Udvidelse for beboelsesejendom. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009"

Transkript

1 Udvidelse for beboelsesejendom Version

2 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring. Forsikrede bygninger og anlæg Forsikringen omfatter alle de bygninger og anlæg, der tilhører boligselskabet/-foreningen. Anlæg er f.eks. skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn, der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder Dansk Standard. Forsikringen omfatter endvidere udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr, f.eks. skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner og markiser, samt lygtestandere og bomme på boligselskabets/-foreningens område. Lånt/lejet varmeforbrugsudstyr og lignende meddækkes ligeledes som øvrige bygningsdele, under forudsætning af at boligselskabet/-foreningen bærer risikoen for dette. Dækning for udvendigt udstyr omfatter dog ikke udstyr vedrørende erhvervslejemål, der benyttes af 3. mand. Forsikringen er udvidet til at dække enhver form for fundament inkl. eventuelle funderingsarbejder uanset dybde. Bemærk dog vilkårenes begrænsninger for anden skade end brand. Varmecentraler - tørkogning Dækning for varmecentraler omfatter ligeledes kedelanlæg med tilhørende pumpe og styringsfaciliteter. Vilkårenes begrænsning om indfyringseffekt på max. 120 Kw gøres ikke gældende, uanset om der også kan leveres varme til fx detailbutikker, institutioner m.v., som er en del af bygningen/afdelingen. Aflæsningssystemer Forsikringen er udvidet til at omfatte M-Bus- og lignende systemer til at overvåge og aflæse forbruget af vand og varme i de enkelte lejligheder. PC-udstyr der benyttes til styring af ovennævnte anlæg er ikke omfattet af dækningen. Datanet Installationer til bredbånd, ADSL eller lignende netværk er at betragte som bygningsdele svarende til bl.a. telefon- og antenneinstallationer. Switche, bokse og lignende i separat indrettet teknikrum betragtes som løsøregenstande. Udstyr ejet af en lejer- eller antenne-forening/-laug er ikke omfattet. Antenneanlæg Såvel antenne inkl. installationer og paraboler på bygning, samt fritstående antennemaster inkl. installationer og paraboler er medforsikret under brand- samt storm- og vandskadeforsikringen, når anlægget er ejet af boligselskabet/-foreningen. I enkelte afdelinger distribueres også signaler til daginstitutioner og andre erhvervslejere. Kabelføring og udstyr hertil skal ikke betragtes som erhvervsmæssigt antenneanlæg, med deraf følgende undtagelser af dækningen. Anlæg som er ejet af ekstern leverandør, men som afdelingen har forsikringspligten for, er medforsikret som antenneanlæg i øvrigt. ATS-/CTS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier ATS-/CTS-anlæg og styringsanlæg samt elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer, sæbedoseringsanlæg og automater, medforsikres under bygningsforsikringen såfremt anlægget er fastmonteret i den enkelte afdeling. 2/5

3 PC-udstyr der benyttes til styring af ovennævnte anlæg er ikke omfattet af dækningen. Rede penge i automater dækkes ikke. Ved CTS-anlæg forstås bygningsovervågningsanlæg, f.eks. sensorer, termostater, hygrometre m.m. til overvågning/styring af bygningernes centrale fysiske tilstand. Ved ATS-anlæg forstås samme bygningsovervågningsanlæg til styring af mindre enheder, f.eks. en enkelt boligblok. Underforsikringsgaranti Underforsikring kan ikke gøres gældende p.g.a. fejl i eller fejlberegnet areal eller antal lejligheder i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Dette gælder tillige, hvis det skulle forekomme, at en hel afdeling/forsikringssteder/adresser ikke er nævnt. Til gengæld herfor kan Topdanmark foretage regulering tilbage fra forsikringens start, dog max. 2 år tilbage. Udsmykning m.v. Vægmalerier, relieffer, og lignende udsmykning på bygning er forsikret jf. vilkårene. Anden udsmykning af forsikringsstedet som f.eks. springvand, skulpturer, legepladser, udvendig belysning m.v., er dækket med kr pr. skade på 1.risikobasis. Beløbet indeksreguleres ikke. Dækningen omfatter såvel bygningsbrand som storm- og vandskadeforsikring m.v. Er der tegnet elskadeforsikring omfatter denne også udsmykningen. Glas Hvis bygningsforsikringen er tegnet med glasforsikring, gælder det at alt bygnings- og inventarglas tilhørende boligselskabet - herunder glaskeramiske kogeplader er dækket jf. vilkårene. Vandskade Ved tilfældig, i forhold til lejligheden, udefra kommende strømsvigt dækkes tillige vandskade på bygningen som følge af vand fra køle-/fryseskabe og frysekummer. Udstrømning Dækning for udstrømning fra røranlæg og installationer i øvrigt inkluderer også udstrømning af vand fra akvarier, vandsenge og beholdere på 20 liter eller mere. Skade på gulv under vandsenge som følge af kondens og anden fugt, der opstår under alm. brug dækkes ikke. Sanitet Hvis bygningsforsikringen er tegnet med dækning for sanitet, gælder det at dækningen er udvidet til at omfatte fittings, tilslutningsrør o.l. i det omfang en udskiftning er nødvendig i skadetilfælde. Såfremt en skade på sanitet medfører udskiftning af sanitet til en anden modeltype end det beskadigede, meddækkes også omkostninger til samtidig udskiftning af vandhane(r), blandingsbatteri eller toiletsæde. Dette forudsætter dog at den/det oprindelige vandhane/blandingsbatteri/toiletsæde ikke kan tilpasses den nye sanitet. Synlig forskel på ny sanitet og en/et brugbar(t) gammel(t) vandhane/blandingsbatteri/toiletsæde giver ikke ret til udskiftning. Lejers bygning Udestuer, garager, carport og redskabsskure m.m. (herunder tillige lejers bygningsindretninger i lejemålet, f.eks. skillevægge, lofter o. lign.) er meddækket for brand samt storm- og vandskadeforsikring m.v. uden særskilte anvisninger, når disse er opført i overensstemmelse med gældende bygningsreglement og boligselskabets/-foreningens skriftlige tilladelse. Det er en betingelse, at m2-antallet er medregnet i det forsikrede areal. Vælger boligselskabet/-foreningen generelt at tegne glasforsikring, er lejers bygning omfattet. Dækningen er subsidiær i forhold til en af lejeren tegnet forsikring. Ubenyttede bygninger Nogle bygninger, eller dele heraf, kan stå ubenyttede/tomme over en periode. Dækning herfor ydes som for bygninger og anlæg i øvrigt. Det er en betingelse, at der føres jævnligt tilsyn med ejendommen (mindst hver 14. dag) og at der udføres vedligeholdelse på normal vis som for øvrige bygninger/lokaler. 3/5

4 Merforbrug af vand Dokumenteret merforbrug af vand, inkl. afgifter, som følge af en dækningsberettiget skade er medforsikret med en 1.risikosum på kr pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke. Dækningen er dog betinget af, at forsikringstager ikke kan kræve udgifterne dækket/refunderet af det offentlige. Huslejetab Huslejetab dækkes som anført i vilkårene, dog med indtil kr pr. afdeling pr. skade, på 1.risikobasis. Beløbet indeksreguleres ikke. Dækningsperioden er forlænget til 18 mdr. Opmagasinering Rimelige udgifter til opmagasinering samt ind- og udflytning af beboers indbo i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade. Forsikringssum indtil kr pr. bolig, max. kr pr. skade. Dækningen er på 1. risikobasis og eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. Dækning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil 18 måneder efter skadens indtræden. Hvis indflytning afventer f.eks. den 1. eller den 15. i en måned, ydes dækning indtil indflytning finder sted, dog maks. i 14 dage efter at lejemålet er klar til indflytning. Genhusning Meromkostninger, ud over sædvanlig husleje, til genhusning af beboere ved fraflytning i forbindelse med en dækningsberettiget skade. Dækning ydes med max. kr pr. lejemål og max. kr pr. skade. Dækningen er på 1. risikobasis, og eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, er at betragte som selvrisiko til denne forsikring. Dækning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil 18 måneder efter skadens indtræden. Hvis indflytning afventer f.eks. den 1. eller den 15. i en måned, ydes dækning indtil indflytning finder sted, dog maks. i 14 dage efter at lejemålet er klar til indflytning. Nøgledækning Forsikringen dækker omkostninger til omstilling/udskiftning af låse samt nye nøgler, som følge af indbrudstyveri af hovednøgler/systemnøgler inkl. beboernøgler, der befinder sig i separat aflåst gemme i boligforeningens/-selskabets lokaler (f.eks. administrations-, afdelings- eller varmemesterlokaler), eller som følge af ran og røveri fra lokaler og under transport. Endvidere dækkes omkostninger til omstilling/udskiftning af låse samt nye nøgler som følge af tyveri af nøgler fra aflåsede, indmurede nøglebokse (udvendigt på bygning). Det er en betingelse at nøgleboksen på monteringstidspunktet var godkendt af Forsikring & Pension, og at der er synligt tegn på opbrud. Forsikringssummen udgør max. kr pr. skade uanset antallet af afdelinger og forsikringer, der rammes af samme skade. Beløbet indeksreguleres ikke. Containere Containere, komprimatorer m.v. tilhørende 3.mand, for hvilke boligselskabet ifølge kontrakt har forsikringspligt, er brandforsikringsdækket indtil kr pr. skade, på 1.risikobasis. Beløbet indeksreguleres ikke. Egne containere m.v. hører ikke under denne udvidelse, men er dækket på bygningsforsikringen jf. vilkårene. Bygningsbeskadigelse som følge af beboeres dødsfald Forsikringen er udvidet til at dække direkte skade på bygningsdele opstået som følge af beboers dødsfald og efterfølgende ophold i lejligheden. Forsikringen dækker også udgifter til særlig rengøring, herunder desinfektion. 4/5

5 Eventuel skade på bygningsdele, hvis årsag kan henføres til tiden før lejers død, er forsikringen uvedkommende. Såfremt politi, Falck, læge m.v. skaffer sig adgang til lejers bolig ved opbrydning af lukker, dækkes skader opstået herved. Dækningen er subsidiær i forhold til enhver anden erstatningsmulighed og den samlede erstatning kan ikke overstige kr. pr. skade. Beløbet indeksreguleres ikke. Dækningen er tegnet på 1.risikobasis. Anden pludselig skade Udover de sædvanligt dækkede skadeårsager, (brand, indbrud, tilfældig udstrømning, påkørsel m.v.) dækkes ligeledes anden pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade, som skyldes en pludselig og uforudset hændelse. Skade som følge af hændelser, der er positivt eller negativt nævnt i vilkårene eller policen dækkes ikke. Skade som følge af: - hærværk - almindeligt brug, herunder ridser og skrammer - sætning dækkes ikke. For dækningen gælder en selvrisiko på kr pr. skadebegivenhed. Er forsikringen generelt tegnet med en højere selvrisiko, er denne gældende. Dækningen er subsidiær i forhold til enhver anden tegnet forsikring, og er begrænset til en 1.risikosum på kr. pr. skade. Haveanlæg Haveanlæg dækkes mod skade der er en følge af en på en naboejendom sket skade, såfremt denne skade ville have været dækket af nærværende bygningsforsikring. Haveanlæg dækkes ligeledes hvis samme skade sker på egen ejendom og beskadiger eget haveanlæg. Erstatningen opgøres jf. vilkårene. Midlertidig afdækning Omkostninger til midlertidig afdækning efter en dækningsberettiget bygningsbeskadigelse er medforsikret. Dækningen er subsidiær i forhold til eventuelt tegnet familie- eller løsøreforsikring, og dækning herfra er således at betragte som selvrisiko til denne udvidelse. Mindre byggeprojekter Forsikringen omfatter uden forudgående anmeldelse mindre om- og tilbygningsarbejder, herunder renovering af eksisterende bygninger, renovering af vand-, varme- og øvrige rørinstallationer, tagarbejder inkl. varmt arbejde for indtil kr pr. projekt, jf. vilkårenes afsnit om Byggeforsikring. Beløbet indeksreguleres ikke. Dækning for projekter over kr. skal være skriftligt bekræftet af Topdanmark før byggearbejdet påbegyndes, og særskilt præmieberegning for det enkelte projekt fastsættes på baggrund af den samlede entreprisesum og om- og tilbygningens karakter. 5/5

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V

E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V E/F Hasletoppen Ryvej 36 Hasle 8210 Aarhus V KUNDENR: 95841918 POLICENR: 900 001 2669 ERHVERVSFORSIKRING 20.12.2012 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er baseret på de oplysninger,

Læs mere

25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru

25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte Police Bygningsforsikring 20. december 2011 Police nr.: Forsikringstager: 25-049813 E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Ny police til Grundejerforeningn Ferren

Ny police til Grundejerforeningn Ferren ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 96 30 12 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk G0201_NEL - TT201212040044477259 - G_44489694Job679-P1-4 01EAAL Grundejerforeningn

Læs mere

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr.

ALM. BRAND. Oplysninger. om det forsikrede. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde. Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. BRAND BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9661 6075 42 Policenr. 074 385 591 Dato 17.

Læs mere

Ny police til E/F Åhavnen II

Ny police til E/F Åhavnen II ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDATTDFTTDFTTTFAAFDFADDTDFDFFFDDTAFADAFDAATTTDAAATDTADFFFFF E/F Åhavnen Ii Åhavnen

Læs mere

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre

Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre Betingelser nr. 311207 Erhvervsbetingelser for Bygning og Løsøre KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby info@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 84 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3

Ny police til E/F Ved Vandløbet 1-3 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Ved Vandløbet

Læs mere

5. Dørsprængning. 1. Hvilke genstande er omfattet. 6. Hvordan beregnes erstatningen. 2. Hvilke skader er dækket. 3.

5. Dørsprængning. 1. Hvilke genstande er omfattet. 6. Hvordan beregnes erstatningen. 2. Hvilke skader er dækket. 3. Side 14 af 39 1. Hvilke genstande er omfattet Udover de i afsnit 20 pkt. 4 anførte genstande er forsikringen udvidet til tillige at omfatte: 1.1 De til ejendommen hørende cykelskure, havestuer, carporte,

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk

Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Tryg-Balti ca Klausdalsbrovej 601. 27~ Ballerup. C Telefon 44 20 20 20. Fax 44 20 66 00. E-mali tryg-baltlcø8tryg.dk Police Bygningsforsikring E/F Marstalsgade 28-32 VI advokat Steen Temstrøm Hovedgaden

Læs mere

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1

Fritidshusforsikring. Indholdsfortegnelse. Fritidshusforsikring 10-201 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning... 2 2. Prisen på forsikringen... 2 3. Selvrisiko - egenbetaling... 2 4. Brandskade... 2 5. Anden bygningsbeskadigelse... 3 6. Rørskadeforsikring med

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere