Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider)"

Transkript

1 Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken (11 sider) NAVNEORD (substantiver)...2 Ejefald (genitiv)...2 KENDEORD (artikler)...2 UDSAGNSORD (verber)...3 Regelmæssige udsagnsord (verber)...4 Uregelmæssige udsagnsord (verber)...4 Mådesudsagnsord (modalverber)...5 Udvidet tid = ING-form...6 Omskrivning med 'DO'...6 Passiv...7 TILLÆGSORD (adjektiver)...8 BIORD (adverbier)...8 Personlige stedord (pronominer)...10 Ejestedord (possessive pronominer)...10 Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer)...10 STEDORD (pronominer)...10 Henførende stedord (relative pronominer)...12 Spørgende stedord (interrogative pronominer)...13 Ubestemte stedord (SOME og ANY)...13 Påpegende stedord (demonstrative pronominer)...13 Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

2 NAVNEORD (substantiver) Navneordenes flertalsdannelse (substantiver i pluralis) De fleste navneord danner flertal med et s Ental: room Flertal: rooms 1. Hvis ordet i forvejen ender på -s, -ch, -sh, -ss, -x eller z, dannes der flertal med -es: bus - buses, church - churches, bush - bushes, kiss - kisses, box - boxes, quiz - quizzes 2. Nogle ord, som ender på -o, tilføjer -es i flertal: tomato - tomatoes, potato - potatoes 3. Hvis ordet ender på konsonant + y, kommer det til at ende på -ies i flertal: family - families, baby - babies 4. En række ord, der ender på -f i ental, får -ves i flertal: calf - calves, knife - knives Flere: half, loaf, life, wife, leaf, sheaf, thief, elf, self, shelf, wolf 5. En række navneord har helt uregelmæssig flertalsdannelse, fx: child - children, man - men, woman - women, goose - geese, tooth - teeth, foot - feet, mouse mice Ejefald (genitiv) Personer, kæledyr og tidsbetegnelser: Ting og begreber: drengens cykel: the boy's bike togets passagerer: the passengers of the train drengenes cykler: the boys' bikes togenes passagerer: the passengers of the trains hundens snude: the dog's nose murens farve: the colour of the wall en times gang: an hour's walk troens styrke: the strength of faith Ved personer, kæledyr og tidsbetegnelser dannes ejefald med 's (apostrof + s). Hvis ordet i forvejen ender på -s, tilføjes kun en apostrof (the boys' bikes, the parents' house) Ved ting og begreber dannes ejefald med of, og her er ikke nogen apostroffer. KENDEORD (artikler) Ubestemt kendeord: a / an (an foran vokallyde: a - e - i - o - u) Bestemt kendeord: the (udtales [ði] foran vokallyde) Ental Flertal Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt a girl (en pige) the girl (pigen) girls (piger) the girls (pigerne) Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

3 UDSAGNSORD (verber) an apple (et æble) the [ði] apple (æblet) apples (æbler) the [ði] apples (æblerne) To BE (at være) NUTID DATID FØRNUTID FØRDATID præsens (er) præteritum (var) perfektum (har været) pluskvamperfektum (havde været) Ental (singularis) 1. person I am was have been had been 2. person you are were have been had been 3. person he / she / it is was has been had been Flertal (pluralis) 1. person we are were have been had been 2. person you are were have been had been 3. person they are were have been had been To BE er det eneste verbum, som har 3 forskellige former i nutid og 2 i datid! To HAVE (at have) NUTID DATID FØRNUTID FØRDATID præsens (har) præteritum (havde) perfektum (har haft) pluskvamperfektum (havde haft) Ental (singularis) 1. person I have had have had had had 2. person you have had have had had had 3. person he / she / it has had has had had had Flertal (pluralis) 1. person we have had have had had had 2. person you have had have had had had 3. person they have had have had had had Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

4 Regelmæssige udsagnsord (verber) NAVNEFORM (infinitiv): to live (at bo) NUTID præsens (bo) DATID præteritum (boede) FØRNUTID perfektum (har boet) FØRDATID pluskvamperfektum (havde boet) Ental (singularis) 1. person I live lived have lived had lived 2. person you live lived have lived had lived 3. person he / she / it lives lived has lived had lived Flertal (pluralis) 1. person we live lived have lived had lived 2. person you live lived have lived had lived 3. person they live lived have lived had lived Ental (singularis) FREMTID futurum (vil bo) 1. person I shall live 2. person you will live 3. person he / she / it will live Flertal (pluralis) 1. person we shall live 2. person you will live 3. person they will live Regelmæssige verber Nutid er den samme som navneform, dog med tilføjelse af et s i 3. person ental. Datid ender på -ed i alle personer. Førnutid og førdatid dannes ved hjælp af have + kort tillægsform (perfektum participium). Denne ender på -ed ligesom i datid. Førnutid: have i nutid + kort tillægsform (have / has lived) Førdatid: have i datid + kort tillægsform (had lived) Fremtid: shall / will + navneform (shall / will live) På dansk kan man danne førnutid / førdatid med 'at være': Hun er rejst til Rom. Den er / var forsvundet. På engelsk kan man kun danne førnutid / førdatid med 'have': She has gone to Rome. It has / had disappeared. Uregelmæssige udsagnsord (verber) Bøjes på samme måde som de regelmæssige, men i datid og kort tillægsform ender de uregelmæssige verber ikke på -ed. De har deres egne specielle former, som der findes lister over bag i ordbogen. Navneform (infinitiv) Datid (præteritum) Kort tillægsform (perfektum participium) drive drove driven (køre) (kørte) (kørt) see saw seen (se) (så) (set) Fx: He drove the car into the carport. He has driven the car to San Francisco. She saw him yesterday. / She has not seen him for many years. Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

5 Mådesudsagnsord (modalverber) Mådesudsagnsordene can, may, must, ought to, shall og will er en særlig gruppe udsagnsord. - De findes kun i nutid (præsens) og datid (præteritum) - De tilføjer ikke -s i nutid 3. person ental - De omskrives ikke med 'do' Mådesudsagnsordene bruges som hjælpeudsagnsord. De efterfølges af et andet udsagnsord, som står i navneform uden 'to' (undtagen ved 'ought to'). can kan / om evne og mulighed Can you play the guitar? It can be very cold in Canada. anmodning Can I have a glass of water? may må / har tilladelse til You may leave now. vil måske / kan måske It may rain. You might be right. must skal / er nødt til He must leave now. forbud You must not smoke in here. indlysende faktum She must be mad. ought to bør / har pligt til He ought not to do it. shall forslag (1. pers. nutid) Shall I help you? Shall we go now? i datid om moralsk pligt You shouldn't do that. will vilje I will not vote for him! ønske / opfordring Will / Would you pass me the sugar, please! fremtid I think our team will win the match. Da mådesudsagnsordene kun findes i nutid og datid, bruges der andre udtryk i navneform, førnutid og førdatid, hvor det er muligt: NAVNEFORM NUTID DATID FØRNUTID / FØRDATID infinitiv præsens præteritum perfektum / pluskvamperfektum to be able to can could has / had been able to to be allowed to may might / was allowed to has / had been allowed to to have to must must / had to has / had had to to be obliged to ought to ought to has / had been obliged to shall should to want to will would has / had wanted to Sammentrækninger To be, to have og mådesudsagnsordene trækkes ofte sammen med ordet not: is not isn't, are not aren't was not wasn't, were not weren't has not hasn't, have not haven't, had not hadn't cannot can't, must not mustn't, shall not shan't, will not won't could not couldn't, should not shouldn't, would not wouldn't Det samme sker ved hjælpeudsagnsordet to do: do not don't, does not doesn't, did not didn't Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

6 Udvidet tid = ING-form What are you doing right now? NUTID (præsens) I am eating you are eating he / she / it is eating we are eating you are eating they are eating What were you doing yesterday at 7 o clock? DATID (præteritum) I was eating you were eating he / she / it was eating we were eating you were eating they were eating Ing-formen bruges kun om det, man er eller var i gang med på et bestemt tidspunkt! På dansk bruger man ofte vendinger med sidder og..., står og..., er ved at... Dansk Engelsk Jeg sidder og læser avisen. I am reading the paper. Hun står og venter på bussen. She is waiting for the bus. Han var ved at vaske op. He was doing the dishes. Husk: ING-formen bruges også efter forholdsord, men uden en form af 'to be': He left without paying the bill. They often talk about leaving the country. Omskrivning med 'DO' Nutid: Datid: I do - you do - he / she / it does - we do - you do - they do Det hedder did i alle former i datid Ved spørgsmål og NOT-sætninger i nutid og datid skal man omskrive med do / does / did. 'Do' bøjes i person og tid. Det efterfølgende hovedverbum står i navneform og skal altså ikke bøjes! Spørgesætninger: Nutid: Do you know this man? (Kender du den mand?) Does Martin live in London? (Bor Martin i London?) Datid: Did you see him yesterday? (Så du ham i går?) NOT-sætninger: Nutid: I do not know this man = I don't know... (Jeg kender ikke den mand) He does not live here = He doesn't live... (Han bor ikke her) Datid: I did not see him yesterday = I didn't see... (Jeg så ham ikke i går) I følgende tilfælde bruges ikke DO-omskrivning: Hvis grundleddet er et spørgeord: Who lives in this house? x O Ved verbet to be: I am not ready. Are you hungry? He is not at home. Was she in London? Ved mådesudsagnsord: Can you help me? You must not do that! You ought not to do that. Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

7 Passiv Aktiv: A young man drives the car. x O Udsagnsleddet (verballeddet) 'drives' står i almindelig nutid (præsens), aktiv form, 'A young man' er grundled (subjekt), 'the car' er genstandsled (objekt). Hvis man gør genstandsleddet ('the car') til grundled, får man passivkonstruktioner som nedenfor. Det tidligere grundled (altså den, der udfører handlingen) kan tilknyttes med et 'by'. En passivform dannes af en form af 'to be' + hovedverbet i kort tillægsform AKTIV NUTID (præsens) A young man drives the car (en ung mand kører bilen) DATID (præteritum) A young man drove the car (en ung mand kørte bilen) PASSIV NUTID (præsens) The car is driven by a young man (bilen bliver kørt af en ung mand) = køres DATID (præteritum) The car was driven by a young man (bilen blev kørt... = kørtes) FØRNUTID (perfektum) A young man has driven the car (en ung mand har kørt bilen) FØRNUTID (perfektum) The car has been driven by a young man (bilen er blevet kørt af en ung mand) FØRDATID (pluskvamperfektum) A young man had driven the car (en ung mand havde kørt bilen) FØRDATID (pluskvamperfektum) The car had been driven by a young man (bilen var blevet kørt af en ung mand) FREMTID (futurum) A young man will drive the car (en ung mand vil køre bilen) FREMTID (futurum) The car will be driven by a young man (bilen vil blive kørt af en ung mand) Det danske ord 'man' kan hedde you, they, one eller people på engelsk, men ofte kan det oversættes til en passiv-sætning: Man siger, at han er løgner. Man gav ham noget medicin. Man gjorde sig ingen anstrengelser for at... Man fandt ikke noget bevis på at... Man skal ikke se bort fra, at... He is said to be a liar (eller: They say that he is a liar) He was given some medicine. No efforts were made to... No evidence was found that... It's not to be ignored that... Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

8 TILLÆGSORD (adjektiver) Tillægsord lægger sig til navneord og fortæller noget om dem: en rig mand: a rich man et rigt liv: a rich life de rige mænd: the rich men På engelsk hedder tillægsordet her rich i alle tilfælde. Der er altså ingen bøjning på engelsk. Tillægsord kan dog gradbøjes både på dansk og på engelsk: rig - rigere - rigest Gradbøjning med endelser: 1. Grundform 2. Højere grad 3. Højeste grad Efter kort vokal fordobles konsonanten: y bliver til ie i højere og højeste grad: (positiv) (komparativ) (superlativ) rich richer richest tall taller tallest big - bigger - biggest happy - happier - happiest Tillægsord på én stavelse bøjes med endelser som ovenfor. Det samme gælder tostavelsestillægsord på -y (pretty), -er (clever), -ow (narrow), konsonant + -le (gentle) eller med tryk på 2. stavelse (polite). Øvrige tillægsord på to eller flere stavelser gradbøjes som regel med more og most: honest more honest most honest excellent more excellent most excellent Enkelte tillægsord gradbøjes uregelmæssigt, som fx: good better best bad (dårlig) worse (værre) worst (værst) BIORD (adverbier) Forstærkning af tillægsord: meget høj - meget højere - den allerhøjeste: very tall - much taller - the very tallest Biord fortæller ofte noget om måde, grad, tid eller sted, fx: He walked slowly (måde). She was very old (grad). He came immediately (tid). Click here to update (sted). Biord kan dannes af tillægsord ved at tilføje -ly: De kan også være ægte biord: quickly, beautifully, easily, happily well, very, almost, perhaps, never, again, now, here Biord kan lægge sig til og fortælle noget om de ord, som er streget under i det følgende: Udsagnsord: They ran quickly / Everything went well / She spoke softly. Tillægsord: He was enormously fat / He was very tired / I'm not so sure. Andre biord: They walked extremely slowly / He returned very quickly. Hele sætninger: There are obviously many good reasons to do so. Biord kan ikke lægge sig til navneord (substantiver). Det er tillægsordenes (adjektivernes) opgave: Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

9 This is a slow car. The car drives slowly Tillægsord (lægger sig til navneordet car) Biord (lægger sig til udsagnsordet drives) Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

10 STEDORD (pronominer) Personlige stedord (pronominer) Ental (singularis) Grundledsform Genstandsform 1. person I (jeg) me (mig) 2. person you (du) you (dig) 3. person he / she / it (han / hun / den, det) him / her / it (ham / hende / den, det) Flertal (pluralis) 1. person we (vi) us (os) 2. person you (I) you (jer) 3. person they (de) them (dem) Grundledsformen bruges, når det personlige stedord står som grundled: He went to Paris. They had dinner at 7 o'clock. Can we go home now? Genstandsformen bruges, når stedordet står som genstandsled, hensynsled eller efter et forholdsord: I saw him at the station. We gave them the newspaper. We got a letter from her last week. Ejestedord (possessive pronominer) Ental (singularis) Bunden form Ubunden form 1. person my (min) mine 2. person your (din) yours 3. person his / her / its (hans / hendes / his / hers / its Flertal (pluralis) dens, dets, sin) 1. person our (vores) ours 2. person your (jeres) yours 3. person their (deres) theirs De ubundne former bruges, når der ikke står et navneord (substantiv) efter ejestedordet. This is my car. This car is mine. Her dog is black. Is this dog hers? Tilbagevisende stedord (refleksive pronominer) Ental: Flertal: myself, yourself, himself, herself, itself ourselves, yourselves, themselves Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

11 Eksempler: I did it myself. Let them come and see for themselves. Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

12 Henførende stedord (relative pronominer) Henførende stedord viser tilbage til personer, ting m.m., som lige er blevet nævnt. På dansk hedder de vigtigste henførende stedord som og der. På engelsk hedder de who, which og that. WHO viser tilbage til personer. WHICH viser tilbage til ting, dyr, begreber eller en hel sætning. THAT kan vise tilbage til både personer og ting. Nødvendige tilføjelser (definerende) Her kan den henførende sætning ikke undværes, og who og which kan erstattes med that. Ikke-nødvendige tilføjelser (parentetiske) Her kan den henførende sætning undværes, og man sætter et komma foran / omkring den henførende sætning. I denne type sætninger kan der ikke bruges that. She has a father who is very old. (Hun har en far, som...) She has a father that is very old. The car which you see over there is a Rover. The car that you see over there is a Rover. My mother, who is 65, travels a lot. Margaret Thatcher, who was Prime Minister of the United Kingdom from 1979 to 1990, was a very significant politician. Hendersons' house, which was built last year, has been sold. Come and see my new house, which has cost me a fortune! I studied French, which was a mistake. (her viser 'which' tilbage til hele sætningen) WHOM er et henførende stedord, som ikke bruges meget i daglig tale, men i skriftsproget er det korrekt at bruge 'whom', når det henførende stedord ikke står som grundled (subjekt). The man who(m) we met... (her er who(m) genstandsled) The woman who(m) we told the story... (her er who(m) hensynsled) Efter forholdsord (præpositioner) skal der bruges whom: The girl to whom he is engaged... (eller: The girl who he is engaged to...) The people with whom she lived (eller: The people who she lived with ) WHOSE bruges i ejefald om både personer og ting: The girl whose bike has been stolen is 10 years old. (Pigen, hvis cykel er blevet stjålet,...) The car whose alarm had gone off was in the carpark. This school, whose students are from 5 to 16, has a long history. Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

13 Spørgende stedord (interrogative pronominer) Spørgende stedord er på dansk fx hvem, hvis, hvad, hvilken På engelsk: who(m), whose, what, which WHO bruges om personer: Who is she? I don't know who they are. WHOM er et spørgende stedord, som ikke bruges meget i daglig tale, men i skriftsproget er det korrekt at bruge 'whom', når det spørgende stedord ikke står som grundled (subjekt). Who(m) did you see? To whom did you speak? (Who did you speak to?) WHOSE er ejefald: Whose coat is this? Whose is this coat? WHAT bruges om ting og begreber: What is that? What did he tell you? What language do they speak? WHICH bruges om personer og ting, når der er et begrænset antal: Which of your children lives in Spain? Which do you prefer - tea or coffee? Which car is yours? Which of these animals live in Africa: lions, tigers, zebras, elephants? (Men: What animals live in Africa? Her er ikke tale om et begrænset antal) Ubestemte stedord (SOME og ANY) Nogen, noget, nogle kan hedde SOME eller ANY på engelsk. ANY bruges især i spørgende sætninger, hvor man kan forvente et 'nej', og i nægtende sætninger. Det kan oversættes med 'nogen / noget som helst': Are there any eggs left? There isn't any butter in the fridge. I don't like any of these sausages. SOME bruges i betydningen nogen, noget, nogle stykker, én/ét eller andet: There is some coffee on the table. Would you also like some cake? Yes, please, give me some cake! Samme regler gælder for somebody, something, anybody, anything og øvrige sammensætninger. Påpegende stedord (demonstrative pronominer) Om noget, der er lige i nærheden: Om noget, der er lidt længere væk: Ental: THIS denne / dette Ental: THAT den, det Flertal: THESE disse Flertal: THOSE de I don't like this cake. That cake over there looks better. These photos are from our holiday in Italy. Those in the other album are from Canada. Joan Neesgaard VUC Roskilde, Køge-afdelingen

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken

Engelsk grammatik. - en kort oversigt. Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken Engelsk grammatik - en kort oversigt Klik på et emne i indholdsfortegnelsen eller udskriv hele grammatikken NAVNEORD (substantiver)... 2 Ejefald (genitiv)... 2 KENDEORD (artikler)... 3 UDSAGNSORD (verber)...

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være.

FØRTIDERNE. På dansk kan vi danne førtider med både at have og at være! Verber der betegner bevægelse, begyndelse og ophør bøjes med at være. FØRTIDERNE FORM Nutid (præsens) og datid (imperfektum) er simple tider, men førnutid (perfektum) og førdatid (pluskvamperfektum) er sammensatte tider. Det vil sige at de dannes ved hjælp af et hjælpeudsagnsord

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 1-10 Indholdsfortegnelse OPGAVE 1... 2 To BE i nutid (præsens)... 2 OPGAVE 2... 3 EJESTEDORD... 3 OPGAVE 3... 4 EJESTEDORD... 4 OPGAVE 4... 5 HAVE eller HAS... 5 OPGAVE

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015:

Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Ugeplaner for engelsk i 7. kl. - 2014-2015: Uge 33 Udlevering af materialer og ultrakort gennemgang af curriculum. Uge 34 London Town ( Textbook side 13 ) 24 Hours in London ( T side 14+15 ) To be i nutid

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens):

Formerne: Udsagnsord (verbs) Tider (tenses): Navnemåde (infinitiv) eller på en anden vokal: Nutid (præsens): Formerne: Udsagnsord (verbs) Udsagnsord har 1. Former 2. Tider (i.e. tense) Navnemåde (infinitiv) Nutid (præsens) Datid (præterium) Lang tillægsform (præsens participium), bruges som tillægsord (adjektiv)

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 31-40 Indholdsfortegnelse OPGAVE 31... 2 DATID og FØRDATID... 2 OPGAVE 32... 3 SOME eller ANY?... 3 OPGAVE 33... 4 Indsæt det rigtige engelske forholdsord for ordet "til"...

Læs mere

Ordklasser og analyse

Ordklasser og analyse Navnene på ordklasserne herunder står på dansk og latin og med latinsk forkortelse. Der henvises til sider i denne grammatik: http://sproglinks.dk/filarkiv/grammatik-engelsk.pdf Navneord (substantiver,

Læs mere

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning

Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning Eksempler på grammatikøvelser baseret på Cooperative Learning 1. Hvad er et verbum? Det siger, hvad man gør, oplever, er eller bliver. Det er sætningens vigtigste led. 2. Lav engelske sætninger med verber,

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater

engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater engelsk grammatisk oversigt må benyttes ved prøven i skriftlig engelsk, trin 2 - evt. suppleret med egne notater Navn: hold: Poul Erik Andersen (PEA) VUC FYN Odense, forår 2004 09-09-2009 indholdsfortegnelse

Læs mere

Flipped grammatik-forløb i Engelsk

Flipped grammatik-forløb i Engelsk Flipped grammatik-forløb i Engelsk Forløbsbeskrivelse Forløbet er en optakt til Delprøve 1 i engelsk, som er en prøve i engelsk grammatik uden hjælpemidler. Eleverne skal kende den engelske grammatik i

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende.

Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven afrives siderne i dette hæfte og afleveres til en tilsynsførende. Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx153-eng/b-15122015 Tirsdag den 15. december 2015 kl. 9.00-14.00 htx153-eng/b-15122015 Side 1 af 7 sider Nedenstående

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau G

Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 21-30 Indholdsfortegnelse OPGAVE 21... 2 Verber i NUTID... 2 OPGAVE 22... 3 ALMINDELIG NUTID eller UDVIDET NUTID (ing-form)... 3 OPGAVE 23... 4 BIORD... 4 OPGAVE 24...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26

Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26 Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26 Indholdsfortegnelse 19. Artiklerne deres anvendelse (3 sider) 20. Genitiv (ejefald) (3 sider) 21. Possessive pronominer (ejestedord) (2 sider) 22. Relative pronominer

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Fredag den 21. august 2015 kl kl htx152-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 htx152-eng/b-21082015 Fredag den 21. august 2015 kl. 9.00-14.00 htx152-eng/b-21082015 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3

Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 GRAMMAR COMPENDIUM Ordstilling (word order)!... 2 Ordklasser!... 2 Did og dobbelt datid!... 3 Kongruens!... 3 Simple Present vs Present Progressive!... 4 Hjælpeverbum altid to have!... 7 Kort om tegnsætning

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. Torsdag den 25. august 2011 kl kl htx112-eng/b Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx112-eng/b-25082011 Torsdag den 25. august 2011 kl. 9.00-14.00 htx112-eng/b-25082011 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau G Øvelser i engelsk niveau G Opgave 11-20 Indholdsfortegnelse OPGAVE 11... 2 NAVNEORD I FLERTAL... 2 OPGAVE 12... 3 Oversæt til engelsk... 3 OPGAVE 13... 4 UDVIDET NUTID (ING-form)... 4 OPGAVE 14... 5 ING-form

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord.

Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Engelsk grammatik for begyndere. Grundregler for navneord, tillægsord og udsagnsord. Meningen med disse sider, som du kan printe ud og bruge, er at slå nogle ganske få regler fast. Engelsk grammatik har,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Øvelser i engelsk niveau D Opgave 11-18

Øvelser i engelsk niveau D Opgave 11-18 Øvelser i engelsk niveau D Opgave 11-18 Indholdsfortegnelse 11. Simpel eller udvidet præsens (nutid) (3 sider) 12. Simpel eller udvidet præsens/præteritum (nutid/datid) (2 sider) 13. Verber i perfektum

Læs mere

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26

KONTROLARK Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26 Øvelser i engelsk niveau D Opgave 19-26 Indholdsfortegnelse Klik på linkene: 19. Artiklerne deres anvendelse (3 sider) 20. Genitiv (ejefald) (3 sider) 21. Possessive pronominer (ejestedord) (2 sider) 22.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT

Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord INDHOLDSOVERSIGT INDHOLDSOVERSIGT Kendeord Bestemt kendeord Ubestemt kendeord Navneord Flertalsdannelse Navneord, som kun bruges i ental Navneord, som hovedsageligt forekommer i flertal Navneords ejefald Udsagnsord Hjælpeudsagnsord

Læs mere

Regler for engelsk grammatik

Regler for engelsk grammatik Regler for engelsk grammatik Du kan finde en tilsvarende liste med disse regler på engelsk i Learner s Guide for 8. og 9. klasse samt på A Piece of Cakes webside. VERBER - UDSAGNSORD VERBS 1 nutid + 3.

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? snakker du _[language]_? At spørge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Can you help me, please? At spørge efter hjælp Do you speak English? At spørge efter om en person snakker engelsk Kan du hjælpe mig, tak? Snakker du engelsk? Do you speak _[language]_? At

Læs mere

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter

Focus on Grammar. AVU Engelsk niveau F-E-D. Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter Focus on Grammar AVU Engelsk niveau F-E-D Tine Friis-Jensen/Susanne Rytter 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... s. 4 Oversigt over ordklasserne... s. 5 to be... s. 6-7 to have... s. 8-9 regelmæssige udsagnsord...

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen.

I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. 1. spot I m sick and tired of this place. It s so Danish. No one here sees the potentially great idea. Nej. Man får väl åka hem til Sverige igen. Jeg har lige sagt op. You quit, Dude? What are you gonna

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder.

1. scene Noor alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. 1. scene alene. Arbejder fordybet. To fremmede træder ind. Afbryder. Is the owner at home? Owner what owner? The owner of the house. I am... & 2 You are the owner? Yes. You don't look like one. One what?

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - Facithæfte. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - Facithæfte Forlaget Andrico 1 Stifinderen - Facithæfte 2. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne Layout, Jan Steensen ISBN 978-87-984-0636-5

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende

GU HHX. Engelsk A. Vejledende opgave 2014. Kl. 09.00-14.00. 1. delprøve. Kl. 09.00-10.00. GU2014 - ENA1 Vejledende GU HHX Engelsk A Vejledende opgave 2014 Kl. 09.00-14.00 1. delprøve Kl. 09.00-10.00 GU2014 - ENA1 Vejledende 1 Ataani immersugassat immersorneqassapput. Misilitsinnerup kingorna kakkersakkat (hæfte) nakkutilliisumut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i

Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Årsplan i engelsk i 7 Klasse Årsplanens udgangspunkt er fælles Mål for engelsk og de Centrale Kundskabs og Færdighedsområder for engelsk i Hele året Forskellige Engelskfaglige Aktiviteter. IT Integreres

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning

BLADE by Tim Bowler. Statements from the book. Statements Who? Context and meaning BLDE by Tim Bowler Statements from the book ns du læser bogen Playing dead af Tim Bowler, skal du - når du finder nedenstående statements i teksten - notere i skemaet med hensyn til hvem der siger det,

Læs mere

Interview 1: Rundvisning

Interview 1: Rundvisning Interview 1: Rundvisning Ebru: Sådan der, så begynder vi Majken: Når Dem der er 18 til 22 de går i skole 4 gange om ugen i sprogskole Ebru: Okay ja Majken: Og, dem over 22 de har 2 gange om ugen også har

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer.

- Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Til læreren Fag: engelsk Niveau: 7.-10. Klasse Læringsmål: - Eleven kan: Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter inden for centrale emner og situationer. Udtrykke sig skriftligt i et

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er.

Grammatik. Hvad er grammatik? Grammatik er læren om sprog. Hvordan sproget er bygget op, og hvilke regler der er. Grammatik Indhold Hvad er grammatik?... 1 Hvorfor skal man lære grammatik?... 1 Grammatiske betegnelser... 2 Ord er sprogets byggesten... 3 Sætninger... 4 ikke i spørgsmål... 5 Sætningens led... 5 Substantiver

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere