10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy"

Transkript

1 Grammatisk oversigt 10. klasse engelsk Ingebjørg Sandøy NR: OVERSIGT: SIDE: 1 Ordklasser 2 2 Ordstilling 3 3 Kendeord 4 4 Navneords flertal 5 5 Navneords ejefald (genitiv) 6 6 Regelmæssige udsagnsord (verber) 7 7 Uregelmæssige udsagnsord (verber) 8 8 To be 11 9 To have Kongruens Mådesudsagnsord Omskrivning med do Simpel tid eller udvidet tid Aktiv og passiv Sammentrækninger Bøjning af tillægsord (adjektiver) Biord (adverbier) Personlige stedord Ejestedord Påpegende stedord Spørgende stedord Henførende stedord Ubestemte stedord Tilbagevisende stedord Ord der forveksles eller staves forkert Forholdsord (præpositioner) Talord Klokkeslet Ugedage Måneder Datoangivelser Tegnsætning Brevskrivning Varier sproget Ord og udtryk Skole og uddannelsesudtryk Stort begyndelsesbogstav Ord og vendinger udtryk med præpositioner Kommer senere Engelsk: Grammatisk oversigt 1

2 Oversigt nr.1: Ordklasser På alle sprog deles ord ind i grupper af ord (ordklasser) som har fælles egenskaber - (Det kan være ordenes bøjning eller deres placering i sætningen.) Nogle ord kan tilhøre mere end en ordklasse, f. eks: drink = verb (udsagnsord) drink = substantiv (navneord) Forkortelse i ordbog: Dansk: Eksempel: Substantiver (Nouns) Artikler (Articles) Sb Navneord man, book, Charles Art. Kendeord a, an, the Verber (Verbs) Adjektiver (Adjectives) Vb. Udsagnsord walk, take, be Adj. Tillægsord small, happy Adverber (Adverbs) Adv. Biord happily, now Pronominer (Pronouns) Pron. Stedord he, her, who, Talord (Numerals) Num. Talord two, third Præpostioner (Prepostions) Præp. Forholdsord at, under Konjunktioner Conjunctions Konj. Bindeord and, that Engelsk: Grammatisk oversigt 2

3 Oversigt nr.2: Ordstilling På dansk findes to former for ordstilling: Ligefrem ordstilling Subjektet (grundled)står før verballedet (udsagnsled) Vi rejser til Paris i år X O Omvendt ordstilling Verballeddet kommer før subjektet. Sidste år rejste vi til Paris O X På engelsk bruges ligefrem ordstilling I drink milk in the morning X O Svarer til dansk: Jeg drikker mælk om morgenen X O Sometimes I drink milk in the morning X O Forskellig fra dansk: Nogle gange drikker jeg mælk om morgenen. O X I spørgende hovedsætninger bruges omvendt ordstilling Is she here today? O X (Som på dansk) Engelsk: Grammatisk oversigt 3

4 Oversigt nr.3: Kendeord (articles) 1. Ubestemt kendeord (the indefinite article) : a eller an a bruges foran ord som starter med en konsonantlyd. NB! Det er den udtalte lyd og ikke det skrevne bogstav som er afgørende. Eks. a school a clock a union NB! an bruges foran ord, der begynder med en vokallyd. Eks. an apple an example an hour NB! ( Se også Fejlstøvsugeren s. 51) 2. Bestemt kendeord (the definite article): the the udtales som i foran ord som begynder med vokallyd Eks. e school i example e clock i uncle e union i hour For det meste bruges det bestemte kendeord ens på dansk og engelsk. Der er visse undtagelser såsom: Engelsk ubestemt: He never feared death She spent Christmas in prison Let us protect nature Life is a gift He had a gun in one hand Breskfast, (dinner, lunch) is served Did you see him at school today? Man is stronger than woman Engelsk bestemt: I play the bass He turned to the right Dansk bestemt: (..døden) ( julen) ( naturen) ( livet) ( den ene hand) (. Morgenmaden, osv) ( i skolen) ( manden kvinden) Dansk ubestemt: ( spiller bas) ( til højre) (Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt 4

5 Oversigt nr. 4: Navneords flertal (Nouns) Ental Flertal Forklaring girl girls Regelmæssig flertal dannes ved at roof roofs tilføje -s til entalsformen. house houses match matches Hvis entalsformen ender på en hvislelyd, box boxes tilføjes -es. church churches boss bosses lady ladies Hvis entalsformen ender på en konsonant + y, baby babies bliver endelsen i flertal -ies. wife wives ( Se Fejlstøvsugeren s. 70) knife knives calf calves wolf wolves Nogle navneord som ender på en f - lyd, life lives danner flertal ved endelsen -ves. leaf leaves hero heroes Navneord, som ender på -o, danner flertal potato potatoes ved endelsen -es. photo photos Undtagelse: Forkortede navneord, der ender på disco discos -o, danner flertal ved endelsen -s. piano pianos demo demos deer deer Nogle navneord heder det samme i ental og sheep sheep flertal. foot feet Nogle navneord danner flertal ved at skifte goose geese vokal. man men woman women mouse mice tooth teeth child children Enkelte navneord danner flertal ved endelsen -en. (Se også Fejlstøvsugeren s Bemærk særlig vedr. tællelighed. Husk udtryk som: a three year old child a ten hour working day Engelsk: Grammatisk oversigt 5

6 Oversigt nr. 5: Navneords ejefald (the genitive) s - ejefald: My father s car is quite old. The dog s leg was hurt. He went for an hour s walk. Forklaring: Navneord, der betegner personer, højerestående dyr og tidsbestemmelser, danner ejefald (genitiv) ved at tilføje - s (apostrof -s) til grundformen. My parents car is quite old. My sisters babies are cute. We had a two hours meeting Navneord, der regelmæssigt ender på - s i flertal, danner ejefald (genitiv) ved at man tilføjer - ( kun apostrof) til flertalformens -s. The children s bikes are quite new. The men s wages were raised. She went to the baker s. of - ejefald: The roof of the house was old. He turned the pages of the book. The colour of the car is red. a friend of the poor an enemy of the rich a bottle of wine a good deal of snow a number of people a type of person a pound of butter the country of Norway the city of Birmingham the continent of Europe the river Tyne Lake Windemere Mount Everest the month of May the summer of 1996 the first of August NB! The year 1998 (året 1998) NB! many years of poverty They are friends of my father s It was no fault of the dentist s Når navneordet har en uregelmæssig flertals form, tilføjes - s (apostrof s ) i ejefald. Her tænkes på beskæftigelsen, ikke bageren personligt. Stedsbetegnende. Forklaring: of - ejefald bruges især ved navneord, der betegner ting og begreber - ikke personer. ved substantiverede adjektiver ved art, mængde og antal ved de fleste geografiske betegnelser men - lake, river, mount er undtagelser fra denne regel ved årstider, måned, og ved datoangivelser undtagelser ved år Dobbelt genitiv (Se også Fejlstøvsugeren s Engelsk: Grammatisk oversigt 6

7 Oversigt nr. 6: Regelmæssige udsagnsord (regular verbs) to walk = at gå/spadsere Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid 1. p. ental I walk I walked I have I had walked I shall walk walked 2. p. ental you walk you walked you have you had walked you will walk walked 3. p. ental he walks he walked he has he had walked he will walk walked she walks she walked she has she had walked she will walk walked it walks it walked it has it had walked it will walk walked 1. p. flertal we walk we walked we have we had walked we shall walk walked 2. p. flertal you walk you walked you have you had walked you will walk walked 3. p. flertal they walk they walked they have walked they had walked they will walk 1. s-formen bruges kun i nutid - 3. person. Der er enkelte uregelmæssigheder i staveformen: * Efter hvislelyd tilføje -es, hvis ordet ikke allerede ender på -e. Dette er også tilfælde med enkelte udsagnsord (verber) der ender på -o: Eks: chatch - chatches miss - misses go - goes do - does choose - chooses * Når udsagnsordet ender på konsonant + y ændres y til i, og der tilføjes -es. Eks: marry - marries fly - flies try - tries Hvis der står en vokal foran y, ændres det ikke. Eks. pay -pays 2. ed - formen bruges i datid/førnutid/førdatid Der er enkelte undtagelser i staveformen: * Når udsagnsordet ender på konsonant + y ændres y til i Eks: carry - carried, cry - cried Hvis der står en vokal foran, ændres det ikke: Eks: betray - betrayed * Nogle udsagnsord har konsonantfordobling: beg - begged travel - travelled prefer - preferred (Se også Fejlstøvsugeren s.13-23, 69) Engelsk: Grammatisk oversigt 7

8 Oversigt nr. 7: Uregelmæssige udsagnsord (irregular verbs) Navneform (nutid) Dansk Datid Kort tillægsform arise opstå arose arisen beat slå beat beaten become blive became become begin begynde began begun bind binde bound bound bite bide bit bitten bleed bløde bled bled blow blæse blew blown break brække broke broken bring bringe brought brought build bygge built built burn brænde burnt/burned burnt/burned buy købe bought bought can kan could (been able to) catch fange caught caught choose vælge chose chosen come komme came come cost koste cost cost creep krybe crept crept cut hugge, skære cut cut deal handle dealt dealt dig grave dug dug do gøre did done draw trække, tegne drew drawn dream drømme dreamt/dreamed dreamt/dreamed drink drikke drank drunk drive køre drove driven eat spise ate eaten fall falde fell fallen feed fodre fed fed feel føle sig felt felt fight kæmpe fought fought find finde found found fly flyve flew flown forget glemme forgot forgotten freeze fryse froze frozen get få, blive, komme got got give give gave given go gå, rejse went gone grow vokse, dyrke grew grown hang hænge hung hung hear høre heard heard hide skjule hid hidden/hid Engelsk: Grammatisk oversigt 8

9 hit ramme hit hit hold holde, rumme held held hurt gøre ondt, skade hurt hurt keep beholde kept kept know vide, kænde knew known lay lægge laid laid lead føre led led learn lære learnt/learned learnt/learned leave forlade, tage afsted left left lend låne lent lent let låne ud, lade let let lie ligge lay lain light tænde lit/lighted lit/lighted lose tabe, miste lost lost make gøre, fremstille made made may kan, må gerne might (been allowed to) mean mene, have i sinde meant meant meet møde met met must må, være nødt til must (had to) ought bør ought been obliged to pay betale paid paid put lægge,sætte put put read læse read read ride ride, køre rode ridden ring ringe rang rung rise rejse sig rose risen run løbe ran ran say sige said said see se saw seen seek søge sought sought sell sælge sold sold send sende sent sent set sætte, gå ned set set sew sy sewed sewed/sewn shake ryste shook shaken shall skal should been obliged to shine skinne shone shone shoot skyde shot shot show vise showed showed/shown sing synge sang sung sink synke sank sunk sit sidde sat sat sleep sove slept slept smell lugte smelt smelt speak snakke spoke spoken spell stave spelt/spelled spelt/spelled Engelsk: Grammatisk oversigt 9

10 spend give ud, tilbringe spent spent spoil ødelægge spoilt/spoiled spoilt/spoiled spring springe sprang sprung stand stå, stille stood stood steal stjele stole stolen strike slå struck struck swim svømme swam swum swing svinge swung swung take tage took taken teach lære fra sig, underv. taught taught tell fortælle told told think tænke thought thought throw kaste threw thrown wake vågne, vække woke/waked woke/waked wear bære, have på wore worn weep græde wept wept will vil would (wanted to) win vinde, opnå won won write skrive wrote written Eks.: to get = at få Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid 1. p. ental I get I got I have got I I shall get had got 2. p. ental you get you got you have got you you will get had got 3. p. ental he/she/it he/she/it he/she/it he/she/it he/she/it gets got has got will get had got 1. p. flertal we get we got we have got we we shall get had got 2. p. flertal you get you got you have got you you will get had got 3. p. flertal they get they got they have got they had got they will get Engelsk: Grammatisk oversigt 10

11 Oversigt nr. 8: Udsagnsordet to be to be = at være Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid er var har været havde været vil være 1. pers. ental I am I was I have been I had been I shall be 2. pers. ental you are you were you have been you had been you will be 3. pers. ental he is he was he has been he had been he will be she is she was she has been she had been she will be it is it was it has been it had been it will be 1. p. flertal we are we were we have been we had been we shall be 2. p. flertal you are you were you have been you had been you will be 3. p. flertal they are they were they have been they had been they will be Konjunktiv = ønskemåde If I were you Oversigt nr. 9: Udsagnsordet to have to have = at have Nutid Datid Førnutid Førdatid Fremtid har havde har haft havde haft vil have 1. pers. ental I have I had I have had I had had I shall have 2. pers. ental you have you had you have had you had had you will have 3. pers. ental he has he had he has had he had had he will have she has she had she has had she had had she will have it has it had it has had it had had it will have 1. p. flertal we have we had we have had we had had we shall have 2. p. flertal you have you had you have had you had had you will have 3. p. flertal they have they had they have had they had had they will have (Se Fejlstøvsugeren s. 17 og 21) Oversigt nr. 10: Kongruens Kongruens er at grundled og udsagnsled skal passe sammen. Eks. I walk - he walks I am - you are (Se Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt 11

12 Oversigt nr. 11: Mådesudsagnsord Can/may/must/ought to/will/shall kaldes mådesudsagnsord. De er helt uregelmæssige. 1. De får ikke -s i 3.pers. ental, nutid. He may come. She can see it. 2. De omskrives aldrig med to do i nægtende og spørgende sætninger. Can I help you? Must I say it? He cannot remember it. 3. De er ufuldstændige; de findes kun i NUTID og DATID. Har du brug for andre tider/former, må du finde erstatningsudtryk. Nutid Datid I andre tider /former omskriver man 1. p. ental I can I could to be able to/ 3. p. ental he can he could we have been able to p. ental I may I might to be allowed to/ 3. p. ental he may he might he has been allowed to p. ental I must I must to have to/ 3. p. ental he must he must they had had to p. ental I shall I should to have to/ 3. p. ental he shall he should he has had to 1. p. ental I will I would to want to/to be willing to 3. p. ental he will he would he has wanted to p. ental I ought to I ought to to be obliged to/ 3. p. ental he ought to he ought to he has been obliged to.. Se Fejlstøvsugeren s Engelsk: Grammatisk oversigt 12

13 Oversigt nr. 12: Omskrivning med do Hovedregel: To do anvendes sammen med navneform, når der laves spørgende eller nægtende sætninge, hvis ikke et af følgende ord (hjælpeudsagnsord eller mådesudsagnsord) findes i sætningen: NUTID: am, are, is, have, has, can, shall, will, may, must DATID: was, were, had, could, should, would, might, must Nutid - spørgende sætning : Kender du ham? Do you know him? Kender han dig? Does he know you? Datid - spørgende sætning: Kendte du hende? Did you know her? Kendte han dig? Did he know you? Nutid - nægtende sætning: Jeg kender ham ikke. I do not know him. Han kender dig ikke. He does not know you. Datid - nægtende sætning: Jeg kendte hende ikke. I did not know her. Han kendte hende ikke. He did not know her. ( Se også i Støvsugeren s ) Oversigt nr. 13: Simpel tid eller udvidet tid? Simpel tid ( almindelig nutid/datid) bruges om: 1. En kendsgerning, det afsluttede. Der tænkes ikke på tidsforløb eller proces. Eks. She bought a bike. His father died. 2. En opremsing af en række handlinger. Eks. He woke up and got out of bed; then he dressed in a hurry and fell down the stairs. 3. Det regelmæssige, det som gentager sig. Eks. She often plays football. She sun goes down in the west. 4. Det som ikke er sket endnu. Eks. They will go away tomorrow. Engelsk: Grammatisk oversigt 13

14 Udvidet tid (-ing form) bruges om: 1. Det man er/var i færd med eller er/var på vej til til at gøre. Det der sker lige nu/ det der var i gang med at ske. Eks: I am standing outside your door. (Right now) I saw it was snowing. 2. Parallelle forløb. Eks. He was doing the dishes while she was sleeping on the sofa. 3. Afbrudte forløb. Eks. He was drinking his milk when I came in. ( Noget der er i gang med at ske ( he was drinking ) forstyrres eller standses af noget, der pludselig sker ( when I came in ). Eksempel udvidet tid (-ing form): Nutid: Datid: Førnutid: Førdatid: I am working I was working I have been working I had been working he is working he was working he has been working he had been working I am reading I was reading I have been reading I had been reading he is reading he was reading he has been reading he had been reading ( Se også Fejlstøvsugeren s ) NB!! Ing - form efter visse udsagnsord: De fleste udsagnsord opfører sig ens på dansk og engelsk, hvis de efterfølges af et andet udsagnsord. dansk: engelsk: forklaring: Han huskede He remembered Udsagnsordet efterfølges at komme to come af et andet i navneform Dansk og engelsk er ens. Men en række almindelig udsagnsord skal altid følges af ING - FORM på engelsk. dansk: engelsk: forklaring: Hun undgik at kikke. She avoided looking På engelsk: disse udsagnsord efterfølges af ing - form Dansk og engelsk er forskellige. Pas på. Her er nogle af de vigtigste: avoid cannot help consider cannot help deny enjoy escape fancy finish Engelsk: Grammatisk oversigt give up can t help mind can t stand stop used to look forward to 14

15 to avoid to consider to deny He avoided telling her the truth I consider selling my house. He denied having met him before. Nogle udsagnsord kan følges af både ing - form og navnemåde: begin continue like prefer start Suddenly the girl began to cry/ began crying cease love hate Andre udsagnsord kan have både ing-form og navnemåde efter sig, men med forskellig betydning: He stopped to eat. He stopped eating. I remembered to listen to the news I remembered listening to the news We tried to be polite. We tried being polite. = Han stoppede for at spise. = Han holdt op med at spise. = Jeg huskede at høre nyhederne. = Jeg huskede at jeg havde hørt... = Vi prøvede på at være høflige. = Vi prøvede med at være høflige. Bemærk følgende ord og udtryk som følges af ing - form: busy (He is busy reading a book.) like (I feel like singing right now.) worth (This book is worth reading.) it s no use (It s no use asking for my help.) it s no good (It s no good staying there.) Sanseudsagnsordene kan følges af både ingform og navnemåde uden to: feel She felt the shadow get/getting closer. hear I can hear somebody come/coming into the house. see We saw him fall/falling down from the wall. watch You can watch them walk/walking across the bridge. ( Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt 15

16 Oversigt nr. 14: Aktiv og passiv (lideform) Forskel på aktiv og passiv: Man taler om aktiv (the active), når grundleddet udfører handlingen. Eks. Drengen læser bogen. x o Man taler om passiv (lideform) (the passive), når grundleddet ikke udfører handlingen. Nogen anden gør arbejdet. Grundleddet lider - handlingen går udover grundleddet. Eks. Bogen bliver læst af drengen. x o o Bjørnen blev dræbt. x o o Navneform: Nutid: Datid: Førnutid: Førdatid: Fremtid: Bemærk: To be written (at skrives/bliver skrevet) The essay is written ( stilen skrives/bliver skrevet) The essay was written (stilen blev skrevet) The essay has been written ( stilen er blevet skrevet) The essay had been written ( stilen var blevet skrevet) The essay will be written ( stilen vil blive skrevet) The essay is being written ( stilen er ved at blive skrevet) NB! Af hedder by foran person/middel, som rent faktisk udfører handlingen. Eks. He was saved by his friend. Af hedder of eller from foran materialet, noget er (blevet) lavet af. Eks. The ring was made of gold. (Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt. 16

17 Oversigt nr. 15: Sammentrækninger. Hvis du synes det er umuligt at bruge apostrof rigtigt, så brug kun apostrof ved ejefald (genitiv): Peter s new bike is green. His sister s is blue. Hvis du vil lave sammentrækninger af ord, så gør det kun hvis du kan gøre det rigtig. Hvis ikke - lad være, skriv ordene hver for sig. am I not = aren t are not = aren t is not = isn t was not = wasn t were not = weren t has not = hasn t have not = haven t had not = hadn t do not = don t does not = doesn t did not = didn t cannot = can t could not = couldn t shall not = shan t should not = shouldn t will not = won t would not = wouldn t must not = mustn t ought not = oughtn t I am = I m you are = you re he is = he s NB! his = hans she is = she s it is = it s NB! its = dens/dets we are = we re they are = they re I have = I ve you have = you ve he has = he s she has = she s it has = it s we have they have I had you had he had she had it had we had they had I shall you will he will she will it will we shall they will I should you would he would she would it would we would they would there is here is what is where is who is how is who will what will where will who would = we ve = they ve = I d = you d = he d = she d = it d = we d = they d = I ll = you ll = he ll = she ll = it ll = we ll = they ll = I d = you d = he d = she d = it d = we d = they d = there s = here s = what s = where s = who s = how s = who ll = what ll =where ll = who d I moderne talesprog hører man ofte to sammen-trækninger, som er sproglig ukorrekte, og som du kun skal bruge i direkte tale: ain t gonna = am/are/is not = going to. Engelsk: Grammatisk oversigt. 17

18 Oversigt nr. 16. Bøjning af tillægsord (comparison of adjectives) Tillægsord ( adjektiver) fortæller os noget om de navneord de knytter sig til. Regelmæssig bøjning: 1. Tillægsord på én stavelse gradbøjes ved hjælp af endelserne -er i 2. grad og - est i 3. grad. 1. grad 2. grad 3. grad strong stronger strongest 2. Tillægsord på flere stavelser gradbøjes med more og most. 1. grad 2. grad 3. grad expensive more expensive most expensive wonderful more wonderful most wonderful Bemærk: Tillægsord på to stavelser der ender på: - er - le - ow - y kan gradbøjes med enten -er og -est eller more og most. 1. grad 2. grad 3. grad clever cleverer/ more clever cleverest/ most clever funny funnier/ more funny funniest/most funny NB! y = ie Nogle tillægsord gradbøyes uregelmæssigt: 1. grad 2. grad 3. grad bad / ill worse worst good/ well better best much/ many more most little less least old older ( normalt) elder ( ved familie, men altid older than) oldest eldest far farther (konkret om afstand) further (konkret + overført betydning) farthest furthest near nearer nearest (afstand) next (rækkefølge) late later latest (seneste, sidste nye) last (sidst) (Se også Fejlstøvsugeren s ) Engelsk: Grammatisk oversigt. 18

19 Oversigt nr. 17: Biord (adverbs) Der findes to former for biord. 1. Biord som dannes af tillægsord +ly. Staveregler: - y ændres til i easy - easily - e efter u bortfalder true - truly - le bortfalder og erstattes af ly possible - possibly 2. Biord, som ikke kan bøjes, kaldes ægte biord eller småbiord. Eks.: almost also even ever just Biordenes opgave er: never often only quite rather seldom sometimes still well 1. At fortælle noget om det udsagnsord, det knytter sig til. Måden det gøres på. (mådesbiord) Eks. He walks quickly. She slept quietly. 2. At fortælle noget om det tillægsord, det knytter sig til. Eks. He is an awfully bad driver. She is quite happy. 3. At fortælle noget om et andet biord, det knytter sig til. Eks. He slept rather heavily. She spoke very quickly. 4. At fortælle noget om hele sætningen. Eks. We usually start going to school when we are six. De mest almindelige er: actually - faktisk generally - almindeligvis obviously - tydeligvis certainly - sandelig honestly - ærlig talt rarely - sjældent definitely - afgjort hardly - næppe really - virkelig eventually - til sidst luckily - heldigvis simply - simpelthen fortunately - heldigvis naturally - naturligvis usually - sædvanligvis Se også Fejlstøvsugeren s ) Ægte biords (småbiords) placering. 1. Foran udsagnsordet. Eks. She never drinks milk. ( Hun drikker aldrig mælk) x o x o 2. Efter hjælpeudsagnsordet. Eks. He says he has always played football. (Han siger, han alltid har spillet fodbold.) x o o x o o (forts.) Engelsk: Grammatisk oversigt. 19

20 3. Aldrig foran am/is/are/was/were. Eks. She said she was seldom ill. Hun sagde, hun sjældent var syg. x o x o Mådesbiordenes placering. ( De som fortæller os noget om udsagnsordet) 1. Efter (hoved) udsagnsordet. Eks. The man walked quietly through the room. x o 2. Efter udsagnsord + genstandsled: Eks. He drank his coffee quickly. x o (Se også Fejlstøvsugeren s. 11 og 12) Oversigt nr. 18: Personlige stedord (personal pronouns) Personlige stedord står i stedet for navneord. ( John = he) De forandrer form afhængig om de står som grundled, genstands- eller hensynsled. Som grundled Som genstands/hensynsled 1. pers. ental I - jeg - husk stort bogstav!! me - mig 2. pers. ental you - du/de you - dig 3. pers. ental he - han him - ham 3. pers. ental she - hun her - hende 3. pers. ental it - den/det it - den/det 1. pers. flertal we - vi us - os 2. pers. flertal you - I (De) you - jer/dem 3. pers. flertal they - de them - dem Eks. I gave him a book. ( I = grundled, him =hensynsled) Oversigt nr. 19: Ejestedord (possessive pronouns) Ejestedord bruges i forbindelse med navneord til at udtrykke ejendomsforhold. Ejestedordet forandrer form afhængig om det har et navneord bag sig - (bunden form - bunden til navneordet ) eller om det står alene ( ubunden form) Eks. Bunden form: my car Ubunden form: the car is mine Bunden form : Ubunden form: 1. pers. ental my (my house) mine (the house is mine) 2. pers. ental your yours 3. pers. ental his his 3. pers. ental her hers 3. pers. ental its its (NB! it s = det er!!!) 1. pers. flertal our ours 2. pers. flertal your yours 3. pers. flertal their theirs Engelsk: Grammatisk oversigt. 20

21 Oversigt nr.20: Påpegende stedord (demonstrative pronouns) Ental: Flertal: this these (denne/dette/disse) Bruges om det som er nært i tid og sted. This morning, these apples that those ( den/det/de der) Bruges on der, der er fjernt i tid og sted. That day, those books ( Se også Fejlstøvsugeren s. 59) Oversigt nr.21: Spørgende stedord (interrogative pronouns). De spørgende stedord er who, how, what, where, when, why, which og whose. who hvem Who was J.F. Kennedy? whom hvem Whom did he marry? (whom = genstandled) how hvordan How did he help the poor? what hvad What time is it? where hvor Where do you come from? when hvornår When will you be here? why hvorfor Why did this happen to me? which hvilken Which is the biggest, Oslo or London? whose hvis Whose paper is this? (ejefald - genitiv) Oversigt nr. 22: Henførende stedord (relative pronouns). De mest almindelige henførende stedord er who, that, which og whose. who som, den A person who drinks must not drive. Bruges om personer which som, der Ann found the ball which Jim lost. Bruges om dyr og ting that som, der Ann found the ball that Jim lost. Bruges både om personer og ikke-personer whose hvis He s the man whose dog ran away. Bruges som ejefald (Se også Fejlstøvsugeren s ) Oversigt nr. 23: Ubestemte stedord (indefinite pronouns). some somebody someone something any anybody anyone anything none nobody no one nothing every everybody everyone everything Sammensætninger med -body, -one og -thing er ALTID ental. Eks. Everything was done... Engelsk: Grammatisk oversigt. 21

22 Oversigt nr. 24: Tilbagevisende stedord (reflexive pronouns). 1. p. ental myself I look at myself. 2. p. ental yourself You look at yourself. 3. p. ental himself He looks at himself. 3. p. ental herself She looks at herself. 3. p. ental itself It looks at itself. 1. p flertal ourselves We look at ourselves. 2. p. flertal yourselves You look at yourselves. 3. p. flertal themselves They look at themselves. Oversigt nr. 25: Ord der hyppigt forveksles eller staves forkert. 1. a She had a new car. an She had an old bike. and John and Bill were friends. 2. a It was a dark night. one One night we heard a sound. 3. bag He put the things into a bag. back He had pain in his back. 4. bear I can t bear it anymore. beer I saw a bear at the zoo. Don t drink beer before driving. 5. between Stand between John and me. (mellem to) among They ran among the trees. (mellem flere) 6. by He was caught by the police. (af) buy He went to buy some milk. (købe) 7. changes They make many changes. (forandringer) chances He never had many chances. (chancer) 8. close She was close to me. (tæt ved) clothes I want some new clothes. (tøj) 9. choose They always choose the easy way. (vælger) chose Yesterday I chose to stay home. (valgte) 10. cloud Look at that cloud. It will bring rain. (sky) sky There s not a cloud in the sky. (himlen) 11. could How could you do it? ( kunne) cut She cut the apple in two. (skar) 12. country Denmark is a small country. (land = nation) county The county of Yorkshire. ( område, ca.= amt) land He has a lot of land. (jord) 13. dead The dog was dead when they found him. (død) died He died two years ago. (døde) death His death was a shock to them. (død) Engelsk: Grammatisk oversigt. 22

23 14. earth She covered the roots with earth. (stoffet jord) ground The apples fell to the ground. (jorden = overfladen) 15. expect I expect you to be here by ten o clock tonight. (forventer) except The students were all there except John. (undtagen) 16. feel Can you feel my pulse? (føle) fell She fell downfrom the tree. (faldt) felt The doctor felt her pulse. (følte) 17. feed She used to feed the birds. feet Don t step on my feet. 18. flower This is my favourite flower. (blomster) flour You need flour when you make bread. (mel) 19. food The food tasted delicious. (mad) foot My left foot hurts. (fod) 20. god Neptune is the god of the sea. (gud good This fruit isn t good. (god) 21. hard You ve got to work hard. (hårdt) heart He had a heart attack. (hjerte) hurt Did you hurt your leg? (såre, beskadige) heard I heard what you said. ( hørte) 22. had I had fish for lunch. (havde) hat I bought a new hat. (hat) 23. here Come here. ( her) hear I can t hear you. (høre) hire I will hire somebody to do that work. (leje) 24. his It s his book. (hans) he s He s my best friend. ( han er) 25. hole There s a hole in my pocket. (hul) whole Tell me the whole story. (hele) its it s That is its food. (dens= ejestedord It s (it is) too hot in here. (det er) 26. lose They were afraid to lose. (tabe) loose There s a scew loose somewhere. (løs) 27. lie I sometimes lie on the floor. (ligger) lay I m a bricklayer. I lay bricks. (lægger) 28. me Will you help me? (meg) my This is my book. (min) 29. meat She never eats meat. (kød) meet I told him to meet me here. (møde) met I met him yesterday. (mødte) 30. most Most people like tea. (de fleste) must You must come and see me. (må, skal) much How much longer will I have to wait? (meget) Engelsk: Grammatisk oversigt. 23

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg -

MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - MANDAGS-TILLÆG - kultur-tillæg - udkommer visse mandage - måske Kultur-tillæg Da redaktionen ikke ser de store politiske nyheder for tiden, har vi, som andre store medier, sendt vores praktikant i kælderen,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3

Facitliste PIRANA - ENGELSK 3 Facitliste - ENGELSK 3 Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - Engelsk 3 Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver er ikke her i facitlisten.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - Facithæfte Forlaget Andrico 1 Stifinderen - Facithæfte 2. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne Layout, Jan Steensen ISBN 978-87-984-0636-5

Læs mere

Ordklasser og analyse

Ordklasser og analyse Navnene på ordklasserne herunder står på dansk og latin og med latinsk forkortelse. Der henvises til sider i denne grammatik: http://sproglinks.dk/filarkiv/grammatik-engelsk.pdf Navneord (substantiver,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Jack and the Beanstalk

Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk Til læreren Fag: Engelsk Niveau: 3.-4. klasse Læringsmål: Eleven kan: -forstå korte, sprogligt enkle skrevne tekster om nære emner eventuelt med støtte i lyd- og billedmedier - skrive

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Flipped grammatik-forløb i Engelsk

Flipped grammatik-forløb i Engelsk Flipped grammatik-forløb i Engelsk Forløbsbeskrivelse Forløbet er en optakt til Delprøve 1 i engelsk, som er en prøve i engelsk grammatik uden hjælpemidler. Eleverne skal kende den engelske grammatik i

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens.

The Bison Hunt DIGIREAD. Læs med lyd Level C. Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens. The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker Indtalt af Robbie Stevens DIGIREAD Læs med lyd Level C DigTea The Bison Hunt Ditte Reinholdt Østergaard Illustreret af Mette Bødker

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Chameleon, Additional Work

Chameleon, Additional Work 44 (104) Chameleon, Additional Work Chameleon Crosswords Across 1 The facial expression of sudden pain (5) 4 When something is too small to be useful or important (e.g wages) (6) 6 Another word for "unfaithfulness"

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Visible Learning James Nottingham

Visible Learning James Nottingham Visible Learning / Synlig læring www.jamesnottingham.co.uk facebook.com/challenginglearning Professor John Hattie Director, Melbourne Education Research Institute Chair, Board of the Australian Institute

Læs mere

Titangade. 16. september 2014

Titangade. 16. september 2014 Titangade 16. september 2014 Dagens program 9.00 9.15 Velkomst 9.15 10.00 10.00 10.15 Pause 10.15 12.00 12.00 12.45 Frokost 12.45 14.00 14.00 14.15 Pause 14.00 15.00 Hvem er vi? Forventnings afstemning

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. December Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark December 2015 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater Navn: hold: Poul Erik Andersen (PEA) VUC FYN Odense, forår 2004 09-09-2009 indholdsfortegnelse

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer

DANSK TEST, a1/a2. En/et A word en ord et ord both. A year et år en år both. Plural Two words to ord to orde to order. Two years to år to åre to årer DANSK TEST, a1/a2 En/et A word en ord et ord both A year et år en år both Plural Two words to ord to orde to order Two years to år to åre to årer Big or small letters Danish dansk Dansk both Dane dansker

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer.

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Til læreren Fag: engelsk Niveau: 7.-10. Klasse Læringsmål: - Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Udtrykke sig skriftligt i et

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2015. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2015 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook

Facitliste. PIRANA - engelsk. My first englishbook Facitliste - engelsk My first englishbook Facitliste Dette er facitlisten til Pirana - My first english. Mange opgaver i bogen har indlagt diverse tjek, så de rettes direkte i bogen. Løsningen til de opgaver

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Forælder til hashryger. Spring dét, der ikke virker over. Kom i gang med dét der gør!

Forælder til hashryger. Spring dét, der ikke virker over. Kom i gang med dét der gør! Forælder til hashryger Spring dét, der ikke virker over. Kom i gang med dét der gør! Denne pixibog er blevet til i forlængelse af kurser i Forældrecoaching for fagfolk. Metoden i Forældrecoaching, bygger

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013

English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best! Vordingborg den 26. februar 2013 English is my best. Hello, hello why are you here? Hello, hello where did you hear? Why are you here? Why did you come? Let s say hello to everyone.

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord Navneord Flertalsdannelse Navneord, som kun bruges i ental Navneord, som hovedsageligt forekommer i flertal Navneords ejefald Udsagnsord Hjælpeudsagnsord

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013

Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Årsplan engelsk 3.a skoleåret 2012-2013 Hovedvægten i engelskundervisningen på 3. årgang lægges på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygges elevernes sproglige selvtillid. Emneområderne

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श श भक मन ए : श द Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. ह ल ह म ज नक स द ह ई ह, उन ह बध ई Congratulations and

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere