Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4. Vandforsyning, afløb og spildevand 6. Natur, vand og miljøvurderinger 8. Affald og genanvendelse 10"

Transkript

1 Vand og miljø Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Vandforsyning, afløb og spildevand Natur, vand og miljøvurderinger Affald og genanvendelse Jord- og grundvandsforurening Miljømæssig due diligence

2 2 Indhold Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed 4 Vandforsyning, afløb og spildevand 6 Natur, vand og miljøvurderinger 8 Affald og genanvendelse 10 Jord- og grundvandsforurening 12 Miljømæssig due diligence 14

3 Vand og miljø 3 COWI har flere end 500 medarbejdere i Danmark, som rådgiver offentlige og private kunder om miljø på strategisk og operationelt niveau At sikre en balance mellem hensynet til natur og miljø og ønsket om fortsat udvikling og vækst er en stor udfordring for organisationer og virksomheder. Det kræver viden om både de aktiviteter, der er omfattet, og om de miljøforhold, der skal reguleres. Den viden har COWIs miljøeksperter, og vi arbejder ud fra et bredt spektrum af miljøfaglige ekspertiser inden for naturfag, teknik og økonomi. Vi lægger vægt på at kunne tilbyde både den dybt specialiserede miljørådgivning og på at kunne levere miljøekspertise til COWIs brede tværfaglige projekter. COWIs specialister inden for vand og miljø bidrager således væsentligt til både store infrastrukturprojekter og til COWIs tværgående initiativer vedrørende klima, sundhed, byudvikling og drift. Internationalt arbejder vi ud fra fem regioner Danmark, Norge, Central og Østeuropa (CEE), Den Arabiske Golf og Afrika. Vi har således fokus på at opbygge vores globale kompetencer og udnytte dem til fordel for vores kunder gennem lokal tilstedeværelse. Mogens Heering Direktør, Vand og

4 4 Miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed Miljøregulering, -ledelse og organisation Miljø- og sikkerhedsledelse Miljøgodkendelser i landbrug og industri Risikoanalyse og processikkerhed Arbejdsmiljø og indeklima Miljøkemi Carbon footprint Støj og akustik CO 2 -beregner for kommunerne COWI har for Klima- og Energiministeriet og Kommunernes Landsforening udviklet en national CO 2 -beregner til brug for danske kommuner. Vi har udarbejdet CO 2 -kortlægninger og input til klimaplan er for mange kommuner, bl.a. Århus, København, Hvidovre og Sønderborg kommuner. Luftkvalitetsvurdering Arbejdsmiljøovervågning for Arbejdstilsynet For Arbejdstilsynet har COWI gennemført projektet Overvågning af fremdriften i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne Opgaven omfattede telefon interviews, 350 arbejdsstedsbesøg samt analyse og formidling af resultaterne i ni rapporter.

5 5 Arbejdsmiljø, sundhed og risiko for Koppers Denmark A/S Koppers Denmark A/S har i en årrække samarbejdet med COWI inden for områderne arbejdsmiljø, sundhed og risiko. Opgaverne har bl.a. været helbredstjek af skifteholdsarbejdere, vurdering af arbejdsmiljøet som led i Koppers' sikkerhedsorganisation og undervisningsforløb på sikkerhedsdage, hvor temaerne har været kemikalier og værnemidler, støj samt arbejdsteknik. På risikoområdet har COWI bistået med at opbygge et sikkerhedsledelsessystem samt udført risikoanalyse af bl.a. tanklager og destillationsanlæg ved at identificere mulige uheld, årsager og sikkerhedsforanstaltninger, beregne skadesafstande ved udslip af brandbare og toksiske væsker samt beregne hyppighed af eventuelle dødsfald. Sikkerhed, Mærsk Olie og Gas COWI har udført risikoanalyser af ca. 30 produktionsplatforme i Nordsøen, herunder HAZID, brand- og eksplosionsanalyse, evakueringsanalyse samt analyse af skibskollision, helikoptertransport og sikkerhedssystemernes pålidelighed. Opgaven omfattede også en demonstration af ALARP. Arbejdsmiljø og kemi, Marius Pedersen A/S I alle danske afdelinger hos Marius Pedersen A/S, Danmarks førende miljøvirksomhed inden for bl.a. renovation og genbrug, har COWI gennemgået de fysiske, ergonomiske og kemiske forhold for at prioritere arbejdsmiljøindsatsen og indføre løbende forbedringer. Støjbekæmpelse på motorring, M3 Bymotorvejen M3 ved København er udvidet til seks spor. Udvidelsen øger trafikken til køretøjer i døgnet, men støjen er blevet reduceret med ny, effektiv støjbeskyttelse. COWI har både kortlagt støjkonsekvenserne og anvist den relevante støjbeskyttelse. Avancerede metoder og digitale data og højdemodeller er anvendt i støjkortlægningen, som er kontrolmålt udvalgte steder. Støjbekæmpelsen omfatter 18 kilometer skærme i fire meters højde, støjreducerende asfalt og tilbud om lydisolering af støjbelastede boligfacader. Udbygningen har kostet to milliarder kroner, og heraf er ti procent brugt på støjbeskyttelse. Miljø og arbejdsmiljø, Biogen Idec I forbindelse med opførelsen af en produktions- og lagerfacilitet i Hillerød for den USA-baserede medicinalvirksomhed Biogen Idec har fire af COWIs rådgivere i to år udført miljø- og arbejdsmiljøtilsyn. Ved opstart og drift har vi rådgivet om flugtveje, kemikalier og miljø. Miljøgodkendelser, landbrug og industri Vi assisterer med at udarbejde ansøgninger og godkendelser af industri og landbrugsbedrifter. Kunderne er kommuner og virksomheder i hele Danmark, bl.a. Ballerup Kommune i forbindelse med ændring af en rideskolebygning.

6 6 Vandforsyning, afløb og spildevand Regnvand og spildevand Vandforsyning Klimasikring Hydraulisk modellering Spildevandsbehandling Styring af renseanlæg og afløbssystemer Afløbssanering Klimasikring for Hedensted Kommune Klimasikringen handler om at sikre infrastruktur og bygninger ved f.eks. at etablere diger og større afløbssystemer. For Hedensted Kommune har vi undersøgt effekten af klimaforandringerne og udarbejdet en strategi for fremtidssikring af kommunen. Herved er det f.eks. muligt at undgå byggerier i områder med stor risiko for oversvømmelser om 20 år. Et vigtigt element i klimasikringen er således styring af byudviklingen, så man tager højde for klimaforandringerne allerede ved planlægningen af fremtidige byggerier og infrastruktur. Dette betyder, at alle økonomiske midler til klimasikring kan anvendes til sikring af bestående infrastruktur og bygninger.

7 7 Metro Cityringen For Metro Cityringen har vi gennemført en modelberegning for at sikre metrostationerne mod en 2000-års ekstremregn. Afstrømningen på overfladen og i afløbssystemer kan simuleres med modeller og visualiseres i 3D. Lignende opgaver er gennemført for bl.a. Helsingør og for Muscat Airport i Oman. Vandforsyning for Københavns Energi For Københavns Energi har vi optimeret vandbehandlingen på en kildeplads. Efter succesfulde pilotforsøg er vi nu rådgiver for etablering af et fuldskalaanlæg. Vi medvirker desuden i etableringen af et nyt vandværk i Skagen for Frederikshavn Vand. Marselisborg Renseanlæg For Århus Kommune, Vand og Miljø, er Marselisborg Renseanlæg for PE blevet udbygget med Danmarks største filteranlæg og nye bundfældningstanke. Vi har desuden arbejdet med renseanlægsopgaver for Københavns Energi, en række kommuner og industrivirksomheder. Rådgivning om industrispildevand Vi har ydet rådgivning til bl.a. Arla Food, Dong, Danfoss, Haldor Topsøe og Micro Matic samt mindre virksomheder inden for overfladebehandling, metalindustri, levnedsmiddelindustri, kemisk industri og elektronikindustri. Komplekst afløbsprojekt i partnering Danmarks største partnering er gennemført inden for afløbsområdet for Odense Vandselskab. Odenses havneområde er bl.a. blevet udbygget med store underjordiske rørbassiner. Rør op til 2,5 meter i diameter er ført under bebyggede arealer, rekreative områder med fredskov og naturbeskyttede områder ved omfattende brug af tunnelering og andre opgravningsfri metoder. Denne metode blev bl.a. valgt, fordi der var en del områder med dårlige jordbundsforhold og jordforurening. Projektet omfattede desuden mekaniske og elektriske installationer herunder pumpestationer, automatisk renholdelse af rørbassinerne, finriste med tilhørende el og SRO-anlæg. Der er udviklet en særlig partneringmodel baseret på tidlig partnering, hvor Odense Vandselskab, rådgiveren og entreprenøren har deltaget i projektet fra første dag. Den anvendte partneringmodel har været meget velegnet ved dette store, komplicerede projekt. Vi har i de senere år løst en lang række andre afløbsopgaver bl.a. for Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre samt Århus, Helsingør, Frederiksværk, Slagelse og Kolding kommuner.

8 8 Natur, vand og miljøvurderinger Naturressourcer og -forvaltning VVM og strategisk miljøvurdering (SMV) Naturgenopretning og vådområder Vandressourcer og grundvandsbeskyttelse Geofysiske undersøgelser Naturgenopretning af Odense Å Odense Å får nu sine naturlige former tilbage. COWI genslynger 15 kilometer af åen og genskaber enge, som fjerner kvælstof fra å- og drænvand. I Odense har COWI projekteret den sidste af fire faunapassager, som nu er under opførelse lige midt i byens hjerte. VVM, Femernforbindelse COWI gennemfører en VVM af det danske tilslutningsanlæg til den kommende Femernforbindelse. Undersøgelsen omfatter vurdering af virkning på bl.a. landskab, natur, vand, luft, jord, rekreative områder, mennesker og kulturhistoriske værdier.

9 9 Lille Vildmose naturgenopretning Lille Vildmose er Danmarks største naturfredning. COWI har gennem flere år arbejdet med at sikre den sjældne højmose mod afvanding og genoprette naturen i de store tørveområder. Og så skal skovene have deres vildskab tilbage. Klimaplan for Kolding Kommune COWI har identificeret 1000 steder i Kolding, hvor mere end en halv meter vand kan samle sig under ekstreme regnskyl. Halvtreds af dem bliver undersøgt nærmere, og analyserne indgår i kommunens klima plan, så fremtidige oversvømmelser kan minimeres. Metro Cityringen, miljø- og grundvandshåndtering COWI rådgiver Metroselskabet I/S i de indledende faser af Metro Cityringen i København. Cityringen er en 17 kilometer lang udbygning af den eksisterende metro, og den forventes at stå færdig i Som en del af rådgivningen har COWI udarbejdet en VVM-redegørelse for alle de forhold ved metrobyggeriet, som kan påvirke miljøet. Grundvand er et af de væsentlige forhold, der indgår i vurderingen. Det er bl.a. vurderet, hvordan grundvands sænkning er i forbindelse med anlægsarbejdet kan udføres på en måde, der er miljømæssigt acceptabel i forhold til følsomme bygninger og til vandforsyningen på Frederiksberg. COWI har til dette etableret en geologisk-hydrogeologisk model for hele området og opstillet en tredimensional grundvandsmodel. Modellerne giver Metroselskabet vigtige oplysninger om vandmængder og grundvandssænkningernes påvirkning på omgivelserne. I forbindelse med den indledende projektering er der opstillet en nedbørs- og afstrømningsmodel og simuleret forskellige nedbørshændelser. Modellerne viser oversvømmelsernes omfang, og resultaterne er anvendt til at designe hver enkelt konstruktion. VVM for udvidelse af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted Banekapaciteten mellem København og Ringsted udgør en flaskehals, og derfor undersøger Trafikstyrelsen, hvordan man kan øge kapaciteten ved at udvide forbindelsen via Roskilde eller ved at anlægge en ny bane via Køge. COWI har gennemført en VVM for nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg Station og Solrød. Undersøgelsen omfatter registrering af naturlokaliteter, landskab og kulturmiljø samt vurdering af anlægsprojektets konsekvenser for landskab, flora, fauna, kulturmiljø, friluftsliv og vand. Med til undersøgelsen hører også forslag til afværgeforanstaltninger.

10 10 Affald og genanvendelse Affaldsplanlægning Genanvendelse Affaldsindsamling og -deponering Affaldsforbrænding Biologisk affaldsbehandling Håndtering af farligt affald Organisering af affaldssektoren Miljøøkonomiske analyser (LCA) Assistance til EU-udbud Esbjerg forbrændingsanlæg Den voksende opmærksomhed omkring miljøet, forbundet med ønsket om at udnytte alle potentielle energikilder, har medført en udvikling hen imod en mere rationel udnyttelse af energireserver, som tidligere blev betragtet som værdiløse eller utilgængelige. Som totalrådgiver for Affaldsleverandørforeningen L90 deltog COWI i opførelsen af et nyt t/år affaldsforbrændingsanlæg i Esbjerg, som kan konvertere industrielt affald og husholdningsaffald til el og varme. Kravene til anlægget var bl.a., at det skulle være funktionelt, miljømæssigt og økonomisk forsvarligt og samtidig fremstå som et samlet arkitektonisk element. Anlægget har således en høj driftstilgængelighed og energiudnyttelse, og det er fremtidssikret i forhold til eventuelle skærpede miljøkrav. Udover teknisk rådgivning under design- og byggefasen, omfattede COWIs ydelser tilsyn under opførelsen, assistance under idriftstagning samt overlevering af affaldsforbrændingsanlægget til L90. I nær tilknytning til anlægget projekterede COWI en plads til modning, sortering og oplagring af forbrændingsslagger. Endelig udarbejdede COWI en VVManalyse, som dannede grundlag for myndighedernes godkendelse af anlægget. Esbjerg forbrændingsanlæg

11 11 Fælleskommunalt affaldssamarbejde Efter kommunalreformen og ønsker om at liberalisere affaldssektoren på Sjælland og i Region Syd har COWI analyseret konsekvenser af ændringer i samarbejdsstrukturen (herunder fusionering og nye selskaber). Dette er sket under hensyn til bl.a. økonomi, miljøpåvirkning, handlefrihed, fleksibilitet og politisk indflydelse. Konceptudvikling af genbrugsstationer COWI er sparringspartner, når I/S FASAN udvikler nye koncepter for deres genbrugsstationer i Sydsjælland. Koncepterne anvendes ved projektering af nye stationer og ved modernisering af gamle. Vi anvender den nyeste viden og teknik, såsom 3D-animationer, i projekteringen og dialogen med beslutningstager og kommende brugere. Harmonisering af affaldssystem COWI er strategisk rådgiver i harmoniseringen af affaldssystemet for de seks tidligere kommuner, som nu er blevet til Tønder Kommune. Processen har omfattet flere brugerundersøgelser, affaldsplanlægning samt gennemførelse af udbud og systemimplementering. Vi assisterer kommunen med ressourcepersoner i forbindelse med implementering af de nye affaldsordninger, og vi gennemfører analyse og strategisk planlægning af det næste indsatsområde, som er harmonisering og modernisering af kommunens genbrugspladser. Foto: Paludan Gottlieb & Amagerforbrænding Skitseprojekt for et nyt Amagerforbrænding COWI udfører en detaljeret analyse af designgrundlag for et kommende erstatningsanlæg for det nuværende Amagerforbrænding. Analysen omfatter vurdering af fremtidige affaldsmængder og affaldssammensætning. En række mulige lokaliteter ud over den eksisterende grund på Kraftværksvej bliver vurderet med udgangspunkt i energiafsætning, planforhold, trafikafvikling, miljøpåvirkning osv. For den foretrukne lokalitet er der udviklet forslag til overordnet anlægskoncept, layout og anlægsbudget. Sideløbende har COWI deltaget i vurdering af fremtidige ejerstrategier og markedsscenarier. Vejle komposteringsanlæg Projektet omfatter planlægning, design, udbud og kontrahering af et avanceret affaldssorterings- og behandlingsanlæg for blandet affald. Anlægget består af et mekanisk sorteringsanlæg og et komposteringsanlæg for biologisk nedbrydeligt affald. Audebo losseplads COWI har planlagt og designet det samlede deponi fra de første hydrogeologiske undersøgelser og vurderinger til detaljerede projekt- og udbudsdokumenter, herunder et system til opsamling og udnyttelse af deponigas og vurdering af forbehandling af perkolat.

12 12 Jord- og grundvandsforurening Forurenet jord Undersøgelser Risikovurdering Oprensning Metro Cityringen - plan for disponering af jord og kalk I forbindelse med VVM'en for Cityringen i København har COWI for Metroselskabet vurderet miljøpåvirkningerne i forhold til bl.a. overskudsjord fra anlægsarbejderne ved etablering af 17 stationer, skakte, vendespor mv. Det er vurderet, at der i alt skal opgraves 2,3 millioner tons materialer, hvoraf ca. 0,3 millioner tons fra de øverste jordlag forventes at være forurenet i en grad, der gør, at jorden skal placeres på godkendte miljødeponier. Det opborede materiale fra selve tunnelrøret meter nede i undergrunden udgør ca. 1,8 millioner tons, men det forventes ikke at være forurenet. Grundlaget for vurdering af forureningsomfanget har været en indsamling af viden om kendte forurenede grunde (V1- og V2-kortlagte) inden for samt umiddelbart op til de områder, hvor der skal foretages gravearbejder for etablering af stationer mv.

13 13 Odinsvejkvarteret - byomdannelse med miljøoverblik COWI har sammen med Ringsted Kommune udviklet et interaktivt GIS-kort med integreret miljøhistorik for et ældre erhvervskvarter. Kortet lægges på kommunens hjemmeside og vil være et vigtigt værktøj i byomdannelsesprocessen for sagsbehandlere, investorer, brugere og rådgivere. Oliebranchens Miljøpulje (OM) - undersøg else og oprydning på nedlagte benzinsalgssteder i Danmark I mere end ti år har COWI assisteret OM med miljøtekniske undersøgelser og oprydninger på ca nedlagte servicestationer på Sjælland og Fyn. Sluseholmen fra nedslidt havn til fashionabel boligby Projektudviklingsselskaberne Sjælsø, JM Danmark og Nordicom opfører otte hollandskinspirerede boligkarréer i en ny kanalby ved Sluseholmen i Københavns Sydhavn. COWI har håndteret alle miljøaspekter på projektet fra den tidlige start i I tæt samarbejde med kommunen, bygherrerne og anlægsentreprenøren har COWI også bidraget med innovative løsninger i såvel udviklings- som anlægsfasen. Dette har medvirket til den økonomiske realisering af et af Danmarks største boligudviklingsprojekter. Kærgaard Plantage - Danmarks største forurening? I Kærgård Klitplantage ligger en af Danmarks mest omfattende og komplekse forureninger. Forureningen stammer fra det tidligere Grindstedværk, der i perioden deponerede op mod m 3 spildevand fra værkets produktion af vitaminer og lægemidler. Spildevandet indeholdt store mængder kemikalier, herunder klorerede opløsningsmidler, medicinske restprodukter og tungmetaller, som blev deponeret i gruber gravet i klitterne meter fra kysten. Deponeringen medførte kraftig forurening af jord og grundvand under gruberne, hvorfra forureningen er spredt med grundvandet ud mod Vesterhavet. COWI har for det tidligere Ribe Amt (nu Region Syddanmark) og Miljøstyrelsen udarbejdet et detaljeret projektkatalog med gennemgang og vurdering af mulige afværgestrategier for oprensning af den komplekse forurening. Metoderne blev beskrevet teknisk og økonomisk, og det blev anbefalet at afprøve tre udvalgte metodekombinationer som pilotforsøg på selve lokaliteten. Til kortlægning af grundvandsforureningen blev der bl.a. etableret 70 dybe boringer og udtaget mere end 250 vandprøver.

14 14 Miljømæssig due diligence Identificering af miljømæssige ansvarsforhold Identificering af sikkerhedsmæssige ansvarsforhold Frasalg og opkøb Miljø og arbejdsmiljø due diligence i forbindelse med frasalg af 36 fabrikker Forud for Axcel, Polaris og Kirkbys frasalg af den danske produktionskoncern Icopal foretog COWI en vurdering af de miljømæssige risici for jord- og grundvandsforurening på koncernens 36 fabrikker i Europa og i USA. Ligeledes blev der foretaget en vurdering af, om fabrikkerne overholdt gældende arbejdsmiljø- og miljøkrav. Desuden blev der udarbejdet et økonomisk overslag over de identificerede risici samt en handlingsplan for opgradering af forholdene. Undersøgelsens overordnede formål var at give koncernledelsen et samlet økonomisk overblik over mulige miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold og risici, således at de var forberedte på eventuelle spørgsmål fra intresserede købere. Alt materiale og dokumentation blev under due diligence-processen gjort tilgængeligt i et datarum for interesserede købere af Icopal.

15 15 Granskning af eksternt miljø og arbejdsmiljø på 26 produktionsvirksomheder I forbindelse med et påtænkt frasalg af Chr. Hansen Holdings fødevareingrediensdivision gennemførte COWI en auditering af både eksternt miljø og arbejdsmiljø på 26 produktionsvirksomheder i Europa, Nord- og Sydamerika og i Australien. COWIs ydelser omfattede datarumsgennemgang samt besøg på fabrikkerne for at vurdere, om forhold omkring eksternt miljø og arbejdsmiljø var i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning. Derudover blev der udarbejdet en handlingsplan for opgradering af forholdene, og fase II jord- og grundvandsundersøgelser blev iværksat flere steder. Transaktionsrådgivning før og efter køb COWI har bistået Danfoss med mere end 15 transaktioner med due diligence rådgivning - både før og efter køb af virksomheder i Europa, Nord- og Sydamerika, Indien, Rusland og Kina. Vores ydelser afspejler Danfoss høje ambitionsniveau på miljøområdet, og forsvar af Danfoss image er en prioritet. COWIs ydelser omfatter oftest en fase I undersøgelse af det miljømæssige risikopotentiale omkring lokalplaner, miljøtilladelser, emissioner, arbejdsmiljø samt jord- og grundvandsforureninger. Auditering udføres i henhold til gældende national og international lovgivning og af auditører med lokalkendskab. Ved behov suppleres med en fase II undersøgelse, oftest omfattende jord, grundvand og indeklima. Vurdering af virksomhedens sociale ansvarlighed er også lejlighedsvis en ydelse, som leveres til denne kunde. Strategisk rådgivning COWI har assisteret amerikanske Flowserve med at identificere miljø- og arbejdsmiljømæssige risici før og efter opkøb. Vi har derudover gennemført spilde vandsundersøgelser, arbejdsmiljøundersøgelser og asbestkortlægninger samt handlingsplaner for afhjælpning. Miljøaudits COWI har bistået Altor med miljøauditering og vurdering af miljø- og arbejdsmiljømæssige risikopotentialer før even tuelle opkøb. Formålet har været at bibringe kunden et overblik over mulige økonomiske konsekvenser ved de identificerede risici. Strategisk virksomhedsrådgivning COWI har bistået Eastman Kodak med vurdering af det miljømæssige risikopotentiale ved mulig forurening af jord og grundvand, og vi har udarbejdet økonomiske overslag over identificerede miljørisici på lokaliteter i Europa, Asien, Australien, New Zealand, Mellemøsten og Afrika. Miljø due diligence før planlagt salg COWI har gennemført miljøaudits på 17 Vest-Wood-lokaliteter i Europa. Efter identificering af potentielle miljø- og arbejdsmiljømæssige risici samt økonomiske konsekvenser udarbejdede vi en handlingsplan for opgradering af forholdene.

16 COWI A/S COWI er en førende international rådgivningsvirksomhed. Vi arbejder med ingeniørteknik, miljø og samfundsøkonomi over hele verden under hensyn til miljø og samfund. COWI-koncernen består af fem regioner Danmark, Norge, Central og Østeuropa (CEE), Den Arabiske Golf og Afrika. Dertil kommer et stort antal datter selskaber i flere lande, som hører under COWI Danmark. Vi har 13 kontorer spredt over hele Danmark. Når vi løser rådgivnings- og projekteringsopgaver, er det baseret på et indgående lokalkendskab, samtidig med at vi trækker på hele koncernens viden. Siden vores grundlæggelse i 1930 har vi deltaget i flere end projekter i 175 lande. Vi er medarbejdere og beskæftiger blandt andre ingeniører, biologer, geologer, økonomer, landinspektører, antropologer, sociologer, kommunikationskonsulenter og arkitekter. Kontorer i Danmark Samfundsøkonomi Ingeniørteknik Miljø COWI er førende på sit felt, fordi medarbejderne hver især er det på deres vand og miljø, marts Fotos: Niels Åge Skovbo, Morten Larsen, Tao Lytzen, Ulrik Jantzen, Paludan Gottlieb & Amagerforbrænding, Michael Medgysi, Jan Skriver og COWI Hovedkontor Parallelvej Kongens Lyngby Tlf.: Fax: COWI Ringsted Nørretorv Ringsted Tlf.: Fax: COWI Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf.: Fax: COWI Viborg Vesterbrogade Viborg Tlf.: Fax: COWI Århus Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.: Fax: COWI Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Tlf.: Fax: COWI Holstebro (Geodan) Nupark Holstebro Tlf.: Fax: COWI Vejle Havneparken Vejle Tlf.: Fax: COWI Kolding Nytorv Kolding Tlf.: Fax: COWI Esbjerg Stormgade Esbjerg Tlf.: Fax: COWI Svendborg Fåborgvej 65 A 5700 Svendborg Tlf.: Fax: COWI Aabenraa Møllemærsk Aabenraa Tlf.: Fax: COWI Odense Odensevej Odense S Tlf.: Fax

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Kærgaard plantage. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Indhold

Kærgaard plantage. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Indhold Nr. 23 Juni 2009 Kærgaard plantage Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det 2 4 Indhold Kærgaard plantage Det er svært at spå med COWI bliver det nemmere Varme fra jordens indre skal opvarme

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2014 Januar 2014 Forord I Region Syddanmark arbejder vi målrettet på at beskytte grundvandet,

Læs mere

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden

Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi. Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden Det kan betale sig! Jordforureningsindsats, grundvandsbeskyttelse og miljøøkonomi Fagleder Carsten Bagge Jensen, Koncern Miljø, Region Hovedstaden ATV vintermøde 2011 Disposition: Miljøøkonomi på indsatsplan

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup

Datablade for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup Forslag til Indsatsplan Kasted e for kortlagte lokaliteter omfattet af Indsatsplan Ristrup 713-0111 713-0131 713-0202 711-245-V1 751-1121 751-720 MARTS 2006 ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ Munkegyden 4, 8382

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Sune Ribergaard Henriksen Lyseng Alle 1 DK - 8270 Højbjerg ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 6. januar 2014

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste med fokus på det tyske område Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Indhold 1.Indledning 2. Formål 3. Livscyklusvurdering (LCA) 4. Affaldssystemet 5. Kombineret

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup

SALGSPROSPEKT Industrivej 20, Grønnemose, 5560 Aarup ½- SALGSPROSPEKT Arealer Grundareal 23.234 m 2 Pris Kontantpris kr. 2.900.000,- excl. moms ERHVERVSGRUND MED UNIK FACADEBELIGGENHED MIDT I DANMARK TIL 125 KR. PR. M² Beliggende ved afkørsel 55 (Aarup)

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering

Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering Fra kælder til skorsten fra nybyg til renovering vi tilbyder Et hav af naturlige og energieffektive løsninger I Saint-Gobain Weber A/S producerer vi kvalitetsbyggematerialer og -løsninger til dig som professionel

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Bent Raben Specialist i udbud på affaldsområdet CV nr. 5 Født: 1957 Nationalitet: Dansk Uddannelse Civilingeniør, maskinretning DTH, 1984. EU Udbudsret, 2007, enkeltfag ved Københavns Universitet Praktisk

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse

Oplæg til orienterende forureningsundersøgelse for ændret arealanvendelse Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Aalborg Kommune, Borgmesterens forvaltning HOU HAVN Telefon 9630 6400 Fax 9630 6474 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe

Arbejdsmiljøuddannelser. Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe Arbejdsmiljøuddannelser Tilmeld dig et kursus! Marianne Kirchner Tlf. 63 11 49 04 maki@cowi.dk www.cowi.dk/arbejdsmiljoe 2 Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør

Kan vi forsikre os mod skaderne. Brian Wahl Olsen Skadedirektør Kan vi forsikre os mod skaderne Brian Wahl Olsen Skadedirektør 1 Kan vi forsikre os mod skaderne? 2 Prisen for et skybrud Skybruddet august 2010 Å er og søer løb over deres bredder Vejanlæg oversvømmet

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD

OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD OPTIMERING AF GRAVE- OG BORELØSNINGER HÅNDTERING AF FORURENET JORD Direktør Mikael E. Nielsen Dansk Miljørådgivning A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald

Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Krav ved nyttiggørelse af forurenet jord og bygge- og anlægsaffald Lone H. Frederiksen Natur, Miljø og Trafik Landbrug og Grundvand Odense Kommune Disposition Hvad er nyttiggørelse? Lidt statistik Reglerne

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere