Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune"

Transkript

1 Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden Aftale om forlængelse af aftalen skal være indgået senest d Indledning: Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal bidrage til, at flere unge fra Fredericia kommune, der påbegynder en uddannelse inden for byggefagene, finder en praktikplads. Derudover ønsker parterne mere generelt at være med til at sikre, at byggebranchen også i fremtiden har kvalificeret arbejdskraft. Aftaleparterne varetager hver for sig en vigtig opgave i den indsats. Fredericia kommune har via Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Lillebælt) og Jobcenter Fredericia ansvaret for vejledning af de unge i forbindelse med disses uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Endvidere har skolerne i kommunen mere generelt ansvaret for at vejlede børn og unge omkring alsidigheden i uddannelses- og jobmuligheder. EUC-Lillebælt har opgaven med at uddanne de unge inden for branchen herunder også opgaven med at fastholde de unge i deres uddannelsesforløb. Medlemsvirksomhederne i Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening har opgaven med at stille praktikpladser til rådighed, bidrage til at fastholde de unge i uddannelsesforløbet og generelt at sikre, at der er job til de faglærte inden for branchen og en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken inden for branchen. Baggrund: De nationale og lokale statistikker og målinger viser, at det går den rigtige vej med uddannelsesniveauet i Fredericia Kommune. I forhold til 95 % målsætningen ligger Fredericia Kommune nu på 92,9 % af afgangseleverne fra 9. Klasse, som forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. Det er meget positivt. Alligevel har Fredericia Kommune især 2 udfordringer, som vi ønsker at adressere. For det første er der i Fredericia en stor gruppe af kontanthjælpsmodtagere, som ikke har det uddannelsesniveau, som skal gøre dem attraktive på arbejdsmarkedet og for det andet vælger alt for få unge at gå i gang med en erhvervsuddannelse i forlængelse af 9. eller 10. klasse. Det sidste er et nationalt problem. Derfor har regeringen med sit udspil til en erhvervsuddannelsesreform opsat nye målsætninger: I 2020 skal 25 % af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 60 % skal gennemføre. I 2025 skal 30 % af en 1

2 ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 67 % skal gennemføre. Disse målsætninger ønsker vi at sætte fokus på og bakke op om med partnerskabsaftalen. I 2013 søgte kun 18 % af eleverne fra 9. og 10. klasse direkte ind på en erhvervsuddannelse. Samtidig ved vi at der er en risiko for at en del af denne gruppe vil falde fra inden de bliver færdige. Derfor er der ligeledes behov for at styrke indsatsen i forhold til at minimere frafaldet. Med i billedet hører dog, at flere elever søger ind på EUC senere i deres ungdom. En af årsagerne til frafald er, at mange unge ikke kan finde en praktikplads. Aftalepartnerne i denne partnerskabsaftale skal i fællesskab øge bestræbelserne for at få oprettet flere praktikpladser. I Fredericia kommune er der i oktober unge årige, som modtager kontanthjælp. Både af hensyn til de unges egen fremtidige forsørgelsesgrundlag og af hensyn til den kommunale økonomi er det vigtigt, at en stor del af disse unge bliver parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse og efterfølgende få et job. Kommunen har ansvaret for at vurdere om disse unge har de faglige og personlige kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Er de unge kontanthjælpsmodtagere ikke uddannelsesparate til ordinær uddannelse, tilbyder kommunen dem supplerende undervisning, studieforberedende forløb mv., så de bliver parate til at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Befolkningsdemografien peger i retning af, at der inden for de næste 5-10 år vil blive efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft inden for en lang række brancheområder. Byggebranchen vil også i fremtiden være en afgørende faktor i forhold til vækst og jobskabelse i samfundet. På den baggrund er det væsentligt, at aftalepartnerne intensiverer samarbejdet for at sikre, at branchen har den nødvendige kvalificerede arbejdskraft i årene fremover. Medlemmerne i Dansk Byggeri repræsenterer primært tømrer-, murer-, snedker-, struktør, og malerområdet. Dansk Byggeri har i Fredericia kommune 38 medlemsvirksomheder fordelt således: 0-5 ansatte: 18 virksomheder, 6 10 ansatte: 6 virksomheder, ansatte: 4 virksomheder, > 20 ansatte: 10 virksomheder. Fredericia Håndværkerforening har 150 medlemsvirksomheder. EUC-Lillebælt tilbyder i Fredericia grundforløb i tømreruddannelsen under Dansk Byggeri og samarbejder med de øvrige erhvervsskoler i nabobyerne om resten. Fredericia kommune har i Folkeskolen ansvaret vejledning af børn og unge i forhold til generel indsigt i og viden om uddannelses- og jobmuligheder, gennem UU vejledningsforpligtelsen i forhold til de unges uddannelsesvalg samt gennem Jobcenter Fredericia såvel vejlednings- som aktiveringsforpligtelsen af de ledige unge herunder også muligheden for at pålægge den unge valg af et uddannelsesforløb. Formål: Det overordnede formål med aftalen er: At sikre byggebranchen den tilstrækkelige kvalificerede arbejdskraft nu og i årene fremover. At sikre, at unge med interesse og evner for en uddannelse inden for byggebranchen får mulighed for at gennemføre det ønskede uddannelsesforløb og opnå praktikplads. At minimere frafaldet på ungdomsuddannelserne. 2

3 At øge indsatsen for at flere ledige kan finde beskæftigelse inden for branchen det gælder såvel faglærte som ufaglærte. I den forbindelse skal ufaglærte vejledes om og opfordres til at påbegynde en uddannelse. At styrke den generelle information til Folkeskolens elever om branchens uddannelses- og jobmuligheder herunder også at øge fokus på de mere håndværksmæssige fagområder. Aftalepartnerne i partnerskabsaftalen er enige om, at samarbejdet vedrører flg. områder: 1. Praktikpladser til unge, der har gennemført et grundforløb på bygge- og anlægsområdet. 2. Intensiveret indsats i forhold til at minimere frafaldet blandt de unge, der har påbegyndt en ungdomsuddannelse inden for bygge og anlæg. 3. Information til og rekruttering af unge i Folkeskolen i forhold til uddannelses- og jobmuligheder i byggebranchen. 4. Ledige faglærte inden for byggebranchen. Indsatsområder: Aftalepartnerne vil arbejde for at styrke indsatsen på flg. områder: Ad. 1. At der oprettes flere praktikpladser til unge, der har gennemført et grundforløb inden for bygge og anlæg. Resultaterne opnås ved at: Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening informerer medlemsvirksomhederne om efterspørgslen på praktikpladser i Fredericia og dets geografiske opland - og hjælper med at skabe kontakt mellem de unge praktikpladssøgende og virksomhederne evt. via EUC-Lillebælts virksomhedskonsulenter og/eller jobcentrets virksomhedskonsulenter. Målrettet sammen en gang i kvartalet at kigge på tallene og se hvem og hvad, det er der mangler for at opnå det ønskede antal praktikpladser og i fællesskab lave målrettede kampagner i mod de brancher, hvor der måtte være problemer. Målsætning: Det er en målsætning, at alle de unge, der har gennemført et grundforløb også får en praktikplads i en virksomhed. For at opnå denne målsætning skal en arbejdsgruppe bestående af Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening Fredericia Kommune, EUC- Lillebælt og UU følge op på status omkring målsætningen. Der vil løbende blive foretaget målinger på indsatsen, og Styregruppen vil kvartalsvis modtage aktuelle statustal. Der tages udgangspunkt i tal fra UUs lister over de unge, som har søgt ind på en erhvervsuddannelse fra Folkeskolen. UU trækker en liste fra marts 2013 og igen i marts Listerne krydstjekkes med EUCs lister over elever på grundforløb, således at der genereres en samlet brutto liste over elever, som skal bruge praktikplads. Det er ud fra disse tal, vi fremadrettet måler progression. 3

4 Det er ligeledes ud fra disse lister, der skabes overblik over hvilke elever, der mangler praktikpladser. Besked herom sendes til Dansk Byggeri, som lader beskeden gå videre til medlemsvirksomhederne. Ad 2. EUC-Lillebælt styrker indsatsen omkring fastholdelsesinitiativer over for de unge på skoleforløbene. Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening styrker indsatsen omkring fastholdelsesinitiativer, mens de unge er i praktikforløbet. I fællesskab øger EUC-Lillebælt, Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening gennem dialog fokus på mulighederne for at hindre frafald på uddannelsesforløbet, hvor der er indikationer på, frafaldsrisiko i forhold til den unge. Målsætning: Alle unge der har indgået en praktikaftale med en virksomhed skal gennemføre deres uddannelsesforløb. Ad 3. Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening UU og EUC-Lillebælt udvider deres generelle samarbejde med henblik på: At profilere erhvervsuddannelserne, herunder EUX, som en attraktiv karrierevej efter grundskolen og/eller 10. klasse. Aktiviteterne og indsatserne sker med afsæt i faget Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA). Partnerskabsaftalen indarbejdes i den samlede strategi for udskolingsaktiviteter og valgfag iht. Folkeskolereformen, som træder i kraft pr. august Konkrete indsatser vil være: Fokus på alle de gode events det er her, her og her vi markedsfører erhvervsuddannelserne. Elever fra folkeskolens overbygningsklasser deltager hvert år DM i Skills dette med tilhørende forløb som sætter eventen ind i konteksten. Gæstelærere fra Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening stiller sig til rådighed for undervisning og virksomhedsbesøg for de ældste klasser. Både Dansk Byggeri og Fredericia Kommune tager kontakt til deres Kommunikationsafdelinger og beder dem om at assistere med brandingen, når der bliver behov for det Dansk Byggeri og Fredericia Håndværkerforening stiller virksomheder til rådighed for mobile læringsforløb under Mobication Indsatserne koordineres af UU-Lillebælt og indarbejdes i det årshjul af vejlednings- og udskolingsaktiviteter, som allerede eksisterer. Målsætning: I 2020 skal 25 % af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 60 % skal gennemføre. I 2025 skal 30 % af en ungdomsårgang vælge en erhvervsuddannelse og 67 % skal gennemføre 4

5 Ad 4. Ledige faglærte inden for byggebranchen kan styrke muligheden for igen at komme i beskæftigelse gennem faglig opkvalificering og evt. ledsaget af kortere praktikophold i en virksomhed. For at forbedre de faglærte lediges jobmuligheder føres der løbende dialog mellem Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening, EUC-Lillebælt og Jobcenter Fredericia omkring behovet for at etablere efteruddannelsesforløb, og der oprettes de nødvendige uddannelsestilbud. EUC-Lillebælts Center for efteruddannelse vil kontinuerligt udbyde relevante uddannelsestilbud for ledige. Alle parter bidrager til at få styrket vejlednings- og informationsindsatsen af de ledige m.h.p. at få den ledige arbejdsstyrke opkvalificeret. Målsætning: Såvel målrettet efteruddannelse, virksomhedspraktik, som løntilskud skal anvendes til at sikre ledige job i bygge- og anlægsbranchen. Det daglige samarbejde mellem parterne: Den nedsatte arbejdsgruppe tager de nødvendige initiativer i forhold til at iværksætte de beskrevne tiltag. Arbejdsgruppen består af: Dansk Byggeri Fredericia Håndværkerforening Fredericia Kommune EUC-Lillebælt UU-Lillebælt Folkeskolen Projektmedarbejder Helene Høj Formand for Fredericia Håndværkerforening Michael Kristensen Arbejdsmarkedschef Mogens Bak Hansen Erhvervschef Bjarne Lundgaard Uddannelseschef chef Hugo Brund Nielsen Centerleder Anders Ladegaard Skoleleder Kurt Simonsen Hver enkelt part kan inddrage relevante medarbejdere i arbejdet. Arbejdsgruppen kommer med oplæg til Styregruppen omkring større initiativer, der kræver samarbejde på tværs af aftaleparternes organisationer. Arbejdsgruppen kan komme med oplæg i forhold til at få de i aftalen beskrevne indsatser uddybende beskrevet, såfremt det findes påkrævet. Disse skrivelser indgår som tillæg til partnerskabsaftalen. Styregruppen skal godkende evt. tillæg til partnerskabsaftalen. Arbejdsgruppen aftaler og iværksætter de nødvendige registreringer og opfølgninger på de beskrevne indsatsområder og målsætninger. Arbejdsgruppen mødes min. 4 gange årligt. Den nedsatte Styregruppe holder møde 2 gange årligt, hvor der efter oplæg fra arbejdsgruppen følges op På de igangsatte initiativer og resultaterne i forhold til målsætningerne. 5

6 Styregruppen består af: Dansk Byggeri: Fredericia Håndværkerforening EUC-Lillebælt Fredericia Kommune Konsulent Peter Wagner Michael Kristensen Direktør Lars Middelboe Direktør for Pleje, Sundhed og Arbejdsmarked Karen Heebøll Arbejdsgruppen sørger for løbende information til Styregruppen, og Styregruppen kan træffe beslutninger omkring initiativer via mailkorrespondance, når det findes påkrævet. Politisk forankring: Aftalen er politisk forankret i henholdsvis Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget. Styregruppen er derfor forpligtiget til at afrapportere til de to udvalg - som minimum én gang årligt. Formidling af aftalen: Partnerskabsaftaleparterne er enige om, at aftalens indhold skal formidles bredt ud såvel internt hos de 3 parter som eksternt via medierne. Aftalen vil derfor blive præsenteret på et pressemøde med deltagelse af repræsentanter for de 3 parters øverste ledelse, ligesom der i øvrigt vil ske en formidling af aftalen til pressen. Hver partner afgør, hvordan aftalen formidles internt i eget system. Formidling af aftalens resultater: Aftaleparterne er enige om, at der løbende skal ske en intern og ekstern formidling af aftalens resultater. Det skal primært ske gennem løbende præsentation af de gode historier og via en samlet evaluering halvvejs i aftaleperioden og ved aftaleperiodens udløb. Den nedsatte arbejdsgruppe fremlægger forslag til, hvilke gode historier, der skal formidles til pressen, og Styregruppen orienteres herom. Arbejdsgruppen udarbejder forslag dels via mailkorrespondance og dels i aftalte møder. Justeringer og tilføjelser til aftalen: Denne aftale kan løbende justeres i forbindelse med møder i Styregruppen såfremt der er enighed derom i Styregruppen. Ligeledes kan der tilføjes nye tiltag og målsætninger, når der er enighed derom i Styregruppen. 6

7 Underskrivere af partnerskabsaftalen:?????? Michael Kristensen Borgmester Fredericia kommune Formand for Fredericia Håndværkerforening Lars Middelboe Direktør EUC-Lillebælt Michael Mathiesen Formand for Dansk Byggeri Sydjylland 7

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2015... 4 4.

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland

HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE. - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herning, oktober 2014 HERNING KOMMUNES ERFARINGER OG IDEER TIL REKRUTTERING I EN SITUATION MED FULD BESKÆFTIGELSE - Notat udarbejdet til Beskæftigelsesregion Midtjylland Herværende notat er udarbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014

Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014 Praktikdag i slagterafdelingen på Uddannelsescenter Holstebro i 7. klasse med UD & OP programmet UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning i Holstebro, Lemvig og

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere