Studieordningen gælder for studerende, der optages august Sidst opdateret August Laborantuddannelsen 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2"

Transkript

1 6WXGLHRUGQLQJ IRU /DERUDQW XGGDQQHOVHQ UHYLGHUHWDXJXVW

2 6WXGLHRUGQLQJIRU/DERUDQW$. Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet. Den er udarbejdet med henblik på at informere de studerende, undervisere, virksomheder, censorer samt Undervisningsministeriet. Grundlaget for studieordningen er. 1) Bekendtgørelse om Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for laboratorieområdet (laborant AK) nr. 636 af 30. juni ) Bekendtgørelse om eksamen ved visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr. 1021af 20. september ) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr. 332 af 25. marts ) Bekendtgørelse om ændringer af bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet nr.289 af 22. april ) Bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser nr. 154 af 6.marts ) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang, indskrivning og orlov m. v. ved videregående uddannelser nr. 591 af 23.juni ) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 513 af 22. juni ) Bekendtgørelsen om Kvalitetsudvikling og Kvalitetskontrol i erhvervsakademi uddannelserne nr. 635 af 30. juni Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004 Sidst opdateret August 2004 Laborantuddannelsen 2

3 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH 1. Formål og mål Adgangskrav Struktur Indhold Uddannelsen på skolen Indhold Undervisningsforløb Temabeskrivelser Kemisk laboratorieteknik Mikrobiologi Drikkevand Levnedsmidler Syntese Molekylærbiologi Kemiteknologisk speciale Bioteknologisk speciale Oversigt over temaer og ECTS-point Uddannelsen i virksomheden Indhold Mål for specialeforløb Afsluttende eksamensprojekt Evaluering og eksamen Evalueringer Interne tests Eksterne prøver Indstilling til prøve m.m Sygdom Prøver Omprøver Beståelseskriterier Dispensation Merit Klager 27 Laborantuddannelsen 3

4 )RUPnORJPnO Formålet med uddannelsen til laborant er: At kvalificere den uddannede til at kunne planlægge og løse arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter inden for laboratorieområdet i forbindelse med produktion, udvikling, rådgivning og kontrol i såvel private som offentlige virksomheders tekniske laboratorier 0nOHWHUDWGHQXGGDQQHGHNDQ Kombinere viden om tekniske, miljømæssige og organisatoriske forhold i forbindelse med planlægning, udførelse, dokumentation og kvalitetsvurdering af arbejdsopgaver af teknisk faglig karakter. Samarbejde med andre faggrupper herunder indgå i arbejdsmæssige sammenhænge, hvor der udføres forskning. Tilegne sig ny viden i relation til området og tilgrænsende områder. Indgå i samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig, og kulturel baggrund. $GJDQJVNUDY en erhvervsuddannelse som mejerist eller procesoperatør med naturfag C/kemi C/fysik C eller en adgangsgivende eksamen med matematik C og naturfag C/kemi C/fysik C. %HN1UDIPDUWV Den enkelte institution kan give ansøgere tilladelse til at søge en uddannelse på et andet grundlag end de fastsatte adgangskrav, hvis ansøgeren har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed, og institutionen skønner, at ansøgeren vil kunne gennemføre uddannelsen. Optagelseskriterier: a. I tilfælde hvor antallet af ansøgere overstiger Erhvervsakademiets kapacitet optages procentvis lige mange ansøgere med faglig som med gymnasial uddannelse. (Der afsættes dog en kvote på op til 20 % efter bekendtgørelse nr. 154 af 6. marts 2000). Optagelse foretages ved simpel lodtrækning. 6WUXNWXU Laborantuddannelsen er normeret til 2 år, svarende til 120 ECTS-point (European Credit Transfer System). 60 ECTS-point svarer til arbejdsindsatsen i 1 studieår. Uddannelsen består af en obligatorisk del, der har et omfang svarende til 80 ECTS-point og en valgdel svarende til 40 ECTS-point. 'HQREOLJDWRULVNHGHOHULQGGHOWLHPQHRPUnGHU(PQHRPUnGHUHU Laborantuddannelsen 4

5 1. Alment (27 ECTS) 2. Kemiteknologi (26 ECTS) 3. Bioteknologi (27 ECTS) 9DOJGHOHQEHVWnUDI 1. Speciale (30 ECTS) 2. Afsluttende eksamensprojekt (10 ECTS) De første 3 semestre er af hver ca. 20 ugers varighed. 4. semester tilrettelægges som lønnet virksomhedsuddannelse og har en varighed på 6 måneder. Virksomhedsuddannelsen kan forlænges med et lønnet traineeforløb på op til 6 måneder. Uddannelsens forløb kan ud fra bekendtgørelsen planlægges på én af følgende måder: Alment 27 ECTS Kemiteknologi 16 ECTS Bioteknologi 17 ECTS Skoleuddannelse Kemiteknologi 10 ECTS Bioteknologi 10 ECTS Speciale 10 ECTS Virksomhedsuddannels e Speciale Afslutnings (14 uger) projekt (7 uger) 20 ECTS 10 ECTS* nuònu nu Skoleuddannelse Alment Kemiteknologi 27 ECTS 10 ECTS Kemiteknologi Bioteknologi 16 ECTS 10 ECTS Bioteknologi Speciale 17 ECTS 10 ECTS Speciale (14 uger) 20 ECTS Virksomhedsuddannelse Trainee Afslutnings projekt (7 uger) 10 ECTS* nuònuònu Laborantuddannelsen 5

6 ,QGKROG Uddannelsens obligatoriske del indeholder følgende emneområder: 1. $OPHQW der skal kvalificere den studerende til på et teoretisk og praktisk grundlag at kunne løse tekniske og dokumentationsmæssige problemer inden for laboratorieområdet. I området indgår følgende emner: Kemi, IT, sikkerhed, kvalitet, matematik, kommunikation samt grundlæggende laboratorieteknik. 2..HPLWHNQRORJL der skal kvalificere den studerende til både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at kunne planlægge, udføre, dokumentere samt vurdere arbejde i det kemiske laboratorium. I området indgår følgende emner: Apparatteknik samt analysemetoder. 3. %LRWHNQRORJLder skal kvalificere den studerende til både selvstændigt og i samarbejde med andre faggrupper at kunne planlægge, udføre, dokumentere og vurdere arbejde i det biologiske laboratorium. I område indgår følgende emner: Mikrobiologi samt grundlæggende bioteknologi. 8GGDQQHOVHQVYDOJGHOE\JJHUSnGHQREOLJDWRULVNHGHO'HQEHVWnUDIHW VSHFLDOHIRUO ERJHWDIVOXWWHQGHHNVDPHQVSURMHNW 1. 9DOJGHOHQVVSHFLDOHIRUO E skal kvalificere den studerende til at opnå dybere kunnen og viden om specifikke forhold i relation til uddannelsens formål. 2. $IVOXWWHQGHHNVDPHQVSURMHNWhvor den studerende skal dokumentere evnen til på et metodisk grundlag at kunne bearbejde og formidle en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Laborantuddannelsen 6

7 8GGDQQHOVHQSnVNROHQ,QGKROG Emneområde ECTS-point Alment 27 Kemiteknologi 26 Bioteknologi 27 Speciale 10 Uddannelsen på skole strækker sig over de 3 første semestre. Efter afslutningen af 2. semester er det målet, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan udføre opgaver inden for det kemiske og biologiske laboratorieområde under hensyntagen til kvalitets- og sikkerhedsmæssige aspekter. Herunder: At kunne planlægge, forberede og udføre kemisk og biologisk arbejde At kunne redegøre for de tilhørende principper for såvel metoder som apparatur At kunne beregne og dokumentere resultater Med udgangspunkt i de erhvervede kvalifikationer og kompetencer på 1. studieår er det målet efter 3. semester, at den studerende kan analysere, ræsonnere og vurdere inden for og på tværs af uddannelsens emner. Laborantuddannelsen 7

8 8QGHUYLVQLQJVIRUPRJIRUO E Undervisningen på skolen er helhedsorienteret og tematiseret. Temaerne tager udgangspunkt i praktisk laboratoriearbejde og tilhørende teori inden for relevante emner. De studerende arbejder i grupper og undervisningsformen bevæger sig fra overvejende lærerstyret til overvejende deltagerstyret undervisning. Der vil være afrapportering i hver enkelt tema. Rapporteringen vil foreligge som en delrapport, tekniske rapport og/eller prøvningsrapport (DS/EN ISO/IEC 17025). I skoleuddannelsens forløbet indgår: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ praktisk laboratoriearbejde afrapportering teoriundervisning opgaveløsning eksterne foredragsholdere studiebesøg på virksomheder mulighed for studietur til udlandet evalueringer projekter (NVHPSHOSnGHHQNHOWHWHPDHUVSODFHULQJRJRPWUHQWOLJHYDULJKHGIUHPJnU DIQHGHQVWnHQGHVNHPDHU RJVHPHVWHU Tematitel Kemisk Mikrobiologi Drikkevand laboratorieteknik Varighed (ca) 6 uger 5 uger 5 uger Tematitel Levnedsmidler Synteser Molekylærbiologi prøve 1 Varighed (ca) 5 uger 5 uger 5 uger 4 uger VHPHVWHU Tematitel Kemi- og bioteknologi Prøve 2 Prøve 3 Varighed (ca) 14 uger 5 uger Efter hvert tema afholdes en temaevaluering. I løbet af 1. og 2. semester afholdes yderligere 3 interne test. Laborantuddannelsen 8

9 7HPDEHVNULYHOVHU.HPLVN/DERUDWRULHWHNQLN )RUPnO At kunne kvalificere den studerende til at udføre grundlæggende laboratoriearbejde i det kemiske laboratorium på forsvarlig vis. 0nO At den studerende kan: Udføre grundlæggende analysearbejde på laboratoriet på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Dokumentere og afrapportere eget arbejde, samt foretage beregninger,qgkrog (PQHRPUnGH$OPHQW Samarbejdstræning Periodiske system, grundstoffer og kemiske forbindelser Reagensfremstilling, samt titrering af syrer og baser (manuelt og potentiometrisk) Laboratoriejournal, samt dokumentation af reagensfremstilling Beregning af koncentrationer, samt beregning af ph i stærke syrer og baser Sikkerhedsregler på laboratoriet, samt klassificering og mærkning af syrer og baser Vurdering af analyseresultater ved hjælp af enkle statistiske metoder Kontrol af almindeligt forekommende laboratorieudstyr Tekstbehandlingssystem 0LNURELRORJL )RUPnO At kunne kvalificere den studerende til at udføre grundlæggende laboratoriearbejde i det biologiske laboratorium på forsvarlig vis. 0nO At den studerende kan: Udføre grundlæggende analysearbejde på laboratoriet på sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde Fremstille substrater og reagenser Dyrke og beskrive bakterier Dokumentere og afrapportere eget arbejde, samt foretage beregninger Rendyrke og identificere bakterier,qgkrog (PQHRPUnGH$OPHQW Fremstilling af substrater og dyrkning af bakterier Laborantuddannelsen 9

10 Mikroskopi (PQHRPUnGH%LRWHNQRORJL Undersøgelse, rendyrkning og identifikation af bakterier Procaryote og eucaryote cellers opbygning og funktion 'ULNNHYDQG )RUPnO At kvalificere den studerende til at kunne planlægge, udføre og dokumentere kemiske og biologiske drikkevandsanalyser på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 0nO At den studerende kan Planlægge, udføre og dokumentere laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt Redegøre for analyseprincipper og anvendt apparatur Foretage prøveudtagning og prøvepræparation Beregne resultater og vurdere disse statistisk Skrive en teknisk rapport Søge oplysninger i databaser og på Internet Foretage kimtalsbestemmelser,qgkrog (PQHRPUnGH$OPHQW Saltes opløselighed og reaktion i vandig opløsning Beregne ph i syrer, baser og stødpuder Kemiske og bakteriologiske drikkevandsanalyser Anvendelse af referenceprøver Risikovurdering Fremstilling, klassificering og mærkning af reagenser Hypotesetest og lineær regression Regneark Afrapportering i henhold til DS/EN, ISO/IEC Søgeprogrammer inden for lovgivning (PQHRPUnGH%LRWHNQRORJL Kimtalsbestemmelser og identifikation af bakterier Mikroorganismers vækst (PQHRPUnGH.HPLWHNQRORJL Opbygning og funktion af de i temaet anvendte apparater f. eks. Spektrofotometer, flammefotometer og AAS Laborantuddannelsen 10

11 /HYQHGVPLGOHU )RUPnO At kunne kvalificere den studerende til at udføre og dokumentere kemiske og biologiske levnedsmiddelanalyser på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 0nO At den studerende kan Tilrettelægge, udføre og dokumentere laboratoriearbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt Redegøre for analyseprincipper og anvendt apparatur Foretage prøveudtagning og prøvepræparation Beregne resultater og vurdere disse statistisk Foretage skriftlig rapportering,qgkrog (PQHRPUnGH$OPHQW Fedtstoffers, proteiners og kulhydraters kemiske opbygning Analyse af levnedsmidler f.eks. bestemmelse af protein, fedt, vand, tørstof, salte, vitaminer og mikroorganismer Risikovurdering Fremstilling, klassificering og mærkning af reagenser Hypotesetest og lineær regression Teknisk rapport Anvendelse af informationsteknologi, f. eks. søgning i databaser og på Internettet Hygiejnekontrol (PQHRPUnGH%LRWHNQRORJL Principper og fremgangsmåde ved relevante arbejdsopgaver i det mikrobiologiske laboratorium, f.eks. bestemmelse af kimtal og biologisk styrkebestemmelse (PQHRPUnGH.HPLWHNQRORJL Opbygning og funktion af de i temaet anvendte apparater, f.eks. flammefotometer og titrator 6\QWHVH )RUPnO At kvalificere den studerende til at kunne forberede og gennemføre simple synteser i praksis og karakterisere produkterne. 0nO At den studerende kan Oversætte og tilpasse en udenlandsk synteseforskrift Laborantuddannelsen 11

12 Planlægge, udføre og dokumentere syntesearbejde sikkerheds-, sundhedsog miljømæssigt forsvarligt Redegøre for aktuelle kemiske reaktioner Redegøre for analyseprincipper og anvendt apparatur,qgkrog (PQHRPUnGH$OPHQW Syntese af organiske/ uorganiske produkter Risikovurdering Enhedsoperationer Kvalitativ og kvantitativ analyse på produkterne f. eks. smelte- og kogepunkt, IR, TLC, GC og HPLC. Kontrol af analyseudstyr Teknisk engelsk (PQHRPUnGH.HPLWHNQRORJL Opbygning og funktion af de i temaet anvendte apparater Måleprincipper for de anvendte metoder 0ROHN\O UELRORJL )RUPnO At kvalificere den studerende til at kunne forberede og udføre grundlæggende mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunkemiske teknikker 0nO At den studerende Kan udføre simpel fermentering Kan dyrke og identificere skimmelsvampe Opnår kendskab til immunkemiske analysemetoder Opnår kendskab til grundlæggende molekylærbiologiske metoder,qgkrog (PQHRPUnGH$OPHQW Makromolekyler og biokemiske reaktionsmekanismer Risikovurdering Fremstilling, klassificering og mærkning af substrater og reagenser (PQHRPUnGH%LRWHNQRORJL Skimmel- og gærsvampe Fermentering Immunkemiske analysemetoder f. eks. ELISA, raketimmunelektroforase og immunpræcipitation Molekylærbiologiske teknikker, f. eks. oprensning af DNA, gelelektroforese, skæring med restriktionsenzymer, transformation og enzymkinetik Laborantuddannelsen 12

13 .HPLWHNQRORJLVSHFLDOH )RUPnO At kvalificere den studerende til at varetage arbejde i det kemiske laboratorium. 0nO At den studerende Kan planlægge, udføre, dokumentere og vurdere kemisk laboratoriearbejde sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt Har indsigt i sammenhæng mellem måleprincipper og de anvendte metoder Har praktisk kendskab til anvendte apparaters opbygning og funktion Kan betjene og vedligeholde apparatur, samt foretage elementær fejlfinding Kan udvælge og anvende fysiske målemetoder til karakterisering af kemiske stoffer og produkter Kan omsætte analytisk-kemiske metoder til praktisk arbejde Kan foretage simple metodeoptimeringer og enkel metodevalidering Kan kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde,qgkrog (PQHRPUnGH.HPLWHNQRORJL Måleprincipper Betjening og vedligeholdelse af apparatur Elementær fejlfinding Fysiske målemetoder til karakterisering af kemiske stoffer og produkter Analytisk-kemiske metoder Metodeoptimering og -validering 9DOJGHO6SHFLDOH Laboratorietekniske metoder og teknikker Kvalitetssikring af resultater samt dokumentation Kvalitetsstyringssystem Standarder indenfor kvalitetsstyring Informationsteknologi 8QGHUYLVQLQJVIRUP De studerende arbejder i grupper, og der lægges vægt på en deltagerstyret undervisning. %LRWHNQRORJLVSHFLDOH )RUPnO At kvalificere den studerende til at varetage grundlæggende bioteknologiske arbejdsopgaver. 0nO At den studerende Laborantuddannelsen 13

14 Kan planlægge, udføre, dokumentere og vurdere bioteknologisk laboratoriearbejde sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt Har indsigt i proteinoprensning og karakterisering Har indsigt i enzymologi Har indsigt i grundlæggende molekylærbiologiske teknikker Kan kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde,qgkrog (PQHRPUnGH%LRWHNQRORJL Teknikker til oprensning og karakterisering af proteiner, f.eks. fældning, dialyse, gelfiltrering, affinitetschromatografi, PAGE, immunblotting og aktivitetsbestemmelse af enzymer. Molekylærbiologiske teknikker, f.eks. PCR, gensplejsning, kloningsteknik og nukleinsyreanalyser. 9DOJGHO6SHFLDOH Laboratorietekniske metoder og teknikker Kvalitetssikring af resultater samt dokumentation GLP for bioteknologisk laboratoriearbejde Informationsteknologi 8QGHUYLVQLQJVIRUP De studerende arbejder i grupper, og der lægges vægt på en deltagerstyret undervisning. 9DULJKHGDIGHHQNHOWHWHPDHUHPQHRPUnGHURSJMRUWL(&76SRLQW (&76SUKDOYnU RJVHPHVWHU Tema Kemisk laboratorie Teknik Mikrobiologi Levneds midler Synteser Drikkevand Molekylærbiolog i Prøve 1 Sum af ECTS Emneområde Alment Kemiteknologi Bioteknologi Sum af ECTS VHPHVWHU Kemiteknologi Bioteknologi Prøve 3 Sum speciale speciale Kemiteknologi Bioteknologi Speciale 3,5 3, Sum 11,5 11, Laborantuddannelsen 14

15 8GGDQQHOVHQL9LUNVRPKHGHQ Formålet med virksomhedsuddannelsen er at den studerende uddyber sin viden og praktiske kompetence indenfor kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedurer, informationsteknologi og laboratoriemetoder. Desuden er det formålet, at den studerende opnår kendskab til arbejdspladsens organisering, samarbejdsformer og samspil med omverdenen. 6.1 Indhold 6SHFLDOHIRUO E Emne ECT - point Arbejdspladsens organisering 2 Sikkerhedsarbejde/arbejdsmiljø 4 Kvalitetssystemer 4 Laboratorietekniske metoder 10 Afsluttende eksamensprojekt 10 I alt 30 I løbet af de første 2 uger udarbejder virksomheden og den studerende i fællesskab en uddannelsesplan, der sikrer at målene for specialeforløbet nås. Desuden skal det fastlægges hvornår afslutningsprojektet placeres. Skolen kan inddrages som konsulent ved tilrettelæggelse af planen, hvis der er behov for dette. Derefter fremsendes planen til godkendelse på den skole, hvor den studerende har gået på 3. semester. Hvis der opstår problemer med godkendelsen, revideres planen efter rådgivning fra skolen. Den formelle kommunikation foregår mellem virksomhed og Erhvervsakademiet v.hj.a. uddannelsens dokumenter. Se tillige Notat vedr. virksomhedsprojekt, der udleveres til den studerende inden afslutning af skoledelen. Dokumenter og notat kan hentes på erhvervsakadem iet/ laborant.htm l 6.2 Mål for specialeforløb $UEHMGVSODGVHQVRUJDQLVHULQJ Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens organisering, samarbejdsformer, indkøbsprocedure og samspil med omverdenen, at Den studerende kan forstå de kommunikationsprocesser, der forekommer i virksomheden, og på den baggrund løse opgaver ved samarbejde/gruppearbejde. Laborantuddannelsen 15

16 Den studerende kan forstå begrebet kultur og virksomhedskultur, som udtryk for forskellige sæt af værdier, normer og adfærdsmønstre. Den studerende kan overskue virksomhedens organisationsstruktur. Den studerende har kendskab til virksomhedens indkøbsprocedurer. 6LNNHUKHGVDUEHMGHDUEHMGVPLOM Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens sikkerhedsprocedurer, at Den studerende kan planlægge og udføre laboratoriearbejde sikkerhedsog miljømæssigt forsvarligt. Den studerende kan medvirke ved udarbejdelsen af arbejdspladsbrugsanvisninger. Den studerende kan foretage valg af personlige værnemidler. Den studerende kan medvirke ved arbejdspladsvurdering. Den studerende har kendskab til virksomhedens affaldshåndteringsprocedurer, således at kemikalier kan bortskaffes korrekt..ydolwhwvv\vwhphu Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens kvalitetssystem, at Den studerende kan medvirke til vedligeholdelsen/udbygningen af virksomhedens kvalitetssystem Den studerende kan dokumentere eget arbejde i henhold til systemet, herunder registrering, journalisering og arkivering efter de stillede krav Den studerende kan medvirke i virksomhedens praktiske validering af apparater og metoder /DERUDWRULHWHNQLVNHPHWRGHU Målet er, at den studerende har et sådant kendskab til virksomhedens laboratoriearbejde, at den studerende kan planlægge, gennemføre og vurdere et bredt udsnit af laboratoriets analyser og metoder $IVOXWWHQGHHNVDPHQVSURMHNW Målet for det afsluttende eksamensprojekt er, at den studerende kan dokumenterer evnen til på et metodisk grundlag, at kunne bearbejde og formidle komplekse problemstillinger i relation til en konkret opgave inden for uddannelsens formål. Laborantuddannelsen 16

17 (YDOXHULQJRJHNVDPHQ Ved hver semesterstart offentliggøres eksamensplan for semesteret. Prøverne skal give den studerende mulighed for at dokumentere evne til Analyse, ræsonnement og vurdering indenfor og på tværs af emnerne Selvstændighed, samarbejde og fornyelse samt Skriftlig og mundtlig fremstilling og kommunikation (YDOXHULQJHU Ca. midt i 1. semester tilbydes de studerende en samtaleevaluering, hvis primære formål er at indkredse problemer af studiemæssig karakter. Efter hvert tema foretages en ordinær skemaevaluering samt evaluering efter aftale med lærer team i henhold til Kvalitetshåndbogen for Erhvervsakademiet.,QWHUQHWHVW I løbet af 1. og 2. semester afholdes 3 interne test. De interne test omfatter de emner, der er behandlet på det pågældende tidspunkt. Der gives karakter efter 13-skalaen. Testene er vejledende for den studerende og underviserne med henblik på fortsat gennemførelse af uddannelsen. Testresultaterne, samt undervisernes vurdering af den studerendes indsats i undervisningen, danner grundlag for vejledning af den studerende m.h.t. det fortsatte uddannelseforløb og prøver. Laborantuddannelsen 17

18 Test 1: Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Meddelelse af prøveresultat Prøven skal dokumentere den studerendes viden om kemi, mikrobiologi og beregningstekniske færdigheder som grundlag for planlægning og resultatbearbejdning incl. Statistiske beregninger og mærkning af produkter De 3 temaer, der er gennemført i 1. semester Skriftlig 4 timer Alle hjælpemidler tilladt. Efter 13- skalaen Resultatet offentliggøres 2-3 uger efter prøvens afholdelse Test 2: Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Meddelelse af prøveresultat Prøven skal dokumentere den studerendes viden om kemi, mikrobiologi og beregningstekniske færdigheder som grundlag for planlægning og resultatbearbejdning incl. Statistiske beregninger og mærkning af produkter De 3 temaer, der er gennemført i 1. semester samt de temaer, der er gennemført på 2. semester Skriftlig 4 timer Alle hjælpemidler tilladt. Efter 13- skalaen Resultatet offentliggøres 2-3 uger efter prøvens afholdelse Laborantuddannelsen 18

19 Test 3: Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at - planlægge og udføre laboratoriearbejde med inddragelse af sikkerhed og kvalitetsstyring - bearbejde resultater - dokumentere og - fremlægge, redegøre og diskuttere aspekter i relation til opgavens formulering De temaer, der er gennemført i 1. og 2. semester Praktisk prøve og mundtlig prøve. Prøven tildeles ved lodtrækning. Praktisk prøve af 7 arbejdsdages varighed incl. Rapportering. Hoveddel på EDB. Der afleveres en grupperapport Arbejdet foregår normalt i grupper på 2-3 personer. Ved den mundtlige prøve eksamineres de studerende enkeltvis. Prøvetid. 30 min. Incl. karaktergivning Alle Til den mundtlige prøve skal den studerende medbringe sin rapport og evt. en disposition Efter 13- skalaen Hovedvægten ligger på den mundtlige præstation Bedømmelsegrundlag for rapporten: I vurderingen af rapporten vægtes læsbarhed, samt sikkerhedsvurderinger, dokumentation af udført arbejde, resultatvurdering og om muligt kvalitetssikring af resultater. Meddelelse af prøveresultat Bedømmelsesgrundlag for den mundtlige eksamination: Der vil blive lagt vægt på at den studerende kan - redegøre for det udførte arbejde incl. Sikkerhed og kvalitetssikring - kan gøre rede for teoretisk baggrund - vurdere og formidle resultater Umiddelbart efter votering Laborantuddannelsen 19

20 (NVWHUQHSU YHU,QGVWLOOLQJWLOSU YHPP,QGVWLOOLQJ For at blive indstillet til prøverne skal den studerende - have været studieaktiv - have gennemført de 3 interne test. For at blive indstillet til prøve 2 og 3 skal prøve 1 være bestået. At være studieaktiv vil sige, at man skal aflevere alle de stillede opgaver til tiden, ligesom man skal deltage aktivt og være fysisk tilstede, når der arbejdes i grupper og ved projektarbejde. Hvis man ikke opfylder krav til studieaktivitet vil der normalt blive tale om, at studietiden forlænges, da man ikke kan indstilles til den førstkommende prøve. 7LOPHOGLQJWLOSU YH For at deltage i en prøve skal man tilmelde sig prøven. Tilmelding til prøveskal ske på tilmeldingblanket (bilag 1) senest en måned inden prøvens start. Tilmeldingen afleveres til en lærer i klassens team. Tilmeldingsdatoer vil fremgå af eksamensplanen. )UDPHOGLQJWLOSU YH Ønsker en studerende ikkeat deltage i en prøve, som man er tilmeldt, skal framelding ske skriftligt på frameldingsblanket (bilag 2) senest 14 dage inden prøven. Sker framelding senere, tæller det som et eksamensforsøg. 3U YHSnV UOLJHYLONnU Studerende, der har fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller har et andet modersmål end dansk, kan søge om prøve på særlige vilkår. En forudsætning for at få dette bevilget er, at Erhvervsakademiet vurderer, at den studerende er ringere stillet end andre i prøvesituationen. (Bilag 3) 6\JGRP Bliver en studerende syg før eller under en prøve henvises til Erhvervsakademiets eksamensreglement. 3U YHU Laborantuddannelsen 20

21 Alle prøver gennemføres efter retningslinier beskrevet i Erhvervsakademiets eksamensreglement. I skoledelen gennemføres 3 prøver og i virksomhedsdelen gennemføres 1 prøve. Prøve 1 er placeret inden afslutningen af 2. semester. Prøve 2 og 3 er placeret inden afslutningen af 3. semester. Ved bedømmelsen af prøverne deltager akademiets undervisere samt eksterne censorer, der er beskikket af Undervisningsministeriet. 3U YH Prøve 1 består af 2 delprøver. Målet for 1. år evalueres ved en prøve, der tilrettelægges, så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1.års undervisning, Prøve 1 del 1: Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Meddelelse af prøveresultat Prøve 1 del 2 : Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Prøven skal dokumentere den studerendes viden om kemi, mikrobiologi og beregningstekniske færdigheder som grundlag for planlægning og resultatbearbejdning incl. Statistiske beregninger og mærkning af produkter De 6 temaer, der er gennemført i 1. og 2. semester Skriftlig 4 timer Alle hjælpemidler tilladt. Efter 13- skalaen Resultatet offentliggøres 2-3 uger efter prøvens afholdelse Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at - planlægge og udføre laboratoriearbejde med inddragelse af sikkerhed og kvalitetsstyring - bearbejde resultater - dokumentere og - fremlægge, redegøre og diskuttere aspekter i relation til opgavens formulering De 6 temaer, der er gennemført i 1. og 2. semester Praktisk prøve og mundtlig prøve. Prøven tildeles ved lodtrækning. Praktisk prøve af 7 arbejdsdages varighed incl. Rapportering. Hoveddel på EDB. Der afleveres en grupperapport Arbejdet foregår normalt i grupper på 2-3 personer. Ved den mundtlige prøve eksamineres de studerende enkeltvis. Prøvetid. 30 min. Incl. karaktergivning Alle Til den mundtlige prøve skal den studerende medbringe sin rapport. Efter 13- skalaen Hovedvægten ligger på den mundtlige præstation Laborantuddannelsen 21

22 Bedømmelsegrundlag for rapporten: I vurderingen af rapporten vægtes læsbarhed, samt sikkerhedsvurderinger, dokumentation af udført arbejde, resultatvurdering og om muligt kvalitetssikring af resultater. Meddelelse af prøveresultat Samlet bedømmelseskrav for prøve 1 Bedømmelsesgrundlag for den mundtlige eksamination: Der vil blive lagt vægt på at den studerende kan - redegøre for det udførte arbejde incl. Sikkerhed og kvalitetssikring - kan gøre rede for teoretisk baggrund - vurdere og formidle resultater Umiddelbart efter votering Den samlede karakter fremkommer ved en vægtning af de to delkarakterer: Del 1 (den skriftlige) tæller 60 % Del 2 (den mundtlige) tæller 40 % Samlet krav er karakteren 6 (simpel afrunding) Laborantuddannelsen 22

23 3U YHRJSnVHPHVWHU De 2 prøver skal tilsammen dokumentere mindst 2/3 af uddannelsen. Prøverne skal afspejle undervisningen og uddannelsens erhvervsmæssige og praktiske anvendelse. Prøverne skal samlet vise, at den studerende selvstændigt og i samarbejde med andre kan løse laboratorieopgaver under hensyntagen til kvalitets- og sikkerhedsmæssige aspekter. 3U YH.HPLRJELRWHNQRORJL Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at kombinere teoretisk viden og praktisk indsigt i laboratoriearbejde vedrørende planlægning og gennemførsel af analyser af såvel kemiske som biologiske agenser og validering, optimering og vurdering af analysemetoder og principper og herunder kunne inddrage sikkerhed og kvalitetsstyring. Alle temaer Mundtlig prøve. Med forberedelsestid på 30 min. Prøvetid. 30 min. Incl. karaktergivning Alle Til den mundtlige prøve medbringer den studerende sine noter fra forberedelsen. Efter 13- skalaen Meddelelse af prøveresultat Umiddelbart efter votering Laborantuddannelsen 23

24 3U YH Formål Prøvegrundlag Prøveform Hjælpemidler Bedømmelse Prøven skal dokumentere den studerendes evne til at kombinere viden og færdigheder, kunne tilegne sig ny viden samt kunne diskutere faglige emner både skriftligt og mundtligt Alle temaer Projekt og mundtlig prøve. Arbejdet foregår normalt i grupper på 2-3 personer. Ved den mundtlige prøve eksamineres de studerende enkeltvis. De studerende formulerer selv deres problemformulering, der skal godkendes at underviserne Prøvens varighed er ca. 5 uger fordelt på planlægning laboratorietid samt afrapportering og eksamination. Rapportering. Hoveddel på EDB. Der afleveres en grupperapport. Mundtlig prøve: Prøvetid. 30 min. Incl. karaktergivning Alle Til den mundtlige prøve skal den studerende medbringe sin rapport Efter 13- skalaen Hovedvægten ligger på den mundtlige præstation Bedømmelsegrundlag for rapporten: I vurderingen af rapporten vægtes læsbarhed, samt sikkerhedsvurderinger, dokumentation af udført arbejde, resultatvurdering og om muligt kvalitetssikring af resultater. Meddelelse af prøveresultat Bedømmelsesgrundlag for den mundtlige eksamination: Der vil blive lagt vægt på at den studerende kan - redegøre for projektets gennemførsel - kan gøre rede for teoretisk baggrund - vurdere og formidle resultater Umiddelbart efter votering Laborantuddannelsen 24

Studieordning for Laborantuddannelsen

Studieordning for Laborantuddannelsen Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu,

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK)

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK) Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet [Skriv undertitlen på dokumentet] ] DEL 1. FÆLLESDELEN 5 ens rammer... 5 Indledning... 5 Uddannelse

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2010

Studieordning for laborantuddannelsen 2010 (Indsæt logo) Studieordning for laborantuddannelsen 2010 Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science Maj 2010 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Akademiuddannelse i Laboratorie- og Bioteknologi 01.07.2012 STUDIEORDNING. for Laboratorie- og Bioteknologi. Revideret 1.

Akademiuddannelse i Laboratorie- og Bioteknologi 01.07.2012 STUDIEORDNING. for Laboratorie- og Bioteknologi. Revideret 1. for Laboratorie- og Bioteknologi Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Kold college. Studiehåndbog/Studieordning. for. Procesteknolog- og laborantuddannelserne. Akademiuddannelser

Kold college. Studiehåndbog/Studieordning. for. Procesteknolog- og laborantuddannelserne. Akademiuddannelser Kold college Akademiuddannelser Studiehåndbog/Studieordning for Procesteknolog- og laborantuddannelserne (AK). August 2008 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015

Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Studieordning for Financial Controller (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Version 1.3 Revideret 19. aug. 2013 Studieordningen

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning for PBA Softwareudvikling

Studieordning for PBA Softwareudvikling Studieordning for PBA Softwareudvikling 2010 Professionsbachelor i Softwareudvikling Bachelor s Degree Programme in Software Development Oktober 2009 version 0.1 Indhold DEL 1: FÆLLES DEL... 3 1. UDDANNELSEN...

Læs mere

september 2014 revideret 31 August 2014

september 2014 revideret 31 August 2014 september 2014 revideret 31 August 2014 Studieordning for uddannelsen til Transport og logistikøkonom (AK), gældende pr. 1. september 2014, landsdækkende fællesdel gældende for samtlige udbydere af uddannelsen

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole

Studieordning for. Jordbrugsteknologuddannelsen. Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Studieordning for Jordbrugsteknologuddannelsen Ved Erhvervsakademiet Lillebælt (Tietgen Business College) & Dalum Landbrugsskole Forord Studieordningen er den formelle beskrivelse af undervisningen på

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil

Studieordning for. Akademiuddannelse (AU) uden profil September 2007 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) uden profil (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Fælles regler og

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi

Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi August 2006 Studieordning for Akademiuddannelse (AU) i Informationsteknologi (Merkantil VVU) Udarbejdet af landets Erhvervsakademier Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Indledning... 3 3. Fælles

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød

Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Erhvervsakademiuddannelse inden for laboratorieområdet Erhvervsakademiet Copenhagen Business Acedemy, Hillerød Eksisterende udbud, 2014 Erhvervsakademiuddannelsen inden for laboratorieområdet (laborant

Læs mere

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration

Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration Studieordning for Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere