A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr ÅRSRAPPORT 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008"

Transkript

1 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr ÅRSRAPPORT 2008

2 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Årsregnskab 1. januar december 2008 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse 8 Balance 9-10 Pengestrømsopgørelse 11 Noter Andelskroneopgørelse 20 Skattemæssige opgørelser Budgetsammenligning 23 Andel værdi

3 FORENINGSOPLYSNINGER Andelsboligforening A/B Østbanehus CVR-nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Jens Krabbe, formand Christina Fobian Olsen, næstformand Sara Rebecca Clausen Birgitte Rigmor Wuttke Henriette Jakobsen Michael Beck Administrator Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Revisor Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade København K Pengeinstitut Forstædernes Bank Taastrup Erhverv Køgevej Taastrup 2

4 BESTYRELSENS BERETNING Hovedaktivitet Foreningens formål er at eje og administrere ejendommene beliggende Ringkøbinggade 7-15 / Østbanegade / Middelfartsgade / Holstebrogade Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold I året 2008 er solgt 5 andelsboliger, hvorved der ved udgangen af 2008 er 129 andelshavere samt 3 ledige lejligheder til salg. Årets resultat udgør kr mod et budgetteret resultat på kr Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Andelskrone Bestyrelsen foreslår, at andelskronens værdi fastsættes til 20,00. 3

5 BESTYRELSENS PÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten 1. januar december 2008 for A/B Østbanehus. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2009 Bestyrelse Jens Krabbe Christina Fobian Olsen Sara Rebecca Clausen Formand Næstformand Birgitte Rigmor Wuttke Henriette Jakobsen Michael Beck Administrator Dan-Ejendomme as Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den Dirigent 4

6 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til medlemmerne af A/B Østbanehus Vi har revideret årsrapporten for A/B Østbanehus for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008, omfattende ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2008 samt af resultatet af foreningens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 20. februar 2009 Chr. Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Flemming Petersen Statsautoriseret revisor 5

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Regnskabsgrundlaget Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af andelsboligforeningens særlige forhold samt lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Fra regnskabsklasse B er tilvalgt bestyrelsens beretning og fra klasse C pengestrømsopgørelse. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Boligafgifter og lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, periodiseret for tilgodehavender og forudbetalinger. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Skatter I resultatopgørelsen indregnes beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst samt ændring af udskudt skat. Skat af årets resultat er beregnet med udgangspunkt i foreningens resultat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudte skatteforpligtelser afsættes med 25% af de tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat. Der hensættes ikke udskudt skat af en eventuel ejendomsavance ved salg af den sidste lejlighed. 6

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS BALANCEN Materielle anlægsaktiver Ejendommen værdiansættes til seneste valuarvurdering. Værdiregulering af dagsværdien indregnes i egenkapitalen på reserve for dagsværdi på ejendomme. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over lånets løbetid. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi. 7

9 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Note BOLIGAFGIFTER OG LEJEINDTÆGTER Andre indtægter Skatter, afgifter og forsikringer Renholdelse Vedligeholdelse Administrationsomkostninger BRUTTORESULTAT Afskrivninger på installationer DRIFTSRESULTAT Projekt tagrenovering Tilbagebetaling, Særmodernisering Finansielle indtægter Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatdisponering Overført resultat

10 BALANCE 31. DECEMBER Note AKTIVER Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Lejetilgodehavender Andre tilgodehavender Indestående, Grundejernes Investeringsfond Forudbetalte omkostninger Varmeregnskab Tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

11 BALANCE 31. DECEMBER Note PASSIVER Andelskapital Reserve for dagsværdi, ejendomme Overført resultat EGENKAPITAL Hensættelse til vedligeholdelser HENSATTE FORPLIGTELSER Realkreditlån Huslejedeposita Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af realkreditlån Forstædernes Bank, kassekredit Forudbetalt husleje Leverandører af tjenesteydelser Anden gæld Gæld til lejere og andelshavere Hensat til indvendig vedligeholdelse Hensat til tagrenovering Indvendig vedligeholdelse, usolgte Antenneregnskab Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter m.v. 17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 18 10

12 PENGESTRØMSOPGØRELSE Driftsresultat Reguleringer: Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Nettohensættelser 18 og 18B Pengestrømme fra driften før ændringer i driftskapital Ændringer i driftskapital: Ændringer i tilgodehavender, excl. Grundejernes Investeringsfond Ændring i kortfristede gældsforpligtelser Ændring i huslejedeposita Pengestrømme fra driften før finansielle poster Finansielle indbetalinger, excl. Grundejernes Investeringsfond Finansielle udbetalinger, excl. amortisering Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat 0 0 PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Køb af anlægsaktiver PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Indskud, andelshavere Projekt tagrenovering Tilbagebetaling, Særmodernisering Indbetalt Grundejernes Investeringsfond Afdrag på lån fra realkreditinstitutter PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET ÆNDRINGER I LIKVIDER Likvider 1. januar LIKVIDER 31. DECEMBER

13 NOTER BOLIGAFGIFTER OG LEJEINDTÆGTER Boligafgifter Boligleje Erhvervsleje ANDRE INDTÆGTER Ventelistegebyrer Avance, salg andelsboliger m.m Antenne-regnskab SKATTER, AFGIFTER OG FORSIKRINGER Ejendomsskatter m.v Ejendomsforsikringer Vandafgifter Elektricitet Renovation RENHOLDELSE Løn, feriepenge, pension, vicevært Sociale udgifter Lønsumsafgift Telefon, vicevært Kontor, vicevært Viceværtfirma Trappevask Vinduespolering Snerydning Småanskaffelser og materialer Diverse

14 NOTER VEDLIGEHOLDELSE Abonnement og service på elevator Service, graffiti Service, vaskerianlæg Maling af vinduer Udskiftning sålbænke Udskiftning, vinduer Kloak Maler, tømrer og snedker Varmeanlæg VVS Vaskerianlæg El-installationer m.m Diverse Indvendig vedligeholdelse Udvendige vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse 18 B ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Administrationshonorar Valuarhonorar Revisionshonorar Advokathonorar Varmeregnskabshonorar Andre honorarer SBS byfornyelse Bestyrelsesudgifter Møder og generalforsamlinger Kontingent, Andelsboligforening Kontorartikler m.v Porto, kopiering m.m Tab på lejere Diverse

15 NOTER FINANSIELLE INDTÆGTER Bankrenter Grundejernes Investeringsfond FINANSIELLE OMKOSTNINGER Prioritetsgæld Amortisering, prioritetsgæld Bankrenter Bankomkostninger og gebyrer SKAT AF ÅRETS RESULTAT Skat af årets skattepligtige indkomst 0 0 Regulering, udskudt skat

16 NOTER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger Kostpris 1. januar Købesum Købsomkostninger Juridisk og teknisk assistance Tekniske anlæg primo Årets tilgang, elevator Årets tilgang, gård Kostpris 31. december Værdiregulering 1. januar Årets opskrivning Værdiregulering 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Seneste offentlige ejendomsvurdering EJENDOMMENES BELIGGENHED Ringkøbinggade 7-15 Østbanegade Middelfartsgade Holstebrogade 8-12 EJENDOMMENES INDHOLD 3 lejligheder á 5 værelser 4 lejligheder á 4 værelser 45 lejligheder á 3 værelser 95 lejligheder á 2 værelser 26 lejligheder á 1 1/2 værelse 1 erhvervslejemål 27 kælderrum Ejendommenes vurdering til kontantværdi er foretaget af Erik Jacobsen, statsautoriseret ejendomsmægler, valuar MDE 10. marts

17 NOTER LIKVIDE BEHOLDNINGER Kassebeholdning Forstædernes Bank, Forstædernes Bank, Forstædernes Bank, EGENKAPITAL Andelskapital Overført 1. januar Årets indbetalinger Andelskapital 31. december Reserve for dagsværdi, ejendomme Overført 1. januar Årets henlæggelse Reserve 31. december Overført resultat Overført 1. januar Regulering Grundejernes Investeringsfond primo Andelsboligers andel af indestående i Grundejernes Investeringsfond Tilbageført hensættelse Forslag til årets overførsel Overført resultat 31. december

18 NOTER HENSATTE FORPLIGTELSER Udvendig vedligeholdelse 18 Saldo 1. januar Regulering primo Årets afgang, solgte andelsboliger Årets hensættelse Årets anvendelse Saldo 31. december Udvendig vedligeholdelse 18 B Saldo 1. januar Regulering primo Årets afgang, solgt til andelsboliger Årets hensættelse Årets anvendelse Årets anvendelse, renovering elevator Saldo 31. december Hensættelse til renoveringer Saldo 1. januar Renovering, elevatorer heraf hensat GI Anvendt gårdanlæg Saldo 31. december HENSÆTTELSER

19 NOTER REALKREDITLÅN BRF rentetilpasningslån, 4,6% BRF annuitetslån, 4% Amortisering Heraf kortfristede gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Restgæld efter 5 år Realkreditlån til kursværdi ANDEN GÆLD Skyldige feriepenge Skyldig lønsumsafgift Mellemregning, administrator HENSAT TIL INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Saldo 1. januar Tilbageført solgte lejligheder Årets henlæggelse Afholdte omkostninger

20 NOTER 17 EVENTUALPOSTER M.V. Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervsmæssig anvendelse (udlejet) til skattefri anvendelse (andel). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og skatten heraf kan således udgøre et væsentligt beløb, som ikke fremgår af årsregnskabets balance eller er indregnet i beregningen af andelenes værdi. 18 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut kr , er afgivet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2008 udgør kr Til sikkerhed for banklån er deponeret ejerpantebrev nom. kr med pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi 31. december 2008 udgør kr

21 ANDELSKRONEOPGØRELSE 5, stk. 2, litra A, ejendommens anskaffelsesværdi Egenkapital ifølge årsrapport Opskrivning, ejendom Hensættelser til renovering Andelskrone / ,39 5, stk. 2, litra B, ejendommens handelsværdi incl. hensættelser til renovering Andelskronens værdi 31. december 2008, beregnet på basis af ejendommens kontantværdi, beregnet af statsautoriseret ejendomsmægler Erik Jacobsen, valuar MDE af 10/3 2009, udgør kr Egenkapital ifølge årsrapport Realkreditlån til kursværdi Realkreditlån til bogført værdi Andelskrone / ,90 5, stk. 2 ejendommens handelsværdi excl. hensættelser til renovering Egenkapital ifølge årsrapport Hensættelser til renovering Realkreditlån til kursværdi Realkreditlån til bogført værdi Andelskrone / ,74 Med henvisning til usikkerheden vedrørende ejendommenes værdi efter en tagrenovering foreslår bestyrelsen, at andelskronen fastsættes uændret til 20,00 20

22 SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER Opgørelse af skattepligtig indkomst Overskud ifølge årsrapport Boligafgifter Omregnet lejeindtægt, andelsboliger Afskrivning, installationer Hensættelser Hensættelser 18 B 0 Indbetalt indvendig vedligeholdelse Renter, Grundejernes Investeringsfond Amortisering, prioritetsgæld Indtægter og udgifter, der alene vedrører andelsboligerne: Ventelistehonorarer Avance, salg andelsboliger Valuarhonorar Overskud til fordeling Underskud vedrørende lejeboliger og erhvervslejemål, 30,90% Indbetalt til indvendig vedligeholdelse Afholdt indvendig vedligeholdelse Grundejernes Investeringsfond 18B Afskrivninger, installationer, Afskrivninger, installationer, Afskrivninger, installationer, Afskrivninger, installationer, SKATTEPLIGTIGT RESULTAT Underskud til fremførsel: Saldo pr. 1. januar Årets underskud

23 SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER Opgørelse af skattemæssige lejeindtægter m² % Boligleje , Udlejet vejet gennemsnit 3.274,0 Andelsboliger omregnet til lejeindtægter 8.620,0 72, Erhvervslejemål, kælderrum 0, ,0 100, GRUNDE OG BYGNINGER Afskrivning på installationer 2004 Afskrivningsgrundlag Afskrivning, 4% (5. år) Erhvervsmæssig andel, 3.274/ Udlejede m² 31/ : Akkumulerede afskrivninger Afskrivningsgrundlag Afskrivning, 4% (4. år) Erhvervsmæssig andel, 3.274/ Udlejede m² 31/ : Akkumulerede afskrivninger Afskrivningsgrundlag Afskrivning, 4% (3. år) Erhvervsmæssig andel, 3.274/ Udlejede m² 31/ : Akkumulerede afskrivninger Årets tilgang Afskrivning, 4% (1. år) Erhvervsmæssig andel, 3.274/ Udlejede m² 31/ : Akkumulerede afskrivninger

24 SAMMENLIGNING DRIFTSBUDGET 2008 Budget Faktisk Indtægter Boligafgifter, andelshavere Lejeindtægter, incl. indvendig vedligeholdelse Ventelistegebyrer Renteindtægter Andre indtægter Indtægter i alt Udgifter Renter: Prioritetsrenter Amortisering Pengeinstitut Bankomkostninger Driftsudgifter: Ejendomsskatter Renovation m.v Vandafgifter El, fællesarealer Forsikringer Renholdelse/vicevært Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse Grundejernes Investeringsfond Administrationsudgifter: Administrationshonorar Valuarvurdering Advokat Revision Varmeregnskabshonorar Bestyrelsesudgifter Diverse udgifter Udgifter i alt Resultat før ekstraordinære poster Avance salg andelsboliger Afskrivninger, bredbåndsinstallation m.m Projektomkostninger Årets resultat Afdrag på realkreditlån Tilbagebetaling særmoderniseringer Omkostninger uden likviditetsvirkning: Afskrivninger og amortisation ÅRETS BUDGETTEREDE RESULTAT Boligafgift pr. m²

25 VÆRDI ANDELSBEVISER Andelskronen udgør kr. 20 Nr. Adresse Fordelingstal Nom. andelsbevis Værdi andelsbevis 6 Ringkøbinggade 7, 2. th. 63, Ringkøbinggade 7, 3. tv. 86, Ringkøbinggade 7, 3. th. 63, Ringkøbinggade 7, 5. th. 63, Ringkøbinggade 9, st. tv. 63, Ringkøbinggade 9, 1. tv. 63, Ringkøbinggade 9, 1. th. 63, Ringkøbinggade 9, 2. tv. 63, Ringkøbinggade 9, 2. th. 63, Ringkøbinggade 9, 3. tv. 63, Ringkøbinggade 9, 3. th. 63, Ringkøbinggade 9, 4. tv. 63, Ringkøbinggade 9, 4. th. 63, Ringkøbinggade 9, 5. tv. 63, Ringkøbinggade 9, 5. th. 63, Ringkøbinggade 11, st. tv. 63, Ringkøbinggade 11, st. th. 63, Ringkøbinggade 11, 1. tv. 63, Ringkøbinggade 11, 1. th. 63, Ringkøbinggade 11, 2. th. 63, Ringkøbinggade 11, 3. tv. 63, Ringkøbinggade 11, 3. th. 63, Ringkøbinggade 11, 4. tv. 63, Ringkøbinggade 11, 4. th. 63, Ringkøbinggade 11, 5. tv. 63, Ringkøbinggade 11, 5. th. 63, Ringkøbinggade 13, st. tv. 63, Ringkøbinggade 13, st. th. 63, Ringkøbinggade 13, 1. th. 63, Ringkøbinggade 13, 2. tv. 63, Ringkøbinggade 13, , Ringkøbinggade 13, 5. tv. 63, Ringkøbinggade 13, 5. th. 63, Ringkøbinggade 15, st. th. 84, Ringkøbinggade 15, 1. tv. 63, Ringkøbinggade 15, 2. tv. 63, Ringkøbinggade 15, 2. th. 84, Ringkøbinggade 15, 3. th. 84, Ringkøbinggade 15, 4. tv. 63, Ringkøbinggade 15, 4. th. 84, Ringkøbinggade 15, 5. tv. 63, Ringkøbinggade 15, 5. th. 84, Østbanegade 175, st. tv. 59, Østbanegade 175, st. th. 62, Østbanegade 175, 1. tv. 59, Østbanegade 175, 1. th. 62, Østbanegade 175, 2. tv. 59, Østbanegade 175, 2. th. 62, Østbanegade 175, 3. th. 62, Østbanegade 175, 4. tv. 59, Østbanegade 175, 4. th. 62, Østbanegade 175, 5. tv. 59,

26 VÆRDI ANDELSBEVISER Andelskronen udgør kr. 20 Nr. Adresse Fordelingstal Nom. andelsbevis Værdi andelsbevis 72 Østbanegade 175, 5.th. 62, Østbanegade 177, st. tv. 63, Østbanegade 177, 1.tv. 63, Østbanegade 177, 1. th. 80, Østbanegade 177, 2. tv. 63, Østbanegade 177, 3. tv. 63, Østbanegade 177, 3. th. 80, Østbanegade 177, 5. tv. 63, Østbanegade 177, 5. th. 80, Middelfartsgade 12, st. tv. 63, Middelfartsgade 12, st. th. 60, Middelfartsgade 12, 1. tv. 63, Middelfartsgade 12, , Middelfartsgade 12, 1.tv. 60, Middelfartsgade 12, 4. th. 60, Middelfartsgade 12, 5. tv. 63, Middelfartsgade 14, st. tv. 88, Middelfartsgade 14, st. th. 63, Middelfartsgade 14, 1. tv. 88, Middelfartsgade 14, 1. th. 63, Middelfartsgade 14, 2. tv. 88, Middelfartsgade 14, 2. th. 63, Middelfartsgade 14, 3. th. 63, Middelfartsgade 14, 5. th. 63, Middelfartsgade 16, st. tv. 47, Middelfartsgade 16, st. th. 54, Middelfartsgade 16, 1. th. 88, Middelfartsgade 16, 3. tv. 47, Middelfartsgade 16, 3. th. 88, Middelfartsgade 16, 4. tv. 47, Middelfartsgade 16, 5. tv. 47, Middelfartsgade 16, 5. th. 88, Middelfartsgade 16, 1. mf. 46, Middelfartsgade 16, 2. mf. 46, Middelfartsgade 16, 3. mf. 46, Middelfartsgade 16, 4. mf. 46, Middelfartsgade 16, 5. mf. 46, Middelfartsgade 18, st. tv. 84, Middelfartsgade 18, st. th. 47, Middelfartsgade 18, 1. tv. 84, Middelfartsgade 18, 1. th. 47, Middelfartsgade 18, 2. th. 47, Middelfartsgade 18, 3. tv. 84, Middelfartsgade 18, 3. th. 47, Middelfartsgade 18, 4. tv. 84, Middelfartsgade 18, 5. tv. 84, Middelfartsgade 18, 5. th. 47, Middelfartsgade 18, st. mf. 46, Middelfartsgade 18, 2. mf. 46, Middelfartsgade 18, 3. mf. 46, Middelfartsgade 18, 4.mf. 46, Middelfartsgade 18, 5. mf. 46,

27 VÆRDI ANDELSBEVISER Andelskronen udgør kr. 20 Nr. Adresse Fordelingstal Nom. andelsbevis Værdi andelsbevis 145 Holstebrogade 8, st. th. 48, Holstebrogade 8, st. tv. 62, Holstebrogade 8, 1. tv. 45, Holstebrogade 8, 1. th. 86, Holstebrogade 8, 2. tv. 62, Holstebrogade 8, 2. th. 86, Holstebrogade 8, 3. tv. 62, Holstebrogade 8, 3. th. 86, Holstebrogade 8, 4.tv. 62, Holstebrogade 8, 5. th. 86, Holstebrogade 10, st. tv. 64, Holstebrogade 10, st. th. 62, Holstebrogade 10, 1. tv. 64, Holstebrogade 10, 2. tv. 64, Holstebrogade 10, 2. th. 62, Holstebrogade 10, , Holstebrogade 10, 4. th. 62, Holstebrogade 10, 5. tv. 64, Holstebrogade 10, 5. th. 62, Holstebrogade 12, st. 128, Holstebrogade 12, 2. th. 145, Holstebrogade 12, 3. tv. 81, Holstebrogade 12, 3. th. 64, Holstebrogade 12, 4. th. 64, Holstebrogade 12, 5. th. 64, , /5808 Årsrapport

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere