NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse"

Transkript

1 NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under de enkelte aktiviteter er angivet de relevante regler i byfornyelsesloven om støtte m.v. I vejledningen opfordres kommunerne at anlægge en strategisk tilgang til anvendelsen af midlerne. Dette notat rummer en kort beskrivelse af mulighederne for puljens anvendelse i henhold til ministeriets vejledning og forvaltningens anbefaling af, hvorvidt aktiviteten skal prioriteres i Viborg Kommune. Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at indsatsen skal give mest mulig synlig værdi i landsbyerne og i det åbne land. Indsatsen retter sig derfor først og fremmest mod forskønnelse af eksisterende ejendomme, nedrivning af nedslidte ejendomme, og særlige tilskudsmuligheder til bygninger der er - eller i forbindelse med sagsbehandlingen - udpeges som bevaringsværdige. Kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om støtte fra puljen Landsbyfornyelse til følgende aktiviteter: 1. Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger. Byfornyelseslovens 8, stk. 2, nr. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til ombygning og istandsættelse af beboelse i private udlejningsejendomme, som har installationsmangler, eller som er opført før 1950 og er væsentlig nedslidte og hermed har et vedligeholdelsesefterslæb. På baggrund af en konkret ansøgning fra ejeren, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om støtte til ejeren. Støtten beregnes ud fra de samlede støtteberettigede ombygningsudgifter: Håndværkerudgifter, rådgiver honorarer, byggeadministration, tekniske undersøgelser, før registrering, drift- og vedligeholdelsesplan og byggelånsrenter. Den kontante støtte kan være op til 100 % af de støtteberettigede udgifter. Ud fra de støtteberettigede udgifter udregnes en indfasningsstøtte til lejestigningen hvis huslejestigningen overstiger 188 kr. pr. m 2. Tilskuddet udgør det første år 2/3 af huslejestigningen over de 188 kr. pr. m 2, og det aftrapper over 10 år. Der skal tinglyses tilbagebetalingsdeklaration på ejendomme, dvs. at ved salg eller ændret status på ejendomme inden for et fastsat årrække (f.eks. 3 år), skal støtten helt eller delvis tilbagebetaler for at støtten ikke kapitaliseres. Ejeren skal fratrække indfasningsstøtten i huslejeberegningen. Bemærkninger: Ordningen er administrativ tung at arbejde med og kræver et ret stort kontrolarbejde (rådgiver honorarer, byggeadministration, tekniske undersøgelser, før registrering, drift- og vedligeholdelsesplan, byggelånsrenter og regnskab). Ordningen kan blive dyr, såfremt en ejendom har flere utidssvarende lejeboliger, og derved kan en enkelt ejendom blive meget belastende for den samlede puljeøkonomi. Støtte til klimaskærmen (tag og facader) kan anbefales for at sikre at bygningen ikke skæmmer omgivelserne og for at sikre at bygningen er tæt og derved undgå skadeligt råd og skimmelsvamp i bygningen. Denne sagsbehandling er en del af forvaltningens arbejdsområde i dag. Anbefaling: Indsatsområdet for afhjælpning af mangelfulde installationer prioriteres ikke. Der kan gives støtte til renovering af tag og facader (klimaskærmen). Projekterne skal have et omfang der kan udløse en støtte på min kr. excl. moms. Eventuel støtte ydes som et kontant tilskud til de samlede støtteberettigede ombygningsarbejder, på maksimalt 1/4 og maksimalt 1/3 ved bevaringsværdige bygninger. 1

2 2. Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger. Byfornyelseslovens 22, stk. 1, nr. 1 og 3. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til ejerboliger og andelsboliger med mangelfulde installationer der er væsentligt nedslidte og som er opført før Støtten udgør de samlede støtteberettige ombygningsomkostninger se punkt 1. Støtten beregnes ud fra de samlede støtteberettigede ombygningsomkostninger. Støtte ydes som et kontant tilskud til støtteberettigede ombygningsarbejder, og støtten kan maksimalt være ¼ af disse udgifter, men er der tale om bevaringsværdige eller fredede bygninger kan støtte hæves til 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Bemærkninger: Ordningen bliver økonomisk tung, hvis kondemnable forhold og manglende badeforhold skal afhjælpes i misligholdte og utidssvarende bygninger. Støtte til klimaskærmen (tag og facader) kan anbefales for at sikre, at bygningen ikke skæmmer omgivelserne og for at sikre at bygningen er tæt og sund. Vejledningens anvisninger af renovering af bygningernes klimaskærm (tag og facader for boligtyper under pkt.1 og 2), svarer til det administrationsgrundlag som forvaltningens har anvendt ved støtte til bevaringsværdige bygninger, dvs.: Der gives kun støtte til tag og facader (klimaskærmen) De allerede fastlagte støtteberettigede bygningselementer følges. Den kontante støtte gives efter Hjælp til selvhjælp - en konkret vurdering af det enkelte projekt. Erfaringstal fra tidligere støtte: enfamiliehus til kr. eller til kr. pr. ejer- eller andelsbolig. De bevaringsværdige bygninger skal være registeret i SAVE med en bevaringsværdi på fra 1 og til og med 4. Denne administrative model er kendt og enkelt håndtere, og støtteøkonomien er nem at styre. Anbefaling: Indsatsområdet for afhjælpning af mangelfulde installationer prioriteres ikke. Der kan gives støtte til renovering af tag og facader (klimaskærmen) som beskrevet under punkt Nedrivning af nedslidte boliger Byfornyelseslovens 8, stk. 2, nr. 3 og 22 stk. 1, nr. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til nedrivning af: Private udlejningsboliger Ejer- og andelsboliger Det er en betingelse, at nedrivningen er begrundet i bygningens dårlige tilstand. Nedrivning af udlejningsejendomme kan også begrundes med behov for at skaffe lys, luft, opholds- eller friarealer for den eksisterende boligbebyggelse, der er beliggende i umiddelbar tilknytning til det ryddede areal. Anbefalinger: Indsatsområdet prioriteres. Kriterier for beslutninger om nedrivning af huse jfr. Teknisk Udvalgs tidligere anvisninger: Nedrivninger i landsbyer der styrker kommunes byfornyelsesprojekter opprioriteres Ejendommen skal ligge på en særskilt matrikel Der må ikke være nye bygninger eller aktivt erhverv på grunden (værdikriteriet) Bygninger skal være forfaldne og udtjente De skæmmer omgivelserne, hvor de er placeret. Alle godkendte nedrivningsudgifter støttes med 100 %. 4. Nedrivning af private erhvervsbygninger Byfornyelseslovens 38 c Kommunalbestyrelsen kan støtte nedrivning af private erhvervsbygninger under visse betingelser. Der skal være tale om erhvervsbygninger, hvor erhvervet er ophørt, og som er beliggende i byer med færre end indbyggere. Erhvervsbygninger beliggende i det åbne land er ikke omfattet. Erhvervsbygningen skal skæmme omgivelserne og være til gene for byens fysiske miljø og den omkringliggende beboelse. 2

3 Afgrænsningen, hvornår der er tale om åbent land og by med færre end indbyggere, afgøres af kommunalbestyrelsen. Erhvervslokaler, som er offentlig ejet, er ikke omfattet af ordningen. Nedrivningen er en aftale mellem kommunen og ejeren, og tvangsmæssige nedrivninger er ikke omfattet. Støtten gives som kontant tilskud, og kommunalbestyrelsen fastsætter den procentuelle finansiering på baggrund af forhandling med ejeren af ejendommen. Bemærkninger: Ordningen har været anvendt i forbindelse med Indsatspuljerne 2010 og 2011 i både landsbyerne og landområderne, men den er nu begrænset til byer med under indbyggere. Nedrivningskriterierne er som ovenfor beskrevet under punkt Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både erhverv og boliger Byfornyelseslovens 36 og 37. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at yde støtte til udvendige istandsættelser af erhvervslokaler, såfremt disse er beliggende i en bygning, hvor kommunalbestyrelsen samtidig træffer beslutning om at yde støtte til istandsættelse af private udlejningsboliger eller ejer- og andelsboliger. Støtten gives til istandsættelse af erhvervsdelens klimaskærm, som beskrevet ovenfor under punkt 2. Bemærkninger: Denne mulighed for renovering af facaden på en blandet erhvervs- og beboelsesejendom har været praktiseret tidligere, og har den samme procedure som facaderenoveringer af ejer- og andelsboliger. Ordningen kan styrke en bolig/ forretningsejendom i landsbyerne, således at den fremstår pæn og vedligeholdt. Støttegrundlaget er som beskrevet i anbefalingen under punkt Ombygning af erhverv til udlejningsboliger Byfornyelseslovens 38 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til ombygning af private erhvervsbygninger til udlejningsboliger. Støttemuligheden omfatter ikke ombygning af andelsboliger og ejerboliger. Det er en betingelse for at yde støtte, at erhvervet er ophørt. Det er endvidere en betingelse, at ombygningen kan ske inden for en rimelig økonomisk ramme. Ved vurderingen af, hvad der er en rimelig økonomisk ramme, må der især lægges vægt på, at der er et rimeligt forhold mellem ombygningsudgiften og boligens kvalitet og planløsning, og om ombygningsudgiften er rimelig sammenlignet med anskaffelsessummen for offentligt støttet nybyggeri i den pågældende kommune. Støttemuligheden omfatter såvel ombygning af rene erhvervsbygninger til udlejningsboliger, som bygninger indeholdende blandet boliger og erhverv. I bygninger, som er tomme inden ombygning til beboelse, skal ejendommen være bevaringsværdig for opnå støtte. Kommunen vurderer, som et led i sagsbehandlingen om bygningen er bevaringsværdig, såfremt dette ikke tidligere er sket. Støtten gives som kontant tilskud til de støtteberettigede ombygningsarbejder. Støtten kan maksimalt udgøre en ¼ af de støtteberettige udgifter. Er der tale om bevaringsværdige bygninger kan støtten dog hæves til en 1/3. Bemærkninger: Etablering af lejeboliger i udtjente erhvervsbygninger i de mindre byer, kan kun i helt særlige tilfælde godkendes, da ordningen bliver økonomisk dyr og behovet for lejeboliger er beskeden i de mindre byer, såfremt der i forvejen er almene familieboliger. Erfaringen med ombygning af rene produktionsbygninger er, at det ikke kan svare sig, da ombygningsprisen vil svare til nybyggeri, og til offentlig støttet alment boligbyggeri er max. støttebeløbet kr. pr. m 2 - og så 3

4 vil bygningen alligevel ikke vil svare til nyt. Denne ordning kan blive meget økonomisk tung, og blive en belastning den samlede økonomiramme og derved begrænse antallet af projekter under Pulje til Landsbyfornyelse. Anbefaling: Indsatsområdet prioriteres kun i ganske særlige tilfælde. Ombygning af gamle erhvervsbygninger til boliger er meget omkostningskrævende, da bygningen gennemgribende skal ombygges for overhovedet, at overholde relevante krav til moderne boliger af god standard. Erhvervsbygningen vil ofte være placeret i et industrilignende kvarter. Derfor kan denne ordning kun anvendes såfremt en erhvervsejendom efter nøje undersøgelse findes egnet til at blive ombygget, og her er bygningskvalitet, udformning og en placering i samspil med andet bolig byggeri en forudsætning. Hvis en ejendom vurderes som egnet til ombygning, ydes der støtte som beskrevet under punkt Istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse Byfornyelseslovens 38 a og b Kommunalbestyrelsen har mulighed for at træffe beslutning om at yde støtte til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse. Der kan træffes beslutning om følgende foranstaltninger: Istandsættelse af klimaskærm Etablering af tilgængelighedsforanstaltninger Afhjælpning af kondemnable forhold. Støtten gives som under punkt 2. Støtten ydes som kontant tilskud og støtten kan maksimalt udgøre en ¼ af de støtteberettigede udgifter. Er der tale om en bevaringsværdig bygningen kan støtten hæves til en 1/3. Bemærkninger: Forsamlingshusene er et aktiv for landsbyernes liv og er ofte økonomisk trængte. Forsamlingshuse/kulturhuse kan kun få støtte til: Bygningens klimaskærm. Til forbedring af tilgængeligheden ved bygningens indgangsparti. Støttestørrelse som beskrevet under punkt Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme Byfornyelseslovens 8, stk. 2, nr. 5 og 22, stk. 1, nr. 5 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at yde støtte til fjernelse af skrot og affald på ejendomme, hvor der er beliggende udlejningsboliger eller ejer- og andelsboliger. Støtte ydes som kontant tilskud. Kommunalbestyrelsen fastsætter størrelsen af tilskuddet. Til udlejningsejendomme kan støtten maksimalt udgøre hele den støtteberettigede udgift til bortfjernelse. Til ejer- og andelsboligejendomme kan tilskuddet maksimalt udgøre en ¼ af den støtteberettigede udgift. Der kan ikke gives støtte til arbejder, der er påbegyndt, inden tilsagnet om støtte er meddelt. Bemærkning: Skrot og affald omkring boligbebyggelser giver et uacceptabelt, mistrøstigt og skæmmende forfald for beboerne og naboerne. Såfremt det erfares, at der er skrot eller affald på ovenstående typer ejendomme, og ejeren ikke selv har ansøgt, kontaktes ejeren for at få afhjulpet problemet. Støtten ydes svarende til maksimal omkostning til fjernelse og bortskaffelse af skrot og affald ved udlejningsejendomme og maksimalt ¼ ved ejer- og andelsejendomme. 9. Kommunalt opkøb af ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Byfornyelseslovens 38 d 4

5 Kommunalbestyrelsen kan opkøbe nedslidte og faldefærdige ejendomme beliggende i byer med færre end indbyggere samt i det åbne land med henblik på nedrivning eller istandsættelse. Hele kommunens udgift til opkøb er refusionsberettiget, jf. byfornyelseslovens 38 e, stk. 2. og istandsættelse er refusionsberettiget efter gældende regler for puljen. Bemærkninger: Kommunalt køb af udtjente og forfaldne bygninger kan være relevant for at styrke byfornyelsen i en landsby for at undgå at uheldige personer flytter ind for at forhindre, at ejendommen blot står og forfalder. Anbefaling: Området prioriteres. Opkøb af faldefærdige bygninger sker efter følgende kriterier og efter en kritisk vurdering af ejendommen: Opkøb i landsbyer der styrker kommunes byfornyelsesprojekter opprioriteres. Udtjente og faldefærdige bygninger, som skæmmer landsbyen eller landskabet. Hvor det skønnes at ejendommen på grund af sin tilstand og forfald ikke kan handles/sælges. Hvor ejeren ikke vil istandsætte ejendommen eller har økonomiske midler til det f.eks. en pensionist. Kommunen opkøber ikke ejendomme med henblik på istandsættelse af bygningerne. Kommunen kan efterfølgende sælge den ryddede grund. 5

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til udlejningsejendomme Hvis du ejer en boligudlejningsejendom, som er opført før 1950, og som trænger til

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Behandling af redegørelse om landsbyfornyelse, rammevilkår og initiativer Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 21 Udvikling og fornyelse af landsbyerne rammevilkår

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING

DET ÅBNE LAND UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING UDVIKLING KRÆVER OPRYDNING Notat om flytning fra land til by, om energiforholdene i de tiloversblevne bygninger på landet og om mulighederne i en planlagt afvikling af bygninger i nogle områder til fordel

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

4. juni 2015. Lovgivning mv.

4. juni 2015. Lovgivning mv. 4. juni 2015 Vejledning om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt om tilskud

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne.

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. nnoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. Indledning Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har Ministeriet for By,

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet

Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet Kom godt i gang med at etablere eget bad og toilet vejledning for udlejere og lejere 1 Drømmen om en moderne bolig med eget bad og toilet 5 Ta en snak 7 Sådan får du plads 9 Fem klassiske eksempler 10

Læs mere

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne

10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne 10 GODE RÅD TIL LANDDISTRIKTSUDVIKLING Regeringsinitiativer til brug for kommunernes udviklingsindsats i landdistrikterne RÅDGIVNING 10 gode råd til landdistriktsudvikling Regeringsinitiativer til brug

Læs mere