Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10"

Transkript

1 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade København Ø CVR-nr T (+45) F (+45) Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 CVR-nr.: Årsrapport 1. juli juni 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Administrator- og bestyrelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Oplysninger Foreningsoplysninger... 3 Årsregnskab 1. juli juni 2013 Resultatopgørelse... 4 Balance pr. 30. juni Noter Opgørelse af andelskroneværdi til årsrapport 2012/ Anvendt regnskabspraksis

3 Administrator- og bestyrelsespåtegning Foreningens bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2012/2013 for Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. november 2013 Administrator Advokat Jesper Bøggild Eriksen Bestyrelse Till-Jesper Kønig (formand) Niels Christian Mølgaard Christina Arvad Madsen Anders Bøegh George Gattas Årsrapporten er fremlagt og godkendt på boligforeningens generalforsamling den / Dirigent 1

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne af Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 for regnskabsåret 1. juli juni 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 4. november 2013 Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ole Skou statsautoriseret revisor 2

5 Foreningsoplysninger Beliggenhed Holger Danskes Vej Frederiksberg CVR-nr Bestyrelse Till-Jesper Kønig (formand) Niels Christian Mølgaard Christina Arvad Madsen Anders Bøegh George Gattas Administration Advokaternes Ejendomsadministration A/S Esplanaden Købehavn K Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Statsautoriseret revisor Ole Skou Stockholmsgade 45, 2100 København Ø 3

6 Resultatopgørelse 1. juli juni 2013 Indtægter Budget Budget Note 2013/ / / /2012 Ej revideret Ej revideret tkr. kr. kr. tkr. Boligafgift Leje, garager Andre indtægter Omkostninger Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsudgifter Renholdelse Administrationsomkostninger Vedligeholdelse Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle poster ÅRETS RESULTAT Forslag til resultatfordeling: Overført til " Overført resultat mv.": Betalte prioritetsafdrag Betalte stiftelsesomkostninger lån Afskrivning af stiftelsesomk Overført restandel af årets resultat Disponeret i alt

7 Balance pr. 30. juni 2013 Aktiver Note kr. tkr. Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Ejendommen Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsninsposter Sikkerhedsstillelse, voldgiftsretten Boligoverdragelser Tilgode hos andelshavere Andre tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

8 Balance pr. 30. juni 2013 Passiver Egenkapital Note kr. tkr. Kapitalkonto Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Prioritetsgæld Danske Bank kto Varmeregnskab El-regnskab Depositum Periodeafgrænsningsposter Anden gæld og skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Sikkerhedsstillelser 13 6

9 Noter til årsregnskabet Budget Budget 2013/ / / /2012 Ej revideret Ej revideret tkr. kr. tkr. tkr. 1. Andre indtægter Vaskeri Pligtarbejde Diverse indtægter Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Bygningsforsikring Vaskeri Forbrugsudgifter Vandforbrug Elforbrug Elforbrug, forrige år Varmeforbrug Internetopkobling, bredbånd Antenne Renholdelse Renovation m.v Trappevask Vinduespolering Vicevært Ekstern renhold Forsikring til vicevært Diverse omkostninger til vicevært

10 Noter til årsregnskabet 5. Administrationsomkostninger Budget Budget 2013/ / / /2012 Ej revideret Ej revideret tkr. kr. tkr. tkr. Administrationshonorar Administrationshonorar, renovering Revisionshonorar Revisor tidligere år Advokatbistand Bestyrelsesmøder m.v Generalforsamlingsmøder m.v Diverse arrangementer Abonnementer og kontingenter Lønsum, retur vedr. tidligere år Kontorartikler, porto, gebyrer mv Ulykkesforsikring Foreningsudgifter Vurderingsudgifter ved salg Budgetteret administration Vedligeholdelse Murearbejde Tømrer -og snedkerarbejde Maler Elektriker VVS Centralvarmeanlæg Ventilationsanlæg Antenneanlæg Vaskerum m.v Diverse vedligeholdelse Småanskaffelser Voldgiftssag Budgetteret vedligeholdelse Finansielle poster Renteindtægter, bank Renteindtægter, øvrige Renteindtægter, lønsum retur Renteudgifter, bank Renteudgifter, prioritetsgæld Renteudgifter, øvrige Omprioritering og kurtage Stiftelsesomkostninger lån, tidl. år Afskrivning af stiftelsesomk

11 Noter til årsregnskabet 8. Ejendommen 2012/ /2012 kr. tkr. Ejendommens værdi Igangværende modernisering Årets nedskrivning af ejendommen Det må antages, at den offentlige ejendomsvurdering er følsom overfor renteudsving. 9. Kapitalkonto Indskudskapital Overført resultat primo Årets nedskrivning af ejendommen Årets kursregulering Betalte prioritetsafdrag Betalte stiftelsesomkostninger lån Afskrivning af stiftelsesomk. 0-3 Overført restandel af årets resultat Prioritetsgæld RD 3,0% (opr. kr ), fastforrentet, løbetid 28,50 år RD 4,2% (opr. Kr ), fastforrentet, løbetid 29,33 år Kortfristet del

12 Noter til årsregnskabet 11. Varmeregnskab 2012/ /2012 kr. tkr. Varmeregnskab dette år Afholdte udgifter, nyt varmeregnskab Indbetalt aconto, nyt varmeregnskab Elregnskab Elregnskab dette år Afholdte udgifter, nyt elregnskab Indbetalt aconto, nyt elregnskab Anden gæld og skyldige omkostninger Skyldige lønomkostninger Afsat revision Mellemregning administrator Mellemregning administrator, renovering Gæld til andelshavere Øvrig gæld Sikkerhedsstillelser Der er tinglyst realkreditpantebrev på i alt tkr i ejendommen til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut. Der er ligeledes tinglyst ejerpantebrev på tkr. 575 i ejendommen til sikkerhed for bankmellemværende. Andelshavernes individuelle pantsætninger af andele er ikke medtaget i nærværende årsrapport. 10

13 Opgørelse af andelskroneværdi til årsregnskab 2012/2013 Bestyrelsen foreslår følgende værdiansættelse i forhold til andelsboligforeningsloven 5, stk. 2, litra c (offentlige ejendomsvurdering) samt vedtægternes 14. Foreningens egenkapital før generalforsamlingsbestemte reserver Korrektioner i forhold til andelsboligforeningsloven: Prioritetsgæld til restgæld Prioritetsgæld til kursværdi Regulering af egenkapital for reserver til vedligeholdelse Andelsindskud Andelskronens værdi = 550,8213 Senest vedtagne andelsværdi til sammenligning

14 Opgørelse af andelskroneværdi til årsregnskab 2012/2013 Ved vedtagelse af en andelskrone på 550,82 vil det give følgende andelsværdier: Andels nr. Adresse Holger Danskes Vej nr. Antal andele Fordelingstal Andelsværdi /2 4, stuen /4 4, 1 sal , 2 sal tv , 2 sal th /8 4, 3 sal , 4 sal tv , 4 sal th , 5 sal tv , 5 sal th , stuen tv , stuen th /16 6, 1 sal , 2 sal tv , 2 sal th /21 6, 3 & 4 sal tv , 3 sal th , 4 sal tv , 5 sal tv , 5 sal th /26 8, stuen , 1 sal tv , 1 sal th , 2 sal tv , 2 sal th , 3 sal tv , 3 sal th /46 8, 4 sal tv. & 10, 4 sal th , 4 sal th , 5 sal tv , 5 sal th , stuen tv , stuen th , 1 sal tv , 1 sal th , 2 sal tv , 2 sal th , 3 sal tv , 3 sal th , 4 sal tv /48 10, 5 sal

15 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Andelsboligforeningen Holger Danskes Vej 4-10 for 2012/2013 er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelenes værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk. 5. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Om den anvendte regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende: Resultatopgørelsen Indtægter Boligafgift vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Indtægter fra vaskeri m.v. indtægtsføres i takt med administrators modtagelse af oplysninger om indbetalte indtægter. Disse indtægter er således ikke nødvendigvis periodiseret fuldt ud i regnskabsperioden. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld). 13

16 Anvendt regnskabspraksis Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat. Forslag om overførsel af beløb til Overført resultat mv. er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (amortisering af kurstab m.v.). Balancen Anlægsaktiver Foreningens ejendom indregnes på anskaffelsestidspunktet til kostpris. Efterfølgende værdiansættes ejendommen til den offentlige ejendomsværdi på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningskonto. Den offentlige ejendomsvurdering er brugt som udtryk for kontantværdien. Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Prioritetsgæld Prioritetsgæld er indregnet til nominel restgæld. Anden gæld Gæld i øvrigt er målt til nominel værdi. 14

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport

Andelsboligforeningen Skibelunden. Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse. CVR-nr. 68 39 92 11. Årsrapport Andelsboligforeningen Skibelunden Jyllingevej 3 m.fl. 2720 Vanløse CVR-nr. 68 39 92 11 Årsrapport 1/1-31/12 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Side 3 Bestyrelsespåtegning - 4 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg CVR-nummer: 34797374 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den /

Læs mere

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår

Andelsboligforeningen Brynhilde. Årsrapport for 2010/11. 36. regnskabsår Andelsboligforeningen Brynhilde Årsrapport for 2010/11 36. regnskabsår ######## ######## ######## ######## Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19

A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 E BEIERHOLm PKABER BALANCE A/B Frederiksberg Arbejderhjern, Afdeling Langelandsvej 8-18 CVR-nr. 13 09 24 19 Årsrapport for 2012 STATSAUTOR1SEBET A/B Frederiksberg Arbejderhjem, Afdeling Langelandsvej 8-18

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere