Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD"

Transkript

1 Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende lovgivning. 2 Kommuner med flere ældreråd kan dog kun repræsenteres, som var der ét ældreråd i kommunen. Der kan ikke optages personlige medlemmer. 3 Formål DANSKE ÆLDRERÅD har som formål - at varetage ældrerådenes interesser over for Regering, Folketing, KL, Danske Regioner samt offentlige, halvoffentlige og private organisationer - at styrke og videreudvikle ældrerådene i deres lokale virke. Optagelse og udmeldelse Optagelse i DANSKE ÆLDRERÅD sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. 4 Udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet med mindst seks måneders varsel til et kalenderårs udløb. Efter udtræden har det udtrædende ældreråd intet krav på DANSKE ÆLDRERÅD. Ordinært repræsentantskabsmøde 5.1 DANSKE ÆLDRERÅD s højeste myndighed er repræsentantskabsmødet. 5

2 Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert år i april/maj. Indkaldelse med meddelelse om dato, tid og sted sker med mindst tre måneders skriftligt varsel. Sammen med indkaldelsen gives der meddelelse til det enkelte ældreråd om, hvor mange stemmeberettigede repræsentanter man er berettiget til. Dagsorden med bilag udsendes senest en måned før mødet. Ældrerådene indsender senest to måneder før repræsentantskabsmødet tilmelding med angivelse af navn og adresse på de stemmeberettigede repræsentanter. Såfremt der inden repræsentantskabsmødet opstår forfald blandt de tilmeldte repræsentanter, er det pågældende ældreråd berettiget til at udpege en stedfortræder. Sekretariatet informeres herom inden mødets start. 5.2 Beregning af antal stemmeberettigede I kommuner med op til indbyggere har ældrerådet ret til to stemmeberettigede repræsentanter. I kommuner med fra indbyggere og op til indbyggere har ældrerådet ret til yderligere én stemmeberettiget repræsentant pr. yderligere påbegyndt indbyggere. Kommuner med fra indbyggere til indbyggere har ret til yderligere to stemmeberettigede repræsentanter pr. påbegyndt indbyggere. Kommuner med over indbyggere har ret til 24 stemmeberettigede repræsentanter. Det er en forudsætning for et ældrerådsdeltagelse i repræsentantskabsmødet, at kontingentet er betalt senest to måneder før det pågældende møde. Ældrerådsmedlemmer, som ikke har stemmeret, kan overvære repræsentantskabsmøderne uden stemme- og taleret. 5.3 Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal mindst indeholde: valg af dirigent, stemmetællere og referent bestyrelsens beretning forelæggelse og godkendelse af årsregnskab orientering om indeværende års budget indkomne forslag fastsættelse af kontingent valg af formand - jævnfør 5.4 valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige stedfortrædere valg af revisor eventuelt Indkomne forslag skal for at kunne behandles være sekretariatet i hænde senest to måneder før repræsentantskabsmødet.

3 Repræsentantskabsmødet træffer sine afgørelser med almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter, der hver har én stemme jf. dog 11. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Hvis et flertal på repræsentantskabsmødet ønsker det, foretages skriftlig afstemning. Udgifter ved deltagelse i repræsentantskabsmødet afholdes af hvert enkelt af de deltagende ældreråd. 5.4 Valg af formand Hvert andet år (ulige årstal) på det ordinære repræsentantskabsmøde foretages valg af formand. Hvis der er foreslået mere end én kandidat, foretages der skriftlig afstemning. Den kandidat, der har opnået mindst halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Opnår ingen af de opstillede denne andel af stemmerne ved første afstemning, afholdes ny afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede de højeste stemmetal. Valgt er den, der opnår flest stemmer. Såfremt formanden afgår i valgperioden overtager næstformanden funktionen frem til førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor nyvalg finder sted for den resterende del af den afgåede formands valgperiode. Samtidig konstituerer bestyrelsen en ny næstformand for den resterende del af perioden. 5.5 Valgregler til bestyrelsen Bestyrelsen består af formand og 22 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges regionsvis fordelt efter befolkningstal. Fordelingen er således: Region Nordjylland: 2 bestyrelsesmedlemmer Region Midtjylland: 5 bestyrelsesmedlemmer Region Syddanmark: 5 bestyrelsesmedlemmer Region Sjælland: 3 bestyrelsesmedlemmer Region Hovedstaden: 7 bestyrelsesmedlemmer I hver region kan man beslutte interne retningslinier for fordeling af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Af Hovedstadsregionens syv bestyrelsesmedlemmer tilfalder de to København/Frederiksberg. I alle år der ender på nul eller fem, vurderes det, om befolkningstallet i regionerne giver anledning til en ændret indbyrdes fordeling af antallet af bestyrelsesmedlemmer. For hvert bestyrelsesmedlem vælges en personlig stedfortræder. Der afholdes valg i de enkelte regioner under repræsentantskabsmødet. Hvis en repræsentant forlanger det, skal der foretages skriftlig afstemning.

4 Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Valgbare er tilstedeværende repræsentanter, dog er oprindeligt tilmeldte repræsentanter også valgbare, såfremt der ved forfald foreligger en skriftlig tilkendegivelse om, at vedkommende er villig til at modtage valg. Stemmeberettigede er kun tilstedeværende repræsentanter. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I ulige år vælges der 11 bestyrelsesmedlemmer således: Region Nordjylland 1, Region Midtjylland 3, Region Syddanmark 2, Region Sjælland 2, Region Hovedstaden 3. I lige år vælges der 11 bestyrelsesmedlemmer således: Region Nordjylland 1, Region Midtjylland 2, Region Syddanmark 3, Region Sjælland 1, Region Hovedstaden 4. 6 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når der foreligger en skriftlig anmodning herom enten fra et flertal i bestyrelsen eller fra mindst en fjerdedel af de ældreråd, der er medlemmer. Den skriftlige anmodning skal indeholde en motiveret dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes inden en måned efter den skriftlige anmodning er modtaget i sekretariatet. Indkaldelse skal ske ved særskilt skriftlig meddelelse med mindst 14 dages varsel og være ledsaget af motiveret dagsorden samt oplysning om antal stemmeberettigede. Ældrerådene indsender senest syv dage før det ekstraordinære repræsentantskabsmøde tilmelding med angivelse af navn og adresse på de stemmeberettigede repræsentanter. 7 Bestyrelsen Bestyrelsen for DANSKE ÆLDRERÅD består af formanden, der er valgt på repræsentantskabsmødet for to år ad gangen, samt 22 bestyrelsesmedlemmer der vælges for to år ad gangen med den ene halvdel på valg i ulige år og den anden halvdel i lige år, jf Snarest efter repræsentantskabsmødetkonstituerer bestyrelsen sig med næstformand og forretningsudvalg. Bestyrelsen vælger næstformand og tre forretningsudvalgsmedlemmer, der sammen med formanden udgør forretningsudvalget, som er ansvarlig for den daglige drift. Valget foregår i to omgange, først næstformand og derefter tre forretningsudvalgsmedlemmer.

5 På det konstituerende møde beslutter bestyrelsen sin forretningsorden, hvori også forretningsudvalgets arbejde fastlægges. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af ældrerådet, kan det fortsætte i bestyrelsen for DANSKE ÆLDRERÅD frem til første ordinære repræsentantskabsmøde, hvor der foretages nyvalg. Såfremt man ønsker at udtræde af bestyrelsen med det samme, indtræder den personlige stedfortræder for resten af valgperioden. Formanden indkalder til bestyrelsesmøderne. Der afholdes mindst tre ordinære bestyrelsesmøder årligt, og der skal føres referat. Formanden skal indkalde til yderligere bestyrelsesmøde, hvis mindst syv bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden er berettiget til når som helst at indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde. 8 Sekretariatet Bestyrelsen fastlægger sekretariatets placering og virke. Sekretariatslederen deltager i bestyrelsesmøder og forretningsudvalgsmøder, dog uden stemmeret. 9 Tegningsret Formand og næstformand tegner i fællesskab DANSKE ÆLDRERÅD. Ved formandens eller næstformandens forfald indtræder et medlem af forretningsudvalget som tegningsberettiget sammen med enten formand eller næstformand. Bestyrelsen kan meddele afgrænset prokura til sekretariatets leder. 10 Regnskab og budget Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder årsregnskabet, der revideres af den af repræsentantskabet valgte registrerede/statsautoriserede revisor. Herefter fremlægges det til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen udarbejder ved udgangen af hvert år budgettet for det kommende år. Budgettet forelægges til orientering på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

6 DANSKE ÆLDRERÅDS virksomhed og driftfinansieres af medlemskontingenter samt andre mulige indtægter. Medlemskontingentet fastsættes hvert år på repræsentantskabsmødet efter forslag fra bestyrelsen, jf Ændring af vedtægterne Ændring af vedtægterne skal, for at være gyldige, vedtages på et repræsentantskabsmøde med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter. 12 Opløsning af DANSKE ÆLDRERÅD Opløsning kan kun ske med stemmer fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede repræsentanter på to af hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Disse møder skal finde sted med mindst en uges mellemrum. Ved opløsning af DANSKE ÆLDRERÅD anvendes en eventuel formue til formål, der tilgodeser ældres interesser. Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 2. maj Erik Ustrup Dirigent Kirsten Feld Formand

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland

Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland. Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland Vedtægter for Skydebaneforeningen Nordsjælland (binavn Skydebaneforeningen) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Skydebaneforeningen Nordsjælland, herefter betegnet Skydebaneforeningen. Stk. 2. Skydebaneforeningens

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse

Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Vedtægt for Den Danske Europabevægelse Gældende pr. 25-04-2015 Formål og virksomhed 1 Den Danske Europabevægelse er en forening, der arbejder for et demokratisk EU og et stadig stærkere fællesskab mellem

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen.

1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. Vedtægter for 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efterfølgende kaldet foreningen. 2. Foreningens hjemsted er Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 2 Vision og målsætninger

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere