Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse"

Transkript

1 Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014

2 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning af kriterier og anbefalinger 5 Arbejder der er omfattet af ordningen 5 Dialog med ejere og naboer 6 Husenes geografiske placering 7 Husenes synlighed 8 Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi 8 Graden af forfald 9 Spekulationsopkøb og -udlejning 9 Det private Klondike 10 Misligholdte eller fejlistandsatte ejendomme 10 Organisering i Kommunen 10 Evaluering og tilpasning af handlingsplanen 11 2

3 Indledning Tomme og forfaldne bygninger har fyldt meget i den offentlige debat om, hvordan landdistrikterne bevares og forbedres som attraktive steder for bosætning. I den sammenhæng bidrager forfaldne og nedslidte bygninger til et negativt billede af landsbyer og landdistrikter og i værste fald kan en hel by eller et område blive kendt som uattraktivt for bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Det er den synlige tilstedeværelse af nedslidte og misligholdte huse, der er medvirkende til at starte en negativ spiral. Oprydning i nedslidte bygninger er en blandt mange metoder, der kan tages i anvendelse for at fastholde landsbyerne og det omgivende land som attraktive områder for bosætning. Med Pulje til Landsbyfornyelse har Frederikshavn Kommune mulighed for at få taget hul på opgaven med at rydde op i de nedslidte bygninger. Frederikshavn Kommunes rammebevilling er på 2,9 mio. kr. og der er en forudsætning om kommunal medfinansiering, hvor statens andel udgør 60 pct. og kommunens andel udgør 40 pct. Frederikshavn Byråd har afsat 1,9 mio. kr. svarende til de 40 pct. på budgettet for Der er således i alt 4,8 mio. kr. til rådighed. Denne handlingsplan er resultatet af kortlægningen af nedslidte bygninger på landet og i landsbyerne i Frederikshavn Kommune som i sommeren 2013 blev sat i gang på baggrund af debat i Distriktsudvalget. Kortlægningen er foretaget for at få et indblik i omfanget af nedslidte bygninger i kommunen med henblik på at kunne anvende Pulje til Landsbyfornyelse mest hensigtsmæssigt. Målet med handlingsplanen er at give Frederikshavn Kommune et fremadrettet redskab til at iværksætte motiverede og effektive indsatser for, på såvel kort som lang sigt, at begrænse omfanget af nedslidte bygninger. De lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af Pulje til Landsbyfornyelse er nøje beskrevet i Pulje til Landsbyfornyelse en vejledning til kommunerne, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, nov Distriktsudvalgets anbefalinger Distriktsudvalget har på et møde i efteråret 2013 fået præsenteret de foreløbige observationer og har debatteret, hvilke kriterier det vil være relevant at lægge til grund for prioriteringen af, hvilke huse der skal nedrives. Der var i udvalget bred enighed om, at der skal fokuseres på de mest ramte områder, huse i tydeligt forfald, og at der i første omgang skal høstes erfaringer med arbejdet de steder, hvor der kan indgås frivillige aftaler med ejerne af de nedslidte huse. Med andre ord gælder det om at få mest muligt ud af de midler der er til rådighed. Samtidig ligger det udvalget på sinde, at der i forbindelse med nedrivning af boliger ta- 3

4 ges godt hånd om de ejere eller lejere, der måtte have psykiske eller sociale vanskeligheder. I Distriktsudvalget er der ønske om at kommunen tager initiativ til at udarbejde Landsbyplaner for kommunens landsbyer. Det vil være oplagt at indtænke nedrivning eller renovering af forfaldne huse i denne sammenhæng. Nedrivning af huse i en mindre by kan få betydning for strukturen og sammenhængen i byen, og derfor er det særligt interessant at arbejde med den fremtidige anvendelse af de tomme grunde. Udarbejdelsen af Landsbyplaner har et længere tidsperspektiv end den tidsfrist kommunen er underlagt i forhold til at anvende puljemidlerne. Derfor vil vi mange steder opleve, at der bliver revet ned først og lavet landsbyplaner senere. Kortlægningen og dens resultater Distriktsudvalgets 26 medlemmer, som repræsenterer alle landsbyer og landområder i kommunen er over foråret og sommeren 2013 blevet opfordret til at melde ind med nedslidte bygninger i deres lokalområder. Det har givet en del omtale i medierne, som har resulteret i henvendelser både fra ejere og naboer til nedslidte bygninger. Der har desuden været henvendelser fra idrætsforeninger, borgerforeninger samt fra advokater, der varetager konkursboer. Ultimo 2013 er der 53 huse indberettet. Ejendommene vurderedes at være skæmmede enten pga. forfald af selve bygningerne eller på grund af ophobning af bilskrot, affald o. lign. på ejendommen. Som led i kommunens arbejde med at lave SAVE-registrering for husene i den gamle Sæby Kommune er en del af husene for nylig blevet fotograferet både fra facaden og fra havesiden. De øvrige huse er observeret fra offentlig vej. I denne indledende fase, er det ikke besluttet, om der yderligere skal foretages en systematisk gennemgang af alle kommunens boliger dels via søgning i registre dels via fysisk besigtigelse. Erfaringer fra andre kommuner viser, at det vil kræve en del ressourcer, og det er tvivlsomt om der vil dukke emner op, som ikke allerede er registreret eller som vil blive meldt ind, når arbejdet med nedrivning bliver påbegyndt og offentligheden bliver mere opmærksom på muligheden. 4

5 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse I og med at det er første gang Frederikshavn Kommune har adgang til puljemidler til nedrivning, er der et relativt stort antal mere eller mindre forfaldne bygninger som kan komme i betragtning. De tildelte puljemidler rækker næppe til at håndtere det hele, og derfor skal foretages en prioritering af indsatsen. I udarbejdelsen af denne handlingsplan har vi støttet os til de erfaringer, der er opsamlet i vores nabokommuner og tilpasset dem til de forhold, der gør sig gældende for Frederikshavn Kommune. Første skridt i den videre proces er at rette henvendelse til ejerne af de ejendomme vi har registreret. De skal orienteres om, at vi har observeret, at deres ejendom er præget af et vist forfald, og at de muligvis har mulighed for at få støtte til at afhjælpe problemerne via Pulje til Landsbyfornyelse. Når der er etableret kontakt med ejerne foretages en faglig vurdering af bygningen tilstand. Vægtning af kriterier og anbefalinger Det er vanskeligt at forudse hvor langt puljemidlerne rækker. Formentlig rækker de ikke til at yde støtte til alle de bygninger der er omfattet af ordningen. Derfor vælger Frederikshavn Kommune at vægte de forskellige vurderingskriterier i prioriteret rækkefølge svarende til den rækkefølge de er beskrevet i de følgende afsnit. Hvert afsnit afsluttes med en anbefaling af, hvorledes der kan prioriteres. Der skal foretages en konkret vurdering ud fra alle kriterier i her enkelt sag. Arbejder der er omfattet af ordningen Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes til bygninger, der ligger i en by med færre end 3000 indbyggere eller i det åbne land. Ejerne kan søge til skud til: Private en- og tofamiliehuse Private udlejningsejendomme Andelsboligejendomme Bygninger med blandet beboelse og erhverv Erhvervsbygninger i byer under indbyggere Der stilles følgende betingelser: Boligen skal være opført før 1950 eller have installationsmangler Arbejdet må ikke påbegynde før kommunen har givet tilsagn om tilskud Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker 5

6 Der gælder forskellige tilskudssatser for de forskellige typer arbejder. Disse fremgår af vejledningen fra ministeriet. Følgende typer arbejder er omfattet af ordningen: Nedrivning af nedslidte boliger Nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under indbyggere Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme Istandsættelse af nedslidte private udlejningsboliger Alle typer forbedrings- og vedligeholdelsesarbejder Istandsættelse af nedslidte ejer- og andelsboliger: Udvendige arbejder, etablering af wc og bad, afhjælpning af sundheds- og brandfarlige forhold Udvendig istandsættelse af bygninger med blandet beboelse og erhverv Ombygning af erhverv til udlejningsboliger Istandsættelse af forsamlingshuse Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning Anbefaling 1: Frederikshavn Kommune prioriterer at Puljen til Landsbyfornyelse først og fremmest anvendes til nedrivning af nedslidte boliger samt nedrivning af tomme erhvervsbygninger i byer under indbyggere. Dernæst anvendes puljen til fjernelse af skrot og affald på boligejendomme. De øvrige arbejder, som er omfattet af ordningen prioriteres, såfremt der er puljemidler tilbage. Hvis Frederikshavn Kommune støder på nedstyrtningstruede eller sundhedsskadelige bygninger eller andre akutte problemstillinger prioriteres disse naturligvis højest uanset de øvrige kriterier. Dialog med ejere og naboer En konstruktiv dialog med ejerne af de registrerede ejendomme er et væsentlig succeskriterium for at udnytte Pulje til Landsbyfornyelse optimalt. Kommunen vil derfor gå i dialog med borgere og ejer, for at afklare fremtid for en given ejendom skal bygningerne nedrives? og hvad skal der i givet fald ske med den tomme grund? I nogle tilfælde har ejeren af et forfaldent hus selv rettet henvendelse for at komme med i prioriteringen af puljemidlerne. Det gælder både for private og for foreninger, som har en gammel bygning, der skæmmer området. Ligeledes har kommunen fået henvendelse fra advokater for konkursboer, som gerne vil indgå aftale om nedrivning. Disse sager er præget af stor samarbejdsvilje fra de involverede parter. Andre steder er det naboerne eller en borgerforening, der har gjort opmærksom på at en eller flere bygninger i lokalområdet er i forfald. Nogen af disse har vist interesse for at overtage en tom grund, når der er ryddet op. 6

7 Der er mange steder en stærk borgervilje til at gøre noget ved problemet med skæmmende forfaldne huse, hvorfor der også er grund til at antage, at naboer eller grundejerforeninger måske har lyst til at erhverve de tomme grunde, hvis ejeren ønsker at afhænde. Ved at have løbende kontakt til landdistriktets aktører er det muligt at have en finger på pulsen. Ønsker om fælles indsatser - det kunne for eksempel være fælles opkøb af en ejendom - og afklaring af lokale problemer kan løses ved rådgivning og dialog. Anbefaling 2: Dialogen med ejere og interessenter prioriteres højt, således at der opnås flest mulige aftaler om anvendelse af Pulje til Landsbyfornyelse. Frederikshavn Kommune forsøger at være behjælpelig med at skabe forbindelser, som kan være med til at sikre nyt liv på de tomme grunde. Husenes geografiske placering Kortlægningen af de nedslidte huse har vist, at der i nogle områder er en større koncentration af nedslidte bygninger. Der er umiddelbart en større koncentration i kommunens sydlige del, og det er også tydeligt, at en del huse ligger ud til forholdsvis trafikerede veje landsbyernes hovedgader. At ejendomme langs større veje ikke er attraktive på boligmarkedet, ses tydeligt af at så mange af dem står tomme eller misligholdte. I en tid med fraflytning fra landet er det de små og mere ydmyge huse, der først bliver overflødige, og når de ikke ligger tæt på natur eller andre herlighedsværdier, falder interessen for dem som bolig. Nogle lokalområder er særligt præget af en stor fraflytning og en reduktion af offentlige servicefunktioner. Disse steder er der måske ikke basis for at opføre nye boliger og skabe tilvækst, men nedrivning af de skæmmende bygninger kan være med til at tilføre områderne nogle kvaliteter af mere rekreativ karakter til glæde for de omkringboende. Andre lokalområder er præget af aktivitet og en udpræget borgervilje og indsats for at skabe udvikling. Her kan det være vigtigt at understøtte de lokale initiativer ved at fjerne de huse, der fejlagtigt giver indtryk af, at det er et område i generelt forfald. Anbefaling 3: Det skal foretages en prioritering, der tilgodeser både de lokalområder der er hårdest ramt og de lokalområder, hvor der er gode muligheder for at forebygge en negativ udvikling. 7

8 Husenes synlighed En væsentlig faktor for oplevelsen af forfaldet er synligheden. Hvor ældre, nedslidte huse ligger særlig tæt eller er placeret langs en befærdet vej, vil de unægtelig forstærke indtrykket af forfald i området. Derudover er husenes omgivelser vigtige: Er de landskabeligt og naturmæssigt attraktive, eller er der måske kulturarv og gode fortællinger, der knytter sig til området. Måske er det et område med potentiale for udvikling pga. nærhed til infrastruktur som f.eks. motor- og hovedveje eller det kunne være et område med særligt mange bevaringsværdige huse blandt de nedslidte bygninger. At et hus er nedslidt og måske endda nærmer sig ruin-tilstanden, behøver ikke i sig selv at være et (kommunalt) problem. Vi ser flere og flere små landbrugsejendomme blive opkøbt af større landbrug, hvorefter markerne bliver dyrket, mens selve bygningerne bliver overladt til tidens egen nedbrydning. Hvis bygningerne ligger væk fra offentlig vej og måske endda omgivet af bevoksning, bidrager den ikke nødvendigvis negativt til området rent visuelt. Det er klart, at det bidrager forholdsmæssigt mere til et negativt indtryk af det visuelle forfald, hvis den dårlige historie er åbenlys og bliver bekræftet af mange. Heldigvis viser det sig dog, at mange af disse områder også kendetegnes ved andet, som f.eks. aktive landsbyforeninger samt fantastisk natur og landskab. Anbefaling 4: Huse med en meget synlig placering i by/gadebilledet skal prioriteres over huse med en mindre synlig beliggenhed. Arkitektonisk og kulturhistorisk værdi I vurderingen af om en bygning bør nedrives eller renoveres indgår også en vurdering af bl.a. deres arkitektoniske, kulturhistoriske og bevaringsmæssige værdi. Som redskab til vurderingen bruges den såkaldte SAVE-model, hvor man på en skala fra 1 til 9 vurderer de tre allerede nævnte faktorer samt originalitet, tilstand og miljømæssig værdi forstået som bygningens betydning for og sammenhæng med sine fysiske omgivelser. Hvis bygningen er vurderet med bevaringsværdierne 1-4 og dermed bevaringsværdig, gælder en særlig procedure for nedrivning. Anbefaling 5: Beslutningen om hvorvidt en bygning skal renoveres eller nedrives afhænger af, hvilken betydning bygningen har for det samlede landsbymiljø eller landskab. 8

9 Graden af forfald Graden og karakteren af forfaldet spiller også en stor rolle nogle steder er det f.eks. kun en gammel lade, der er faldet sammen, mens stuehuset tager sig nydeligt ud, andre steder er det en bolig, der er beboet af nogen, som ikke har økonomien eller overskuddet til at vedligeholde ejendommen, og atter andre steder er det en hel villa, der har stået tom og forladt i årevis. Tomme og forladte bygninger kan, ud over at virker skæmmende, udgøre en risiko for folk, der færdes i nærheden af bygningen. Hvis der observeres bygninger med sammenstyrtningsfare, har kommunen en lovbestemt forpligtelse til at gribe ind. Anbefaling 6: Graden af forfald skal sammenholdes med geografisk placering, synlighed og bevaringsværdien i forhold til hvilke ejendomme der skal håndteres først. Spekulationsopkøb og -udlejning En del dårlige huse handles enten meget billigt i almindeligt salg eller kommer på tvangsauktion. Spekulanters opkøb af nedslidte ejendomme for at udleje dem til typisk ressourcesvage familier fylder særlig meget i problematikken ikke mindst i den offentlige debat. Et af kendetegnene på spekulationsudlejning er en, boligstandarden taget i betragtning, relativt høj husleje. Lejeren søger derfor om boligstøtte hos Udbetaling Danmark, og på denne måde får husejeren en højere lejeindtægt end rimeligt er. Lejere af ovennævnte type har ofte mange lejeforhold bag sig de såkaldte sociale nomader. Også pantebrevsspekulation er der fokus på i medierne. Her er konceptet, at man køber et billigt hus med lav ejendomsvurdering typisk en forfalden rønne. Ved hjælp af samarbejde med visse dele af ejendomsbranchen, bliver ejendommens værdi uden reelt grundlag vurderet højt, nye lån bliver hjemtaget i ejendommen og de nye pantebreve bliver videresolgt, ofte til stråmænd, der desværre viser sig ikke at kunne betale. Om problemet optræder i nævneværdig grad i Frederikshavn Kommune, er svært at sige ud fra det indsamlede materiale, men en indikation kunne være antallet af ejendomme med samme ejer, idet det typisk er de samme personer / selskaber, der praktiserer både dette og ovennævnte spekulationsudlejning. Dette marked er særlig interessant for spekulanter, og en opgave for kommunen kunne være at overvåge boligmarkedet og gribe ind, såfremt det er hensigtsmæssigt i forhold til kommunens overordnede strategi. En tæt kontakt med de ejendomsmæglere, der opererer i området, kan også give et forspring i forhold til spekulationsopkøbere. Anbefaling 7: Der kan være enkelte tilfælde, hvor det er hensigtsmæssigt at opkøbe en ejendom på tvangsauktion for at undgå spekulationsopkøb 9

10 Det private Klondike En betydelig faktor for oplevelsen af det visuelle forfald i landområderne er de ejendomme, hvor affald og skrot hober sig op. Hvorvidt der er tale om affald og skrot afhænger dog af øjnene, der ser. Mens ejeren og den notoriske samler synes der er tale om at udnytte den gode plads optimalt til oplag af byggematerialer, reservedele til biler, campingvogne og andet godt, synes naboer og forbipasserende måske der er tale om affald og skrot, der skal skaffes af vejen. Anbefaling 8: På ejendomme, der ligger langt fra offentlig vej, kan skrot og affald forblive en privat sag, så længe der ikke er tale om miljøfarligt oplag. På ejendomme, der ligger synligt i landsbyer eller langs befærdede veje er der grund til at forsøge at indgå aftale om oprydning, fordi oplaget skæmmer og bidrager til oplevelsen af forfald. Misligholdte eller fejlistandsatte ejendomme Ved gennemgang af de kortlagte ejendomme vil det formentlig vise sig, at nogle bygninger ikke nødvendigvis er i så dårlig stand at de bør nedrives, men at de kunne fremstå langt mere vedligeholdte og attraktive, hvis ejerne havde haft det fornødne håndværksmæssige håndelag og overblik. Anbefaling 9: Gennem den dialog, der måtte opstå, når kommunen henvender sig til ejeren omkring muligheden for at få del i Pulje til Landsbyfornyelse, kan kommunen evt. tilskynde til, at ejeren selv med små midler foretager forbedringer, som bringer husene i bedre stand. Organisering i Kommunen Det foreslås, at opgaven som udgangspunkt forankres i Center for Teknik og Miljø (CTM). Det bør være hertil alle henvendelser fra borgere m.v. rettes, så der sikres sammenhæng og koordinering af indsatsen. I Center for Teknik og Miljø er de lovgivningsmæssige værktøjer tilstede i forbindelse med evt. håndhævelse af uacceptable forhold. Det vil være herfra undersøgelser og vurderinger iværksættes i forbindelse med de forfaldne huse. Der trækkes på de erfaringer, der er til stede i Ejendomscenteret, vedrørende udbud mm. I forbindelse med eventuelle opkøb af ejendomme involveres Køb- Salg-Udleje. I forbindelse med nedrivning af forfaldne huse vil der i nogle tilfælde være behov for at inddrage en boligsocial medarbejder det vil sige en medarbejder med kompetencer til 10

11 at gøre en særlig indsats for de socialt udsatte familier, børn m.v. som bor i de forfaldne huse. Denne medarbejder bør være bindeleddet til Kommunens øvrige centre herunder f.eks. ungeenheden, center for familie, borgerservice, psykiatrien, miljø, sundhed og ældre m.fl. Den boligsociale medarbejder har således et fast samarbejde med CTM s medarbejdere og samtidig ansvaret for at bringe viden om evt. sundhedsfarlige boliger videre til CTM. Der skal annonceres tydeligt på kommunens hjemmeside, og via intranettet skal der gøres opmærksom på hvor medarbejdere kan henvende sig, hvis de kommer i berøring med borgere, der bor i nedslidte boliger. En tværgående kommunal organisering af arbejdet og en fortsat opmærksomhed på problemet kan desuden være med til at sikre at der også efter Pulje til Landsbyfornyelses ophør tages hånde om nedslidte boliger i Frederikshavn Kommune. Evaluering og tilpasning af handlingsplanen Det er første gang Frederikshavn Kommune har haft mulighed for at få andel i puljemidler til nedrivning af forfaldne huse. Handlingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i erfaringer, som er opsamlet fra vores nabokommuner og tilpasset de lokale forhold i Frederikshavn Kommune. Der er behov for løbende at gøre status over de resultater og administrative erfaringer, der opnås gennem arbejdet med Pulje til Landsbyfornyelse. Plan- og Miljøudvalget samt Distriktsudvalget skal jævnligt orienteres om status på nedrivninger og forbrug af midler. Puljemidlerne fra 2014 skal senest være disponeret i sommeren Det vil være oplagt at gøre status ultimo 2014, hvor der har været tid til at høste erfaringer og der ligger et godt grundlag for at evaluere handlingsplanen. Ved puljens afslutning gøres regnskab over hvad der er opnået og i den forbindelse skal det også overvejes, hvordan man i Frederikshavn Kommune vil håndtere eventuelt resterende forfaldne huse. Hvis der i fremtiden bliver mulighed for at få del i lignende puljer kan det være nødvendigt at justere de strategier og anbefalinger, der er beskrevet i denne handlingsplan. Der kan ske ændringer både i de gældende juridiske virkemidler og i karakteren af problemerne med de nedslidte bygninger i landsbyer og landdistriktet. Man kan med god ret forestille sig, at problemet med tiden forskyder sig til at omhandle flere og flere forfaldne landbrugsejendomme eller boliger opført under byggeboomet i 60 erne og 70 erne. 11

12 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn Tel.:

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag

august 2014 STRUER KOMMUNE Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag STRUER KOMMUNE august 2014 Landsbypuljen 2014 ansøgninger og forslag Oversigt ansøgninger og forslag Ejendom Type Kategori Overslag udgift Indkomne ansøgninger Højrisvej 4 Asp Agergårdvej 1 Vejrum Hyldagervej

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2015. Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2015 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere Juni 2015 1 Nedrivningspulje 2015 Bornholms Regionskommune har i budget 2015 afsat 4,4 mio. kr. til at matche midler fra staten til at lave

Læs mere

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne

Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Kortlægning af omfang og handlemuligheder overfor nedslidte bygninger i landsbyer og landdistrikterne Hjørring Kommune, Plan & Udvikling, september 2008 Indhold Indledning 4 Handlingsplan og strategi

Læs mere

Distriktsudvalget 11-02-2014. Dato 11. februar 2014. Tid 19:00. Ravnshøj skole NB. Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen

Distriktsudvalget 11-02-2014. Dato 11. februar 2014. Tid 19:00. Ravnshøj skole NB. Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen Referat Distriktsudvalget 11-02-2014 Dato 11. februar 2014 Tid 19:00 Sted Ravnshøj skole NB. Fraværende Alice Schneider, Niels Ove Vestergaard, Mirian Højmark, Lars Larsen Stedfortræder Medlemmer Mette

Læs mere

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner

Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner Erfaringer med dårlige boliger i udkantskommuner - Hvad kan man gøre? - Georg Gottschalk, SBi, Aalborg Universitet Emner i undersøgelsen Problemernes karakter og omfang Kommunale erfaringer Gennemgang

Læs mere

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier:

Midlerne har begge år kunnet søges af 39 navngivne udkantskommuner. Kommunerne er blevet udpeget på grundlag af to kriterier: Dato: 06.08.2012 Kontor: Byfornyelse Sagsnr.: 2012-482 Midtvejsevaluering af Indsatspuljen I. Baggrund og formål II. Sammenfatning III. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse IV. Resultater og opgørelse

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald

sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald By, Erhverv og Kultur Dato: 9. marts 2010 Handlingsplan for sundhedsfarlige, tomme og forfaldne ejendomme rod, skrot og affald Sagsbehandler: Lisbeth Andresen Sagsnummer: 2009100484E By, Erhverv og Kultur

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER

PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG BYFORNYELSE PRIVATE BYFORNYELSESSELSKABER ERFARINGER FRA VESTERVIG OG THISTED KOMMUNE 1 INDHOLD Forord side 3 Historien om Vestervig Byfornyelse Aps

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015. Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014 Indledning Med det formål at styrke bosætningen

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune

STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune STRATEGI FOR BY- og LANDSBYFORNYELSEN 2013-2015 i Tønder Kommune Forslag 22. august 2013 Strategien er affødt af øgede byfornyelsestilsagn i foråret 2013 og har til formål At synliggøre den samlede indsats

Læs mere

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø

Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Nedrivningspulje 2013 Teknik & Miljø Vejledning til ansøgere 1 Hvad gives der tilskud til Fra nedrivningspuljen kan gives tilskud til: 1. prioritet. Nedrivninger med statsligt tilskud hvor der ydes op

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder. - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand

SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder. - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand SBi 2007:08 Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe stand Dårlige boliger i landets yderområder - om omfanget og betydningen af boliger i særlig ringe

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne

Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Notatark Sagsnr. 82.21.00-P05-1-14 Sagsbehandler Chris Schmücker og Thomas Frank 20.2.2015 Fokus og strategi for anvendelsen af nedrivningspuljen og forskønnelse af lokalområderne Kommuneledelsen har nedsat

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811

FORFALD og AFRAK. Manglende formåen økonomisk og socialt. Ligegyldighed. En blanding. 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 FORFALD og AFRAK Manglende formåen økonomisk og socialt Ligegyldighed En blanding 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 1 31-10-2012 Lektor Jørgen Møller. AAU. Tlf +045 2222 9811 2 31-10-2012

Læs mere

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger. Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD FUP ELLER FAKTA om de bevaringsværdige bygninger Arne Høi / Arkitekt MAA, Centerleder / Center for Bygningsbevaring i RAADVAD Hvor mange bevaringsværdige bygninger er der i Danmark? a Hvor mange bevaringsværdige

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program

Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program Volsted Velkommen by og til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Velkommen til til Borgermøde i Volsted i Aftenens Program 1. Status ved Volsted Forsamlingshusudvalg 2. Aalborg Kommune og forsamlingshuse

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning.

Salgsprospekt. Projektejendommen. H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning. Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgsprospekt Projektejendommen H. N. Andersens Vej 3-5, 7400 Herning Central beliggende boligprojektejendom i godt boligkvarter i Herning. Salgspris kontant: 6.000.000 kr. Bruttoleje: 340.383 kr. Byggeretter

Læs mere

Grøn nedrivning af tomme bygninger

Grøn nedrivning af tomme bygninger Titeldias uden baggrundsfarve vælge Titeldias Logo blå for at anvende logo blå baggrund Grøn nedrivning af tomme bygninger Nina Svaneberg KL s Kontor for Teknik og Miljø Grøn Nedrivning - projektet Miljøstyrelsen,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER

Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kalaallit Nunnaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer /HER Vedr.: Spørgsmål vedr. Lejer

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter

Fremtiden for udsatte boligområder. Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Fremtiden for udsatte boligområder Opsamling på inspirationsdag med CFBU's interessenter Mette Fabricius Madsen

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Lundbyvej 32, 4720 Præstø

Lundbyvej 32, 4720 Præstø Lundbyvej 32, 4720 Præstø 13630 1/2 Tidligere bolig Landbolig Save registrering 6 1800 265 m2 Nedrivning af ubeboet landejendom. Der gives tilskud til nedrivning som forestås af ejer. Ejendommen er nedslidt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

to save or not to save

to save or not to save to save or not to save Artiklen handler om Vadehavskommunernes forskellige planlægningspraksis i arbejdet med bevaringsværdige bygninger og helheder. Af Jannie Uhre Ejstrud Illustrationer: Rena Gonatos

Læs mere

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem

Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Att.: Martin Basse 29. oktober 2013 Silkeborg Kommunes salg af Marienlund Plejehjem Tilsynets sag: 2013-613/1389 Statsforvaltningen har i brev af 18. juni

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor

at etablere dyreklinik i den gamle stationsbygning, at anvende de 2 barakker til depot/opbevaring og at anvende udhusbygningen som kontor Baggrundsnotat Indledning På Slangerup Stationsvej 2 søges der om landzone tilladelse til: 1. en ulovligt opført garage/carport, 2. en selvstændig bolig indrettet i gammel stationsbygning og 3. erhverv

Læs mere

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester

Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN. Kære borgmester Borgmester Tove Larsen Aabenraa Kommune MINISTEREN Dato: 2. juli 2013 Kære borgmester Som opfølgning på borgmestermødet den 24. maj her i ministeriet vil jeg gerne udtrykke min store glæde over den positive

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

FALDEFÆRDIGE BYGNINGER UDVALGSKRITERIER

FALDEFÆRDIGE BYGNINGER UDVALGSKRITERIER INDSATSPULJEN 2010 3.7 mill. Finansieret af staten 1.0 mill. Fra eget budget Dato: 2. december 2009 Reference: Lars Holst Andersen Direkte telefon: 89594010 E-mail: lha@norddjurs.dk Journalnr.: FALDEFÆRDIGE

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Dårlige boliger i landets yderområder Gottschalk, Georg; Ærø, Thorkild; Rasmussen, Mikkel Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne.

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. nnoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. Indledning Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har Ministeriet for By,

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Boligselskabet Danbo informerer

Boligselskabet Danbo informerer Boligselskabet Danbo informerer Herunder kan du læse en kort orientering om emner, der har været behandlet på bestyrelsesmøderne i perioden 01.03.2015 til 01.06.2015. 1 Lærkevej projektet Projektet på

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Anlægsforslag Nr. A-101 Planrelaterede opgaver 102 Borgerservice og administration I en periode hvor arbejdet med Planstrategi 15 og andre større planlægningsopgaver kan de mange andre mindre projekter, der løbende

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere