Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV"

Transkript

1 Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

2 Kapitel Leder og X indhold Lov om hold af heste Vedtaget af Folketinget den 1. juni 2007 Hvem gælder loven for? 04 Opstaldning 05 Formålet med denne "Guide" er at give alle hestefolk et overblik over, hvad den nye Lov om Hold af heste betyder, ligesom som vi vil søge at besvare nogle af de spørgsmål som loven rejser. For rigtig mange hestehold betyder loven nemlig ændrede pasningsrutiner, tilpasninger og ombygninger af folde og staldanlæg. Det er mange penge, som står på spil, når hesteloven træder i kraft med ombygninger og/eller justeringer, så det er helt centralt, at de enkelte punkter i hesteloven forstås korrekt. Vi har uddybet væsentlige punkter i loven og givet vores kommentarer og fortolkninger hertil, men det skal anføres, at en endelig fortolkning altid vil være hos domstolene. Vi har valgt ikke at uddybe de punkter, hvor justitsministeren forventes at fastsætte nærmere regler. Det gælder for blandt andet krav til uddannelse for den ansvarlige for et professionelt hestehold, flere punkter under staldens indretning, indretning af fold samt hovpleje og mærkning. De generelle regler i dyreværnsloven vil naturligvis stadig være gældende. Lov om hold af heste er nu vedtaget og træder i kraft 1. jan Lovens overordnede formål er, at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, der har betydning for hestens velfærd. Den vil således berøre alle der holder hest, det erhvervsmæssige hestehold såvel som de 3 heste i baghaven. Hesteloven indebærer, at vi skal opfylde en lang række mindstekrav til hold af heste, herunder et krav om minimums mål for boksstørrelse, forbud mod permanent opstaldning i spiltove, minimumskrav til loftshøjde i boksen, krav om foldadgang m.v. Da en del af minimumskravene i den nye lov kan betyde væsentlige investeringer og ombygninger, er der indbygget en række overgangsordninger, således at kravene med hensyn til opstaldning og adgang til fold for etablerede hestehold først finder anvendelse efter henholdsvis 3, 8 eller 12 år. Vi har forsøgt at anskueliggøre, hvornår de forskellige forhold træder i kraft under hvert punkt. Vi giver dig også en beregningsmodel så du kan beregne, hvor stor din boks skal være, for at opfylde lovkravet. Yderligere er der fastsat en række bestemmelser angående foder, vand, ibrugtagning, træning og hjælpemidler som du kan læse vores kommentar til i det følgende. Derudover er der enkelte formuleringer i loven som har affødt usikkerhed, dem har vi søgt at afklare. Hesteloven berører alle der holder hest Krav til stald 06 Fold og motion: 11 Foder og vand 13 Tilsyn m.v. 14 Håndtering og træning 15 Hovpleje og mærkning 16 Uddannelse 16 Administrative forskrifter 17 Påbud og straf 17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 18 Du ønskes rigtig god læselyst af Landscentret Heste Tekst: Landscentret Heste Foto: Peter Jensen, Shaila Ann Sigsgaard & Linn Radsted Layout: Ulf Skov Nielsen, Dansk Landbrugs Medier GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

3 Kapitel X1 Hvem gælder loven for? 1 Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold. Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Stk. 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde helt eller delvis undtage visse hestehold fra loven. Anvendelsesområde, definitioner m.v. KOMMENTAR: Loven gælder for ethvert hold af heste, uanset om hestene holdes med erhvervsmæssigt formål eller om hesteholdet alene er til privat brug. For hold af heste gælder allerede de almindelige regler i dyreværnsloven, som indeholder generelle regler om behandling af dyr. Ministeren kan undtage visse hestehold, f.eks hestehold i fredede bygninger, helt eller delvist fra lov om hold af heste. Definitioner 2 I denne lov forstås ved: 1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. 2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke. 3) Gruppeopstaldning: Opstaldning af flere heste uden adskillelse i samme rum. 4) Folingsboks: Særligt indrettet boks, hvor folingen finder sted. 5) Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg. 6) Fold: En udendørs indhegning. 7) Strukturfoder: Hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), langt græs, ensilage og wrap. KOMMENTAR: Loven gælder for både heste, æsler og muldyr. 4 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

4 Kapitel X1 Hvem gælder loven for? Dyreværnsloven: 3 Reglerne i dyreværnsloven og regler, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på ethvert hestehold. 4 Reglerne i denne lov er minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. KOMMENTAR: Efter 3 skal enhver, der holder dyr, sørge for at disse behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Loven om hold af heste beror ikke på internationale forpligtigelser eller EU-lovgivning, men er en selvstændig dansk lov. Kapitel 2 Opstaldning Spiltov og opsyn 5 Heste må ikke opstaldes i spiltov. Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå opbundet uden tilsyn. Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan opbinding ske i længere tid. Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., kan fraviges, hvis veterinære hensyn taler herfor. KOMMENTAR: Et væsentligt punkt i den nye lovgivning er, at heste ikke længere må opstaldes permanent i spiltove. Da det er vigtigt, at heste i mange situationer kan stå "bundet" og blive håndteret, kan heste opbindes i kortere perioder (op til 2 timer) under tilsyn. Udfasningen af spiltovene, som stadig er almindelig i mange stalde, indebærer, at to eller tre spiltove typisk kan lægges sammen til en boks. I forbindelse med stævner, transport m.m. kan heste fortsat opbindes i mere end 2 timer. For eksisterende hestehold er der en overgangsordning på 3 år, inden forbudet træder i kraft d. 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

5 Kapitel 3 Krav til stald Der skal være mindst 2,60 meter i frihøjde overalt hvor hesten færdes i stalden. Krav til stald 6 Loftshøjden i stalden skal være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at der for stalde, som benyttes til opstaldning af bestemte typer af heste, gælder en lavere loftshøjde end angivet i stk. 1. Stk. 3. Staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m 3. KOMMENTAR: Et meget væsentligt krav i den nye lov, er kravet om en loftshøjde over strøelse på min 2,60 m. Dette får store konsekvenser for mange hestehold, hvor stalde skal bygges om for at leve op til reglerne. Kravet skal forstås således, at der overalt i stalden hvor hesten færdes, altså ikke blot på selve hestens opholdsareal i boksen, skal være en fri- 6 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

6 Kapitel 3 Krav til stald højde på 2,60 m. Dette indebærer også, at det ikke er tilladt, at der i boksen er bjælker eller spær, hvortil der ikke er en frihøjde på 2,60 m. I stalde med dybstrøelse skal der tages højde for, at gødningsmåtten typisk opnår en tykkelse på 30-40cm. Kravet om en loftshøjde på 2,60m virker ikke umiddelbart rimeligt, specielt i forhold til små heste f.eks shetlandsponyer. Det forventes dog også, at justitsministeren, inden loven træder i kraft, fastsætter særlige regler for, at stalde med en mindre loftshøjde må anvendes til bestemte typer af små heste. Yderligere stilles der et krav om, at staldrumfanget skal være minimum 30m 3 pr hest, uanset hestens størrelse. For bestående stalde gælder kravet til loftshøjde og rumfang først efter en overgangsperiode på 12 år, og træder således i kraft d. 1. jan Boksstørrelse 7 Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2, og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål. KOMMENTAR: Kravene til boksstørrelse tager udgangspunkt i hestens stangmå. Inventarfirmaerne har i mange år solgt de såkaldte "standardbokse" med målene 3x3m. Disse bokse på 9 m 2 er således kun store nok til en pony eller mindre hest på under 1,50 m i stang. For en "standardhest" med et stangmål på 1,65 cm bliver kravet (2x1,65cm) 2 = 10,9 m 2. Minimumskravene til boksstørrelse m.m. gælder ikke for midlertidig opstaldning f.eks. i forbindelse med stævner, kåringer, dyrskuer m.m. På mange ejendomme med heste vil det være ret omkostningstungt at skulle leve op til de nye krav om forbud mod spiltove og minimumskrav til boksstørrelse. For bestående hestestalde skal spiltovene være udfaset 1. jan og de øvrige krav til boksstørrelser skal være opfyldt 1. jan BOKSSTØRRELSER Hestens Stangmål Alm. boks ( 7) Folingsboks. ( 9) i m Min. boksstør. i m 2 boksstørr. Min. mål i m 2 1,0 4,0 6,3 1,2 5,8 9,0 1,3 6,8 10,6 1,4 7,8 12,3 1,5 9,0 14,1 1,6 10,3 16,0 1,7 11,6 18,1 Gruppeopstaldning 8 Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet opfylde følgende arealkrav: 1) For de første fire heste skal der være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2 pr. hest. 2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål) 2 pr. hest. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

7 Kapitel 3 Krav til stald Foling på stald 9 Foling under opstaldning skal ske i folingsboks. Stk. 2. Gulvarealet i folingsboksen skal være mindst (2,5 x hoppens stangmål) 2. Stk. 3. Hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen. KOMMENTAR: Kravet om at hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen den første måned er uheldigt formuleret. Det er selvfølgelig ikke hensigten at udelukke, at hoppe og føl kan komme på fold. Mål på folingsboks se side 7. Isolation 10 Syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste, jf. 24. KOMMENTAR: Kravet om at syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt, er normalt ikke noget problem at opfylde i en traditionel boksstald, men nu er kravet altså også, at løsdriftsstalde skal opfylde dette krav om at kunne isolere en syg eller skadet hest. Kravet gælder fra 1. jan Krav til gulv 11 Gulvet i stalden og boksen skal være jævnt og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret således, at hestene ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet, og der skal i passende omfang udlægges strøelse. Ved gruppeopstaldning skal hestene have adgang til et velstrøet, tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet. KOMMENTAR: Faste gulve af beton kan udføres med kostet eller profileret overflade, som er skridsikker. En profilering har endvidere til formål at dræne væske fra gulv til afløb, således at gulvet holdes så tørt som muligt. For bestående hestehold gælder kravet først fra 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

8 Kapitel 3 Krav til stald Sikkerhed i stalden 12 Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand samt for, at hesten pådrager sig skader. Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for hestes sundhed og velfærd, skal monteres således, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst en gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger med henblik på at beskytte hestenes sundhed og velfærd, indtil fejlen er udbedret. Stk. 4. Inventar, herunder låger, mekanisk udstyr m.v., skal være konstrueret og installeret med henblik på at opnå et så lavt støjniveau som muligt. KOMMENTAR: Alle flader, inventar, gulve mm., som hesten kommer i berøring med, skal være udformet, så risikoen for fysiske skader på hesten undgås og således, at hestens sundhed kan holdes på et højt niveau. Inventar og udstyr skal efterses mindst 1 gang dagligt. For bestående hestehold træder 12 først i kraft den 1. jan Indeklima 13 Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for heste, og stalden skal have ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte. Hesten skal skånes for støv ved hjælp af ventilation i stalden KOMMENTAR: Det anbefales at staldtemperaturen ikke overstiger C. For at undgå at vandet i stalden fryser, anbefales det i vinterhalvåret, at kunne holde en temperatur i stalden på et par graders varme. Luftfugtigheden bør ikke overstige den kritiske grænse, som ligger på 80%. En fugtighedsmåler, et såkaldt hygrometer, i stalden er her et udmærket redskab at have hængende. Støvindholdet bør, i følge de faglige anbefalinger, være på maximum 4 mg/ m 3 luft. Et godt luftskifte er en forudsætning for at kunne udskifte luft med højt støvindhold, som heste tåler dårligt. Ved at øge ventilationen fra 1,3 til 2,6 luftskifte pr. time, mindskes halveringstiden for de luftbårne partikler fra 24,5 til 13,8 minutter. For bestående stalde skal kravet være opfyldt 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

9 Kapitel 3 Krav til stald Krav til lys Det anbefales at supplere belysningen i stalden med kunstigt lys 14 Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald skal det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 pct. af staldens gulvareal. Stk. 2. Ud over det naturlige lys skal der være lyskilder, der sikrer, at hestene på ethvert tidspunkt kan tilses nøje. Lyskilderne skal placeres således, at de ikke medfører ulempe eller skade på hestene. KOMMENTAR: Ved et vinduesareal på 7% af staldens gulvareal, anbefales det at supplere med 2,5-3W/m 2 i kunstig belysning, således, at der opnås en belysningsstyrke på ca. 100, lux i stalden. For bestående stalde skal kravet om belysning være opfyldt 1. jan Forbehold 15 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om staldens indretning. KOMMENTAR: Der er i loven ikke nogen minimumskrav til f.eks. et maximum acceptabelt støjniveau i stalden, men ministeren har mulighed for, at tilføje dette på et senere tidspunkt. 10 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

10 Kapitel 4 Fold og motion Folden må ikke benyttes af mere end 20 heste Adgang til fold 16 For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold. Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m 2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m 2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste. Stk. 3. Folden må ikke indhegnes med pigtråd. KOMMENTAR: Foldkravet indebærer, at alle hestehold skal have adgang til en fold der minimum har et areal på 800 m 2. Skal mere end 20 heste på fold, må der etableres yderligere folde. For eksisterende hestehold træder foldkravet i kraft 1. jan Krav til motion 17 Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold. Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herfor. Stk. 3. Når føl og plage er på fold, jf. stk. 1, skal de, indtil de er 2 år gamle, på fold sammen med artsfæller, medmindre veterinære forhold taler afgørende herimod. KOMMENTAR: Formuleringen indebærer, at heste der motioneres eller trænes i min. 2 timer dagligt, ikke behøver at komme på fold. Forskellige motionsformer kan anvendes. Motionering via løbebånd, skridtmaskiner eller fri motion i ridehus kan således erstatte foldophold. Motionskravet træder i kraft pr 1. jan Et fravænnet føl eller en plag under 2 år må ikke gå alene på fold, men skal gå sammen med en anden hest, men ikke nødvendigvis et føl eller en plag. Ligesom med voksne heste er der ingen krav om at føl og ungheste skal på fold, hvis de motioneres på anden måde. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

11 Kapitel 4 Fold og motion Foldplan 18 Der skal for ethvert hestehold være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold. KOMMENTAR: I bemærkningerne til loven præciseres det, at planen skal være skriftlig. Der udstedes en særlig bekendtgørelse om, hvilke krav foldplanen skal opfylde. Læskur Alle udegående heste skal have adgang til læskur om vinteren 19 Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Stk. 2. I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i 8, stk. 1. Stk. 3. Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding. KOMMENTAR: Heste der i vinterperioden skal gå ude i mere end 12 timer skal have adgang til læskur samt være forberedt til at gå ude, herunder have udviklet et kraftigt tæt hårlag. Læskuret skal opfylde de samme krav vedr. gulvareal, som gælder for gruppeopstaldning af heste. Et læskur skal ikke opfylde kravene til loftshøjde, lys m.m. Udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd angående udendørs hold af dyr er stadig gældende. Her hedder det "Udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Udegående dyr skal i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt leje". Tidligere gjaldt det, at kravet om læskur eller bygning under særlige forhold kunne fraviges for bl.a. dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer. Disse særregler er ikke gældende længere. Nye regler forventes i løbet af kort tid. Som en præcisering af udtrykkene "vinterperioden" og "perioder med vinterlignende forhold" hedder det at "månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, samt at der overordentlig hyppigt er vinterlignende vejr i november måned, ligesom der i marts måned meget ofte konstateres vinterlignende vejr". 12 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

12 Kapitel 4 Fold og motion Supplerende regler 20 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold m.v. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at 19, stk. 1, kan fraviges for heste af bestemte racer. KOMMENTAR: Det forventes, at der kommer supplerende regler for bl.a. hvornår kravet om læskur for udegående heste kan fraviges. Kapitel 5 Foder og vand Rationer og adgang til vand 21 Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder. 22. Heste skal have fri adgang til frisk drikkevand. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved kortere ophold på fold indtil 4 timer. KOMMENTAR: Som minimum bør hestens strukturfoder, i kg tørstof, udgøre 1% af hestens kropsvægt. Resten af hestens foder kan udgøres af forarbejdede græsmarksprodukter, korn, biprodukter og andet. Disse regler svarer til, at en hest som udgangspunkt dagligt skal æde 1,2 kg almindeligt tørt hø eller 2 kg almindeligt wraphø og ensilage pr. 100 kg hest. I sommerperioden dækker en god græsmark i almindelighed hestens behov for strukturfoder. Strukturfoder omfatter ikke halm, som anvendes til strøelse eller den halm hesten har adgang til på fold. Hesten drikker typisk dagligt vand i mængder svarende til 5-10% af dens kropsvægt. Vandkopper bør minimum give 8 l vand pr. minut for at sikre, at hesten drikker tilstrækkeligt. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

13 Kapitel 6 Tilsyn m.v. Enhver, der holder hest, har pligt til at tilse hesten mindst en gang dagligt Sygdom, tilsyn og dyrlæge 23 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen. Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, skal sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. I dyrlægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med reglerne i denne lov. 24 I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes. KOMMENTAR: Alle hestehold skal tilses mindst 1 gang dagligt. Ved erhvervsmæssigt hestehold skal hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst 1 gang årligt, hvor dyrlægen bl.a. skal vurdere om hesteholdet overholder denne lov, dyreværnsloven, mv. Tilsynet kan udmærket finde sted i forbindelse med, at dyrlægen er tilkaldt i forbindelse med sygdomsbehandling. Ved erhvervsmæssigt hestehold forstås eksempelvis stutterier, hingstestationer, træningsstalde, dyreparker, hestehandlere, rideskoler, hestepensioner, hesteudlejning, hestevognskørsel mv. For det private hestehold er der ikke noget tilsvarende krav. I tvivlstilfælde vil det være en helhedsbetragtning, der er afgørende for, hvornår et hestehold er erhvervsmæssigt. Hvis hesteholdet ikke er erhvervsmæssigt er der ikke pt. fastlagt krav til dyrlægetilsyn. 14 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

14 Kapitel 7 Håndtering og træning Håndtering, træning, udstyr og doping 25 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten i en tidlig alder oplæres til at blive håndteret. Stk. 2. Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 26 Udstyr, som anvendes som hjælpemidler på heste, skal være tilpasset den enkelte hest og må ikke påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af hjælpemidler og tvangsmidler. 27. Enhver form for medicinering og behandling, herunder kirurgisk behandling, som har til formål at skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne og deltage i konkurrencer, er ikke tilladt. KOMMENTAR: Føl bør tidligt vænnes til omgang med mennesker, blive berørt, få løftet ben og vænnes til at bære grime. Det anbefales at tilvænning til opbinding foregår indenfor føllets første levemåneder. Hesten bør kunne stå bundet uden opsyn, når den er 3 år gammel. Ved hjælpemidler forstås f.eks tøjler, pisk, sporer mv, der anvendes til at hjælpe hesten med at forstå hvad der kræves af den. Disse hjælpemidler må ikke anvendes som tvangsmidler. Hesten skal lære at blive håndteret fra en tidlig alder GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

15 Kapitel 8 Hovpleje og mærkning Det er fortsat tilladt frit at vælge beslagsmed uanset dennes uddannelse, men justitsministeriet kan fastsætte regler herom Fagligt uddannet beslagsmed 28 Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at beskæring eller anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. 29 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at mærkning af heste skal foretages af personer, som er uddannet hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. KOMMENTAR: Justitsministeren kan fastsætte regler om, at hovpleje og mærkning af heste kun må foretages af personer med en særlig uddannelse. På nuværende tidspunkt er det således fortsat tilladt frit at vælge beslagsmed, uanset dennes uddannelse. Kapitel 9 Uddannelse For professionelle 30. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at den, som er ansvarlig for et professionelt hestehold, skal være over 18 år og besidde en relevant faglig uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. KOMMENTAR: Der kan forventes regler for, at den ansvarlige for et professionelt hestehold skal være over 18 år og opfylde visse krav til uddannelse. Reglerne foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Med hensyn til hvornår et hestehold er professionelt og skal opfylde evt. uddannelseskrav, oplyser Justitsministeriet, at begrebet professionelt bliver tolket mindre strengt end i forbindelse med den årlige tilsynspligt. Avlere, som alene foretager avl med egne heste, og hvor avleren ligeledes ejer føllene, opfattes ikke her umiddelbart som et professionelt hestehold. 16 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

16 Kapitel 10 Administrative forskrifter Høring inden nye regler 31 Inden justitsministeren fastsætter regler i henhold til bestemmelser i denne lov, skal dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der efter ministerens skøn særlig berøres af reglerne, have lejlighed til at udtale sig. 32. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forsvarlig behandling af heste og om beskyttelse af disse dyrs velfærd. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler eller træffe de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Justitsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i de ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil. Kapitel 11 Påbud og straf KOMMENTAR: De administrative forskrifter betyder bl.a., at der kan blive fastsat nærmere bestemmelser på de områder, hvor der er taget forbehold. Bøde eller fængsel 33. Hvis en Fødevareregion eller politiet konstaterer overtrædelse af reglerne i denne lov eller af regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan Fødevareregionen eller politiet påbyde den ansvarlige for hesteholdet inden for en nærmere fastsat frist at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med disse regler. 34 Fødevareregionernes og politiets afgørelse efter 33 kan påklages til Fødevarestyrelsen. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre Fødevarestyrelsen træffer anden afgørelse. Stk. 2. Fødevarestyrelsens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 35. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter 33. Stk. 2. Ved udmåling af straf efter denne lov anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. KOMMENTAR: Overtrædelser af denne lov giver i første omgang anledning til et påbud om, at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med loven. Dette indebærer, at den ansvarlige for et hestehold kun kan straffes i de tilfælde vedkommende ikke efterkommer påbudet indenfor den fastsatte frist. Vedkommende får således en chance for, at rette op på de ulovlige forhold, før der kan blive tale om at gennemføre en straffesag. Da loven er udfærdiget med hjemmel i dyreværnsloven, der allerede finder anvendelse på alle hestehold, indebærer det, at overtrædelser i f.eks. sager om vanrøgt umiddelbart vil kunne føre til en straffesag og i disse tilfælde gælder påbudsordningen ikke. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

17 Kapitel 12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. Reglernes ikrafttræden afhængig af etableringtidspunkt 36. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk Stk. 2. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 5, 12 og 13 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 3. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 11, 16 og 18 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 4. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 6, stk. 1 og stk. 3, 7-9 og 14, stk. 1, 2. pkt., først anvendelse fra den 1. januar KOMMENTAR: For etablerede hestehold findes der forskellige overgangsordninger, der betyder at flere af kravene først træder i kraft om 3, 8 eller 12 år. Ved bedømmelse af hvornår en etablering har fundet sted, er det i høj grad den fysiske etablering og tidspunktet for opførelse og indretning af bygningen, der er afgørende. Sælges en bestående hesteejendom og køber fortsætter hesteaktiviteterne på ejendommen, vil køber være omfattet af overgangsordningerne. En væsentlig om/eller tilbygning der gennemføres efter 1. juli 2007, vil dog kunne føre til at hesteholdet må anses for etableret efter denne dato og dermed ikke er omfattet af lovens overgangsbestemmelser. For hestehold der er etableret efter 1.juli 2007, i nye eller væsentligt ombyggede bygninger, gælder lovens overgangsbestemmelser ikke, og loven træder da i kraft 1. januar OVERSIGT OVER BESTEMMELSER DER TRÆDER I KRAFT SENERE END JANUAR 2008 Januar 2011 Januar 2016 Januar stk. 1 og 3 Opstaldning i spiltov Krav til gulv Loftshøjde Rum og udstyr Adgang til fold Bokstørrelse stk.1, 2. pkt. Indeklima Foldplan Krav til lys 18 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Marts 1998 Udtalelse om hold af heste 1998

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 166 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 28. november 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2005-5401-0020 Dok.: CAG40645 VEJLEDNING OM RÅDETS

Læs mere

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin

Egenkontrol med dyrevelfærd. Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011. Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Egenkontrol med dyrevelfærd Godkendt af Fødevarestyrelsen juli 2011 Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin Denne branchekode er Videncenter for Svineproduktions vejledning om god produktionspraksis

Læs mere

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg

Arbejdsgrupperapport. hold af malkekvæg Arbejdsgruppen om hold af malkekvæg Arbejdsgrupperapport om hold af malkekvæg Februar 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...6 1.1. Baggrund for arbejdsgruppens nedsættelse...6 1.2. Arbejdsgruppens

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

HUNDEREGLER KORT FORTALT

HUNDEREGLER KORT FORTALT HUNDEREGLER KORT FORTALT www.dyrefondet.dk LOV OM DYREVÆRN Lov om dyreværn (uddrag) Lovbekendtgørelse nr. 252 af 8. marts 2013, med de ændringer der følger af 3 i lov nr. 1459 af 17. december 2013 samt

Læs mere

Erklæring og Vejledning

Erklæring og Vejledning Erklæring og Vejledning ved køb og salg af hund FAIR DOG FORENINGEN www.fairdog.dk KØBSAFTALE Sælger: Opdrætter navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.: E-mail: Køber: Navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf.nr.:

Læs mere

Kontrol af dyrevelfærd 2004

Kontrol af dyrevelfærd 2004 Kontrol af dyrevelfærd 4 Resultater fra den danske kontrol af velfærd under transport og i besætninger med landbrugsdyr og heste Kontoret for dyreværn, veterinære lægemidler m.v. Kontrol af dyrevelfærd

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder

Forslag. til. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1. (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder Forslag 4. marts 2004 til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1 (Gennemførelse af arbejdsmiljøreformen Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og virksomheder mv.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget (2. samling) L 59 - Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-702-0055 Dok.: LFA41046 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

UDKAST til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 29. september 2009 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed m.v.) 1 I lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om pelsdyrfarme

Vejledning om pelsdyrfarme MILJØMINISTERIET Skov- og Naturstyrelsen Den 25. marts 2004 Vejledning om pelsdyrfarme Miljøministeriet har i medfør af miljøbeskyttelsesloven udstedt en ny bekendtgørelse om pelsdyrfarme (Bekendtgørelse

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet

Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution Myndighedsinhabilitet En forening klagede over at en børnehave blev etableret i kælderlokaler. Gulvet i kælderen lå ca. 1,50 meter under terræn, og kommunen

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003

Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Det Veterinære Sundhedsråds årsberetning for 2003 Ansvarshavende for redaktionen: Lissi Vestergaard Karlsen Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 2003 1. udgave, 1. oplag, december 2005

Læs mere

Hestens velfærd i Danmark

Hestens velfærd i Danmark Hestens velfærd i Danmark Hestens velfærd i Danmark Udgivet af Dyrenes Beskyttelse december 2013 Denne tryksag er produceret CO2-neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S Forsidefoto: istockphoto Dyrenes Beskyttelse

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HEST

SÅDAN PASSER DU DIN HEST SÅDAN PASSER DU DIN HEST Den måde, hvorpå hesten bliver opstaldet og passet, har stor indflydelse på hestens velfærd. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din hest har, inden

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Arbejdsmiljø i dambrug

Arbejdsmiljø i dambrug Arbejdsmiljø i dambrug Indhold Forord... 4 Kolofon... 4 Vejledningens opbygning... 5 Overordnede regler i Arbejdsmiljøloven...5 Formelle lovkrav...5 Materielle lovkrav det faktiske arbejdsmiljø...5 Overordnede

Læs mere