10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy"

Transkript

1 Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber) 7 7 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 8 8 To be 11 9 To have Kongruens Mådesudsagnsord Omskrivning med do Simpel tid eller udvidet tid Aktiv og passiv Sammentrækninger Bøjning af tillægsord (adjektiver) Biord (adverbier) Personlige stedord Ejestedord Påpegende stedord Spørgende stedord Henførende stedord Ubestemte stedord Tilbagevisende stedord Ord der forveksles eller staves forkert Forholdsord (præpositioner) Talord Klokkeslet Ugedage Måneder Datoangivelser Tegnsætning Brevskrivning Varier sproget Ord og udtryk Skole og uddannelsesudtryk Stort begyndelsesbogstav Ord og vendinger udtryk med præpositioner Kommer senere Engelsk: Grammatisk oversigt 1

2 Oversigt nr.1: Ordklasser På alle sprog deles ord ind i grupper af ord (ordklasser) som har fælles egenskaber - (Det kan være ordenes bøjning eller deres placering i sætningen.) Nogle ord kan tilhøre mere end en ordklasse, f. eks: drink = verb (udsagnsord) drink = substantiv (navneord) Forkortelse i ordbog: Dansk: Eksempel: Substantiver (Nouns) Artikler (Articles) Sb Navneord man, book, Charles Art. Kendeord a, an, the Verber (Verbs) Adjektiver (Adjectives) Vb. Udsagnsord walk, take, be Adj. Tillægsord small, happy Adverber (Adverbs) Adv. Biord happily, now Pronominer (Pronouns) Pron. Stedord he, her, who, Talord (Numerals) Num. Talord two, third Præpostioner (Prepostions) Præp. Forholdsord at, under Konjunktioner Conjunctions Konj. Bindeord and, that Engelsk: Grammatisk oversigt 2

3 Oversigt nr.2: Ordstilling På dansk findes to former for ordstilling: Ligefrem ordstilling Subjektet (grundled)står før verballedet (udsagnsled) Vi rejser til Paris i år X O Omvendt ordstilling Verballeddet kommer før subjektet. Sidste år rejste vi til Paris O X På engelsk bruges ligefrem ordstilling I drink milk in the morning X O Svarer til dansk: Jeg drikker mælk om morgenen X O Sometimes I drink milk in the morning X O Forskellig fra dansk: Nogle gange drikker jeg mælk om morgenen. O X I spørgende hovedsætninger bruges omvendt ordstilling Is she here today? O X (Som på dansk) Engelsk: Grammatisk oversigt 3

4 Oversigt nr.3: Kendeord (articles) 1. Ubestemt kendeord (the indefinite article) : a eller an a bruges foran ord som starter med en konsonantlyd. NB! Det er den udtalte lyd og ikke det skrevne bogstav som er afgørende. Eks. a school a clock a union NB! an bruges foran ord, der begynder med en vokallyd. Eks. an apple an example an hour NB! ( Se også Fejlstøvsugeren s. 51) 2. Bestemt kendeord (the definite article): the the udtales som i foran ord som begynder med vokallyd Eks. e school i example e clock i uncle e union i hour For det meste bruges det bestemte kendeord ens på dansk og engelsk. Der er visse undtagelser såsom: Engelsk ubestemt: He never feared death She spent Christmas in prison Let us protect nature Life is a gift He had a gun in one hand Breskfast, (dinner, lunch) is served Did you see him at school today? Man is stronger than woman Engelsk bestemt: I play the bass He turned to the right Dansk bestemt: (..døden) ( julen) ( naturen) ( livet) ( den ene hand) (. Morgenmaden, osv) ( i skolen) ( manden kvinden) Dansk ubestemt: ( spiller bas) ( til højre) (Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt 4

5 Oversigt nr. 4: Navneords flertal (Nouns) Ental Flertal Forklaring girl girls Regelmæssig flertal dannes ved at roof roofs tilføje -s til entalsformen. house houses match matches Hvis entalsformen ender på en hvislelyd, box boxes tilføjes -es. church churches boss bosses lady ladies Hvis entalsformen ender på en konsonant + y, baby babies bliver endelsen i flertal -ies. wife wives ( Se Fejlstøvsugeren s. 70) knife knives calf calves wolf wolves Nogle navneord som ender på en f - lyd, life lives danner flertal ved endelsen -ves. leaf leaves hero heroes Navneord, som ender på -o, danner flertal potato potatoes ved endelsen -es. photo photos Undtagelse: Forkortede navneord, der ender på disco discos -o, danner flertal ved endelsen -s. piano pianos demo demos deer deer Nogle navneord heder det samme i ental og sheep sheep flertal. foot feet Nogle navneord danner flertal ved at skifte goose geese vokal. man men woman women mouse mice tooth teeth child children Enkelte navneord danner flertal ved endelsen -en. (Se også Fejlstøvsugeren s Bemærk særlig vedr. tællelighed. Husk udtryk som: a three year old child a ten hour working day Engelsk: Grammatisk oversigt 5

6 Oversigt nr. 5: Navneords ejefald (the genitive) s - ejefald: My father s car is quite old. The dog s leg was hurt. He went for an hour s walk. Forklaring: Navneord, der betegner personer, højerestående dyr og tidsbestemmelser, danner ejefald (genitiv) ved at tilføje - s (apostrof -s) til grundformen. My parents car is quite old. My sisters babies are cute. We had a two hours meeting Navneord, der regelmæssigt ender på - s i flertal, danner ejefald (genitiv) ved at man tilføjer - ( kun apostrof) til flertalformens -s. The children s bikes are quite new. The men s wages were raised. She went to the baker s. of - ejefald: The roof of the house was old. He turned the pages of the book. The colour of the car is red. a friend of the poor an enemy of the rich a bottle of wine a good deal of snow a number of people a type of person a pound of butter the country of Norway the city of Birmingham the continent of Europe the river Tyne Lake Windemere Mount Everest the month of May the summer of 1996 the first of August NB! The year 1998 (året 1998) NB! many years of poverty They are friends of my father s It was no fault of the dentist s Når navneordet har en uregelmæssig flertals form, tilføjes - s (apostrof s ) i ejefald. Her tænkes på beskæftigelsen, ikke bageren personligt. Stedsbetegnende. Forklaring: of - ejefald bruges især ved navneord, der betegner ting og begreber - ikke personer. ved substantiverede adjektiver ved art, mængde og antal ved de fleste geografiske betegnelser men - lake, river, mount er undtagelser fra denne regel ved årstider, måned, og ved datoangivelser undtagelser ved år Dobbelt genitiv (Se også Fejlstøvsugeren s Engelsk: Grammatisk oversigt 6

7 Oversigt nr. 6: Regelmæssige udsagnsord (regular verbs) to walk = at gå/spadsere Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid 1. p. ental I walk I walked I have I had walked I shall walk walked 2. p. ental you walk you walked you have you had walked you will walk walked 3. p. ental he walks he walked he has he had walked he will walk walked she walks she walked she has she had walked she will walk walked it walks it walked it has it had walked it will walk walked 1. p. flertal we walk we walked we have we had walked we shall walk walked 2. p. flertal you walk you walked you have you had walked you will walk walked 3. p. flertal they walk they walked they have walked they had walked they will walk 1. s-formen bruges kun i nutid - 3. person. Der er enkelte uregelmæssigheder i staveformen: * Efter hvislelyd tilføje -es, hvis ordet ikke allerede ender på -e. Dette er også tilfælde med enkelte udsagnsord (verber) der ender på -o: Eks: chatch - chatches miss - misses go - goes do - does choose - chooses * Når udsagnsordet ender på konsonant + y ændres y til i, og der tilføjes -es. Eks: marry - marries fly - flies try - tries Hvis der står en vokal foran y, ændres det ikke. Eks. pay -pays 2. ed - formen bruges i datid/førnutid/førdatid Der er enkelte undtagelser i staveformen: * Når udsagnsordet ender på konsonant + y ændres y til i Eks: carry - carried, cry - cried Hvis der står en vokal foran, ændres det ikke: Eks: betray - betrayed * Nogle udsagnsord har konsonantfordobling: beg - begged travel - travelled prefer - preferred (Se også Fejlstøvsugeren s.13-23, 69) Engelsk: Grammatisk oversigt 7

8 Oversigt nr. 7: Uregelmæssige udsagnsord (irregular verbs) Navneform (nutid) Dansk Datid Kort tillægsform arise opstå arose arisen beat slå beat beaten become blive became become begin begynde began begun bind binde bound bound bite bide bit bitten bleed bløde bled bled blow blæse blew blown break brække broke broken bring bringe brought brought build bygge built built burn brænde burnt/burned burnt/burned buy købe bought bought can kan could (been able to) catch fange caught caught choose vælge chose chosen come komme came come cost koste cost cost creep krybe crept crept cut hugge, skære cut cut deal handle dealt dealt dig grave dug dug do gøre did done draw trække, tegne drew drawn dream drømme dreamt/dreamed dreamt/dreamed drink drikke drank drunk drive køre drove driven eat spise ate eaten fall falde fell fallen feed fodre fed fed feel føle sig felt felt fight kæmpe fought fought find finde found found fly flyve flew flown forget glemme forgot forgotten freeze fryse froze frozen get få, blive, komme got got give give gave given go gå, rejse went gone grow vokse, dyrke grew grown hang hænge hung hung hear høre heard heard hide skjule hid hidden/hid Engelsk: Grammatisk oversigt 8

9 hit ramme hit hit hold holde, rumme held held hurt gøre ondt, skade hurt hurt keep beholde kept kept know vide, kænde knew known lay lægge laid laid lead føre led led learn lære learnt/learned learnt/learned leave forlade, tage afsted left left lend låne lent lent let låne ud, lade let let lie ligge lay lain light tænde lit/lighted lit/lighted lose tabe, miste lost lost make gøre, fremstille made made may kan, må gerne might (been allowed to) mean mene, have i sinde meant meant meet møde met met must må, være nødt til must (had to) ought bør ought been obliged to pay betale paid paid put lægge,sætte put put read læse read read ride ride, køre rode ridden ring ringe rang rung rise rejse sig rose risen run løbe ran ran say sige said said see se saw seen seek søge sought sought sell sælge sold sold send sende sent sent set sætte, gå ned set set sew sy sewed sewed/sewn shake ryste shook shaken shall skal should been obliged to shine skinne shone shone shoot skyde shot shot show vise showed showed/shown sing synge sang sung sink synke sank sunk sit sidde sat sat sleep sove slept slept smell lugte smelt smelt speak snakke spoke spoken spell stave spelt/spelled spelt/spelled Engelsk: Grammatisk oversigt 9

10 spend give ud, tilbringe spent spent spoil ødelægge spoilt/spoiled spoilt/spoiled spring springe sprang sprung stand stå, stille stood stood steal stjele stole stolen strike slå struck struck swim svømme swam swum swing svinge swung swung take tage took taken teach lære fra sig, underv. taught taught tell fortælle told told think tænke thought thought throw kaste threw thrown wake vågne, vække woke/waked woke/waked wear bære, have på wore worn weep græde wept wept will vil would (wanted to) win vinde, opnå won won write skrive wrote written Eks.: to get = at få Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid 1. p. ental I get I got I have got I I shall get had got 2. p. ental you get you got you have got you you will get had got 3. p. ental he/she/it he/she/it he/she/it he/she/it he/she/it gets got has got will get had got 1. p. flertal we get we got we have got we we shall get had got 2. p. flertal you get you got you have got you you will get had got 3. p. flertal they get they got they have got they had got they will get Engelsk: Grammatisk oversigt 10

11 Oversigt nr. 8: Udsagnsordet to be to be = at være Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid er var har været havde været vil være 1. pers. ental I am I was I have been I had been I shall be 2. pers. ental you are you were you have been you had been you will be 3. pers. ental he is he was he has been he had been he will be she is she was she has been she had been she will be it is it was it has been it had been it will be 1. p. flertal we are we were we have been we had been we shall be 2. p. flertal you are you were you have been you had been you will be 3. p. flertal they are they were they have been they had been they will be Konjunktiv = ønskemåde If I were you Oversigt nr. 9: Udsagnsordet to have to have = at have Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid har havde har haft havde haft vil have 1. pers. ental I have I had I have had I had had I shall have 2. pers. ental you have you had you have had you had had you will have 3. pers. ental he has he had he has had he had had he will have she has she had she has had she had had she will have it has it had it has had it had had it will have 1. p. flertal we have we had we have had we had had we shall have 2. p. flertal you have you had you have had you had had you will have 3. p. flertal they have they had they have had they had had they will have (Se Fejlstøvsugeren s. 17 og 21) Oversigt nr. 10: Kongruens Kongruens er at grundled og udsagnsled skal passe sammen. Eks. I walk - he walks I am - you are (Se Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt 11

12 Oversigt nr. 11: Mådesudsagnsord Can/may/must/ought to/will/shall kaldes mådesudsagnsord. De er helt uregelmæssige. 1. De får ikke -s i 3.pers. ental, nutid. He may come. She can see it. 2. De omskrives aldrig med to do i nægtende og spørgende sætninger. Can I help you? Must I say it? He cannot remember it. 3. De er ufuldstændige; de findes kun i NUTID og DATID. Har du brug for andre tider/former, må du finde erstatningsudtryk. Nutid Datid I andre tider /former omskriver man 1. p. ental I can I could to be able to/ 3. p. ental he can he could we have been able to p. ental I may I might to be allowed to/ 3. p. ental he may he might he has been allowed to p. ental I must I must to have to/ 3. p. ental he must he must they had had to p. ental I shall I should to have to/ 3. p. ental he shall he should he has had to 1. p. ental I will I would to want to/to be willing to 3. p. ental he will he would he has wanted to p. ental I ought to I ought to to be obliged to/ 3. p. ental he ought to he ought to he has been obliged to.. Se Fejlstøvsugeren s Engelsk: Grammatisk oversigt 12

13 Oversigt nr. 12: Omskrivning med do Hovedregel: To do anvendes sammen med navneform, når der laves spørgende eller nægtende sætninge, hvis ikke et af følgende ord (hjælpeudsagnsord eller mådesudsagnsord) findes i sætningen: NUTID: am, are, is, have, has, can, shall, will, may, must DATID: was, were, had, could, should, would, might, must Nutid - spørgende sætning : Kender du ham? Do you know him? Kender han dig? Does he know you? Datid - spørgende sætning: Kendte du hende? Did you know her? Kendte han dig? Did he know you? Nutid - nægtende sætning: Jeg kender ham ikke. I do not know him. Han kender dig ikke. He does not know you. Datid - nægtende sætning: Jeg kendte hende ikke. I did not know her. Han kendte hende ikke. He did not know her. ( Se også i Støvsugeren s ) Oversigt nr. 13: Simpel tid eller udvidet tid? Simpel tid ( almindelig nutid/datid) bruges om: 1. En kendsgerning, det afsluttede. Der tænkes ikke på tidsforløb eller proces. Eks. She bought a bike. His father died. 2. En opremsing af en række handlinger. Eks. He woke up and got out of bed; then he dressed in a hurry and fell down the stairs. 3. Det regelmæssige, det som gentager sig. Eks. She often plays football. She sun goes down in the west. 4. Det som ikke er sket endnu. Eks. They will go away tomorrow. Engelsk: Grammatisk oversigt 13

14 Udvidet tid (-ing form) bruges om: 1. Det man er/var i færd med eller er/var på vej til til at gøre. Det der sker lige nu/ det der var i gang med at ske. Eks: I am standing outside your door. (Right now) I saw it was snowing. 2. Parallelle forløb. Eks. He was doing the dishes while she was sleeping on the sofa. 3. Afbrudte forløb. Eks. He was drinking his milk when I came in. ( Noget der er i gang med at ske ( he was drinking ) forstyrres eller standses af noget, der pludselig sker ( when I came in ). Eksempel udvidet tid (-ing form): Nutid: Datid: Førnutid: Førdatid: I am working I was working I have been working I had been working he is working he was working he has been working he had been working I am reading I was reading I have been reading I had been reading he is reading he was reading he has been reading he had been reading ( Se også Fejlstøvsugeren s ) NB!! Ing - form efter visse udsagnsord: De fleste udsagnsord opfører sig ens på dansk og engelsk, hvis de efterfølges af et andet udsagnsord. dansk: engelsk: forklaring: Han huskede He remembered Udsagnsordet efterfølges at komme to come af et andet i navneform Dansk og engelsk er ens. Men en række almindelig udsagnsord skal altid følges af ING - FORM på engelsk. dansk: engelsk: forklaring: Hun undgik at kikke. She avoided looking På engelsk: disse udsagnsord efterfølges af ing - form Dansk og engelsk er forskellige. Pas på. Her er nogle af de vigtigste: avoid cannot help consider cannot help deny enjoy escape fancy finish Engelsk: Grammatisk oversigt give up can t help mind can t stand stop used to look forward to 14

15 to avoid to consider to deny He avoided telling her the truth I consider selling my house. He denied having met him before. Nogle udsagnsord kan følges af både ing - form og navnemåde: begin continue like prefer start Suddenly the girl began to cry/ began crying cease love hate Andre udsagnsord kan have både ing-form og navnemåde efter sig, men med forskellig betydning: He stopped to eat. He stopped eating. I remembered to listen to the news I remembered listening to the news We tried to be polite. We tried being polite. = Han stoppede for at spise. = Han holdt op med at spise. = Jeg huskede at høre nyhederne. = Jeg huskede at jeg havde hørt... = Vi prøvede på at være høflige. = Vi prøvede med at være høflige. Bemærk følgende ord og udtryk som følges af ing - form: busy (He is busy reading a book.) like (I feel like singing right now.) worth (This book is worth reading.) it s no use (It s no use asking for my help.) it s no good (It s no good staying there.) Sanseudsagnsordene kan følges af både ingform og navnemåde uden to: feel She felt the shadow get/getting closer. hear I can hear somebody come/coming into the house. see We saw him fall/falling down from the wall. watch You can watch them walk/walking across the bridge. ( Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt 15

16 Oversigt nr. 14: Aktiv og passiv (lideform) Forskel på aktiv og passiv: Man taler om aktiv (the active), når grundleddet udfører handlingen. Eks. Drengen læser bogen. x o Man taler om passiv (lideform) (the passive), når grundleddet ikke udfører handlingen. Nogen anden gør arbejdet. Grundleddet lider - handlingen går udover grundleddet. Eks. Bogen bliver læst af drengen. x o o Bjørnen blev dræbt. x o o Navneform: Nutid: Datid: Førnutid: Førdatid: Fremtid: Bemærk: To be written (at skrives/bliver skrevet) The essay is written ( stilen skrives/bliver skrevet) The essay was written (stilen blev skrevet) The essay has been written ( stilen er blevet skrevet) The essay had been written ( stilen var blevet skrevet) The essay will be written ( stilen vil blive skrevet) The essay is being written ( stilen er ved at blive skrevet) NB! Af hedder by foran person/middel, som rent faktisk udfører handlingen. Eks. He was saved by his friend. Af hedder of eller from foran materialet, noget er (blevet) lavet af. Eks. The ring was made of gold. (Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt. 16

17 Oversigt nr. 15: Sammentrækninger. Hvis du synes det er umuligt at bruge apostrof rigtigt, så brug kun apostrof ved ejefald (genitiv): Peter s new bike is green. His sister s is blue. Hvis du vil lave sammentrækninger af ord, så gør det kun hvis du kan gøre det rigtig. Hvis ikke - lad være, skriv ordene hver for sig. am I not = aren t are not = aren t is not = isn t was not = wasn t were not = weren t has not = hasn t have not = haven t had not = hadn t do not = don t does not = doesn t did not = didn t cannot = can t could not = couldn t shall not = shan t should not = shouldn t will not = won t would not = wouldn t must not = mustn t ought not = oughtn t I am = I m you are = you re he is = he s NB! his = hans she is = she s it is = it s NB! its = dens/dets we are = we re they are = they re I have = I ve you have = you ve he has = he s she has = she s it has = it s we have they have I had you had he had she had it had we had they had I shall you will he will she will it will we shall they will I should you would he would she would it would we would they would there is here is what is where is who is how is who will what will where will who would = we ve = they ve = I d = you d = he d = she d = it d = we d = they d = I ll = you ll = he ll = she ll = it ll = we ll = they ll = I d = you d = he d = she d = it d = we d = they d = there s = here s = what s = where s = who s = how s = who ll = what ll =where ll = who d I moderne talesprog hører man ofte to sammen-trækninger, som er sproglig ukorrekte, og som du kun skal bruge i direkte tale: ain t gonna = am/are/is not = going to. Engelsk: Grammatisk oversigt. 17

18 Oversigt nr. 16. Bøjning af tillægsord (comparison of adjectives) Tillægsord ( adjektiver) fortæller os noget om de navneord de knytter sig til. Regelmæssig bøjning: 1. Tillægsord på én stavelse gradbøjes ved hjælp af endelserne -er i 2. grad og - est i 3. grad. 1. grad 2. grad 3. grad strong stronger strongest 2. Tillægsord på flere stavelser gradbøjes med more og most. 1. grad 2. grad 3. grad expensive more expensive most expensive wonderful more wonderful most wonderful Bemærk: Tillægsord på to stavelser der ender på: - er - le - ow - y kan gradbøjes med enten -er og -est eller more og most. 1. grad 2. grad 3. grad clever cleverer/ more clever cleverest/ most clever funny funnier/ more funny funniest/most funny NB! y = ie Nogle tillægsord gradbøyes uregelmæssigt: 1. grad 2. grad 3. grad bad / ill worse worst good/ well better best much/ many more most little less least old older ( normalt) elder ( ved familie, men altid older than) oldest eldest far farther (konkret om afstand) further (konkret + overført betydning) farthest furthest near nearer nearest (afstand) next (rækkefølge) late later latest (seneste, sidste nye) last (sidst) (Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt. 18

19 Oversigt nr. 17: Biord (adverbs) Der findes to former for biord. 1. Biord som dannes af tillægsord +ly. Staveregler: - y ændres til i easy - easily - e efter u bortfalder true - truly - le bortfalder og erstattes af ly possible - possibly 2. Biord, som ikke kan bøjes, kaldes ægte biord eller småbiord. Eks.: almost also even ever just Biordenes opgave er: never often only quite rather seldom sometimes still well 1. At fortælle noget om det udsagnsord, det knytter sig til. Måden det gøres på. (mådesbiord) Eks. He walks quickly. She slept quietly. 2. At fortælle noget om det tillægsord, det knytter sig til. Eks. He is an awfully bad driver. She is quite happy. 3. At fortælle noget om et andet biord, det knytter sig til. Eks. He slept rather heavily. She spoke very quickly. 4. At fortælle noget om hele sætningen. Eks. We usually start going to school when we are six. De mest almindelige er: actually - faktisk generally - almindeligvis obviously - tydeligvis certainly - sandelig honestly - ærlig talt rarely - sjældent definitely - afgjort hardly - næppe really - virkelig eventually - til sidst luckily - heldigvis simply - simpelthen fortunately - heldigvis naturally - naturligvis usually - sædvanligvis Se også Fejlstøvsugeren s ) Ægte biords (småbiords) placering. 1. Foran udsagnsordet. Eks. She never drinks milk. ( Hun drikker aldrig mælk) x o x o 2. Efter hjælpeudsagnsordet. Eks. He says he has always played football. (Han siger, han alltid har spillet fodbold.) x o o x o o (forts.) Engelsk: Grammatisk oversigt. 19

20 3. Aldrig foran am/is/are/was/were. Eks. She said she was seldom ill. Hun sagde, hun sjældent var syg. x o x o Mådesbiordenes placering. ( De som fortæller os noget om udsagnsordet) 1. Efter (hoved) udsagnsordet. Eks. The man walked quietly through the room. x o 2. Efter udsagnsord + genstandsled: Eks. He drank his coffee quickly. x o (Se også Fejlstøvsugeren s. 11 og 12) Oversigt nr. 18: Personlige stedord (personal pronouns) Personlige stedord står i stedet for navneord. ( John = he) De forandrer form afhængig om de står som grundled, genstands- eller hensynsled. Som grundled Som genstands/hensynsled 1. pers. ental I - jeg - husk stort bogstav!! me - mig 2. pers. ental you - du/de you - dig 3. pers. ental he - han him - ham 3. pers. ental she - hun her - hende 3. pers. ental it - den/det it - den/det 1. pers. flertal we - vi us - os 2. pers. flertal you - I (De) you - jer/dem 3. pers. flertal they - de them - dem Eks. I gave him a book. ( I = grundled, him =hensynsled) Oversigt nr. 19: Ejestedord (possessive pronouns) Ejestedord bruges i forbindelse med navneord til at udtrykke ejendomsforhold. Ejestedordet forandrer form afhængig om det har et navneord bag sig - (bunden form - bunden til navneordet ) eller om det står alene ( ubunden form) Eks. Bunden form: my car Ubunden form: the car is mine Bunden form : Ubunden form: 1. pers. ental my (my house) mine (the house is mine) 2. pers. ental your yours 3. pers. ental his his 3. pers. ental her hers 3. pers. ental its its (NB! it s = det er!!!) 1. pers. flertal our ours 2. pers. flertal your yours 3. pers. flertal their theirs Engelsk: Grammatisk oversigt. 20

21 Oversigt nr.20: Påpegende stedord (demonstrative pronouns) Ental: Flertal: this these (denne/dette/disse) Bruges om det som er nært i tid og sted. This morning, these apples that those ( den/det/de der) Bruges on der, der er fjernt i tid og sted. That day, those books ( Se også Fejlstøvsugeren s. 59) Oversigt nr.21: Spørgende stedord (interrogative pronouns). De spørgende stedord er who, how, what, where, when, why, which og whose. who hvem Who was J.F. Kennedy? whom hvem Whom did he marry? (whom = genstandled) how hvordan How did he help the poor? what hvad What time is it? where hvor Where do you come from? when hvornår When will you be here? why hvorfor Why did this happen to me? which hvilken Which is the biggest, Oslo or London? whose hvis Whose paper is this? (ejefald - genitiv) Oversigt nr. 22: Henførende stedord (relative pronouns). De mest almindelige henførende stedord er who, that, which og whose. who som, den A person who drinks must not drive. Bruges om personer which som, der Ann found the ball which Jim lost. Bruges om dyr og ting that som, der Ann found the ball that Jim lost. Bruges både om personer og ikke-personer whose hvis He s the man whose dog ran away. Bruges som ejefald (Se også Fejlstøvsugeren s ) Oversigt nr. 23: Ubestemte stedord (indefinite pronouns). some somebody someone something any anybody anyone anything none nobody no one nothing every everybody everyone everything Sammensætninger med -body, -one og -thing er ALTID ental. Eks. Everything was done... Engelsk: Grammatisk oversigt. 21

22 Oversigt nr. 24: Tilbagevisende stedord (reflexive pronouns). 1. p. ental myself I look at myself. 2. p. ental yourself You look at yourself. 3. p. ental himself He looks at himself. 3. p. ental herself She looks at herself. 3. p. ental itself It looks at itself. 1. p flertal ourselves We look at ourselves. 2. p. flertal yourselves You look at yourselves. 3. p. flertal themselves They look at themselves. Oversigt nr. 25: Ord der hyppigt forveksles eller staves forkert. 1. a She had a new car. an She had an old bike. and John and Bill were friends. 2. a It was a dark night. one One night we heard a sound. 3. bag He put the things into a bag. back He had pain in his back. 4. bear I can t bear it anymore. beer I saw a bear at the zoo. Don t drink beer before driving. 5. between Stand between John and me. (mellem to) among They ran among the trees. (mellem flere) 6. by He was caught by the police. (af) buy He went to buy some milk. (købe) 7. changes They make many changes. (forandringer) chances He never had many chances. (chancer) 8. close She was close to me. (tæt ved) clothes I want some new clothes. (tøj) 9. choose They always choose the easy way. (vælger) chose Yesterday I chose to stay home. (valgte) 10. cloud Look at that cloud. It will bring rain. (sky) sky There s not a cloud in the sky. (himlen) 11. could How could you do it? ( kunne) cut She cut the apple in two. (skar) 12. country Denmark is a small country. (land = nation) county The county of Yorkshire. ( område, ca.= amt) land He has a lot of land. (jord) 13. dead The dog was dead when they found him. (død) died He died two years ago. (døde) death His death was a shock to them. (død) Engelsk: Grammatisk oversigt. 22

23 14. earth She covered the roots with earth. (stoffet jord) ground The apples fell to the ground. (jorden = overfladen) 15. expect I expect you to be here by ten o clock tonight. (forventer) except The students were all there except John. (undtagen) 16. feel Can you feel my pulse? (føle) fell She fell downfrom the tree. (faldt) felt The doctor felt her pulse. (følte) 17. feed She used to feed the birds. feet Don t step on my feet. 18. flower This is my favourite flower. (blomster) flour You need flour when you make bread. (mel) 19. food The food tasted delicious. (mad) foot My left foot hurts. (fod) 20. god Neptune is the god of the sea. (gud good This fruit isn t good. (god) 21. hard You ve got to work hard. (hårdt) heart He had a heart attack. (hjerte) hurt Did you hurt your leg? (såre, beskadige) heard I heard what you said. ( hørte) 22. had I had fish for lunch. (havde) hat I bought a new hat. (hat) 23. here Come here. ( her) hear I can t hear you. (høre) hire I will hire somebody to do that work. (leje) 24. his It s his book. (hans) he s He s my best friend. ( han er) 25. hole There s a hole in my pocket. (hul) whole Tell me the whole story. (hele) its it s That is its food. (dens= ejestedord It s (it is) too hot in here. (det er) 26. lose They were afraid to lose. (tabe) loose There s a scew loose somewhere. (løs) 27. lie I sometimes lie on the floor. (ligger) lay I m a bricklayer. I lay bricks. (lægger) 28. me Will you help me? (meg) my This is my book. (min) 29. meat She never eats meat. (kød) meet I told him to meet me here. (møde) met I met him yesterday. (mødte) 30. most Most people like tea. (de fleste) must You must come and see me. (må, skal) much How much longer will I have to wait? (meget) Engelsk: Grammatisk oversigt. 23

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord Navneord Flertalsdannelse Navneord, som kun bruges i ental Navneord, som hovedsageligt forekommer i flertal Navneords ejefald Udsagnsord Hjælpeudsagnsord

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal.

KONGRUENS. Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet. De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. KONGRUENS Når grundleddet er 3. person ental, skal der s på udsagnleddet De personlige stedord er inddelt i 3 personer og 2 tal. ENTAL 1. person: I ich Jeg 2. person you du du 3. person he, she, it er,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree.

5. The parents think/thinks the son are/is a good boy, but the police don t/doesn t agree. KONGRUENS Opgave 1 Streg de forkerte ord ud i nedenstående sætninger: 1. She love/loves horses. I hate/hates to ride them myself. Horses bite/bites. 2. The son are/is not here yet, but the daughters are/is.

Læs mere

Engelsk på KU Sprogvejledning

Engelsk på KU Sprogvejledning KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET NØRREGADE 10 POSTBOKS 2177 1017 KØBENHAVN K Engelsk på KU Sprogvejledning 1. udgave April 2007 Forord Jorden er flad. Sådan beskriver vi efterhånden den globaliserede

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A THE UNIVERSITY OF EDINBURGH FACULTY OF ARTS SCANDINAVIAN STUDIES (DANISH NORWEGIAN SWEDISH) HONOURS PAPER A Translation from Danish into English and Translation from English into Danish Wednesday 28th

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer

Uger Indhold/emne Mål Metode Materialer Lærer: Ivan Gaseb Forord til faget i klassen I Engelsk i 2. Klasse lægges hovedvægten på det mundtlige arbejde. Jeg vil gennem leg og bevægelse opbygge elevernes sproglige selvtillid. Målet er at emneområderne

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse.

Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand Skoles læseplan for engelsk i 1. 2. klasse. Brøndby Strand skoles tidlig engelsk sprog start (TESS), starter i 1. klasse. Der undervises 3. lektioner om ugen på engelsk. Undervisningen foregår

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter Focus on Grammar AVU Engelsk niveau F-E-D Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 4 Oversigt over ordklasserne... s. 5 to be... s. 6-7 to have... s. 8-9 regelmæssige udsagnsord...

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne.

10. Passiv. Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. ØVELSE 1 Find og understreg de steder, hvor der udtrykkes passiv i følgende sætninger. Oversæt herefter sætningerne. 1. Pigen blev set af viceværten *, da hun forlod bygningen. 2. Planen ændredes under

Læs mere

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15

Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goaliehåndbog 2014-15 Goalie handbook 2014-15 Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 DK-8600 Silkeborg CVR. nr. 31825334 Side 1 af 16 Forord Dette hæftes tekst er forfattet af Brian Greer

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Regler for engelsk grammatik

Regler for engelsk grammatik Regler for engelsk grammatik Du kan finde en tilsvarende liste med disse regler på engelsk i Learner s Guide for 8. og 9. klasse samt på A Piece of Cakes webside. VERBER - UDSAGNSORD VERBS 1 nutid + 3.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless

Do you approve/disapprove of Julian s behaviour? Discuss! thoughtless 1 1. Steve Bishop Born to be Wild Information gap. Student A: Don t tell your partner the words on your list. You have to explain what the words mean in such a way that your partner will guess the words.

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

August til Oktober. Grammatik. Food

August til Oktober. Grammatik. Food Årsplan for 6 kl. i engelsk 2015/2016./ Clare Walker-Pedersen Model for årsplan: Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af engelsk i 6. klasse er de mål og trinmål, som er beskrevet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Det fortsætter ind med store fisk Peter Kromand Larsen med 16,1 kg og 117 cm i længden. Fanget mandag i denne uge. Flere kilder siger i øvrigt,

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution BCH Uddannelse hhx Fag og niveau Engelsk A Lærer(e) Kiriakoulla Maria Christophorou

Læs mere

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk.

Denmark. Frilæsning åbner døre. Teaching English. Engelsk fagudvalg. Landskursus 2010. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Denmark Teaching English Frilæsning åbner døre. Ideer til at planlægge/afholde læsekurser i engelsk. Disse tanker er skrevet ud fra erfaringer med læsekurser i engelsk i 5.-8. klasse. I flere år havde

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det

Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det Bilag nr. 3 Transskribering af interview 2. Tai Int: Ehmm, vi skal starte med at sige at, at alt der bliver optaget på den her, recorded (pause), det er fuldstændigt anonymt, anonymous... Det betyder at

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Kære Sanna, 1. november 2008

Kære Sanna, 1. november 2008 Kære Sanna, 1. november 2008 Det du nu skal læse, vil blive dit livs overraskelse. Du vil her høre en historie, som du nok skal gentage nogle gange for dig selv, før du bliver overbevist om, at historien

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56

Company Name. Inside this issue: Join us and comment and say something. Editor s Letter. March 2013, Issue No. 56 Company Name The Official Newsletter of Projects Abroad Ethiopia March 2013, Issue No. 56 Join us and comment and say something on. Inside this issue: Editor s Letter Welcome to the March 2013 Projects

Læs mere

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold

Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning. Marcus Henglein og Lise Grønvold Workshop #1:! Den gode motiverede ansøgning Marcus Henglein og Lise Grønvold HVEM ER VI? Marcus Henglein Student fra Niels Brock HHX (2011) BA Philosophy, Politics, and Economics 3. år på St. Edmund Hall

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Straight Forward. Inside Information. Extra ALINEA

Straight Forward. Inside Information. Extra ALINEA Straight Forward Extra Inside Information ALINEA Pardon My Language Find words in the text that match the following definitions. A piece of glass which is not transparent and where you can see your own

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere