Bygningsforsikring ,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsforsikring 649-03,"

Transkript

1 Bygningsforsikring , Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120 Hvor dækker forsikringen? 130 Hvad dækker forsikringen? 140 Generelle undtagelser 150 Præmiens betaling 160 Fornyelse og opsigelse 170 Indeksregulering 180 Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 190 Risikoforandring 200 Ejerskifte 220 Anden forsikring 240 Forhold i skadetilfælde 250 Skadeopgørelse 260 Bygninger bestemt til nedrivning 270 Erstatningens udbetaling 280 Erstatning til anden genopførelse 290 Opsigelse efter skade 300 Voldgift 500 Huslejetab og meromkostninger 1000 Brand 1010 Hvilke genstande er omfattet? 1020 Hvilke skader dækkes? 1021 Brand, lynnedslag eller eksplosion 1022 Sprængning 1023 Nedstyrtning 1024 Pludselig opstået tilsodning 1025 Tørkogning 1030 Endvidere dækkes 1031 Følgeudgifter 1032 Forøgede byggeudgifter* til lovliggørelse 1040 Restværdiforsikring 1060 Erstatningens fastsættelse 1070 Opsigelse/ændring af betingelser 1100 Kortslutning 1110 Hvilke genstande er omfattet? 1120 Hvilke skader dækkes? 1130 Erstatningens fastsættelse 2000 Grunddækning 2010 Hvilke genstande er omfattet? 2020 Hvilke skader dækkes? 2021 Storm* 2022 Snetryk* 2023 Vandledningsskade Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 1 af 90

2 2024 Udsivning fra skjulte* installationer 2025 Skybrud* eller tøbrud* 2026 Frostsprængning 2027 Indbrudstyveri* 2028 Påkørsel, væltende eller nedstyrtende genstande 2029 Anden pludselig* skade 2030 Villadækning 2031 Hærværk på og simpelt tyveri fra villa 2032 Opstigning af grundvand eller kloakvand 2033 Retshjælp for villa 2034 Generelle undtagelser til Udover dækkes: 2041 Følgeudgifter 2050 Forøgede byggeudgifter* til lovliggørelse 2060 Restværdiforsikring 2070 Erstatningens fastsættelse 3000 Storm/snetryk 3010 Hvilke genstande er omfattet? 3020 Hvilke skader dækkes? 3021 Storm* 3022 Snetryk* 3050 Erstatningens fastsættelse 4000 Jorddækning 4010 Hvilke skader dækkes? 4020 Skadeopgørelse 4100 Udvidet oprydningsomkostninger 4110 Sumudvidelse 4200 Udvidet lovliggørelse 4210 Sumudvidelse 4300 Udvidet huslejetab 4310 Udvidelse 4400 Udvidet haveanlæg 4410 Sumudvidelse 4500 Udvidet kunstnerisk udsmykning 4510 Sumudvidelse 4600 Antenneanlæg 4610 Hvilke genstande er omfattet? 4620 Hvilke skader dækkes? 4640 Skadeopgørelse 4641 Underforsikring 4700 Europadækning 4710 Sprog i skadebehandlingen 4720 Udbetaling i skadesituation 4730 Moms 4740 Restværdi Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 2 af 90

3 5000 Rør og kabel 5010 Hvilke genstande er omfattet? 5020 Hvilke skader dækkes? 5030 Erstatningens fastsættelse 5100 Stikledning 5110 Hvilke genstande er omfattet? 5120 Hvilke skader dækkes? 5130 Erstatningens fastsættelse 5200 Glas 5210 Hvilke genstande er omfattet? 5220 Hvilke skader dækkes? 5230 Erstatningens fastsættelse, 5300 Sanitet 5310 Hvilke genstande er omfattet? 5320 Hvilke skader dækkes? 5330 Erstatningens fastsættelse 6000 Svamp 6010 Hvilke genstande er omfattet? 6011 Hvilke skader dækkes? 6014 Endvidere dækkes: 6015 Følgeudgifter 6030 Erstatningens fastsættelse 6100 Svamp specialdækning 6110 Hvilke genstande er omfattet? 6111 Hvilke skader dækkes? 6114 Endvidere dækkes 6115 Følgeudgifter 6130 Erstatningens fastsættelse 6132 Garanti 6200 Udvidet Svamp specialdækning 6210 Sumudvidelse 6300 Insekt 6310 Hvilke genstande er omfattet? 6311 Hvilke skader dækkes? 6314 Endvidere dækkes: 6315 Følgeudgifter 6330 Erstatningens fastsættelse 7000 Løsøre til ejendommens drift 7010 Hvilke genstande er omfattet? 7011 Hvil3333ke skader dækkes? 7020 Skadeopgørelse 7030 Erstatningens fastsættelse 7040 Underforsikring 7100 Baldakiner 7110 Hvilke genstande er omfattet? 7111 Hvilke skader dækkes? Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 3 af 90

4 7120 Erstatningens fastsættelse 7130 Underforsikring 7200 Omstilling af låse 7210 Forsikringens omfang 7220 Skadeopgørelse 7300 Nybygning under opførelse 7310 Hvem er sikret? 7320 Hvilke genstande er omfattet? 7321 Hvilke skader dækkes? 7330 Brand, lynnedslag eller eksplosion 7331 Selvrisiko i forbindelse med varmt arbejde* 7336 Storm* 7342 Selvrisiko 7343 Anmeldelsespligt 7350 Erstatningens fastsættelse 7400 Til-/ombygning under opførelse 7410 Hvem er sikret? 7420 Hvilke genstande er omfattet? 7421 Hvilke skader dækkes? 7422 Brand jf Selvrisiko i forbindelse med varmt arbejde* 7430 Storm*, jf Selvrisiko 7435 Anmeldelsespligt 7440 Erstatningens fastsættelse 8000 Husejeransvar 8010 Hvem er sikret? 8020 Hvilket ansvar er dækket? 8030 Dækningssum 8040 Forhold i skadetilfælde 8050 Ansvar for uindregistrerede arbejdsmaskiner 8100 Ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer i andelsboligforeninger/ejerforeninger 8110 Hvem er sikret? 8111 Forsikringens omfang 8120 Forsikringssum 8140 Selvrisiko 8150 Forhold i skadetilfælde 8200 Retshjælp for andelsboligforeninger 8210 Hvem er sikret? 8220 Hvor dækker forsikringen? 8230 Hvilke tvister er dækket? 8231 Hvilke tvister er ikke dækket? 8240 Hvilke omkostninger er dækket? 8241 Hvilke omkostninger er ikke dækket? 8250 Erstatning og selvrisiko 8252 Fordeling af omkostninger 8270 Valg af advokat 8280 Anmeldelse til Tryg Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 4 af 90

5 9999 Ordforklaringer af særlige ord og udtryk, som kan forekomme i policen (Alfabetisk orden). Ordforklaringen er en integreret del af forsikringsbetingelserne Generelle betingelser for alle dækninger 0110 Hvem er sikret? Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført Omfatter policen Husejeransvar (8000), er den medhjælp, der passer ejendommen også sikret, men kun under Husejeransvarsforsikringen l forbindelse med nybyggeri, ved om- og tilbygning, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, kan byggeriets entreprenører i henhold til AB92* kræve at blive medsikret på policen. Entreprenørerne er kun medsikret, hvis det af policen fremgår, at forsikringen er udvidet med særlig dækning herfor, se Hvor dækker forsikringen? Forsikringen dækker på det eller de forsikringssteder, der er angivet i policen Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker, medmindre andet er anført, skader sket i forsikringstiden på de bygninger eller de genstande, der jf. policens forside er omfattet af en valgt dækning Generelle undtagelser Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med: Jordskælv eller andre naturforstyrrelser Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder Atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller i fredstid Terrorisme*, hvis forsikringsstedet er placeret uden for Danmark Forsikringen dækker dog skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktoreller acceleratordrift. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 5 af 90

6 0141 Forsikringen dækker ikke driftstab eller andet indirekte tab Forsikringen dækker ikke skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. leverandør, reparatør eller installatør Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdatoer. Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter, herunder stempel- og stormflodsafgift, samt gebyrer, morarenter og andre omkostninger Præmien opkræves, med angivelse af sidste rettidige indbetalingsdato over giro, BS eller - efter aftale - på anden måde. Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævning/indbetaling af præmien Påkrav om betaling af præmien sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg straks underrettes herom Betales præmien ikke senest sidste rettidige indbetalingsdato, sendes en påmindelse indeholdende oplysning om, at forsikringens dækning ophører, hvis betaling ikke finder sted senest 14 dage efter afsendelsen af påmindelsen. Betales præmien stadig ikke, sendes en ny påmindelse. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Ved udsendelse af sådanne påmindelser eller andre erindringsmeddelelser, herunder om eventuel udpantning, er Tryg berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og andre omkostninger Tryg er herudover berettiget til at beregne sig gebyr for udskrivning af dokumenter og øvrige serviceydelser Fornyelse og opsigelse Forsikringen er fortløbende og kan opsiges skriftligt af såvel forsikringstageren som Tryg med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til hovedforfaldsdatoen i det år perioden udløber Forsikringer, der er tegnet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges senest 1 måned før periodens udløb, fornyes uforandret for et tilsvarende tidsrum, forudsat at Tryg har givet forsikringstageren meddelelse herom tidligst 3 og senest 1 måned før opsigelsesfristens udløb. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 6 af 90

7 I modsat fald fornyes sådanne forsikringer for 1 år ad gangen og rabatten for flerårig tegning bortfalder Indeksregulering Indeksregulering foretages hvert år for: - De forsikringssummer og selvrisikobeløb, der er anført på policens forside, med mindre andet fremgår af forsikringsbetingelserne for de enkelte dækninger. - De beløbsangivelser, der i henhold til forsikringsbetingelserne indeksreguleres. - Præmien Reguleringen sker på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede løntal. Det viser den gennemsnitlige faktiske timefortjeneste for alle arbejdere i industri og håndværk Ved indeksreguleringen forhøjes eller nedsættes de beløb, der er nævnt under med den procent løntallet afviger fra det på policens forside angivne løntal. Løntallet, som anvendes ved indeksreguleringen for det pågældende kalenderår, er løntallet for februar måned i det foregående kalenderår Regulering af forsikringssummer, selvrisikobeløb og af de beløbsangivelser, der er anført i forsikringsbetingelserne, foretages hvert år pr. 1. januar. Regulering af præmien foretages den første forfaldsdato, i det pågældende kalenderår Medmindre andet er anført, er beløbsangivelser der indeksreguleres, baseret på løntal 261,5 (februar 2009) Ophører udgivelsen af det i nævnte løntal, er Tryg berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offentliggjort indeks Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif Hvis Trygs præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som denne ændres, kan Tryg med 1 måneds varsel ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmien for denne forsikring på tilsvarende måde fra førstkommende eller en senere forfaldsdato Hvis forsikringstageren ikke godkender en skærpelse af forsikringsbetingelserne eller en præmieforhøjelse, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel til ændringsdatoen Indeksregulering efter 0170 er ikke en ændring af Trygs præmietarif Risikoforandring Der skal foretages skriftlig anmeldelse til Tryg i tilfælde af: Nybygning*. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 7 af 90

8 Tilbygning* Ombygning*, herunder udskiftning af tag, efterisolering og brandsikring Reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes Forandring af bygningernes anvendelse Ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning At bygningens tagbeklædning ændres til strå-/spåntag fra anden tagbeklædning eller omvendt At bygningen henstår ubenyttet At bygningen helt eller delvis rømmes Den under nævnte anmeldelse til Tryg skal foretages inden arbejdet eller fraflytningen igangsættes, så Tryg kan tage stilling til, om og i bekræftende fald på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte Skade som følge af ny-, til- og ombygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af Tryg Anmoder en entreprenør om at blive medsikret på evt. tegnet Brandog/eller Stormskadeforsikring i henhold til AB92* ved nybygninger, til- og ombygninger, eller ved reparationsarbejder, hvor AB92* anvendes, er entreprenører kun meddækket, hvis policen er udvidet med særlig dækning herfor Omfatter policen bygningsbrandforsikring vil der på den særlige dækning for nybygninger eller for om- og tilbygninger være en selvrisiko ved skader forvoldt som følge af varmt arbejde* Undladelse af at foretage anmeldelse som nævnt under kan medføre, at Trygs erstatningspligt nedsættes, eventuelt helt bortfalder Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at Tryg ikke ville have overtaget risikoen, ophører selskabets ansvar med øjemed øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden Ejerskifte Forsikringen ophører ved ejerskifte. Derfor skal ejerskifte straks anmeldes til Tryg. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Den nye ejer er dækket, indtil anden bygningsforsikring er tegnet, dog højst i 14 dage fra overtagelsesdatoen Besigtigelse af ejendommen Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 8 af 90

9 For at kunne vurdere risikoforholdene har Tryg til enhver tid ret til at besigtige den forsikrede ejendom En sådan besigtigelse kan ikke betragtes som Trygs garanti for, at bygningerne er opført i overensstemmelse med gældende byggelovgivning, eller at Tryg har accepteret bygningernes tilstand i øvrigt Hvis risikoforholdene er ændrede efter tegningstidspunktet, kan Tryg revurdere og ændre forsikringsvilkårene, eller ophæve forsikringen med 14 dages varsel. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser, jf Anden forsikring Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme risiko, at erstatningspligten bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet i andet forsikringsselskab, gælder de samme forbehold for nærværende forsikring, så erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole Forhold i skadetilfælde l skadetilfælde, herunder hvor der er umiddelbar fare for, at skade vil indtræffe, skal sikrede efter bedste evne straks søge at begrænse skadens omfang. Tryg betaler rimelige omkostninger til redningsbevaring, hvis der er tale om en dækningsberettiget skade Skaden skal hurtigst muligt anmeldes til Tryg. Dette kan ske til ethvert Tryg Service Center Hvis der sker en skade, der kræver øjeblikkelig hjælp uden for normal kontortid, kan henvendelse ske til: Trygs Døgnskadeservice på telefon Udbedring af skader eller fjernelse af beskadigede genstande må ikke ske før Tryg har godkendt dette Ved ansvarsskader henvises til afsnit om Husejeransvar (8000), hvis denne dækning er tegnet Skadeopgørelse Erstatningen opgøres på grundlag af det beløb, som det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genoprette det beskadigede med samme byggemåde og på samme sted. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 9 af 90

10 Erstatningen kan ikke baseres på dyrere byggematerialer og tilbehør end det beskadigede eller på byggematerialer, tilbehør og byggemetoder, der ikke er almindelig anvendt på skadetidspunktet Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn ti l ændring af byggepriser, der måtte finde sted indenfor normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet Skaderamte genstande, som på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien*, erstattes efter dagsværdi* Manglende vedligeholdelse* kan tillige medføre nedsættelse af erstatningen, eller den kan helt bortfalde Der ydes ikke erstatning for skade af kosmetisk art, samt for et eventuelt formuetab som følge af farveforskelle mellem erstattede genstande/bygningsdele og det ubeskadigede Ved skade som følge af sky- eller tøbrud på bygningsdele og materialer i kælder sker erstatning efter nedenstående regler afhængig af valg af materialer ved udbedring af skade. Reglerne nævnt i afsnit , og gælder uanset nedenstående regler. Der erstattes maksimalt 60% af retableringsudgiften for følgende vandsugende materialer i kælder, der beskadiges, f.eks.: Trægulve af enhver art, laminatgulve og lignende. Gulvtæpper, filtbelægninger og lignende. Gips- og isoleringsvægge. Træbeklædning og lignende på vægge. Hvis der ved retablering vælges materialer, der ikke er vandsugende, så ydes dog fuld erstatning. Erstatning for retablering med ikke vandsugende materialer kan aldrig overstige udgiften for erstatning med tilsvarende skaderamte vandsugende materialer Bygninger bestemt til nedrivning For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af sparede nedrivningsomkostninger. Var nedrivningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for afsavn. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige de beløb, som erstatningen ville andrage, hvis den var opgjort efter Erstatningens udbetaling Erstatning opgjort efter 0250 udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 10 af 90

11 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede, foretages altid fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde, samt fradrag for manglende vedligeholdelse* og nedsat anvendelighed. Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Udbetaling af erstatning, som ikke anvendes til retablering af det beskadigede, forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Erstatning til anden genopførelse Uanset det i anførte kan en erstatning opgjort efter 0250 anvendes til nybygning på andet sted i det land, hvor forsikringsstedet er, eller til opførelse af bygninger væsentligt forskellige fra de ødelagte. Forøgede omkostninger som følge heraf erstattes ikke Det er en forudsætning, at panthavere og andre i ejendommen berettigede samtykker heri Opsigelse efter skade Efter at en skade er konstateret, kan Tryg opsige forsikringen eller indføre forbehold eller ændringer i forsikringen herunder præmien med 14 dages varsel. Forsikringstager kan opsige forsikringen med 14 dages varsel Voldgift Opsigelsen eller ændringen i forsikringen kan indføres fra skaden anmeldes og til senest 1 måned efter, at erstatningen er udbetalt eller skaden er afvist. Hvis Brand (1000) er tegnet, gælder dog særlige bestemmelser for denne dækning, jf Sikrede og Tryg kan hver for sig forlange en skade opgjort ved voldgift. Parterne vælger hver en voldgiftsmand Voldgiftsmændene foretager en opgørelse i nøje overensstemmelse med bestemmelserne i police og forsikringsbetingelser og afgiver en skriftlig redegørelse over omfanget af skaden og beregner erstatningen Inden voldgiften begynder vælger de to voldgiftsmænd en opmand. Kan voldgiftsmændene ikke blive enige om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø- og Handelsretten Opmanden træder kun ind i sagen, hvis de to voldgiftsmænd ikke kan blive enige, og træffer da den endelige afgørelse Voldgiftsretten afgør desuden, hvorledes udgifterne til afholdelse af voldgiftsretten skal fordeles mellem sikrede og Tryg. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 11 af 90

12 Voldgiftsrettens afgørelse er bindende for begge parter og kan ikke indbringes for anden instans Der henvises i øvrigt til Lov om Voldgift Huslejetab og meromkostninger 0510 Hvilke skader dækkes? l det omfang den forsikrede ejendom ikke kan benyttes som følge af en skade, der er dækket af forsikringen, eller som følge af en skade, der er dækket ved sædvanlig bygningsbrandforsikring dækkes med indtil kr , indeksreguleret (2011) Huslejetab Dokumenteret tab af huslejeindtægt Forsikringen dækker ikke: Indtægtstab i øvrigt i forbindelse med et erhverv udøvet på forsikringsstedet Tab og udgifter, der er dækket af anden forsikring Leje af andre lokaler Dokumenterede udgifter til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor Forsikringen dækker ikke: Tab og udgifter, der er dækket af anden forsikring Meromkostninger I forbindelse med en skade, der er omfattet under 0520 eller 0530 dækkes forsikringstagerens nødvendige og dokumenterede meromkostninger til ud- og indflytning, samt udgifter til opmagasinering af løsøre Sådanne meromkostningers størrelse og art aftales i hvert enkelt tilfælde med Tryg Skadeopgørelse Erstatningen ydes højst for den periode der fremgår af policens forside, og højst i indtil 1 måned efter at skaden er udbedret Udbedres skaden ikke eller genopføres bygningen i en anden skikkelse, ydes der kun erstatning for det tidsrum, det Ville have taget at sætte bygningen i samme stand, som før skaden Er sikrede skyld i, at udbedring forsinkes, dækker forsikringen ikke de udgifter, der måtte være forbundet med forsinkelsen. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 12 af 90

13 Forsikringen dækker efter førsterisiko-princippet*. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 13 af 90

14 1000 Brand 1010 Hvilke genstande er omfattet? De på forsikringsstedet(erne) beliggende bygninger inkl. fundamenter indtil en dybde af 1 meter under jordlinie eller under kældergulv Følgende er tillige omfattet af forsikringen, for så vidt det tilhører sikrede: Faste el-installationer, herunder: stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning til belysning af bygning, parkering og adgangsveje Forsikringen omfatter ikke pærer, lysstofrør, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskerianlæg og hårde hvidevarer Gulvbelægninger, herunder tæpper, der enten er limet fast til et underlag eller er lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv Anlæg til brand- og tyverisikring af bygningen eller dele deraf, samt civilforsvarsmateriel Antenner og anlæg til hybridnet til ikke-erhvervsmæssig brug, flagstænger, belægning til vej-, gårds- og parkeringsareal, grundvandspumper, hegn (ikke levende), nedgravede eller nedstøbte svømmebassiner inkl. eventuel fast overdækning, tårn- og facadeure Vægmalerier og -relieffer samt udvendig udsmykning på bygningen for deres håndværksmæssige værdi (altså ikke den kunstneriske værdi) dog højst kr , indeksreguleret (2011) Andet sædvanligt tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til ejendommens drift med indtil kr , indeksreguleret (2011) Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgifterne dækket af det offentlige Retablering af haveanlæg godtgøres med indtil kr , indeksreguleret (2011), af udgiften. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 14 af 90

15 For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning, det vil for buske og træer sige ikke over 4 år gamle planter. Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted Hvis policen omfatter flere forsikringssteder gælder de anførte beløbsangivelser for hvert forsikringssted Hvilke skader dækkes? Forsikringen dækker med de anførte undtagelser direkte skade, som påføres de forsikrede genstande forvoldt ved de i 1021 til 1025 beskrevne begivenheder Brand, lynnedslag eller eksplosion Ved brand forstås en løssluppen, ukontrolleret flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske fænomener dækkes kun, når lynet påviseligt er slået ned direkte i de forsikrede bygninger eller medforsikrede genstande Eksplosion er en meget hurtigt forløbende forbrænding eller kemisk proces, ved hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende stoffer Forsikringen dækker ikke: Svidning, forkulning, misfarvning, overophedning eller smeltning, uden at det er sket ved brand, lynnedslag eller eksplosion Skade ved overspænding/induktion eller elektriske fænomener i øvrigt ud over de i nævnte Kortslutningsskade eller skade ved andre rent elektriske fænomener, medmindre det er sket som følge af en dækningsberettiget brand- eller lynnedslagsskade Sprængning Sprængning af dampkedler og højtrykskogekar (autoklaver), hvorved der sker en pludselig utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen Forsikringen dækker ikke: Sønderrivning af andre årsager, så som materialesvigt eller indvirken af centrifugalkraft, væsketryk eller istryk Nedstyrtning Nedstyrtning af luftfartøjer eller af nedfaldende genstande derfra. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 15 af 90

16 1024 Pludselig opstået tilsodning Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt ildsted til rumopvarmning Tørkogning Tørkogning af kedler, der udelukkende anvendes til rumopvarmning af beboelses- og kontorbygninger, samt andre kedler med en varmeydelse på indtil 120 kw (100 Mcal/l 0 m2 hedeflade), når sådanne kedler helt eller delvis anvendes til rumopvarmning Endvidere dækkes: 1031 Følgeudgifter Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres det forsikrede ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse de skader, som er dækket af forsikringen Tab af forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Rimelige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede i forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen Nødvendige udgifter til oprydning* efter en skade, herunder: fjernelse, deponering og destruktion af forsikrede genstande, der er beskadiget fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelse Dækningen efter ydes på førsterisiko-princippet* og er begrænset til 20% af ny-/dagsværdien af samtlige forsikrede bygninger, dog minimum kr indeksreguleret (2011) og maksimalt kr indeksreguleret (2011), pr. forsikringsbegivenhed Under og dækkes ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet begivenhed. Oprydning efter tidligere forurening, herunder fra affaldsdepoter (kendte eller ukendte), dækkes heller ikke, uanset arten Forøgede byggeudgifter* til lovliggørelse Efter en dækningsberettiget skade erstattes de forøgede byggeudgifter*, som påføres forsikringstageren ved istandsættelse eller genopførelse af det beskadigede for at opfylde de krav, der stilles af bygningsmyndighederne i medfør af byggelovgivningen. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 16 af 90

17 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på skadetidspunktet - der vil medgå til at istandsætte eller genopføre det beskadigede i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt samme sted Det er en forudsætning: at udgifterne alene vedrører de dele af bygningen, som er beskadiget, og for hvilke der ydes erstatning, at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås hos myndighederne, at bygningens værdiforringelse som følge af slid og ælde ikke overstiger 30 % i forhold til nyværdi*, og At istandsættelse eller genopførelse finder sted Erstatningen er for hver bygning begrænset til 15 % af dens nyværdi*,højst kr , indeksreguleret (2011) Forsikringen dækker ikke: Udgifter til opfyldelse af krav, som var stillet af myndighederne eller kunne være stillet af disse inden skadens indtræden Restværdiforsikring Det fremgår af policens forside, om restværdiforsikring på Brand (1000) er valgt, og med hvilken restværdiprocent forsikringen dækker Hvis Brand (1000) jf. ovenstående indeholder restværdiforsikring, vil der i forbindelse med en dækket skade under Brand (1000) gælde følgende: Udgør skadeprocenten* mindst den procent, der fremgår af policens forside for restværdidækning, beregnet ud fra den skaderamte bygnings nyværdi*, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få hele den beskadigede bygning nedrevet og få opført en tilsvarende bygning som ny Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige rester Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at erstatningen anvendes til genopførelse Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i rest værdierstatningen Ubeskadigede bygningsdele Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 17 af 90

18 Hvis offentlige myndigheder før skadetidspunktet har stillet krav, der er til hinder for genopførelse af en beskadiget bygning, erstattes tillige ubeskadigede bygningsdele Dækning efter sker under forudsætning af: at dispensation fra myndighedernes krav ikke har kunnet opnås, og at bygningens beskadigelse udgør mindst 50 % af værdien før skadetidspunktet Såfremt ubeskadigede bygningsdele kan benyttes til anden anvendelse, fradrages deres værdi i erstatningen Erstatningens fastsættelse Erstatningen for de forsikrede bygninger opgøres efter nyværdiprincippet* Udbetaling af erstatning, som ikke anvendes til retablering af det beskadigede, forudsætter samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen Opsigelse/ændring af betingelser Tryg kan ikke ophæve Brand (1000) som følge af manglende præmiebetaling, men har panteret og kan foretage udlæg for præmien samt påløbne renter og omkostninger Brand (1000) kan kun opsiges af forsikringstageren: hvis de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, har givet deres samtykke skriftligt, eller ejendommen, uden at disses retsstilling forringes, forsikres i et andet selskab, der har ret til at tegne bygningsbrandforsikring Hvis det konstateres, at bygningerne ikke er forsvarligt indrettet mod brandfare, eller hvis de henligger forladt, kan forsikringen ophæves med øjeblikkelig virkning. l forhold til de rettighedshavere, der er nævnt i ophører Trygs ansvar dog med 14 dages varsel Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at Tryg ikke ville have overtaget risikoen, ophører Trygs ansvar med øjeblikkelig virkning fra risikoforandringens indtræden. Det gælder dog kun i de tilfælde, hvor Tryg ikke havde pligt til at overtage risikoen. l forhold til de rettighedshavere, der er nævnt i ophører Trygs ansvar dog med 14 dages varsel. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 18 af 90

19 Konstateres ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan Tryg fastsætte en frist til forholdets afhjælpning, forhøje præmien eller ophæve forsikringen med 14 dages varsel til panthaverne i ejendommen. Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 19 af 90

20 1100 Kortslutning 1110 Hvilke genstande er omfattet? Faste el-installationer, herunder: stikledninger og hovedtavler, kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn, lysinstallationer, herunder faste armaturer og udvendig belysning til belysning af bygning, parkering og adgangsveje Forsikringen omfatter ikke pærer, lysstofrør, lysreklamer og lysskilte Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele og faste bygningsinstallationer af sædvanlig, men ikke-erhvervsmæssig karakter, herunder: gas- og vandinstallationer, rumtemperatur- og rumventilationsanlæg, elevatorer, sanitets- og kloakanlæg, vaskerianlæg og hårde hvidevarer Hvilke skader dækkes? Uanset bestemmelsen i og er forsikringen udvidet til at dække skade, der opstår på grund af kortslutning (en utilsigtet forbindelse i et elektrisk kredsløb), induktion (tordenvejr) eller overspænding (fejl i el-forsyningen) eller lignende Forsikringen dækker ikke: Skade, der skyldes slid Skade, der skyldes manglende vedligeholdelse* Skade, der skyldes mekanisk ødelæggelse Skade, der er omfattet af en garanti fra f.eks. leverandør, reparatør eller installatør Erstatningens fastsættelse Erstatningen fastsættes efter reglerne om skadeopgørelse i 0250 (nyværdiprincippet*). Dog gælder for elektrisk drevne enheder, at erstatningen højst kan udgøre følgende procent af den skaderamte enheds nyværdi: Forsikringsbetingelser indeks 2011, Bygningsforsikring. Side 20 af 90

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE

ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE ALL RISKS FORSIKRING FOR FYSISK TAB OG SKADE BETINGELSERNE 280-1 OVERSIGT 1. Forsikringen omfatter: 2. Hvilke skader/tab omfatter forsikringen: 3. Undtagelser 3.1.1 Gradvis forringelse 3.1.2 Naturforhold

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader ved tyveri eller tyveriforsøg samt hærværk. Hærværk

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring

15.01.2014. Forsikringsbetingelser for Husforsikring 15.01.2014 Forsikringsbetingelser for Husforsikring Indholdsfortegnelse for Husforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke bygninger og bygningsgenstande er dækket? 1.2 Hvilke bygninger og bygningsgenstande

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012

Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Sommerhusforsikring Forsikringsbetingelse nr. 5.112012 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. For forsikringen gælder forsikringspolice og forsikringsbetingelserne samt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1

Betingelser nr. 41-3. Husforsikring. Husforsikring 1 Betingelser nr. 41-3 Husforsikring Husforsikring 1 2 Husforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....3

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 HUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere