsprocenten er et supplerende nøgletal, der primært anvendes i styringen af de løbende interne forbedringsprocesser. På koncernniveau vil Nordea løbende forbedre omkostningsprocenten, som i 2004 var 60 pct. i forhold til 63 pct. i Kapitalstrukturpolitik Nordea tilstræber at fastholde en fleksibel kapitalstruktur og samtidig returnere overskydende kapital til aktionærerne. Udbyttet skal normalt overstige 40 pct. af årets resultat. Der foreslås en udbytteprocent for 2004 på 40 pct. (48 pct. for 2003). Effektiv kapitalanvendelse vil bidrage til, at lønsomhedsmålet nås og til værdiskabelse for aktionærerne. Det er Nordeas mål at have en kernekapitalprocent på over 6,5 og en solvensprocent på minimum 9. Udbyttebetaling og tilbagekøb af egne aktier anvendes i kapitalstyringen. Ultimo 2004 var Nordeas kernekapitalprocent 7,3 (7,3 ultimo 2003). Nøgletal Tidligere mål Nyt mål Samlet afkast til Nr. 3 Nr. 3 En placering i den øvre kvartil af den En placering i den øvre kvartil af den aktionærerne, pct. europæiske gruppe af sammenlignelige europæiske gruppe af sammenlignelige banker banker Egenkapitalforrentning, pct. 15,0* 17,4* > 15,0 pct. ekskl. goodwill > 15 pct. i 2005 og > 17 pct. eller på linje med toppen i den nordiske gruppe af sammenlignelige banker fra 2007 efter IFRS-metoden Egenkapitalforrentning (IFRS), pct. 12,2* 14,5* Omkostninger, EUR mio Samme omkostningsniveau som i 2002 Samme omkostningsniveau i 2007 som i 2004 Tab og hensættelser, pct. 0,25 0,02 > 0,40 pct. af gennemsnitlige lån og Intet nyt mål garantier over en konjunkturperiode Supplerende nøgletal Omkostningsprocent < 55 pct. fra 2005 Løbende forbedring Kapitalstrukturpolitik Udbytteprocent > 40 pct. af årets resultat > 40 pct. af årets resultat Kernekapitalprocent 7,3 7,3 > 6,5 pct. > 6,5 ptc. * Eksklusive skatteaktiv 3. kvartal 2003 og justeret for nedskrivningen på ejendomme ultimo 2003 og gevinsten ved salg af ejendomme i Nordeas markedsværdi var EUR 21,8 mia. ultimo 2004, og Nordea-aktien er en af de mest likvide i Norden. Internationale aktionærers ejerandel er steget gennem året. Det samlede afkast til aktionærerne i 2004 var 29,8 pct. Der foreslås udbetalt udbytte på EUR 0,28 (0,25) pr. aktie. Aktionær- og udbyttepolitik Det er Nordeas overordnede finansielle mål at skabe værdi for aktionærerne på niveau med den øvre kvartil af gruppen af sammenlignelige europæiske finansielle virksomheder. Det samlede afkast til aktionærerne realiseres gennem vækst i markedsværdi pr. aktie samt udbytte. Værdien skal øges gennem en satsning på at skabe solidt funderet indtægtsvækst og fortsat omkostningseffektivitet. Overskydende kapital vil blive returneret til aktionærerne. Nordea fører en høj udbyttepolitik. Målet er, at den samlede udbyttebetaling vil udgøre mere end 40 pct. af årets resultat. Nordea sikrer en konkurrencedygtig og forudsigelig udbyttebetaling. Der foreslås en udbytteprocent for 2004 på 40 pct. Samlet afkast til aktionærerne Det samlede afkast til aktionærerne i 2004 var 29,8 pct. (47,9 pct. i 2003). I 2004 var Nordea nummer tre blandt sammenlignelige banker målt på det samlede afkast til aktionærerne (også nummer tre i 2003). Det gennemsnitlige samlede afkast til aktionærerne i sammenligningsgruppen var 18,7 pct. i Udviklingen i aktiekursen i 2004 Nordeas markedsværdi ultimo 2004 var EUR 21,8 mia. i forhold til EUR 17,5 mia. ultimo Målt på markedsværdi var Nordea den femte største virksomhed i Norden og den største blandt nordiske finanskoncerner. I løbet af året steg Nordea-aktiens kurs på fondsbørsen i Stockholm med 24,1 pct. fra SEK 54,00 den 30. december 2003 til SEK 67,00 den 30. december Dagskurserne noteret for Nordea-aktien i 2004 (lukkekursen på fondsbørsen i Stockholm) lå mellem SEK 48,70 og SEK 67,75. SX40 Financials-indekset på fondsbørsen i Stockholm steg 22,3 pct., og Dow Jones STOXXindekset over europæiske banker steg 10,3 pct. Nordea-aktien er noteret på fondsbørserne i Stockholm (i SEK), Helsinki (EUR) og København (DKK). En handelsenhed svarer til 500 aktier. Tilbagekøb af egne aktier Den 22. marts 2004 gennemførte Nordea tilbagekøbet af egne aktier i henhold til bemyndigelsen fra den ordinære generalforsamling og bestyrelsens beslutning af 29. oktober I alt 145 mio. aktier, eller ca. 5 pct. af det samlede antal aktier i selskabet, blev tilbagekøbt. I overensstemmelse med den bemyndigelse, der blev givet på den ordinære generalforsamling 31. marts 2004, besluttede bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) 27. oktober 2004 at genoptage sit tilbagekøbsprogram og tilbagekøbe op til 139 mio. af selskabets egne aktier (svarende til ca. 5 pct. af samtlige aktier i selskabet). Formålet med købet er at returnere kapital til selskabets aktionærer og derved bidrage til en mere effektiv anvendelse af selskabets midler. Indvirkningen af tilbagekøbet på selskabets resultat pr. aktie og egenkapitalforrentning ventes at være positiv. Information om tilbagekøb af egne aktier findes på Aktionærer Med omkring noterede aktionærer ultimo 2004 er Nordeas aktionærbase en af de største blandt alle nordiske virksomheder. Nordea har ca aktionærer i Danmark, i Finland og i Sverige. Den største enkeltstående aktionær er den svenske stat med en ejerandel på 19,8 pct. ultimo året. Den 13. januar 2005 offentliggjorde den svenske stat, at den vil sælge aktier i Nordea for at bevare sin ejerandel uændret i forhold til situationen, før det nuværende tilbagekøbsprogram startede 27. oktober 2004, hvor staten ejede 19,5 pct. af aktierne i Nordea. 6 Nordea koncernen

5 2004 i sammendrag Operationel resultatopgørelse Januar Nordea tager yderligere skridt for at forenkle sin juridiske struktur og blive et europæisk selskab. Moderselskabet Nordea AB (publ) modtager banklicens og skifter dermed navn til Nordea Bank AB (publ) 30. januar Februar Nordeas salg af fast ejendom fortsætter med salget af yderligere ejendomme i Finland. Marts Nordea outsourcer håndteringen af papirbaserede betalinger som følge af faldende efterspørgsel efter disse. Den langsigtede aftale reducerer omkostningerne og bevarer samtidig serviceydelsen. Nordea gennemfører tilbagekøbet af egne aktier i henhold til bestyrelsens beslutning af 29. oktober I alt 145 mio. aktier, eller ca. 5 pct. af det samlede antal aktier i selskabet tilbagekøbes. April Med salget af centralt beliggende ejendomme i erhvervsområder i Finland, Norge og Sverige fuldfører Nordea salget af sin portefølje af fast ejendom. Herefter ejer Nordea ikke længere større ejendomme. Nordeas resultat for 1. kvartal viser en stigning i ordinært resultat på 52 pct. og mere end en fordobling af periodens resultat. Juni Nordea outsourcer sin inkassovirksomhed i Sverige i tråd med strategien om at fokusere på kerneaktiviteterne. Nordea sælger 17 pct. af Bankgirot og reducerer dermed sin ejerandel til 10 pct. i overensstemmelse med de betingelser, EU-Kommissionen stillede, da Nordea købte Postgirot. August Nordea og Standard & Poor's underskriver en eksklusivaftale, som giver Nordeas kunder adgang til den bredeste og mest omfattende selskabsanalyse på det nordiske marked. Aftalen er den første af sin art i verden. Nordeas resultat for 2. kvartal viser en stigning i ordinært resultat på 15 pct. og en stigning i periodens resultat på 64 pct. September Nordea modtager global pris inden for e-banking fra magasinet The Banker, som begrunder sit valg med, at Nordeas netbanktjenester er de mest anvendte i verden med de fleste transaktioner og en stabil vækst i netbankkunder. Nordea offentliggør planer om at omdanne Nordea Liv I (tidligere Livia) i Sverige til et aktieselskab og beder forsikringstagerne om at stemme for omdannelsen til aktieselskab. Nordea gør sin Retail Banking-organisation mere nordisk og udnævner Peter Schütze til chef for Retail Banking og Frans Lindelöw til souschef for Retail Banking. Nordea udnævner to nye medlemmer til koncernledelsen: Lena Eriksson og Frans Lindelöw. Oktober Nordeas resultat for 3. kvartal viser en stigning i ordinært resultat på 15 pct. og en stigning i priodens resultat på 15 pct. Bestyrelsen for Nordea Bank AB (publ) beslutter inden for rammerne af den bemyndigelse, der blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, at genoptage tilbagekøbsprogrammet og tilbagekøber op til 139 mio. stk. af sine egne aktier (svarende til ca. 5 pct. af det samlede antal aktier). November Financial News, den førende ugentlige avis for europæiske børsfolk og kapitalforvaltere, udnævner Nordea til årets nordiske kapitalforvalter. Nordea reviderer sine finansielle mål med vægt på løbende forbedring og uændrede omkostninger til og med December Antallet af Nordea-kunder, der bruger elektroniske tjenester, passerer 4 mio. Ændring EUR mio pct. Nettorenteindtægter Gebyrer og provisionsindtægter, netto Handelsindtjening Andre indtægter Indtægter i alt Personaleudgifter Overskudsdelingsordninger Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før tab og hensættelser Tab og hensættelser, netto Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Af- og nedskrivninger på goodwill Ordinært resultat Salg af og nedskrivninger på ejendomme, netto Skat Minoritetsinteresser 3-2 Årets resultat Nøgletal Resultat pr. aktie, EUR 0,69 0,51 Børskurs 1, EUR 7,43 5,95 Egenkapital pr. aktie 1,2,EUR 4,59 4,28 Cirkulerende mængde aktier 1,2, mio Egenkapitalforrentning eksklusive goodwill 3 20,2 16,7 Egenkapitalforrentning 15,7 12,3 Udlån 1, EUR mia Indlån mv. 1, EUR mia Egenkapital 1,2, EUR mia Aktiver i alt 1, EUR mia Kapital under forvaltning 1, EUR mia Omkostningsprocent, bank Omkostningsprocent eksklusive indtægter fra investeringsvirksomhed Kernekapitalprocent 1 7,3 7,3 Solvensprocent 1 9,5 9,3 Risikovægtede aktiver 1, EUR mia Antal medarbejdere (omregnet til fuldtid) Ultimo. 2 Det samlede antal registrerede aktier var mio. (31. dec. 2003: mio.). Den samlede beholdning af egne aktier i Nordea Bank AB (publ) var 111,7 mio. (31. dec. 2003: 81,6 mio.). En nedsættelse af aktiekapitalen ved annullering af de tilbagekøbte aktier blev registreret 26. oktober Nedsættelsen blev gennemført ved annullering uden vederlag af de 81,6 mio. aktier, der blev tilbagekøbt i Den gennemsnitlige beholdning af egne aktier kvartal 2004 var 129 mio. (1.-4. kvartal 2003: 53 mio.). Det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier kvartal 2004 var mio. (1.-4. kvartal 2003: mio.). Udnyttelse er ikke relevant. 3 Periodens resultat før minoritetsinteresser og af- og nedskrivninger på goodwill i pct. af gennemsnitlig egenkapital (pr. kvartal). Gennemsnitlig egenkapital er inklusive minoritetsinteresser og eksklusive al resterende goodwill. 4 Udgifter i alt i forhold til indtægter i alt, indre værdis metode og indtægter fra investeringsvirksomhed, bank. 8 Nordea koncernen

6 Stærkt resultat i 2004 Årets resultat steg 28 pct. til et rekordniveau på EUR mio. (EUR mio. i 2003) Ordinært resultat steg 26 pct. til EUR mio. (EUR mio.) De samlede indtægter steg 1 pct. til EUR mio. (EUR mio.), en stigning på 3 pct. på et sammenligneligt grundlag Vækst i forretningsomfanget inden for alle forretningsområder Samlede omkostninger faldt 5 pct. Resultat pr. aktie rekordhøjt på EUR 0,69 (EUR 0,51) Egenkapitalforrentning (eksklusive goodwill) 20,2 pct. (16,7 pct.) Forslag om 12 pct. højere udbytte på EUR 0,28 (EUR 0,25), svarende til en udbytteprocent på 40 Sammenfatning 2004 Ordinært resultat steg 26 pct. sammenlignet med 2003 til EUR mio. Årets resultat steg 28 pct. til EUR mio., hvilket er et rekordresultat for Nordea. Stærkt salg i både privat- og erhvervskundesegmentet havde en positiv indvirkning på indtægterne. De samlede indtægter steg 1 pct. Øget forretningsomfang og aktiv balancestyring mere end opvejede den negative indvirkning af den lavere korte rente på indlånsmarginalerne og den øget konkurrencesituation. Eksklusive engangsindtægter i 2003 steg de samlede indtægter i 2004 med 3 pct. Yderligere effektivitetsgevinster blev opnået, og omkostningerne blev reduceret 5 pct. Tab og hensættelser blev stærkt reduceret, og kreditkvaliteten generelt anses for at være god. Indtægter Nettorenteindtægter steg 4 pct. til EUR mio., hvilket afspejler et større forretningsomfang på de fleste områder. Realkreditudlån til privatkunder steg betydeligt, og forretningsomfanget voksede 15 pct. til EUR 56 mia. Nordea har øget sin markedsandel inden for realkreditudlån på alle de nordiske markeder bortset fra Finland. Forbrugslån til privatkunder steg 8 pct. til EUR 17 mia. Udlån til små og mellemstore erhvervskunder steg 8 pct. til EUR 59 mia. Almindelige udlån til store erhvervskunder var stabile. De samlede udlån steg med 11 pct. til EUR 161 mia. Øget priskonkurrence og en forbedring i kundernes kreditværdighed havde en negativ indvirkning på udlånsmarginalerne i alle segmenter, selv om marginalerne var stabile i 4. kvartal. Indlån steg med 9 pct. til EUR 104 mia. Den faldende korte rente havde en negativ indvirkning på indlånsmarginalerne i forhold til sidste år. Effekten blev begrænset af den aktive balancestyring relateret til retailkundeindlån. Ultimo året var omkring EUR 19 mia. blevet afdækket, svarende til ca. 2/3 af disse kunders indlånsomfang. Den samlede positive nettoindvirkning på nettorenteindtægter i 2004 er ca. EUR 50 mio. i forhold til Nettogebyrer og provisionsindtægter steg 10 pct. til EUR mio. Gebyrer fra indlån og betalingsformidling steg 5 pct. til EUR 800 mio., hvilket afspejler vækst i antallet af betalingstransaktioner, især kortbetalinger. Årets resultat steg 28 pct. til EUR mio., hvilket er et rekordresultat for Nordea Gebyrer og provisionsindtægter fra værdipapirhandel steg 50 pct. til EUR 161 mio. som følge af stigende aktiemarkeder. Provisionsindtægter fra kapitalforvaltning steg 10 pct. til EUR 516 mio. Kapital under forvaltning steg 16 pct. til EUR 130,6 mia. Handelsindtjeningen faldt 15 pct. til EUR 481 mio. Et meget stærkt 1. kvartal understøttet af vækst i forretningsomfanget inden for alle segmenter blev efterfulgt af faldende handelsindtjening i 2. og 3. kvartal som følge af lavere kundeaktivitet og lav volatilitet på de finansielle markeder. I 4. kvartal voksede kundeaktiviteten på alle produktområder, og handelsindtjeningen steg. Andre indtægter faldt med 59 pct. til EUR 90 mio. I tråd med strategien om at fokusere på kerneaktiviteterne foretog Nordea i 2003 en række salg. Det medførte engangsgevinster på EUR 110 mio. og dermed en stigning i andre indtægter det år. Udgifter De samlede udgifter faldt fortsat og blev reduceret med 5 pct. til EUR mio., hvilket var klart bedre end det erklærede mål om uændrede omkostninger i forhold til Personaleudgifter faldt 10 pct. til EUR mio. De underliggende personaleudgifter justeret for omstruktureringsomkostninger, variable lønninger, valutakursudsving og outsourcing blev reduceret med 6 pct. I 2004 blev antallet af ansatte omregnet til fuldtidsmedarbejdere reduceret med 1.745, heraf 220 som følge af outsourcing. Andre udgifter lå stabilt på EUR mio. Underliggende andre udgifter blev reduceret med 2 pct. Outsourcing af visse aktiviteter uden for kerneområderne medførte et fald i personaleudgifter og en stigning i andre udgifter. Udgifterne til it steg således med 8 pct. til EUR 440 mio. De samlede it-relaterede udgifter faldt med 2 pct. i Udgifter til markedsføring steg 15 pct. i 2004 til EUR 94 mio. som følge af intensiveret markedsføring hovedsageligt over for privatkunder. Udgifter til husleje og lokaler steg 5 pct. til EUR 340 mio. Det inkluderer hensættelser til fremtidig leje af tomme lokaler som følge af reduktionen i antallet af medarbejdere og en mere effektiv udnyttelse af kontorlokaler. Andre udgifter inklusive rejseudgifter, konsulenter mv. faldt 7 pct. til EUR 470 mio. Som følge af resultatforbedringen udgjorde hensættelsen til overskudsdelingsordningen EUR 60 mio. i 2004 i forhold til EUR 46 mio. i Tab og hensættelser Tab og hensættelser udgjorde EUR 27 mio. i forhold til EUR 363 mio. i Tab og hensættelser svarede til 0,02 pct. af udlån og garantier. Kreditkvaliteten generelt anses for at være god. Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank, udgjorde EUR 8 mio. mod EUR 170 mio. i Livsforsikring Ordinært resultat fra livsforsikringsvirksomhed steg 21 pct. til EUR 180 mio., hvilket afspejler den positive indvirkning af den ændrede forretningsmodel for Life & Pensions. Resultatet af livsforsikringsvirksomhed har været stabilt på et højt niveau igennem året. Præmier steg 10 pct. i forhold til Indre værdis metode Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder faldt 16 pct. til EUR 48 mio. Ejendomsporteføljen Med salget af centralt beliggende ejendomme i erhvervsområder i Finland, Norge og Sverige i 2. kvartal fuldførte Nordea salget af sin portefølje af fast ejendom. En gevinst på EUR 300 mio. var afspejlet i regnskabet for 2. kvartal I 4. kvartal 2003 indgik en nedskrivning på EUR 115 mio. Nordea ejer nu ingen større ejendomme. Skat Den effektive skatteprocent blev 25,8 pct. i forhold til 12,1 pct. i I 2003 blev skatteprocenten sat ned med det udskudte skatteaktiv på EUR 300 mio. som følge af forandringen i koncernens juridiske struktur, hvorved der opstod et skattemæssigt underskud i Nordea Bank Finland. Årets resultat Årets resultat udgjorde EUR mio. svarende til EUR 0,69 pr. aktie og en egenkapitalforrentning på 20,2 pct. (eksklusive goodwill). Justeret for effekten af gevinst ved salg af ejendomme i 2. kvartal var resultat pr. aktie EUR 0,58, og egenkapitalforrentningen var 17,4 pct. (eksklusive goodwill). 10 Nordea koncernen

7 Resultater i forretningsområder Retail Banking har kundeansvar for privatkunder og de fleste erhvervskunder i Nordea og udvikler, sælger og distribuerer et bredt spektrum af finansielle produkter og serviceydelser. Corporate and Institutional Banking leverer et bredt udbud af produkter og serviceydelser til Nordeas største erhvervskunder samt institutionelle kunder. Corporate and Institutional Banking har ansvar for kunderelationerne til erhvervskunder, der er noteret på de vigtigste børser, og fx kunder med en ekstern kreditrating samt shipping-, offshore- og olieselskaber og finansielle institutioner. Nordeas aktiviteter i Polen og de baltiske lande er en del af Corporate and Institutional Banking. Asset Management & Life omfatter koncernens aktiviteter inden for institutionel kapitalforvaltning, liv og pension, investeringsforeninger og fonde, private banking samt markedet for privat opsparing generelt. Forretningsområder EUR mio. Retail Corporate and Asset Manage- Group Koncern- I alt Banking Institutional ment & Life Treasury funktioner Banking og elimineringer Asset Mgmt Life Kundeansvarlige enheder: Nettorenteindtægter Andre indtægter Indtægter i alt inkl. allokeringer heraf allokeringer Udgifter inkl. allokeringer heraf allokeringer Tab og hensættelser Indre værdis metode Resultat før indtægter fra investeringsvirksomhed og forsikring Indtægter fra investeringsvirksomhed, bank Ordinært resultat, livsforsikring Af- og nedskrivninger på goodwill Ordinært resultat 2004: Ordinært resultat 2003: Egenkapitalforrentning Omkostningsprocent, bank Anden information, EUR mia. Aktiver i alt Udlån Indlån Investeringsudgifter, EUR mio Afskrivninger, EUR mio Produktresultat 2004: Produktresultat 2003: Baseret på den nye organisation med virkning fra 1. oktober 2004, herunder flytning af Polen og Baltikum fra Retail Banking til Corporate and Institutional Banking. Sammenligningstallene er tilpasset i overensstemmelse hermed. 12 Nordea koncernen

8 Nordeas markeder, kunder og produkter De nordiske lande er Nordeas hjemmemarked, hvor Nordea tilbyder et bredt spektrum af finansielle produkter og serviceydelser til privatkunder, erhvervskunder, institutionelle kunder og den offentlige sektor. Østersøregionen er Nordeas nye hjemmemarked. Nordea har i dag aktiviteter i alle de baltiske lande, i Polen og i Rusland. I Polen og de baltiske lande driver Nordeas filialer forretning under Nordeavaremærket, og aktiviteterne er 100 pct. ejet af Nordea. I Rusland ejer Nordea 26,4 pct. af aktierne i International Moscow Bank (IMB). Uden for Norden og Østersøregionen har Nordea aktiviteter, der understøtter kernekunderne gennem egne enheder eller partnere. Nordea er en førende international shippingbank. Nordeas kundeunderlag Nordea har 10 mio. privatkunder og ca. en mio. erhvervskunder. Mere end 50 pct. af husholdningerne i Norden er kunder i Nordea, og Nordea er blandt de førende nordiske erhvervsbanker. Mere end 50 pct. af husholdningerne i Norden er kunder i Nordea I Polen og de tre baltiske lande betjener Nordea mere end kunder gennem et filialnet på 67 filialer. Heraf er privatkunder og erhvervskunder. Nordea giver sine kunder et klart værditilbud: Bredt udvalg af finansielle produkter og kundeløsninger, der tilfører merværdi gennem innovation Kundeorienteret virksomhed med stærke kunderelationer, der 'gør det muligt' Bekvem og nem adgang gennem mange distributionskanaler; førende position inden for brug af e-bankløsninger Fair og gennemsigtige markedspriser, der styrker kundeloyalitet og kunderelationer Effektiv, pålidelig og ansvarlig drift af forretningen Distribution Nordeas distributionsstrategi er baseret på tilgængelighed, bekvemmelighed og mange distributionskanaler. Målet er at optimere samspillet mellem Nordeas distributionskanaler og dermed øge salget af produkter til eksisterende kunder. Nordea har filialer i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Kunderne betjenes endvidere gennem Nordeas netbankløsninger og telefonbank. Personlig rådgivning om komplicerede økonomiske spørgsmål gives af bankrådgivere og formuespecialister tilpasset den enkeltes behov. Nordeas kunder foretager hovedsagelig deres daglige bankforretninger gennem Netbank eller telefonbanken. Her betaler de fx regninger, handler værdipapirer og forespørger på saldi. Kunderne kan købe produkter såsom kort og netbankaftaler gennem telefonbanken og Netbank. De kan også få information om produkter, priser, fordelsprogram osv. gennem Netbank. Ønsker kunderne personlig rådgivning om komplicerede økonomiske spørgsmål, står bankrådgivere og formuespecialister til rådighed. Privatkunder Kundefokus og forbedret kundetilfredshed har topprioritet i Nordea. Banken tilbyder et gennemsigtigt fordelsprogram med forskellige service- og prisniveauer. Jo flere forretninger kunderne samler hos Nordea, jo bedre priser og service får de. Fx tilbydes fordelskunder en personlig rådgiver. Fordelsprogrammet har resulteret i forbedret kundekontakt og styring af kunderelationer. 14 Nordea koncernen

9 Fordelsprogrammet har været en stor succes, og i 2004 blev fordelsprogrammet udviklet yderligere. Programmer for unge er blevet opdateret. Endvidere er der foretaget forbedringer for at tiltrække seniorsegmentet. Kundetilfredshed Kundetilfredsheden måles hvert år. Den årlige undersøgelse af kundetilfredsheden, der blev gennemført i 2. kvartal 2004, viste samlet set et godt resultat. Kundetilfredsheden blandt privatkunder steg i Sverige, Norge og Danmark og var uændret i Finland. Kundetilfredsheden blandt mindre og mellemstore erhvervskunder steg i Danmark og Finland, var uændret i Sverige og faldt i Norge. Kundetilfredsheden steg også i de baltiske lande. I Polen blev kundetilfredsheden målt for første gang i Produktudbud Produktudbuddet til privatkunder omfatter bl.a. realkreditlån, forbrugslån og et bredt udbud af opsparingsprodukter, herunder livsforsikringsog pensionsprodukter. Nordea har siden midten af 1990'erne konstant øget sin markedsandel på realkreditområdet. Nordeas konkurrencefordel består i et omfattende produktudbud og en række salgs- og rådgivningsværktøjer, der bliver introduceret i hele banken. De personlige bankrådgivere har indgående kendskab til den enkelte kundes behov og til de finansielle løsninger. Nordea er den førende bank inden for opsparingsog investeringsprodukter i Norden. Ud over traditionelle opsparingskonti tilbyder Nordea sine privatkunder et fuldt produktudbud omfattende alt lige fra traditionelle investeringsforeninger til strukturerede produkter, livsforsikring og formueforvaltning. Små og mellemstore erhvervskunder Nordea har små og mellemstore erhvervskunder. Erhvervskunderne er segmenteret på baggrund af behov og forretningsvolumen. De største kunder inden for segmentet betjenes af specialiserede erhvervsrådgivere i særlige kompetencecentre, som er etableret i alle de nordiske lande. Mellemstore erhvervskunder betjenes af erhvervsrådgivere. Værditilbuddet til mellemstore virksomheder er ved at blive forbedret. Den service, hvor særligt uddannede erhvervsrådgivere tilbyder kvalificeret rådgivning til virksomheder, videreudvikles og sikrer dermed høj kompetence i kundeservicen og god udnyttelse af Nordeas filialnet. I betjeningen af mindre erhvervskunder gøres der udstrakt brug af bankens netbankløsninger og telefonbank. Produktudbud Produktudbuddet til små og mellemstore erhvervskunder omfatter bl.a. realkreditlån, cash management, produkter fra Nordea Markets, fx valutaprodukter og corporate finance, og netbankløsninger. Nordea har netbankkunder blandt virksomheder. E-betaling, e-identifikation og e-signatur er vigtige værktøjer i servicen til små og mellemstore erhvervskunder. Der er et stort potentiale inden for e-faktura mellem virksomheder, idet knap 1 mia. fakturaer hvert år sendes mellem virksomheder i Norden med store omkostninger. Nordea er den eneste bank med en pan-nordisk netbankløsning. Kombineret med det store kundeunderlag gør det Nordea til en stærk partner for modtagere og afsendere af fakturaer. Store erhvervskunder Nordea har en stærk position i Norden blandt store virksomheder og har omfattende kunderelationer med de største nordiske erhvervskunder. Ud over at betjene store nordiske erhvervskunder retter Nordea sig i stigende grad mod nye kunder i udvalgte sektorer uden for Norden. Disse kunder befinder sig i sektorer, hvor Nordea har en stor viden om områder som energi, papir og teleselskaber. Nordea vil udnytte sin kompetence inden for disse sektorer og samtidig trække på bankens internationale enheder. Shipping Den internationale shipping- og off-shoreindustri er et fokusområde for Nordea og en sektor, hvor Nordea har opnået en førende international position var et rekordår, hvor stærke fundamentale forhold kombineret med et meget likvidt bankmarked har medført en generel stigning i kundernes investerings- og refinansieringsaktiviteter. Nordea har arrangeret nye transaktioner for mere end EUR 16 mia. i Finansielle institutioner Nordeas kundebase inden for segmentet finansielle institutioner omfatter 150 nordiske finansielle institutioner, 100 internationale finansielle institutioner og 750 banker. Finansielle institutioner er et fokusområde for Nordea og udgør et stort potentiale for øget indtjening med begrænset anvendelse af kapital. Sektoren er kendetegnet af et højt niveau for produktinnovation og hurtige strukturelle markedsforandringer. Produktudbuddet omfatter bl.a. depot og afvikling, produkter fra Markets, cash management og institutionel kapitalforvaltning. Nordea har en stærk position i Norden blandt store virksomheder og har omfattende kunderelationer med de største nordiske erhvervskunder Lancering af nye produkter og koncepter, løbende styrkelse af kompetencerne inden for strukturerede produkter, herunder aktiederivater, rådgivning, værdipapirudlån og forbedrede serviceydelser inden for balancestyring er afgørende for at kunne betjene kunderne og fastholde Nordeas stærke markedsposition. 16 Nordea koncernen

10 Peter Schütze Medlem af koncernledelsen Landechef i Danmark Nordisk og lokal Nordeas realkreditselskab, Nordea Kredit, er blevet tildelt topkarakteren AAA af det internationale kreditvurderingsinstitut Standard & Poor's Nordeas mission er at gøre det muligt. Ved at tilbyde let tilgængelige og konkurrencedygtige finansielle services og løsninger hjælper vi vores kunder med at nå deres mål. Vores bagvedliggende produktion er nordisk, mens vi er personlige og lokale i kundebetjeningen - vi tænker nordisk og agerer lokalt. Nye tilbud til boligejere Nordea var først i Danmark med at tilbyde kunder med etårige rentetilpasningslån individuel overvågning af deres lån kunder, som har valgt fast rente, har i flere år nydt godt af, at Nordea har holdt øje med, om der var en økonomisk gevinst ved at omlægge deres realkreditlån. Rentegarantilån var en anden nyhed, hvor man nyder gavn af det lave renteniveau og samtidig får et loft over, hvor meget renten kan stige. En plan for formuen Formuerådgivning skal sikre kunderne den optimale sammensætning af aktiverne dvs. pensionsopsparing, frie midler og eventuelt bolig. De voksende friværdier i boliger, forskellige offentlige og private pensionsordninger samt frie midler gør det for mange vanskeligt at skabe overblik over formueforholdene i dag og i fremtiden. For at understøtte rådgivningen har Nordea udviklet et nyt værktøj til brug i rådgivningen af kunderne. Det nye værktøj kombinerer formue, risikovillighed og mål. Hermed kan der sættes tal på, hvad der skal til for at realisere drømmene. I Nordea har mere end kunder modtaget rådgivning om deres samlede formue i Nordea Prioritet Har man friværdi i boligen, kan Nordea Prioritet være en billigere og mere fleksibel løsning end boliglån eller realkreditlån. Nordea Prioritet består af et lån og en indlånskonto, hvor renten er den samme på begge konti. Dermed betaler man kun for det, man bruger. Indlånskontoen kan også bruges som lønkonto. Fra 1. februar 2005 kan der også optages Nordea Prioritet i andelsboliger. 13-tal til Nordea Kredit Nordeas realkreditselskab, Nordea Kredit, er blevet tildelt topkarakteren AAA af det internationale kreditvurderingsinstitut Standard & Poor's. Nordea Kredit udsteder realkreditlån til både private og erhverv. E-handel med valuta Erhvervskunderne har taget den elektroniske valutahandel til sig. I fjerde kvartal 2004 foretog de 62 pct. flere valutatransaktioner end i samme kvartal året før. Hver fjerde valutahandel gennemføres nu via e-markets. Cash management over grænser Stadig flere virksomheder vælger Nordea til at håndtere betalinger og styring af likviditet på tværs af landegrænser. Et omfattende net af eksperter i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt Nordeas repræsentationer i 21 lande uden for Norden rådgiver om mulighederne. 18 Nordea koncernen

11 Ordinær generalforsamling Aktionærerne i Nordea Bank AB (publ) indkaldes hermed til ordinær generalforsamling fredag 8. april 2005 Generalforsamlingen afholdes kl svensk tid i Aula Magna, Stockholms Universitet, Frescativägen 10, Stockholm. Aktionærerne kan også deltage i generalforsamlingen via satellitforbindelse kl finsk tid i Messukeskus, Messuaukio 1, Helsinki kl dansk tid i Bella Center, Center Boulevard 5, København Registrering af deltagere i generalforsamlingen slutter, når generalforsamlingen begynder. Generalforsamlingslokalerne åbner kl lokal tid i Stockholm og København samt kl lokal tid i Helsinki. Henholdsvis kl i København og Stockholm og kl i Helsinki holder koncernledelsen informationsmøde og besvarer spørgsmål fra aktionærerne. Fælles instruktioner til samtlige aktionærer Aktionærer, som ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest 29. marts 2005 være indført i aktiebogen, som føres af VPC AB i Sverige. Følgende aktionærer skal derfor midlertidigt omregistrere deres aktier til eget navn i VPC AB i Sverige for at få adgang til generalforsamlingen: Instruktioner til indehavere af aktier registreret i Værdipapircentralen i Danmark Begæring om omregistrering i eget navn og tilmelding til generalforsamlingen skal ske senest 23. marts 2005 kl dansk tid til en af Nordea Bank Danmarks filialer eller til Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, H.H., Postboks 850, 0900 København C, på telefon eller telefax eller via internettet på adressen Ved omregistreringen skal oplyses såvel navnet på det kontoførende institut, hvor aktionærens aktier ligger, som depotnummeret. Aktionærer, hvis aktier er registreret i aktionærens eget navn i VPC AB i Sverige, kan tilmelde sig generalforsamlingen senere, dog senest 4. april 2005 kl dansk tid på ovennævnte måde. Udbytte og afregningsdag På den ordinære generalforsamling vil bestyrelsen foreslå et udbytte på EUR 0,28 pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 40 pct. af årets resultat. Det svarer til en stigning på 12 pct. eller EUR 0,03 pr. aktie. Den foreslåede afregningsdag for udbyttebetalingen er 13. april 2005, og udbyttebetalingen ventes at ske 20. april Nordea-aktien handles ex udbytte fra 11. april. Aktionærer, hvis aktier er under forvaltning i Sverige Aktionærer, som er indehavere af FDR-aktiedepotbeviser i Finland Aktionærer, som er indehavere af aktier registreret i Værdipapircentralen i Danmark En sådan omregistrering skal være foretaget hos VPC AB i Sverige senest 29. marts Dette indebærer, at aktionæren skal underrette sit forvaltningssted herom i god tid inden nævnte dato. 20

Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater. Dette er Nordea. Årsregnskab. Resuméet udgives. på engelsk og på de. fire nordiske sprog.

Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater. Dette er Nordea. Årsregnskab. Resuméet udgives. på engelsk og på de. fire nordiske sprog. Nordea i 2003 Dette er Nordea Øget fokus og hastighed skabte forbedrede resultater Resuméet udgives på engelsk og på de fire nordiske sprog. Det er tilgængeligt på internettet og kan fås ved henvendelse

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Forbedret resultat i 4. kvartai Ordinært resultat steg med 12 pct. De samlede indtægter steg med 4 pct.; højere nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003

Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 20. august 2003 Kvartalsrapport 2. kvartal 2003 Forbedrede resultater i 2. kvartal Ordinært resultat steg 52 pct. til EUR 579 mio. (EUR 380 mio. i 1. kvartal) De samlede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 10. februar 2009 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Solide resultater trods hastig økonomisk afmatning Indtægter steg 4 pct. til EUR 8.200 mio. ( 2007: EUR 7.886 mio.) Nettorenteindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 24. april Kvartalsrapport 1. kvartal Nordea leverer i henhold til planen Koncernchef Christian Clausens kommentar til resultatet: Nordea har leveret i henhold til

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. oktober 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Solid kundeaktivitet, men finansiel uro påvirker resultatet Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 23. oktober 2008 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Stærke resultater under ekstreme markedsforhold Indtægter steg 4 pct. til EUR 5.949 mio. (EUR 5.744 mio. i 1.-3.

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 18. juli 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Stærke indtægter og solid omkostningsstyring Koncernchef Christian Clausens kommentar til rapporten: - Vi har fastholdt

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011

Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. juli 2011 Kvartalsrapport 2. kvartal 2011 Ordinært resultat for 1. halvår steg 21 pct. til EUR 1.952 mio. (DKK 14,6 mia.) Koncernchef Christian Clausens kommentar

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank.

Så er der igen gået et år, siden jeg sidst aflagde beretning om, hvordan det går i Danske Bank. 1 Danske Banks generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Kære aktionærer, Så er der igen gået et år, siden jeg sidst

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskabet kan downloades fra www.sparnord.dk, hvor der også findes en webbaseret udgave. ÅRSREGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTA, VISION OG VÆRDIER... BESTYRELSE OG DIREKTION...... HOVEDTAL FRA KONCERNEN... KONCERNBERETNING... CORPORATE GOVERNANCE... AKTIONÆRFORHOLD... BONUSPROGRAMMER... KVALITETSREGNSKAB...

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

kapitalforhold fra Interim report first quarter 2014. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende.

kapitalforhold fra Interim report first quarter 2014. I tilfælde af uoverensstemmelser er den engelske version gældende. LEDELSESBERETNING LEDELSESBERETNING Hovedtal Danske Bank koncernen 3 3 Executive summary 4 4 Eksekvering af af strategien 6 6 Forventninger til til 2014 9 9 Regnskabsberetning 10 10 FORRETNINGSENHEDERERROR!

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen

Årsrapport 2014. Sydbank-koncernen Årsrapport 2014 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2014 Karen Frøsig administrerende direktør Sydbank leverer det bedste resultat siden 2007, og det er tilfredsstillende at se, at Sydbanks plan for

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport 2014 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab

Læs mere