INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK"

Transkript

1 INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag Præsentation af området Målsætninger, prioriteringer og baggrund for indsatsplanlægningen...7 Målsætning for grundvandsbeskyttelse generelt i indsatsområdet...7 Generel prioritering af indsatser...7 Baggrund for indsatser i handleplanerne Handleplan for Bredkær Vandværk Retningslinjer for planlægning og sagsbehandling Redegørelse...21 Grundvandsressourcen og Bredkær Vandværk...21 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande...22 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder...23 Sammenfattende problemstillinger Indsatsplanens betydning for lodsejere, vandværker og myndigheder...28 Lodsejere...28 Vandværker...28 Myndigheder Kildehenvisninger

3 1. Baggrund for indsatsplanen Hjørring Kommune har i samarbejde med Hjørring Vandselskab udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre at Bredkær Vandværk fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling. En indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er en plan, der beskriver, hvad der skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen angiver hvem der er ansvarlig for at gennemføre forskellige indsatser og hvornår de gennemføres. De statslige vandområdeplaner angiver overordnede retningslinjer for den generelle beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanen angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre godt drikkevand i fremtiden. En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret hvis effekten af indsatserne udebliver, hvis ny teknologi giver mulighed for bedre og eventuelt billigere indsatser eller ny viden ændrer forudsætningerne for indsatserne. Det er Hjørring Kommune og Hjørring Vandselskab der sammen tager stilling til hvorvidt planen skal revideres. De indsatser, der er beskrevet i indsatsplanen, skal som udgangspunkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Det enkelte vandværk afholder udgifterne til gennemførelse af de tiltag som vandværket i indsatsplanen er ansvarlig for. Datagrundlaget for indsatsplanen er udarbejdet og opdateret i flere omgange, først af Nordjyllands Amt i 2005 og herefter af Naturstyrelsen i 2010 og igen i Kortlægningen indeholder en detaljeret beskrivelse af geologi, hydrogeologi, arealanvendelse og forureningskilder. Ligeledes er der udført en sårbarhedskortlægning i forhold til forureningskilder. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Indholdet i indsatsplanen er drøftet i Hjørring Kommunes Grundvandsråd. Indsatsplanen er den første udarbejdede plan for kortlægningsområdet. Lovgrundlag Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til Lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015 Lov om vandforsyning mv. (Vandforsyningsloven). Hvor Staten har udpeget indsatsområde, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13. Hvor Hjørring Kommune har suppleret Statens kortlægning med en udpegning af sårbare områder overfor pesticider, er indsatsplanen udarbejdet og vedtaget med hjemmel i Vandforsyningslovens 13a. Områder udpeget efter Vandforsyningslovens 13 a kan også benævnes som prioriterede områder. Der er i planens redegørelsesdel nærmere redegjort for udpegning efter hhv. 13 og 13 a. 3

4 Indholdet og den nærmere udarbejdelse af indsatsplaner er reguleret af bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016 om indsatsplaner Forslag til indsatsplanen har været forelagt Hjørring Kommunes Grundvandsråd til drøftelse den 17. maj Forslag til indsatsplan er i offentlig høring i perioden 12. januar 2017 til den 6. april

5 2. Præsentation af området Indsatsplanen omfatter Bredkær Vandværk, der har 5 boringer fordelt på to kildepladser. Den geografiske afgrænsning for indsatsplanen er de to indvindingsoplande for disse kildepladser: Indvindingsoplande: Udgør det område i grundvandsmagasinet, hvor vandet strømmer hen mod indvindingsboringerne til vandværket. Grundvandsdannede opland: Udgør det område på overfladen, hvor der siver vand ned til grundvandsspejlet og strømmer ind til boringerne. Figur 1 Placering af boringer indvindingsoplande til Bredkær Vandværk. Selve vandværket ligge ved de tre boringer. Hjørring Vandselskab A/S driver Bredkær Vandværk, der har en tilladelse til indvinding af grundvand på m 3 /år. Indvindingen er fordelt med ca. 50 % på tre boringer på Bredkær Kildeplads, og 50 % på to boringer på Spangerhede Kildeplads. Boringerne indvinder fra m under terræn og der er mellem 10 og 15 m ler lige ved boringerne, men lerlaget en varierende tykkelse og flere steder i indvindingsoplandet er lerlagstykkelsen mindre end 5 m, hvilket betyder, at magasinet er sårbart overfor forurening. Vandkemien viser reduceret til stærkt reducerede forhold, hvilket viser at der ikke er kommet nitrat ned i magasinet. Der er grundvandsdannelse til det primære magasin i størstedelen af indvindingsoplandet. Arealanvendelsen i kortlægningsområdet består primært af landbrug og i mindre grad af skov-, natur- og byarealer. 5

6 Sårbare områder, hvor arealanvendelsen belaster grundvandet, er udpeget som Indsatsområder. Her er det på grund af magasinernes sårbarhed vurderet nødvendigt med en særlig indsats til beskyttelse af vandressourcerne, for at sikre drikkevandsinteresserne fremover. I indvindingsoplandene findes nogle få registrerede forurenede grunde, hvor risiko for forurening af grundvandet skal vurderes. Se i øvrigt handlingsplanen på side 14. 6

7 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund for indsatsplanlægningen Målsætning for grundvandsbeskyttelse generelt i indsatsområdet Det er Hjørring Kommunes målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen er baseret på uforurenet grundvand. Baggrunden for grundvandsbeskyttelsen og indsatser i indsatsområdet er baseret på: At den fremtidige indvinding baseres på de eksisterende vandværker. At grundvandets kvalitet også fremover skal være så god, at en almindelig simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet kan bruges i vandforsyningen. Grundvandets kvalitet skal være sådan, at det behandlede vand overholder kravene i bekendtgørelsen om vandkvalitet. Det betyder bl.a., at nitratindholdet ikke må overskride grænseværdien på 50 mg/l. Generel prioritering af indsatser Generelt for prioriteringerne gælder, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere prioriteres en indsats mod forureningskilden. Generelt prioriteres indsatsen på baggrund af en vurdering af afstand til indvindingsboringen samt hvor grundvandsdannelsen har en størrelse, der kan forringe vandkvaliteten i magasinet. I forlængelse heraf er samspillet mellem risikoen for, at der sker en forureningshændelse og omfanget af denne afgørende for prioriteringen. Det er vigtigt, at forebygge en lille risiko for en omfattende forurening, som i givet fald vil kunne lukke en kildeplads, frem for at afværge en kendt, men svag kilde, som kun giver anledning til ubetydelig påvirkning af vandkvaliteten. Erfaringsmæssigt skyldes mange større forureninger at der er sket uheld ved opbevaring og håndtering. Baggrund for indsatser i handleplanerne Indvindingsstrategi på kildepladsen Generelt skal der være opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Intensiv oppumpning kan medføre forøget sænkning af grundvandsspejlet, resulterende i forhøjet indhold af sulfat, nikkel og arsen i råvandet. Endvidere øges risikoen for at trække forureninger, f.eks. nitrat og pesticider, fra de øvre vandførende lag ned til grundvandsmagasinet. Indsats overfor landbrug og skovbrug nitrat og pesticider Den overordnede målsætning er ingen eller så lavt nitrat- og pesticidindhold i det indvundne grundvand at vandkvalitetskravets til drikkevand kan overholdes. 7

8 Målsætninger for udvaskning af nitrat og pesticider i indsatsområderne: Nitrat Indsatsområder og prioriterede områder i indvindingsopland Så lavt som muligt, max. 50 mg/l i grundvandsmagasinet Indsatsområder i OSD Ingen stigning i udvaskning hvis udvaskning i efter-situationen er over 50 mg/l Pesticider Ingen anvendelse og håndtering *) Anvendelsen begrænses mest muligt *) Håndtering omfatter ligeledes opbevaring. Nitratfølsomme indvindingsområder udpeges, hvor grundvandsmagasinerne er sårbare overfor nitrat i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og almene vandforsyningers indvindingsoplande udenfor OSD. Nitratfølsomme indsatsområder udpeges indenfor de nitratfølsomme indvindingsområder, hvor der er et dokumenteret behov for en særlig indsats for at begrænse nitratudvaskningen, se side XX. Der er i grundvandskortlægningen ikke udpeget indsatsområder i forhold til pesticider. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan forventes øget risiko for forurening med pesticider i områder med stor grundvandsdannelse. En kombination af viden om grundvandsdannelse, arealanvendelse og viden om forureningskilder, danner grundlag for prioritering af indsatsen overfor pesticider i grundvandet. Hjørring Kommune har i samarbejde med Hjørring Vandselskab udarbejdet en administrationspraksis overfor igangsættelse af grundvandsbeskyttende indsatser overfor nitrat og pesticider: Nitrat: 8

9 Indsatser overfor nitrat gennemføres i indsatsområder udpeget af staten. Kommunen har lavet en prioritering af indsatserne ift. nitratkoncentrationen i grundvandet. Flowdiagrammet på figur 2 viser forskellige niveauer for nitratkoncentrationer, hvor hvert niveau udløser en bestemt handling. Indsatsen overfor nitrat er opdelt i 3 niveauer: generelle indsatser, øget overvågning og konkrete indsatser overfor nitratudvaskning. Indvindingsopland/ Indsatsområde- Ja Nej Generelle indsatser Nitrat under 5 mg/l i afgang vandværk Nej Ja Generelle indsatser med øget fokus på grundvand og kampagner Nitrat over 25 mg/l i grundvandsmagasin Nej Øget overvågning efter konkret vurdering Ja Stigende tendens Ja Indsatser rettet mod konkrete problemstillinger. Tendens til stigende nitratindhold skal vendes, evt. skal der findes ny kildeplads Figur 2: Flowdiagram med indsatser overfor nitrat Generelle indsatser: Det er myndighedsarbejde med udgangspunkt i gældende miljølovgivning, eksempelvis godkendelse af virksomheder og tilsyn med boringer samt kampagner med fokus på grundvandsbeskyttelse. Øget overvågning: Vurdering af eksisterende vandkemidata og beslutning om behovet for flere analyser fra udvalgte boringer/kildepladser til overvågning af vandkvaliteten. På baggrund heraf beslutning om handlinger ift. grundvandsbeskyttelse. 9

10 Konkrete indsatser: Aftaler om dyrkningsrestriktioner på konkrete arealer, hvor forureningsrisikoen er størst eller set ud fra en gennemsnitsbetragtning for at sikre vandkvalitetskravet på maks. 50 mg/l i grundvandet. Pesticider: Indsatsen mod pesticider i indvindingsmagasinet gennemføres i Borings Nære Beskyttelses Områder (BNBO) og øvrige prioriterede områder, der vurderes på baggrund af sammenfald mellem: grundvandsdannende opland stor grundvandsdannelse, og hvor grundvandet er yngst Indsatser overfor pesticider sker i forskellige trin, hvor BNBO prioriteres først. Dernæst sker der indsatser i de øvrige indsatsområder og prioriterede områder på baggrund af konkrete hydrogeologiske vurderinger og afvejning ift. arealanvendelse. Grundvandsbeskyttelsen skal ske der, hvor vi får mest beskyttelse for pengene. Dette sker igennem målrettede aftaler med lodsejere om bl.a. afgrødevalg samt anvendelse og håndtering af pesticider. Da der altid vil være en risiko for forurening med pesticider, der allerede befinder sig i jorden eller fordi kildepladsen ikke bliver beskyttet tilstrækkelig, skal der være et beredskab til håndtering af en forurening. Et beredskab kan bl.a. indeholde en plan for indvinding fra en anden kildeplads eller midlertidig rensning af forureningen. Hvis ikke der gennemføres en tilstrækkelig beskyttelse, og der kommer forurening i grundvandet er den yderste konsekvens, at der skal findes en ny kildeplads. I forbindelse med udpegning af BNBO for boringerne, er der lavet detaljerede vurderinger af områdernes sårbarhed. For både Bredkær og Spangerhede Kildeplads er BNBO udpeget som pesticidsårbare. Herudover er der på baggrund af stor grundvandsdannelse tæt på boringerne udpeget et prioriteret område, der strækker sig ud over BNBO. Det er ligeledes vurderet at indsatsområder overfor nitrat også er sårbare overfor pesticider, der hvor der er sammenfald med det grundvandsdannende opland, se figur 3. 10

11 Følsomme indvindingsområder: Områder, som er særlig følsomme overfor en eller flere typer forurening. Vurderingen ift. dæklagenes tykkelse samt grundvandskvaliteten. Indsatsområder: Områder indenfor følsomme områder, hvor en særlig indsats er nødvendig. Vurderet ift. arealanvendelse, forureningstrusler og den naturlige beskyttelse mod forurening. Figur 3: Indsatsområder for Bredkær Vandværk. Indsats i forhold til udspredning af spildevandsslam Spildevandsslam kan indeholde stoffer, som er uønskede i grundvand. Det kan være vandopløselige stoffer som medicinrester og hormonforstyrrende stoffer. Landmænd opfordres derfor til ikke at bruge slam som jordforbedringsmiddel i indsatsområdet. Hjørring Kommune vil, hvis nødvendigt, gøre brug af forbud mod udbringning af slam i indsatsområder på baggrund af en konkret vurdering af sårbarheden. For Bredkær Vandværk betyder det, at der som udgangspunkt ikke skal udbringes spildevandsslam i indsatsområder indenfor indvindingsoplandet, afhængig af de lokale hydrogeologiske forhold ift. det ansøgte areal for udbringning. Hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og pesticidfri dyrkning skal der også indgå en vurdering af behovet for ikke at udsprede spildevandsslam. Indsatser vedrørende miljøtilsyn Hjørring Kommune fører regelmæssige tilsyn med virksomheder og landbrugsejendomme med dyrehold efter kravene i miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har også tilsynspligt overfor landbrug uden dyrehold, men dog uden lovkrav om en bestemt tilsynsfrekvens. I indsatsområder vil Hjørring Kommune sikre at tilsyn med virksomheder og landbrug skal have fokus på grundvandsbeskyttelse, herunder opbevaring og håndtering af husdyrgødning, indretning af vaske- og fyldpladser for sprøjtemidler, håndtering af sprøjtemidler, oplag af kemikalier samt opsporing af ubenyttede brønde og boringer. 11

12 Indsatser vedrørende øvrige brønde og boringer Brønde og boringer der er utætte eller som ikke anvendes korrekt, kan udgøre en risiko for grundvandet, idet forurenende stoffer via brønd/boring kan sive ned til grundvandet. Boringer tilhørende aktive indvindingsanlæg i indsatsområdet skal godkendes eller sløjfes, så de ikke kan udgøre en risiko for forurening af grundvandsmagasinet. Ubenyttede brønde og boringer skal opspores i BNBO og sløjfes efter gældende lovgivning. For øvrige brønde/boringer i indsatsområdet, som kommunen har kendskab til, laves en vurdering af forureningsrisikoen overfor grundvandet og om nødvendigt, skal der ske sløjfning af anlægget. Tilladelser til lodrette jordvarmeboringer indenfor indsatsområder gives på baggrund af en konkret risikovurdering i hvert enkelt tilfælde. Indsatser vedrørende jordforureninger Jordforureninger kan indebære en trussel for grundvandet hvis forureningskomponenter kan trænge ned til grundvandet. Risiko for forurening og behov for evt. oprydning skal derfor vurderes. Det er Region Nordjylland der registrerer forureningerne, foretager kortlægning og prioriterer evt. oprydning på forurenede grunde. Materialet fra grundvandskortlægningen omfatter en række kortlagte jordforureninger. Efter grundvandskortlægningens afslutning kan der registreres yderligere jordforureninger. Den konkrete indsats på området bliver fastlagt i Region Nordjylland, jordforureninger i indsatsområder har en høj prioritering mht. undersøgelse og oprydning. Ved nye jordforureninger er kommunen myndighed i forhold til undersøgelser og oprydning. Indsatser vedrørende olietanke Der gives ikke tilladelse til nedgravede olietanke indenfor 300 m fra vandværksboringer hvis det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel. Ved risikovurdering af eksisterende olietanke fastlægges en sikkerhedsafstand på 50 m fra en boring. Dette på baggrund af erfaringsopsamling fra forureningssager ved villaolietanke, hvor det er fundet, at forureningsfaner fra villaolietanke har en begrænset udbredelse. Kun i helt ekstraordinære tilfælde kan der forventes forureningsfaner med større længde end 50 m. For yderligere, se /1/. Indsatser vedrørende spildevandsanlæg og nedsivning af regnvand. Miljøbeskyttelsesloven fastsætter en række afstandskrav mellem nedsivningsanlæg for spildevand og vandindvindingsboringer. Ved sagsbehandlingen af tilladelser til nedsivningsanlæg indgår vurderinger af både mikrobiologiske forureninger og kemiske forureninger. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til nedsivningsanlæg indenfor 300 m fra vandværksboringer. En evt. nedsættelse af afstandskravet på 300 m til vandværksboringer kan kun ske på baggrund af en konkret hydrogeologisk vurdering og samtidig vurdering af den fremtidige indvinding på vandværket. 12

13 Det vil ikke være muligt at nedsætte afstanden mellem et evt. nyt nedsivningsanlæg og boringerne på Bredkær Vandværk, idet indvindingsoplandet strækker sig ud over de 300 m omkring alle boringerne. Ved eksisterende lokal afledning af spildevand i indvindingsopland indenfor 300 m fra en vandværksboring vurderer kommunen, om afledningen indebærer en risiko for grundvandet. Spildevandsafledningen kan påbydes ændret, hvis det vurderes at udgøre en risiko for miljøet eller grundvandet. Lokal afledning af regnvand må ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. Indenfor indsatsområder foretages en konkret vurdering af ansøgte LAR-løsningers påvirkning af grundvandet. Indsatser i form af kampagner Forbrugerne skal gennem målrettet information gøres opmærksomme på, at de bor ovenpå deres drikkevand og at de kan være med til at gøre en indsats for at sikre rent drikkevand. Der kan informeres om grundvandsvenlig adfærd f.eks. i forhold til håndtering af pesticider. Derudover kan der informeres om muligheder for tilskud til miljøvenlige driftsformer mv. Informationen kan ske via pjecer, vandværkets hjemmeside mv. Indsatserne aftales i samarbejde mellem vandværk og kommune. Indsatser vedrørende overvågning Udviklingen i grundvandskvalitet overvåges løbende via de lovmæssige analyseprogrammer for vandværkerne. Kommunen kan vurdere, at der er behov for mere intensiv overvågning i udvikling af vandkvalitet, f.eks. for at afdække forureningssammenhænge, hvilket kan give mulighed for at iværksætte beskyttelsesmæssige tiltag ved forringet vandkvalitet. I administrationspraksissen vil øget og målrettet overvågning have et stort fokus, inden der skal iværksættes handlinger om dyrkningsrestriktioner. Der vil være en løbende vurdering af behovet for overvågning. 13

14 4. Handleplan for Bredkær Vandværk Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatserne i indvindingsoplandet, se kortbilaget efter handleplanen. HK = Hjørring Kommune HV = Hjørring Vandselskab AS RN = Region Nordjylland Indsats emne Ansvar Tidsplan Økonomi / ressource Vandindvinding Indvindingsstrategi Gennemgang af boringer. Indvindingstilladelser til ikke almene vandforsyningsanlæg skal prioriteres højt. Tilsyn med alle ikke almene vandforsyningsanlæg hvert 5. år. Nitrat Der skal ske normal overvågning af grundvandet jf. administrationspraksis. Regulering efter husdyrgodkendelsesbeken dtgørelsen. Opfyldelse af miljømål Beskrivelse HV Vurdering af boringerne ift. vandkemi, der er mulig krydskontakt mellem magasiner i boringerne på Bredkær Kildeplads, undersøge muligheder for forbedringer. HK HK Opstart 2017 Løbende Pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer Dyrkningsaftaler overfor brug af pesticider i prioriterede områder, herunder BNBO. Se figur 4. HV måneder 2018 Fornyelse og ændring af indvindingstilladelser til ikke almene anlæg i indvindingsopland skal prioriteres højt ift. anlæg udenfor indvindingsopland. 2 uger hver 5. år Løbene Sikre at alle vandforsyningsanlæg er indrettet således de ikke udgør en forureningsrisiko for grundvandet og at der foreligger en analyse. HV Løbende Løbene På nuværende tidspunkt indikerer vandkvaliteten ikke, at der er brug for tiltag ud over den normale overvågning af grundvandskemien. Ved ændringer i vandkemien tages resultaterne op til drøftelse om næste fase jf. adm. praksis HK Løbende Krav om maksimal udvaskning tilsvarene planteavlsniveau i indsatsområder, hvor udvaskningen er større end 50 mg/l. Ca kr./ha. 1 I alt: ca. 2,35 mio. Beregnet på baggrund af i alt 47 ha BNBO og prioriterede områder skal friholdelse for brug af pesticider. I alt 47 ha: Bredkær: ca ha = 19 ha Spangerhede: ca ha = 28 ha Der er fratrukket HV- arealer, natur, bebyggelse og ikke dyrkede arealer: Start med BNBO og derefter øvrige arealer. Indsatsen prioriteres i øvrigt ift. HV grundvandsindsatser på deres andre 1 Erfaringstal hentet fra Alectias prioriteringsværktøj til vurdering af indsatsbehovet på Bredkær Vandværk. 14

15 Overvågning i øvrige indsatsområder. Kampagner for borgere, virksomheder og andre aktører. Tilsyn med virksomheder og landbrug HK vil anmode Natur- Erhvervsstyrelsen om at opprioritere tilsyn med opbevaring af pesticider. Forurenede grunde Ilbro Byvej 138, 9800 Nr: Stationsvej 2, 9800 Nr: Ilbro Byvej 102, 9800 Nr: Ugiltvej 881, 9800 Nr: BNBO Lokalisere og sløjfe ubenyttede brønde og boringer i BNBO. Vurdering af potentielle forureningskilder inden for BNBO. Aftaler om ophør af potentielle forureningskilder inden for BNBO. Øvrige indsatser Opfølgning på ubenyttede brønde og boringer i HV Opstart 2017 Løbende kildepladser. Der laves en overordnet plan for grundvandsbeskyttelsen. Der skal ske overvågning af pesticider, til vurdering af indsatsbehovet i øvrige indsatsområder. Overvågningens omfang fastsættes i vandselskabets overordnede overvågningsprogram kr Vandværket gennemfører oplysningskampagner. Alle ejere, lejere og brugere af arealerne opfordres til ikke at anvende pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i haver, indkørsler og på andre udenomsarealer. HK 2017 Løbende Hjørring Kommune vil have fokus på grundvandsbeskyttelse ifm. tilsyn. Der vil desuden blive ført tilsyn på landbrug uden dyrehold. HK 2017 Løbene Gælder tilsyn med, hvilke pesticider der anvendes og hvordan de opbevares. HK RN HK RN HK RN HK RN Ilbro Auto, V2 Videregående undersøgelse, afklares med RN 2019 Tidligere autoværksted, V2 Videregående undersøgelse, afklares med RN 2019 Nedlagt teglværk, V2 Videregående undersøgelse, afklares med RN 2019 Skole m olieoplag, V2 Videregående undersøgelse, afklares med RN HK uger 2018 Inden for BNBO skal ubenyttede brønde og boringer sløjfes. HK kr. pr. boring HV HK HK Afhængig af anlægget Kommunen udarbejder risikovurdering for aktiviteter og anlæg inden for BNBO Vandværket laver aftaler om ophør eller sikring af anlæg, som udgør en risiko for forurening af indvindingsanlægget. Kommunen kan pålægge rådighedsindskrænkning mod kompensation, hvis der ikke opnås aftaler efter gældende lovgivning ( 24) 2019 Inden for indsatsområdet skal kommunen sikre, at oplyste 15

16 indvindingsopland. Spildevandsanlæg skal indrettes således de ikke udgøre en risiko for grundvandsressourcen Overvågning Monitering af vandkvaliteten i indsatsområdet Brug af eksisterende boringer og/eller etablering af moniteringsboringer. Opfølgning Opfølgning på indsatser. HK 2017 Løbende HV møder årligt Løbene Løbene ubenyttede brønde og boringer sløjfes. Hjørring Kommune kortlægger i samarbejde med Hjørring Vandselskab kloakeringen i Indsatsområde Bredkær. Hjørring Kommune sikre ved tilsyn og godkendelse at private spildevandsanlæg inden for 300 m zonen ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. En arbejdsgruppe bestående af HV og HK drøfter løbende moniteringsprogrammet og ændre dette hvis der er forhold der taler herfor. Der er primært fokus på nitrat og pesticider. HV kr Fokus på at etablere nye moniteringsboringer samt anvende eksisterende boringer til overvågning af vandkemien i grundvandet. Giver et godt grundlag for en målrettet indsats overfor forurening. HK HV 2017 (løbende) 1 møde årligt Flere møder, hvis der er behov Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Hjørring Kommune indkalder til møderne. På møderne fremlægger Hjørring Vandselskab status for overordnede og langsigtede handleplan. Status for gennemførelse af indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet drøftes. Det vurderes, om forudsætningerne for de konkrete indsatser stadig er aktuelle og om der er behov for justering af indsatserne. 16

17 Figur 4 Prioriteret område, indsats overfor pesticider: Bredkær og Spangerhede kildepladser 17

18 Figur 5: Grundvandsdannelse i indvindingsopland Bredkær Vandværk 18

19 5. Retningslinjer for planlægning og sagsbehandling I dette afsnit er der opstillet retningslinjer for planlægning, sagsbehandling og andre opgaver i forhold til gældende lovgivning. Retningslinjerne gælder, hvor intet andet er angivet, i OSD og indvindingsoplande. Kommunalbestyrelsen skal lægge retningslinjerne til grund for deres afgørelser indenfor de lovgivne beføjelser. For andre myndigheder udgør indsatsplanen en vigtig del af beslutningsgrundlaget. Hjørring Kommune Kommuneplanlægning Områderne skal så vidt muligt friholdes for arealer til erhvervsudvikling med erhverv som udgør en risiko overfor grundvandet. Der kan dog udlægges arealer til erhverv, der udgør en trussel overfor grundvandet, hvis der redegøres i overensstemmelse med kommunens grundvandsredegørelse. Ved planlægning af anden byudvikling skal grundvandsinteresserne ligeledes vægtes højt, og der skal således være vægtige planmæssige begrundelser for at lave boliger mv. i områderne. Lokalplanlægning Ved erhvervsudvikling med erhverv der udgør en trussel overfor grundvandet skal lokalplanen sammen med miljøgodkendelsen bidrage til at beskytte grundvandet på baggrund af de tekniske tiltag, der fastsættes i grundvandsredegørelse og kommuneplan. Ved planlægning af anden byudvikling i sårbare områder eller tæt på boringer bør der tages stilling til håndtering af overfladevand og befæstelsesgrad. Andre kommunale handleplaner Naturplanlægning Tilladelser efter vandforsyningsloven Rådighedsindskrænkninger Der indarbejdes grundvandshensyn i kommunale planer der kan medføre brug af pesticider, f.eks. plan for bekæmpelse af bjørneklo. Der ind-tænkes så vidt muligt grundvandshensyn ved udpegning af områder til naturgenopretning i Natura 2000-områder og ved udarbejdelse af plejeplaner. I indvindingsoplande gives der som udgangspunkt ikke tilladelse til indvinding af grundvand til virksomheder, markvanding, havevanding og lign.. Med mindre det kan påvises, at indvindingen ikke har væsentlig indflydelse på grundvandsressourcen eller natur og miljø i øvrigt. Hvis der ikke kan gennemføres frivillige aftaler omkring dyrkningspraksis, som omtalt i indsatsplanerne for de enkelte vandværker, kan kommunalbestyrelsen efter en konkret vurdering af de pågældende arealer eller arealanvendelse, påbyde 19

20 rådighedsindskrænkninger for anvendelse af nitrat og pesticider, samt nedlægge forbud mod udspredning af spildevandsslam, jf. MBLs 24 og 26a. Miljøgodkendelser og tilladelser, landbrug Ved miljøgodkendelse af husdyrbrug i indsatsområder, stilles krav om maksimal udvaskning af nitrat fra rodzonen i henhold til de målsætninger som fremgår af Målsætninger med hensyn til nitrat. Under hensyntagen til at der kun kan stilles krav om maksimal nitratudvaskning, der svarer til den der fremkommer ved dyrkning uden husdyrgødning (den såkaldte planteavlsregel ). Udvaskningsberegninger foretages på markniveau. Det skal vurderes, om etablering af nyanlæg, f.eks. vaske/fyldpladser, ajlebeholdere, møddingspladser, gyllebeholdere, olietanke mv. i indvindingsoplande kan medføre øget risiko for grundvandet. Der skal være særlig fokus på anlæg indenfor BNBO og de udpegede indsatsområder / prioriterede områder. Øget risiko for forurening kan medføre afslag på det ansøgte. Miljøgodkendelser og tilladelser, virksomheder mv. Spildevand Der er øget fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelser og tilladelser indenfor områderne. Vandindvindingsinteresser prioriteres ved renovering af kloakker i indvindingsoplandene. Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand og overfladevand indenfor 300 m til almene vandværkers indvindingsboringer, hvis det vurderes, at dette kan udgøre en forureningstrussel. Råstofområder Tilsyn med virksomheder, landbrug Ubenyttede brønde og boringer Region Nordjylland behandler råstoftilladelser og skal i denne forbindelse høre Hjørring Kommune. Ved råstofindvinding skal grundvandsressourcen beskyttes mod forurening under indvinding, efterbehandling samt ved fremtidig anvendelse. Hjørring Kommune arbejder for, at dette stilles som vilkår i gravetilladelsen. Ved udarbejdelse af efterbehandlingsplaner for råstofområderne arbejder Hjørring Kommune for, at fremtidig arealanvendelse sker under hensyntagen til arealernes sårbarhed overfor gødningsstoffer og pesticider. Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forbindelse med det kommunale tilsyn med landbrug og virksomheder i området. Ubenyttede brønde og boringer opspores og sløjfes i forbindelse med øvrig sagsbehandling. Indsatsen prioriteres i rækkefølgen: BNBO, grundvandsdannende oplande, indvindingsoplande og OSD 20

21 Spildevandsslam eller lign. Jordvarmeboringer Drift af kommunale arealer, pesticidanvendelse og slamudspredning Salg af kommunale arealer i indvindingsoplande Forpagtningskontrakter i indvindingsoplande Ved information appelleres til landbrug om ikke at anvende spildevandsslam eller lign. som jordforbedringsmiddel. Kommunen vil, hvis nødvendigt, gøre brug af forbud jf. 32 i slambekendtgørelsen. Hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og pesticidfri dyrkning skal der også indgå en vurdering af behovet for ikke at udsprede spildevandsslam. Der gives som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af lodrette jordvarme-boringer indenfor BNBO og boringsnære prioriterede områder eller indsatsområder indenfor 300 m fra vandværksboringer. Offentlige arealer friholdes som udgangspunkt for pesticider, jf. pesticidaftale mellem KL og Miljøministeren. I særlige tilfælde kan tillades anvendelse af pesticider, f.eks. ved bekæmpelse af invasive arter eller stærk opformering af gåsebiller. Der udspredes ikke spildevandsslam på offentligt ejede arealer. Senest ved salg skal der overvejes behov og mulighed for tinglysning af dyrkningsdeklaration efter målsætning og prioriteringer der foreligger for området. Forpagtningskontrakter for kommunale arealer skal indeholde bestemmelser der er i overensstemmelse med indsatsplanens målsætninger. 21

22 6. Redegørelse Med udgangspunkt i statens kortlægning er der lavet et kort resume af resultaterne. Staten har inden for kortlægningsområdet gennemført en række undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse. Der er eksempelvis anvendt geofysiske undersøgelser for bl.a. at bestemme grundvandsmagasinernes udbredelse og nedre grænse. De geofysiske undersøgelser er også anvendt til en vurdering af eventuelle beskyttende lerlag. Endvidere er der udført pejlinger og kemiske analyser i eksisterende boringer. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på SVANAs (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning) hjemmeside. Hjørring Kommune har beregnet boringsnære beskyttelsesområder(bnbo) ved vandværkernes indvindingsboringer samt suppleret de af Staten udpegede nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) med en vurdering af sårbarhed overfor pesticider. Grundvandsressourcen og Bredkær Vandværk Tidligere Nordjyllands Amt og efterfølgende staten har gennemført geofysiske undersøgelser samt gennemgang af boringer og vandkemi til beskrivelse af geologi og grundvandressourcen. På bagrund af disse data er der opstillet en hydrostratigrafisk model og en hydrologisk model (grundvandsmodel) for hele Hjørring Kommune. Den er anvendt til bestemmelse af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, gradientforhold samt strømnings- og potentialeforhold i det enkelte grundvandsmagasin. Den geologiske model er opdelt i 5 lag, hvoraf de 3 er gennemgående i Hjørring Kommune, lag 3 er det primære sandlag der indvindes fra, betegnet S2 i modellen. Figur 6 Henholdsvis udbredelse og tykkelse af S2 samt Akkumuleret lertykkelse over S2 ved Bredkær og Bagterp Vandværker. 22

23 Bredkær Vandværk tilhører Hjørring Vandselskab og blev etableret omkring 1999 som supplement til Bagterp Vandværk. Vandværket er udpeget som primært vandværk i Hjørring Kommunes Vandforsyningsplan. Råvand til Bredkær Vandværk leveres fra to kildepladser: Bredkær og Spangerhede, der begge ligger udenfor OSD. Der er tilladelse til at indvinde m 3 /år fra 5 boringer, indvindingsmængden for 2015 er m 3. Indvindingen er ligeligt fordelt mellem de to kildepladser. Kildeplads Boring Ydelse Filter Vandspejl Magasin Udført Vandtype DGU nr. (m 3 /t) (m.u.t.) (m.u.t.) Bredkær ,79 Sand 1998 D ,92 Sand 1999 D ,17 Sand 1999 D Spangerhede ,21 Sand 1996 C , ,88 Sand 1999 C1 Tabel 2 Oversigt over indvindingsboringer til Bredkær Vandværk. I boring er der også et indtag til monitering m.u.t. Boringernes og vandværkets placering ses på figur 7: Figur 7 Placering af vandværket og de 5 boringer på henholdsvis Bredkær og Spangerhede Kildepladser Bredkær Vandværk behandler råvandet med udvidet vandbehandling i form af tilsætning af jernklorid og natriumlud. På grund af råvandets indhold af jern og ammonium bliver der tilsat jernklorid for at hjælpe med udfældning af jern og mangan. Denne proces sænker dog vandets Ph så meget, at den skal justeres for ikke at have for meget aggressivt kuldioxid, hvorfor der tilsættes natriumlud. Vandbehandlingen sker i øvrigt med afblæsning og sandfiltrering. Vandkvaliteten er god, der er ikke umiddelbart tegn på påvirkning af miljøfremmede stoffer, som det også fremgår af vandtypen, der er reduceret og stærkt reduceret. Der er kun fundet pesticidrester og nitrat i enkelt-detektioner, de seneste prøver viser ingen fund af nogen miljøfremmede stoffer. Det er dog en ung kildeplads og geologien er meget varierende i området, dog med rimelig beskyttelse flere steder, hvilket også ses af udpegning af indsatsområder. Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande Med udgangspunkt i grundvandsmodellen er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande for Bredkær Vandværks Kildepladser. 23

24 Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver vand ned fra de terrænnære lag og strømmer til indvindingsboringerne. Størrelsen af såvel indvindingsoplandene som de grundvandsdannende oplande er afhængig af indvindingsmængdens størrelse. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for vandværket. Nedenstående ses de administrative indvindingsoplande, der er afgrænset ved max 200 års transporttid for vandpartiklerne og i øvrigt tillagt en 300 m zone omkring boringerne og 100 m på de øvrige dele af indvindingsoplandet. 100 m svarer til en beregningscelle i grundvandsmodellen. På figuren er endvidere vist de administrative grundvandsdannende oplande, der ligesom indvindingsoplandene er afgrænset ved max. 200 års transporttid og tillagt en buffer på 100 m. Begrebet administrative oplande er indført for at sikre en robust udpegning af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, der med relativt stor sikkerhed dækker over de virkelige oplande. Figur 8 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande for Bredkær og Spangerhede Kildepladser. Her ses også den beregnede strømningstid. Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder I indvindingsoplandet til Bredkær Kildeplads er der fundet den stærkt reducerede vandtype D i alle boringer, bortset fra DGU nr , som ligger i indvindingsoplandets sydvestlige del. I indvindingsoplandet til Spangerhede Kildeplads er der fundet den reducerede vandtype C1 i området, hvor indvindingsboringerne er beliggende, mens den oxiderede type B er fundet i DGU nr , der ligger i indvindingsoplandets sydøstlige del. I oplandene til Bredkær Vandværk dominerer nogen nitratsårbarhed, men der findes både delområder med lille og stor nitratsårbarhed. Indenfor områder med stor nitratsårbarhed, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. I oplandet til Spangerhede Kildeplads er der udover afgrænsning af NFI i områder med stor nitratsårbarhed og samtidig grundvandsdannelse afgrænset NFI i den sydlige del af oplandet på basis af en konkret vurdering af både vandkemiske forhold og den overfladenære jordart. 24

25 Figur 9 Sårbarhed og nitratfølsomme områder Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Bredkær og Spangerhede Kildepladser er primært landbrug, henholdsvis 86 % og 68 %, se øvrig fordeling i figur 10: Spangerhede Kildeplads 8% 0% 8% Naturarealer 9% Landbrug 7% Skov Søer Bebyggelse 68% Uklassificeret Figur 10 Arealanvendelse i Bredkær og Spangerhede Kildepladser Der er beregnet en potentiel nitratudvaskning inden for de enkelte markblokke i området ved Bredkær Vandværk. Det er beregnet som et gennemsnit for perioden Den potentielle nitratudvaskning i oplandet til Spangerhede Kildeplads ligger på ca. 57 mg/l i gennemsnit, mens tallet er 64 mg/l for Bredkær Kildeplads. Der kan dog i dag være ændrede forhold, som betyder, at den potentielle udvaskning er ændret de senere år. Den potentielle udvaskning ses på figur

26 I NFI er der på baggrund af arealanvendelsen og de øvrige data afgrænset indsatsområder overfor nitrat, indsatsområderne og den potentielle nitratudvaskning ses på figur 11: Figur 11 Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning og indsatsområder overfor nitrat. På figur 11 fremgår det også, at der indenfor Spangerhede Kildeplads er kortlagt fem forureningslokaliteter på V2-niveau og en forureningslokalitet på V1-niveau. På fire af lokaliteterne er det vurderet, at der skal laves videregående undersøgelser. Den endelige prioritering overfor forureningen er ikke fastlagt, men sker i samarbejde med Regionen. Indenfor de af staten udpegede indsatsområder har Hjørring Kommune lavet en vurdering af risikoen for forurening af grundvandsressourcen med pesticider. Vurderingen er lavet med udgangspunkt i følgende forhold og sammenspillet imellem dem: grundvandsdannende opland stor grundvandsdannelse, og kort transporttid til boringer (boringsnært) arealanvendelse fund af forbudte og godkendte sprøjtemidler i grundvandet 26

27 Hjørring Kommune har vurderet at alle indsatsområder overfor nitrat, der er sammenfaldende med grundvandsdannende oplande også er sårbare overfor pesticider. Begrundelsen er primært den manglende geologiske beskyttelse samt at der er fundet pesticidrester i mange vandværksboringer i Hjørring Kommune. Der er ikke endnu påvist pesticider i boringerne til Bredkær Vandværk, men indvindingen er også kun 15 år gammel. Herudover er der udpeget et boringsnært beskyttelsesområde ift. pesticider med udgangspunkt i stor grundvandsdannelse og kort strømningstid til boringerne. Omkring boringerne på både Bredkær og Spangerhede kildepladser er der en væsentlig grundvandsdannelse og sammenholdt med den varierende geologiske beskyttelse er det vurderet, at der er øget risiko for forurening med pesticider tæt på boringerne. Det beregnede BNBO er udgangspunktet for området, der dog er udvidet lidt for at tage højde for stor grundvandsdannelse og de naturlige mark eller matrikelafgrænsninger. Området udpeges som et prioriteret område ift. pesticider og udpegningen sker iht. Vandforsyningslovens 13a. for de delområder, der ikke er udpeget som indsatsområde af staten. Dette gælder størstedelen af det boringsnæreområde for både Bredkær og Spangerhede Kildepladser. Se figur 12 Figur 12 Indsatsområder overfor nitrat og prioriterede områder ift. pesticider, desuden ses 25 års strømningstid i grundvandsmagasinet til sammenligning. På figur 4 som en del af handlingsplanen ses et mere deltaljeret kortudsnit for de prioriterede områder. 27

28 Sammenfattende problemstillinger Nitrat Kortlægningen har vist, at store dele af indvindingsoplandene har stor eller nogen nitratsårbarhed. I NFI er der på baggrund af arealanvendelsen og øvrige data udpeget indsatsområder overfor nitrat. Indsatsens indhold og omfang fastlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen. Sprøjtemidler Med undtagelse af en ikke verificeret enkelt-detektion af pendimethalin i DGU nr i 1999, er der ikke detekteret pesticider eller nedbrydningsprodukter i vandværkets indvindingsboringer, men der er fundet pesticider under grænseværdien i DGU nr , som er beliggende i den sydvestlige del af indvindingsoplandet til Bredkær kildeplads. I vandværkets afgangsvand er der i 2008 fundet 0,056 μg/l BAM, men der er tale om en enkelt-detektion. Der er aldrig konstateret BAM i indvindingsboringerne. Miljøfremmede stoffer I forbindelse med Region Nordjyllands kortlægning er der konstateret olieprodukter i grundvandet på én lokalitet. Med undtagelse af en ikke verificeret enkelt-detektion af 0,03 μg/l chloroform er der ikke konstateret miljøfremmede stoffer i vandværksvandet. Chloroform kan også forekomme naturligt i grundvandet i små koncentrationer. Naturligt forekommende stoffer Der er konstateret dybtliggende salt grundvand og stedvis forhøjet NVOC i indvindingsoplandet til Bredkær Kildeplads, men der er ikke konstateret potentielle problemparametre i indvindingsboringerne på de 2 kildepladser. Øvrige problemstillinger I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er en fire kortlagte forureningslokalitet beliggende indenfor indvindingsoplandet, hvor der skal ske en videregående undersøgelse. 28

29 7. Indsatsplanens betydning for lodsejere, vandværker og myndigheder En indsatsplan indeholder ikke nye retsvirkninger ved administration af lovgivningen. Indsatserne skal vurderes at være nødvendige for fremover at beskytte grundvandet, og grundvandsbeskyttelsen skal gennemføres via de mindst indgribende tiltag (proportionalitetsprincippet). Lodsejere Kommunen eller vandværket kan indgå aftaler med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen. Aftaler skal som udgangspunkt indgås frivilligt, og de kan tinglyses på ejendommen. Aftaler indgås mod erstatning. Når der er vedtaget en indsatsplan for et område kan kommunen, hvis der ikke kan opnås en aftale på rimelige vilkår, endeligt eller midlertidig mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom i området de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider (MBL 26a). Kommunen kan for ejerens regning lade et pålæg tinglyse på ejendommen. Hvis pålægget bortfalder skal kommunen lade det aflyse af tingbogen. Miljøministeren kan indenfor indsatsområder 2 fastsætte regler om godkendelsesordninger for etablering eller udvidelser af husdyrhold og regler til begrænsning af eller forbud mod tilførsel af husdyrgødning og affaldsstoffer. Disse reguleringer medfører ikke erstatning. Vandværker Hvis et vandværk ønsker at indgå aftale med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen, skal vandværket først orientere kommunen. Kommunen har herefter en frist på to uger til at gøre indsigelse. Hvis kommunen indgår en sådan aftale om dyrkningspraksis eller giver pålæg om dyrkningsrestriktioner efter MBL 26a, se nedenfor, kan vandværket efter en høring blive pålagt helt eller delvist at betale erstatningsbeløbet i forbindelse med aftalen. Myndigheder Hjørring Kommune er forpligtiget til at gennemføre indsatsplanen og skal følge indsatsplanens retningslinjer ved administration efter lovgivningen. Øvrige myndigheder kan inddrage indsatsplanens retningslinjer med betydelig vægt ved skønsmæssige afgørelser. For at gennemføre indsatserne i denne plan kan kommunerne bl.a. anvende nedennævnte lovgivning: 2 Jf. Vandforsyningslovens 11a 29

30 Kommunen kan generelt give påbud over for aktiviteter, som skønnes at indebære en nærliggende risiko for væsentlig forurening (Miljøbeskyttelsesloven, 42). Påbud om ændring af vaske- og påfyldningspladser i landbruget. Tilladelser til etablering af vaske- og påfyldningspladser gives i medfør af 19 i MBL og kan jf. 20 ændres eller tilbagekaldes uden erstatning ved fare for forurening af vandforsyningsanlæg. Påbud om indretning af brønde og boringer Kommunen kan give påbud til den enkelte lodsejer om foranstaltninger ved et vandindvindingsanlæg til beskyttelse af grundvandet mod forurening. (Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land) Påbud om sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Kommunen kan give påbud til den enkelte lodsejer om sløjfning af overflødige brønde og boringer såfremt ejendommen forsynes på anden vis. Jf. 36 i VFL. Påbud om reparation eller sløjfning af olietank Kommunen kan give påbud til den enkelte grundejer om at reparere eller sløjfe en olietank, hvis den tydeligt fremstår i dårlig stand. Kommunen kan forbyde etablering af nye nedgravede olietanke, hvis der er en særlig risiko for forurening af grundvandet eller nærliggende indvindingsanlæg (Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, mv.). Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 24 Kommunen kan give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand. Påbuddet gives mod erstatning. 30

31 8. Kildehenvisninger /1/ Boringsnære beskyttelsesområder, Hjørring Kommune. Juni Rambøll. /2/ Redegørelse for Bagterp, Bredkær og Løkken Vandværker, Naturstyrelsen 2015, /3/ Pesticidudredning i Hjørring Kommune. Januar Rambøll. 31

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK... 1 1. Baggrund for indsatsplanen... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1427 Sæby Sæbygårdværket og Ørnedalsværket Toftelund Vandværk Understed Vandværk Østervrå Vandværk Try Vandværk Dybvad Vandværk Thorshøj Vandværk

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skærum Vandværk Ravnshøj Vandværk Åsted Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1425 Gærum Åsted Vandværk Ravnshøj Vandværk Skærum Vandværk 1 Dato: 21.09.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015

NOTAT. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST Ref. hvb Den 12. februar 2015 NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4601-00476 Ref. hvb Den 12. februar 2015 Redegørelse om resultaterne af BNBO-bevillingen i 2012-2013. 1. Indledning Regeringen (Socialdemokraterne,

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand.

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og Rørbæk. En plan for beskyttelse af drikkevand. Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Mejlby, Ravnkilde og. En plan for beskyttelse af drikkevand. 0 Udgiver: Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring Udgivelsesår:

Læs mere

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU!

DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! DEN NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING HVAD NU! Kan og skal disse data bruges i fremtiden? Christina Hansen Projektchef Rambøll NATIONALE GRUNDVANDSKORTLÆGNING! Igennem de sidste 15 år er der brugt mellem

Læs mere

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN

ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN ERFARINGER MED INDSATSER I DRASTRUP INDSATSPLAN Civilingeniør Bente Villumsen, COWI A/S Lise Højmose Kristensen, Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne Per Grønvald, Aalborg Kommune, Vandforsyningen

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Boringsnære beskyttelsesområder BNBO Vordingborg Vandråd den 1. oktober 2012 Naturstyrelsens rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen PAGE 1 Indhold Hvem er vi? Hvorfor

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

»Prioritering og proportionalitet i indsatser

»Prioritering og proportionalitet i indsatser »Prioritering og proportionalitet i indsatser ATV Jord og Grundvand: Grundvandsbeskyttelse og aktuelle initiativer 18 juni 2014 Chefkonsulent, Phd, Ulla Lyngs Ladekarl, ALECTIA »Prioritering og proportionalitet

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Indsatsplan for Hobro området

Indsatsplan for Hobro området Indsatsplan for Hobro området En plan for beskyttelse af drikkevandet i Hobro indsatsområde December 2013 Indsatsplan for Hobroområdet 1 Indhold DEL 1 Forord... 3 Læsevejledning... 3 Indledning... 4 Screening

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER

Notat 1 BAGGRUND 2 RÅDIGHEDSINDSKRÆNKNINGER I DE ENKELTE KOMMUNER Notat Aarhus kommune GRUNDVANDSBESKYTTELSE Status for frivillige dyrkningsaftaler og påbud af rådighedsindskrænkninger i danske kommuner og vandforsyninger 29. marts 2016 Projekt nr. 223526 Dokument nr.

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk, Hjørring Vandselskab A/S.

Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk, Hjørring Vandselskab A/S. Handlingsplan ifm. forlængelse af midlertidig tilladelse til anvendelse af udvidet vandbehandling på Bagterp Vandværk, Hjørring Vandselskab A/S. 1 Indhold 1. Baggrund for handleplanen....3 2. Resumé....3

Læs mere

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry

Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry Odder, d. 30. august 2016 Bemærkninger til forslag til Rammeplan og forslag til indsatsplan Ry I de forløbne år har Landboforeningen med stor interesse deltaget i konstruktive møder med Skanderborg Kommunes

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil

Agri Nords høringssvar fra den offentlige høring af indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst samt Miljøog Energiforvaltningens bemærkninger hertil #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Birgitte A. Hollænder Sagsnr./Dok.nr. 2016-056296 / 2016-056296-7 Miljø- og Energiplanlægning

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune

19. september 2013. Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer. Randers Kommune 19. september 2013 Infomøde om boringsnære beskyttelsesområder ved vandværksboringer Randers Kommune Dagsorden Velkomst / ON Formål og baggrund /UM Beskyttelsesområder ved boringer og i indvindingsopland

Læs mere

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen

Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner. Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Regulering af nitratbelastning i indsatsplaner Landskabsforvalter Nikolaj Ludvigsen Fremadrettet beskyttelses via husdyrbrugloven kontra MBL 26 a? Ekspropriation - hvornår skal indsatsplanerne tage dette

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 33 Vandværkerne: Lindholm Nr. Uttrup Aalborg Kommunale Vandforsyning Hvorup Syd Aalborg Kaserne Oktober 2005 T E K N I K

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

VandCenter Syds indsats overfor pesticider

VandCenter Syds indsats overfor pesticider VandCenter Syds indsats overfor pesticider ENVINA-temadage for indsatsplanlæggere den 8. og 9. oktober 2014 Troels Kærgaard Bjerre VandCenter Syd A/S Disposition VandCenter Syd kort fortalt (inkl. historisk

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads

Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Velkommen til orienteringsmøde om sprøjtefri boringsnær beskyttelseszone (BNBO) omkring Bjellekær Kildeplads Dagsorden Velkomst v/thomas Jakobsen, Egedal Kommune BNBO, - hvad er det og hvad betyder det

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER

GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER GRUNDVANDSBESKYTTELSE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER DISPOSITION Regulering af grundvandsbeskyttelse hvem og hvordan? 25-meters beskyttelseszone Boringsnære beskyttelsesområder: Hvordan fastlægges de?

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. OSD 1435 - Aalborg Sydøst FO RS L AG Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Juni 2015 Udgiver: Aalborg Kommune Udgivelse: juni 2015 Sagsnr.: 2011-52573 Dok.nr.: 2011-52573-28 Titel: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder

NOTAT Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Definitionen af indsatsområder NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00052 Ref. sahhe Den 17. marts 2014 Høringsnotat vedrørende vejledning om indsatsplaner Naturstyrelsen sendte den 30. juli 2013 udkast til

Læs mere

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen.

Projektet med beregning af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) blev afsluttet i juni 2014 og nu er de sidste data også lagt i Miljøportalen. Hjørring Kommune Vandværker, BNBO projekt Team Vand og Jord Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 04-08-2014 Sagsnr.:

Læs mere