Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre Anden skade Svampe- og insektangreb Utætheder i skjulte rør i bygninger Brud på stikledninger Bygningsforsikring forsikringsformer, erstatningsregler, skadeopgørelse samt følgeudgifter...5 A. Forsikringsformer Nyværdiforsikring med restværdidækning Restværdidækning for nyværdiforsikrede bygninger Nyværdiforsikring med forsikringssum Dagsværdiforsikring Nedrivningsforsikring...7 B. Lovliggørelse...7 C. Erstatningsregler ved svampe- og insektskader...8 D. Erstatningsregler for haveanlæg, haveskulpturer samt kunstnerisk udsmykning på bygninger...8 E. Følgeudgifter Byggeadministration Oprydning Redning og bevaring Tab af lejeindtægt...9 F. Erstatningens anvendelse Ved reparation og genopførelse Byggeri til anden anvendelse Kontant erstatning Betaling af erstatning til reparation og genopførelse Accept fra panthavere og andre rettighedshavere G. Forladte bygninger samt bygninger bestemt til nedrivning H. Ved brandskader i forbindelse med udførelse af varmt arbejde Husejeransvarsforsikring Fornyelse og opsigelse Lovgivning Side 1 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

2 1: Dækningsskema for bygningsbrand A B C D E F G H I Forsikringen dækker direkte fysiske skader opstået i forsikringstiden som følge af: Forsikringen omfatter ikke A Bygningsdele og tilbehør, herunder hårde hvidevarer som ikke er anbragt på den blivende plads. I forbindelse med byggearbejder dækkes dog i tilfælde af brand for eksempel (jf. kolonne 1) samt i tilfælde af storm (mindst vindstyrke 8) og skypumpe (jf. kolonne 2). Ellers er det muligt for entreprenøren eller bygherren at oprette en byggeforsikring (entrepriseforsikring). Forsikringen omfatter B-I. C og F er tilvalgsdækninger Bygninger opført på muret eller støbt sokkel inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinje eller under kældergulv samt faste elinstallationer hørende til bygningen, men ikke lysinstallationer, lamper, pærer, lyskilder med videre Udendørs stikledninger til forsyning af el, gas, olie, vand og varme samt afløbsinstallationer i jord, herunder kloakker. Tilvalgsdækning se policen Fast bygningstilbehør af sædvanlig, men ikke af erhvervsmæssig art. Kunstnerisk udsmykning på bygning dog kun for den håndværksmæssige værdi. Anlæg til brandsikring af bygningen Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag eller lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv. Glas og sanitet tilvalgsdækning se policen. Herunder dekorationer på glas, solfiltre, alarmstrimler og lignende Antenner/paraboler (både fastmonterede og fritstående), flagstænger, haveskulpturer, nedgravede støbte svømmebassiner samt fastmonterede baldakiner, maskiner og solafskærmninger. Bygninger på træpæle eller anden fundering af træ samt drivhuse, lysthuse, bådhuse, halvtage, overdækninger, stakitter og plankeværker. Gårdbelægninger, haveanlæg, det vil sige træer, buske, prydplanter, bede, levende hegn samt vindmøller 1: Brand med videre Brand (ildsvåde), lynnedslag direkte i bygningen, eksplosion, sprængning af dampkedler og autoklaver, elskade (overspænding, induktion og kortslutning), tørkogning af kedler, der alene anvendes til rumopvarmning, pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning, nedstyrtning fra eller af fyr (dog ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer), brandslukningsskade og bortkomst i forbindelse med brand Forsikringen dækker ikke elskade, hvis: Skaden skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering, slid eller mangelfuld vedligeholdelse. Skaden skyldes overtrædelse af bestemmelserne i Stærkstrømsreglementet, eller elinstallationen anvendes i strid hermed. Desuden er undtaget: Skade, der består i svidning eller smeltning, for eksempel gløder fra tobaksrygning eller pejs. Skade på ting, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt Pludselig tilsodning fra anlæg til rumopvarmning, hvis tilsodningen skyldes fejlkonstruktion af opvarmningsenheden, herunder skorsten eller anden aftræksanordning. Skade af kosmetisk art. Ved brandskader (ildsvåde) i forbindelse ed varmt arbejde - se punkt 15 H. Ved skade forårsaget af nedstyrtning fra eller af fly, dækkes alle fundamenter. Haveanlæg dækkes kun i det omfang, udgiften ikke kan kræves dækket af det offentlige og kun, hvis udbedringen finder sted Side 2 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

3 A B 2. Anden skade Anden skade er fysisk skade, der pludseligt og udefra påføres det forsikrede (herunder voldsomt sky- og tøbrud). Herudover dækkes tyveri af de forsikrede ting. Skader der er eller ville kunne være dækket (med tilvalg) under andre positioner i disse forsikringsvilkår, dækkes dog ikke. Det samme gælder for skader, som er undtaget i forsikringsvilkårene Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen eller skyldes dårlig vedligeholdelse eller slitage. Dog dækkes en eventuel videregående skade. - Skade, som følge af bygge- og reparationsarbejder. Dog dækkes storm- og skypumpeskader. - Skader, som følge af frostsprængning, medmindre det skyldes tilfældigt svigt i varmeforsyningen. - Skader, som følge af oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb samt opstigning af grund- eller kloakvand. - Skade, som følge af udsivning eller udstrømning fra beholdere, akvarier eller anlæg med videre som maksimalt kan rumme 20 liter. - Skader, som følge af, at nedbør er trængt ind gennem utætheder revner, sprækker, åbninger og lignende medmindre det skyldes en ellers dækket skade. - Skade, som følge af vindpåvirkning ved vindstyrker på under 8 (17,2 m pr. sek.). dog dækkes skader på ruder og andet glas, hvis forsikringen er udvidet med denne dækning, jf. felt F - Sætningsskade. - Skade, der består i graffitihærværk. - Skade af kosmetisk art. 3. Svampe- og insektangreb Tilvalgsdækning se policen Skader ved aktive angreb af træ- eller murødelæggende svampe samt træ- eller murødelæggende insekter i træ- eller murværk, konstateret og anmeldt i forsikringstiden eller senest 3 måneder efter forsikringens ophør. Det er en forudsætning, at bæreevnen på det angrebene er forringet i et sådant omfang, at reparation/udskiftning er nødvendig Forsikringen dækker ikke: - Skade, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, for så vidt angår træværk, det er muligt at vedligeholde. - Skade forvoldt af rådsvampe eller rådborebiller. Dog dækkes angreb af rådsvamp i eventuelle én- eller tofamiliehuse på forsikringsstedet, som ejes af virksomheden. For denne dækning gælder også de undtagelser, som er beskrevet i nærværende kolonne. - Angreb i spær- og remender, medmindre de er indkapslede med ventileret inddækning. - Angreb i vindskeder og tilhørende dæklister. - Træværk i kældre, herunder lofts- og vægbeklædning, medmindre der er anvendt trykimprægneret træ. - Skade af kosmetisk art C D E F G H I Kun, hvis der er brud på glas eller sanitet, men ikke ridsning, afskalning eller punkteringer og lignende Skade på fastmonterede baldakiner og markiser er dog ikke dækkes i tilfælde af påvirkninger fra vind, herunder storm Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade. Haveanlæg dækkes kun i det omfang, udgiften ikke kan kræves dækket af det offentlige og kun, hvis udbedringen finder sted. Den samlede rør- og stikledningsforsikring er en tilvalgsdækning se policen Side 3 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

4 A B C 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger Skader på bygningen ved udsivning fra skjulte installationer i eller uden for bygningen. Når der foreligger en dækket skade, erstatter forsikringen også reparationen af den utæthed, som er årsag til udsivningen Forsikringen dækker ikke: - Skade, der er konstateret inden forsikringen trådte i kraft. - Skade, som følge af trykprøvning, medmindre ETU Forsikring skriftligt har godkendt trykprøvningen. - Udgifter til lokalisering af en utæthed, når der ikke foreligger en rimelig stor sandsynlighed for eller synlige tegn på, at installationer er utætte. Hvis det efterfølgende måtte vise sig, at der var en utæthed, som har medført skade på det forsikrede, vil forsikringen dække de afholdte undersøgelsesudgifter. - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 3. - Skade af kosmetisk art. Forsikringen erstatter ikke reparation af utætheder i kedler og beholdere eller indbyggede hårde hvidevarer 5. Brud på stikledninger Brud på udendørs rør- og stikledninger i jord fra bygninger til hovedledninger samt mellem bygninger på forsikringsstedet, så installationen ikke er funktionsdygtig. Ved brud forstås, at installationen er gennembrudt i et sådant omfang, at den ikke længere fungerer, hvorved afløbsvand med videre løber ud i omkringliggende jord Forsikringen dækker ikke: - Skade, der er dækket/omfattet af garantitilsagn, serviceeller vedligeholdelsesabonnement og lignende. - Utætheder, der ikke er en følge af brud og/eller ikke har gjort installationen ufunktionsdygtig. - Forhold, som skyldes at rørsamlinger er gået fra hinanden, når de enkelte rørelementer i øvrigt ikke har brud (ikke ødelagte). - Forhold, hvor rørelementer ikke har brud, men til trods for dette ikke fungerer af andre årsager, for eksempel ved bagfald (forkert ilægning), lunker og jordforskydninger. - Forhold, hvor det i forbindelse med renoveringsarbejder (byggearbejder) eller ved tv-inspektioner konstateres, at installationen trænger til vedligeholdelse/udskiftning, når installationen både før og efter disse arbejder/inspektioner ellers har fungeret/fungerer efter hensigten, også selvom der måtte være konstateret brud. Hvis installationen før en tvinspektion konstateres et brud, vil forsikringen dog dække skaden, hvis skaden kan henføres til mindst fejlklasse 3 i forhold til manualen tv-inspektion af afløbsledninger Fotomanualen, Tv-inspektion af aføbsledninger, vejledning nr. 57, oktober 2005 fra DANVA. - Brud på drænrør og rørinstallationer til anlæg, der udnytter vedvarende energikilder samt brud på installationer, der ikke kan betegnes som rør- eller stikledninger, herunder kloaker, brønde, tanke, faskiner og lignende. - Svampeskade, medmindre forsikringen omfatter denne dækning, jf. kolonne 3. - Skade af kosmetisk art D E F G H I Dog erstattes beskadigelse, der er forvoldt i forbindelse med udbedring af en i øvrigt dækket skade Side 4 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

5 2. Bygningsforsikring forsikringsformer, erstatningsregler, skadeopgørelse samt følgeudgifter For de enkelte bygninger med tilbehør med videre, jf. dækningsskemaet, kan der gælde forskellige forsikringsformer og dermed erstatningsregler. Er der for sammenbyggede bygninger forskellige forsikringsformer gælder det, at den adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er bygningerne opført samtidigt, hører den adskillende mur til den bygning, der er nævnt først i policen. Fælles for efterfølgende forsikringsformer gælder: At skaden opgøres til, hvad det efter priserne på skadetidspunktet vil koste at reparere eller genopføre det skadesramte ved anvendelse af samme byggematerialer, byggemetode og ved opførelse på samme sted på ejendommen. I skadeopgørelsen tages der dog hensyn til eventuelle ændringer i byggepriser med videre, der måtte finde sted inden for en sædvanlig byggeperiode, regnet fra skadestidspunktet. At der i skadeopgørelsen ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer eller byggemetoder end dem, der er brugt i den skaderamte bygning og højst priser for byggematerialer med videre, der er almindelig brug, og byggemetoder, der er almindelig anvendt ved byggeri af en tilsvarende bygning, som den skaderamte, medmindre andet fremgår af policen. At forsikringen ikke erstatter beskadigelse, der alene forringer udseendet af det forsikrede eller farveforskelle opstået ved reparation af en dækket skade. At forsikringen uden unødige forsinkelser skal iværksætte reparation eller genopførelse af det skaderamte. En skade må dog ikke udbedres førend ETU Forsikring har foretaget en besigtigelse eller på anden måde skriftligt har bekræftet, at skadeudbedringen må igangsættes. A. Forsikringsformer Det fremgår af policen, hvilke af efternævnte forsikringsformer der gælder for den enkelte bygning. 1. Nyværdiforsikring med restværdidækning Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt. Hvis det beskadigede på skadestidspunktet er forringet med mere end 30 % af nyværdien, opgøres erstatningen dog efter bestemmelserne om dagsværdiforsikring, jf. punkt 2.A.4. For de efterfølgende nævnte bygningsdele og installationer gælder efterfølgende afskrivningsregler. Den første angivelse er alder (i antal år). Den næste angivelse på samme linjehøjde er den procent af nyprisen på skadetidspunktet forsikringen erstatter med. a) Opvarmningsenheder bortset fra brændeovn og pejs det vil blandt andet sige olie- og gasfyr, varmevandsbeholdere, kedler, varmevekslere: og derover 20 b) Hårde hvidevarer og derover 20 c) Antenne med tilbehør og derover 20 Side 5 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

6 d) Faste gulvbelægninger, herunder tæpper der enten er limet fast til et underlag elle lagt på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv samt baldakiner og markiser, hvori der indgår stof og derover 20 e) Udendørs stikledninger og kloakanlæg og derover 30 f) Anlæg og installationer til udnyttelse af alternativ energi, herunder vindmøller og derover 20 Fælles for punkterne a-f gælder, at afskrivningen og reduktionen af erstatningsbeløbet foretages på grundlag af den samlede skadeudgift inklusive reparations- og håndværkerudgifter. Hvis en afskrivning er større end selvrisikobeløbet, gøres selvrisikobeløbet ikke gældende. Er afskrivningen mindre end selvrisikobeløbet, gøres afskrivningen ikke gældende. 2. Restværdidækning for nyværdiforsikrede bygninger gælder kun for forsikringsformen Nyværdi med restværdidækning, jf. 2.A.1. Er en bygning beskadiget med mindst 50 %, målt i forholdet mellem beskadigelsen og nyprisen for en tilsvarende bygning, kan forsikringstageren i stedet for reparation vælge at få de ubeskadigede rester nedrevet og få erstatningen opgjort, som om hele bygningen er totalskadet. De afskrivningsregler som fremgår af punkt 2.A.1., a-f, gøres i så fald ikke gældende. For at opnå restværdidækning er det en forudsætning, at bygningen før skaden ikke var forringet med mere end 30 % i forhold til bygningens nyværdi. Restværdidækningen opgøres i øvrigt efter de samme regler som den egentlige skadeerstatning. Lovliggørelse, følgeudgifter og meromkostninger læs efterfølgende der er nødvendige ved reparation af en skade indgår ikke i restværdiberegningen. Eventuel værdi af anvendelige rester, der frigøres ved nedrivningen, fradrages i erstatningen. Ønsker forsikringstageren at overtage anvendelige rester, kan dette ske mod fradrag i erstatningen. Det er en betingelse for udbetalingen af restværdierstatningen, at erstatningen benyttes til nyt byggeri som påbegyndes senest 2 år efter skadedagen. Ved genopførelse skal selve skadeerstatningen anvendes før restværdierstatningen. Har en skade et sådant omfang, at den giver ret til restværdierstatning og ønsker forsikringstageren at anvende denne ret, kan den opgjorte skadeserstatning anvendes til opførelse af en anden bygning eller en bygning på en anden adresse i Danmark. Erstatningen kan dog ikke overstige den opgjorte erstatning for den skaderamte bygning. Det er en betingelse, at forsikringstageren indhenter godkendelse fra samtlige panthavere og andre rettighedshavere i ejendommen, og at den opgjorte erstatning til oprydning anvendes til fjernelse af den beskadigede bygning. 3. Nyværdiforsikring med forsikringssum Det forsikrede er dækket med indtil den i policen og af forsikringstageren fastsatte forsikringssum med senere indeksreguleringer. Erstatningen inklusive følgeudgifter og eventuel lovliggørelse kan aldrig overstige den gældende forsikringssum eller bygningens nyværdi. Dog erstattes oprydningsudgifter ud over forsikringssummen. Side 6 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

7 Denne forsikringsform kan anvendes i tilfælde af, at forsikringstageren efter en eventuel større skade på bygningen ønsker en anden type bygning opført, for eksempel en mindre, med anvendelse af billigere byggematerialer og lignende. Forsikringsformen kan også blive aktuel, hvis ETU Forsikring ønsker at begrænse sit ansvar. I så fald har ETU Forsikring fastsat forsikringssummen under hensyntagen til panthaveres og andre rettighedshaveres interesser. ETU Forsikring ser bort fra eventuel underforsikring. Der gælder de samme afskrivningsregler på denne forsikringsform for visse bygningsdele og installationer, som nævnt i punkt 2.A.1.a-f. Herudover gælder, at der for øvrige bygningsdele og installationer foretages fradrag i erstatningen på grund af slid og/eller alder, hvis det skaderamte umiddelbart før skaden var værdiforringet med mere end 30 % i forhold til nyværdien på skadetidspunktet. Restværdidækninger ikke indeholdt i denne forsikringsform. 4. Dagsværdiforsikring Det forsikrede er dækket for dets fulde værdi som nyt, men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder, uanset værdiforringelsens størrelse. Desuden gælder de afskrivningsregler som fremgår af punkt 2.A.1 a-f, også for denne forsikringsform. På denne forsikringsform kan der ikke oprettes svamp- og insektforsikring og/eller rør- og stikledningsforsikring. 5. Nedrivningsforsikring Denne forsikringsform kan ikke oprettes for ejendomme, hvori der er panthavere eller andre berettigede, medmindre forsikringstageren overfor ETU Forsikring dels fremlægger en tingbogsattest, dels fremlægger en skriftlig bekræftelse fra samtlige panthavere og alle berettigede om, at forsikringsformen kan accepteres. Forsikringen dækker alene oprydning efter en brandskade og ikke andre skadeårsager. Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at bygningen er beskadiget med mindst 30 % forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede bygning. Skaden opgøres på grundlag af de omkostninger, der medgår til nedrivning af anvendelige rester samt oprydning. B. Lovliggørelse I tilknytning til forsikringsformerne - Nyværdiforsikring med restværdidækning samt i forbindelse med partielle skader under forsikringsformen Nyværdiforsikring med forsikringssum dækker forsikringen forøgede byggeudgifter ved reparation eller genopførelse, som påføres forsikringstageren til opfyldelse af krav, som stilles af bygningsmyndighederne i kraft af byggelovgivning eller pålæg om overholdelse af afstandskrav i henhold til miljø- og vejlovgivningen. Det er en betingelse for erstatning under lovliggørelse, at; de forøgede udgifter vedrører de dele af bygningen, der betales erstatning for, den skaderamte bygning fysisk var i brug på skadetidspunktet, den skaderamte bygning ikke var værdiforringet på grund af slid og/eller alder med mere end 30 % af nyværdien umiddelbart før skaden, dispensation fra bestemmelserne i bygge-, miljøeller vejlovgivningen ikke har kunnet opnås, istandsættelsen eller genopførelse finder sted, Side 7 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

8 udgifterne ikke vedrører gennemførelse af foranstaltninger, som af myndighederne var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden skete, udgifterne ikke vedrører afgifter, indskud, depositum og lignende til de forskellige forsyningsværker. Lovliggørelseserstatningen for hver skaderamt bygning, kan højst udgøre 20 % af bygningens nyværdi eller - ved Nyværdiforsikring med forsikringssum 20 % af den gældende forsikringssum for bygningen. Erstatningen beregnes efter priserne på skadetidspunktet. Lovliggørelseserstatningen indgår ikke ved beregning af restværdi (forsikringsformen Nyværdiforsikring med restværdidækning) for den skaderamte bygning, med videre. Lovliggørelseserstatningen bortfalder, hvis genopførelse eller retablering ikke finder sted. C. Erstatningsregler ved svampe- og insektskader Ved svampeskade eller angreb af træ ødelæggende insekter betales for udskiftning eller afstivning af det angrebne, når det er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne. Ved angreb af husbukke foretages tillige bekæmpelse af disse. Ved angreb af mur ødelæggende insekter repareres beskadiget mørtel, når det er påkrævet af hensyn til murværkets bæreevne. Angreb, der alene har indvirkning på det angrebnes udseende, såsom borehuller og misfarvning, betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende. D. Erstatningsregler for haveanlæg, haveskulpturer samt kunstnerisk udsmykning på bygninger For beplantning erstattes alene udgifter til nyplanting. Det vil i denne sammenhæng sige planter, der ikke er over 4 år gamle. Hvis retablering ikke finder sted, har ETU Forsikring ingen erstatningspligt. Ved skade forårsaget af nedstyrtning af eller fra fly dækkes dog udgifter til nyplantning med op til 12 år gamle planter. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygninger, erstattes kun for deres håndværksmæssige værdi, medmindre andet fremgår af policen. E. Følgeudgifter Forsikringen erstatter følgeudgifter, som efter en dækket skade påføres forsikringstageren ved reparation eller genopførelse, jf. efterfølgende. 1. Byggeadministration Nødvendige udgifter til byggeadministration i forbindelse med genopførelse af den skaderamte bygning. Ved byggeadministration forstås projekteringsudgifter, arkitekt- og ingeniørudgifter. Erstatning udbetales kun på grundlag af faktura og kan højst udgøre 4 % af den opgjorte erstatning, for beboelse dog 5 %. 2. Oprydning Rimelige og nødvendige udgifter til oprydning, hvorved forstås udgifter, der er nødvendige for at udføre reparation af en skaderamt bygning samt udgifter, der er nødvendige til fjernelse og/eller destruktion af byggerester, der ifølge skadeopgørelsen ikke kan bruges igen. Herudover dækkes nødvendige udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved skadebekæmpelsen. Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø uanset sådanne foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omdækket begivenhed, med mindre der er tegnet særlig tillægsdækning Jordskadedækning. Side 8 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

9 Erstatningen kan højst udgøre 20 % af nyværdiforsikrede bygningers nyværdi, højst 20 % af forsikringssummen for bygninger forsikret med forsikringsformen Nyværdi med forsikringssum og højst 20 % af dagsværdien for bygninger, der er forsikret med forsikringsformen Dagsværdi. Erstatningen kan ikke overstige 1,5 mio. kr. (beløbet indeksreguleres som hovedpolice). 3. Redning og bevaring Rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det forsikrede. Ved en forsikringsform med fast forsikringssum, erstattes disse udgifter kun i det omfang de kan afholdes inden for forsikringssummen. 4. Tab af lejeindtægt Såfremt forsikringen ifølge policen omfatter huslejetab, ydes erstatning herfor efter følgende regler: Bliver en udlejet ejendom (lejlighed) uanvendelig som følge af en af denne forsikring dækket skade, opgøres erstatningen således: 1. Forsikringen omfatter sikredes mistede huslejeindtægter med fradrag for sparede udgifter. Erstatningen beregnes på grundlag af den på skadedagen gældende lejekontrakt og ydes maksimalt indtil 1 måned efter skadens udbedring, dog maksimalt 12 måneder efter skadedatoen. Uanset lejekontraktens ordlyd kan erstatningen aldrig overstige lejeværdien for tilsvarende bygningsanvendelse i samme geografiske område. 2. Repareres eller genopføres den beskadigede bygning i en anden skikkelse end tidligere, ydes erstatningen kun for det tidsrum, der ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. 3. Sikrede har pligt til at medvirke til, at skaden udbedres hurtigst muligt. Skyldes en indtruffen forsinkelse forhold, sikrede har indflydelse på, ydes ikke erstatning for det derved forøgede huslejetab. Forsikringssummen fremgår af policen, og såfremt den faktiske huslejeindtægt for den eller de forsikrede bygninger overstiger summen, foreligger der underforsikring. Ved underforsikring reduceres erstatningen forholdsmæssig jf. Forsikringsaftalelovens regler. En eventuel selvrisiko fremgår af policen. F. Erstatningens anvendelse 1. Ved reparation og genopførelse Den opgjorte erstatning efter en bygningsskade skal i princippet anvendes til reparation eller genopførelse af en tilsvarende bygning, anlæg og tilbehør på samme sted, som det skaderamte. 2. Byggeri til anden anvendelse Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse af bygning med tilsvarende anvendelse, kan erstatningen stilles til fri rådighed for forsikringstageren med henblik på byggeriet til anden anvendelse. Skaden erstattes i så fald til dagsværdi, det vil sige opgjort med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug (slid) og andre omstændigheder. Eventuel restværdierstatning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger, moms og andre afgifter samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele, erstattes ikke. 3. Kontant erstatning Anvendes erstatningen ikke til reparation eller genopførelse, udbetales den opgjorte erstatning kontant. Skaden erstattes med dagsværdi (se foregående punkt) med yderligere fradrag på 20 %. Eventuel restværdierstatning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger, moms og andre afgifter samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele erstattes ikke. Side 9 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

10 Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi. Det er en betingelse for udbetalingen af erstatning til fri rådighed, at den opgjorte erstatning til oprydning anvendes til formålet. 4. Betaling af erstatning til reparation og genopførelse Erstatningen betales mod dokumentation i takt med, at reparationen eller genopførelsen af det skaderamte, finder sted. 5. Accept fra panthavere og andre rettighedshavere Betaling af erstatning jf. punkt 2 Byggeri til anden anvendelse og punkt 3 Kontant erstatning forudsætter samtykke fra de eventuelle i ejendommen tinglyste panthavere og andre, der har rettigheder i ejendommen. Derfor vil ETU Forsikring kræve, at forsikringstageren indsender tingbogsattest og godkendelse fra de nævnte. G. Forladte bygninger samt bygninger bestemt til nedrivning Bygningen erstattes kun ved brand. For skaderamte bygninger der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid, alder og nedsat anvendelighed. Eventuel restværdierstatning, lovliggørelsesudgifter, byggeadministration, prisstigninger, moms og andre afgifter samt udgifter til nedrivning af ubeskadigede bygningsdele erstattes ikke. For bygninger som forud for skaden var bestemt til nedrivning, opgøres erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedrivningsomkostninger. H. Ved brandskader i forbindelse med udførelse af varmt arbejde Er der sket en brandskade (ildsvåde), har forsikringstageren bevisførelsen for, at brandskaden ikke er opstået som følge af varmt arbejde, når der i øvrigt blev arbejdet med varmt arbejde på brandstedet eller i umiddelbar nærhed af det. Kan forsikringstageren ikke løfte en sådan bevisførelse, vil forsikringen dog alligevel dække, men i så fald vil der for den indtrådte brandskade gælde en selvrisiko på kr. ud over den selvrisiko, som i øvrigt måtte være gældende for forsikringen. Den særlige selvrisiko på kr. vil dog ikke gælde, hvis; forsikringstageren kan fremlægge en udfyldt og underskrevet aftaleblanket (denne kan rekvireres hos ETU Forsikring inden et arbejde påbegyndes). Blanketten skal være underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udførende håndværker inden varmt arbejde påbegyndes, eller forsikringstageren kan dokumentere, at de håndværkere, der udførte det varme arbejde, havde certifikat på at have gennemført kursus om Varmt Arbejde, gennemført af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Ved varmt arbejde forstås tagdækning, svejsning, skærebrænding, vinkelslibning, lodning, tørring, opvarmning, ukrudtbekæmpelse og andet varmt arbejde med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder og tilvirkningsprocesser med videre. 3. Husejeransvarsforsikring Denne forsikring er kun gældende, hvis forsikringen omfatter dækningen anden skade, jf. dækningsskemaet for bygningsforsikring. Husejeransvar, der har relation til bygninger, bygningsdele med videre, som er undtaget i dækningen under anden skade, er dog dækket Side 10 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

11 under husansvarsforsikringen, hvis der i øvrigt foreligger et erstatningsansvar. Forsikringen dækker forsikringstagerens erstatningsansvar for skade på personer eller ting, sket i forsikringstiden, når og hvis ansvaret pålægges forsikringstageren som ejer eller bruger af den eller de forsikrede bygning(er). Ansvar i andre relationer er således ikke dækket for eksempel i forbindelse med virksomhedens produktion eller drift. Sådanne ansvarsforbehold henhører under erhvervsansvarsforsikringen. Forsikringen dækker ikke for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj, bortset fra motorredskaber under 5 HK, når lovpligtig ansvarsforsikring for disse ikke er eller skulle være tegnet. Forsikringen dækker ikke ansvar for skade; i forbindelse med byggearbejder, hvad enten dette arbejde udføres af de sikrede eller af andre, skade på personer og 5 mio. kr. ved skade på dyr og ting. Den samlede erstatning kan dog ikke overstige 10 mio. kr. (beløbene indeksreguleres ikke). 4. Fornyelse og opsigelse Forsikringen kan fra hver af parterne opsiges med 1 måneds skriftlig varsel til en forsikringsperiodes udløb. Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb. Forsikringen kan indtil 1 måned efter en skades afslutning eller efter erstatningskravets afvisning opsiges af såvel forsikringstageren som selskabet med 14 dages varsel. 5. Lovgivning For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler. i forbindelse med jord-, vand- eller nedbrydningsarbejde, i forbindelse med forurening af eller igennem luft, jord eller vand. Dog dækkes et sådant ansvar, hvis skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld og ikke er en følge af, at sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, på sikredes egne ting eller ting som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, der er indirekte for eksempel i tilfælde af ikke overholdte tilsagn eller manglende opfyldelse af indgående kontakter med videre. Dog dækkes formuetab, der er en følge af en dækningsberettiget skade på person eller ting. Forsikringssummen under husejeransvarsforsikringen er 10 mio. kr. ved Side 11 af 11 Bet EJD, ETU Forsikring A/S SUF

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.1 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring

Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring Købstædernes Forsikring - TotalErhverv Forsikringsvilkår nr. 2000.3 Forsikringsvilkår for Virksomhedsforsikring TotalErhverv Fotocollage bestående af 6 billeder i stil med TotalPrivat Købstædernes Forsikring

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsvilkår for privatforsikring

Forsikringsvilkår for privatforsikring Købstædernes Forsikring - AltPrivat Forsikringsvilkår nr. 6000.2 Forsikringsvilkår for privatforsikring AltPrivat hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Telefon 3314 3748 E-mail: kab@kab.dk www.kab.dk

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1312 A AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005

LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 LANDBRUGFORSIKRING VERSION 4481005 Forsikringsbetingelser af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 8 Risikobetingelser for bygning Afsnit 21-41 Side 20 Risikobetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BYGNINGSBRANDFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Forsikringsformer

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986

Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Vilkår for Hus 5688-1 August 1986 Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING

010113.PAR_Parcelhusforsikring PARCELHUSFORSIKRING PARCELHUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (DÆKNINGSOMFANG FREMGÅR AF POLICEN) 1.0 SIKREDE 1.1 Sikret er forsikringstageren i egenskab af ejer (eller bruger) af den forsikrede ejendom.

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring

Betingelser for Property. Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Betingelser for Property Parcelhusforsikring Fritidshusforsikring Indboforsikring Hundeansvarsforsikring Administration: IDL Forsikring Assurance Agentur A/S Baldersbuen 17 DK-2640 Hedehusene, Denmark

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret?

P19-02 VILLAFORSIKRING. Fællesbetingelser. for 1- og 2- familie huse. 5. Bygning under opførelse, om- eller tilbygning. 1. Hvem er sikret? P19-02 VILLAFORSIKRING for 1- og 2- familie huse Fællesbetingelser 1. Hvem er sikret? 1.1 Forsikringstager er sikret, som ejer eller bruger af ejendommen. 1.2 Under ansvarsforsikringen er medhjælp, der

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101

Villaforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-101 Forsikringsbetingelser Villaforsikring Version 10-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010

Alka Husforsikring. Forsikrings betingelser Nr. AH-03. Gældende fra September 2010 Alka Husforsikring Forsikrings betingelser Nr. AH-03 Gældende fra September 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder:

Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S. Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo. Coverholder: Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Coverholder: Husejernes Forsikring Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk www.husejernesforsikring.dk

Læs mere

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms

Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms For- Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Villaforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Ny 6301-2011 Storstrøms

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere