Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV"

Transkript

1 Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

2 Kapitel Leder og X indhold Lov om hold af heste Vedtaget af Folketinget den 1. juni 2007 Hvem gælder loven for? 04 Opstaldning 05 Formålet med denne "Guide" er at give alle hestefolk et overblik over, hvad den nye Lov om Hold af heste betyder, ligesom som vi vil søge at besvare nogle af de spørgsmål som loven rejser. For rigtig mange hestehold betyder loven nemlig ændrede pasningsrutiner, tilpasninger og ombygninger af folde og staldanlæg. Det er mange penge, som står på spil, når hesteloven træder i kraft med ombygninger og/eller justeringer, så det er helt centralt, at de enkelte punkter i hesteloven forstås korrekt. Vi har uddybet væsentlige punkter i loven og givet vores kommentarer og fortolkninger hertil, men det skal anføres, at en endelig fortolkning altid vil være hos domstolene. Vi har valgt ikke at uddybe de punkter, hvor justitsministeren forventes at fastsætte nærmere regler. Det gælder for blandt andet krav til uddannelse for den ansvarlige for et professionelt hestehold, flere punkter under staldens indretning, indretning af fold samt hovpleje og mærkning. De generelle regler i dyreværnsloven vil naturligvis stadig være gældende. Lov om hold af heste er nu vedtaget og træder i kraft 1. jan Lovens overordnede formål er, at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, der har betydning for hestens velfærd. Den vil således berøre alle der holder hest, det erhvervsmæssige hestehold såvel som de 3 heste i baghaven. Hesteloven indebærer, at vi skal opfylde en lang række mindstekrav til hold af heste, herunder et krav om minimums mål for boksstørrelse, forbud mod permanent opstaldning i spiltove, minimumskrav til loftshøjde i boksen, krav om foldadgang m.v. Da en del af minimumskravene i den nye lov kan betyde væsentlige investeringer og ombygninger, er der indbygget en række overgangsordninger, således at kravene med hensyn til opstaldning og adgang til fold for etablerede hestehold først finder anvendelse efter henholdsvis 3, 8 eller 12 år. Vi har forsøgt at anskueliggøre, hvornår de forskellige forhold træder i kraft under hvert punkt. Vi giver dig også en beregningsmodel så du kan beregne, hvor stor din boks skal være, for at opfylde lovkravet. Yderligere er der fastsat en række bestemmelser angående foder, vand, ibrugtagning, træning og hjælpemidler som du kan læse vores kommentar til i det følgende. Derudover er der enkelte formuleringer i loven som har affødt usikkerhed, dem har vi søgt at afklare. Hesteloven berører alle der holder hest Krav til stald 06 Fold og motion: 11 Foder og vand 13 Tilsyn m.v. 14 Håndtering og træning 15 Hovpleje og mærkning 16 Uddannelse 16 Administrative forskrifter 17 Påbud og straf 17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 18 Du ønskes rigtig god læselyst af Landscentret Heste Tekst: Landscentret Heste Foto: Peter Jensen, Shaila Ann Sigsgaard & Linn Radsted Layout: Ulf Skov Nielsen, Dansk Landbrugs Medier GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

3 Kapitel X1 Hvem gælder loven for? 1 Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold. Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Stk. 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde helt eller delvis undtage visse hestehold fra loven. Anvendelsesområde, definitioner m.v. KOMMENTAR: Loven gælder for ethvert hold af heste, uanset om hestene holdes med erhvervsmæssigt formål eller om hesteholdet alene er til privat brug. For hold af heste gælder allerede de almindelige regler i dyreværnsloven, som indeholder generelle regler om behandling af dyr. Ministeren kan undtage visse hestehold, f.eks hestehold i fredede bygninger, helt eller delvist fra lov om hold af heste. Definitioner 2 I denne lov forstås ved: 1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. 2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke. 3) Gruppeopstaldning: Opstaldning af flere heste uden adskillelse i samme rum. 4) Folingsboks: Særligt indrettet boks, hvor folingen finder sted. 5) Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg. 6) Fold: En udendørs indhegning. 7) Strukturfoder: Hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), langt græs, ensilage og wrap. KOMMENTAR: Loven gælder for både heste, æsler og muldyr. 4 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

4 Kapitel X1 Hvem gælder loven for? Dyreværnsloven: 3 Reglerne i dyreværnsloven og regler, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på ethvert hestehold. 4 Reglerne i denne lov er minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. KOMMENTAR: Efter 3 skal enhver, der holder dyr, sørge for at disse behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Loven om hold af heste beror ikke på internationale forpligtigelser eller EU-lovgivning, men er en selvstændig dansk lov. Kapitel 2 Opstaldning Spiltov og opsyn 5 Heste må ikke opstaldes i spiltov. Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå opbundet uden tilsyn. Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan opbinding ske i længere tid. Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., kan fraviges, hvis veterinære hensyn taler herfor. KOMMENTAR: Et væsentligt punkt i den nye lovgivning er, at heste ikke længere må opstaldes permanent i spiltove. Da det er vigtigt, at heste i mange situationer kan stå "bundet" og blive håndteret, kan heste opbindes i kortere perioder (op til 2 timer) under tilsyn. Udfasningen af spiltovene, som stadig er almindelig i mange stalde, indebærer, at to eller tre spiltove typisk kan lægges sammen til en boks. I forbindelse med stævner, transport m.m. kan heste fortsat opbindes i mere end 2 timer. For eksisterende hestehold er der en overgangsordning på 3 år, inden forbudet træder i kraft d. 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

5 Kapitel 3 Krav til stald Der skal være mindst 2,60 meter i frihøjde overalt hvor hesten færdes i stalden. Krav til stald 6 Loftshøjden i stalden skal være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at der for stalde, som benyttes til opstaldning af bestemte typer af heste, gælder en lavere loftshøjde end angivet i stk. 1. Stk. 3. Staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m 3. KOMMENTAR: Et meget væsentligt krav i den nye lov, er kravet om en loftshøjde over strøelse på min 2,60 m. Dette får store konsekvenser for mange hestehold, hvor stalde skal bygges om for at leve op til reglerne. Kravet skal forstås således, at der overalt i stalden hvor hesten færdes, altså ikke blot på selve hestens opholdsareal i boksen, skal være en fri- 6 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

6 Kapitel 3 Krav til stald højde på 2,60 m. Dette indebærer også, at det ikke er tilladt, at der i boksen er bjælker eller spær, hvortil der ikke er en frihøjde på 2,60 m. I stalde med dybstrøelse skal der tages højde for, at gødningsmåtten typisk opnår en tykkelse på 30-40cm. Kravet om en loftshøjde på 2,60m virker ikke umiddelbart rimeligt, specielt i forhold til små heste f.eks shetlandsponyer. Det forventes dog også, at justitsministeren, inden loven træder i kraft, fastsætter særlige regler for, at stalde med en mindre loftshøjde må anvendes til bestemte typer af små heste. Yderligere stilles der et krav om, at staldrumfanget skal være minimum 30m 3 pr hest, uanset hestens størrelse. For bestående stalde gælder kravet til loftshøjde og rumfang først efter en overgangsperiode på 12 år, og træder således i kraft d. 1. jan Boksstørrelse 7 Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2, og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål. KOMMENTAR: Kravene til boksstørrelse tager udgangspunkt i hestens stangmå. Inventarfirmaerne har i mange år solgt de såkaldte "standardbokse" med målene 3x3m. Disse bokse på 9 m 2 er således kun store nok til en pony eller mindre hest på under 1,50 m i stang. For en "standardhest" med et stangmål på 1,65 cm bliver kravet (2x1,65cm) 2 = 10,9 m 2. Minimumskravene til boksstørrelse m.m. gælder ikke for midlertidig opstaldning f.eks. i forbindelse med stævner, kåringer, dyrskuer m.m. På mange ejendomme med heste vil det være ret omkostningstungt at skulle leve op til de nye krav om forbud mod spiltove og minimumskrav til boksstørrelse. For bestående hestestalde skal spiltovene være udfaset 1. jan og de øvrige krav til boksstørrelser skal være opfyldt 1. jan BOKSSTØRRELSER Hestens Stangmål Alm. boks ( 7) Folingsboks. ( 9) i m Min. boksstør. i m 2 boksstørr. Min. mål i m 2 1,0 4,0 6,3 1,2 5,8 9,0 1,3 6,8 10,6 1,4 7,8 12,3 1,5 9,0 14,1 1,6 10,3 16,0 1,7 11,6 18,1 Gruppeopstaldning 8 Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet opfylde følgende arealkrav: 1) For de første fire heste skal der være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2 pr. hest. 2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål) 2 pr. hest. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

7 Kapitel 3 Krav til stald Foling på stald 9 Foling under opstaldning skal ske i folingsboks. Stk. 2. Gulvarealet i folingsboksen skal være mindst (2,5 x hoppens stangmål) 2. Stk. 3. Hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen. KOMMENTAR: Kravet om at hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen den første måned er uheldigt formuleret. Det er selvfølgelig ikke hensigten at udelukke, at hoppe og føl kan komme på fold. Mål på folingsboks se side 7. Isolation 10 Syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste, jf. 24. KOMMENTAR: Kravet om at syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt, er normalt ikke noget problem at opfylde i en traditionel boksstald, men nu er kravet altså også, at løsdriftsstalde skal opfylde dette krav om at kunne isolere en syg eller skadet hest. Kravet gælder fra 1. jan Krav til gulv 11 Gulvet i stalden og boksen skal være jævnt og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret således, at hestene ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet, og der skal i passende omfang udlægges strøelse. Ved gruppeopstaldning skal hestene have adgang til et velstrøet, tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet. KOMMENTAR: Faste gulve af beton kan udføres med kostet eller profileret overflade, som er skridsikker. En profilering har endvidere til formål at dræne væske fra gulv til afløb, således at gulvet holdes så tørt som muligt. For bestående hestehold gælder kravet først fra 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

8 Kapitel 3 Krav til stald Sikkerhed i stalden 12 Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand samt for, at hesten pådrager sig skader. Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for hestes sundhed og velfærd, skal monteres således, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst en gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger med henblik på at beskytte hestenes sundhed og velfærd, indtil fejlen er udbedret. Stk. 4. Inventar, herunder låger, mekanisk udstyr m.v., skal være konstrueret og installeret med henblik på at opnå et så lavt støjniveau som muligt. KOMMENTAR: Alle flader, inventar, gulve mm., som hesten kommer i berøring med, skal være udformet, så risikoen for fysiske skader på hesten undgås og således, at hestens sundhed kan holdes på et højt niveau. Inventar og udstyr skal efterses mindst 1 gang dagligt. For bestående hestehold træder 12 først i kraft den 1. jan Indeklima 13 Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for heste, og stalden skal have ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte. Hesten skal skånes for støv ved hjælp af ventilation i stalden KOMMENTAR: Det anbefales at staldtemperaturen ikke overstiger C. For at undgå at vandet i stalden fryser, anbefales det i vinterhalvåret, at kunne holde en temperatur i stalden på et par graders varme. Luftfugtigheden bør ikke overstige den kritiske grænse, som ligger på 80%. En fugtighedsmåler, et såkaldt hygrometer, i stalden er her et udmærket redskab at have hængende. Støvindholdet bør, i følge de faglige anbefalinger, være på maximum 4 mg/ m 3 luft. Et godt luftskifte er en forudsætning for at kunne udskifte luft med højt støvindhold, som heste tåler dårligt. Ved at øge ventilationen fra 1,3 til 2,6 luftskifte pr. time, mindskes halveringstiden for de luftbårne partikler fra 24,5 til 13,8 minutter. For bestående stalde skal kravet være opfyldt 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

9 Kapitel 3 Krav til stald Krav til lys Det anbefales at supplere belysningen i stalden med kunstigt lys 14 Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald skal det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 pct. af staldens gulvareal. Stk. 2. Ud over det naturlige lys skal der være lyskilder, der sikrer, at hestene på ethvert tidspunkt kan tilses nøje. Lyskilderne skal placeres således, at de ikke medfører ulempe eller skade på hestene. KOMMENTAR: Ved et vinduesareal på 7% af staldens gulvareal, anbefales det at supplere med 2,5-3W/m 2 i kunstig belysning, således, at der opnås en belysningsstyrke på ca. 100, lux i stalden. For bestående stalde skal kravet om belysning være opfyldt 1. jan Forbehold 15 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om staldens indretning. KOMMENTAR: Der er i loven ikke nogen minimumskrav til f.eks. et maximum acceptabelt støjniveau i stalden, men ministeren har mulighed for, at tilføje dette på et senere tidspunkt. 10 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

10 Kapitel 4 Fold og motion Folden må ikke benyttes af mere end 20 heste Adgang til fold 16 For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold. Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m 2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m 2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste. Stk. 3. Folden må ikke indhegnes med pigtråd. KOMMENTAR: Foldkravet indebærer, at alle hestehold skal have adgang til en fold der minimum har et areal på 800 m 2. Skal mere end 20 heste på fold, må der etableres yderligere folde. For eksisterende hestehold træder foldkravet i kraft 1. jan Krav til motion 17 Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold. Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herfor. Stk. 3. Når føl og plage er på fold, jf. stk. 1, skal de, indtil de er 2 år gamle, på fold sammen med artsfæller, medmindre veterinære forhold taler afgørende herimod. KOMMENTAR: Formuleringen indebærer, at heste der motioneres eller trænes i min. 2 timer dagligt, ikke behøver at komme på fold. Forskellige motionsformer kan anvendes. Motionering via løbebånd, skridtmaskiner eller fri motion i ridehus kan således erstatte foldophold. Motionskravet træder i kraft pr 1. jan Et fravænnet føl eller en plag under 2 år må ikke gå alene på fold, men skal gå sammen med en anden hest, men ikke nødvendigvis et føl eller en plag. Ligesom med voksne heste er der ingen krav om at føl og ungheste skal på fold, hvis de motioneres på anden måde. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

11 Kapitel 4 Fold og motion Foldplan 18 Der skal for ethvert hestehold være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold. KOMMENTAR: I bemærkningerne til loven præciseres det, at planen skal være skriftlig. Der udstedes en særlig bekendtgørelse om, hvilke krav foldplanen skal opfylde. Læskur Alle udegående heste skal have adgang til læskur om vinteren 19 Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Stk. 2. I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i 8, stk. 1. Stk. 3. Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding. KOMMENTAR: Heste der i vinterperioden skal gå ude i mere end 12 timer skal have adgang til læskur samt være forberedt til at gå ude, herunder have udviklet et kraftigt tæt hårlag. Læskuret skal opfylde de samme krav vedr. gulvareal, som gælder for gruppeopstaldning af heste. Et læskur skal ikke opfylde kravene til loftshøjde, lys m.m. Udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd angående udendørs hold af dyr er stadig gældende. Her hedder det "Udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Udegående dyr skal i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt leje". Tidligere gjaldt det, at kravet om læskur eller bygning under særlige forhold kunne fraviges for bl.a. dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer. Disse særregler er ikke gældende længere. Nye regler forventes i løbet af kort tid. Som en præcisering af udtrykkene "vinterperioden" og "perioder med vinterlignende forhold" hedder det at "månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, samt at der overordentlig hyppigt er vinterlignende vejr i november måned, ligesom der i marts måned meget ofte konstateres vinterlignende vejr". 12 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

12 Kapitel 4 Fold og motion Supplerende regler 20 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold m.v. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at 19, stk. 1, kan fraviges for heste af bestemte racer. KOMMENTAR: Det forventes, at der kommer supplerende regler for bl.a. hvornår kravet om læskur for udegående heste kan fraviges. Kapitel 5 Foder og vand Rationer og adgang til vand 21 Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder. 22. Heste skal have fri adgang til frisk drikkevand. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved kortere ophold på fold indtil 4 timer. KOMMENTAR: Som minimum bør hestens strukturfoder, i kg tørstof, udgøre 1% af hestens kropsvægt. Resten af hestens foder kan udgøres af forarbejdede græsmarksprodukter, korn, biprodukter og andet. Disse regler svarer til, at en hest som udgangspunkt dagligt skal æde 1,2 kg almindeligt tørt hø eller 2 kg almindeligt wraphø og ensilage pr. 100 kg hest. I sommerperioden dækker en god græsmark i almindelighed hestens behov for strukturfoder. Strukturfoder omfatter ikke halm, som anvendes til strøelse eller den halm hesten har adgang til på fold. Hesten drikker typisk dagligt vand i mængder svarende til 5-10% af dens kropsvægt. Vandkopper bør minimum give 8 l vand pr. minut for at sikre, at hesten drikker tilstrækkeligt. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

13 Kapitel 6 Tilsyn m.v. Enhver, der holder hest, har pligt til at tilse hesten mindst en gang dagligt Sygdom, tilsyn og dyrlæge 23 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen. Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, skal sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. I dyrlægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med reglerne i denne lov. 24 I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes. KOMMENTAR: Alle hestehold skal tilses mindst 1 gang dagligt. Ved erhvervsmæssigt hestehold skal hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst 1 gang årligt, hvor dyrlægen bl.a. skal vurdere om hesteholdet overholder denne lov, dyreværnsloven, mv. Tilsynet kan udmærket finde sted i forbindelse med, at dyrlægen er tilkaldt i forbindelse med sygdomsbehandling. Ved erhvervsmæssigt hestehold forstås eksempelvis stutterier, hingstestationer, træningsstalde, dyreparker, hestehandlere, rideskoler, hestepensioner, hesteudlejning, hestevognskørsel mv. For det private hestehold er der ikke noget tilsvarende krav. I tvivlstilfælde vil det være en helhedsbetragtning, der er afgørende for, hvornår et hestehold er erhvervsmæssigt. Hvis hesteholdet ikke er erhvervsmæssigt er der ikke pt. fastlagt krav til dyrlægetilsyn. 14 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

14 Kapitel 7 Håndtering og træning Håndtering, træning, udstyr og doping 25 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten i en tidlig alder oplæres til at blive håndteret. Stk. 2. Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 26 Udstyr, som anvendes som hjælpemidler på heste, skal være tilpasset den enkelte hest og må ikke påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af hjælpemidler og tvangsmidler. 27. Enhver form for medicinering og behandling, herunder kirurgisk behandling, som har til formål at skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne og deltage i konkurrencer, er ikke tilladt. KOMMENTAR: Føl bør tidligt vænnes til omgang med mennesker, blive berørt, få løftet ben og vænnes til at bære grime. Det anbefales at tilvænning til opbinding foregår indenfor føllets første levemåneder. Hesten bør kunne stå bundet uden opsyn, når den er 3 år gammel. Ved hjælpemidler forstås f.eks tøjler, pisk, sporer mv, der anvendes til at hjælpe hesten med at forstå hvad der kræves af den. Disse hjælpemidler må ikke anvendes som tvangsmidler. Hesten skal lære at blive håndteret fra en tidlig alder GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

15 Kapitel 8 Hovpleje og mærkning Det er fortsat tilladt frit at vælge beslagsmed uanset dennes uddannelse, men justitsministeriet kan fastsætte regler herom Fagligt uddannet beslagsmed 28 Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at beskæring eller anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. 29 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at mærkning af heste skal foretages af personer, som er uddannet hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. KOMMENTAR: Justitsministeren kan fastsætte regler om, at hovpleje og mærkning af heste kun må foretages af personer med en særlig uddannelse. På nuværende tidspunkt er det således fortsat tilladt frit at vælge beslagsmed, uanset dennes uddannelse. Kapitel 9 Uddannelse For professionelle 30. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at den, som er ansvarlig for et professionelt hestehold, skal være over 18 år og besidde en relevant faglig uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. KOMMENTAR: Der kan forventes regler for, at den ansvarlige for et professionelt hestehold skal være over 18 år og opfylde visse krav til uddannelse. Reglerne foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Med hensyn til hvornår et hestehold er professionelt og skal opfylde evt. uddannelseskrav, oplyser Justitsministeriet, at begrebet professionelt bliver tolket mindre strengt end i forbindelse med den årlige tilsynspligt. Avlere, som alene foretager avl med egne heste, og hvor avleren ligeledes ejer føllene, opfattes ikke her umiddelbart som et professionelt hestehold. 16 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

16 Kapitel 10 Administrative forskrifter Høring inden nye regler 31 Inden justitsministeren fastsætter regler i henhold til bestemmelser i denne lov, skal dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der efter ministerens skøn særlig berøres af reglerne, have lejlighed til at udtale sig. 32. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forsvarlig behandling af heste og om beskyttelse af disse dyrs velfærd. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler eller træffe de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Justitsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i de ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil. Kapitel 11 Påbud og straf KOMMENTAR: De administrative forskrifter betyder bl.a., at der kan blive fastsat nærmere bestemmelser på de områder, hvor der er taget forbehold. Bøde eller fængsel 33. Hvis en Fødevareregion eller politiet konstaterer overtrædelse af reglerne i denne lov eller af regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan Fødevareregionen eller politiet påbyde den ansvarlige for hesteholdet inden for en nærmere fastsat frist at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med disse regler. 34 Fødevareregionernes og politiets afgørelse efter 33 kan påklages til Fødevarestyrelsen. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre Fødevarestyrelsen træffer anden afgørelse. Stk. 2. Fødevarestyrelsens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 35. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter 33. Stk. 2. Ved udmåling af straf efter denne lov anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. KOMMENTAR: Overtrædelser af denne lov giver i første omgang anledning til et påbud om, at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med loven. Dette indebærer, at den ansvarlige for et hestehold kun kan straffes i de tilfælde vedkommende ikke efterkommer påbudet indenfor den fastsatte frist. Vedkommende får således en chance for, at rette op på de ulovlige forhold, før der kan blive tale om at gennemføre en straffesag. Da loven er udfærdiget med hjemmel i dyreværnsloven, der allerede finder anvendelse på alle hestehold, indebærer det, at overtrædelser i f.eks. sager om vanrøgt umiddelbart vil kunne føre til en straffesag og i disse tilfælde gælder påbudsordningen ikke. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

17 Kapitel 12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. Reglernes ikrafttræden afhængig af etableringtidspunkt 36. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk Stk. 2. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 5, 12 og 13 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 3. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 11, 16 og 18 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 4. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 6, stk. 1 og stk. 3, 7-9 og 14, stk. 1, 2. pkt., først anvendelse fra den 1. januar KOMMENTAR: For etablerede hestehold findes der forskellige overgangsordninger, der betyder at flere af kravene først træder i kraft om 3, 8 eller 12 år. Ved bedømmelse af hvornår en etablering har fundet sted, er det i høj grad den fysiske etablering og tidspunktet for opførelse og indretning af bygningen, der er afgørende. Sælges en bestående hesteejendom og køber fortsætter hesteaktiviteterne på ejendommen, vil køber være omfattet af overgangsordningerne. En væsentlig om/eller tilbygning der gennemføres efter 1. juli 2007, vil dog kunne føre til at hesteholdet må anses for etableret efter denne dato og dermed ikke er omfattet af lovens overgangsbestemmelser. For hestehold der er etableret efter 1.juli 2007, i nye eller væsentligt ombyggede bygninger, gælder lovens overgangsbestemmelser ikke, og loven træder da i kraft 1. januar OVERSIGT OVER BESTEMMELSER DER TRÆDER I KRAFT SENERE END JANUAR 2008 Januar 2011 Januar 2016 Januar stk. 1 og 3 Opstaldning i spiltov Krav til gulv Loftshøjde Rum og udstyr Adgang til fold Bokstørrelse stk.1, 2. pkt. Indeklima Foldplan Krav til lys 18 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE

Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE Dansk Galop FORENINGEN TIL DEN ÆDLE HESTEAVLS FREMME DANISH JOCKEY CLUB LOV OM HOLD AF HESTE 2007 Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. 1. Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold.

Læs mere

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse.

1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. Bekendtgørelse hestelov. Opdateret, den 27. oktober 2008. Bekendtgørelse af 21. oktober 2008 angående differentiret lodtshøjde. Bekendtgørelse om loftshøjden i hestestalde I medfør af 6, stk. 2, og under

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Jan Kornum Hjortdalvej 74 Hjortdal 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af heste

Bekendtgørelse af lov om hold af heste LBK nr 472 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af heste

Bekendtgørelse af lov om hold af heste LBK nr 304 af 30/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-30-00072 Senere ændringer

Læs mere

GUIDE. Lov om hold af heste Få overblik over hesteloven med kommentarer

GUIDE. Lov om hold af heste Få overblik over hesteloven med kommentarer GUIDE Lov om hold af heste 2017 Få overblik over hesteloven med kommentarer 1 2 Formålet med denne guide er at give alle hestefolk et overblik over, hvad Lov om Hold af heste betyder for heste holdet,

Læs mere

Forslag. Lov om hold af heste

Forslag. Lov om hold af heste L 202 (som fremsat): Forslag til lov om hold af heste. Fremsat den 28. marts 2007 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om hold af heste Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner mv. 1.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af indretningsmæssige krav, ændring af krav om fold og adgang til fold samt indførelse af undtagelse fra krav om håndtering af visse heste)

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af heste Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2016-17 Fremsat den 27. oktober 2016 af miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Ændring af opbindingsperiode

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje.

2. Ved erhvervsmæssig handel med katte forstås i denne bekendtgørelse erhvervelse af katte med videresalg for øje. Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater I medfør af 18, stk. 2, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1343

Læs mere

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde

UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner og katteinternater. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 128 Offentligt Civil- og Politiafdelingen UDKAST til bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af katte samt kattepensioner

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 6. juni 2006 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2006-5401-0032 Dok.: AWE40674 Udkast til Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr

Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr BEK nr 21 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1)

Bekendtgørelse af lov om indendørs hold af gylte, goldsøer og drægtige søer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00023 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af heste har været i ekstern høring i perioden fra den 18. maj 2016 til den 16. juni 2016.

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af heste har været i ekstern høring i perioden fra den 18. maj 2016 til den 16. juni 2016. NOTAT Dyrevelfærd og Veterinærmedicin J.nr. 2015-15-30-00041 Ref. henol/bb Den 15. august 2016 Notat om høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om hold af heste Udkast til forslag til

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 471 af 15/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin

Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin LBK nr 1148 af 12/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00036 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE

Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse nr. 1302 af 17. december 2012 om slagtning og aflivning af dyr Høringsudkast 08/11/2013 J.nr. 2013-15-2301-01358/KISE Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr 1 I medfør af 4, stk.

Læs mere

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd

Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Rapportskema til brug ved stikprøvekontrol af overholdelse af bestemmelserne vedrørende svinevelfærd Bekendtgørelse nr. 323 af 6. maj 2003 om beskyttelse af svin Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. november

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt. Folketinget. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri B 14 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato:

Læs mere

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm

Medicin. Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Medicin Hvad kan jeg og hvad må jeg? v/ Dyrlæge Randi Worm Dyreværnsloven Hvad skal vi og hvad må vi? Bekendtgørelse af dyreværnsloven 1) Herved bekendtgøres dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 344

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 287 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 287 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 287 Offentligt Redegørelse om lovovervågning af lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg LBK nr 470 af 15/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-32-30-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold

Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold Vejledning om velfærdskontrol mm. i hestehold Revideret august 2017 Vejledning om velfærdskontrol i hestehold Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Almindelige bestemmelser... 3 3.1

Læs mere

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov

Vejledning til den grønlandske dyreværnslov 15. juni 2013 Vejledning til den grønlandske dyreværnslov Denne vejledning vil i hovedtræk gennemgå Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn. Lovens formål Lovens formål er at sikre dyr forsvarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin

Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Bekendtgørelse om smittebeskyttelse i besætninger med kvæg og svin Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1329 af 30.11.2010. I medfør af 30, stk. 1 og 3, 34, 63 og 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni

Læs mere

Vejledning om hestehold

Vejledning om hestehold Vejledning om hestehold Vejledning om heste hold. Hvor må man holde hest? Heste er sidestillet med landbrugsdyr og hører derfor til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder.

Læs mere

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden.

Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. J. nr.: 2014-13-60-00073 Veterinær kontrolkampagne 28-05-2015 Opstaldning og pasning af ammekøer med opdræt i vinterperioden. I Danmark findes der mange mindre ammeko s besætninger, der opdrætter kødkvæg,

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr BEK nr. 185 af 20. marts 2000 Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr I medfør af 9, 18, 19, stk. 1, 20, stk. 2 og 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser

Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Retsinfo: Bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde

Læs mere

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: LOV nr 717 af 25/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 26-06-2010 Justitsministeriet Lov om ændring af lov om hunde og dyreværnsloven (Forbud mod besiddelse m.v. af visse hunde, båndpligt, aflivning

Læs mere

Kaj Møller Nielsen Hyldevej 12 9690 Fjerritslev

Kaj Møller Nielsen Hyldevej 12 9690 Fjerritslev Kaj Møller Nielsen Hyldevej 12 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Ingerlise

Læs mere

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner

Forslag. Lov om hold af slagtekalkuner 2010/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-5400-0018 Fremsat den 13. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk

Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson til FVST, TSTYR, FVM, JM og branche pol-nfae@politi.dk Rigspolitiet Nationalt Færdselscenter Politiassistent, ansat i 1992, Færdselspolitiet 1996 Dyretransport 2005, Fagansvarlig 2011 Den nationale komité for landbrugsdyr ViD s referencegruppe Kontaktperson

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 21 1 Fra hvilken side skal man håndtere hesten? A: Den nærmeste B: Venstre 2 Er det farligt at fastgøre sig til hesten?, det kan faktisk være livsfarligt 3 Må du stå bag hesten?, det kan da være lige meget,

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Sådan passer du heste

Sådan passer du heste Sådan passer du heste 1 Pjecen fortæller, hvordan du giver din hest den bedste pasning og pleje 10 gode råd Vær kritisk, når du vælger opstaldningssted, og tænk primært på din hests behov Sørg for, at

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv.

UDKAST Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. UDKAST Bekendtgørelse om hold og fremvisning af dyr i cirkus mv. I medfør af 17, stk. 4, 24 a, stk. 1, og 28, stk. 5, i dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september 2015fastsættes efter

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner 1) BEK nr 32 af 11/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside.

Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for ikke erhvervsmæssigt dyrehold, som kan ses på kommunens hjemmeside. Hvor må man holde hest? Heste hører til på landet. Det er ikke tilladt at holde heste i byzone og i sommerhusområder. I områder i landzone der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller til blandet

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum Side 1 af 5 Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum LBK nr 732 af 20/08/2003 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr

Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr BEK nr 1426 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012

Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 Fødevarestyrelsen Syge og tilskadekomne slagtesvin - Afrapportering af kontrolkampagne 2012 VETERINÆRREJSEHOLDETS KAMPAGNE OM VARETAGELSE AF SYGE OG TIL- SKADEKOMNE SVIN SAMT INDRETNING OG BRUG AF SYGESTIER

Læs mere

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør!

Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Hundeloven 2010 - En fejltagelse af format - Med mine kommentarer i rødt. Jeg er ikke ekspert i jura, faktisk amatør! Fredag den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en ændring af Hundeloven. Med de nye bestemmelser

Læs mere

VELKOMMEN. til. Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg.

VELKOMMEN. til. Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg. VELKOMMEN til Vilhelmsdal Sports Ridecenter Storstrømsvej 43, 4862 Guldborg. V/ Henrik Larsen, tlf. 40 30 08 55. Har du internet-adgang kan denne folder, og dyrlæge- og rytteroplysnings-skemaer findes

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune

FORSKRIFT. Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune FORSKRIFT Forskrift for brug af fastbrændselsovne i Frederikssund Kommune Baggrund Hvis man bruger brændeovne, brændekedler, pejse og andre ovne til fast brændsel forkert, bliver der udledt mange partikler,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 55 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret

Læs mere

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri af halm, kvas, haveaffald og bål m.v. BEK nr 679 af 14/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., Beredskabsstyrelsen, j.nr. 2013/029887 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ

Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Web udgave NATUR OG MILJØ Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune NATUR OG MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN INDRETTER DU DIT HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD...3 FORSKRIFT VEDRØRENDE INDRETNING

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold

31-05-2016. Dagens talere. LandboNord. Hvad vil det sige at blive økolog? Dagsorden. Hvad vil det sige at blive økolog? Husdyrhold Dagens talere LandboNord Økologimøde den 26. maj 2016 Dagsorden Hvad vil det sige at blive økolog? Hvad vil det sige at blive økolog? Reglerne Planteavl Husdyrhold Afgræsning Hvad skal der ske i praksis?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: #

Udkast Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune. Billede: # Udkast 27-05-2015 Forskrift vedrørende indretning og drift af HØNSE- OG ANDET FUGLEHOLD i Horsens Kommune Billede: #7488042 1 Sådan indretter du dit hønse- og andet fuglehold I de senere år er det igen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3050 - Landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 17. november 2010 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2010-5410-0093 Dok.: CWS41266 Samlenotat

Læs mere

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger

Bekendtgørelse om produktion og markedsføring af økologiske levekyllinger BEK nr 1112 af 21/11/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 08-0116-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym *

Anmeldelse vedr. to ponyer på * adresse anonym * 14. oktober 2009 Til Politiet Lokalstationen Viborg Rødevej 1 8800 Viborg Anne C. Abildgaard På vegne af Hesteinternatet af 1999 Rørbækvej 7-7323 Give www.hesteinternatet.dk Tlf.: 22 17 32 75 Anmeldelse

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt

Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt 2011 Vejledning for ikkeerhvervsmæssigt dyrehold www.hillerod.dk Hillerød Kommune, Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød 13-04-2011 Forskellen mellem et erhvervsmæssigt og et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere