Bygningsforbedringsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforbedringsudvalget"

Transkript

1 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE

2 Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse Nye støttesager 2012 Status pr. 31. december 2012 på øvrige sager Regnskab Lov om byfornyelse og udvikling af byer Bygningsforbedringsudvalget Nye sager 2012 Afsluttede sager

3 Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalget Kommunalbestyrelsen har nedsat et Bygningsforbedringsudvalg, der kan yde økonomisk støtte i form af kontante tilskud til bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune. Bygningsforbedringsudvalget kan yde økonomisk støtte til specifikke renoveringsprojekter, der forbedrer bevaringsværdige ejer- og andelsboliger. Det er et krav, at boligen bebos af ejeren henholdsvis andelshaveren. Desuden skal boligen være opført før 1950 og være væsentligt nedslidt. Bevaringsværdige bygninger En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i kommuneplanen eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller en byplanvedtægt. De bevaringsvædige bygninger i kommuneplanen omfatter de bygninger, der har fået en bevaringskarakter fra 1 til og med 4 i SAVE-systemet i forbindelse med udarbejdelsen af et Hvidovre Kommuneatlas - Byer og bygninger Regler for støtte til renoveringer Bygningsforbedringsudvalget beslutter, om der kan ydes støtte til et renoveringsprojekt, og hvor meget projektet støttes med. Tilskuddet kan gives til op til 1/3 af de samlede støtteberettigede udgifter. De samlede udgifter fra et håndværkerfirma skal være på mindst kr inklusive moms, da udvalgets minimumsgrænse for støtte er på kr Udvalget kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav. Det kan for eksempel være krav om anvendelse af specielle materialer eller renoveringsmetoder. Udvalget fastsætter en frist for byggearbejdernes gennemførelse og regnskabets afslutning. Det er betingelse for tildeling af støtte til et projekt, at samtlige faser i projektet af bygningsarbejdet, der søges støtte til, udføres af momsregistrerede håndværkerfirmaer. Det er desuden en betingelse for at kunne få økonomisk støtte, at byggearbejderne først påbegyndes, når Bygningsforbedringsudvalget har meddelt tilsagn om støtten. Støtte til renoveringsarbejder Der ydes støtte til istandsættelse af bygningens klimaskærm og til afhjælpning af kondemnable forhold. Det er vigtigt at istandsættelsesarbejdet, som der søges støtte til, udføres så bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges. Der kan ydes støtte til reparation, udskiftning eller fornyelse af følgende bygningsdele: Tage, herunder tagrender og skorstene, kviste, tårne og ovenlys Ydermure, facadeudsmykning og arkitektoniske detaljer Vinduer, herunder opsætning af indvendige forsatsrammer og koblede rammer Døre og porte Karnapper, altaner, verandaer og udestuer, der er en del af den oprindelige bygning Fundamenter, herunder kældernedgange Indgangspartier, herunder udvendige adgangstrapper. 3

4 Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Bygningsforbedringsudvalget har i 2012 afholdt i alt fire møder. Udvalget har behandlet tre nye ansøgninger om økonomisk støtte til forbedring af bevaringsværdige bygninger, hvoraf de to er imødekommet og en enkelt ansøgning er afslået. På mødet den 26. januar 2012 blev behandlet en sag om revurdering af en tidligere meddelt støtte til renovering af huset på Kløverprisvej 37. Byggearbejderne omfattede udskiftning af tegltag, tagrender, nedløbsrør og isætning af ovenlysvinduer. Udvalget besluttede at reducere den tidligere meddelte støtte, da ejer ikke havde overholdt et vilkår om, at byggearbejderne skulle udføres af momsregistrerede håndværkere. På mødet den 24. april 2012 blev der givet et ekstra tilskud til renovering af huset på Torstensvej 5. Ejerne havde tidligere, ved mødet den 6. december 2011, modtaget tilsagn om støtte til renoveringen. Byggearbejderne omfattede udskiftning af tag, tagrender, flunker, kvisttage samt inddækninger ved kviste og skorsten. På mødet den 11. december 2012 blev Bygningsforbedringsudvalgets møderække for 2013 fastlagt. Desuden drøftede man karakteren og indholdet i den kommende årsberetning for Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse Kommunen afholder udgifterne til bygningsfornyelse, idet staten dog refunderer halvdelen af kommunens udgifter. Staten fastsætter en årlig opgørelse af den samlede statslige udgiftsramme til bygningsfornyelse til fordeling mellem kommunerne. Den enkelte kommune får tildelt en vejledende udgiftsramme. Den vejledende udgiftsramme belastes med den del af den samlede udgift, som kommunen kan få refunderet af staten i henhold til lovens bestemmelser. Socialministeriet har tildelt Hvidovre en vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse for 2012 på kr Desuden blev der vedtaget en præcisering af teksten i tilsagnsskrivelsen på baggrund af sagen på Kløverprisvej 37, så det tydeligt fremgår, at samtlige faser af bygningsarbejde, der søges tilskud til, skal udføres af momsregistrerede håndværkere, og at manglende dokumentation for brug af momsregistrerede håndværkere vil medføre bortfald af det fulde tilskud. Endelig blev Udvalgets årsberetning og regnskab for 2011 anbefalet godkendt og videresendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På mødet den 11. oktober 2012 gav man et tilskud til at få lavet en byggeteknisk gennemgang af huset på Storegade 26. En ansøgning om støtte til udskiftning af taget på huset beliggende Hvidovre Torv 7-7A blev derimod ikke imødekommet, da udskiftningen til et uoriginalt tagmateriale vurderedes at ville forringe husets bevaringsværdi. Udvalget besluttede samtidig, at man gerne vil tage sagen op til fornyet overvejelse, hvis der modtages et revideret projekt, der i højere grad lever op til bygningens bevaringsværdier. 4

5 Nye støttesager i 2012 Torstensvej 5 Bygningen er et fritliggende enfamiliehus fra Huset er bevaringsværdigt, da det er udpeget i Kommuneatlas 2000 med SAVE-kategorien 4 (middel bevaringsværdi). Bygningen fremtræder fint dimensioneret i forholdet mellem bygningskrop og manzardetage, specielt set i lyset af husets relativt lille størrelse. Det er et godt eksempel på, at arkitektonisk kvalitet også kan findes i mindre huse. Ejerne søgte om støtte til udskiftning af tag, tagrender, flunker, kvisttage samt inddækninger ved kviste og skorsten. Udvalget besluttede den 6. december 2011 at meddele tilsagn om støtte på kr Udvalget ville gerne have givet tilsagn om et højere støttebeløb, men dette var desværre ikke muligt inden for de økonomiske rammer for På denne baggrund ønskede ejer at få sin oprindelige ansøgning revurderet. Udvalget besluttede at meddele et ekstra tilsagn om kr i støtte oven i den tidligere meddelte støtte på kr Samlede udgifter: kr ,75 inkl moms Støttebeløb: kr ,00 inkl. moms Støtten udbetalt: 5. september 2012 Torstensvej 5, november 2011 Torstensvej 5, august

6 Storegade 26 Bygningen er et fritliggende enfamiliehus fra 1828 med senere ombygninger. Huset er bevaringsværdigt, fordi det er optaget som bevaringsværdigt i Lokalplan 416. Ejerne har tidligere fået kommunens afslag på en ansøgning om nedrivning af bygningen, da dette ville stride mod lokalplanens principper. Lokalplanen har blandt andet til formål at bevare eksisterende karakteristisk bebyggelse og værdifulde beplantninger. Ejerne vurderer, at en renovering af bygningen vil være væsentlig mere omkostningsfuld end opførelsen af et nyt hus. Desuden vurderer ejer, at en sådan renovering vil være forgæves, da en nærstående, bevaringsværdig trærække ødelægger huset. Udvalget besluttede at yde støtte til gennemførelsen af en professionel byggeteknisk gennemgang af bygningen. Denne undersøgelse skulle belyse omfanget af skader og gøre rede for omfanget af det det nødvendige renoveringsarbejde under hensyntagen til bygningens bevaringsværdi. Udvalget gav støtten i medfør af byfornyelseslovens 98, stk. 2. Der kan ikke ydes statsrefusion til kommunens udgifter efter denne bestemmelse. Samlede udgifter: kr inkl. moms Støttebeløb: kr inkl. moms Støtten udbetalt: 21. november 2012 Storegade 26, april

7 Status pr. 31. december 2012 på øvrige sager Brostykkevej 137 Bygning: Enfamiliehus fra 1933 Bevaringsværdig kategori: 4 Behandlet i udvalget: 12. september 2011 Støttebeløb: kr Byggearbejder: Udskiftning af vinduer i form af isætning af nye vinduer med koblede rammer og hjørnebånd/hængsler svarende til de originale Tilskudsdato: 12. juli 2012 Gammel Køge Landevej Bygning: Etageboligbebyggelse fra 1932 Bevaringsværdig kategori: 4 Behandlet i udvalget: 14. september 2010 Støttebeløb: kr Byggearbejder: Renovering af sokkel, udskiftning af ca. 300 mursten, montering af tegl, renovering af eksisterende kvist Tilskudsdato: 5. september 2012 Hvidovre Torv 7-7A Bygning: Etageboligbebyggelse fra Bevaringsværdig kategori: 4 Behandlet i udvalget: 18. september 2012 Støttebeløb: kr. 0, idet det blev meddelt afslag på ansøgningen på grund af ønsket om at ville anvende betontagsten, hvilket ville forringe husets bevaringsværdi Byggearbejder: Udskiftning af tag, renovering af kviste og udskiftning af tagvinduer Kløverprisvej 27 Bygning: Rækkehus fra 1944 Bevaringsværdig kategori: 3 Behandlet i udvalget: 12. september 2011 Støttebeløb: kr Byggearbejder: Udskiftning af tegltag, isætning af kvist og seks ovenlysvinduer, renovering af skorstene, sokkel, fuger, sålbænke, mursten samt udskiftning af hoveddør Tilskudsdato: 18. januar

8 Kløverprisvej 32 Bygning: Rækkehus fra 1947 Bevaringsværdig kategori: 3 Behandlet i udvalget: 6. december 2011 Støttebeløb: kr Byggearbejder: Udskiftning af tegltag Tilskudsdato: 14. maj 2012 Kløverprisvej 50 Bygning: Rækkehus fra 1947 Bevaringsværdig kategori: 3 Behandlet i udvalget: 6. december 2011 Støttebeløb: kr Byggearbejder: Udskiftning af tegltag og tagrender Tilskudsdato: 10. maj 2012 Konkylievej 3 Bygning: Enfamiliehus fra 1920 Bevaringsværdig kategori: 4 Behandlet i udvalget: 14. september 2010 Støttebeløb: kr , men ikke udbetalt da renoveringen adskiller sig meget fra det projekt, der har dannet grundlag for tilsagn om støtte fra udvalget Byggearbejder: Sandblæsning, oppudsning og maling af facader samt nye døre og vinduer mm. Tilskudsdato: - Landlystvej 42 Bygning: Enfamiliehus fra 1904 Bevaringsværdig kategori: 4 Behandlet i udvalget: 6. december 2011 Støttebeløb: kr Byggearbejder: Udskiftning af tegltag og tagrender Tilskudsdato: 10. maj

9 Regnskab for 2012 Regnskabet for perioden 1. januar december 2012 viser følgende: Udvalgets tilsagn om støtte efter byfornyelseslovens kapitel 4: Udvalgets tilsagn om støtte efter byfornyelseslovens 98: Udvalgets samlede tilsagn om støtte: kr kr * kr * Dette beløb er ikke refusionsberettiget Udbetalt støtte trukket på kommunens investeringsramme tilbygningsforbedring: Statens andel af den samlede støtte indgået til kommunen: kr kr Bygningsforbedringsudvalget investeringsramme, : Udgifter Indtægter Overført til 2012 Afsat i 2012 I alt til rådighed i 2012 Udbetalt i 2012 Rest til overførsel i

10 Lov om byfornyelse og udvikling af byer Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2009, at Bygningsforbedringsudvalget fortsætter sit arbejde med tildeling af økonomisk støtte til fredede og bevaringsværdige i perioden Støtten tildeles efter Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Efter lovens 21 kan der blandt andet ydes støtte til ejer- og andelsboliger, der er opført før 1950 og som er væsentligt nedslidt. Det er en forudsætning for tildeling af støtte, at boligen bebos af ejer eller andelshaver. Efter lovens 22 kan der ydes støtte til følgende foranstaltninger: Istandsættelse af bygningens klima skærm. Nedrivning, når denne er begrundet i bygningens fysiske tilstand. Afhjælpning af kondemnable forhold. Istandsættelsen skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Støtteformen er kontant tilskud. Til fredede og bevaringsværdige ejer- og andelsboliger må tilskuddet, jævnfør lovens 28, højst udgøre 1/3 af de støtteberettigede udgifter. Staten refunderer halvdelen af kommunens udgifter, jævnfør lovens 34. Det er et vilkår for støtte, at istandsættelsesarbejdet først påbegyndes, når Bygningsforbedringsudvalget har meddelt tilsagn efter lovens 24. Kommunen tinglyser en deklaration på ejendommen om hel eller delvis tilbagebetaling af kontant tilskud inden for en årrække på maksimalt 20 år, hvis ejendommen sælges til en højere pris end den beregnede salgsværdi på tilskudstidspunktet med tillæg af ejendomsprisudviklingen i det forløbne tidsrum. Klager over Bygningsforbedringsudvalgets afgørelser kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, hvis afgørelse efter lovens kapitel 4 ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. 10

11 Bygningsforbedringsudvalget 2012 Til varetagelse af: Kommunale interesser: Steen Ørskov Larsen (Carsten Jelund, suppleant) Mikkel Dencker (Ivan Fogtmann, suppleant) Grundejerinteresser: Morten Høybye Frederiksen, formand (Charlotte Strandfeldt, suppleant) Marlene Holm, næstformand (Jørgen O. Leth, suppleant) Bevaringsinteresser: Poul Sverrild (Anja Olsen, suppleant) Sekretariatsfunktion: By- og Teknikforvaltningen 11

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Assens Billund Bornholm Brønderslev Esbjerg Favrskov Faxe Frederikshavn Frederikssund Faaborg-Midtfyn Gribskov Guldborgsund Haderslev Halsnæs

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer SBi 2008:02 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer Sammenfatning Thorkild Ærø Hans Skifter Andersen Georg Gottschalk

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.

RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening. RØNNE BYFORENING v. Niels-Holger Larsen, Vimmelskaftet 2, 3700 Rønne, Tlf. 21463977, nielsholgerlarsen@gmail.com www.roennebyforening.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. Natur-

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE

LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE LOKALPLAN nr. 368 AMALIEGADE Borgerrepræsentationen har den 23. oktober 2003 vedtaget lokalplan nr. 368 for et område ved Amaliegade, Sankt Annæ Plads og Toldbodgade. Lokalplanen er bekendtgjort 26. november

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM

Udkast til. Forslag til Lov om letbane på Ring 3. Kapitel 1. Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 13. september 2013 Transportministeriet j.nr. 2013-2452 Udkast til Forslag til Lov om letbane på Ring 3 Kapitel 1 Oprettelse af Ring 3 Letbane I/S, definition af anlægget og udarbejdelse af VVM 1. Transportministeren,

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere