Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10"

Transkript

1 Vand og miljø Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Vandforsyning, afløb og spildevand Natur, vand og miljøvurderinger Affald og genanvendelse Jord- og grundvandsforurening Miljømæssig due diligence

2 2 Indhold Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4 Vandforsyning, afløb og spildevand 6 Natur, vand og miljøvurderinger 8 Affald og genanvendelse 10 Jord- og grundvandsforurening 12 Miljømæssig due diligence 14

3 Vand og miljø 3 COWI har flere end 500 medarbejdere i Danmark, som rådgiver offentlige og private kunder om miljø på strategisk og operationelt niveau At sikre en balance mellem hensynet til natur og miljø og ønsket om fortsat udvikling og vækst er en stor udfordring for organisationer og virksomheder. Det kræver viden om både de aktiviteter, der er omfattet, og om de miljøforhold, der skal reguleres. Den viden har COWIs miljøeksperter, og vi arbejder ud fra et bredt spektrum af miljøfaglige ekspertiser inden for naturfag, teknik og økonomi. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde både den dybt specialiserede miljørådgivning og på at kunne levere miljøekspertise til COWIs brede tværfaglige projekter. COWIs specialister inden for vand og miljø bidrager således væsentligt til både store infrastrukturprojekter og til COWIs tværgående initiativer vedrørende klima, sundhed, byudvikling og drift. Internationalt arbejder vi ud fra fem regioner Danmark, Norge, Central og Østeuropa (CEE), Den Arabiske Golf og Afrika. Vi har således fokus på at opbygge vores globale kompetencer og udnytte dem til fordel for vores kunder gennem lokal tilstedeværelse. Mogens Heering Direktør, Vand og

4 4 Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Miljøregulering, -ledelse og organisation Miljø- og sikkerhedsledelse Miljøgodkendelser i landbrug og industri Risikoanalyse og processikkerhed Arbejdsmiljø og indeklima Miljøkemi Carbon footprint Støj og akustik CO 2 -beregner for kommunerne COWI har for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening udviklet en national CO 2 -beregner til brug for danske kommuner. Vi har udarbejdet CO 2 -kortlægninger og input til klimaplan er for mange kommuner, bl.a. Århus, København, Hvidovre og Sønderborg kommuner. Luftkvalitetsvurdering Arbejdsmiljøovervågning for Arbejdstilsynet For Arbejdstilsynet har COWI gennemført projektet Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Opgaven omfattede telefon interviews, 350 arbejdsstedsbesøg samt analyse og formidling af resultaterne i ni rapporter.

5 5 Arbejdsmiljø, sundhed og risiko for Koppers Denmark A/S Koppers Denmark A/S har i en årrække samarbejdet med COWI inden for områderne arbejdsmiljø, sundhed og risiko. Opgaverne har bl.a. været helbredstjek af skifteholdsarbejdere, vurdering af arbejdsmiljøet som led i Koppers' sikkerhedsorganisation og undervisningsforløb på sikkerhedsdage, hvor temaerne har været kemikalier og værnemidler, støj samt arbejdsteknik. På risikoområdet har COWI bistået med at opbygge et sikkerhedsledelsessystem samt udført risikoanalyse af bl.a. tanklager og destillationsanlæg ved at identificere mulige uheld, årsager og sikkerhedsforanstaltninger, beregne skadesafstande ved udslip af brandbare og toksiske væsker samt beregne hyppighed af eventuelle dødsfald. Sikkerhed, Mærsk Olie og Gas COWI har udført risikoanalyser af ca. 30 produktionsplatforme i Nordsøen, herunder HAZID, brand- og eksplosionsanalyse, evakueringsanalyse samt analyse af skibskollision, helikoptertransport og sikkerhedssystemernes pålidelighed. Opgaven omfattede også en demonstration af ALARP. Arbejdsmiljø og kemi, Marius Pedersen A/S I alle danske afdelinger hos Marius Pedersen A/S, Danmarks førende miljøvirksomhed inden for bl.a. renovation og genbrug, har COWI gennemgået de fysiske, ergonomiske og kemiske forhold for at prioritere arbejdsmiljøindsatsen og indføre løbende forbedringer. Støjbekæmpelse på motorring, M3 Bymotorvejen M3 ved København er udvidet til seks spor. Udvidelsen øger trafikken til køretøjer i døgnet, men støjen er blevet reduceret med ny, effektiv støjbeskyttelse. COWI har både kortlagt støjkonsekvenserne og anvist den relevante støjbeskyttelse. Avancerede metoder og digitale data og højdemodeller er anvendt i støjkortlægningen, som er kontrolmålt udvalgte steder. Støjbekæmpelsen omfatter 18 kilometer skærme i fire meters højde, støjreducerende asfalt og tilbud om lydisolering af støjbelastede boligfacader. Udbygningen har kostet to milliarder kroner, og heraf er ti procent brugt på støjbeskyttelse. Miljø og arbejdsmiljø, Biogen Idec I forbindelse med opførelsen af en produktions- og lagerfacilitet i Hillerød for den USA-baserede medicinalvirksomhed Biogen Idec har fire af COWIs rådgivere i to år udført miljø- og arbejdsmiljøtilsyn. Ved opstart og drift har vi rådgivet om flugtveje, kemikalier og miljø. Miljøgodkendelser, landbrug og industri Vi assisterer med at udarbejde ansøgninger og godkendelser af industri og landbrugsbedrifter. Kunderne er kommuner og virksomheder i hele Danmark, bl.a. Ballerup Kommune i forbindelse med ændring af en rideskolebygning.

6 6 Vandforsyning, afløb og spildevand Regnvand og spildevand Vandforsyning Klimasikring Hydraulisk modellering Spildevandsbehandling Styring af renseanlæg og afløbssystemer Afløbssanering Klimasikring for Hedensted Kommune Klimasikringen handler om at sikre infrastruktur og bygninger ved f.eks. at etablere diger og større afløbssystemer. For Hedensted Kommune har vi undersøgt effekten af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for fremtidssikring af kommunen. Herved er det f.eks. muligt at undgå byggerier i områder med stor risiko for oversvømmelser om 20 år. Et vigtigt element i klimasikringen er således styring af byudviklingen, så man tager højde for klimaforandringerne allerede ved planlægningen af fremtidige byggerier og infrastruktur. Dette betyder, at alle økonomiske midler til klimasikring kan anvendes til sikring af bestående infrastruktur og bygninger.

7 7 Metro Cityringen For Metro Cityringen har vi gennemført en modelberegning for at sikre metrostationerne mod en 2000-års ekstremregn. Afstrømningen på overfladen og i afløbssystemer kan simuleres med modeller og visualiseres i 3D. Lignende opgaver er gennemført for bl.a. Helsingør og for Muscat Airport i Oman. Vandforsyning for Københavns Energi For Københavns Energi har vi optimeret vandbehandlingen på en kildeplads. Efter succesfulde pilotforsøg er vi nu rådgiver for etablering af et fuldskalaanlæg. Vi medvirker desuden i etableringen af et nyt vandværk i Skagen for Frederikshavn Vand. Marselisborg Renseanlæg For Århus Kommune, Vand og Miljø, er Marselisborg Renseanlæg for PE blevet udbygget med Danmarks største filteranlæg og nye bundfældningstanke. Vi har desuden arbejdet med renseanlægsopgaver for Københavns Energi, en række kommuner og industrivirksomheder. Rådgivning om industrispildevand Vi har ydet rådgivning til bl.a. Arla Food, Dong, Danfoss, Haldor Topsøe og Micro Matic samt mindre virksomheder inden for overfladebehandling, metalindustri, levnedsmiddelindustri, kemisk industri og elektronikindustri. Komplekst afløbsprojekt i partnering Danmarks største partnering er gennemført inden for afløbsområdet for Odense Vandselskab. Odenses havneområde er bl.a. blevet udbygget med store underjordiske rørbassiner. Rør op til 2,5 meter i diameter er ført under bebyggede arealer, rekreative områder med fredskov og naturbeskyttede områder ved omfattende brug af tunnelering og andre opgravningsfri metoder. Denne metode blev bl.a. valgt, fordi der var en del områder med dårlige jordbundsforhold og jordforurening. Projektet omfattede desuden mekaniske og elektriske installationer herunder pumpestationer, automatisk renholdelse af rørbassinerne, finriste med tilhørende el og SRO-anlæg. Der er udviklet en særlig partneringmodel baseret på tidlig partnering, hvor Odense Vandselskab, rådgiveren og entreprenøren har deltaget i projektet fra første dag. Den anvendte partneringmodel har været meget velegnet ved dette store, komplicerede projekt. Vi har i de senere år løst en lang række andre afløbsopgaver bl.a. for Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre samt Århus, Helsingør, Frederiksværk, Slagelse og Kolding kommuner.

8 8 Natur, vand og miljøvurderinger Naturressourcer og -forvaltning VVM og strategisk miljøvurdering (SMV) Naturgenopretning og vådområder Vandressourcer og grundvandsbeskyttelse Geofysiske undersøgelser Naturgenopretning af Odense Å Odense Å får nu sine naturlige former tilbage. COWI genslynger 15 kilometer af åen og genskaber enge, som fjerner kvælstof fra å- og drænvand. I Odense har COWI projekteret den sidste af fire faunapassager, som nu er under opførelse lige midt i byens hjerte. VVM, Femernforbindelse COWI gennemfører en VVM af det danske tilslutningsanlæg til den kommende Femernforbindelse. Undersøgelsen omfatter vurdering af virkning på bl.a. landskab, natur, vand, luft, jord, rekreative områder, mennesker og kulturhistoriske værdier.

9 9 Lille Vildmose naturgenopretning Lille Vildmose er Danmarks største naturfredning. COWI har gennem flere år arbejdet med at sikre den sjældne højmose mod afvanding og genoprette naturen i de store tørveområder. Og så skal skovene have deres vildskab tilbage. Klimaplan for Kolding Kommune COWI har identificeret 1000 steder i Kolding, hvor mere end en halv meter vand kan samle sig under ekstreme regnskyl. Halvtreds af dem bliver undersøgt nærmere, og analyserne indgår i kommunens klima plan, så fremtidige oversvømmelser kan minimeres. Metro Cityringen, miljø- og grundvandshåndtering COWI rådgiver Metroselskabet I/S i de indledende faser af Metro Cityringen i København. Cityringen er en 17 kilometer lang udbygning af den eksisterende metro, og den forventes at stå færdig i Som en del af rådgivningen har COWI udarbejdet en VVM-redegørelse for alle de forhold ved metrobyggeriet, som kan påvirke miljøet. Grundvand er et af de væsentlige forhold, der indgår i vurderingen. Det er bl.a. vurderet, hvordan grundvands sænkning er i forbindelse med anlægsarbejdet kan udføres på en måde, der er miljømæssigt acceptabel i forhold til følsomme bygninger og til vandforsyningen på Frederiksberg. COWI har til dette etableret en geologisk-hydrogeologisk model for hele området og opstillet en tredimensional grundvandsmodel. Modellerne giver Metroselskabet vigtige oplysninger om vandmængder og grundvandssænkningernes påvirkning på omgivelserne. I forbindelse med den indledende projektering er der opstillet en nedbørs- og afstrømningsmodel og simuleret forskellige nedbørshændelser. Modellerne viser oversvømmelsernes omfang, og resultaterne er anvendt til at designe hver enkelt konstruktion. VVM for udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted Banekapaciteten mellem København og Ringsted udgør en flaskehals, og derfor undersøger Trafikstyrelsen, hvordan man kan øge kapaciteten ved at udvide forbindelsen via Roskilde eller ved at anlægge en ny bane via Køge. COWI har gennemført en VVM for nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Solrød. Undersøgelsen omfatter registrering af naturlokaliteter, landskab og kulturmiljø samt vurdering af anlægsprojektets konsekvenser for landskab, flora, fauna, kulturmiljø, friluftsliv og vand. Med til undersøgelsen hører også forslag til afværgeforanstaltninger.

10 10 Affald og genanvendelse Affaldsplanlægning Genanvendelse Affaldsindsamling og -deponering Affaldsforbrænding Biologisk affaldsbehandling Håndtering af farligt affald Organisering af affaldssektoren Miljøøkonomiske analyser (LCA) Assistance til EU-udbud Esbjerg forbrændingsanlæg Den voksende opmærksomhed omkring miljøet, forbundet med ønsket om at udnytte alle potentielle energikilder, har medført en udvikling hen imod en mere rationel udnyttelse af energireserver, som tidligere blev betragtet som værdiløse eller utilgængelige. Som totalrådgiver for Affaldsleverandørforeningen L90 deltog COWI i opførelsen af et nyt t/år affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg, som kan konvertere industrielt affald og husholdningsaffald til el og varme. Kravene til anlægget var bl.a., at det skulle være funktionelt, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt og samtidig fremstå som et samlet arkitektonisk element. Anlægget har således en høj driftstilgængelighed og energiudnyttelse, og det er fremtidssikret i forhold til eventuelle skærpede miljøkrav. Udover teknisk rådgivning under design- og byggefasen, omfattede COWIs ydelser tilsyn under opførelsen, assistance under idriftstagning samt overlevering af affaldsforbrændingsanlægget til L90. I nær tilknytning til anlægget projekterede COWI en plads til modning, sortering og oplagring af forbrændingsslagger. Endelig udarbejdede COWI en VVManalyse, som dannede grundlag for myndighedernes godkendelse af anlægget. Esbjerg forbrændingsanlæg

11 11 Fælleskommunalt affaldssamarbejde Efter kommunalreformen og ønsker om at liberalisere affaldssektoren på Sjælland og i Region Syd har COWI analyseret konsekvenser af ændringer i samarbejdsstrukturen (herunder fusionering og nye selskaber). Dette er sket under hensyn til bl.a. økonomi, miljøpåvirkning, handlefrihed, fleksibilitet og politisk indflydelse. Konceptudvikling af genbrugsstationer COWI er sparringspartner, når I/S FASAN udvikler nye koncepter for deres genbrugsstationer i Sydsjælland. Koncepterne anvendes ved projektering af nye stationer og ved modernisering af gamle. Vi anvender den nyeste viden og teknik, såsom 3D-animationer, i projekteringen og dialogen med beslutningstager og kommende brugere. Harmonisering af affaldssystem COWI er strategisk rådgiver i harmoniseringen af affaldssystemet for de seks tidligere kommuner, som nu er blevet til Tønder Kommune. Processen har omfattet flere brugerundersøgelser, affaldsplanlægning samt gennemførelse af udbud og systemimplementering. Vi assisterer kommunen med ressourcepersoner i forbindelse med implementering af de nye affaldsordninger, og vi gennemfører analyse og strategisk planlægning af det næste indsatsområde, som er harmonisering og modernisering af kommunens genbrugspladser. Foto: Paludan Gottlieb & Amagerforbrænding Skitseprojekt for et nyt Amagerforbrænding COWI udfører en detaljeret analyse af designgrundlag for et kommende erstatningsanlæg for det nuværende Amagerforbrænding. Analysen omfatter vurdering af fremtidige affaldsmængder og affaldssammensætning. En række mulige lokaliteter ud over den eksisterende grund på Kraftværksvej bliver vurderet med udgangspunkt i energiafsætning, planforhold, trafikafvikling, miljøpåvirkning osv. For den foretrukne lokalitet er der udviklet forslag til overordnet anlægskoncept, layout og anlægsbudget. Sideløbende har COWI deltaget i vurdering af fremtidige ejerstrategier og markedsscenarier. Vejle komposteringsanlæg Projektet omfatter planlægning, design, udbud og kontrahering af et avanceret affaldssorterings- og behandlingsanlæg for blandet affald. Anlægget består af et mekanisk sorteringsanlæg og et komposteringsanlæg for biologisk nedbrydeligt affald. Audebo losseplads COWI har planlagt og designet det samlede deponi fra de første hydrogeologiske undersøgelser og vurderinger til detaljerede projekt- og udbudsdokumenter, herunder et system til opsamling og udnyttelse af deponigas og vurdering af forbehandling af perkolat.

12 12 Jord- og grundvandsforurening Forurenet jord Undersøgelser Risikovurdering Oprensning Metro Cityringen - plan for disponering af jord og kalk I forbindelse med VVM'en for Cityringen i København har COWI for Metroselskabet vurderet miljøpåvirkningerne i forhold til bl.a. overskudsjord fra anlægsarbejderne ved etablering af 17 stationer, skakte, vendespor mv. Det er vurderet, at der i alt skal opgraves 2,3 millioner tons materialer, hvoraf ca. 0,3 millioner tons fra de øverste jordlag forventes at være forurenet i en grad, der gør, at jorden skal placeres på godkendte miljødeponier. Det opborede materiale fra selve tunnelrøret meter nede i undergrunden udgør ca. 1,8 millioner tons, men det forventes ikke at være forurenet. Grundlaget for vurdering af forureningsomfanget har været en indsamling af viden om kendte forurenede grunde (V1- og V2-kortlagte) inden for samt umiddelbart op til de områder, hvor der skal foretages gravearbejder for etablering af stationer mv.

13 13 Odinsvejkvarteret - byomdannelse med miljøoverblik COWI har sammen med Ringsted Kommune udviklet et interaktivt GIS-kort med integreret miljøhistorik for et ældre erhvervskvarter. Kortet lægges på kommunens hjemmeside og vil være et vigtigt værktøj i byomdannelsesprocessen for sagsbehandlere, investorer, brugere og rådgivere. Oliebranchens Miljøpulje (OM) - undersøg else og oprydning på nedlagte benzinsalgssteder i Danmark I mere end ti år har COWI assisteret OM med miljøtekniske undersøgelser og oprydninger på ca nedlagte servicestationer på Sjælland og Fyn. Sluseholmen fra nedslidt havn til fashionabel boligby Projektudviklingsselskaberne Sjælsø, JM Danmark og Nordicom opfører otte hollandskinspirerede boligkarréer i en ny kanalby ved Sluseholmen i Københavns Sydhavn. COWI har håndteret alle miljøaspekter på projektet fra den tidlige start i I tæt samarbejde med kommunen, bygherrerne og anlægsentreprenøren har COWI også bidraget med innovative løsninger i såvel udviklings- som anlægsfasen. Dette har medvirket til den økonomiske realisering af et af Danmarks største boligudviklingsprojekter. Kærgaard Plantage - Danmarks største forurening? I Kærgård Klitplantage ligger en af Danmarks mest omfattende og komplekse forureninger. Forureningen stammer fra det tidligere Grindstedværk, der i perioden deponerede op mod m 3 spildevand fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler. Spildevandet indeholdt store mængder kemikalier, herunder klorerede opløsningsmidler, medicinske restprodukter og tungmetaller, som blev deponeret i gruber gravet i klitterne meter fra kysten. Deponeringen medførte kraftig forurening af jord og grundvand under gruberne, hvorfra forureningen er spredt med grundvandet ud mod Vesterhavet. COWI har for det tidligere Ribe Amt (nu Region Syddanmark) og Miljøstyrelsen udarbejdet et detaljeret projektkatalog med gennemgang og vurdering af mulige afværgestrategier for oprensning af den komplekse forurening. Metoderne blev beskrevet teknisk og økonomisk, og det blev anbefalet at afprøve tre udvalgte metodekombinationer som pilotforsøg på selve lokaliteten. Til kortlægning af grundvandsforureningen blev der bl.a. etableret 70 dybe boringer og udtaget mere end 250 vandprøver.

14 14 Miljømæssig due diligence Identificering af miljømæssige ansvarsforhold Identificering af sikkerhedsmæssige ansvarsforhold Frasalg og opkøb Miljø og arbejdsmiljø due diligence i forbindelse med frasalg af 36 fabrikker Forud for Axcel, Polaris og Kirkbys frasalg af den danske produktionskoncern Icopal foretog COWI en vurdering af de miljømæssige risici for jord- og grundvandsforurening på koncernens 36 fabrikker i Europa og i USA. Ligeledes blev der foretaget en vurdering af, om fabrikkerne overholdt gældende arbejdsmiljø- og miljøkrav. Desuden blev der udarbejdet et økonomisk overslag over de identificerede risici samt en handlingsplan for opgradering af forholdene. Undersøgelsens overordnede formål var at give koncernledelsen et samlet økonomisk overblik over mulige miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold og risici, således at de var forberedte på eventuelle spørgsmål fra intresserede købere. Alt materiale og dokumentation blev under due diligence-processen gjort tilgængeligt i et datarum for interesserede købere af Icopal.

15 15 Granskning af eksternt miljø og arbejdsmiljø på 26 produktionsvirksomheder I forbindelse med et påtænkt frasalg af Chr. Hansen Holdings fødevareingrediensdivision gennemførte COWI en auditering af både eksternt miljø og arbejdsmiljø på 26 produktionsvirksomheder i Europa, Nord- og Sydamerika og i Australien. COWIs ydelser omfattede datarumsgennemgang samt besøg på fabrikkerne for at vurdere, om forhold omkring eksternt miljø og arbejdsmiljø var i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning. Derudover blev der udarbejdet en handlingsplan for opgradering af forholdene, og fase II jord- og grundvandsundersøgelser blev iværksat flere steder. Transaktionsrådgivning før og efter køb COWI har bistået Danfoss med mere end 15 transaktioner med due diligence rådgivning - både før og efter køb af virksomheder i Europa, Nord- og Sydamerika, Indien, Rusland og Kina. Vores ydelser afspejler Danfoss høje ambitionsniveau på miljøområdet, og forsvar af Danfoss image er en prioritet. COWIs ydelser omfatter oftest en fase I undersøgelse af det miljømæssige risikopotentiale omkring lokalplaner, miljøtilladelser, emissioner, arbejdsmiljø samt jord- og grundvandsforureninger. Auditering udføres i henhold til gældende national og international lovgivning og af auditører med lokalkendskab. Ved behov suppleres med en fase II undersøgelse, oftest omfattende jord, grundvand og indeklima. Vurdering af virksomhedens sociale ansvarlighed er også lejlighedsvis en ydelse, som leveres til denne kunde. Strategisk rådgivning COWI har assisteret amerikanske Flowserve med at identificere miljø- og arbejdsmiljømæssige risici før og efter opkøb. Vi har derudover gennemført spilde vandsundersøgelser, arbejdsmiljøundersøgelser og asbestkortlægninger samt handlingsplaner for afhjælpning. Miljøaudits COWI har bistået Altor med miljøauditering og vurdering af miljø- og arbejdsmiljømæssige risikopotentialer før even tuelle opkøb. Formålet har været at bibringe kunden et overblik over mulige økonomiske konsekvenser ved de identificerede risici. Strategisk virksomhedsrådgivning COWI har bistået Eastman Kodak med vurdering af det miljømæssige risikopotentiale ved mulig forurening af jord og grundvand, og vi har udarbejdet økonomiske overslag over identificerede miljørisici på lokaliteter i Europa, Asien, Australien, New Zealand, Mellemøsten og Afrika. Miljø due diligence før planlagt salg COWI har gennemført miljøaudits på 17 Vest-Wood-lokaliteter i Europa. Efter identificering af potentielle miljø- og arbejdsmiljømæssige risici samt økonomiske konsekvenser udarbejdede vi en handlingsplan for opgradering af forholdene.

16 COWI A/S COWI er en førende international rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI-koncernen består af fem regioner Danmark, Norge, Central og Østeuropa (CEE), Den Arabiske Golf og Afrika. Dertil kommer et stort antal datter selskaber i flere lande, som hører under COWI Danmark. Vi har 13 kontorer spredt over hele Danmark. Når vi løser rådgivnings- og projekteringsopgaver, er det baseret på et indgående lokalkendskab, samtidig med at vi trækker på hele koncernens viden. Siden vores grundlæggelse i 1930 har vi deltaget i flere end projekter i 175 lande. Vi er medarbejdere og beskæftiger blandt andre ingeniører, biologer, geologer, økonomer, landinspektører, antropologer, sociologer, kommunikationskonsulenter og arkitekter. Kontorer i Danmark Samfundsøkonomi Ingeniørteknik Miljø COWI er førende på sit felt, fordi medarbejderne hver især er det på deres vand og miljø, marts Fotos: Niels Åge Skovbo, Morten Larsen, Tao Lytzen, Ulrik Jantzen, Paludan Gottlieb & Amagerforbrænding, Michael Medgysi, Jan Skriver og COWI Hovedkontor Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI Ringsted Nørretorv Ringsted Tlf.: Fax: COWI Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf.: Fax: COWI Viborg Vesterbrogade Viborg Tlf.: Fax: COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax: COWI Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Tlf.: Fax: COWI Holstebro (Geodan) Nupark Holstebro Tlf.: Fax: COWI Vejle Havneparken Vejle Tlf.: Fax: COWI Kolding Nytorv Kolding Tlf.: Fax: COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg Tlf.: Fax: COWI Svendborg Fåborgvej 65 A 5700 Svendborg Tlf.: Fax: COWI Aabenraa Møllemærsk Aabenraa Tlf.: Fax: COWI Odense Odensevej Odense S Tlf.: Fax

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

COWI A/S Aarhus. Vand og miljø. Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger. Forundersøgelser. Miljøvurdering og VVM. Miljø og anlæg

COWI A/S Aarhus. Vand og miljø. Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger. Forundersøgelser. Miljøvurdering og VVM. Miljø og anlæg Klimaproblemstillinger i miljøvurderinger COWI A/S Aarhus Vand og miljø Forundersøgelser Miljøvurdering og VVM Miljø og anlæg Bent Sømod Cand. Scient. i Biologi Sektionsleder Natur og Miljø Direkte 87

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Kærgaard plantage. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Indhold

Kærgaard plantage. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Indhold Nr. 23 Juni 2009 Kærgaard plantage Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det 2 4 Indhold Kærgaard plantage Det er svært at spå med COWI bliver det nemmere Varme fra jordens indre skal opvarme

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2011 31. januar 2011 Forord Vi skal passe på vores jord og på vort grundvand.

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012

Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer. Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland Kontoret for Jordforurening og Råstoffer Miljøingeniørdag, Aalborg Universitet den 23. maj 2012 Region Nordjylland i tal Jordforurening og Råstoffer 10 % af befolkningen og 20 % af landets

Læs mere

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen

Genanvendelse af overskudsjord. ENVINA 30. september 2015. Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord ENVINA 30. september 2015 Markedschef Søren Helt Jessen Genanvendelse af overskudsjord Dagsorden -Lovgivning - Hvad er vigtigt ved genanvendelse af jorden? - Hvad skal der

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Fakta om V1-kortlægning

Fakta om V1-kortlægning Fakta om V1-kortlægning Hvad er kortlægning på vidensniveau 1? Kortlægning på vidensniveau 1 (V1) er en registrering af arealer, hvor der er eller har været aktiviteter, der kan have forurenet jorden.

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki,

i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et hierarki, 10. nov. 2016 Miljøscreeningsskema for Forslag til lokalplan 215 med tilhørende Kommuneplantillæg for Madkulturens hus, boliger og metrostation på Frederiksberg Allé 41 Kriterier for bestemmelse af den

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 April 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk drikkevand betragtes af de

Læs mere

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser

VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser VVM-reglerne. Udfordringer ved havneudvidelser PRÆSENTATION RIKKE HOLM Civilingeniør i Miljøteknik, Aalborg Universitet, 1993 Ringkjøbing Amt (1993 2000) HOH Vand & Miljø (2000 2002) NIRAS A/S (2006 VVM

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Forureningsundersøgelser og oprensninger i 2010 26. april 2010 Forord Regionsrådets indsats for at bekæmpe jordforurening hænger tæt sammen med vores arbejde

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper

8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper 8. Fyns Amts praksis ved behandlingen af udvalgte sagstyper edenfor er beskrevet Fyns Amts praksis ved behandling af udvalgte sagstyper, enten fordi de afviger fra de generelle principper, eller fordi

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2012 Januar 2012 Forord Det at åbne for vandhanen og få adgang til rent og frisk

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009

Regional Udvikling, Jordforurening. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 Regional Udvikling, Jordforurening Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2009 26. januar 2009 Forord I Region Syddanmark gør vi en stor indsats for

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord

Indholdsfortegnelse. Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej. Aalborg Kommune. VVM undersøgelse - forurenet jord Aalborg Kommune Nye vejanlæg i Aalborg Syd - Egnsplanvej og Ny Dallvej VVM undersøgelse - forurenet jord COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådsmøde den 14. maj 2013. Sag nr. 7. Emne: Råstofplan 2012. Bilag 8 og 9 REGION HOVEDSTADEN Regionsrådsmøde den 14. maj 2013 Sag nr. 7 Emne: Råstofplan 2012 Bilag 8 og 9 Koncern Miljø Til: Regionsrådet Regionsgården Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38665000 Fax 38665700

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren

Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 340 Offentligt 7. oktober 2010 hjo/j.nr. 02.01.0011-12 Affaldsreformens fase 2 skal give mere miljø og teknologiudvikling i affaldssektoren Der har længe været

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem Mere energi Mindre CO2 Sund økonomi Affald som ressource bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006

Notat. Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE. Forureningsforhold på Flyvestation Værløse. 21. august 2006 Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-450 Allerød Værløse Kommune FLYVESTATION VÆRLØSE Telefon 4810 4200 Fax 4810 400 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 7295728 Tilsluttet F.R.I

Læs mere

Offentligt debatmøde 20.02.2008

Offentligt debatmøde 20.02.2008 Offentligt debatmøde 20.02.2008 Foto Bioethanolanlæg 11/2007 i Tyrkiet I:\inf\pr-toolbox\overheads\Firmapresentation_nov2005.ppt 1 Dagsorden 20. 02. 2008 1. Velkomst 2. Danish Biofuels vision v/ Svend

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening - Offentlig høring Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2015 December 2014 Forord Rent og naturligt drikkevand betragtes af de

Læs mere

Information. Rettigheder

Information. Rettigheder Information Rettigheder - til ejere af forurenede grunde Amtets kortlægning af jordforurening Derfor gør vi det Kortlægning I Danmark har der gennem tiderne været brugt mange kemikalier i virksomheder

Læs mere

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde

Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde Har du forslag og idéer? VVM for Kagsåparkens regnvandsprojekt Idéoplæg og invitation til borgermøde 1 Færre oversvømmelser og bedre vandkvalitet Der sker i dag oversvømmelser visse steder langs Kagså

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg

Regional Udvikling Miljø og Råstoffer. Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Marts 2014 2 Titel: Handleplan for grundvandsindsatsen i Svendborg Udgivet af: Region Syddanmark, Miljø og Råstoffer

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion.

Vordingborg Kommune har udarbejdet kommuneplantillæg for Klima tilpasning og CO 2 reduktion. NOTAT Sags nr.: 13/22224 Dokument nr.: 121716/13 Sagsbehandler: Erik Rasmussen Dato: 06-11-2013 Miljørapport for Kommuneplantillæg nr. 5 Klima Tilpasning og CO 2 Miljøvurdering Indledning Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN VVM af olieterminal på Skagen Havn 1 Projektet overordnet Faciliteter til opbevaring af brændstof (svær fuelolie og gasolie) til skibe I overensstemmelse med lokalplan SKA.H.01.01.01 kommuneplantillæg

Læs mere

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM

FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM FRA AFFALD TIL RESSOURCER OPLÆG TIL ET NYT AFFALDSSYSTEM MERE ENERGI MINDRE CO2 SUND ØKONOMI BÆREDYGTIG OMLÆGNING Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i Syd-

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Miljøvurdering på det strategiske niveau. Landinspektør Ole Gregor Center for byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Aarhus kommune

Miljøvurdering på det strategiske niveau. Landinspektør Ole Gregor Center for byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Aarhus kommune Miljøvurdering på det strategiske niveau Landinspektør Ole Gregor Center for byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Aarhus kommune Hvorfor Det er billigere at tænke sig om inden spaden er sat i jorden,

Læs mere

Status for indsatsen i Kærgård Plantage

Status for indsatsen i Kærgård Plantage Status for indsatsen i Kærgård Plantage Grube 1 Grube 5 Første trin i indsatsen: Grube 2 Grube 3 Grube 6 Oprensning af grubbe 1 og 2 Grube 4 Forureningen i Kærgård Plantage Klitter Grube 1 og 2 Første

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager

Matr. nr. 14k og 20c, Vormark by, Hesselager Udvidelsen ligger på Matr. 13e Vormark by, Hesselager Svendborg Kommune Att. Jacob Haass Svendsen. Ramsherred 5 5700 Svendborg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 15. maj 2014 SIDE 1/8

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Fra affald til ressourcer

Fra affald til ressourcer Fra affald til ressourcer Oplæg til et nyt affaldssystem bedre sortering Mindre CO2 Ren energi bæredygtig Omlægning Affald er en del af løsningen i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Kommunerne i

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C

Tilladelse til midlertidigt oplag af forurenet jord og indbygning af forurenet jord langs kældervægge på Østre Stationsvej 39A og 39B, 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Odense Projektudviklingsselskab A/S Fynsvej 9 5500 Middelfart Erhverv og Bæredygtighed Landbrug og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

KTC kredsmøde den 6. marts 2009

KTC kredsmøde den 6. marts 2009 KTC kredsmøde den 6. marts 2009 Genanvendelse af jord og kommuneplanlægningen v/ Benny Nielsen, COWI A/S (byn@cowi.dk) Disposition 1. Eksempler til anskueliggørelse af de praktiske og de økonomiske aspekter

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.7 for Skansevej Dato marts 2013 Deltagere ved screeningsmøde Jørgen krog Læservejledning: Lov om af planer

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen

Stk. 4. Reno Djurs kan etablere en ny etape II ved Glatved i området vist på kort 6.6.4. Læs redegørelsen Regionplan 2005 6.6 Deponeringsanlæg Retningslinje: Der reserveres arealer til nye deponeringsanlæg for affald inden for de på kort 6.6.2 og kort 6.6.3 viste områder i Århus Kommune og på arealer ved Glatved,

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 117. Køb af ejendom Sag 306-2017-179 Dok. 306-2017-184677 Initialer: THR Lukket Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Beslutning om strategisk opkøb af ejendom Sagens opståen I forbindelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter

Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Amagerforbrænding Nyt affaldsbehandlingscenter Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke-teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse April 2012 HVAD ER EN VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger

Læs mere

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K.

Boring til vandning af dyr i marken. Bo Christensen, Brønderslevvej 241, Østervrå Tlf Brøndborerfirma K. Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere