Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening"

Transkript

1 Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

2 Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige virkninger er det nødvendigt at vide, hvor forureningerne er. Derfor kortlægger regionerne de grunde, hvor vi enten forventer eller ved, at jorden er forurenet. Formålet med vores arbejde er at sikre rent drikkevand, og at forurening ikke truer menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Kortlægningen hjælper desuden med at holde styr på forurenet og muligt forurenet jord ved gravearbejde og byggeri, så vi undgår at skabe nye problemer. Regionerne kortlægger muligt forurenet jord på Vidensniveau 1 og forurenet jord på Vidensniveau 2. Jordforurening kan stamme fra virksomheder og industrien, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Selvom stofferne har været håndteret efter reglerne, er jorden og grundvandet forurenet mange steder i dag. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden. Arbejdet med at kortlægge jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Loven har forskellige regler for boliggrunde og erhvervsgrunde. Reglerne for erhvervsgrunde gælder også for institutioner, fritidshuse, rekreative og alment tilgængelige områder, ubebyggede grunde og landbrugsarealer. 2

3 Hvad betyder kortlægningen for grunden? I kan fortsat bruge grunden, som I plejer, hvis I ikke får besked om andet. Som grundejere har I dog nogle pligter: I skal altid anmelde flytning af jord til kommunen. I skal ud over den almindelige byggetilladelse også have en særlig tilladelse fra kommunen til byggeri og gravearbejde, hvis grunden ligger i et område med værdifuldt grundvand, og forureningen kan true grundvandet. Den særlige tilladelse kan stille krav til undersøgelser og tiltag, som I selv skal betale. I skal altid have en særlig tilladelse fra kommunen, hvis I ønsker at ændre brugen af grunden til bolig, institution, offentlig legeplads, fritidshus eller alment tilgængeligt område. Tilladelsen kan stille krav til undersøgelser og tiltag, som I skal betale. I skal orientere eventuelle lejere om kortlægningen, og hvad den betyder for dem. I skal orientere eventuelle købere om kortlægningen. I kan blive pålagt at lægge fliser eller hegne et areal ind, hvis I har offentligt tilgængelige udendørsarealer, som er forurenet. Det nedsætter risikoen for, at forureningen skader mennesker. Kan I blive pålagt selv at undersøge og rense grunden? I kan som hovedregel ikke blive pålagt at undersøge eller fjerne en forurening, hvis I ikke selv er forureneren. En virksomhed i drift kan dog være bundet af et påbud om undersøgelse eller oprensning, der er udstedt til en tidligere ejer af grunden. I kan også komme til at betale for undersøgelser og oprensning, hvis I vil ændre anvendelsen, bygge eller grave i det forurenede område. Det skyldes, at der i forbindelse med en tilladelse kan blive stillet særlige krav til undersøgelser og tiltag, som I skal betale. Hvis I selv kan have forurenet grunden, giver regionen sagen videre til tilsynsmyndigheden, det vil sige kommunen eller staten. Den vil herefter vurdere, om I kan blive påbudt at betale for undersøgelser og oprensning af forureningen.

4 Hvordan kortlægger vi jordforurening? Regionens arbejde med kortlægning indeholder typisk følgende faser: Indsamling af oplysninger om kilder til forurening Regionen indsamler systematisk oplysninger om aktiviteter, som kan være skyld i jordforurening. Vi indsamler oplysningerne ud fra de erfaringer, vi har med jordforurening fra forskellige brancher. Vi finder typisk oplysningerne i gamle telefonbøger, byggesager og miljøarkiver. Hvis de indsamlede oplysninger om grunden viser, at der ikke er kilder til forurening, kortlægger vi ikke grunden. Kortlægning på Vidensniveau 1: Grunden er måske forurenet Hvis vi har tilstrækkelig med oplysninger om en aktivitet, som kan forurene jorden, kortlægger vi grunden som muligt forurenet på Vidensniveau 1. Undersøgelse af grunden: Er jorden forurenet eller ej? Vi undersøger kun de erhvervsgrunde, der ligger i områder med værdifuldt grundvand, og hvor forurening kan true grundvandet. Viser undersøgelsen, at jorden ikke er forurenet, udgår grunden af kortlægningen. Hvis jorden kun er lettere forurenet, udgår grunden også af kortlægningen. Kortlægning på Vidensniveau 2: Grunden er forurenet Hvis undersøgelsen viser, at jorden er forurenet, kortlægger vi grunden på Vidensniveau 2. Hvis I selv kan have forurenet grunden, giver regionen sagen videre til tilsynsmyndigheden, det vil sige kommunen eller staten. Flere undersøgelser og oprensning Hvis I ikke selv er skyld i forureningen, er det normalt regionen, der betaler for at undersøge og oprense forurening, der kan true mennesker og værdifuldt grundvand. Vi har mange forurenede grunde i regionen og prioriterer derfor løbende, hvor de offentlige midler gør mest nytte. De værste forureninger bliver altid undersøgt og oprenset først. Vi fjerner kun den del af forureningen, der udgør en risiko for grundvandet. Restforureningen vil stadig være kortlagt. Oprensning af forurening kan for eksempel være, at vi: - graver den forurenede jord væk, - stiller et anlæg op, der sikrer, at forureningen ikke trænger ind i bygningen.

5 Kortlægningens faser

6 Kortlægning på Vidensniveau 1 Når jorden måske er forurenet Kortlægning på Vidensniveau 1 Regionen kortlægger en grund på Vidensniveau 1, når vi ved, at der er eller har været aktiviteter på grunden, som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en virksomhed, der benytter kemikalier, olietanke, vaskepladser eller lignende, som kan forurene jorden. Hvad kan I forvente? Vi undersøger kun erhvervsgrunde, der ligger i områder med værdifuldt grundvand, hvis forureningen kan true grundvandet. Det betyder, at der er mange kortlagte erhvervsgrunde, som vi ikke undersøger for at finde ud af, om de faktisk er forurenede. Regionens indsatsområder: Områder med værdifuldt grundvand, det vil sige områder med særlige drikkevandsinteresser og områder, hvor vandværkerne henter drikkevand. Grunde med boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser.

7 Kortlægning på Vidensniveau 1 Kort om undersøgelsen Den tekniske undersøgelse skal afklare, om grunden er forurenet. Undersøgelsen består af boringer, hvorfra vi udtager prøver af jord, vand og luft, som bliver analyseret. Hvis undersøgelsen viser, at grunden ikke er forurenet, udgår den af kortlægningen. Viser undersøgelsen, at jorden er lettere forurenet, udgår den også af kortlægningen, men der gælder fortsat særlige regler for håndtering af jorden. Viser undersøgelsen, at grunden er forurenet, kortlægger vi den på Vidensniveau 2. Hvis jordforureningen kun strækker sig over en del af grunden, kortlægger vi kun den forurenede del. Hvis I selv kan have forurenet grunden, giver regionen sagen videre til tilsynsmyndigheden. Den vil herefter vurdere, om I kan blive påbudt at betale for flere undersøgelser og for oprensning. Hvis grunden er kortlagt på Vidensniveau 1, og forureningen kan true værdifuldt grundvand, skal kommunen give en særlig tilladelse til byggeri og gravearbejde. I skal altid anmelde flytning af jord til kommunen. Hvem får besked om kortlægningen? Regionen informerer grundejeren om kortlægningen. Vi orienterer også kommunen, Miljøstyrelsen og Skat om kortlægningen og offentliggør oplysningerne på vores hjemmeside.

8 Kortlægning på Vidensniveau 2 Når jorden er forurenet Kortlægning på Vidensniveau 2 Vi kortlægger en grund på Vidensniveau 2, når vi ved, at jorden er forurenet. Enten fordi en undersøgelse viser det, eller fordi forureningen umiddelbart kan ses. Hvis undersøgelsen viser, at kun en del af grunden er forurenet, kortlægger vi kun den forurenede del. Hvad betyder forureningen for virksomheden? I mange tilfælde betyder forureningen ikke noget for virksomhedens daglige drift. Grunden er kortlagt på Vidensniveau 2 for at sikre, at der tages højde for forureningen ved byggeri eller gravearbejde i fremtiden, eller for at regionen kan sikre værdifuldt grundvand. Hvis vi vurderer, at forureningen kan påvirke indeklimaet, overdrager vi sagen til tilsynsmyndigheden. Hvis grunden er kortlagt på Vidensniveau 2, og forureningen truer værdifuldt grundvand, skal kommunen give en særlig tilladelse til byggeri og gravearbejde. I skal altid anmelde flytning af jord til kommunen.

9 Kortlægning på Vidensniveau 2 Hvad gør vi ved forureningen på grunden? Hvis forureningen på grunden udgør en risiko for grundvandet, undersøger vi forureningen nærmere. Viser yderligere undersøgelser, at forureningen udgør en risiko for menneskers sundhed i nærliggende boliger eller for værdifuldt grundvand, oprenser vi forureningen. Vi oprenser først de grunde, hvor risikoen er størst. Vi oprenser sjældent grundene helt. Vi fjerner kun den del af forureningen, der udgør en risiko for grundvandet og menneskers sundhed. Vi efterlader derfor ofte en restforurening. Når vi har renset forureningen op, vurderer vi igen kortlægningen. I sjældne tilfælde renser vi helt op, og grunden udgår af kortlægningen. Hvem får besked om forureningen på grunden? Regionen informerer grundejeren om kortlægningen. Vi orienterer også kommunen, Miljøstyrelsen og Skat om kortlægningen, og vi offentliggør oplysningerne på vores hjemmeside.

10 Hvad kan I selv gøre? Hvis I selv vil tage initiativ til en undersøgelse Hvis I selv ønsker at undersøge grunden, skal I benytte et rådgivende ingeniørfirma, og I skal selv betale. Det er en god idé at få regionen til at godkende oplægget til undersøgelsen, inden I sætter den i gang. Vi giver i det hele taget gerne gode råd til processen. Hvis I selv vil fjerne forureningen Hvis I selv vil fjerne forureningen, skal I kontakte kommunen, inden I går i gang. I skal benytte et rådgivende ingeniørfirma, og I skal selv betale. Hvis formålet med oprensningen er, at grunden skal udgå af kortlægningen, skal I også kontakte regionen. Det skal I gøre for på forhånd at sikre, at de krav, regionen stiller til oprensningen, er opfyldt. 10

11 Hvem skal I spørge om hvad? Regionerne samarbejder med kommunerne på jordforureningsområdet. Her får I et overblik over, hvem I skal spørge om hvad. Spørg regionen om kortlægning Regionen er kortlægningsmyndighed. Det betyder, at I skal kontakte os, når I har spørgsmål, der handler om kortlægning af forurening. Det gælder også, hvis I har spørgsmål til undersøgelse og oprensning. Spørg kommunen om gravearbejde, byggeri og flytning af jord på en kortlagt grund Hvis I vil ændre anvendelsen, bygge eller grave på en kortlagt grund, skal I søge om tilladelse hos kommunen. Vil I flytte jord væk fra grunden, skal I anmelde det til kommunen. Spørg kommunen om gravearbejde, byggeri og flytning af jord på en lettere forurenet grund Fra 2008 bliver en stor del af jorden i byerne betragtet som lettere forurenet. Det hedder områdeklassificering. Det er kommunen, der udpeger de områder, hvor jorden er lettere forurenet. Den lettere forurenede jord bliver ikke kortlagt, men I skal alligevel anmelde flytning af jord til kommunen. I skal også kontakte kommunen, hvis I skal bygge på lettere forurenet jord. Jorden i overfladen er lettere forurenet i mange byområder. Forureningen stammer især fra trafikken og industrien. 11

12 Her kan I få mere at vide om jordforurening, kortlægning, undersøgelser og oprensninger: Regionens hjemmeside: Miljøstyrelsen: Videncenter for Jordforurening: Danmarks Miljøportal: Regionerne i Danmark kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. De fem regioner i Danmark og Videncenter for Jordforurening har i fællesskab udarbejdet denne pjece. Udgivet 2007.

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening

Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvad betyder forureningen på din grund? Værd at vide om nuancering af jordforurening Hvorfor nuancerer vi? I regionerne nuancerer vi alle forurenede boliggrunde for at gøre det nemmere at forstå, hvad

Læs mere

din grund for jordforurening

din grund for jordforurening mne Dato Evt. afdeling Afsendervirksomhed Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Overskrift evt. 2. linje 3. linje Region Hovedstaden undersøger Husk - Indsæt korrekt afsendermærke din grund

Læs mere

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet.

Bilag. Region Midtjylland. Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Region Midtjylland Godkendelse af indberetning til Miljøstyrelsen om indsatsen i 2006 og arbejdsprogram for 2007 på jordforureningsområdet. Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 28

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2009

Indberetning om jordforurening 2009 Indberetning om jordforurening 2009 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-10-062 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke

Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Undersøgelse og oprensning af forurening fra villaolietanke Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2009 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 FORMÅL 7 1.2 BRUG AF VEJLEDNINGEN 7 2 JORDFORURENINGSLOVENS REGLER

Læs mere

Indberetning om jordforurening 2008

Indberetning om jordforurening 2008 Indberetning om jordforurening 2008 STATUS PLANER BUDGET Grafisk Service 4660-09-002 Jordforurening Jord og Råstoffer Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer

Læs mere

Grundejere reddes fra ruin

Grundejere reddes fra ruin JORDFORURENING AF ANNE TORTZEN FOTO: MIKKEL ØSTERGAARD Grundejere reddes fra ruin 4 MILJØDANMARK NR. 3 JUNI 2006 90.000 ejere af boliger på let forurenet jord slipper for kortlægning og oprydning af deres

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 08.45 15.30. Tilmelding:

Læs mere

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis

Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Erhvervshåndbogen Grøn Lov og Praksis Særtryk af Jord og grundvandsforurening. Hvem bærer ansvaret? Af Advokat Birgi e Refn Wenzel, Mazan Andersen, Korsø Jensen og Partnere Juli 2013 Grøn Lov og Praksis

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune

NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET. Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune 1 NÅR MILJØBORINGER ER SKIDT FOR MILJØET Geolog Elsebeth Engsig-Karup, Gladsaxe Kommune Miljøboringer udfører man for at vurdere forureninger og som led i beskyttelsen af miljøet. Det er dog ikke altid,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. december 2013 Sag 232/2011 (1. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (advokat Line Marie Pedersen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (kammeradvokaten ved advokat Britta

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere