Struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune"

Transkript

1 Forslag til Struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune Indledning Forord Byrådet besluttede i 2008 at indlede en debat om strukturen for kommunens dagtilbud og skoler. Anledningen var et ønske om at undersøge, om en ændret struktur kunne give et større økonomisk råderum. Da børne og undervisningsudvalget fastlagde de nærmere retningslinjer for debatten blev hensynet til børn og unges udvikling, de pædagogiske muligheder og betydningen for lokalsamfundene også fremhævet. Tanken var, at en ændret struktur også skulle befordre et fagligt bedre pædagogisk tilbud, skabe bedre trivsel og fremme børnenes udvikling i det hele taget. Strukturdebatten blev ikke sat i gang for at spare penge på børne og ungeområdet. Det har gennem hele processen været understreget, at en ændret struktur er en nulsumsløsning, hvor de økonomiske fordele ved en omstrukturering skal holdes inden for skoler og dagtilbud. Formålet er altså at sikre børnene et bedre tilbud for de økonomiske midler, der er til rådighed. Perspektivet for strukturdebatten er det lange sigt det er tyve år siden, strukturen sidst blev ændret kommunens budgetter fastlægges år for år. Budgetterne har betydning for, hvordan strukturen kan realiseres; men det gælder også under den nuværende struktur. Derfor er eventuelle ændringer, som vil følge af kommunens budget for 2011, ikke en del af dette høringsmateriale. Som et resultat af strukturdebatten besluttede Byrådet i juni 2010, at Distriktsmodellen skal bruges til at organisere skolerne og dagtilbuddene i fem geografiske distrikter med hver én skole og én daginstitution, som så har en række afdelinger placeret på forskellige adresser. Dette høringsmateriale er et forslag til en konkret udmøntning af Byrådets beslutning. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 1

2 Oversigt over materialets indhold INDLEDNING...1 Forord...1 Oversigt over materialets indhold...2 Formalia og tidsplan for høringen...3 Målet med ændringerne i strukturen...4 Målet med Børne og Ungeområdet...4 Hvad skal opnås med distriktsmodellen?...4 Højere grad af faglighed... 4 Bedre ledelse... 5 Bedre økonomi... 5 Evaluering...6 Distriktsmodellen overordnet...6 SKOLEOMRÅDET...9 Beskrivelse af distrikterne...9 Distrikt Nord Vest...9 Distrikt Midt...9 Distrikt Nord Øst...9 Distrikt Vest...10 Distrikt Syd...10 Den nye skolestruktur og overgangen til den...10 Børne og forældreperspektivet...11 Hvor skal jeg gå i skole? Hvordan med transport? Hvordan med forældreindflydelsen? Leder og medarbejderperspektivet...13 Lærere og SFO personale Ledere Det økonomiske perspektiv...16 Økonomisk overslag løn til nuværende og kommende ledergruppe Tidsplan for gennemførelse af en distriktsstruktur skoler...19 Elever og forældre Lederne Skolebestyrelse Medarbejdere DAGTILBUDSOMRÅDET Beskrivelse af distrikterne...20 Distrikt Nord Vest...20 Distrikt Midt...20 Distrikt Nord Øst...20 Distrikt Vest...21 Distrikt Syd...21 Den nye daginstitutionsstruktur og overgangen til den...21 Børne og forældreperspektivet...21 Hvor skal jeg gå i børnehave? Hvordan med forældreindflydelsen? Leder og medarbejderperspektivet...22 Pædagogiske personale Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 2

3 Ledere Det økonomiske perspektiv...26 Økonomisk overslag løn til nuværende og kommende ledergruppe Samarbejdet med de selvejende daginstitutioner...28 Tidsplan for gennemførelse af en distriktsstruktur daginstitutioner...29 SPECIALISEREDE TILBUD OG ANDRE TILBUD TIL BØRN OG UNGE Den nye strukturs betydning...30 BILAG Bilag 1: Udkast til styrelsesvedtægt for dagtilbud Bilag 2: Udkast til styrelsesvedtægt for skoler Bilag 3: Udkast til Bilag til styrelsesvedtægt for skoler Formalia og tidsplan for høringen Når to eller flere skoler sammenlægges til en ny samlet skole med et skoledistrikt og flere undervisningssteder, sker det formelt ved, at de tidligere skoler nedlægges. Samtidig oprettes en ny skole med geografisk adskilte undervisningssteder i de nedlagte skolers bygninger. Indførelse af distriktsmodellen vil betyde, at de tolv nuværende skoler med egen bestyrelse og eget skoledistrikt nedlægges, og umiddelbart efter etableres fem nye skoler med aktiviteter fordelt i afdelinger på flere adresser. Derfor skal denne høringsproces følge folkeskolelovens bestemmelser om nedlæggelse af skoler. Dagtilbudsområdet er ikke på samme måde som skoleområdet lovgivningsmæssigt reguleret, hvad angår nedlæggelser eller sammenlægning af daginstitutioner. For at bevare klarhed og for at signalere, at børne og ungeområdet betragtes som et sammenhængende forløb, følges tidsfristerne fra folkeskoleloven dog også hvad angår kommunens dagtilbud. Det giver følgende tidsplan for høringsprocessen: 12. oktober Høringsmaterialet offentliggøres og udsendes 24. november, kl Offentligt informations og debatmøde i Kongrescentret 8. december Høringsfristen udløber. Hvis der er kommet indsigelser mod forslaget i høringsperioden, skal der lægges en frist på yderligere fire uger. 5. januar 2011 Fire ugers fristen ved indsigelser udløber Slutningen af januar Starten af februar Børne og Undervisningsudvalget behandler forslag og høringssvar Økonomiudvalg og Byråd behandler forslaget til ny struktur Gennemførelsen af selve strukturændringen kan formelt set først forberedes efter Byrådets beslutning i februar. Længere nede i høringsmaterialet beskrives en tidsplan for implementeringen af strukturændringerne for henholdsvis skoler (side 19) og daginstitutioner (side 29). Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 3

4 Målet med ændringerne i strukturen Målet med Børne- og Ungeområdet Overordnet skal organiseringen af kommunens dagtilbud og skoler ske efter lovgivningens bestemmelser, og under hensyntagen til at organiseringen understøtter kommunens Børne og Ungepolitik. Derfor er det overordnede mål med den nye struktur, at den skal være rammen og grundlaget for: at alle børn og unge i Ringsted Kommune får de bedst mulige opvækstvilkår og udviklingsmuligheder. Målet er, at børnene og de unge udvikler sig til livsduelige voksne, der efter bedste evne kan tage vare på sig selv og bidrage til de fællesskaber, de er en del af (fra Ringsted Kommunes Børne og Ungepolitik) Børnene, forældrene, medarbejderne og andre interesserede udarbejdede i løbet af vinteren 2009 en række konkretiseringer af Børne og Ungepolitikken. Generelt ønskede de, at skoler og dagtilbud skal organiseres på en måde, der skaber det størst mulige faglige udbytte og den højeste grad af trivsel for det enkelte barn. På kommunens hjemmeside kan man læse mere om resultatet af strukturdebattens interessenthøringer. Hvad skal opnås med distriktsmodellen? Det er forvaltningens vurdering, at distriktsmodellen vil befordre tre mål, som alle vil have en positiv effekt på ovenstående værdier om, at børnene trives, udvikler sig og lærer noget i skoler og dagtilbud: Højere grad af faglighed For skoleområdet har regeringens "Folkeskolens Rejsehold" hvis formål var at finde forbedringsforslag til at styrke fagligheden peget på at større organisatoriske enheder er befordrende for fagligheden. Større enheder giver således større faglige miljøer og bedre mulighed for at opbygge særlige ekspertiser. I finansministeriets rapport om specialundervisning i folkeskolen blev der peget på, at der i mindre pædagogiske enheder er en række barrierer for mere inklusion. Generelt set er der en tendens til at mindre enheder udskiller flere børn til særlige ordninger end større enheder, der har volumen til at gøre en indsats selv. Finansministeriets rapport angiver som en væsentlig årsag, at der i de mindre enheder sker en udtynding af den specialpædagogiske ekspertise. Det almenpædagogiske område kan ikke trække på intern specialpædagogisk kompetence, da de medarbejdere, som skal bære denne kompetence ikke findes i daginstitutionen eller på skolen. De er søgt ind i de faglige miljøer, hvor de kan bruge kompetencen sammen med ligesindede. Distriktsmodellen skal derfor have den effekt: At den faglige del af de pædagogiske aktiviteter og undervisningen styrkes. Det betyder, at alle børns og unges udbytte af de pædagogiske aktiviteter og undervisningen bliver større fordi: - De møder fagligt veluddannede pædagoger og lærere, da især lærerne ikke behøver at undervise i mange fag. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 4

5 - Pædagogerne og lærerne er en del af et fagligt fællesskab, hvor man kan drøfte faglige udfordringer i relation til de konkrete børn fagdidaktikken styrkes - Det pædagogiske miljø har kompetence til at hjælpe børn i vanskeligheder og til at opbygge inkluderende læringsmiljøer, som gør at færre børn kommer i vanskeligheder. - Det bliver muligt at etablere interne ordninger for børn, der er i lignende vanskeligheder i og med at gruppen af børn er større. - Stærke faglige miljøer tiltrækker fagligt interesserede medarbejdere. Dette gælder også de faglige miljøer, som specialiserer sig i fx indskolingspædagogik. - Det bliver muligt at tilrettelægge pædagogiske aktiviteter og undervise inden for det faglige felt, man som medarbejder brænder for. - Der er et større økonomisk volumen i den enkelte skole eller daginstitution som gør, at ledelsen kan styre strategisk mod specifikke faglige områder, fx gennem målrettet efteruddannelse eller særlige indkøb af udstyr. - Der er større mulighed for fleksibilitet, når lederen råder over en bredt sammensat medarbejdergruppe, som tilsammen udgør en alsidig faglig kompetenceprofil. Bedre ledelse "Væksthus for ledelse", som er en sammenslutning af Kommunernes Landsforening, de faglige organisationer og Danske Regioner, peger på, at god ledelse er en afgørende faktor for det pædagogiske tilbud i daginstitutioner og skoler. Det er især behovet for at kunne lede i et langsigtet perspektiv strategisk ledelse som er påkrævet. Der argumenteres for, at jo mindre enheden er, desto mindre tid er der til egentlige ledelsesopgaver, da lederen må tage sig af mange praktiske ting og ofte også er tvunget til at have børnetimer / undervisning. Distriktsmodellen er i høj grad en fusion af ledelse, som skal have den effekt, At den samlede ledelse af kommunens daginstitutioner og skoler professionaliseres og styrkes Det betyder, at forældre, børn og medarbejdere oplever en tydeligere og mere kompetent ledelse fordi: - Skolelederen og daginstitutionslederen har mere tid til ledelse. - Der opbygges teamledelse i modsætning til solistledelse. Teamledelse vil bedre kunne reflektere over og håndtere de udfordringer, som er og kommer. - Lederen får et større ledelsesrum, så det bliver muligt at lede strategisk, fx. gennem ansættelser, investeringer, interessentinddragelse, efteruddannelse og lignende strategiske aktiviteter. Bedre økonomi En af grundene til at gå i gang med en omstrukturering af skoler og dagtilbud var, at flere pegede på potentialet i at etablere større organisatoriske enheder for at få et større økonomisk råderum. Især på skoleområdet var det tydeligt, da nogle skoler havde klasser med kun 5 til 10 elever. Men også fra daginstitutionsområdet blev der flere gange meldt, at det var svært at få tingene til at hænge sammen økonomisk. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 5

6 Selv om ærindet i Ringsted ikke har været at finde egentlige besparelser, er det vigtigt hele tiden at sørge for, at der indenfor de afsatte ressourcer, skabes mest muligt værdi for børnene. Derfor kan det tredje mål med distriktsmodellen formuleres til At der skabes et økonomisk råderum for skoler og dagtilbud Det betyder, at skoler og daginstitutioner oplever bedre rammer for at prioritere den løbende udvikling af den faglige kvalitet, fordi: - Flere børn betyder mulighed for fleksibelt at kunne danne hold af en passende størrelse. - Der vil være stordriftfordele i de administrative funktioner, fx gennem en reduktion af fysiske sekretariater. Evaluering De forventede resultater af distriktsmodellen (højere grad af faglighed, bedre ledelse, bedre økonomi) skal løbende evalueres med henblik på at kunne justere indsatserne undervejs, hvis de viser sig at være uhensigtsmæssige. Der vil derfor som en del af implementeringsplanen opbygges et egentligt evalueringsdesign, der på forskellige niveauer løbende holder øje med, om målene nås. Ligesom distriktsmodellen har en række fordele, er der naturligvis også ulemper forbundet med omlægning til denne model. Fx vil der være udfordringer i den omstilling, hvor ledergruppen skal fungere på en ny måde. Ligeledes vil der være en udfordring i forhold til børn og forældre, hvor det er vigtigt at undgå, at der skabes unødig usikkerhed om, på hvilken fysisk afdeling barnet skal gå i skole/dagtilbud. Også udfordringerne vil der blive fulgt op på i evalueringen. Distriktsmodellen overordnet Distriktsmodellen er karakteriseret ved: - At skoler og dagtilbud organiseres ens i fem geografiske distrikter. - At hvert distrikt består af én skole med en række afdelinger og én daginstitution med en række afdelinger. - At hver af skolens afdelinger har mindst indskoling (BH kl. 3.kl). Derudover vælger skolen selv, hvilke undervisningstilbud, der afvikles hvor. - At der i hver fysisk afdeling etableres et afdelingsråd af forældrerepræsentanter. I hver skole og i hver daginstitution etableres henholdsvis en skolebestyrelse og en forældrebestyrelse, som består af formændene for afdelingsrådene. I skolerne vil forældrebestyrelsen desuden bestå af et antal direkte valgte forældrerepræsentanter. - At hver af de fem skoler og de fem daginstitutioner har en leder og at hver afdeling har en daglig leder, som refererer til skole / daginstitutionslederen. - Det er Byrådets kompetence at oprette og nedlægge afdelinger i distrikterne. Nedlægning af en afdeling skal for skolernes vedkommende ske efter folkeskolelovens regler om høring og tidsfrister m.v. ifm. skolelukninger. Indtil videre betegnes de fem geografiske distrikter og skoler/dagtilbud heri med verdenshjørnernes navne. Når strukturen er lagt endelig fast kan skoler, dagtilbud og fysi Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 6

7 ske afdelinger få passende navne. De fem distrikter følger med en enkelt undtagelse de nuværende overbygningsdistrikter for skolerne. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 7

8 Distrikt Nord Vest består af alle de skoler og daginstitutioner, der i dag ligger i Benløse Skoles overbygningsdistrikt. Distrikt Nord Øst består af alle de skoler og daginstitutioner, der i dag ligger i Vigersted Skoles overbygningsdistrikt. Distrikt Midt består af skolen og alle de daginstitutioner, der i dag ligger i Valdemarskolens distrikt. Distrikt Vest består af alle skoler og daginstitutioner, der i dag ligger i Dagmarskolens og Kildeskolens distrikter. Distrikt Syd består af alle daginistitutioner og skoler, der i dag ligger i Nordbakkeskolens, Sdr. Parkskolens og Vetterslev Høm skoles distrikter. De enkelte distrikter er nærmere beskrevet på side 9 for først skolernes vedkommende og dernæst på side 20 for daginstitutionernes vedkommende. Dagplejen, Sct. Bends Børnehave, Ådalskolen, Baneskolen, Nebs Møllegård, Heldagsskolen og Ungdomsskolen er ikke omfattet af distriktsmodellen. Det betyder, at de bevarer deres nuværende ledelse og forældrerepræsentation Centerklasserne, specialklasserækken, Blå Stue og 10. klassecentret er delvist omfattet af distriktsmodellen. Dette er nærmere beskrevet under gennemgangen af de fem distrikter. Forholdene omkring distriktsmodellen og de specialiserede tilbud i Ringsted Kommune i øvrigt er nærmere beskrevet på side 30 Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 8

9 Skoleområdet Beskrivelse af distrikterne Hvis distriktsmodellen var gældende i skoleåret 2010/2011, ville skolerne se således ud i forhold til børn, medarbejdere, budget m.v.: Distrikt Nord-Vest "Nord Vestskolen" vil modtage elever fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Benløse Skole, Asgårdskolen og Allindelille Skole. Skolen vil få tre afdelinger som er beliggende i de hidtidige skolers bygninger, dvs. på: Præstevejen 19, Skeevej 25 og Smålodsvej 20. I afdelingen på Smålodsvej vil skolen få en centerklasse for børn med sproglig og motorisk handicap, lige som Asgårdsskolen har det i dag. Skolen vil få ca. 875 elever (inklusive børn ude fra i centerklassen) og ca. 190 medarbejdere til undervisning og SFO. Det årlige budget vil udgøre kr. 53,9 mill til distriktsskolen og kr. 33,2 mill. til centerklassen. Skolen vil blive ledet af en skoleleder, tre daglige ledere og en leder af centerklasserne. Skolelederen vil samarbejde med en bestyrelse bestående af tre formænd fra afdelingsrådene, en forældrerepræsentant fra centerklasserne, tre forældre valgt direkte, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. I skolens tre afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i skolebestyrelsens beslutninger. Distrikt Midt "Midtskolen" vil modtage elever fra de områder, som i dag er Valdemarskolens skoledistrikt. Skolen vil få én afdeling som er beliggende i den hidtidige skoles bygninger, dvs. på Skolevej 9. Skolen vil få ca. 849 elever og ca. 120 medarbejdere til undervisning og SFO. Det årlige budget vil udgøre kr. 46,3 mill. Skolen vil blive ledet af en skoleleder og en daglig leder. Skolelederen vil samarbejde med en bestyrelse bestående af fem forældre valgt direkte, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Distrikt Nord-Øst "Nord Østskolen" vil modtage elever fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Søholmskolen, Vigersted Skole og Kværkeby Skole. Skolen vil få tre afdelinger som er beliggende i de hidtidige skolers bygninger, dvs. på: Skjoldenæsvej 70, Ågerupvej 1 og Kværkebyvej 2B. I afdelingen på Ågerupvej 1 vil skolen få en A klasse for børn med autisme, lige som Vigersted Skole har det i dag. Skolen vil få ca. 595 elever (inklusive børn ude fra i A klassen) og ca. 100 medarbejdere til undervisning og SFO. Det årlige budget vil udgøre kr. 37,1 mill til distriktsskolen og kr. 10,1 mill. til A klassen. Skolen vil blive ledet af en skoleleder, tre daglige ledere og en leder af A klassen. Skolelederen vil samarbejde med en bestyrelse bestående af tre formænd fra afdelingsrådene, en forældrerepræsentant fra A klassen, tre forældre valgt direkte, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 9

10 I skolens tre afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i skolebestyrelsens beslutninger. Distrikt Vest "Vestskolen" vil modtage elever fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Dagmarskolen og Kildeskolen. Skolen vil få to afdelinger som er beliggende i de hidtidige skolers bygninger, dvs. på: Vestervej 11 og Gyrstinge Bygade 34. I afdelingen på Vestervej vil skolen få en specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, lige som Dagmarskolen har det i dag. Skolen vil få ca. 689 elever (inklusive børn i specialklasserne) og ca. 100 medarbejdere til undervisning og SFO. Det årlige budget vil udgøre kr. 42,2 mill i alt. Skolen vil blive ledet af en skoleleder, to daglige ledere og en leder af specialklasserne. Skolelederen vil samarbejde med en bestyrelse bestående af to formænd fra afdelingsrådene, en forældrerepræsentant fra specialklasserne, fire forældre valgt direkte, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. I skolens to afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i skolebestyrelsens beslutninger. Distrikt Syd "Sydskolen" vil modtage elever fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Nordbakkeskolen, Vetterslev Høm Skole og Sdr. Parkskolen. Skolen vil få tre afdelinger som er beliggende i de hidtidige skolers bygninger, dvs. på: Ahorn Allé 48, Farendløsevej 20 og Næstvedvej 349B. I afdelingen på Ahorn Allé vil skolen få en centerklasse for børn med hørehandicap og kommunens 10. klassecenter, lige som Sdr. Parkskolen har det i dag. Skolen vil få ca. 821 elever (inklusive børn ude fra i centerklassen) og ca. 155 medarbejdere til undervisning og SFO. Det årlige budget vil udgøre kr. 37,9 mill til distriktsskolen, kr. 5,7 mill til 10. klassecentret og kr. 16,6 mill. til centerklassen. Skolen vil blive ledet af en skoleleder, tre daglige ledere, en leder af 10. klassecentret og en leder af centerklasserne. Skolelederen vil samarbejde med en bestyrelse bestående af tre formænd fra afdelingsrådene, en forældrerepræsentant fra centerklasserne, tre forældre valgt direkte, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. I skolens tre afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i skolebestyrelsens beslutninger. Den nye skolestruktur og overgangen til den Nedenfor beskrives hvordan forvaltningen forestiller sig at implementeringen af den nye struktur vil være for skolerne. Beskrivelsen er lavet på baggrund af inspiration fra andre kommuner, vurdering af hvad der vil være hensigtsmæssigt for børn, forældre og personale, lovgivning og aftaler på området, samt de drøftelser, der er foregået i Børne og undervisningsudvalget og Byrådet. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 10

11 Børne- og forældreperspektivet Hvor skal jeg gå i skole? Den nye struktur betyder som nævnt, at hver skole kan bestå af flere fysiske afdelinger. Barnet indskrives på skolen, men skal modtage undervisning i én af disse afdelinger. For børn og forældre vil det have stor betydning hvilken afdeling, barnet konkret skal gå i. Det er vigtigt for både børn og forældre, at der ikke er usikkerhed om, hvor det enkelte barn skal gå i skole. Lovgivningsmæssigt må man imidlertid ikke lave administrative skoledistrikter og på forhånd fast definere, at børn bosiddende i et afgrænset område går i en bestemt afdeling. Det vil dog være sådan, at det overordnede princip i Ringsted vil være, at der skal tages hensyn til den enkelte families egne ønsker og til, hvilken afdeling, der ligger tættest på hjemmet. For at undgå unødig utryghed i indkøringsfasen, er det planen at skoleårene 2010/2011 og 2011 /2012 gennemføres uden ændringer for eleverne og forældrene. Det forudsættes således, at eleverne i denne periode modtager undervisning det samme sted som nu. Dog vil eleverne fra Nordbakkeskolen allerede fra den 1/8 11 fortsætte deres skolegang på Sdr. Parkskolen i stedet for som nu på Dagmarskolen. Indskrivning af nye elever til skolestart august 2012 sker på to fastlagte dage i december Eleverne indskrives i den nye distriktsskole og undervisningen vil i indskolingsperioden (børnehaveklasse 3. klasse) finde sted i en af afdelingerne. Også i forhold til de børn, som allerede går i skole, vil der i princippet kunne ske ændringer af deres undervisningssted. Bl.a. fordi skolerne selv kan vælge, hvorvidt der skal være undervisning i 4. til 7. klassetrin på de enkelte afdelinger. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan den nærmere fordeling af eleverne mellem den enkeltes skoles fysiske afdeling skal foregå. Som nævnt vil det være vigtige principper, at der tages hensyn til forældrenes ønsker og til hvilken fysiske afdeling, der ligger tættest på hjemmet. Samtidig vil der blive lagt vægt på, at elever og forældre tidligst muligt og senest d. 1. februar 2012 orienteres om, hvor elevernes undervisning pr. 1. august 2012 finder sted, hvis skolebestyrelse og ledelsen på de nye skoler beslutter, at der skal ske ændringer heri. Der vil blive nedsat et udvalg, som nærmere skal beskrive, hvordan dette kan foregå. Erfaringer fra kommuner med lignende skolestrukturer vil blive inddraget i dette arbejde. Hvordan med transport? De bestemmelser, der er fastlagt i folkeskolelovens 26, vil også være gældende i den nye distriktsstruktur. Det betyder, at kommunen skal sørge for befordring mellem skolen og hjemmet eller dettes nærhed af a. børn, der har længere skolevej end o 2½ km i børnehaveklasse og på klassetrin o 6 km på klassetrin o 7 km på klassetrin o 9 km i 10 klasse b. børn, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 11

12 I praksis vil "skolen" i ovenstående betyde den afdeling, hvor eleven modtager undervisning. Da der ikke er børn, som flytter undervisningssted, før skoleåret , vil det først være herfra, at der eventuelt vil være et øget antal børn, for hvem kommunen sikrer befordring. Hvordan med forældreindflydelsen? I den nye struktur vil forældreindflydelsen tage flere former. De kendte med deltagelse i klassens forældregruppe, forældremøder, sociale arrangementer osv. kan fortsætte som i dag. Omkring den mere formelle indflydelse på skolens liv vil der ske ændringer. Det er et ønske fra Byrådet, at fastholde nærdemokratiet og forældredeltagelsen, og derfor indføres der særskilte afdelingsråd ved hvert undervisningssted. Afdelingsrådenes opgaver og beføjelser omfatter høring over skolebestyrelsens forslag til principper for den samlede skoles virksomhed og afdelingens budget m.v. De nuværende skolebestyrelser på de 12 skoler fortsætter deres arbejde frem til skolebestyrelsesvalget foråret 2012 (forskudte valg til skolebestyrelse) med tiltrædelse d. 1. august Det forskudte valg afholdes jf. gældende bekendtgørelse og styrelsesvedtægten. Pr. 1. august 2011 omdefineres skolebestyrelserne til afdelingsråd. Afdelingsrådenes formænd, indgår i den pr. 1. august 2011 nyetablerede skolebestyrelse sammen med medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter jf. styrelsesvedtægten og de af undervisningsministeriet fastlagte regler. Øvrige skolebestyrelsesmedlemmer vælges direkte. De nyetablerede skolebestyrelser fastsætter principper, som skolelederen planlægger skoleåret 2012/2013 på grundlag af. Skolens leder drager omsorg for at bestyrelsens første principper kommer til at omhandle klassedannelse, fordeling af budgettet og samarbejde mellem skole og hjem. Der foretages ordinære valg til skolebestyrelserne i foråret 2014 med tiltrædelse d. 1. august Der er i dag ikke hjemmel i folkeskoleloven til at have indirekte valg til skolebestyrelsen. Ringsted Kommune skal derfor søge dispensation hertil. Skoleafdelingen vil derfor ansøge undervisningsministeriet om fravigelse af reglerne om skolebestyrelser og valg af forældrerepræsentanter, således at formændene for afdelingsrådene kan være fødte medlemmer af skolebestyrelsen (indirekte valg). De øvrige forældrerepræsentanter forudsættes valgt efter de almindelige regler. Skolebestyrelsen vil herefter bestå af 5 forældrerepræsentanter (7 repræsentanter ved skoler med specialklasserækker), 2 medarbejderrepræsentanter valgt blandt skolens medarbejdere og 2 elevrepræsentanter valgt af elevrådet/elevforsamlingen. Bornholms Kommune har en lignende model for skolebestyrelser der i 2008 blev godkendt som forsøg i to år og i 2010 forlænget til På den baggrund er der en forventning om, at lignende ordning i Ringsted Kommune vil blive godkendt. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 12

13 Leder- og medarbejderperspektivet Lærere og SFO personale Medarbejderne på de enkelte nuværende skoler vil få flyttet deres tjenestested, så de har tjenestested ved den nye distriktsskole. Som tidligere nævnt gennemføres skoleåret 2010/2011 som planlagt også i forhold til medarbejderne. For skoleåret 2011/2012 sker der alt andet lige ikke større ændringer med hensyn til arbejdssted og arbejdsopgaver, da eleverne som nævnt ikke skifter undervisningssted. I forbindelse med skoleårets planlægning i perioden ca. fra 1. februar 2012 til starten af det nye skoleår, forudsættes det, at der sker den nødvendige koordinering og samarbejde blandt medarbejdere og ledere, således at skoleåret 2012/2013 gennemføres efter de af Byrådet, skolebestyrelsen og medarbejdernes fastsatte værdier og mål. Forvaltningen vil i forbindelse med indførelse af distriktsmodellen løbende drøfte relevante emner med de respektive faglige organisationer. Ledere I den nye struktur vil man have en noget anderledes ledelse, end vi har i dag på skoleområdet. I distriktsmodellen vil hver skole således blive ledet af et team, bestående af skolelederen og et antal daglige ledere i hver af afdelingerne. Det er hensigten, at disse ledere tilsammen skal danne et stærkt team, som vil kunne stå i spidsen for udviklingen af velfungerende skoler med høj faglighed og trivsel blandt børnene. Det er kendt, at ledelsen af den enkelte skole spiller en stor rolle. Derfor får de nye ledelser en vigtig opgave. Som nævnt tidligere er det én af fordelene ved distriktsmodellen, at den giver mulighed for at styrke ledelsen, idet alle lederne også på de små skoler fremover indgår i et team. Dette rummer også udfordringer. I den nye struktur vil der være et tæt samarbejde mellem ledere, der før havde hver deres selvstændige skole at lede. Det kræver en stor omstillingsproces hos lederne og det er erfaringen fra andre kommuner, at der kan være vanskeligheder i denne proces. Derfor vil der blive tilrettelagt en særlig proces, som skal sikre, at de nye ledelser kommer godt i gang med arbejdet. I forslaget har hver skole en skoleleder og hver afdeling en daglig leder. Derudover har centerklasser mv. egen daglig leder. Med denne organisering ønsker Byrådet at sikre mindsteniveauet for ledelse. Den enkelte skole kan lige som det sker i dag selv fastlægge yderlige ledelsesfunktioner inden for det tildelte budget. Ledelsesopgaven inddeles traditionelt i fire områder: faglig ledelse, personaleledelse, økonomisk administrativ ledelse og strategisk ledelse. Med det afsæt kan der tegnes to profiler: De daglige ledere i de enkelte afdelinger tænkes i høj grad at indgå direkte i udviklingen af det pædagogiske arbejde med børnene og eleverne. De kommer tæt på børnene, pædagogerne og lærerne Skolelederen får en ny relation til den øvrige medarbejdergruppe gennem en klarere defineret lederrolle og ledelsesansvar med vægt på strategisk og økonomiskadministrativ ledelse og med et mere indirekte personaleansvar og pædagogisk ansvar. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 13

14 Det kan også illustreres således: Skoleledelse Et eksempel på indholdet i overordnet og daglig ledelse Daglig ledelse Forvaltningen vil gerne pege på faren for, at det kan virke begrænsende på distriktsmodellen, hvis man tænker i former inden for den kendte struktur. Distriktsmodellen er et brud med den kendte form, hvor en enhed (forældre, børn, bestyrelse, ledelse og medarbejdere) fysisk er placeret under det samme tag igennem en årrække. Der er to forudsætninger for forvaltningens efterfølgende eksempel: Distriktets daginstitutionsleder og skoleleder er to ligestillede ledere i forhold afdelingschefen for dagtilbud og skoler, som er centralt placeret i forvaltningen. Et distrikt har én skole. Det har ikke en samling af selvstændige skoler. For at nedenstående eksempel giver mening, skal man altså ikke tænke delegation af kompetence som en måde man kan bevare de eksisterende skoler som selvstændige enheder på. Det er tanken i distriktsmodellen, at skolen har placeret de pædagogiske aktiviteter rundt omkring på forskellige matrikler efter principper og retningslinjer, som fastlægges af distriktets bestyrelse og ledelse. Nedenstående eksempel er en bruttoliste af et muligt indhold i de to ledelsesniveauer. Skoleleder Fortrinsvis strategisk og økonomisk administrativ ledelse "Skolens leder har den administrative og pædagogiske ledelse og er ansvarlig for skolens virke over for skolebestyrelsen og kommunalbestyrelsen. Det er skolens leder, der træffer alle konkrete afgørelser vedrørende skolens elever. Skolens leder har pligt til at inddrage skolens elever, gennem elevrådet, hvis et sådant findes, i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed og sundhed." (Folkeskoleloven) - Strategisk, langsigtet udvikling. - Kompetenceudvikling af daglige ledere og medarbejdere generelt. - Ansvar for faglig pædagogisk udvikling i skolen. - Udvikling og implementering af virksomhedsplan. - Kommunikation af ledelsesinformation ind og ud af distriktet. - Koordinering af ressourcepersoner. - Ansvar for videndeling og formidling af best practice. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 14

15 - Ressourceallokering mellem lokaliteterne / husene, dvs fordeling af elever i klasserne, budget og medarbejderressourcer. - Ledelse af og sparring med/mellem de daglige ledere. - Årlig og løbende budgetplanlægning og opfølgning. - Udvikling af samarbejdsområder med dagtilbudsleder. - Muligvis teamudviklingssamtaler (afhængig af afdelingernes størrelse). - Indgåelse af aftaler om bygningsvedligeholdelse samt andre administrative funktioner. - Medlem af kommunens ledergruppe. - Sekretær for skolebestyrelsen. Daglig leder Fortrinsvis faglig ledelse og personaleledelse - Daglig personaleledelse af de pædagogiske medarbejdere. - Arbejdsfordeling/skema/mødeplan. - Ansvar for afdelingens budget og hensigtsmæssig brug af ressourcer, fx ved samordning af undervisningen i klasser. - Kommunikation med medarbejdere og forældre. - Forældresamarbejde. - Driftskoordinering med andre daglige ledere og skolelederen ift. behov og forbrug af medarbejderkompetencer, læremidler og andre lokale behov. - Udvikling af den pædagogiske plan i samarbejde med medarbejdere. - Faglig pædagogisk udvikling i afdelingen. - Udvikling af tværgående projekter og initiativer med andre daglige ledere. Hver af de fem skoler ledes altså af en skoleleder, der har det strategiske, personalemæssige, faglige samt drifts og økonomisk ansvar for skolen. Den daglige leder af en afdeling varetager den daglige faglige og personalemæssige ledelse. De enkelte afdelingers kontorer og administrative funktioner nedlægges og samles ét sted i distriktet. For at kunne løse den samlede komplekse ledelsesopgave og sikre helhed og sammenhæng i distriktet og i distriktets afdelinger, skal skolelederen og de daglige ledere af afdelingerne samarbejde i et ledelsesteam. De enkelte ledelsesteam fastsætter selv arbejdsfordeling og opgaveløsningen indenfor følgende rammer: - Ledelsesteamet er ansvarlig for at planlægge, gennemføre, udvikle og evaluere distriktets samlede virksomhed, herunder at der udfærdiges fælles mål og rammer for udvikling af pædagogisk praksis under hensyntagen til afdelingernes forskellighed. - Sikring af dels en udvikling af helheden i området, dels muligheder for tværgående funktioner i de fem skoler. - Den overordnede ressourcestyring i området varetages af skolelederen. Dette sker i samarbejde med de daglige ledere. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 15

16 - Ledelsesteamet er ansvarlig for, at der etableres samarbejde mellem områdets afdelinger. - Ledelsesteamet indgår i dialog og samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Fra gammel til ny ledelsesstruktur For skoleområdet forudsættes det, at ledelse af skolerne i en ny struktur i overvejende grad sker via en omorganisering og omplacering af de nuværende skoleledelser. Der vil blive etableret en proces, der resulterer i, at skoleledere og daglige ledere er udpeget senest d. 1. april 2011 med formel tiltrædelse d. 1. august De nuværende skoleledere er ansvarlige for deres respektive skoler i skoleåret 2010/2011. De nuværende skoleledere planlægger skoleåret 2011/2012 for så vidt angår budget, arbejdets fordeling, elevernes placering i klasser m.v. inden for Byrådets fastsatte rammer og skolebestyrelsens fastsatte principper. Fra d. 1. april 2011 deltager de nyudnævnte skoleledere i planlægningen. I perioden d. 1. november april 2011 arbejder forvaltningen med at udforme ledelseslaget gældende fra d. 1. august Chefen for undervisning og pasning udpeger de kommende skoleledere og daglige ledere i den nye struktur. Der vil i perioden 1. november december 2010 foregå samtaler med nuværende ledere, som vil blive bedt om en begrundet stillingtagen til hvor de mener sig bedst placeret i den nye struktur. Derudover optages forhandlinger med faglige organisationer om konkrete lønog ansættelsesvilkår for kommende ledere. Der vil i rette tid ske varsling af ændringer i ledernes ansættelse. I skoleåret 2011/2012 er de nye skoleledere ansvarlige for skolens virksomhed herunder planlægningen af skoleåret 2012/13, hvor den nye struktur implementeres fuldt ud. Skolelederen foretager, efter fastlagte principper for klassedannelse, placering af elevernes undervisning på de respektive afdelinger. Der vil som minimum være undervisning i børnehaveklasse til og med 3. klassetrin i samtlige afdelinger. Det økonomiske perspektiv Udgangspunktet er som nævnt, at indførelsen af en distriktsmodel for såvel skoler som daginstitutioner ikke har et sparemål som en del af beslutningsgrundlaget. D.v.s. at budgettet for 2011, som det foreligger vedtaget ved udgangen af oktober 2010 for de to områder, ikke påvirkes af senere beslutninger om ændringer i strukturen. Som nævnt er det dog et af formålene med strukturændringen at skabe en bedre udnyttelse af de økonomiske ressourcer. Der er her i høringsmaterialet nævnt en række eksempler på, hvordan distriktsmodellen kan frigøre ressourcer. Anvendelse af evt. frigjorte midler, fx som konsekvens af optimeret klassedannelse, vil være en lokal beslutning på den enkelte skole. Man skal være opmærksom på, distriktsmodellen dog også på nogle område, vil give øget ressourceforbrug. Fx vil den høje grad af udvidet samordnet undervisning, der i skoleåret er indført på nogle af Ringsted Kommunes mindste skoler, ikke i samme grad være lovgivningsmæssig muligt, når landsbyskolerne i distriktsmodellen bliver afdelinger i en større skole. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 16

17 Inden Byrådets endelig afgørelse om den fremtidige skolestruktur efter gennemførelsen af den nærværende høring, vil der være skabt et mere præcist overblik over de økonomiske ændringer, som en distriktsmodel vil give. I øjeblikket er ressourcetildelingsmodellen for skoler sådan, at skolerne får en beskeden grundtildeling alt efter skolestørrelse og derudover tildeles økonomiske midler efter deres elevtal. Det vil i forbindelse med indførelse af distriktsmodellen være nødvendigt at indføre en ny tildelingsmodel, eksempelvis kunne denne baseres helt på elevtalstildeling. Det skal også afklares, hvordan akkumuleret gæld eller overskud i den nuværende struktur håndteres i den nye struktur. Økonomisk overslag løn til nuværende og kommende ledergruppe Beløb i 2010 kroner Nuværende struktur Distriktsstruktur pr. d. 1/ Lønsum inkl. pension for 12 skoleledere og 8 viceinspektører, samlet 20 stillinger. (Se note 1) Lønsum inkl. pension for 5 skoleledere og 12 afdelingsledere, samlet 17 stillinger. (Se note 1) Ca. kr , (Se note 2) Ca. kr , (Se note 2 og 3) Note 1: De fem stillinger som afdelingsledere for center eller specialtilbud i den nuværende struktur forudsættes at fortsætte uforandret, og påvirker derfor ikke ovenstående beregning Note 2: Den opgivne lønsum er beregnet i 2010 kroner inkl. pension. Note 3: Ved fremtidige nyansættelser i stillingerne som afdelingsledere kan lønindplaceringen revurderes. Antallet af ledere på skoleområdet i en ny struktur vil være stort set uændret, lige som indholdet af de fem nye skolelederstillinger ikke forudsættes at være væsentligt forskelligt fra de i dag kendte. Behovet for at frigøre yderligere ressourcer til aflønning af de fem skolelederstillinger vil derfor være beskedent, da også funktionen som viceskoleinspektør i sin nuværende form udfases. På kommuneniveau vil der samlet set kunne opnås en stordriftsfordel ved at samle administrationen på færre og større enheder på skoleområdet, hvorfor udgiften til ledelse og administration set under et ikke forandres væsentligt. Udgangspunktet ved strukturændringens start er en omplacering af den nuværende ledergruppe. Ved fremtidige nyansættelser i stillingerne som daglig leder ved en afdeling, vil lønindplaceringen kunne revurderes. For nuværende ansatte ledere, der tilbydes placering i stillingerne som daglig leder forudsættes det, at lønindplacering fastholdes. De nugældende forhåndsaftaler opsiges, og der indledes forhandling om lønindplacering for de fem skoleledere. Lønudgiften til ledelse af sfo området vurderes samlet set ikke at være forskelligt fra det nuværende. Bygningsdrift må skønnes at være uforandret, da der ikke i modellen er forudsat ændringer i den disponible bygningsmasse. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 17

18 For TAP personale (servicemedarbejdere og administrative stillinger) må det skønnes, at der vil kunne opnås en optimering i ressourceanvendelsen, idet der kan opnås stordriftsfordele ved en samling af dele af de mange nuværende sekretariater. Tildeling af SFO ressourcen må forudsættes uændret i en ny struktur. Førskoleafsnit i SFO er ikke lovgivningsmæssigt mulig, når de tidligere landsbyskoler bliver afdelinger i en større skole. Hvis man beslutter at oprette 0 6 årsinstitutioner i et lokalefællesskab med tre af de nuværende 7 klassede skoler, vil ressourcen til det hidtidige førskoleafsnit i SFO indgå som en del af den nye distriktsinstitutions tildeling. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 18

19 Tidsplan for gennemførelse af en distriktsstruktur - skoler Elever og forældre Skoleåret Skoleåret December 2011 Ingen ændringer. (Undtagen elever fra Nordbakkeskolen, se på side 11) Ingen ændringer. (Undtagen elever fra Nordbakkeskolen, se på side 11) Nye elever indskrives i distriktsskolen. 1/ Orienteres forældrene om, hvor eleverne undervises efter sommerferien. 1/ Eleverne undervises i de klasser og afdelinger, som skolele deren har besluttet. Lederne Efterår 2010 Samtaler med de nuværende lederes faglige organisation om udformning af fremtidigt lederlag i kommunens skoler 1/ /4 11 Forvaltningen udformer det kommende ledelseslag. Dette indebærer: samtaler med nuværende ledere, forhandling med faglige organisationer, varsling af ledernes ansættelsesforhold. 1/4 11 Ledelseslaget er afklaret, således at de nye ledere i samarbejde med de daglige ledere tilrettelægger skoleåret /8 11 Lederne tiltræder deres nye stillinger/funktioner formelt. Skolebestyrelse Nuværende skolebestyrelser fortsætter frem til 1/8 12 (almindelig valgperiode ved forskudte valg) 1/ Skolebestyrelserne ændrer status til at være afdelingsråd og formændene træder ind i distriktsskolens nyetablerede skolebestyrelse. Foråret 2012 Valg til skolebestyrelse (forskudte valg) jf. styrelsesvedtæg ten. 1/8 12 De nyvalgte afdelingsråd og skolebestyrelse tiltræder. Forår 2014 Medarbejdere Ordinært skolebestyrelsesvalg Eftersom eleverne bliver i de samme afdelinger som nu i skoleåret 2011/12 vil der kun ske flytning af medarbejdere i mindre omfang. 1/ Medarbejderne har tjeneste iht. skoleårets planlægning (time og fagfordeling) og skolelederens beslutninger om arbejdets udførelse. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 19

20 Dagtilbudsområdet Beskrivelse af distrikterne Hvis distriktsmodellen var gældende dags dato, ville daginstitutionerne se således ud i forhold til børn, medarbejdere, budget m.v.: Distrikt Nord-Vest "Daginstitution Nord Vest" vil modtage børn fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Benløse Skole, Asgårdskolen og Allindelille Skole. Daginstitutionen vil få fire afdelinger som er beliggende i de hidtidige daginstitutioners bygninger, dvs. på: Smålodsvej 20B, Benløseparken 4, Pilevangen 8 og Skeevej 25. "Blå Stue" vil være en del af daginstitutionens afdeling på Pilevangen 8. Daginstitutionen vil få ca. 179 børn og ca. 40 medarbejdere. Det årlige budget vil udgøre kr. 12 mill. Daginstitutionen vil blive ledet af en daginstitutionsleder og fire daglige ledere. Daginstitutionslederen vil samarbejde med en forældrebestyrelse bestående af fire formænd fra afdelingsrådene og en medarbejderrepræsentant. I daginstitutionens fire afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i forældrebestyrelsens beslutninger. Distrikt Midt "Daginstitution Midt" vil modtage børn fra det område, som i dag er Valdemarskolens skoledistrikt. Daginstitutionen vil få fem afdelinger som er beliggende i de hidtidige daginstitutioners bygninger, dvs. på: Kildebovej 16, Sct. Bendtsgade 18, Anlægsvej 62, Delingen 2 og Bastionen 2. Daginstitutionen vil få ca. 386 børn og ca. 100 medarbejdere. Det årlige budget vil udgøre kr. 30,9 mill. Daginstitutionen vil blive ledet af en daginstitutionsleder og fem daglige ledere. Daginstitutionslederen vil samarbejde med en forældrebestyrelse bestående af fem formænd fra afdelingsrådene og to medarbejderrepræsentanter. I daginstitutionens fem afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i forældrebestyrelsens beslutninger. Distrikt Nord-Øst "Daginstitution Nord Øst" vil modtage børn fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Søholmskolen, Vigersted Skole og Kværkeby Skole. Daginstitutionen vil få tre afdelinger som er beliggende i de hidtidige daginstitutioners bygninger, dvs. på: Snekkerupvej 12, Skjoldenæsvej 63 og Kværkebyvej 2B. Daginstitutionen vil få ca. 150 børn og ca. 30 medarbejdere. Det årlige budget vil udgøre kr. 8,4 mill. Daginstitutionen vil blive ledet af en daginstitutionsleder og tre daglige ledere. Daginstitutionslederen vil samarbejde med en forældrebestyrelse bestående af tre formænd fra afdelingsrådene og en medarbejderrepræsentant. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 20

21 I daginstitutionens tre afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i forældrebestyrelsens beslutninger. Distrikt Vest "Daginstitution Vest" vil modtage børn fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Dagmarskolen og Kildeskolen. Daginstitutionen vil få fem afdelinger som er beliggende i de hidtidige daginstitutioners bygninger, dvs. på: Bispegade 1, Søndervang 7, Vestervej 29, Gyrstinge Bygade 34 og Ole Hansensvej 7. Daginstitutionen vil få ca. 318 børn og ca. 80 medarbejdere. Det årlige budget vil udgøre kr. 24 mill. Daginstitutionen vil blive ledet af en daginstitutionsleder og fem daglige ledere. Daginstitutionslederen vil samarbejde med en forældrebestyrelse bestående af fem formænd fra afdelingsrådene og to medarbejderrepræsentanter. I daginstitutionens fem afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i forældrebestyrelsens beslutninger. Distrikt Syd "Daginstitution Syd" vil modtage børn fra de områder, som i dag er skoledistrikterne for Nordbakkeskolen, Vetterslev Høm Skole og Sdr. Parkskolen. Daginstitutionen vil få seks afdelinger som er beliggende i de hidtidige daginstitutioners bygninger, dvs. på: Køgevej 258, Bengerds Allé 3, Frejasvej 3, Havemarksvej 63, Haslevvej 379 og Farendløsevej 14. Daginstitutionen vil få ca. 272 børn og ca. 65 medarbejdere. Det årlige budget vil udgøre kr. 20,9 mill. Daginstitutionen vil blive ledet af en daginstitutionsleder og seks daglige ledere. Daginstitutionslederen vil samarbejde med en forældrebestyrelse bestående af seks formænd fra afdelingsrådene og to medarbejderrepræsentanter. I daginstitutionens seks afdelinger vælges et afdelingsråd, der udover at være et råd for den daglige ledelse i afdelingen også er rådgivende og høringspart i forældrebestyrelsens beslutninger. Den nye daginstitutionsstruktur og overgangen til den Nedenfor beskrives, hvordan forvaltningen forestiller sig at implementeringen af den nye struktur vil være for daginstitutionerne. Beskrivelsen er lavet på baggrund af inspiration fra andre kommuner, vurdering af hvad der vil være hensigtsmæssigt for børn, forældre og personale, lovgivning og aftaler på området, samt de drøftelser, der er foregået i Børne og undervisningsudvalget og Byrådet. Børne- og forældreperspektivet Hvor skal jeg gå i børnehave? I følge dagtilbudslovens 27 skal forældre have mulighed for at tilkendegive ønsker om optagelse i konkrete dagtilbud. Selvom distriktsmodellen betyder, at man sammenlæger de nuværende daginstitutionerne til fem daginstitutioner vil forældre i Ringsted stadig have mulighed for at skrive deres barn op til en konkret afdeling i distriktet altså en af de nuværende institutioner. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 21

22 Forældrenes valgmuligheder, som de kendes i dag, bibeholdes. Der vil fortsat blive lagt vægt på, at forældrenes ønsker tilgodeses. Hvordan med forældreindflydelsen? I den nye struktur vil forældreindflydelsen tage flere former. De kendte med deltagelse i børnehavens forældregruppe, forældremøder, sociale arrangementer osv. kan fortsætte som i dag. Omkring den mere formelle indflydelse på daginstitutionens liv vil der ske ændringer. Det er et ønske fra Byrådet, at fastholde nærdemokratiet og forældredeltagelsen og derfor indføres der særskilte afdelingsråd ved hver afdeling. Afdelingsrådenes opgaver og beføjelser omfatter ud over samarbejdet med den daglige leder i afdelingen høring over forældrebestyrelsens forslag til principper for den samlede daginstitutions virksomhed og afdelingens budget m.v. De nuværende forældrebestyrelser fortsætter deres arbejde frem til august I august 2011 vælges afdelingsråd og forældrebestyrelse sådan som det er beskrevet i styrelsesvedtægten. Afdelingsrådenes formænd indgår i forældrebestyrelsen for daginstitutionen sammen med medarbejderrepræsentanter. De nyetablerede forældrebestyrelser fastsætter principper, som daginstitutions planlægger på grundlag af. Daginstitutionens leder drager omsorg for at bestyrelsens første principper kommer til at omhandle visitation af børn, fordeling af budgettet og samarbejde mellem børnehave og hjem. Forældrebestyrelsen vil få et mere overordnet perspektiv end det muligvis er tilfældet i dag, hvor institutionerne er mindre. Derfor kan den formelle del af forældreindflydelsen i praksis blive en udfordring, som der må findes pragmatiske løsninger på sammen med de involverede parter. Leder- og medarbejderperspektivet Pædagogiske personale Ved sammenlægning af en række af de nuværende daginstitutioner til én større institution i et distrikt får medarbejderne principielt flere kolleger, og daginstitutionslederen får også mulighed for at flytte rundt på personalet mellem de forskellige afdelinger. Da det er normal praksis inden for området, at børnene skal være sammen med den samme kendte kreds af voksne, vil medarbejderen i hverdagen i overvejende grad møde på arbejde i den samme afdeling. Det er dog ifm med kurser og andet fravær i højere grad muligt at planlægge og dække hinanden ind, så børnene ikke oplever en forringelse i det pædagogiske tilbud, når medarbejdere er fraværende. Det er forældrebestyrelsen i den nu større institution, som i samarbejde med institutionen fastlægger de pædagogiske læreplaner, men traditionen med at involvere medarbejderne i dette vil ikke ændres på grund af den nye struktur. Høringsmateriale: Forslag til struktur for skoler og dagtilbud i Ringsted Kommune 22

Ny struktur for dagtilbud og skoler

Ny struktur for dagtilbud og skoler FAQ 2 om: Ny struktur for dagtilbud og skoler Børne- og Kulturforvaltningen d. 7. december 2010 I anden halvdel af høringsperioden har Børne- og Kulturforvaltningen svaret på følgende spørgsmål: Dagtilbudsområdet

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Forslaget til ny skolestruktur suppleres af et andet bilag i sagen, der indeholder beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel.

Forslaget til ny skolestruktur suppleres af et andet bilag i sagen, der indeholder beskrivelse af forslag til ny tildelingsmodel. Bilag 1 Børne- og Ungesekretariatet, oktober 2011 Forslag til ny skolestruktur Indledning Holbæk Kommune står ligesom mange andre kommuner overfor store udfordringer på folkeskoleområdet. De kommende år

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Ny struktur for skoler og dagtilbud

Ny struktur for skoler og dagtilbud FAQ's om: Ny struktur for skoler og dagtilbud Børne- og Kulturforvaltningen d. 4. november 2010 Nu er halvdelen af høringsperioden gået og med denne orientering ønsker forvaltningen at samle op på de spørgsmål,

Læs mere

Organisering af børne og ungeområdet i Ringsted Kommune

Organisering af børne og ungeområdet i Ringsted Kommune Organisering af børne og ungeområdet i Ringsted Kommune Notat om: Etablering af bæredygtige enheder på skole- og dagtilbudsområdet og Mulig delegation af ledelse i distriktsmodellen og Mulige organiseringsformer

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune 21. april 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Holbæk kommune Læring og trivsel 21. april 2016 Læring og trivsel Indhold: Udvalgets forord... 4 Styrelsesvedtægt for folkeskolerne... 5 Skolebestyrelsens

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen

Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen Bilag 6 Notat vedr. nye skoledistrikter 2012 NOTAT Skoleafdelingen Dette notat omhandler konsekvenser for ændring af skoledistrikter ved beslutningen i Børne- og Undervisningsudvalget d. 14. april 2011.

Læs mere

FORSLAG TIL NY STRUKTUR FOR DAGTILBUD OG SKOLER

FORSLAG TIL NY STRUKTUR FOR DAGTILBUD OG SKOLER NOTAT FORSLAG TIL NY STRUKTUR FOR DAGTILBUD OG SKOLER Indledning Dette notat er, sammen med bilagene til Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 24. januar 2011, den samlede fremstilling til belysning

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse

Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Skolebestyrelsens oplæg til videre drøftelse Med afsæt i skolens kontraktmål vedrørende udviklingen af et tættere samarbejde med Børnehaven i Øster Hornum er der af skolens ledelse udarbejdet et notat,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Hvidovre Kommune Børn og Velfærd Februar 2016 Indhold Kapitel I: Indledning... 3 Kapitel II: Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger på Folkeskolelovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommunes skolevæsen. I henhold til Lov om folkeskolen 41, Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen (VEJ nr. 169 af 08/11/1999) samt valgforordningen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Hvidovre Kommune 2015/2016 Kapitel I: Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen.

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune

Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommunes skolevæsen 2010. Styrelsesvedtægt. for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Børne- og kulturforvaltningen 2010 1 2 Indhold Skolebestyrelsen... 4 Sammensætning og valg... 4 Mødevirksomhed... 5 Beføjelser...

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1. Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 3 Forretningsorden... 4

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen

Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Styrelsesvedtægt Hvidovre Skolevæsen Kapitel 1. Indledning Det fremgår af folkeskolelovens 41, at Kommunalbestyrelsen fastsætter en vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen. Vedtægten fastsættes,

Læs mere

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Dette overordnede mål med strukturdebatten er diskuteret ud fra følgende fire perspektiver:

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune

Ringsted Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Skoleleder til Dagmarskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Skoleområdet

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune

Styrelsesvedtægt. Folkeskolen i Skive Kommune Styrelsesvedtægt Folkeskolen i Skive Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1... 3 Indledning... 3 Kapitel 2... 3 Skolebestyrelsen... 3 Sammensætning og valg... 3 Mødevirksomhed... 4 Forretningsorden... 4

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud.

Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud. Struktur på skole- og dagtilbudsområdet, 2009 NOTAT Direktøren Fastlæggelse af rammerne for den fremtidige udvikling af skoler og dagtilbud. Børne- og Undervisningsudvalget har i en række møder fra april

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær

Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær Oversigt over høringssvar i forbindelse med sygefravær MED-udvalgene og bestyrelserne i Ringsted Kommune har haft forslag til forskellige tiltag omkring det fremtidige arbejde med sygefravær i høring.

Læs mere

Kloge investeringer i Lollands fremtid. Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur

Kloge investeringer i Lollands fremtid. Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur Kloge investeringer i Lollands fremtid Beslutningsoplæg til ny skole- og dagtilbudsstruktur Godkendt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 29. september 2016. Indholdsfortegnelse Forord... 3 En fleksibel

Læs mere

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune Notat Til: Byrådet Kopi til: Direktionen Fra: Lene Wilhøft 30. september 2016 Sags id: 08/34587 Vurdering af habilitet ved Byrådets behandling af sag om fremtidens skole- og dagtilbud i Assens Kommune

Læs mere

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Bilag til Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Forslag Skoleafdelingen Februar 2016 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Valg af skole...4 3. Valg til skolebestyrelser...5 4. Skolebestyrelsens

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring.

Forældrene på Søholmskolen kan på ingen måde acceptere den ændring af styrelsesvedtægten, som er sendt i høring. Til: Ringsted Kommune Børne- og Undervisningsudvalget Den 21. december 2010 Forældrene på Søholmskolen www.bevar7klasse.dk Ang: Høringssvar fra forældrene på Søholmskolen vedr.ændring af styrelsesvedtægt

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber Formålene med denne nye skole-model er flerstrenget: - tildelingen af ressourcerne skal være enkel og overskuelig - der skal være

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard

Påpeger de negative konsekvenser for 4H, hvis Allindelille Skole lukker. Morten Larsen og Stine Veisegaard Bilag 1 Afsender Kort opsummering af høringssvar vedr. Skolestruktur pr. 1. juni 2011 Preben Leonhardt Ønske om opmærksomhed på oplistede punkter. Bl.a. faldende elevtal på Søholmskolen og Asgårdskolen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING

HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt

Læs mere

VISION OG STRUKTUR FOR DAGTILBUD OG SKOLER

VISION OG STRUKTUR FOR DAGTILBUD OG SKOLER VISION OG STRUKTUR FOR DAGTILBUD OG SKOLER SAMMENDRAG AF RAPPORT BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN - RINGSTED KOMMUNE DET BEDST MULIGE BØRNELIV FOR PENGENE Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i oktober

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 UDKAST Oplæg om ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune April 2010 3. UDKAST Revideret 13.april 2010 Jr.nr.: Sagsbehandler:DBP/JL Oplæg til ny bestyrelsesstruktur

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse August 2016 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens

Læs mere

2. Kompetencefordeling

2. Kompetencefordeling 2. Kompetencefordeling 7 Kompetencefordelingen imellem de forskellige aktører på skoleområdet kan overordnet beskrives som følger: Byrådet fastlægger de konkrete rammer for skolens opbygning, indhold og

Læs mere

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012

Tids- og Handleplan for sammenlægningen af. Nørrelandsskolen og Sønderlandsskolen. i perioden fra 21. februar 1. august 2012 Tids- og Handleplan for sammenlægningen af i perioden fra 21. februar 1. august 2012 De to skolebestyrelser mødet den 8. marts 2012 Indledning Byrådet har besluttet at lukke Nørrelandsskolen på Byrådsmødet

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Organisering af børne- og ungeområdet i Ringsted Kommune Notat udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen den 9. juni 2010

Organisering af børne- og ungeområdet i Ringsted Kommune Notat udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen den 9. juni 2010 Organisering af børne- og ungeområdet i Ringsted Kommune Notat udarbejdet af Børne- og Kulturforvaltningen den 9. juni 2010 Børne- og Undervisningsudvalget besluttede i oktober 2008 at iværksætte en offentlig

Læs mere

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE

GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE GUIDE VEDRØRENDE OVERGANGSBESTYRELSER SAMT EKSTRAORDINÆRT VALG TIL SKOLEBESTYRELSER 2012 SLAGELSE KOMMUNE Center for Skole - januar 2012 2 Indhold Baggrund... 3 Overgangsbestyrelser... 3 Forslag om information

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I

Fastsættelse af børnepolitikken B I I. Evaluering og dokumentation af politikkens fremdrift B I I Delegationsplan - ørne- og undervisningsudvalget Ringsted Kommune = eslutter, = ndstiller yrådet Økonomiudvalget ørne- og undervisnings-ud valget Generelt Fastsættelse af børnepolitikken Evaluering og

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Holstebro Kommunes skolevæsen Ændringsforslag Februar 2016 Skoleafdelingen Kapitel 1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg Nugældende vedtægt Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år.

Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Job- og kravprofil Skoleleder til Skovbrynet Skole, Gladsaxe Kommune Baggrund Den tidligere skoleleder er gået på pension, efter at have været skoleleder på Skovbrynet Skole i 16 år. Skolen Skovbrynet

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere