Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del"

Transkript

1 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune

2 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING FORMÅL MÅLSÆTNING BAGRUNDSMATERIALE LOVGRUNDLAG OFFENTLIG HØRING AF FORSLAG TIL PLANEN RETSVIRKNING MILJØVURDERING OG NATURA BESKRIVELSE AF PLANENS OMRÅDER AFGRÆNSNING AF PLANEN UDPEGNINGERNE I KORTLÆGNINGEN Områder med særlige drikkevandsinteresser Følsomme indvindingsområder og indsatsområder Indvindingsoplande GRUNDVANDSDANNEDE OPLAND METER BESKYTTELSESZONE INDSATSER OSD- OMRÅDER MED SÆRLIGE DRIKKEVANDSINTERESSER ION INDSATSOMRÅDER INDVINDINGSOPLANDE METER ZONE FRA BORINGER REDEGØRELSE FOR INDSATSER NITRAT MILJØFREMMED STOFFER Pesticider (sprøjtemidler) Andre forurende stoffer Jordforureninger OVERVÅGNING NY KILDEPLADS NEDSIVNING AF OVERFLADEVAND VANDBALANCE OG RESSOURCEUDNYTTELSE BILAG 1 BESKRIVELSE AF ABILDÅ VANDVÆRK Bilag 2 Beskrivelse af Aulum Vandværk Bilag 3 Beskrivelse af Vildbjerg Vandværk Bilag 4 Beskrivelse af Ørnhøj Vandværk Bilag 5 Resumé af Redegørelse for Staby-Vildbjerg Kortlægningsområde Bilag 6 Screening af indsatsplanens indvirkning på miljøet/miljøvurdering Bilag 7 Ordliste

3 2 Indledning 2.1 Formål Formålet med indsatsplanen er at sikre, at der også fremover er rigeligt drikkevand af god kvalitet. Planen omhandler de behov og muligheder, der er for at beskytte grundvandet. Planen lægger rammerne for de tiltag, der skal sikre grundvandet i området omkring den nordvestlige del af Herning Kommune. Herning Kommune har i samarbejde med en arbejdsgruppe, Grundvandsrådet og de 4 vandforsyninger i området fundet en række tiltag, som vil gavne grundvandet i netop dette område. Der har været afholdt orienterende møde med lodsejere i området, hvor behovet for tiltag blev diskuteret. Tiltagene er formuleret som retningslinjer eller indsatser, se afsnit 4. Indsatsplanen er et dynamisk værktøj, som bliver revideret i forhold til den nyeste viden, ændret lovgivning, arealanvendelse. Det vurderes hvert 6. år, om der er kommet ny viden, eller om grundlaget for planen er ændret. 2.2 Målsætning Det er Herning Kommunes målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen er baseret på uforurenet grundvand. Det er Herning Kommunes målsætning, at de dybe drikkevandsmagasiner i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande, skal beskyttes og så vidt muligt ikke udnyttes til andet formål end drikkevand. 2.3 Bagrundsmateriale Denne plan er lavet på baggrund af rapporten Redegørelse for Staby-Vildbjerg kortlægningsområde - afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012, udgivet af Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Resumé af Redegørelsen kan ses i bilag 5. Herning Kommune har suppleret redegørelsen med nærmere gennemgang af forskellige analyseparametre for de 4 vandforsyninger i området, samt ekstra analyser i forbindelse med losseplads. Se bilag Lovgrundlag Indsatsplanen er lavet på grundlag af 13 i Lov om vandforsyning. Indsatser for begrænsning af nitratudvaskning fra rodzonen til grundvandet inden for indsatsområder har hjemmel i 13. Andre indsaster har hjemmel i 13 a. Kommunen skal jf. vandforsyningslovens 13 lave indsatser inden for de indsatsområder Naturstyrelsen har udpeget i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Indsatser, der omfatter arealer uden for Statens indsatsområder, er frivillige og har hjemmel i 13 a. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 1 af 18

4 2.5 Offentlig høring af forslag til planen Forslag til planen har været i offentlig høring i 12 uger. 2.6 Retsvirkning Kommunalbestyrelsen må ikke træffe afgørelser, der strider mod indsatsplanens retningslinjer jf. 13 c i Lov om vandforsyning. Kommunen eller vandværket kan indgå aftaler med ejere eller indehavere af andre rettigheder over en ejendom om dyrkningspraksis eller andre restriktioner i arealanvendelsen. Aftaler og ændret skal som udgangspunkt indgås frivilligt, og de kan tinglyses på ejendommen jf. vandforsyningsloven 13 d, stk. 3. Efter vedtagelse af en indsatsplan kan Kommunalbestyrelsen, hvis der ikke kan opnås en aftale herom på rimelige vilkår, mod fuldstændig erstatning pålægge ejeren af en ejendom de rådighedsindskrænkninger eller andre foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre nuværende eller fremtidige drikkevandsinteresser mod forurening med nitrat eller pesticider. En sådan aftale kan kun anvendes, når foranstaltningen er nødvendig for at opfylde målet med en indsatsplan. For yderligere information om retsvirkningen se Vejledning fra Miljøstyrelsen nr af 3. april Miljøvurdering og Natura2000 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Herning Kommune nordvestlige del er blevet vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, se bilag 6. I henhold til Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, skal der foretages en vurdering af om projektet (i nærværende sammenhæng planen ) kan påvirke et Natura 2000 område og beskyttede arter. Der ligger et natura 2000-område i den vestlige del af planområdet, men der er ingen tiltag eller ændring af dette område i planen. Ingen af de relevante vandværker, kildepladser eller indvindingsoplande ligger inden for eller i nærheden af Natura 2000-områder, og den fremtidigt tilladte indvindingsmængde er på samme niveau som hidtil. Da der er tale om beskyttelse af grundvandsressourcen mod forurening, vurderer Herning Kommune, at indsatsplanen også medvirker til at beskytte overfladevand mod belastende stoffer. Overfladevand fra området løber dels via Storåsystemet til Nissum Fjord (Natura 2000-område nr. 65), og dels via Skjernå (Natura 2000-område nr. 68) til Ringkøbing Fjord (Natura 2000-område nr. 69). Indsatsplanen kan dermed være med til at bevare og stimulere livsgrundlaget for de dyre- og plantearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder og de arter i øvrigt, som er beskyttede i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne. Indsatsplanen vurderes også po- Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 2 af 18

5 tentielt at være et positivt element i beskyttelsen af nationalt beskyttede naturtyper efter Naturbeskyttelseslovens 3 og levesteder for de beskyttede bilag IV-arter i nærheden af kildepladser og indvindingsoplande. Kommunens samlede vurdering er derfor, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-områder eller levesteder for særligt beskyttede arter negativt. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 3 af 18

6 3 Beskrivelse af planens områder I dette afsnit beskrives de arealer, som planen omfatter, og en forklaring af de enkelte områders betegnelse. Der kan være forskellige indsatser knyttet til de forskellige områder. 3.1 Afgrænsning af planen Redegørelsen omhandler et kortlægningsområde, der er en del af et større sammenhængende område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Kortlægningsområdet dækker områder indefor Holstebro, Ringkjøbing-Skjern og Herning Kommuner. Herning Kommune har valgt at afgrænse planen til området indenfor Herning Kommune. Planområdet udgør ca. 120 km Udpegningerne i kortlægningen Redegørelsen indeholder udpegning af områder, som kræver beskyttelse af grundvandet. Naturstyrelsen har lavet udpegning på baggrund af geologiske undersøgelser og gennemgang af arealanvendelsen Områder med særlige drikkevandsinteresser En stor del af planområdet er udpeget som Område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). OSD fortsætter mod nord, vest og syd. Mod syd og vest går OSD ind i anden kommune. Mod nord er OSD omfattet af andre grundvandskortlægninger, og udpegninger i området er sket i andre redegørelsesrapporter. Herning Kommune har vedtaget indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet for disse områder. Grundvandsbeskyttelsen er vigtig i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), da dette område er udpeget som den fremtidige drikkevandsressource. Hvis et vandværk får brug for at etablere en ny kildeplads, så skal det være muligt at findet et egnet sted inden for OSD, hvor der er god vandkvalitet og god beskyttelse af drikkevandsressourcen. Fig. A viser udstrækningen af OSD inden for indsatsplanområdet. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 4 af 18

7 Figur A Lyseblå areal er OSD-områder med særlige drikkevandsintersser. Stiplet rød linje viser indsatsplanområde Følsomme indvindingsområder og indsatsområder Inden for OSD viser de geologiske undersøgelser, at nogle områder er særligt sårbare overfor nedsivning af nitrat. Disse områder er udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI). Staten har indenfor disse områder udpeget indsatsområder med hensyn til nitrat (ION). ION-områder er udpeget på baggrund af arealanvendelsen set i forhold til grundvandsmagasinernes sårbarhed. I disse områder skal kommunen vurdere hvilke indsatser, der skal bruges for at sikre, at udvaskning af nitrat fra rodzonen ikke er en risiko for grundvandet. By-områder og større natur-områder er ikke udpeget som ION-områder, da man i disse områder ikke forventer udvaskning af nitrat fra rodzonen til grundvandet af betydning. Fig. B viser udstrækning af NFI-områder og ION-områder inden for OSD. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 5 af 18

8 Figur B Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) (gule områder) og indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) (skraverede områder). Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 6 af 18

9 3.2.3 Indvindingsoplande På baggrund af en grundvandsmodel for kortlægningsområdet har Naturstyrelsen beregnet indvindingsoplande for de almene vandforsyninger i området. Et indvindingsopland er beregnet på baggrund af størrelsen af vandværkets indvinding og fordelingen på de enkelte boringer. Indvindingsoplandet er det område, hvor et vandværk trækker hovedparten af det vand, der indvindes. Fig. C viser indvindingsoplande inden for planområdet. Figur C Indvindingsoplande i planområdet. De blå streger angiver indvindingsoplandet for det enkelte vandværk og de blå prikker er kildepladser. I Bilag 1-4 findes en nærmere beskrivelse af problemstillinger i indvindingsoplandene for Abildå, Aulum, Vildbjerg og Ørnhøj Vandværker. En del af indvindingsoplandet for Grønbjerg Vandværk ligger i planens område, men kildepladsen ligger i Ringkjøbing-Skjern Kommune, uden for planens område. Planen indeholder ikke en speciel beskrivelse af Grønbjerg Vandværk og dets indvindingsopland. Naturstyrelsens redegørelse viser, at grundvandet er over 100 år om at nå Grønbjerg Vandværk fra den del af indvindsoplandet, som ligger i planens område. Der er ikke påvist nitrat i Grønbjerg Vandværks boring og kun sporadiske fund af BAM og desisopropylatrazin. Indvindingsoplandet vurderes at være tilskrækkelig beskyttet af de indsatser, der gælder generelt for OSD og ION. Timring Vandværk var tidligere en del af planens område, men kildepladsen er lukket og forsyningen er overtaget af Vildbjerg Vandværk. I denne plan er der derfor ikke beskrevet noget om Timring Vandværk. Fig. D viser alle udpegninger af grundvands/drikkevandsområder. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 7 af 18

10 Figur D. Oversigtskort over alle udpegninger. OSD er lyseblåt område, nitrat følsomme indvindingsområder er gult område, lodrette streger er indsatsområder. Blå streg er indvindingsoplande. De blå prikker er kildepladser. 3.3 Grundvandsdannende opland Hovedparten af det grundvand, som vandværkerne indvinder, dannes i det grundvandsdannende opland. Grundvandsdannelsen er afhængig af de geologiske forhold samt de topografiske forhold i området. I planområdet dannes en stor del af grundvandet omkring Trehøje bakker. De grundvandsdannende oplande er meget sårbare, da rigtig meget overfladevand siver ned til de dybe grundvandsmagasiner i disse områder. Det skal dog pointeres, at der også dannes grundvand uden for de grundvandsdannende oplande. En mere detaljeret beskrivelse af de enkelte vandværkers grundvandsdannende oplande samt grundvandets alder kan ses i bilag 1-4. På fig. E kan fordelingen af de grundvandsdannende oplande ses. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 8 af 18

11 Figur E Grundvandsdannende opland er de skraverede røde felter. De gule arealer er nitrat følsomme indvindingsområder. Blå streg er indvindingsoplande meter beskyttelseszone Herning Kommune har valgt at vurdere risikoen for forurening af de enkelte boringer ved at bruge 300 meter beskyttelseszone. Beskyttelseszonen benyttes til at vurdere forurenende aktiviter og arealer i nærheden af boringen. Zonerne er sårbare da der er risiko for at forureninger indenfor beskyttelseszonen relativt hurtigt kan trækkes ned til vandværkets boringer, på grund af sænkning i grundvandets overflade ved indvinding. På figuren ses hvordan boringen trækker vandet fra overfladen tæt på boringen hurtigere ned til det dybe grundvand. Illutration GEUS I bilag 1-4 ses kort over 300 meter beskyttelseszonerne omkring boringerne for Abildå, Aulum, Vildbjerg og Ørnhøj Vandværker. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 9 af 18

12 4 Indsatser Planens generelle indsatser er anført i nedenstående tabeller. Specifikke indsatser for de enkelte vandforsyninger og deres indvindingsopland kan ses i bilag 1-4. OSD- områder med særlige drikkevandsinteresser Retningslinje/indsats Tidsplan Ansvarlig Nye boringer, der ikke er til drikkevandsforsyning, må maksimalt føres til frit magasin. Løbende Herning Kommune Regnvandsbassiner skal som udgangspunkt udføres med tæt bund og permanent vandspejl. Løbende Herning Kommune OSD: Lyseblåt areal. Indsatserne har hjemmel i Vandforsyningsloven 13 a. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 10 af 18

13 ION indsatsområder Retningslinje/indsats Tidsplan Ansvarlig Gennemgang af udvikling af nitrat i udvalgte drikkevandsboringer til enkelt anlæg. Hvert 3. år Herning Kommune ION: Lysebrune skraverede arealer. Indsatsen har hjemmel i vandforsyningsloven 13. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 11 af 18

14 Indvindingsoplande Retningslinje/indsats Tidsplan Ansvarlig Boringer uden tilladelse skal sløjfes eller lovliggøres Herning Kommune Eksisterende boringer, som er ført til dybe grundvandsmagasiner, stilles vikår om permament beskyttelse af 5 meter fredningsbælte ved fornyelse af tilladelse. Løbende Herning Kommune Indvindingsopland: Blå streg. Indsatserne har hjemmel i Vandforsyningsloven 13 a. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 12 af 18

15 300 meter zone fra boringer Indsats/retningslinje Tidsplan Ansvarlig Information til ejendomme om brug af pesticider og placering af ejendom i forhold til vandforsyningsboringer Herning Kommune Tilladelse til udbringning af slamprodukter kan kun gives, hvis det med ansøgning godtgøres, at udbringning ikke giver anledning til øget nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet. Løbende Herning Kommune Tilladelse til udbringning af spildevandsslam gives ud fra en konkret vurdering i forhold til risikoen for grundvandet. Løbende Herning Kommune Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til anvendelse af restprodukter i henhold miljølovgivningen. Løbende Herning Kommune Ingen nedsivning af overfladevand fra veje og p- pladser, herunder etablering af regnvandsbassiner. Løbende Herning Kommune 300 meter zone: Blå cirkel. Indsatserne har hjemmel i Vandforsyningsloven 13 a. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 13 af 18

16 5 Redegørelse for indsatser 5.1 Nitrat Nitrat i grundvandet kommer primært fra udvaskning af kvælstof fra rodzonen til grundvandet. Den største udvaskning af nitrat til grundvandet sker fra landbrugsarealer, hvor handels- og husdyrgødning bidrager med høj kvælstofmængde. Forskellige former for dyrkningspraksis kan dog mindske udvaskningen. Hvorvidt den nedsivende nitrat når grundvandsmagasinet, afhænger bl.a. af jordens evne til at nedbryde og omsætte nitraten. Nitrat kan også strømme gennem sprækker i lerlag, hvorved reduktonskapaciteten i jorden får mindre betydning. I sandede jorde er der en væsentlig mindre nitratreduktionskapacitet end i lerede jorde. Naturstyrelsens redegørelse har udpeget indsatsområder for nitrat (ION-områder), hvor der skal ske en indsats. Herning Kommune vurderer, at der i øjeblikket ikke er baggrund for at gennemføre erstatningskrævende indsatser. Det er tilstrækkeligt med overvågning af nitratudviklingen i udvalgte indvindingsoplande ved hjælp af vandværksboringer og udvalgte drikkevandsboringer ved enkelt husstande i indsatsområderne. 5.2 Miljøfremmede stoffer Pesticider (sprøjtemidler) Pesticider anvendes i dag i jordbrugets planteproduktion, i private haver og på udenomsarealer til bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og svampe m.v. Anvendelse af pesticider til erhvervsmæssig brug bliver reguleret, idet der er regler for sprøjteudstyr og anvendelse, samt krav til indretning af vaskepladser til påfyldning og vask af sprøjteudstyr. Der skal desuden føres journal over sprøjtearbejdet. Derudover må pesticider ikke bruges i en zone på 25 meter omkring de almene vandværkers boringer. Privat brug af pesticider er ikke på samme måde reguleret, derfor er information nødvendig til haveejere. Brugen af pesticider i villahaver kan udgøre en trussel mod vandforsyningen. Der er pt. ingen lovgivning, der kan forbyde anvendelse af disse stoffer. Derfor er det vigtigt, at borgere får information om, at det kan have alvorlige konsekvenser for vandforsyningen, hvis pesticider siver ned i grundvandsmagasinerne tæt på vandværksboringerne. Der er påvist indhold af pesticider i 7 indvindingsboringer til vandværkerne omfattet af planen. Se nærmere beskrivelse i bilag 1-4. Der er dog tale om små mængder. Aulum Vandværks boringer ligger tæt op af jernbane areal, derfor er det nødvendigt med tiltag her. Herning Kommune har vurderet, at for resten af grundvandsressourcen er overvågning tilstrækkelig. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 14 af 18

17 5.2.2 Andre forurenende stoffer Fyringsolietanke er en potentiel kilde til jord- og grundvandsforureninger. Derfor gennemfører Herning Kommune årlige kampagner, der henvender sig til lodsejere med ældre olietanke for at få sløjfet deres olietank. Det vurderes, at nye olietanke udgør en mindre trussel mod grundvandet. Derfor indeholder planen ingen tiltag for nye olietanke. Hyppigt anvendte restprodukter i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder er slagger og flyveaske. Slaggerne indeholder forskellige metaller og salte, som er uønskede i for stor mængde i grundvandet. Når bygninger forsvinder, kan der ske udvaskning til grundvandet med blandt andet slaggernes mobile salte (stoffer), som primært er klorid, sulfat, kalium og natrium. Det er derfor vigtigt, når slagger og flyveaske anvendes i byggeprojekter m.m., at de placeres i god afstand til højeste grundvandsstand, så udvaskning til grundvandet undgås. Ud fra et forsigtighedsprincip er det dog vigtigt, at slagger og flyveaske ikke anvendes i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder inden for beskyttelseszonen til vandværksboringer. Slam indeholder en masse forskellige stoffer, som er uønsket i grundvandet. Derfor er det vigtigt, at udspredning af slam ikke sker for tæt på vandværksboringer. Ud fra et forsigtighedsprincip skal udspredning af slam undgås indenfor 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringer. Tilladelse til udbringning af slam, kan efter en konkret vurdering gives, hvis det med ansøgning godtgøres, at udbringning ikke giver anledning til øget nedsivning af uønskede stoffer til grundvandet. Efter en konkret vurdering kan der gives forbud mod udbringning af slam, der reguleres af bilag 1, bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. Planen indeholder retningslinjer for anvendelse af disse stoffer indenfor 300 meter fra vandværksboringerne Jordforureninger Region Midtjylland kortlægger og laver undersøgelser på arealer med jord- og grundvandsforureninger. Hvert år prioriterer Regionen forurenede arealer til undersøgelser og evt. afværgeforanstaltninger. Forskellige erhvervsaktiviteter i indsatsplanområdet medfører, at Regionen kortlægger arealer på V1 (muligt forurenet) og V2 (forurening er konstateret). 5.3 Overvågning Overvågning skal vise om indsatserne i planen er tilskrækkelige. Viser overvågning stigende påvirkning af grundvandet med uønskede stoffer, skal planen revideres og indsatserne skærpes. Planen indeholder indsatser om overvågning af forskellige stoffer. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 15 af 18

18 5.4 Ny kildeplads I særlige tilfælde er forureningen af en kildeplads så omfattende, at indsatserne for at sikre grundvandet ikke kan gennemføres af fysiske eller økonomiske årsager. I sådanne tilfælde er den bedste indsats at finde en ny kildeplads. Det er tilfældet for den ene kildeplads til Ørnhøj Vandværk, hvor kilden til forureningen ikke kan findes. Se desuden bilag Nedsivning af overfladevand Regnvandsbassiner modtager overfladevand fra veje og parkeringspladser. Overfladevandet indeholder ofte olie- og benzinstoffer, tjærestoffer, tungmetaller og chlorid (vejsalt). Disse stoffer er uønskede i grundvandet. Ud fra et grundvandsmæssigt synspunkt må der ikke etableres nye regnvandsbassiner og ske nedsivning af overfladevand fra veje i 300 meter beskyttelseszonen til vandværksboringer. Disse retningslinjer er i overenstemmelse med spildevandsplanen. 5.6 Vandbalance og ressourceudnyttelse Ca. 1/3 del af den årlige grundvandsdannelse vurderes at kunne anvendes til indvinding uden større konsekvenser for vandløb eller vandkvalitet. Typisk sker den største grundvandsdannelse i de terrænnære grundvandsmagasiner og aftager med dybden, så der er en væsentlig mindre grundvandsdannelse til de dybe magasiner. Derfor er det vigtigt, at man ikke overudnytter de dybe magasiner, da det tager lang tid at få dannet nyt grundvand. Den største del af vandindvindingen i indsatsplanområdet er til markvanding. Det er derfor vigtigt, at dette erhverv som udgangspunkt benytter de terrænnære magasiner, hvor der sker stor grundvandsdannelse. Planen indeholder retningslinjer for indvinding i de dybe magasiner i OSD. Der er dog ingen generel overudnyttelse af grundvandet i området og derfor ingen indsatser omkring begrænsning af indvinding. Der kan dog lokalt være områder, hvor grundvandsressoursen i de øvre magasiner er tæt på at være overudnyttet. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Kommune nordvestlige del Side 16 af 18

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune Nordvest 2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 0 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest. Bilag 1. Abildå Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Herning Nordvest Bilag 1 Abildå Vandværk 1 Abildå Vandværk Abildå Vandværk forsyner ca. 160 forbrugere og leverer knap 140.000 m 3 vand om året. En stor del af vandet

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune

Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune Kort over kortlægningsområdet i Jammerbugt Kommune GRUNDVANDSKORTLÆGNING Hvad er det? Hvorfor gør vi det? Hvordan gør vi det? Lovgrundlag og formål Miljømålslovens 6 og 8a Den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver

Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider. Funktionsleder Martin Skriver Naturstyrelsens tanker om grundvandsbeskyttelse over for pesticider Funktionsleder Martin Skriver Eksisterende håndtag i MBL 21 b. Anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssige og

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider

Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Fastlæggelse af beskyttelsesbehov pesticider Overvismand Hans Jørgen Whitta- Jacobsen, 26. februar 2015: Hvis vi skal holde fast i muligheden for, at vi kan drikke urenset grundvand, er det nødvendigt

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse omkring Sejerslev, Hurup og Rødding-Lem-Lihme

Grundvandsbeskyttelse omkring Sejerslev, Hurup og Rødding-Lem-Lihme Tillæg nr. 58 til Regionplan 2005 Grundvandsbeskyttelse omkring Sejerslev, Hurup og Rødding-Lem-Lihme Viborg Amtsråd December 2006 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-11-06 Tillæg nr. 58 til

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner

Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner Pesticidfund i Aarhus og reviderede indsatsplaner ATV i Aarhus 14. september 2011 Eike Stubsgaard Cand.techn.soc Indsatsområder 17 indsatsområder i 7 indsatsplaner fra Århus Amt Pesticider i Aarhus GEUS

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 7. marts 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Resultatet af grundvandskortlægningen. 3. Udfordringer på grundvandsområdet. - Korte boringer - Pesticider/nitrat mv. 4. Forsyningsstruktur.

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Notat. Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Redegørelse om grundvandsbeskyttelse indenfor lokalplanområdet - Boligområde ved Røvedvej i Spørring

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Jordforureningsstrategi 2017

Jordforureningsstrategi 2017 Miljø og Råstoffer maj 2016 Jordforureningsstrategi 2017 Forslag til en ny jordforureningsstrategi Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 1 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd

Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Opstart på Indsatsplanlægning Silkeborg Syd Medborgerhuset i Silkeborg 13. april 2016 Velkomst og præsentation Kortlægningen resumé og vurdering af oplande Pause m. sandwich Elementer i Indsatsplanlægningen

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Motorsportsbane ved Bolbyvej - Redegørelse og risikovurdering i forhold til drikkevandsinteresser

Motorsportsbane ved Bolbyvej - Redegørelse og risikovurdering i forhold til drikkevandsinteresser Motorsportsbane ved Bolbyvej - Redegørelse og risikovurdering i forhold til drikkevandsinteresser Baggrund Ansøgningen Der er ansøgt om etablering af en motorsportsbane på Bornholm og kommunen har foreslået

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet.

Læs mere

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013

Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) Vandrådets temaaften d. 11. Juni 2013 Dagsorden 19.00 19.10 Velkomst og indledning om BNBO hvad er det? - Vandrådet 19.10 19.25 BNBO - Hvorfor og hvordan? - BNBO

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforureningsstrategi 2017

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforureningsstrategi 2017 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforureningsstrategi 2017 November 2016 2 Jordforureningsstrategi 2017 Indhold 1. Formålet med jordforureningsstrategien... 3 2. Regionens opgave på jordforureningsområdet...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand UDKAST Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse til sikring af rent drikkevand OSD 1476 - Hvorup Miljø- og Energiforvaltningen Indholdsfortegnelse Forside 5 Planens udarbejdelse 6 Planens opbygning 7 Lovgrundlag

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Udvalgsmøde Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Udvalgsmøde 31-05-2016 STATENS GRUNDVANDSKORTLÆGNING Historik Amtet udpegede områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD) i Regionplan 1997 Drikkevandsbetænkningen

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO

Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Notat Til: Kommunerne Vandsektor, Byer og Klimatilpasning J.nr. NST-467-00052 Ref.: maskr Den 12. december 2011 Vejledende notat om boringsnære beskyttelsesområder BNBO Dette vejledende notat har til hensigt

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune

Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune 1 Grundvand og drikkevand i Kalundborg Kommune Bente Villumsen Civilingeniør DN Forurening fra jordoverfladen siver med ned og truer vores drikkevand har vi vand nok fremover? Drikkevand 2 3 Verdens bedste

Læs mere

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult

De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed. Gyrite Brandt GB Consult De dyre dråber Grundvand Beskyttelse, tilgængelighed og bæredygtighed Gyrite Brandt GB Consult Hovedsynspunkter (1) Grundvandet skal beskyttes der hvor det dannes, og der hvor det hentes op. Boringsnære

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner

Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning. og status for vejledning om indsatsplaner Ny bekendtgørelse om indsatsplanlægning og status for vejledning om indsatsplaner EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning Indsatsbekendtgørelsen

Læs mere

Indsatsplan for Bredkær Vandværk

Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indsatsplan for Bredkær Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Bredkær Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Bredkær Vandværk 13 Kildepladser 15 Vandkvalitet 16 Boringsdata 17 Om

Læs mere

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD)

Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Tillæg nr. 3 Redegørelse Byvækst i områder med særlige drikkevandsintereser (OSD) Bilag til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Offentliggørelse Holbæk Kommune har den 31. maj 2016 vedtaget Tillæg

Læs mere

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8.

Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider. TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. Skanderborg Kommunes overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider TM 50 - Temadage for indsatsplanlæggere d. 8. oktober 2014 Overvejelser om udpegning af indsatsområder for pesticider Hvorfor

Læs mere

Byudvikling i OSD det muliges kunst

Byudvikling i OSD det muliges kunst Dansk Vand Konference 2016 Byudvikling i OSD det muliges kunst Gunnar Larsen, geolog 01/11/2016 Råstofårsmøde 2015 1 Statslige udmeldinger Ny bekendtgørelse Statslige interesser i kommuneplanlægningen

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser

Kontornotits. Emne: Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse indsatser Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 21. marts 2016 Sagsnr. 14/3594 Løbenr. 51400-16 Sagsbehandler Ole Stokholm Lauridsen Direkte telefon 79 79 74 60 E-mail olla@kolding.dk Emne: Indsatsplaner

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Vinstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Vinstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2018 1 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formål Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning

Læs mere