Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV"

Transkript

1 Få overblik over hesteloven - med kommentarer september 2007 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

2 Kapitel Leder og X indhold Lov om hold af heste Vedtaget af Folketinget den 1. juni 2007 Hvem gælder loven for? 04 Opstaldning 05 Formålet med denne "Guide" er at give alle hestefolk et overblik over, hvad den nye Lov om Hold af heste betyder, ligesom som vi vil søge at besvare nogle af de spørgsmål som loven rejser. For rigtig mange hestehold betyder loven nemlig ændrede pasningsrutiner, tilpasninger og ombygninger af folde og staldanlæg. Det er mange penge, som står på spil, når hesteloven træder i kraft med ombygninger og/eller justeringer, så det er helt centralt, at de enkelte punkter i hesteloven forstås korrekt. Vi har uddybet væsentlige punkter i loven og givet vores kommentarer og fortolkninger hertil, men det skal anføres, at en endelig fortolkning altid vil være hos domstolene. Vi har valgt ikke at uddybe de punkter, hvor justitsministeren forventes at fastsætte nærmere regler. Det gælder for blandt andet krav til uddannelse for den ansvarlige for et professionelt hestehold, flere punkter under staldens indretning, indretning af fold samt hovpleje og mærkning. De generelle regler i dyreværnsloven vil naturligvis stadig være gældende. Lov om hold af heste er nu vedtaget og træder i kraft 1. jan Lovens overordnede formål er, at gennemføre en samlet regulering af forskellige forhold, der har betydning for hestens velfærd. Den vil således berøre alle der holder hest, det erhvervsmæssige hestehold såvel som de 3 heste i baghaven. Hesteloven indebærer, at vi skal opfylde en lang række mindstekrav til hold af heste, herunder et krav om minimums mål for boksstørrelse, forbud mod permanent opstaldning i spiltove, minimumskrav til loftshøjde i boksen, krav om foldadgang m.v. Da en del af minimumskravene i den nye lov kan betyde væsentlige investeringer og ombygninger, er der indbygget en række overgangsordninger, således at kravene med hensyn til opstaldning og adgang til fold for etablerede hestehold først finder anvendelse efter henholdsvis 3, 8 eller 12 år. Vi har forsøgt at anskueliggøre, hvornår de forskellige forhold træder i kraft under hvert punkt. Vi giver dig også en beregningsmodel så du kan beregne, hvor stor din boks skal være, for at opfylde lovkravet. Yderligere er der fastsat en række bestemmelser angående foder, vand, ibrugtagning, træning og hjælpemidler som du kan læse vores kommentar til i det følgende. Derudover er der enkelte formuleringer i loven som har affødt usikkerhed, dem har vi søgt at afklare. Hesteloven berører alle der holder hest Krav til stald 06 Fold og motion: 11 Foder og vand 13 Tilsyn m.v. 14 Håndtering og træning 15 Hovpleje og mærkning 16 Uddannelse 16 Administrative forskrifter 17 Påbud og straf 17 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. 18 Du ønskes rigtig god læselyst af Landscentret Heste Tekst: Landscentret Heste Foto: Peter Jensen, Shaila Ann Sigsgaard & Linn Radsted Layout: Ulf Skov Nielsen, Dansk Landbrugs Medier GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

3 Kapitel X1 Hvem gælder loven for? 1 Reglerne i denne lov finder anvendelse på ethvert hestehold. Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på heste, som anvendes i forbindelse med tekniske og videnskabelige undersøgelser, der udføres under tilsyn af Dyreforsøgstilsynet. Stk. 3. Justitsministeren kan i særlige tilfælde helt eller delvis undtage visse hestehold fra loven. Anvendelsesområde, definitioner m.v. KOMMENTAR: Loven gælder for ethvert hold af heste, uanset om hestene holdes med erhvervsmæssigt formål eller om hesteholdet alene er til privat brug. For hold af heste gælder allerede de almindelige regler i dyreværnsloven, som indeholder generelle regler om behandling af dyr. Ministeren kan undtage visse hestehold, f.eks hestehold i fredede bygninger, helt eller delvist fra lov om hold af heste. Definitioner 2 I denne lov forstås ved: 1) Hest: Husdyr af heste- eller æselarten eller dyr, der fremkommer ved krydsning af disse. 2) Stangmål: Afstanden fra jorden og til det højeste punkt på hestens manke. 3) Gruppeopstaldning: Opstaldning af flere heste uden adskillelse i samme rum. 4) Folingsboks: Særligt indrettet boks, hvor folingen finder sted. 5) Spiltov: Opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, oftest op mod en væg. 6) Fold: En udendørs indhegning. 7) Strukturfoder: Hø, halm (hvede, byg, havre, frøgræs), langt græs, ensilage og wrap. KOMMENTAR: Loven gælder for både heste, æsler og muldyr. 4 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

4 Kapitel X1 Hvem gælder loven for? Dyreværnsloven: 3 Reglerne i dyreværnsloven og regler, der udfærdiges med hjemmel i dyreværnsloven, finder desuden anvendelse på ethvert hestehold. 4 Reglerne i denne lov er minimumskrav, der altid skal opfyldes, medmindre strengere krav er fastsat i anden lovgivning. KOMMENTAR: Efter 3 skal enhver, der holder dyr, sørge for at disse behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Loven om hold af heste beror ikke på internationale forpligtigelser eller EU-lovgivning, men er en selvstændig dansk lov. Kapitel 2 Opstaldning Spiltov og opsyn 5 Heste må ikke opstaldes i spiltov. Stk. 2. Heste kan dog opbindes i op til 2 timer under tilsyn, såfremt formålet er at lære hesten at stå opbundet uden tilsyn. Stk. 3. Heste, der har lært at stå opbundet uden tilsyn, kan opbindes uden tilsyn i op til 2 timer. Ved transport, stævner, dyrskuer m.v. kan opbinding ske i længere tid. Stk. 4. Stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., kan fraviges, hvis veterinære hensyn taler herfor. KOMMENTAR: Et væsentligt punkt i den nye lovgivning er, at heste ikke længere må opstaldes permanent i spiltove. Da det er vigtigt, at heste i mange situationer kan stå "bundet" og blive håndteret, kan heste opbindes i kortere perioder (op til 2 timer) under tilsyn. Udfasningen af spiltovene, som stadig er almindelig i mange stalde, indebærer, at to eller tre spiltove typisk kan lægges sammen til en boks. I forbindelse med stævner, transport m.m. kan heste fortsat opbindes i mere end 2 timer. For eksisterende hestehold er der en overgangsordning på 3 år, inden forbudet træder i kraft d. 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

5 Kapitel 3 Krav til stald Der skal være mindst 2,60 meter i frihøjde overalt hvor hesten færdes i stalden. Krav til stald 6 Loftshøjden i stalden skal være mindst 2,60 m i frihøjde over eventuel strøelse. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at der for stalde, som benyttes til opstaldning af bestemte typer af heste, gælder en lavere loftshøjde end angivet i stk. 1. Stk. 3. Staldrumfanget pr. hest skal være mindst 30 m 3. KOMMENTAR: Et meget væsentligt krav i den nye lov, er kravet om en loftshøjde over strøelse på min 2,60 m. Dette får store konsekvenser for mange hestehold, hvor stalde skal bygges om for at leve op til reglerne. Kravet skal forstås således, at der overalt i stalden hvor hesten færdes, altså ikke blot på selve hestens opholdsareal i boksen, skal være en fri- 6 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

6 Kapitel 3 Krav til stald højde på 2,60 m. Dette indebærer også, at det ikke er tilladt, at der i boksen er bjælker eller spær, hvortil der ikke er en frihøjde på 2,60 m. I stalde med dybstrøelse skal der tages højde for, at gødningsmåtten typisk opnår en tykkelse på 30-40cm. Kravet om en loftshøjde på 2,60m virker ikke umiddelbart rimeligt, specielt i forhold til små heste f.eks shetlandsponyer. Det forventes dog også, at justitsministeren, inden loven træder i kraft, fastsætter særlige regler for, at stalde med en mindre loftshøjde må anvendes til bestemte typer af små heste. Yderligere stilles der et krav om, at staldrumfanget skal være minimum 30m 3 pr hest, uanset hestens størrelse. For bestående stalde gælder kravet til loftshøjde og rumfang først efter en overgangsperiode på 12 år, og træder således i kraft d. 1. jan Boksstørrelse 7 Ved opstaldning enkeltvis i boks skal gulvarealet være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2, og den korteste side af boksen skal være mindst 1,7 x hestens stangmål. KOMMENTAR: Kravene til boksstørrelse tager udgangspunkt i hestens stangmå. Inventarfirmaerne har i mange år solgt de såkaldte "standardbokse" med målene 3x3m. Disse bokse på 9 m 2 er således kun store nok til en pony eller mindre hest på under 1,50 m i stang. For en "standardhest" med et stangmål på 1,65 cm bliver kravet (2x1,65cm) 2 = 10,9 m 2. Minimumskravene til boksstørrelse m.m. gælder ikke for midlertidig opstaldning f.eks. i forbindelse med stævner, kåringer, dyrskuer m.m. På mange ejendomme med heste vil det være ret omkostningstungt at skulle leve op til de nye krav om forbud mod spiltove og minimumskrav til boksstørrelse. For bestående hestestalde skal spiltovene være udfaset 1. jan og de øvrige krav til boksstørrelser skal være opfyldt 1. jan BOKSSTØRRELSER Hestens Stangmål Alm. boks ( 7) Folingsboks. ( 9) i m Min. boksstør. i m 2 boksstørr. Min. mål i m 2 1,0 4,0 6,3 1,2 5,8 9,0 1,3 6,8 10,6 1,4 7,8 12,3 1,5 9,0 14,1 1,6 10,3 16,0 1,7 11,6 18,1 Gruppeopstaldning 8 Ved gruppeopstaldning skal gulvarealet opfylde følgende arealkrav: 1) For de første fire heste skal der være mindst (2,0 x hestens stangmål) 2 pr. hest. 2) For hver yderligere hest skal der være mindst (1,7 x hestens stangmål) 2 pr. hest. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

7 Kapitel 3 Krav til stald Foling på stald 9 Foling under opstaldning skal ske i folingsboks. Stk. 2. Gulvarealet i folingsboksen skal være mindst (2,5 x hoppens stangmål) 2. Stk. 3. Hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen i den første måned efter folingen. KOMMENTAR: Kravet om at hoppe og føl skal opholde sig i folingsboksen den første måned er uheldigt formuleret. Det er selvfølgelig ikke hensigten at udelukke, at hoppe og føl kan komme på fold. Mål på folingsboks se side 7. Isolation 10 Syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt fra de øvrige heste, jf. 24. KOMMENTAR: Kravet om at syge eller skadede heste skal kunne holdes adskilt, er normalt ikke noget problem at opfylde i en traditionel boksstald, men nu er kravet altså også, at løsdriftsstalde skal opfylde dette krav om at kunne isolere en syg eller skadet hest. Kravet gælder fra 1. jan Krav til gulv 11 Gulvet i stalden og boksen skal være jævnt og ikke glat. Gulvet skal være konstrueret således, at hestene ikke kommer til skade eller udsættes for lidelse. Stk. 2. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet, og der skal i passende omfang udlægges strøelse. Ved gruppeopstaldning skal hestene have adgang til et velstrøet, tørt leje på mindst 80 pct. af gulvarealet. KOMMENTAR: Faste gulve af beton kan udføres med kostet eller profileret overflade, som er skridsikker. En profilering har endvidere til formål at dræne væske fra gulv til afløb, således at gulvet holdes så tørt som muligt. For bestående hestehold gælder kravet først fra 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

8 Kapitel 3 Krav til stald Sikkerhed i stalden 12 Rum og udstyr, som anvendes i forbindelse med opstaldning af heste, skal konstrueres, installeres og vedligeholdes på en sådan måde, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Stk. 2. Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet og installeret på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for forurening af foder og vand samt for, at hesten pådrager sig skader. Stk. 3. Alt automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for hestes sundhed og velfærd, skal monteres således, at hestene beskyttes bedst muligt mod tilskadekomst og ikke udsættes for væsentlig ulempe. Udstyret skal efterses mindst en gang om dagen. Eventuelle konstaterede fejl skal udbedres straks, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal der træffes passende foranstaltninger med henblik på at beskytte hestenes sundhed og velfærd, indtil fejlen er udbedret. Stk. 4. Inventar, herunder låger, mekanisk udstyr m.v., skal være konstrueret og installeret med henblik på at opnå et så lavt støjniveau som muligt. KOMMENTAR: Alle flader, inventar, gulve mm., som hesten kommer i berøring med, skal være udformet, så risikoen for fysiske skader på hesten undgås og således, at hestens sundhed kan holdes på et højt niveau. Inventar og udstyr skal efterses mindst 1 gang dagligt. For bestående hestehold træder 12 først i kraft den 1. jan Indeklima 13 Luftcirkulation, støvindhold, temperatur, relativ luftfugtighed og koncentration af luftarter skal holdes på et niveau, som ikke er skadeligt for heste, og stalden skal have ventilation, som sikrer et tilstrækkeligt luftskifte. Hesten skal skånes for støv ved hjælp af ventilation i stalden KOMMENTAR: Det anbefales at staldtemperaturen ikke overstiger C. For at undgå at vandet i stalden fryser, anbefales det i vinterhalvåret, at kunne holde en temperatur i stalden på et par graders varme. Luftfugtigheden bør ikke overstige den kritiske grænse, som ligger på 80%. En fugtighedsmåler, et såkaldt hygrometer, i stalden er her et udmærket redskab at have hængende. Støvindholdet bør, i følge de faglige anbefalinger, være på maximum 4 mg/ m 3 luft. Et godt luftskifte er en forudsætning for at kunne udskifte luft med højt støvindhold, som heste tåler dårligt. Ved at øge ventilationen fra 1,3 til 2,6 luftskifte pr. time, mindskes halveringstiden for de luftbårne partikler fra 24,5 til 13,8 minutter. For bestående stalde skal kravet være opfyldt 1. jan GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

9 Kapitel 3 Krav til stald Krav til lys Det anbefales at supplere belysningen i stalden med kunstigt lys 14 Der skal være tilstrækkeligt naturligt lys til at opfylde hestes adfærdsmæssige og fysiologiske behov. For at sikre naturligt lysindfald skal det samlede areal af vinduer el.lign. svare til mindst 7 pct. af staldens gulvareal. Stk. 2. Ud over det naturlige lys skal der være lyskilder, der sikrer, at hestene på ethvert tidspunkt kan tilses nøje. Lyskilderne skal placeres således, at de ikke medfører ulempe eller skade på hestene. KOMMENTAR: Ved et vinduesareal på 7% af staldens gulvareal, anbefales det at supplere med 2,5-3W/m 2 i kunstig belysning, således, at der opnås en belysningsstyrke på ca. 100, lux i stalden. For bestående stalde skal kravet om belysning være opfyldt 1. jan Forbehold 15 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om staldens indretning. KOMMENTAR: Der er i loven ikke nogen minimumskrav til f.eks. et maximum acceptabelt støjniveau i stalden, men ministeren har mulighed for, at tilføje dette på et senere tidspunkt. 10 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

10 Kapitel 4 Fold og motion Folden må ikke benyttes af mere end 20 heste Adgang til fold 16 For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold. Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m 2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m 2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste. Stk. 3. Folden må ikke indhegnes med pigtråd. KOMMENTAR: Foldkravet indebærer, at alle hestehold skal have adgang til en fold der minimum har et areal på 800 m 2. Skal mere end 20 heste på fold, må der etableres yderligere folde. For eksisterende hestehold træder foldkravet i kraft 1. jan Krav til motion 17 Heste skal i mindst 2 timer 5 dage om ugen motioneres eller gives fri bevægelse på fold. Stk. 2. Stk. 1 kan fraviges, hvis veterinære eller vejrmæssige forhold taler afgørende herfor. Stk. 3. Når føl og plage er på fold, jf. stk. 1, skal de, indtil de er 2 år gamle, på fold sammen med artsfæller, medmindre veterinære forhold taler afgørende herimod. KOMMENTAR: Formuleringen indebærer, at heste der motioneres eller trænes i min. 2 timer dagligt, ikke behøver at komme på fold. Forskellige motionsformer kan anvendes. Motionering via løbebånd, skridtmaskiner eller fri motion i ridehus kan således erstatte foldophold. Motionskravet træder i kraft pr 1. jan Et fravænnet føl eller en plag under 2 år må ikke gå alene på fold, men skal gå sammen med en anden hest, men ikke nødvendigvis et føl eller en plag. Ligesom med voksne heste er der ingen krav om at føl og ungheste skal på fold, hvis de motioneres på anden måde. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

11 Kapitel 4 Fold og motion Foldplan 18 Der skal for ethvert hestehold være en plan for, hvornår de enkelte heste kommer på fold. KOMMENTAR: I bemærkningerne til loven præciseres det, at planen skal være skriftlig. Der udstedes en særlig bekendtgørelse om, hvilke krav foldplanen skal opfylde. Læskur Alle udegående heste skal have adgang til læskur om vinteren 19 Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Stk. 2. I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i 8, stk. 1. Stk. 3. Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding. KOMMENTAR: Heste der i vinterperioden skal gå ude i mere end 12 timer skal have adgang til læskur samt være forberedt til at gå ude, herunder have udviklet et kraftigt tæt hårlag. Læskuret skal opfylde de samme krav vedr. gulvareal, som gælder for gruppeopstaldning af heste. Et læskur skal ikke opfylde kravene til loftshøjde, lys m.m. Udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd angående udendørs hold af dyr er stadig gældende. Her hedder det "Udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr tilføres supplerende foder, så det gode huld opretholdes. Udegående dyr skal i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr have adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt leje". Tidligere gjaldt det, at kravet om læskur eller bygning under særlige forhold kunne fraviges for bl.a. dyr af hesteracerne Islandsheste og Shetlandsponyer. Disse særregler er ikke gældende længere. Nye regler forventes i løbet af kort tid. Som en præcisering af udtrykkene "vinterperioden" og "perioder med vinterlignende forhold" hedder det at "månederne december, januar og februar altid skal betragtes som vinterperiode, samt at der overordentlig hyppigt er vinterlignende vejr i november måned, ligesom der i marts måned meget ofte konstateres vinterlignende vejr". 12 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

12 Kapitel 4 Fold og motion Supplerende regler 20 Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgang til og indretning af fold m.v. Justitsministeren kan endvidere fastsætte nærmere regler om, at 19, stk. 1, kan fraviges for heste af bestemte racer. KOMMENTAR: Det forventes, at der kommer supplerende regler for bl.a. hvornår kravet om læskur for udegående heste kan fraviges. Kapitel 5 Foder og vand Rationer og adgang til vand 21 Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder. 22. Heste skal have fri adgang til frisk drikkevand. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke ved kortere ophold på fold indtil 4 timer. KOMMENTAR: Som minimum bør hestens strukturfoder, i kg tørstof, udgøre 1% af hestens kropsvægt. Resten af hestens foder kan udgøres af forarbejdede græsmarksprodukter, korn, biprodukter og andet. Disse regler svarer til, at en hest som udgangspunkt dagligt skal æde 1,2 kg almindeligt tørt hø eller 2 kg almindeligt wraphø og ensilage pr. 100 kg hest. I sommerperioden dækker en god græsmark i almindelighed hestens behov for strukturfoder. Strukturfoder omfatter ikke halm, som anvendes til strøelse eller den halm hesten har adgang til på fold. Hesten drikker typisk dagligt vand i mængder svarende til 5-10% af dens kropsvægt. Vandkopper bør minimum give 8 l vand pr. minut for at sikre, at hesten drikker tilstrækkeligt. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

13 Kapitel 6 Tilsyn m.v. Enhver, der holder hest, har pligt til at tilse hesten mindst en gang dagligt Sygdom, tilsyn og dyrlæge 23 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen. Stk. 2. Enhver, der erhvervsmæssigt holder hest, skal sørge for, at hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst én gang årligt. I dyrlægens tilsyn skal indgå en vurdering af, om hesteholdet er i overensstemmelse med reglerne i denne lov. 24 I tilfælde af sygdom eller tilskadekomst skal den ansvarlige for hesteholdet sikre, at hesten om fornødent isoleres, og at pleje iværksættes. Ved alvorlig lidelse, eller hvis hesten ikke hurtigt bedres, skal en dyrlæge straks tilkaldes. KOMMENTAR: Alle hestehold skal tilses mindst 1 gang dagligt. Ved erhvervsmæssigt hestehold skal hesteholdet tilses af en dyrlæge mindst 1 gang årligt, hvor dyrlægen bl.a. skal vurdere om hesteholdet overholder denne lov, dyreværnsloven, mv. Tilsynet kan udmærket finde sted i forbindelse med, at dyrlægen er tilkaldt i forbindelse med sygdomsbehandling. Ved erhvervsmæssigt hestehold forstås eksempelvis stutterier, hingstestationer, træningsstalde, dyreparker, hestehandlere, rideskoler, hestepensioner, hesteudlejning, hestevognskørsel mv. For det private hestehold er der ikke noget tilsvarende krav. I tvivlstilfælde vil det være en helhedsbetragtning, der er afgørende for, hvornår et hestehold er erhvervsmæssigt. Hvis hesteholdet ikke er erhvervsmæssigt er der ikke pt. fastlagt krav til dyrlægetilsyn. 14 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

14 Kapitel 7 Håndtering og træning Håndtering, træning, udstyr og doping 25 Enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten i en tidlig alder oplæres til at blive håndteret. Stk. 2. Oplæring, træning og brug af heste skal være tilpasset hestenes alder og deres fysiske og psykiske kapacitet, så de beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe. 26 Udstyr, som anvendes som hjælpemidler på heste, skal være tilpasset den enkelte hest og må ikke påføre hesten skader eller anvendes som tvangsmidler. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte nærmere regler om brug af hjælpemidler og tvangsmidler. 27. Enhver form for medicinering og behandling, herunder kirurgisk behandling, som har til formål at skjule sygdomssymptomer, så hesten kan træne og deltage i konkurrencer, er ikke tilladt. KOMMENTAR: Føl bør tidligt vænnes til omgang med mennesker, blive berørt, få løftet ben og vænnes til at bære grime. Det anbefales at tilvænning til opbinding foregår indenfor føllets første levemåneder. Hesten bør kunne stå bundet uden opsyn, når den er 3 år gammel. Ved hjælpemidler forstås f.eks tøjler, pisk, sporer mv, der anvendes til at hjælpe hesten med at forstå hvad der kræves af den. Disse hjælpemidler må ikke anvendes som tvangsmidler. Hesten skal lære at blive håndteret fra en tidlig alder GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

15 Kapitel 8 Hovpleje og mærkning Det er fortsat tilladt frit at vælge beslagsmed uanset dennes uddannelse, men justitsministeriet kan fastsætte regler herom Fagligt uddannet beslagsmed 28 Beskæring eller anlæggelse af beslag på heste skal ske efter behov. Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at beskæring eller anlæggelse af beslag kun må foretages af personer, der har den relevante faglige uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. 29 Justitsministeren kan fastsætte regler om, at mærkning af heste skal foretages af personer, som er uddannet hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. KOMMENTAR: Justitsministeren kan fastsætte regler om, at hovpleje og mærkning af heste kun må foretages af personer med en særlig uddannelse. På nuværende tidspunkt er det således fortsat tilladt frit at vælge beslagsmed, uanset dennes uddannelse. Kapitel 9 Uddannelse For professionelle 30. Justitsministeren kan fastsætte regler om, at den, som er ansvarlig for et professionelt hestehold, skal være over 18 år og besidde en relevant faglig uddannelse hertil. Justitsministeren kan desuden fastsætte krav til uddannelsen. KOMMENTAR: Der kan forventes regler for, at den ansvarlige for et professionelt hestehold skal være over 18 år og opfylde visse krav til uddannelse. Reglerne foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Med hensyn til hvornår et hestehold er professionelt og skal opfylde evt. uddannelseskrav, oplyser Justitsministeriet, at begrebet professionelt bliver tolket mindre strengt end i forbindelse med den årlige tilsynspligt. Avlere, som alene foretager avl med egne heste, og hvor avleren ligeledes ejer føllene, opfattes ikke her umiddelbart som et professionelt hestehold. 16 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

16 Kapitel 10 Administrative forskrifter Høring inden nye regler 31 Inden justitsministeren fastsætter regler i henhold til bestemmelser i denne lov, skal dyreværnsorganisationer og andre organisationer, der efter ministerens skøn særlig berøres af reglerne, have lejlighed til at udtale sig. 32. Justitsministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forsvarlig behandling af heste og om beskyttelse af disse dyrs velfærd. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler eller træffe de bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Justitsministeren kan fastsætte regler om fravigelse af reglerne i de ovennævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil. Kapitel 11 Påbud og straf KOMMENTAR: De administrative forskrifter betyder bl.a., at der kan blive fastsat nærmere bestemmelser på de områder, hvor der er taget forbehold. Bøde eller fængsel 33. Hvis en Fødevareregion eller politiet konstaterer overtrædelse af reglerne i denne lov eller af regler, der fastsættes i medfør af denne lov, kan Fødevareregionen eller politiet påbyde den ansvarlige for hesteholdet inden for en nærmere fastsat frist at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med disse regler. 34 Fødevareregionernes og politiets afgørelse efter 33 kan påklages til Fødevarestyrelsen. Klage har ikke opsættende virkning, medmindre Fødevarestyrelsen træffer anden afgørelse. Stk. 2. Fødevarestyrelsens afgørelse i en klagesag kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 35. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes den, der undlader at efterkomme et påbud efter 33. Stk. 2. Ved udmåling af straf efter denne lov anses det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med udøvelse af erhverv. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. KOMMENTAR: Overtrædelser af denne lov giver i første omgang anledning til et påbud om, at rette op på de forhold, som ikke er i overensstemmelse med loven. Dette indebærer, at den ansvarlige for et hestehold kun kan straffes i de tilfælde vedkommende ikke efterkommer påbudet indenfor den fastsatte frist. Vedkommende får således en chance for, at rette op på de ulovlige forhold, før der kan blive tale om at gennemføre en straffesag. Da loven er udfærdiget med hjemmel i dyreværnsloven, der allerede finder anvendelse på alle hestehold, indebærer det, at overtrædelser i f.eks. sager om vanrøgt umiddelbart vil kunne føre til en straffesag og i disse tilfælde gælder påbudsordningen ikke. GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV

17 Kapitel 12 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser m.v. Reglernes ikrafttræden afhængig af etableringtidspunkt 36. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk Stk. 2. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 5, 12 og 13 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 3. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 11, 16 og 18 først anvendelse fra den 1. januar Stk. 4. For hestehold, der er etableret før den 1. juli 2007, finder 6, stk. 1 og stk. 3, 7-9 og 14, stk. 1, 2. pkt., først anvendelse fra den 1. januar KOMMENTAR: For etablerede hestehold findes der forskellige overgangsordninger, der betyder at flere af kravene først træder i kraft om 3, 8 eller 12 år. Ved bedømmelse af hvornår en etablering har fundet sted, er det i høj grad den fysiske etablering og tidspunktet for opførelse og indretning af bygningen, der er afgørende. Sælges en bestående hesteejendom og køber fortsætter hesteaktiviteterne på ejendommen, vil køber være omfattet af overgangsordningerne. En væsentlig om/eller tilbygning der gennemføres efter 1. juli 2007, vil dog kunne føre til at hesteholdet må anses for etableret efter denne dato og dermed ikke er omfattet af lovens overgangsbestemmelser. For hestehold der er etableret efter 1.juli 2007, i nye eller væsentligt ombyggede bygninger, gælder lovens overgangsbestemmelser ikke, og loven træder da i kraft 1. januar OVERSIGT OVER BESTEMMELSER DER TRÆDER I KRAFT SENERE END JANUAR 2008 Januar 2011 Januar 2016 Januar stk. 1 og 3 Opstaldning i spiltov Krav til gulv Loftshøjde Rum og udstyr Adgang til fold Bokstørrelse stk.1, 2. pkt. Indeklima Foldplan Krav til lys 18 GUIDE TIL DEN NYE HESTELOV 2007

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om hold af heste. 15. maj 2014. Nr. 472. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 472. Bekendtgørelse af lov om hold af heste Hermed bekendtgøres lov om hold af heste, jf. lovbekendtgørelse nr. 251 af 8. marts 2013, med de

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse.

Formål. Hestesektoren i Danmark. Head lines fra Lov om hold af heste. Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse. Formål Hestesektoren i Danmark Head lines fra Lov om hold af heste Hvad kan ridesporten? Resultater fra forbundets seneste analyse Diskussion Erfaringsudveksling Hestesektoren i DK 200.000 heste i DK Hestesektoren

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen. Hold af heste. Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Hold af heste Rapport afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om hold af heste Januar 2006 I INDLEDNING...3 1. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER...3 2. BAGGRUNDEN

Læs mere

Sådan passer du heste

Sådan passer du heste Sådan passer du heste 1 Pjecen fortæller, hvordan du giver din hest den bedste pasning og pleje 10 gode råd Vær kritisk, når du vælger opstaldningssted, og tænk primært på din hests behov Sørg for, at

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HEST

SÅDAN PASSER DU DIN HEST SÅDAN PASSER DU DIN HEST Den måde, hvorpå hesten bliver opstaldet og passet, har stor indflydelse på hestens velfærd. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig godt ind i, hvilke behov din hest har, inden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.)

Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) 1. Parterne Imellem Hesteejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Lejer:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) er dags dato indgået følgende aftale om leje/lån af Hesten:... (Navn,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

OPSTALDNINGSKONTRAKT

OPSTALDNINGSKONTRAKT Side 1 af 5 OPSTALDNINGSKONTRAKT 1. Denne aftale om opstaldning af hesten (hvor begrebet hesten omfatter såvel heste som ponyer) : Hestens navn er indgået mellem AFTALENS PARTER 1.1. Udlejers navn: Adresse:

Læs mere

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION

DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION DKKs REGLER FOR KENNELBESØG OG KENNELINSPEKTION Find den samlede Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og -internater - jf. lovbekendtgørelse nr. 344 af 13.

Læs mere

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010

FlexNyt. Godt staldklima. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 46, 2010 FlexNyt Indhold Godt staldklima Nye regler for hestepas 1. januar 2011 Tilskudsfoder er dyrt Ændreregler for tilladte tolerancer i fodermidler Udlejning af sommerhus Træk privatbilen fra i skat AGROMEK

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre)

Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) 1. Parterne Imellem Hesteejer 1:... (Navn, adresse, telefonnummer, evt. CPR-nr.) og Hesteejer 2:... (Navn, adresse, telefonnumre) er dags dato indgået følgende aftale om sameje af Hesten:... (Navn, registreringsnummer,

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion

HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN. Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion HESTE, KØREKORT OG PÅHÆNGSVOGN Niels Arberg Rigspolitiets Færdselssektion Kørekort og tilkobling Kørekort Bek. nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort Godkendelse og registrering af sammenkobling Bek. nr.

Læs mere

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger

Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekode for egenkontrol med dyrevelfærd i kvægbesætninger Branchekoden er godkendt af Fødevarestyrelsen den 1. juli.2010 Lovmæssige krav er markeret ved en firkantet parentes med henvisning til relevant

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om røgfri miljøer

Lov om røgfri miljøer LOV nr 512 af 06/06/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften LBK nr 731 af 21/06/2007 LBK nr 903 af 12/07/2007 LBK nr 1020 af 21/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. Kapitel 1 Anvendelsesområde 26. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xxx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på brug af og udsættelse

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Det Dyreetiske Råd Udtalelse om hold af heste Justitsministeriet Civilkontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Marts 1998 Udtalelse om hold af heste 1998

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser

HANSENBERG / Kim Aaen. Dyrepasser Dyrepasser [ Dyrepasserassistent ] [ Dyrepasser med speciale heste ] [ Dyrepasser med speciale forsøgsdyr ] [ Dyrepasser med speciale dyr i zoologiske anlæg ] Indhold Uddannelsen til dyrepasser... 3 Varighed

Læs mere

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012

FlexNyt. Nye regler for udegående dyr om vinteren. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 49, 2012 FlexNyt Indhold OBS! Nye regler for udegående dyr om vinteren Hestetransport Frostsikring af marksprøjten Etablering af faunastriber få mere vildt og natur på din ejendom Permanent græs og 15 års genopdyrkningsret

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget

år vi en Kattelov? Oplægget 4 MinVenKatten Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget år vi en Kattelov? Oplæg til katteloven, fremsat af Dansk Folkeparti, samt 1. behandling af forslaget i Folketinget Så er der endelig ved at ske noget omkring katteloven og forhåbentlig kan det medvirke

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

Det lille dyrehold - og miljøet

Det lille dyrehold - og miljøet Det lille dyrehold - og miljøet Miljøregler for indretning og drift af mindre dyrehold Udgivet december 2012 Hvilke dyr må jeg have? Bor du på landet, må du have et lille dyrehold uden at anmelde det til

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail.

500 kr /måned. 975 kr /måned. 1) Pensionsprisen i henhold til gældende prisliste betales månedsvis forud. Der udsendes faktura pr mail. KONTRAKT VEDRØRENDE OPSTALDNING AF HESTE. Vilkår for opstaldning af heste på Holtegaard Ridecenter. Prisliste 3 er pony med halm/hø +fodring/udlukning på 1 er pony + 2 er pony med halm/hø +fodring/udlukning

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005.

Bidrag til samlenotat for rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 20.-22. juni 2005. Europaudvalget 2005 2669 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 8. juni 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-5410-0011 Dok.: LGH40090 Bidrag til

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune

Forskrift for FACADEBEHANDLING. i Københavns Kommune Forskrift for FACADEBEHANDLING i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for facadebehandling i københavns kommune Denne forskrift er udstedt i henhold til 18 i bekendtgørelse nr. 944 af 16. september 2004 om

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4.

Sådan en vejledning om transport af vores almindelige rideheste bør kunne beskrives i en pjece på max. en A4. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF Alm.del Bilag 173 Offentligt Udgangspunktet for mine spørgsmål er: At de heste, vi her beskæftiger os med og transporterer, er alle: identificerbare

Læs mere

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder

Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmeldelse af husdyrhold op til og med 15 dyreenheder Anmelder m.v. Anmelder Navn Adresse og e-mail Telefon nr. Ejer/ejere Husdyrbrugets ejendomme Adresse CVR-nr. CHR-nr. Matrikel nr. Husdyrproduktion

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere