Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for Bredkær Vandværk"

Transkript

1 Indsatsplan for Bredkær Vandværk

2 Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om indsatsplanen 18 Statens kortlægning 19 Geologien og grundvandsmagasinet 21 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande 22 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder 23 Miljøvurdering 26 2

3 Indsatsplan for Bredkær Vandværk Hjørring Kommune har i samarbejde med Hjørring Vandselskab udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre, at Bredkær Vandværk fortsat kan levere rent drikkevand til forbrugerne. Indsatsplanen kort fortalt Indsatsplanen omfatter Bredkær Vandværk, der har 5 boringer fordelt på to kildepladser. Vandkvaliteten ved Bredkær er god, og der er ikke umiddelbart tegn på påvirkning af miljøfremmede stoffer, som det også fremgår af vandtypen, der er reduceret og stærkt reduceret. Der er kun fundet pesticidrester og nitrat i enkelt-detektioner. Det er dog svært at vurdere risikoen for fremtidig forurening med nitrat og pesticider, da kildepladsen er ung og geologien er meget varierende i området, dog med rimelig beskyttelse flere steder, hvilket også ses af Statens udpegning af indsatsområder. Der er stor grundvandsdannelse og kort transporttid nær boringerne, hvilket gør kildepladserne sårbare overfor uheld, hvis koncentrationer af miljøfremmede stoffer spildes nær boringerne. Indsatserne i indsatsplanen er derfor rettet mod at begrænse muligheden for spild og uheld med pesticider nær boringerne. Indsatsplanen har været i offentlig høring i perioden 19. januar 13. april Planen er indstillet til endelig godkendelse i byrådet i august Indsatsplanen er den første udgave for Bredkær Vandværk. 3

4 Handlingsplan - Indsatser for Bredkær Vandværk HK = Hjørring Kommune HV = Hjørring Vandselskab LO = Lodsejere RN = Region Nordjylland Indsats emne Ansvar Tidsplan Økonomi Beskrivelse Vandindvinding Indvindingsstrategi Gennemgang af boringer. HV 2018 Vurdering af boringerne ift. vandkemi, der er mulig krydskontakt mellem magasiner i boringerne på Bredkær Kildeplads, undersøge muligheder for forbedringer. Indvindingstilladelser til ikke almene vandforsyningsanlæg skal gennemgåes og ajourføres. HK måneder Fornyelse og ændring af indvindingstilladelser til ikke almene anlæg i indvindingsopland skal ajourføres. Tilladelser og anlæg skal kontrolleres og godkendes, så de ikke kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen i indsatsområdet. Tilsyn med alle ikke almene HK Opstart 2 uger Sikre at alle vandforsyningsanlæg hvert 2018 hver 5. år vandforsyningsanlæg er 5. år. Løbende indrettet således, at de ikke udgør en forureningsrisiko for grundvandet, og at der foreligger en analyse. 4

5 Pesticider og øvrige miljøfremmede stoffer Dyrkningsaftaler overfor brug af pesticider i prioriterede områder, herunder BNBO. Se figur 4. HV Ca kr./ha.[1] I alt: ca. 2,35 mio. Beregnet på baggrund af i alt 47 ha. De prioriterede områder skal så vidt muligt friholdes for brug af pesticider. I alt 47 ha: Bredkær: ca ha = 19 ha Spangerhede: ca ha = 28 ha Der er fratrukket HV- arealer, natur, bebyggelse og ikke dyrkede arealer: Beskyttelsen kan med fordel ske ved prioritering af områderne nærmest boringerne først. Indsatsen prioriteres i øvrigt ift. HV s grundvandsindsatser på deres andre kildepladser. Der laves en overordnet plan for grundvandsbeskyttelsen. Kampagner for borgere, HV Opstart kr. Vandværket gennemfører virksomheder og andre 2018 oplysningskampagner. Alle aktører. Løbende ejere, lejere og brugere af arealerne opfordres til ikke at anvende pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i haver, indkørsler og på andre udenomsarealer. Tilsyn med virksomheder og landbrug HK 2018 Hjørring Kommune vil have fokus på grundvandsbeskyttelse ifm. tilsyn. Der vil desuden blive ført tilsyn på landbrug uden dyrehold. 5

6 HK vil anmode Natur- Erhvervsstyrelsen om at opprioritere tilsyn med opbevaring af pesticider. HK 2018 Gælder tilsyn med hvilke pesticider, der anvendes, og hvordan de opbevares. Forurenede grunde Ilbro Byvej 138, 9800 HK Ilbro Auto, V2 kortlagt Nr: RN Videregående undersøgelse, afklares med RN Stationsvej 2, 9800 Nr: HK RN Tidligere autoværksted, V2 kortlagt Videregående undersøgelse, afklares med RN Ilbro Byvej 102, 9800 HK Nedlagt teglværk, V2 kortlagt Nr: RN Videregående undersøgelse, afklares med RN Ugiltvej 881, 9800 HK Skole m olieoplag, V2 kortlagt Nr: RN Videregående undersøgelse, afklares med RN BNBO Lokalisere og sløjfe ubenyttede brønde og boringer i BNBO. HK uger Inden for BNBO skal ubenyttede brønde og boringer sløjfes. Vurdering af potentielle forureningskilder inden for BNBO. HK kr. pr. boring Kommunen udarbejder risikovurdering for aktiviteter og anlæg inden for BNBO. 6

7 Aftaler om ophør af HV Afhængig Vandværket laver aftaler om potentielle forureningskilder inden for BNBO. HK af anlægget ophør eller sikring af anlæg, som udgør en risiko for forurening af indvindingsanlægget. Kommunen kan pålægge rådighedsindskrænkning mod kompensation, hvis der ikke opnås aftaler efter gældende lovgivning ( 24) Øvrige indsatser Opfølgning på ubenyttede brønde og boringer i indvindingsopland. HK Inden for indsatsområdet skal kommunen sikre, at oplyste ubenyttede brønde og boringer sløjfes. Spildevandsanlæg skal indrettes således de ikke udgøre en risiko for grundvandsressourcen HK 2018 Løbende Hjørring Kommune kortlægger i samarbejde med Hjørring Vandselskab kloakeringen i Indsatsområde Bredkær. Hjørring Kommune sikrer ved tilsyn og godkendelse, at private spildevandsanlæg inden for 300 m zonen ikke udgør en risiko for grundvandsressourcen. Overvågning 7

8 Monitering af grundvandets kvalitet i indsatsområdet. Sker på baggrund af den administrationspraksis, der ses i rammeplanen. HV møder årligt En arbejdsgruppe bestående af HV og HK drøfter løbende moniteringsprogrammet, og ændrer dette, hvis der er forhold, der taler herfor. Der er primært fokus på nitrat og pesticider. Brug af eksisterende boringer og/eller etablering af moniteringsboringer. HV kr. Fokus på at etablere nye moniteringsboringer samt anvende eksisterende boringer til overvågning af vandkemien i grundvandet. Giver et godt grundlag for en målrettet indsats overfor forurening. Opfølgning Opfølgning på indsatser. HK møde Vandværket indkaldes til møde HV (løbende) årligt Flere møder, 1 år efter planens vedtagelse. Hjørring Kommune indkalder til møderne. hvis der er På møderne fremlægger behov Hjørring Vandselskab status for overordnede og langsigtede handleplan. Status for gennemførelse af indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet drøftes. Det vurderes, om forudsætningerne for de konkrete indsatser stadig er aktuelle, og om der er behov for justering af indsatserne. 8

9 [1] Erfaringstal hentet fra Alectias prioriteringsværktøj til vurdering af indsatsbehovet på Bredkær Vandværk. 9

10 Prioriterede områder Der er udpeget prioriterede områder tæt på boringerne til Bredkær Vandværk: Her har kommunen vurderet, at der skal ske en særlig indsats overfor pesticider. Omkring boringerne på både Bredkær og Spangerhede kildepladser er der en væsentlig grundvandsdannelse, og sammenholdt med blandt andet den varierende geologiske beskyttelse er det vurderet, at der er øget risiko for forurening med pesticider tæt på boringerne. Der er udpeget to prioriterede områder, et for hver kildeplads. Indenfor de prioriterede områder er der særligt fokus på punktkildeforurening, som kan ske ved uheld i forbindelse med håndtering af sprøjtemidler. Sker der en forurening på arealerne inden for dette område, er der stor risiko for, at grundvandet nær boringerne bliver forurenet. Det kan i værste fald betyde, at der skal findes en ny kildeplads. Den konkrete udpegning af de prioriterede områder er sket med udgangspunkt i følgende forhold og sammenspillet imellem dem: grundvandsdannende opland stor grundvandsdannelse, og kort transporttid til boringer arealanvendelse fund af forbudte og godkendte sprøjtemidler i grundvandet Nedenstående figur viser, hvordan de prioriterede områder er udpeget: 10

11 Arealerne omkring Bredkær Vandværks kildepladser er primært landbrugsjord, hvor der anvendes pesticider ud fra de normale godkendelsesordninger. Kildepladserne er unge, og derfor er det endnu svært at sige noget om, hvordan indvindingen påvirker grundvandsforholdene i området. En indvinding vil ændre på grundvandets strømning ned igennem jorden, hermed også hvordan forskellige miljøfremmede stoffer omsættes og transporteres. At der ikke er fundet pesticidrester i boringerne, er derfor ikke nødvendigvis et 11

12 udtryk for, at grundvandet er geologisk godt beskyttet. Så selvom vandkemien ser god ud lige nu, vurderer kommunen, at det er nødvendigt at sikre boringsnært mod potentielle fremtidige forureninger med pesticider. I vurderingen vægtes den store grundvandsdannelse tæt på boringerne sammen med usikkerheden vedr. den geologiske beskyttelse højt. Det er svært at tilrettelægge et overvågningsprogram, der skal hindre spild og uheld tæt på boringerne. Her ser kommunen sammen med Hjørring Vandselskab ikke andre muligheder end at sikre dette ved at regulere anvendelsen i de udpegede områder. Udpegningen af de prioriterede områder sker iht. Vandforsyningslovens 13a for de delområder, der ikke er udpeget som indsatsområde af staten. Dette gælder størstedelen af det prioriterede område for både Bredkær og Spangerhede kildepladser. 12

13 Om Bredkær Vandværk Hjørring Vandselskab A/S driver Bredkær Vandværk, der har en tilladelse til indvinding af grundvand på m 3 /år. Vandværket blev etableret omkring 1999 som supplement til Bagterp Vandværk. Bredkær Vandværk er udpeget som primært vandværk i Hjørring Kommunes Vandforsyningsplan. Kontaktinformationer til Hjørring Vandselskab og øvrige informationer om nuværende drift og bestyrelse kan ses på hjvand.dk. Ved at trykke på den lille trekant i kortets øverste venstre hjørne kan du vælge flere lag og se signaturforklaring. 13

14 14

15 Kildepladser Der indvindes vand fra to kildeplader. Indvindingen er fordelt med ca. 50% på tre boringer på Bredkær Kildeplads, og ca. 50% på to boringer på Spangerhede Kildeplads. Boringerne indvinder fra m under terræn, og der er mellem 10 og 15 m ler lige ved boringerne, men lerlagets tykkelse er meget varierende i indvindingsoplandet, og flere steder er lerlagstykkelsen mindre end 5 m, hvilket betyder, at magasinet er sårbart overfor forurening. Vandkemien viser reduceret til stærkt reducerede forhold, hvilket viser, at der ikke er kommet nitrat ned i magasinet. Der er grundvandsdannelse til det primære magasin i størstedelen af indvindingsoplandet. 15

16 Vandkvalitet Vandkvaliteten er god, og der er ikke umiddelbart tegn på påvirkning af miljøfremmede stoffer, som det også fremgår af vandtypen, der er reduceret og stærkt reduceret. Der er kun fundet pesticidrester og nitrat i enkelt-detektioner. De seneste prøver viser dog ingen fund af miljøfremmede stoffer. Det er dog en ung kildeplads, og geologien er meget varierende i området, dog med rimelig beskyttelse flere steder, hvilket også ses af udpegning af indsatsområder. Bredkær Vandværk behandler råvandet med udvidet vandbehandling i form af tilsætning af jernklorid og natriumlud. På grund af råvandets indhold af jern og ammonium bliver der tilsat jernklorid for at hjælpe med udfældning af jern og mangan. Denne proces sænker dog vandets ph så meget, at den skal justeres, for ikke at have for meget aggressivt kuldioxid. Natriumlud tilsættes for at hæve ph. Vandbehandlingen sker i øvrigt med afblæsning og sandfiltrering. 16

17 Boringsdata Oversigt over indvindingsboringer til Bredkær Vandværk. I boring er der også et indtag til monitering m.u.t. Kildeplads Boring Ydelse Filter Vandspejl Magasin Udført Vandtype DGU nr. (m 3 /t) (m.u.t.) (m.u.t.) Bredkær ,79 Sand 1998 D ,92 Sand 1999 D ,17 Sand 1999 D Spangerhede ,21 Sand 1996 C , ,88 Sand 1999 C1 17

18 Om indsatsplanen Indsatsplanen for Bredkær Vandværk er udarbejdet i tæt samarbejde med Hjørring Vandselskab. Hjørring Kommunes Grundvandsråd fungerer som koordinationsforum, og har bistået kommunen i drøftelser af de nødvendige indsatser for området. Hjørring Vandselskab har deltaget i grundvandsrådsmøderne på lige fod med de øvrige repræsentanter. Se mere om Grundvandsrådet i Rammeplanen. Foruden den konkrete handlingsplan i Bredkær Vandværks indsatsplan, vil Hjørring Kommune arbejde ud fra de målsætninger, overordnede indsatser og retningslinjer, der er præsenteret i Rammeplanen. Under afsnittet Aftaler med lodsejere i Rammeplanen er der beskrevet, hvilken betydning indsatsplanen har for lodsejere, og hvordan kommunen kan anvende lovgivingen til gennemførsel af indsatsplanen. 18

19 Statens kortlægning Statens grundvandskortlægning for Bredkær Vandværk er afleveret til Hjørring Kommune i december I de følgende afsnit findes et kort resume af resultaterne. Yderligere beskrivelse af statens kortlægning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her findes også alle kortlægningsrapporterne: Kortlægning Bredkær Opsummering af problemstillinger for Bredkær Vandværk: Nitrat Kortlægningen har vist, at store dele af indvindingsoplandene har stor eller nogen nitratsårbarhed. I nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) er der på baggrund af arealanvendelsen og øvrige data udpeget indsatsområder overfor nitrat. Indsatsens indhold og omfang fastlægges i forbindelse med indsatsplanlægningen. Sprøjtemidler Med undtagelse af en ikke verificeret enkelt-detektion af pendimethalin i DGU nr i 1999, er der ikke detekteret pesticider eller nedbrydningsprodukter i vandværkets indvindingsboringer, men der er fundet pesticider under grænseværdien i DGU nr , som er beliggende i den sydvestlige del af indvindingsoplandet til Bredkær kildeplads. I vandværkets afgangsvand er der i 2008 fundet 0,056 μg/l BAM, men der er tale om en enkelt-detektion. Der er aldrig konstateret BAM i indvindingsboringerne. Miljøfremmede stoffer I forbindelse med Region Nordjyllands kortlægning er der konstateret olieprodukter i grundvandet på én lokalitet. Med undtagelse af en ikke verificeret enkelt-detektion af 0,03 μg/l chloroform er der ikke konstateret miljøfremmede stoffer i vandværksvandet. Chloroform kan også forekomme naturligt i grundvandet i små koncentrationer. Naturligt forekommende stoffer Der er konstateret dybtliggende salt grundvand og stedvis forhøjet NVOC i indvindingsoplandet til Bredkær Kildeplads, men der er ikke konstateret potentielle problemparametre i indvindingsboringerne på de 2 kildepladser. Øvrige problemstillinger I forbindelse med kortlægningen er det konstateret, at der er fire kortlagte 19

20 forureningslokaliteter beliggende indenfor indvindingsoplandet, hvor der skal ske en videregående undersøgelse. 20

21 Geologien og grundvandsmagasinet Geologien i området ved Bredkær Vandværk er beskrevet på baggrund af boringsdata og geoelektriske målinger i området. Som en del af kortlægningen er der opstillet en 3-dimensionel geologisk model, der efterfølgende er anvendt til opstilling af en 3-dimensionel grundvandsmodel. Modellerne anvendes til tolkning af de geologisk forhold, beregning af de forskellige indvindingsområder og til vurdering af grundvandets sårbarhed. Mange af statens kort og beskrivelser henviser til modellerne, derfor er de geologiske forhold, der præsenteres i nedenstående også udtrykt på baggrund af 3-d modellen. Den geologiske model er inddelt i 5 lag, der fordeler sig overordnet som: sand, ler, sand, ler, sand. Grundvandet indvindes fra det tredje lag, betegnet S2(sandlag 2). Dette sandlag kaldes også det primære grundvandsmagasin. Laget består af finkornet sand med ler- og siltindslag. Det øverste lag (S1) består af smeltevandssand og smeltevandsgrus. Det næste lag (L2) består af vandstandsende moræneler, der dog i de øverste ca. 10 m under jordoverfladen kan være opsprækket, så der kan ske nedsivning gennem sprækkerne. S1 og L2 udgør områdets kvartære vandførende grundvandsmagasiner. På figuren til venstre ses mægtigheden af det primære magasin i oplandet til Bredkær Vandværk, som typisk er over 30 m. Til højre ses den akkumulerede lertykkelse over det primære magasin. Lertykkelsen er mellem 0 og 40 m, men typisk under 15 m. Udbredelse og tykkelse af S2 omkring Bredkær Vandværk. På kortet er endvidere vist vandværksboringerne filtersat i S2. 21

22 Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande Med udgangspunkt i grundvandsmodellen er der beregnet indvindingsoplande og grundvandsdannede oplande for Bredkær Vandværks kildepladser. Indvindingsoplandene omfatter de arealer, hvor modellen viser, at der strømmer grundvand til vandværkernes indvindingsboringer. De grundvandsdannende oplande er de infiltrationsområder, hvor der siver vand ned fra de terrænnære lag, og strømmer hen til indvindingsboringerne. Størrelsen af såvel indvindingsoplandene som de grundvandsdannende oplande er afhængige af indvindingsmængdens størrelse. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i den tilladte indvindingsmængde for vandværket. På figuren ses de administrative indvindingsoplande, der er afgrænset ved max 200 års transporttid for vandpartiklerne og i øvrigt tillagt en 300 m zone omkring boringerne og 100 m på de øvrige dele af indvindingsoplandet. 100 m svarer til en beregningscelle i grundvandsmodellen. På figuren er endvidere vist de administrative grundvandsdannende oplande, der ligesom indvindingsoplandene er afgrænset ved max. 200 års transporttid og tillagt en buffer på 100 m. Begrebet administrative oplande er indført for at sikre en robust udpegning af indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande, der med relativ stor sikkerhed dækker over de virkelige oplande. De modelberegnede transporttider for det indvundne vand (vesntre: Bredkær Kildeplads, højre: Spangerhede Kildeplads). Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den nuværende indvindingstilladelse. 22

23 Sårbarhed, forureningskilder og indsatsområder Sårbarhed I indvindingsoplandet til Bredkær Kildeplads er der fundet den stærkt reducerede vandtype D i alle boringer, bortset fra DGU nr , som ligger i indvindingsoplandets sydvestlige del. I indvindingsoplandet til Spangerhede Kildeplads er der fundet den reducerede vandtype C1 i området, hvor indvindingsboringerne er beliggende, mens den oxiderede type B er fundet i DGU nr , der ligger i indvindingsoplandets sydøstlige del. I oplandene til Bredkær Vandværk dominerer nogen nitratsårbarhed, men der findes både delområder med lille og stor nitratsårbarhed. Indenfor områder med stor nitratsårbarhed, hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinet, er der afgrænset nitratfølsomme indvindingsområder. I oplandet til Spangerhede Kildeplads er der udover afgrænsning af NFI i områder med stor nitratsårbarhed og samtidig grundvandsdannelse afgrænset NFI i den sydlige del af oplandet på basis af en konkret vurdering af både vandkemiske forhold og den overfladenære jordart. 23

24 Forureninggskilder Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet til Bredkær og Spangerhede Kildepladser er primært landbrug, henholdsvis 86 % og 68 %, se øvrig fordeling her: Der er beregnet en potentiel nitratudvaskning inden for de enkelte markblokke i området ved Bredkær Vandværk. Det er beregnet som et gennemsnit for perioden Den 24

25 potentielle nitratudvaskning i oplandet til Spangerhede Kildeplads ligger på ca. 57 mg/l i gennemsnit, mens tallet er 64 mg/l for Bredkær Kildeplads. Der kan dog i dag være ændrede forhold, som betyder, at den potentielle udvaskning er ændret de senere år. På baggrund af arealanvendelsen af de geologiske forhold er indsatsområder over for nitrat blevet afgrænset inden for de nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). På ovenstående figur fremgår det, at der indenfor Spangerhede Kildeplads er kortlagt seks forureningslokaliteter på V2-niveau og tre forureningslokalitet på V1-niveau. På fire af lokaliteterne er det vurderet, at der skal laves videregående undersøgelser. Den endelige prioritering overfor forureningen er ikke fastlagt, men sker i samarbejde med Regionen. 25

26 Miljøvurdering I forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Bredkær Vandværk har Hjørring Kommune gennemført en screening for at vurdere, hvorvidt indsatsplanen er omfattet af "Lov om miljøvurdering af planer og programmer", (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, da den er omfattet af bilag 2 ( 8, stk. 2, nr. 1). Derfor er der foretaget en screening til vurdering af, om planen er omfattet af kravet om miljøvurdering. Det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering af planforslaget, da planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet ( 8, stk. 1, nr. 1). Afgørelsen blev offentligjort på Hjørring Kommunes hjemmeside 4. maj Miljøvurderingen kan læses her. 26

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker

Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indsatsplaner for Em, Hundelev og Lørslev Vandværker Indholdsfortegnelse Hundelev Vandværk, forslag 4 Handlingsplan 5 Prioriterede områder 8 Om indsatsplanen 10 Om Hundelev Vandværk 11 Vandkvalitet 12

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Bilag 1 Båstrup By Vandværk

Bilag 1 Båstrup By Vandværk Bilag 1 er beliggende midt i Båstrup By, som udgøres af tætliggende landbrugsejendomme med mellemliggende dyrkede marker. er et ældre vandværk, som forsyner 15 husstande i nærområdet. Vandværket ligger

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse

»Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse »Nitrat-prognose og omkostningseffektiv beskyttelse Christian Thirup, agronom, chefkonsulent Tina Andersen, geolog, seniorkonsulent ALECTIA A/S ATV Jord og Grundvand Beskyttelse og forvaltning af grundvand

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyover Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyover Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen

»Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen »Cost-Benefit-Værktøj - til prioritering af grundvandsbeskyttelsen Chefkonsulent agronom Christian Thirup Workshop 3: Indsatsplanlægning ATV Jord og Grundvand, Vintermøde Vingsted Centret 11. marts 2015

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr. 51400-16 Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon 79 79 74 60 E-mail olla@kolding.dk Emne: Indsatsplaner

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK... 1 1. Baggrund for indsatsplanen... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest Bilag 1 Abildå Vandværk 1 Abildå Vandværk Abildå Vandværk forsyner ca. 160 forbrugere og leverer knap 140.000 m 3 vand om året. En stor del af vandet

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus

Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen. ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus Erfaringer med BNBO og mbl. 24 i Egedal Kommune v. Eva Birch Karlsen ATV Gå-hjem-møde Øst d. 6. maj 2019 Roskilde Rådhus BNBO i Egedal Kommune I Egedal Kommune er der 73 almene drikkevandsboringer. Vandet

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar

Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 20. september 2016 Udarbejdet af: Strategiteamet Jordforureningsstrategi 2017 Notat om behandling af høringssvar Indledning

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

DEL - 3 VANDVÆRKER I BREDSTEN-GADBJERG OG HVEJSEL-OMRÅDET 2017

DEL - 3 VANDVÆRKER I BREDSTEN-GADBJERG OG HVEJSEL-OMRÅDET 2017 DEL - 3 VANDVÆRKER I BREDSTEN-GADBJERG OG HVEJSEL-OMRÅDET 2017 Indsatsplan TEKNIK & for MILJØ Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel-området 01 Bjerlev Vandværk Bjerlev Vandværk Vandværksboring Vandværkets generelle

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S

Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse. Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan for grundvandsbeskyttelse 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2012 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse UDKAST Tillæg til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse OSD 1435 - Aalborg Sydøst Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 4 Forord 5 Planens opbygning 6 Lovgrundlag 7 Kortlægning, zonering

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan

Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan Bilag 1: Oversigt over indsatser, aktører og tidsplan I nedenstående tabel er alle indsatserne, som er vedtaget i denne plan, listet. Ud for hver indsats er angivet, hvem der er ansvarlig for at gennemføre

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere