Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø"

Transkript

1 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/ , at der ikke var fradrag for tab ved afståelse af aktier ejet i mere end 3 år, men som var afnoteret før 3 års ejertid, idet skatteyderen ikke havde bevist, at myndighedernes fortolkning ikke er korrekt. En dom, hvis præmisser ikke bidrager til retssikkerhed. Ikke sjældent oplever advokater, at skattesager er op ad bakke. Det synes, som om Kammeradvokaten møder større velvilje hos domstolen. Hertil kommer, at skattemyndighederne ikke behøver at komme med oplysninger om administrativ praksis på givne områder. Der udsendes advarselssignaler om, at hvis skatteyderen vinder denne sag, vil det koste staten et stort million- eller milliardbeløb, hvilket utvivlsomt er den materielle skattesag ganske uvedkommende, men Kammeradvokaten må jo have samme fornemmelse som skatteyderen, nemlig at det måske tillægges en vis vægt hos domstolene, siden argumentet stedse fremdrages. Skattemyndighederne har endvidere den fordel, at skatteyderen efter fast domstolspraksis ikke har mulighed for at indkalde medarbejdere hos SKAT til at afgive vidneforklaringer. Med Østre Landsrets dom af 15/ er der anvendt præmisser, der peger i retning af en yderligere skævhed i procesførelsen. Sagens materielle forhold vedrører den tidligere aktieavancebeskatningslov, og er for så vidt i sig selv uinteressant i nærværende sam-

2 2 menhæng men er medtaget til forståelse af de kritiske bemærkninger vedrørende landsrettens præmisser. Efter den tidligere gældende aktieavancebeskatningslovs 4, stk. 1 skulle fortjeneste ved afståelse af aktier på et tidspunkt, der lå tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. dog stk. 2 og 6. For unoterede aktier var modstykket til denne bestemmelse fradragsreglen i den tidligere gældende aktieavancebeskatningslovs 4, stk. 4. Herefter kunne tab ved afståelse af unoterede aktier på et tidspunkt, der lå tre år eller mere efter erhvervelsen af aktierne, i de tilfælde, hvor en fortjeneste ville have været skattepligtig efter stk. 1, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Med denne bestemmelse var der sikret symmetri mellem på den ene side den skattemæssige behandling af gevinst på unoterede aktier ejet i 3 år, jf. 4, stk. 1, og på den anden side den skattemæssige behandling af tab på unoterede aktier ejet i 3 år, jf. 4, stk. 4. I begge tilfælde skulle avancen således medregnes til den skattepligtige indkomst. Den dagældende aktieavancebeskatningslovs 4, stk. 5 indeholdte dog en undtagelse til den i 4, stk. 4 hjemlede fradragsret. Efter 4, stk. 5 fandt 4, stk. 4 om fradragsret således ikke anvendelse for aktier, som i den skattepligtiges besiddelsestid har været børsnoterede, hvis fortjeneste eller tab ved en afståelse på tidspunktet for overgangen fra børsnoterede til unoterede ikke ville have været omfattet af stk. 1 eller 3. Af motiverne til bestemmelsen, jf. lov nr. 421 af 25/6 1993, fremgår bl.a., at: Tab ved afståelse af unoterede aktier kan efter det foreslåede 4, stk. 4, i aktieavancebeskatningsloven fradrages i anden indkomst. Denne fradragsadgang indtræder dog ikke i tilfælde, hvor den skattepligtiges beholdning af børsnoterede aktier ikke overstiger kr., og en aktie f.eks. ved suspendering fra børsnoteringen overgår fra børsnoteret til unoteret. I et sådant tilfælde, hvor en afståelse af aktien ville have været uden skattemæssige konsekvenser, opnår

3 3 den skattepligtige ikke fradragsret for tab som følge af overgangen fra børsnoteret til unoteret. Dette følger af det foreslåede 4, stk. 5. Bestemmelsen i 4, stk. 5 blev til dels overført til den nugældende aktieavancebeskatningslovs 13. Det anføres i den forbindelse i de særlige bemærkninger til 13, jf. lov nr af 21/ , at: Til 13 Til stk. 2 Bestemmelsen svarer i princippet til 4, stk. 5, i den nuværende aktieavancebeskatningslov. Efter bestemmelsen kan tab på unoterede aktier, som i den skattepligtiges ejertid har været børsnoterede, alene fradrages efter de regler, der gælder for børsnoterede aktier. Baggrunden for reglen er de forskellige tabsfradragsregler, der gælder for henholdsvis unoterede og børsnoterede aktier og det forhold, at der ikke bør kunne opnås en gunstigere stilling ved en afnotering. Rækkevidden af bestemmelsen i 4, stk. 5 var genstand for nærmere prøvelse i sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i TfS 2011, 28. I den pågældende sag købte skatteyderen den 16. februar 2000 nom kr. aktier i Brandt Ventures A/S for kr. og siden yderligere nom kr. aktier for kr. På købstidspunktet var Brandt Ventures A/S noteret på Københavns Fondsbørs. Den 17. april 2002 blev der afsagt konkursdekret over Brandt Ventures A/S, og aktierne blev derfor slettet fra Københavns Fondsbørs den 18. april Brandt Ventures A/S havde således været børsnoteret i 2 år og 2 måneder af skatteyderens ejertid.

4 4 Den 18. februar 2004 blev konkursbehandlingen af Brandt Ventures A/S afsluttet, og selskabet blev herefter slettet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Skatteyderens samlede ejertid androg således 4 år og 2 dage. Samme år solgte skatteyderen sine aktier i Brandt Ventures A/S, nom kr. til kurs 0,01, i alt 330 kr. Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt der var fradragsret for tabet på aktierne som følge af, at ejertiden var mindre end 3 år. Eller med andre ord: Ville afnoteringen medføre, at aktionæren skulle sidestilles med en person, der havde afstået aktierne efter mindre end 3 års ejertid. Det var i sagen ubestridt, at en avance ved afståelse under de i øvrigt samme omstændigheder ville være skattepligtig. Skatteyderens synspunkt var nu, at tabet på de nu afnoterede aktier var fradragsberettiget efter reglerne for børsnoterede aktier i medfør af den dagældende aktieavancebeskatningslovs 4, stk. 3 som et kildetabsbegrænset fradrag, da tidligere børsnoterede aktier efter skatteyderens opfattelse trods afnotering fortsat skulle behandles efter reglerne om børsnoterede aktier. Skatteyderen gjorde herunder gældende, at formålet med 4, stk. 5 var at sikre, at en skatteyder ikke blev stillet bedre som følge af afnoteringen. Det var derimod efter skatteyderens opfattelse ikke hensigten at etablere en retstilstand, hvor der hverken var fradrag efter reglerne for børsnoterede aktier eller fradrag efter reglerne for unoterede aktier. Skatteministeriet gjorde heroverfor gældende, at bestemmelsen i 4, stk. 5 efter sin ordlyd afskar fradragsret i enhver form, samt at denne fortolkning havde støtte i den administrative praksis på området. Både ved Københavns Byret og ved Østre Landsret fik skattemyndighederne medhold i synspunktet om, at tabet hverken kunne fratrækkes efter reglerne om børsnoterede aktier eller efter reglerne om unoterede aktier. Københavns Byret, der var beklædt med 3 dommere, anførte, at: Sagsøgers aktier var på afståelsestidspunktet unoterede og havde været ejet af sagsøger i mere end 3 år. På tidspunktet for afnoteringen havde sagsøger ejet aktierne i

5 5 mindre end 3 år, og på afståelsestidspunktet havde aktierne været afnoterede i mindre end 3 år. Det følger af ordlyden af dagældende aktieavancebeskatningslovens 4, stk. 5, at der i en sådan situation ikke er hjemmel til at fradrage tab ved afståelsen af aktierne, og der er hverken efter andre bestemmelser i loven, forarbejderne til loven eller den administrative praksis vedrørende fradrag efter loven, grundlag for at sidestille unoterede aktier med noterede aktier som påstået af sagsøger. Det anførte i forarbejderne til 13, stk. 2, i lov nr af 21/ kan ikke føre til et andet resultat. Ved Østre Landsret fik sagen som nævnt samme udfald, men med følgende, højst mærkværdige, tilføjelse: Den dagældende 4, stk. 5 i aktieavancebeskatningsloven er af myndighederne i en længere årrække blevet fortolket således, at der ikke gives fradrag for tab ved salg af aktier, der i ejerperioden er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede. På ovenstående baggrund og uanset skatteministerens bemærkninger om symmetri i skattesystemet ved fremsættelsen af lovforslagene L i folketingsåret (Folketingstidende , VI, spalte ), har appellanten ikke bevist, at myndighedernes fortolkning ikke er korrekt. Det bemærkes, at rigtigheden af den nævnte fortolkning ikke ses tidligere at være bestridt i retspraksis, administrativ praksis eller den juridiske litteratur. Herefter, og af de grunde, der er anført af byretten i øvrigt, stadfæster landsretten dommen. Østre Landsrets bemærkning om, at skatteyderen ikke har bevist, at myndighedernes fortolkning ikke er korrekt, er tankevækkende. Parterne skal efter omstændighederne føre bevis for, hvad der faktisk er passeret. Men det kan næppe være korrekt, at skatteyderen skal føre bevis for en given juridisk forståelse. Domstolene kan og skal efterprøve myndighedernes lovfortolkning og skal tilsidesætte denne fortolkning, hvis fortolkningen ikke er lovmedholdelig. Når bortset fra den situation, som omtales af Spleth i UfR 1965 B, 250 ff., nemlig at det synes, som om domstolene i tvivlstilfælde er ret utilbøjelige til at ville omstøde en fast praksis, eller med andre ord, hvis to forståelser af loven har nogen-

6 6 lunde lige meget for sig, vælger man den, som administrationen har fulgt er der ingen bias i retning af myndighedernes fortolkning, endsige en bevisbyrde for skatteyderen at løfte. For så vidt der med udsagnet fra Østre Landsret sigtes til, at skatteyderen skal føre bevis for en given administrativ praksis, kolliderer dette med domstolenes accept af, at SKAT ikke kan pålægges at redegøre for administrativ praksis. Det må vist også konstateres, at den omstændighed, at rigtigheden af den nævnte fortolkning ikke ses tidligere at være bestridt i retspraksis, administrativ praksis eller den juridiske litteratur ikke er til hinder for en efterprøvelse, den dag rigtigheden af myndighedernes fortolkning bestrides. Dommens præmisser pynter ikke på retssikkerheden. o

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V.

Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Næringsvirksomhed med fast ejendom - etablering af næring - smitte - SKM2012.432.BR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Københavns Byret fandt ved en dom af 30/4 2012, at et selskab havde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten

Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Fokus på ikke fradragsberettigede pensionsordninger et overset område indenfor skatteretten Focus On Non-Deductible Pension Schemes A Neglected Field Within Tax Law af HELLE V. RASMUSSEN I afhandlingen

Læs mere

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter

Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Driftsomkostninger - ventureselskaber - skattefrie indtægter Dokumentets dato 29 nov 2011 Dato for 09 jan 2012 08:32 offentliggørelse SKM-nummer SKM2012.13.HR Myndighed Højesteret Sagsnummer 2. afdeling,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Aktuel skatteret 2014

Aktuel skatteret 2014 Aktuel skatteret 2014 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2014 ajourført 23/10 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere