4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer"

Transkript

1 Side 4 af Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning, se dog betingelsernes afsnit 850, 940 og Entreprenører under ny-, om- og tilbygning samt reparati-ons- og vedligeholdelsesarbejder på branddækningen, bygningskaskodækningen (alene for så vidt angår storm-skader), samt all risksdækningen for mindre byggeprojek-ter, hvis forsikringen omfatter disse dækninger. 2. Geografisk område Forsikringen dækker på de forsikringssteder, der fremgår af policen. 3. Forsikringsformer Forsikringen kan tegnes efter nedennævnte former: 3.1. Nyværdi Ved denne form er det forsikrede nyværdi-princippet dækket efter risiko Ved denne form er det forsikrede dækket efter nyværdi-princippet med indtil en af forsikringstageren fastsat sum Sumforsikring Ved denne form er det forsikrede dækket med dets dags-værdi med indtil en af forsikringstageren fastsat sum. Un-derforsikring kan gøres gældende Nedrivning Ved denne form er det forsikrede dækket med indtil en af forsikringstageren fastsat sum, beregnet til nedrivning Uforsikret Ved denne form er der ingen forsikringsdækning. Se i øvrigt punkt 5. Hvordan beregnes erstatningen. 4. Hvilke genstande er omfattet 4.1. Forsikringen omfatter - i det omfang det fremgår af pol i-cen - de på forsikringsstedet beliggende bygninger inklu-sive fundament indtil 1 m under jordlinie, kældergulv eller anden bund. Ramper og fritstående skorstene betragtes i denne sam-men hæng som selvstændige bygninger. De til ejendommen hørende cykelskure, havestuer, car-porte, garager og lignende - uanset om disse fremgår af policen eller ej - hvis disse bygningers samlede bebygge-de areal ikke overstiger 75 m2 pr. bolig-enhed. Vindmøller er ikke omfattet af forsikringen. Forsikringen omfatter endvidere: 4_1_1_ Faste el-installationer, herunder stik-, gruppe- og ho-vedledninger, hoved- og undertavler, kraftinstallatio-ner frem til styretavler, respektive motorværn, Iy-sinstallationer inklusive lysarmaturer monteret direkte på bygningsdele (men ikke rør, pærer, lysreklamer og Iysskilte). Faste svagstrømsinstallationer, herunder ATS-/CTS-anlæg, bredbånds-, telefon- og hybridnetsanlæg, IT-netværk (men ikke PC-udstyr og software der benyt-fes til styring af disse anlæg/netværk) samt styrings-anlæg og elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. beta-lingssystemer og automater. 4_1.2. Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter, herunder gas- og vandinstallationer, rum-temperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, va-skeanlæg, hårde hvidevarer samt baldakiner, og fa-ste overdækninger Stikledninger, sanitets- og kloakanlæg af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig karakter samt grund-vandspumper. 4_1.4. Gulvbelægning (herunder tæppe), der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ik-ke kan betragtes som færdigt gulv _ Faste anlæg til brandmæssig sikring af bygning eller afsnit deraf samt civilforsvarsmateriel.

2 Side 5 af Flagstænger, antenner til ikke-erhvervsmæssig brug, gårdbelægninger og udvendig belysning (men ikke rør, pærer, lysreklamer og Iysskilte), have- og læmu-re, hegn (ikke levende), plankeværker, ned støbte svømmebassiner samt tårn- og facadeure Vægmalerier, relieffer og udsmykning på og i byg-ning, samt anden udsmykning af forsikringsstedet for den håndværksmæssige værdi samt, i alt med indtil kr. (basis 2007) Legehuse, klatrestativer mv. på fællesarealer, have-anlæg, haveskulpturer og lignende samt levende hegn med indtil kr. (basis 2007). Erstatning for træer, buske og andre planter betales kun med omkostninger til nyplantning af ikke over 4 år gamle vækster. Erstatningspligten finder sted. er betinget af, at istandsættelse Lejede affaldscontainere med indtil kr. (basis 2007) Kontorinventar, herunder administrative EDB-anlæg, PC-udstyr (med tilhørende software) der benyttes til styring af de under punkt omfattede installatio-ner, almindeligt inventar i beboerlokaler, herunder TV- og videoudstyr samt musikanlæg med tilhørende højttalere - dog ikke løsøre i klubværel-serlungdomsboliger - materialer, værktøj, redskaber samt andet tilbehør, som sædvanligt bruges i driften af ejendommen, og som tilhører forsikringstageren, eller som denne bærer risikoen for med indtil kr. (basis 2007). Rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter alt tilhørende forsik-ringstageren og beroende på forsikringsstedet. Alm. Brands erstatningspligt er begrænset til: kr. (indeksreguleres ikke) i aflåst penge-skab eller -boks, svarende til sikringsskab i rød klasse, eller tilsvarende kvalitet i klassificeret værdiopbevaringsenhed, jfr. F&Ps sikringskata-iog. Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller -boks sket ved benyttelse af koden eller nøglerne her-til, for så vidt disse har været efterladt i de lokaler, som benyttes til kontor og/eller benyttes til opbeva-ring af pengeskab/pengeboks. Udgifter til genfremstilling af kartoteker, forretnings-bøger, administrative EDB-programmer og data samt igangværende skriftlige arbejder med indtil kr. (basis 2007). Erstatningspligten er betinget af, at genfremstilling finder sted. Følgende skader er omfattet af dækningen: Brand mv. jf. afsnit Vandskade jf. afsnit 230, punkt. 2.1 (alene for så vidt angår voldsomt sky- og tøbrud samt storm) og punkt 2.2 (udstrømning af væsker) Indbrudstyveri samt hærværk i forbindelse med indbrudstyveri eller forsøg herpå. Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, væ-relse eller lofts- og kælderrum, og der forefin-des synlige tegn på voldeligt opbrud Ran og røveri af rede penge på forsikringsste-det samt under transport med indtil kr. (indeksreguleres ikke). Ved ran forstås tyveri sket åbenlyst uden an-vendelse af vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres anskrig øjeblikkeligt ef-ter ranet. Ved røveri forstås tyveri ved anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. Tyveri- og vandskadedækningen omfatter alene gen-stande, som beror i bygning. Helt eller delvis åbne bygninger, drivhuse, boblehaller eller andre teltagtige konstruktioner betragtes i denne sammenhæng ikke som bygning kr. (indeksreguleres ikke), der ikke beror i pengeskab eller boks.,1401. Bygningsforsikring for Beboelsesejendomme

3 Side 6 af Ny-, om- og tilbygning samt reparations- og vedligeholdel-sesarbejder (mindre byggeprojekter), uden forudgående anmeldelse. Alm. Brand skal dog efterfølgende have be-sked, jf. afsnit 10, punkt 1. Materialer og genstande, der er fabrikeret eller sædvanlig-vis anskaffes til anvendelse i mere end en entreprise og således ikke indgår i den totale entreprisesum med den fulde værdi, herunder motordrevne køretøjer, og/eller an-det entreprenørmateriel samt skure, værktøj, stilladser el-ler lignende, er ikke omfaltet. Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at det enkelte mindre byggeprojekt ikke overstiger kr. eksklusive moms (indeksreguleres ikke) i samlet budgette-ret entreprisesum (inklusive alle ydelser samt materialer, som er bestemt til indføjelse i bygning). Særlig selvrisiko for brand- og eksplosionsskader, der skyldes varmt arbejde. For brand- og eksplosionsskader der skyldes varmt arbej-de, gælder en særlig selvrisiko på kr. (indeksre-guleres ikke). Varmt arbejde er her defineret som tagdækning, svejs-ning, skærebrænding, vinkel slibning, lodning, tørring, op-varmning og andet varmt arbejde med varmeudviklende værktøjer. Der skal ikke betales særlig selvrisiko, hvis - sikrede kan godtgøre, at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10, og/eller og - sikrede kan dokumentere, at de håndværkere, der udfør-te det varme arbejde, havde gennemført kursus i varmt arbejde. Kurset skal være eller svare til certifikatuddannel-se i Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sik-ringsteknisk Institut. Den særlige selvrisiko vil ikke blive gjort gældende over for forsikringstageren, men over for den entreprenør, der forvolder skaden. 5. Hvordan beregnes erstatningen 5.1. Skade på bygning opgøres til det beløb, som efter priser-ne på skadedagen vil medgå til istandsættelse eller gen-opførelse af det beskadigede med samme byggemåde, på samme sted og til samme anvendelse (nyværdi) Ved nyværdiforsikring ansættes erstatningen til ska-dens beløb, idet der dog foretages fradrag for alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse, når værdiforrin-gelsen umiddelbart før skaden overstiger 30 % af ny-værdien Ved 1. riskoforsikring ansættes erstatningen til ska-dens beløb, idet der dog foretages fradrag for alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse, når værdiforrin-gelsen umiddelbart før skaden overstiger 30 % af ny-værdien. Forsikringssummen inklusive senere regulering er øverste grænse for erstatningen Ved sumforsikring ansættes erstatningen til skadens beløb med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug og mangelfuld vedligeholdelse. Er forsikringssummen inklusive senere regulering la-vere end nyværdien af de forsikrede genstande med de anførte fradrag, foretages reduktion i erstatningen som følge af underforsikring Ved prisansættelsen kan der ikke benyttes priser for dyre-re materialer og genstande end de beskadigede og højst priser for materialer, genstande og byggemetoder, der er gængse på skadedagen. Beskadigelse af kosmetisk art samt farve forskel/e mellem erstattede og resterende genstande er ikke omfattet af forsikringen Under forudsætning af, at istandsættelse eller genopførel-se på samme sted og til samme anvendelse finder sted uden unødig forsinkelse, reguleres erstatningen i overens-stemmelse med udviklingen i byggepriserne inden for en normal byggeperiode. Den samlede erstatning kan ikke overstige de faktiske byggeomkostninger.

4 Side 7 af For bygning, som før skaden var bestemt til nedrivning, ansættes erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. 7. Erstatningens udbetaling Erstatningen forfalder til betaling, når Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, betales erstatning for afsavn der er ført bevis for erstatningens anvendelse Den samlede erstatning kan ikke overstige erstatningen for en tilsvarende bygning bestemt til varig forbliven For bygning, der henligger forladt, ansættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. 6. Erstatningens anvendelse 6.1. Erstatningen skal normalt anvendes til istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede på samme sted og til samme anvendelse Anvendes erstatningen ikke til istandsættelse eller genop-førelse på samme sted og til samme anvendelse, foreta-ges fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mangelfuld vedligeholdelse og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige det beskadigedes han-delsværdi på skadedagen Uanset bestemmelsen i punkt 6.1. kan erstatningen an-vendes til nyopførelse af byggeri til samme anvendelse på en anden ejendom, som ejes af forsikringstageren og er beliggende i Danmark. Det er en betingelse for anvendelse af erstatningen, på en anden ejendom, at den beskadige bygning er i brug på skadedatoen der foreligger tilladelse til flytning af erstatningen fra samtlige ejendommens panthavere. Eventuelle forøgede omkostninger som følge af, at genop-førelse ikke sker samme sted, erstattes ikke Et erstatningsbeløb kan alene gøres til genstand for arrest eller udlæg sammen med ejendommen det offentliges eventuelle undersøgelse i anledning af skaden er afsluttet, og eventuel optaget politirapport er modtaget af Alm. Brand 7.3. de nødvendige dokumenter for eventuel udbetaling til fri rådighed eller flytning af erstatningen er Alm. Brand i hænde. Ved ansøgning om udbetaling til fri rådighed (se punkt 6.2.) eller til flytning af erstatningen (se punkt 6.3.) vil det i almindelighed være påkrævet, at der indsendes tingbogs-attest for den beskadigede ejendom og samtykkeerklærin-ger til det ansøgte fra ejendommens eventuelle panthave-re. Erstatningen bortfalder i det omfang, der ikke inden 5 år fra skadedagen er ført bevis for, at erstatningen er anvendt som anført i punkt Erstatning for følgeudgifter 8.1. I forbindelse med en skade, der er dækket af denne forsik-ring, erstattes endvidere genstande, der stjæles eller på anden måde bort-kommer under en forsikringsbegivenhed skade på de forsikrede genstande ved slukning eller anden forsvarlig foranstaltning, som under en forsik-ringsbegivenhed udføres for at begrænse skadens omfang rimelige og nødvendige beva-ring rimelige og nødvendige udgifter til redning og udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af sluk-ningsvand og effekter anvendt ved skadebe-kæmpelse

5 Side 8 af oprydning efter en forsikringsbegivenhed, her-under fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande. Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernel-se, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om så-danne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet forsikringsbegivenhed. Dækningen i henhold til punkt ydes på 1. risi-kobasis og er begrænset til 20 % af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi, dog mindst kr. (basis 2007) og højst kr. (basis 2007). Ved sumforsikring og 1. risikoforsikring betales udgifter fra punkt , og alene inden for forsikrings-summen Anvendelige bygningsrester Er offentlige myndigheders krav til hinder for istand-sættelse af en beskadiget bygning, dækker forsikrin-gen værdien af anvendelige bygningsrester, under forudsætning af at bygningen er beskadiget mindst 50 %. Erstatningspligten er betinget af, at kravet er stillet før skadedagen, samt at dispensation fra bestemmelser-ne ikke har kunnet opnås. For erstatningen for anvendelige bygningsrester gæl-der samme regler som for den egentlige skadeerstat-ning. Den værdi, bygningsresterne måtte have til anden anvendelse, fradrages i den ansatte erstatning Forsikringen dækker tillige omkostninger til nedriv-ning og fjernelse af disse anvendelige bygningsre-ster Lovliggørelseserstatning for bygning Forsikringen dækker de forøgede byggeomkostnin-ger - regnet efter priserne på skadedagen - der er forbundet med at opfylde krav (bedre isolering, dob-belte ruder, kraftigere tagkonstruktion og lignende), som byggemyndighederne i medfør af byggelovgiv-ningens bestemmelser stiller ved istandsættelse eller genopførelse af den beskadigede bygning til samme anvendelse, i samme skikkelse og på nøjagtigt sam-me sted. Erstatningspligten er betinget af, at de forøgede byg-geomkostninger vedrører de bygningsdele, for hvilke der betales erstatning, samt at dispensation fra be-stemmelserne ikke har kunnet opnås. Forsikringen dækker ikke forøgede byggeomkostnin-ger, når værdiforringelsen af den pågældende byg-ning som følge af alder, brug og mangelfuld vedlige-holde/se overstiger 30 % af nyværdien. Omkostninger til gennemførelse af krav, som er eller kunne være stillet før skaden, er ikke omfattet af for-sikringen Lovliggørelseserstatningen kan ikke overstige 10 % af bygningens nyværdi på skadedagen. Ved sumforsikring kan lovliggørelseserstatningen ik-ke overstige 10 % af bygningens forsikringssum in-klusive senere regulering. Ved 1. risikoforsikring kan lovliggørelseserstatningen ikke overstige 10 % af bygningens forsikringssum in-klusive senere regulering. Ved 1. risikoforsikring kan lovliggørelseserstatningen tilsammen med den egentlige skadeerstatning ikke overstige forsikringssummen inklusive senere regule-ring Skadeerstatningen anses som anvendt før Iovl iggø-rel se serstatn ingen. Lovliggørelseserstatning, som ikke anvendes i for-bindelse med istandsættelse eller genopførelse, bort-falder Huslejetab Er ejendommen helt eller delvis uanvendelig som følge af en af Bygningsforsikringen omfattet skade, erstattes endvidere dokumenteret tab af lejeindtægt udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som sikrede selv benytter til beboelse og kontor. Erstatningen betales pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. (basis 2007) i indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog højst i 12 måneder fra skadedagen.

6 Side 9 af 22 Bliver en beskadiget bygning ikke istandsat eller genopført på samme sted og til samme anvendelse, betales alene erstatning for det tidsrum, der ville medgå til at sætte det beskadigede i samme stand som før skaden. Sikrede har pligt til at sørge for, at skaden udbedres hur-tigst muligt. Skyldes en indtruffet forsinkelse forhold, som sikrede har indflydelse på, betales det derved forøgede tab ikke Bistand ved skadeopgørelsen og byggeadministration Forsikringen dækker nødvendige udgifter til bistand ved skadeopgørelsen samt byggeadministration i forbindelse med reparation/nyopførelse. Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan af den opgjorte erstatning højst andrage 5 %.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr.

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. 074 385 591 Dato 17.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring

Forsikringsbetingelser. for. All-risks bygningsforsikring Betingelser nr. 307502 Forsikringsbetingelser for All-risks bygningsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Landbrug Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Landbrug BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring

Betingelser. Fritidshusforsikring. Nr. FH 1406. Fritidshusforsikring Betingelser Fritidshusforsikring Fritidshusforsikring Nr FH 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af skade 3 4 Anden forsikring

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere