Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark Laursen, Bjarne; Møller, Hanne; Frederiksen, Marie Louise; Helweg-Larsen, Karin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark Laursen, Bjarne; Møller, Hanne; Frederiksen, Marie Louise; Helweg-Larsen, Karin"

Transkript

1 Syddansk Universitet Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark Laursen, Bjarne; Møller, Hanne; Frederiksen, Marie Louise; Helweg-Larsen, Karin Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation for pulished version (APA): Laursen, B., Møller, H., Frederiksen, M. L., & Helweg-Larsen, K. (2007). Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark. København: Syddansk Universitet. Statens Institut for Folkesundhed. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 19. Sep. 2015

2 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGS- UNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 2007

3 Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen Forfattere: Bjarne Laursen, Hanne Møller, Marie Louise Frederiksen og Karin Helweg-Larsen fra Statens Institut for Folkesundhed Redaktion: Stine Flod Olsen, Mette Lolk og Henrik Sælan fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge København S URL: Kategori: Orientering Emneord: Registre; Befolkningsundersøgelse; Planlægning; Forebyggelse; kommuner Sprog: Dansk Version: 1.0 Versionsdato: 13. april 2007 Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, april 2007 Grafisk tilrettelæggelse og tryk: Schultz Grafisk Oplag: Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse Elektronisk ISBN: Den trykte versions ISBN: Publikationen kan bestilles gennem: Sundhedsstyrelsens publikationer c/o Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: URL: Pris: 0,- kr. dog betales ekspeditionsgebyr

4 Forord Kommunen har ifølge Sundhedsloven ansvaret for de opgaver, der handler om borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme. Det er afgørende for kvaliteten i den kommunale indsats, at arbejdet foregår systematisk, og at den sundhedsfaglige prioritering foregår på et veldokumenteret grundlag. I planlægningen af dette arbejde er det vigtigt, at kommunens indsats er baseret på den viden, der findes. Det er også vigtigt, at kommunen arbejder systematisk med at få et overblik over befolkningsgrundlag, sundhedstilstand mv. med henblik på at kvalificere planlægningen og kvalitetssikringen af indsatsen og med henblik på at følge op på indsatsen. Kommunen kan ved tilrettelæggelsen af det forebyggende arbejde finde nyttig viden i de centrale registre, som bl.a. Sundhedsstyrelsen har ansvaret for. Med Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark ønsker Sundhedsstyrelsen at give et overblik over nationale registre og befolkningsundersøgelser, der kan bruges i forbindelse med planlægningen og overvågningen af den kommunale borgerrettede forebyggelsesindsats. Publikationen beskriver disse registre og befolkningsundersøgelser og giver eksempler på, hvordan de kan anvendes i kommunens arbejde. Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i Danmark henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder med planlægningen af kommunens borgerrettede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Publikationen er udarbejdet i et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Sundhedsstyrelsen. Else Smith Kst. medicinal direktør SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 1

5 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

6 Indhold Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i planlægningen 4 Registre Landspatientregisteret 7 Sygesikringsregisteret 10 DRG-opgørelser 13 Lægemiddelstatistikregisteret 15 Det Psykiatriske Centralregister 18 Dødsårsagsregisteret 21 Cancerregisteret 23 Danmarks Statistiks registre 26 Hjerteregisteret 22 Diabetesregisteret 29 Statistik over stofmisbrugere i behandling 31 Ulykkesregistre 34 Danmarks Statistiks registre 37 Befolkningsundersøgelser Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY) 40 Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) 42 Nationale skolebørnsundersøgelser 45 Andre befolkningsundersøgelser 47 Oversigt over registre og befolkningsundersøgelser 49 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 3

7 Sundhedsregistre og befolkningsundersøgelser i planlægningen I arbejdet med at planlægge den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunen er det vigtigt at have viden om borgerne, for at finde frem til, hvor kommunen skal sætte ind med sin indsats. Befolkningsgrundlag, sundhedsadfærd og sundhedstilstand er i den forbindelse vigtig viden. Hvilken sundhedsadfærd og hvilket sygdomsmønster tegner sig, og hvad er årsagerne til dette mønster? Hvordan skal indsatsen tilrettelægges, og hvordan kan kommunen følge op? Fokus på borgerrettet forebyggelse Publikationen beskriver registre og befolkningsundersøgelser, hvor man kan finde viden om borgernes sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til sundhedsvæsenet, dødelighed mv. Viden, som kan belyse forekomsten af sygdomme og skader, som kan være påvirkelige af en forebyggelsesindsats, og som kan give et billede af, hvilke behov kommunens borgere har for sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. De valgte registre og befolkningsundersøgelser Beskrivelsen omfatter nationale sundhedsregistre samt Danmarks Statistiks registre om befolkningens demografiske og socioøkonomiske forhold. Desuden er der en beskrivelse af de største nationale befolkningsundersøgelser blandt voksne, unge og skolebørn samt en kort oversigt over enkelte regionale befolkningsundersøgelser. Der er kun medtaget registre og befolkningsundersøgelser, som løbende bliver opdateret eller gentaget, som har en vis dækningsgrad, og som er relevante i forhold til planlægningen af og opfølgningen på den kommunale forebyggelsesindsats SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

8 Registre Følgende registre er beskrevet: 1 - Landspatientregisteret 3 - DRG-registeret 2 - Sygesikringsregistret 4 - Lægemiddelregisteret 5 - Det Psykiatriske Centralregister 6 - Dødsårsagsregisteret 7 - Cancerregisteret 8 - Hjerteregisteret 9 - Diabetesregisteret 10 - Register over stofmisbrugere i behandling 11 - Ulykkesregistre 12 - Danmarks Statistiks registre med data om sociale og demografiske forhold Det Nationale Alokoholbehandlingsregister er stadig i sin opstartsfase og er derfor ikke medtaget her. Yderligere information om registeret kan ses på under Sundhedsstyrelsens registre. Befolkningsundersøgelser Følgende befolkningsundersøgelser er beskrevet: 1 - Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne (SUSY) 2 - Monitorering af Unges Livsstil og Dagligdag (MULD) 3 - Nationale skolebørnsundersøgelser: - Undersøgelse af åriges livsstil og sundhedsvaner - Unges Hverdag (undersøgelse af 7. til 9. klasses elevers alkoholvaner, hverdag og trivsel) - Health Behaviour in School-aged Children (HBSC, Undersøgelse af skolebørns sundhedsvaner) De enkelte registre og befolkningsundersøgelser bliver introduceret kort med information om, hvordan kommunen kan anvende registret eller befolkningsundersøgelsen. Det bliver også beskrevet, hvilke begrænsende forhold kommunen skal være opmærksom på ved brug af de enkelte registre og befolkningsundersøgelser. Kontaktoplysninger angives for det enkelte register og den enkelte befolkningsundersøgelse. Det beskrives, hvilken population og periode data dækker samt hvilke væsentlige variable, der indgår. Endelig beskrives tilgængeligheden og muligheden for at downloade data på regionalt eller kommunalt niveau, og der gives eksempler på, hvilke spørgsmål kommunen kan få svar på i det pågældende register. SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 5

9 Relevante materialer og links fra Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen har tidligere udgivet materialer med henblik på at støtte kommunerne i planlægningen af den lokale forebyggelsesindsats: Sundhed i kommunen nye opgaver og muligheder Borgerrettet forebyggelse i kommunen rådgivning fra Sundhedsstyrelsen Folkesundhed og risikofaktorer tal til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme: Kommunen - en vejledning til Sundhedslovens 119 stk. 1 og 2 Endelig har Statens Institut for Folkesundhed i et samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet en beskrivelse af udvalgte risikofaktorers betydning for folkesundheden i Danmark. Rapporten kan findes på under udgivelser. Sundhedsstyrelsen har ansvar for drift og udvikling at flere af de beskrevne registre. Data er tilgængelige på Sundhedsstyrelsens hjemmeside via samt via artikelserien Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Udarbejdelse af sundhedsprofiler Mange kommuner udarbejder en lokal sundhedsprofil som led i analysen af de lokale sundhedsforhold. Statens Institut for Folkesundhed, Kommunernes Landsforening, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Midt, KRAM-projektet o.a. er nogle af de aktører, der har erfaring med at udforme sundhedsprofiler for kommunerne. Statens Institut for Folkesundhed har udviklet et modelspørgeskema, der kan anvendes til at dokumentere borgernes sundheds- og sygelighedstilstand. Læs mere på 6 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

10 Registre Landspatientregisteret Registeret indeholder administrative og medicinske oplysninger om alle indlæggelser siden 1978 på de danske sygehuse, både offentlige som private. Siden 1995 indgår der også oplysninger om alle ambulante kontakter og skadestuekontakter. Alle data er registreret på patientens CPR og bopælskommune. Alle sygehuskontakter er registreret med en aktionsdiagnose, det vil sige den væsentligste årsag til undersøgelse og/eller behandling. Desuden angives også ofte en såkaldt bidiagnose, det vil sige andre sygdomme eller skader, der har haft betydning for sygehuskontakten. For hver skadestuekontakt angives om kontakten fx skyldes en sygdom, en ulykke eller vold. Registerets anvendelighed for kommunen Oplysningerne i Landspatientregistret kan belyse kontaktmønsteret til sygehusvæsenet blandt kommunens borgere, både omfanget og typen af kontakter samt årsagen til kontakterne. Derved kan udviklingen i sygehusforbrug og i specifikke behandlingskrævende sygdomme følges over tid. Det er muligt at sammenligne kontaktmønsteret på kommune, amts/regions- og landsniveau. Der kan på kommuneniveau udtrækkes data om sygdomme, der kan være relateret til befolkningens livsstil, fx hjertekarsygdom, cancer og kronisk obstruktiv lungesygdom. Registerets oplysninger kan således danne basis for prioritering og planlægning af særlige forebyggelsesinitiativer i den enkelte kommune samt monitorering af sygdomsforekomsten. Begrænsninger Geografiske variationer, ændringer i sygehusstruktur og adgang til specialafdelinger kan have stor betydning, hvis man ser på udviklingen over tid eller sammenligner mellem kommuner. Det skyldes, at det kun er sygehusene og fx ikke praktiserende læger og vagtlæger, der registrerer til Landspatientregisteret. Ved sammenligning regioner og kommuner imellem og over tid må der tages hensyn til befolkningens aldersmæssige og sociale sammensætning, da andelen af ældre og socialt dårligt stillede har betydning for sygeligheden i kommunen. SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 7

11 Kontakt: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstatistik; Population: Alle personer, der har haft kontakt til de danske sygehuse. Væsentlige variable: CPR, bopælskommune, sygehus og afdeling, sengedage, diagnoser, operationer. Periode: For indlæggelser går registeret tilbage til Skadestue og ambulante kontakter er registreret siden Data indberettes løbende fra de enkelte sygehuse, men der er først adgang til komplette data for det enkelte år ved slutningen af det følgende år. Tilgængelighed Udvalgte dele af Landspatientregistret er umiddelbart tilgængelig på Internettet: På Sundhedsstyrelsens hjemmeside er der på kommuneniveau oplysninger om sygehuskontakter, både indlæggelser, sengedage, skadestuebesøg og ambulante besøg for 99 diagnosegrupper, f.eks. Ondartet svulst i endetarm, hudsygdomme og brud af lårbenshals. Data præsenteres som absolutte tal, rater og aldersjusterede rater. Der er desuden data om antallet af specifikke operationer. Danmarks statistiks databank rummer på kommuneniveau oplysninger om antal borgere fordelt på 99 diagnosegrupper (sygdomme). Man kan få oplysninger om antallet af udskrivninger og patienter (hver patient kun talt én gang, selv om der er flere indlæggelser). Der er ikke oplysninger om ambulante besøg og skadestuebesøg. Mod betaling kan mere detaljerede datakørsler rekvireres i Sundhedsstyrelsen, Eksempler på LPR data for en kommune på borgere Udskrivninger fra sygehus for bronkitis og astma (omfatter bl.a. KOL), opdelt på aldersgruppe og køn, 2004 Aldersgruppe Mænd Kvinder 0-14 år år år år I alt SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

12 Bronkitis og astma Aldersstandardiseret rate pr indlagte patienter Antal pr borgere Mænd Kvinder Mænd Kvinder Kommune Danmark SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 9

13 Sygesikringsregisteret Registeret indeholder oplysninger om alle ydelser i almen lægepraksis, speciallægepraksis, hos tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer mv., som er støttet af den offentlige sygesikring. Oplysningerne bliver løbende indberettet af yderne til Den Offentlige Sygesikring og er en forudsætning for, at man kan afregne de enkelte ydelser. Data er registreret på sygesikredes personnummer og bopælskommune med specifikation af den enkelte ydelse, fx vaccination, konsultation, vejledning om svangerskabsforebyggelse eller blodprøvetagning. Desuden er data registreret i forhold til yderens speciale, dvs. om det er almen praksis, vagtlæge, speciallægepraksis, tandlæge, psykolog m.m. Oplysningerne belyser borgernes brug af sundhedsydelser og ikke forekomsten af specifikke sygdomme. Registerets anvendelighed for kommunen Registeret beskriver befolkningens brug af ydelser hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger m.m. Alle oplysninger kan analyseres på kommuneniveau. Forbruget kan opgøres på fx almen praksis og speciallægepraksis. For nogle ydelser er det muligt at opgøre forbruget på bruttohonorarer og kommunernes medfinansiering. Begrænsninger Registeret opdateres ud fra afregningsdata i den primære sundhedssektor, og datakvaliteten afhænger af konsistensen i indberetninger, især valg af ydelseskode. Koderne beskriver udelukkende ydelsens art, fx om der er tale om en konsultation eller en blodprøvetagning med henblik på måling af blodsukker. Den sygdom, der ligger til grund for konsultationen, registreres ikke, da der ikke er knyttet en diagnose til ydelserne. Kommunale data om ydelser fordelt på specialer er bl.a. påvirket af tilgængeligheden til speciallæger. Sygesikringsdata belyser således ikke sygeligheden i de enkelte kommuner, men alene befolkningens adfærd i forhold til brug af ydelser i det primære sundhedsvæsen. Kontakt: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstatistik. Population: Personer i Danmark som har været i kontakt med læge, tandlæge, eller fået anden sygesikringsydelse fra den offentlige sygesikring. Væsentlige variable: Sygesikredes personnummer og bopælskommune. Ydertype (almen praktiserende og speciallæger, tandlæger m.m.) Ydelsesnr. (den ydelse, som yderen honoreres for). Periode: 1990 og frem. Tandlægeydelser fra Opdateres månedligt. I praksis er registeret opdateret ca. halvanden måned efter udgangen af en given måned. 10 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

14 Tilgængelighed: Standardtabeller på kommuneniveau med antal ydelser fordelt på forskellige specialer findes på Her publiceres data på kommuneniveau om graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser og vaccinationer. Specialkørsler kan belyse specifikke ydelser i de enkelte kommuner, og data vil på personniveau kunne samkøres med oplysninger i Landspatientregisteret om kontakter til den sekundære sundhedstjeneste. Eksempel på data fra Sygesikringsregisteret for en udvalgt kommune Kontakt-rate til alment praktiserende læger pr borgere i en udvalgt kommune i 2005, fordelt på køn og 5-års aldersgrupper Antal pr borgere Mænd Kvinder SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 11

15 Eksempel på data fra Sygesikringsregisteret for en udvalgt kommune Aldersstandardiserede rater for ydelser fordelt på ydertype i en udvalgt kommune i Antal pr borgere. Kiropraktikere Øjenlæger Ørelæger Speciallæger Fysioterapeuter Tandlæger Laboratorier Almen prakt. læger Ydelsesrate pr borgere Mænd Kvinder 12 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

16 Diagnose Relateret Gruppering Diagnose Relateret Gruppering (DRG) er oplysninger om de omkostninger, der er forbundet med patienters behandling. DRG er baseret på indberettede aktivitets- og omkostningsdata fra regionernes patientadministrative systemer til Landspatientregisteret (LPR), Sygesikringsregisteret og til omkostningsdatabasen i Sundhedsstyrelsen. Opgørelserne anvendes til at afregne og analysere forbruget af sundhedsydelser mellem regioner og kommuner. Oplysninger om forbruget af sundhedsydelser kan fås for somatiske og psykiatriske indlagte på sygehuse, patienter behandlet i udlandet, ambulante kontakter samt for forbrug af privatpraktiserende sundhedsydelser. DRG-opgørelsernes anvendelighed for kommunen DRG-opgørelserne giver et overblik over den kommunale medfinansiering af udgifterne til den primære og sekundære sundhedssektor. Det er muligt, at få oplysninger om aktiviteten af en given sygdom eller gruppe af diagnoser. Det kan fx være oplysninger om antal besøg/ydelser, antal sengedage, antal sygehusudskrivninger eller genoptræninger for kommunens borgere. Opgørelserne kan give kommunen et overblik over udgifterne til forskellige sygdomme og dermed også pege på, hvor det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind med forebyggende indsatser. Det er muligt at foretage sammenligninger mellem kommunerne. Begrænsninger DRG-opgørelserne forudsætter, at registreringen af kontakter og ydelser til LPR og Sygesikringsregisteret er korrekte, og at økonomiske incitamenter ikke influerer på denne registrering. Kontakt: Sundhedsstyrelsen, DRG-enheden. Faglig support: , Teknisk support: Population: Alle personer, der har haft kontakt til danske offentlige somatiske og psykiatriske sygehuse, visse private sygehuse samt privatpraktiserende klinikker. Væsentlige variable: Aktionsdiagnose, alder, betalergeografi (kommune), behandlergeografi (sygehus, sygehusafdeling), Casemix (DRG), genoptræningstype, køn, periode (år/ måned), DRG-takst (omkostning ved behandling), kommunal medfinancieringsandel. Periode: DRG-opgørelserne består aktuelt af perioden Systemet opdateres ugentligt. SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 13

17 Tilgængelighed Man kan få adgang til DRG-opgørelserne via Sundhedsdatanettet, der er en adgangsbeskyttet tjeneste. Her kan man via den såkaldte eportal få adgang til flere af Sundhedsstyrelsens adgangsbeskyttede tjenester, fx esundhed, som bl.a. formidler oplysninger om kommunal medfinansiering. Læs mere om adgang til tjenesten på: under om os/digitale tjenester. Eksempel på DRG-opgørelser i en kommune med Indbyggere Værdien af den udførte aktivitet i takstsystemet i en udvalgt kommune for indlagte patienter med Alkoholisk leversygdom (DK70) og Sygdomme i bugspytkirtel (DK86) angivet i kroner, Værdien af den udførte aktivitet i kr Alkoholisk leversygdom Sygdomme i bugspytkirtel 14 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

18 Lægemiddelstatistikregisteret Registeret indeholder oplysninger om det samlede salg af lægemidler i Danmark. Data indberettes af landets apoteker, sygehusapoteker, Statens Serum Institut og Statens Veterinære Serumlaboratorium. Enhver ekspedition eller leverance af lægemidler skal registreres. Indberetningen omfatter både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin. Siden 1. oktober 2001 har nye forhandlere af håndkøbslægemidler også haft indberetningspligt. Salget af receptpligtige lægemidler registreres på modtagerens personnummer, mens udlevering af lægemidler til sygehuse registreres på sygehusets afdelingskode. Lægemiddelstatistikregisteret kan anvendes til at overvåge udviklingen i salget og prisen på lægemidler i Danmark. Registerets anvendelighed for kommunen Det er muligt at gennemføre analyser af, hvor mange personer i en bestemt region, der er i en given lægemiddelbehandling. Data er dog kun opgjort på amts/regionsniveau, hvorfor disse data vil være af begrænset anvendelighed for specifikke kommunale analyser. Derimod kan Danmarks Statistik mod betaling gennemføre specialkørsler på kommuneniveau. Oplysninger om salget af receptpligtige lægemidler kan indikere omfanget af behandlingskrævende sygdom i befolkningen og omkostningerne til behandling. Begrænsninger Det er kun data vedrørende receptpligtige lægemidler, der er opgjort på individniveau, og som derfor kan anvendes til kommunale analyser. Håndkøbsmedicin registreres på forhandlerkommune og ikke på køberens bopælskommune. Data i Lægemiddelstatistikregisteret giver endvidere ikke information om det eksakte forbrug, men kun den forhandlede medicin. Kontakt: Lægemiddelstyrelsen, Statistik & analyse. . Population: Alle personer og institutioner der i Danmark køber lægemidler. Væsentlige variable: Køn, alder, bopælsregion, sektor samt lægemiddelgruppe (ATC) er væsentlige variable i den offentlige tilgængelige version af registeret. I Lægemiddelstatistikregisteret indgår desuden CPR, mens sygehusene kun registrerer deres forbrug af medicin på afdelingskoden (gældende for receptpligtige lægemidler). Periode: Registeret dækker aktuelt perioden , og opdateres årligt. En offentlig tilgængelig version af registeret dækker den 5-årige periode SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 15

19 Tilgængelighed Lægemiddelstyrelsen har etableret et internetbaseret værktøj, der præsenterer årsstatistikker fra Lægemiddelstyrelsen ud fra udvalgte kriterier. Ønskes flere data end de, der indgår i den offentligt tilgængelige database, kan man mod betaling og efter godkendelse af Lægemiddelstyrelsen få adgang til registeret via Danmarks Statistik. Eksempel på data fra Lægemiddelstatistikregisteret (www.medstat.dk) Udskrivning af antidepressiva (N06A) i den primære sektor i et udvalgt amt og i hele landet. Antal personer pr borgere. Antal pr borgere Hele landet Udvalgt amt 16 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

20 Eksempel på data fra Lægemiddelstatistikregisteret (www.medstat.dk) Antal personer, der har fået udskrevet antidepressiva (N06A) i hele landet Antal personer pr indbyggere fordelt på køn. Antal pr borgere Mænd Kvinder SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 17

21 Det Psykiatriske Centralregister Registeret indeholder oplysninger om alle psykiatriske indlæggelser fra 1969 og frem. Fra 1995 er der ydermere data om ambulante kontakter og skadestuebesøg, inklusive kontakter i distriktspsykiatrien. Fra 1995 blev registeret en del af Landspatientregisteret, men adgang til dataudtræk m.m. varetages af Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister. Med henblik på at forbedre registreringens kvalitet er den psykiatriske patientindberetning til Landspatientregisteret aktuelt under udvikling. Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister publicerer årstabeller og figurer, der rummer data om de enkelte behandlingscentres aktiviteter, herunder antallet af indlæggelser, indlæggelsesvilkår, skadestuekontakter m.m. Læs mere på: Registerets anvendelighed for kommunen De elektronisk tilgængelige data beskriver omfanget og karakteren af behandlingskrævende psykisk sygdom dels på landsplan og dels på de enkelte psykiatriske behandlingsinstitutioner. Psykisk sygdom er ofte kronisk og udgør en alvorlig belastning for den enkelte person og for samfundet. Forebyggelse af disse sygdomme inkluderer forebyggelse af alkohol- og medicinmisbrug samt tidlig opsporing og behandling af psykisk sygdom. Kommunen har derfor behov for viden om kontakter til det psykiatriske behandlingsvæsen, dvs. om forekomsten af behandlingskrævende psykiske lidelser med henblik på tilrettelæggelsen af den forebyggende indsats. Data er registreret på personnummer og bopælskommune, og der er derfor mulighed for igennem specialkørsler at få oplysninger om omfanget af og årsagerne til kontakter til det psykiatriske behandlingssystem blandt borgerne i de enkelte kommuner. Begrænsninger Standardtabeller, der er tilgængelige på Forskningsregisterets hjemmeside, rummer ikke regionale eller kommunale data, og data er knyttet til behandlingssteder, ikke til patienternes bopæl. 18 SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen

22 Kontakt: Sundhedsstyrelsen, Sundhedsstatistik. Population: Personer i Danmark som haft kontakt med det psykiatriske behandlingssystem herunder distriktspsykiatri, ambulatorier og skadestuer. Væsentlige variable: CPR, bopælsamt og -kommune, kontakttype, kontaktafslutning, kontaktårsag, diagnoser, indlæggelsesvilkår (tvang, retslig foranstaltning, frivillig), tvangsforanstaltninger. Periode: 1969 og frem. Dækningsgrad: Alle kontakter til det sekundære psykiatriske behandlingssystem, inklusive distriktspsykiatri. Tilgængelighed Standardtabeller på landsniveau og data om indlæggelser og kontakter fordelt efter behandlingsinstitution er tilgængelige på: Adgang til udvidede dataudtræk sker også igennem Center for Psykiatrisk Grundforskning. Eksempel på data fra det Psykiatriske Centralregister Antal indlæggelser og skadestuekontakter til det psykiatriske behandlingssystem i et udvalgt amt i 2005, fordelt på køn og samlet Antal Mænd Kvinder I alt Heldøgnsindlæggelse Skadestuekontakt SUNDHEDSREGISTRE OG BEFOLKNINGSUNDERSØGELSER I DANMARK til brug ved planlægning af borgerrettet forebyggelse i kommunen 19

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication

Syddansk Universitet. Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud. Publication date: 2007. Document Version Også kaldet Forlagets PDF. Link to publication Syddansk Universitet Notat om Diabetes i Danmark Juel, Knud Publication date: 27 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation for pulished version (APA): Juel, K., (27). Notat

Læs mere

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum

Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Syddansk Universitet Samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter ved udvalgte risikofaktorer Koch, Mette Bjerrum Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Borgerinddragelse i Danmark Lyhne, Ivar; Nielsen, Helle; Aaen, Sara Bjørn Publication date: 2015 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis.

Citation for pulished version (APA): Terp, L. B. (2009). Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen: et inspirationsmateriale til teori og praksis. University Colleges Didaktiske redskaber i idrætsundervisningen Terp, Lene Bjerning Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge

Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 6 Fisk en sjælden gæst blandt børn og unge Fagt, Sisse Publication date: 8 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication Citation

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter

Aalborg Universitet. Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Aalborg Universitet Sammenhængen mellem bystørrelse og dårlige boliger og befolkningssammensætning i forskellige områder Andersen, Hans Skifter Publication date: 2012 Document Version Peer-review version

Læs mere

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014

University Colleges. Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja. Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik. Publication date: 2014 University Colleges Inkluderende pædagogik i praksis Brinck, Marieke Natasja Published in: Tidsskrift for Socialpædagogik Publication date: 2014 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Empty nesters madpræferencer på feriehusferie Baungaard, Gitte; Knudsen, Kirstine ; Kristensen, Anja Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø

De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 04, 2016 De naturlige bestande af ørreder i danske ørredvandløb målt i forhold til ørredindekset DFFVø Nielsen, Jan; Koed, Anders; Baktoft, Henrik Publication date:

Læs mere

Fritidslivet i bevægelse

Fritidslivet i bevægelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 02, 2016 Fritidslivet i bevægelse Nielsen, Thomas Alexander Sick Published in: Byplan Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Nielsen, T. A. S. (2011).

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2011). Værktøjskasse til kreativitet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Værktøjskasse til kreativitet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2011 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004

Aalborg Universitet. Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper. Published in: Biblioteksårbog Publication date: 2004 Aalborg Universitet Web-statistik - og hvad så? Løvschall, Kasper Published in: Biblioteksårbog 2003 Publication date: 2004 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer

FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 FFIII - Nye trends: Baggrund for udvikling af beslutningsværktøjer Hansen, Tina Beck; Møller, Cleide Oliveira de Almeida Publication date: 2016 Document Version

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole

Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Aalborg Universitet Økonomiske effekter af udbud af driftsopgaver på det kommunale vej- og parkområde Lindholst, Andrej Christian; Houlberg, Kurt; Helby Petersen, Ole Publication date: 2015 Link to publication

Læs mere

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre

Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 03, 2016 Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Christensen, Sarah Christine Boesgaard; Boe-Hansen, Rasmus; Albrechtsen, Hans-Jørgen Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014

Vi har teknikken klar til roadpricing. Jespersen, Per Homann. Published in: Altinget. Publication date: 2014 Vi har teknikken klar til roadpricing Jespersen, Per Homann Published in: Altinget Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Jespersen, P.

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)].

Citation for published version (APA): Byrge, C., & Hansen, S. (2009). Den Kreative Platform Spillet [2D/3D (Fysisk produkt)]. Aalborg Universitet Den Kreative Platform Spillet Sørensen, Christian Malmkjær Byrge; Hansen, Søren Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from

Læs mere

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus) Christoffersen, Mads Publication date: 2015

Læs mere

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0

Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2017 Struktur for samkøring af Family Tables og Top Down Design under brug af Wildfire 5.0/Creo 1.0 Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2012 Document

Læs mere

Sundhedsstatistik: en guide

Sundhedsstatistik: en guide Sundhedsstatistik: en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars

Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Aalborg Universitet Analyse af antal medarbejdere i forhold til balancen samt sammenkædning med instituttets finansieringsomkostninger Krull, Lars Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg

Læs mere

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær

Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær University Colleges Om teknologi, faglighed og mod - og lidt om at bage boller Geyti, Anna-Maj Stride; Larsen, Stina Meyer; Syse, Mette Damkjær Publication date: 2013 Document Version Tidlig version også

Læs mere

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen

Aalborg Universitet. Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Aalborg Universitet Lave ydelser har store konsekvenser for børnefamilier Andersen, John; Ejrnæs, Niels Morten; Elm Larsen, Jørgen Published in: Altinget.dk Publication date: 2010 Document Version Også

Læs mere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere

Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 09, 2016 Aktiv lytning - som kompetence hos ph.d.-vejledere Godskesen, Mirjam Irene; Wichmann-Hansen, Gitte Publication date: 2012 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012.

Citation for published version (APA): Krull, L., (2012). Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/ , 13 s., nov. 02, 2012. Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Tønder Banks konkurs 2/11-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Indsendt manuskript Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren

Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Styring, kvalitet og design i sundhedssektoren Restrepo-Giraldo, John Dairo ; Bansler, Jørgen P.; Jacobsen, Peter; Andersen, Henning Boje Publication date:

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon

Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 16, 2017 Sammenhæng mellem aktivitet af metanoksiderende bakterier, opformeret fra sandfiltre på danske vandværker, og nedbrydningen af pesticidet bentazon Hedegaard,

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Røntgenundersøgelse af lungerne Bedre billeder og mindre dosis til patienten Debess, Jeanne Elisabeth; Vejle-Sørensen, Jens Kristian; Johnsen, Karen Kirstine; Thomsen, Henrik

Læs mere

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast.

Der er anvendt en akkrediteret analysemetode (FA411.1) til måling af phthalaterne i plast. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2016 Phthalater i fødevarekontaktmaterialer, 2010 Petersen, Jens Højslev; Greve, Krestine Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark.

Citation for pulished version (APA): Hjarnø, L. (2011). Sundhedsfremme til søs. Abstract from MSSM 2011, Nyborg, Danmark. Syddansk Universitet Sundhedsfremme til søs Hjarnø, Lulu Publication date: 2011 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication Citation for pulished version (APA): Hjarnø,

Læs mere

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998

Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Det danske laksefiskeri i Østersøen 1997/1998 Hansen, Frank Ivan Publication date: 1998 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Måling af tryktab i taghætter Jensen, Rasmus Lund; Madsen, Morten Sandholm Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi?

Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2017 Kronik: Havet skyller ind over Danmark - hvad gør vi? Mark, Ole; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date: 2017 Document Version Forlagets udgivne version

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Parat til vurdering af forventet funktionsevne i EPJ Evaluering af Projekt Ergoterapeuter parat til vurdering af funktionsevne i EPJ med fokus på MedCom s funktionsevnevurdering

Læs mere

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover

Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Anne Illemann Christensen Heidi Amalie Rosendahl Jensen Ola Ekholm Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Funktionsniveau blandt 60-årige og derover Resultater fra Sundhedsog sygelighedsundersøgelsen

Læs mere

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger

Medarbejderinddragelse i produktinnovation Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 26, 2018 Hvorfor MIPI? Fordele og forudsætninger Jensen, Christian Schou; Jensen, Anna Rose Vagn; Broberg, Ole Publication date: 2016 Document Version Publisher's PDF,

Læs mere

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller

Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 18, 2017 Mere end struktur - moderne anvendelse af højopløselig airborne geofysik i hydrologiske modeller Vilhelmsen, Troels; Marker, Pernille Aabye; Foged, Nikolaj;

Læs mere

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner

En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner En dialektisk ramme for analyse af sundhedsforståelser i socialpædagogiske specialinstitutioner Kristensen, Kasper Andreas Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for

Læs mere

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen?

Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 28, 2016 Byfunktioner og struktur hvad betyder det for cyklingen? Nielsen, Thomas Alexander Sick Publication date: 2014 Link to publication Citation (APA): Nielsen,

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23.

Citation for pulished version (APA): Petersen, A. K. (2008). Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på. Udvikling på tværs, 21-23. University Colleges Tværfaglig studieenhed skaber en anden måde at lære på Petersen, Anne Karin Published in: Udvikling på tværs Publication date: 2008 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Læs mere

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard. Published in: Miljoesk. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Klimaet bliver hvad du spiser Jørgensen, Michael Søgaard Published in: Miljoesk Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Komponenter og delsystemer

Komponenter og delsystemer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 10, 2017 Komponenter og delsystemer Jensen, Peter Hjuler Publication date: 2010 Link to publication Citation (APA): Hjuler Jensen, P. (2010). Komponenter og delsystemer

Læs mere

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016

Danish University Colleges. Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone. Publication date: 2016 Danish University Colleges Ergoterapeutisk interview Ergoterapeutisk interview Decker, Lone Publication date: 2016 Document Version Pre-print: Det originale manuskript indsendt til udgiveren. Artiklen

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007

University Colleges. Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta. Publication date: 2007 University Colleges Videreuddannelse i døvblindetolkning 2007-2008 Fischer, Jutta Publication date: 2007 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication Citation for pulished version

Læs mere

Energiøkonomisk boligventilation

Energiøkonomisk boligventilation Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 15, 2015 Energiøkonomisk boligventilation Nielsen, Toke Rammer Publication date: 2008 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen

Citation for published version (APA): Svidt, K., & Christiansson, P. Bygningsinformatik: anvendelse af IT i byggeprocessen Aalborg Universitet Bygningsinformatik Svidt, Kjeld; Christiansson, Per Lennart Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early age Sansolios, Sanne; Storm Slumstrup, Camilla Published in: Pilot European Regional Interventions

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Danish University Colleges. "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015

Danish University Colleges. Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv Sederberg, Mathilde. Publication date: 2015 Danish University Colleges "Inklusionsarbejdet i et bevægelsesperspektiv" Sederberg, Mathilde Publication date: 2015 Document Version Forlagets udgivne version Link to publication Citation for pulished

Læs mere

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities

Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 23, 2015 Centre for IT-Intelligent Energy Systems for Cities Heller, Alfred Publication date: 2015 Document Version Author final version (often known as postprint)

Læs mere

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl

Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 08, 2016 Danske Cykelvaner Nielsen, Thomas Alexander Sick; Carstensen, Trine Agervig; Olafsson, Anton Stahl Publication date: 2013 Document Version Forfatters version

Læs mere

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen

Syddansk Universitet. Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth. Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Syddansk Universitet Regnskab over viden Homburg, Tomas; Seerup Jørgensen, Kenneth Published in: Tidsskrift for Dansk Sundhedsvaesen Publication date: 2002 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy

Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning General rights Take down policy Aalborg Universitet Fotoalbum og almindelig fremvisning Trettvik, Johan Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre?

Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Diabetes i Danmark hvad siger Sundhedsstyrelsens registre? Kontaktperson: Fuldmægtig Kirsten Frederiksen lokal 6210 Baggrund Sundhedsstyrelsen udsendte i 1994 en redegørelse vedrørende diabetesbehandlingen

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Status for stalling og bækørred 2014

Status for stalling og bækørred 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 11, 217 Status for stalling og bækørred 214 Jepsen, Niels Publication date: 215 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Jepsen,

Læs mere

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie

Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Aalborg Universitet Pilot European Regional Interventions for Smart Childhood Obesity Prevention in Early Age Sansolios, Sanne; Husby, Sofie Publication date: 2010 Document Version Tidlig version også

Læs mere

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication

University Colleges. Leg og læring Pedersen, Annette. Published in: Reflexen. Publication date: 2008. Link to publication University Colleges Leg og læring Pedersen, Annette Published in: Reflexen Publication date: 2008 Link to publication Citation for pulished version (APA): Pedersen, A. (2008). Leg og læring. Reflexen,

Læs mere

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa.

Der er endnu ikke udviklet risikogrænser for ældre i Europa. 11 ÆLDRE OG ALKOHOL Dette afsnit belyser ældres alkoholvaner. Både i forhold til forbrug, men også sygelighed, sygehuskontakter og død som følge af alkohol samt behandling for alkoholoverforbrug, belyses.

Læs mere

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Synliggørelse og samarbejde Lorentsen, Annette Publication date: 2003 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for published version

Læs mere

Mini-vindmøllers elproduktion

Mini-vindmøllers elproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2016 Mini-vindmøllers elproduktion Lawaetz, Henrik Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Lawaetz,

Læs mere

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Organisering af projektudvikling - KulturarvNord Mark, Stine Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Sygdomsbyrden i Danmark

Sygdomsbyrden i Danmark Knud Juel Sygdomsbyrden i Danmark Nordisk Folkesundhedskonference Aalborg, 23. august 2017 Formål: At levere byrdeestimater for de sygdomme, der belaster folkesundheden i Danmark mest med fokus på social

Læs mere

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse

Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 reducerede omkostninger og forbedret næringsstofudnyttelse Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jun 29, 2016 Kløvergræs på økologiske kvægbrug. OrgGrass 2007-2010 Eriksen, Jørgen; Hansen, Lars Monrad; Askegaard, Margrethe; Hansen, Elly Møller; Lamandé, Mathieu; Kristensen,

Læs mere

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Hvis man ikke kan lide det, så må man rejse! Frandsen, Maria Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation for

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil

Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Downloaded from orbit.dtu.dk on: May 29, 2016 Opbygning af en fleksibel CAD mode for CFD beregninger på DTU's Økobil Christensen, Georg Kronborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets

Læs mere

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015

Nettoafgiftsfaktoren. Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette. Publication date: 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 13, 2015 Nettoafgiftsfaktoren Fosgerau, Mogens; Pilegaard, Ninette Publication date: 2015 Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link

Læs mere

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima

Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Downloaded from orbit.dtu.dk on: Sep 24, 2017 Modificering af regnserier så de reflekterer et ændret klima Sørup, Hjalte Jomo Danielsen; Gregersen, Ida Bülow; Arnbjerg-Nielsen, Karsten Publication date:

Læs mere

Danish University Colleges

Danish University Colleges Danish University Colleges Hver dag skal være som på skabelsens første morgen... Om hvordan skabende processer danner betydning for de kunstneriske, naturfaglige, håndværksmæssige og tekniske faglige aspekter

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009

University Colleges. Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne. Publication date: 2009 University Colleges Hvem skal lære hvem hvad og hvorfor? Hansen, Sanne Lillemor; Schneider, Hanne Publication date: 2009 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation

Læs mere

Sundhedsstatistik: en guide

Sundhedsstatistik: en guide Sundhedsstatistik: en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen

Sundhed. Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2 Sundhed Danskernes middellevetid er steget Middellevetiden anvendes ofte som mål for en befolknings sundhedstilstand. I Danmark har middellevetiden gennem en periode været stagnerende, men siden midten

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere