ÆNDRINGSFORSLAG 7-29

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 7-29"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse /0299(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 7-29 Udkast til udtalelse Marielle Gallo (PE v01-00) Retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF (COM(2011)0657 C7-0373/ /0299(COD)) AM\ doc PE v01-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_LegOpinion PE v /15 AM\ doc

3 7 Betragtning 4 (4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst 1, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette området er derfor påkrævet, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen. (4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette området er derfor påkrævet, navnlig i landdistrikterne, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen. 8 Betragtning 6 a (ny) 6a) Netneutralitet er afgørende for et åbent internet. 9 AM\ doc 3/15 PE v01-00

4 Betragtning 9 a (ny) 9a) For så vidt angår anvendelsen af offentlig-private partnerskaber til at levere hurtige bredbåndstjenester, navnlig i landdistrikter, er det ønskeligt at anvende sådanne partnerskaber mellem regionale og lokale myndigheder og små og mellemstore ikt-foretagender inden for offentlige ikt-tjenester, som modtager EUstøtte, eftersom de kan danne et bæredygtigt grundlag for udvikling af kompetencer og viden på lokalt plan i hele EU. 10 Betragtning 10 (10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres. (10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net overalt åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres. PE v /15 AM\ doc

5 11 Betragtning 11 (11) Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd vil især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som ofte er afskåret fra webbaserede tjenester såsom "cloud computing", fordi de eksisterende bredbåndsforbindelser har utilstrækkelig konnektivitet og hastighed. Dette vil skabe potentiale for betydelige produktivitetsgevinster i SMV'er. 11) Innovative internettjenester, moderne software- og kommunikationsapplikationer og mobile apparater med internetforbindelse kræver støt stigende datatransmissionshastigheder. Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd vil især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og de kulturelle og kreative brancher, som ofte er afskåret fra webbaserede tjenester såsom "cloud computing", fordi de eksisterende bredbåndsforbindelser har utilstrækkelig konnektivitet og hastighed. Dette vil skabe potentiale for betydelige produktivitetsgevinster i SMV'er samt de kulturelle og kreative brancher. Målet bør derfor være at skabe forbindelser med høje datatransmissionshastigheder selv i landdistrikterne. 12 Betragtning 11 a (ny) 11a) Med henblik på at tjene landdistrikterne er det afgørende, at accesnet, der gør det lettere at sammenkoble individuelle forbrugertilslutninger, udvides. AM\ doc 5/15 PE v01-00

6 13 Betragtning 18 (18) At øge og bevare adgangen til Europas rige og mangeartede kulturindhold og -data, som befinder sig hos organer i den offentlige sektor, og åbne for videre anvendelse af dem under nøje overholdelse af ophavsret og lignende rettigheder vil stimulere til kreativitet, innovation og iværksætteri. Uhindret adgang til flersprogede ressourcer, der kan bruge igen, vil være med til at overvinde sprogbarrierer, som undergraver det indre marked for online-tjenester og begrænser adgangen til viden. (18) At øge og bevare adgangen til Europas rige og mangeartede kulturindhold og -data, som befinder sig hos organer i den offentlige sektor, og åbne for videre anvendelse af dem under nøje overholdelse af ophavsret og lignende rettigheder vil stimulere til kreativitet, innovation og iværksætteri. Uhindret adgang til flersprogede ressourcer, der kan bruge igen, vil være med til at overvinde sprogbarrierer, som undergraver det indre marked for online-tjenester og begrænser adgangen til viden. Det skal dog stadig være muligt for de nationale, regionale og lokale beslutningstagere selv at træffe beslutning om anvendelsen af deres oplysninger og dække en stor del af deres udgifter i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver. 14 Betragtning 21 (21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i (21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i PE v /15 AM\ doc

7 traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier. traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau samt på regionalt og lokalt niveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier. 15 Artikel 2 stk. 1 punkt 1 1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne 1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og fremme den digitale integration af økonomisk dårligt stillede områder og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne AM\ doc 7/15 PE v01-00

8 16 Artikel 2 stk. 1 punkt 2 2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net 2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net til overkommelige priser 17 Artikel 2 stk. 1 punkt 3 3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester 3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa i henhold til princippet om teknologineutralitet, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester 18 Artikel 2 stk. 1 punkt 5 a (nyt) 5a) tilslutte sig princippet om netneutralitet PE v /15 AM\ doc

9 19 Artikel 4 stk. 1 litra a a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet overalt, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps 20 Artikel 4 stk. 1 litra b b) udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps b) udbredelse af bredbåndsnet, navnlig såkaldte accessnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps 21 AM\ doc 9/15 PE v01-00

10 Artikel 4 stk. 1 litra d a (ny) da) støtte til offentlig-private partnerskaber mellem regionale og lokale myndigheder og små og mellemstore iktforetagender inden for offentlige ikttjenester. 22 Malcolm Harbour Artikel 5 stk Medlemsstaterne og/eller andre enheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning. udgår Or. en Begrundelse Den foreslåede tekst synes at indføre en vanskelig forpligtelse for de medlemsstater, der er ansvarlige for projekter af fælles interesse, til at indføre foranstaltninger til at overholde specifikationerne i denne forordning. I forbindelse med intelligent måling ville dette eksempelvis betyde, at enhver medlemsstat, der introducerer intelligente målere, ville blive pålagt at leve op til de krav, der er fastsat i forordningen. Dette ville være i modstrid med elog gasdirektiverne i den tredje pakke. 23 PE v /15 AM\ doc

11 Artikel 5 stk Medlemsstaterne og/eller andre enheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning. 3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, herunder regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning. 24 Malcolm Harbour Bilag 1 afsnit 1 afsnit 1 Udbredelse af transeuropæiske telenet, som er med til at fjerne flaskehalsene i det digitale indre marked, skal ledsages af undersøgelser og tiltag til støtte for programmet. Der er tale om følgende: a) Innovativ forvaltning, kortlægning og tjenester. Teknisk bistand, som måtte være nødvendig for udbredelse og styring, kan omfatte projekt-, investeringsplanlægnings- og gennemførlighedsundersøgelser til støtte for investeringsforanstaltninger og finansielle instrumenter. Kortlægning af paneuropæiske bredbåndsinfrastrukturer vil indebære en løbende detaljeret fysisk afdækning og dokumentation af relevante muligheder, analyse af adgangsrettigheder, vurdering af potentialet for opgradering af eksisterende faciliteter osv. Principperne i udgår AM\ doc 11/15 PE v01-00

12 direktiv 2007/2/EF (Inspire-direktivet) og lignende standardiseringsaktiviteter bør følges. Teknisk bistand kan også bestå i støtte til kopiering af vellykkede investerings- og udbredelsesmodeller. Disse tiltag kan også omfatte klimasikring, dvs. vurdering af klimarisici og sikring af, at infrastrukturen kan modstå katastrofer, på baggrund af relevante krav i EU's eller den nationale lovgivning. b) Støttetiltag og anden teknisk støtte. Disse tiltag er påkrævede til at forberede eller støtte implementeringen af projekter af fælles interesse eller fremskynde deres ibrugtagning. Inden for digitale tjenester skal støttetiltag desuden stimulere og fremme ibrugtagning af ny digitaltjenesteinfrastruktur, som måtte blive nødvendig eller nyttig som følge af den teknologiske udvikling, ændringer på de relevante markeder eller nye politiske prioriteter. Or. en Begrundelse Dette er ikke en prioritet for støtte på EU-niveau. Det er langt mere hensigtsmæssigt at styre EU-støtte i retning af udbredelse frem for kortlægning/gennemførlighedsundersøgelser, som det vil være mere passende at finansiere på medlemsstatsniveau. 25 Malcolm Harbour Bilag 1 afsnit 2 stk. 10 indledning Foranstaltninger under projektet af fælles interesse inden for bredbåndsnet skal uanset den anvendte teknologi Foranstaltninger under projektet af fælles interesse inden for bredbåndsnet skal uanset den anvendte teknologi, hvis det kan påvises, at markedet ikke kan levere denne infrastruktur kommercielt PE v /15 AM\ doc

13 Or. en Begrundelse Det bør være helt klart, at der kun bør ydes støtte til områder, hvor markedet ikke vil levere. 26 Malcolm Harbour Bilag 1 afsnit 3 stk. 3 underafsnit 4 underafsnit 2 underafsnit 1 Der skal udvikles og etableres kommunikationskanaler og -platforme for at forbedre beredskabs-, informationsdelings-, koordinerings- og indsatskapaciteten på EU-plan. Fremme af udviklingen af kommunikationskanaler og -platforme i medlemsstaterne bør forbedre beredskabs-, informationsdelings-, koordinerings- og indsatskapaciteten på EU-plan, idet der tages højde for eksisterende nationale kapaciteter og initiativer. Or. en Begrundelse Kommissionen bør påtage sig rollen som formidler og tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende kapacitet og initiativer. Dette ændringsforslag har til formål at gøre dette punkt klarere. 27 Malcolm Harbour Bilag 1 afsnit 3 stk. 3 underafsnit 4 underafsnit 2 underafsnit 2 underafsnit 1 Den centrale tjenesteplatform kommer til at bestå af et net af nationale/statslige itberedskabsenheder (CERT), som bygger på et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet skal danne rygraden i det europæiske informationsudvekslings- og varslingssystem (EISAS) for EU-borgere Den centrale tjenesteplatform kommer til at bestå af et net af nationale/statslige itberedskabsenheder (CERT), som bygger på et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet kan levere en begrænset oplysningsmængde til det europæiske informationsudvekslings- og AM\ doc 13/15 PE v01-00

14 og SMV'er. varslingssystem (EISAS) for EU-borgere og SMV'er. Or. en Begrundelse ENISA's gennemførelsesrapport vedrørende EISAS fra oktober 2011 anfører, at "De operationelle vilkår for de nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT) med hensyn til anvendelsesområde, fokus og ressourcer er en alvorlig udfordring for tanken om at bygge på nationale/statslige it-beredskabsenheder som den centrale kerne og drivkraft for EISAS i medlemsstaterne." Det ville ikke være hensigtsmæssigt, at CERT udgør rygraden i EISAS. Andre organisationer, hvis nøglekunder er SMV'er og borgere, bør spille en større rolle. 28 Malcolm Harbour Bilag 1 afsnit 3 stk. 3 underafsnit 4 underafsnit 2 underafsnit 3 litra a a) proaktive tjenester teknologiovervågning og -formidling samt deling af sikkerhedsrelateret information; sikkerhedsvurderinger; opstilling af retningslinjer for sikkerhedskonfigurering; ydelse af tjenester til afsløring af uautoriseret indtrængning a) EISAS bør udstyre EU-borgerne og SMV'erne med den fornødne viden og de fornødne færdigheder til at kunne beskytte deres it-systemer og informationsaktiver. Oprettelsen af et netværk af nationale/statslige itberedskabsenheder (CERT) bør lette udveksling af oplysninger og samarbejde medlemsstaterne imellem. Or. en Begrundelse I gennemførelsesrapporten for ENISA antydes det, at så detaljerede oplysninger ikke ville være særligt værdifulde for SMV'erne og borgerne. De nærmere detaljer om tjenesterne bør defineres i ENISA's videre arbejde. Aktiviteterne under netværket af nationale/statslige itberedskabsenheder (CERT) vil sandsynligvis blive yderligere defineret i Kommissionens forordning om internetsikkerhed senere i år og bør ikke fastsættes her. 29 Malcolm Harbour PE v /15 AM\ doc

15 Bilag 1 afsnit 3 stk. 3 underafsnit 4 underafsnit 2 underafsnit 3 litra b b) reaktive tjenester hændelseshåndtering og -indsats; udsendelse af alarmer og advarsler; sårbarhedsanalyser og -håndtering, håndtering af artefakter (pålidelige alarmer om ny malware og andre artefakter). udgår Or. en Begrundelse I gennemførelsesrapporten for ENISA antydes det, at så detaljerede oplysninger ikke ville være særligt værdifulde for SMV'erne og borgerne. De nærmere detaljer om tjenesterne bør defineres i ENISA's videre arbejde. Aktiviteterne under netværket af nationale/statslige itberedskabsenheder (CERT) vil sandsynligvis blive yderligere defineret i Kommissionens forordning om internetsikkerhed senere i år og bør ikke fastsættes her. AM\ doc 15/15 PE v01-00

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2006 2735 - Transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. juni 2006 i

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.2.2004 KOM(2004) 96 endelig 2004/0025 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om et flerårigt fællesskabsprogram med sigte

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3171 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlenotat vedr. rådsmødet (transport, telekommunikation og energi) den 7. juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. december 2012 (10.12) (OR. en) 17029/12 Interinstitutionel sag: 2011/0402(CNS) RECH 447 COMPET 744 IND 215 MI 795 EDUC 364 TELECOM 235 ENER 507 ENV 908

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2013 COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om elektronisk fakturering i forbindelse med offentlige indkøb

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 23.2.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om adgang til basale bankydelser (2012/0000(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget

Læs mere

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport

NOTAT. Rammenotat til EU-specialudvalget for transport NOTAT Dato J. nr. 24. maj 2013 Rammenotat til EU-specialudvalget for transport Revideret rammenotat om Kommissionens forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002

De Europæiske Fællesskabers Tidende EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF. af 7. marts 2002 24.4.2002 L 108/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet)

Læs mere

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final

Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.11.2014 COM(2014) 902 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere