Beslutning om igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder, Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutning om igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder, Silkeborg"

Transkript

1 Dagsordenpunkt Beslutning om igangsætning af lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder, Silkeborg Sagsbehandler: Dr14120 Sags-ID: EMN Resume Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder skal igangsættes på baggrund af fremsendt ansøgning og bebyggelsesplan. Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, at lokalplan igangsættes med udgangspunkt i den fremsendte udstykningsplan at der ikke udarbejdes miljøvurdering af lokalplanen. Sagen Supplerende beskrivelse af sagen Dette felt udfyldes kun, hvis der kommer væsentlige nye oplysninger til sagen mellem to politiske behandlinger. Hvis ingen nye oplysninger: Lad punktummet stå.. Beskrivelse af sagen Ingeniør Jørgen Stadel har, på vegne af grundejer, søgt om tilladelse til at udstykke 16 parcelhusgrunde på ejendommen matr. 21f, Funder By, Funder syd for Fårdalen. Ejendommen er omfattet af lokalplan fra 2008, som fastsætter anvendelsen til tætlav boligbebyggelse. Ifølge grundejer har det været vanskeligt at realisere lokalplanen, og man ønsker derfor at ændre planlægningen for grunden til åben-lav bebyggelse. Beskrivelse af planen Ejendommen ligger for enden af Fårdalsvej på et plateau ud til fredskovsarealet Funder Skov og Fårdalen, midt i et stort boligområde omfattet af lokalplan

2 De 16 grunde får en størrelse på m 2. Mod syd etableres et grønt fællesareal for de 16 boliger på ca. 200 m 2 med forbindelse til skoven og områdets grønne områder. Bygherre ønsker at bygge 2,5 m. fra skel til de grønne områder, hvilket er tættere end de 5 m. som er fastsat i lokalplan Boligområdet er byggemodnet med et samlet system med grøfter og regnvandsbassiner til håndtering af regnvand samt sti- og vejforbindelser og grønne områder. Skovbyggelinjen blev reduceret i forbindelse med lokalplan , og løber langs ejendommens skel, og dermed i afgrænsningen af lokalplan Teknik- og Miljøafdelingens vurdering Det vurderes, at omdannelsen til åben-lav bebyggelse er i tråd med områdets struktur, og den gældende lokalplans hensigter, hvor tæt-lav bebyggelse opføres mod Damgårdsvej mod nord, og åben-lav bebyggelse opføres mod de grønne områder og skoven mod syd. Det vurderes dog, at ejendommen er udnyttet over det maksimale, da 200 m 2 grønt fællesareal er i underkanten, sammenlignet med tilsvarende lokalplaner, og der samtidigt er ønske om at bygge tættere på skel end i den øvrige del af området. Spørgsmål til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Teknik og Miljøafdelingen vurderer, at udarbejdelse af lokalplan kan sættes i gang med udgangspunkt i udstykningsplanen, idet følgende bør overvejes: Skal størrelsen på det grønne fællesareal fastholdes til ca. 200 m 2 på betingelse af, at bebyggelse ikke kan opføres nærmere skel til grønne områder end 5 m? Skal størrelsen på det grønne fællesareal udvides ved at reducere antallet af byggegrunde til 15 stk., hvor bebyggelse kan opføres op til 2,5 m. fra skel mod grønne områder? Skal det grønne fællesareal udvides ved at reducere antallet af byggegrunde til 15 stk., hvor bebyggelse ikke kan opføres nærmere skel til grønne områder end 5 m? Miljøvurdering Udstykningsplanen er screenet efter Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen viser, at planen ikke skal miljøvurderes. Bæredygtighed Ansøger har fremsendt et udfyldt bæredygtighedsskema. Teknik- og Miljøafdelingen vurderer, at de påtænkte tiltag svarer til standard i forhold til lignende områder. Borgerinddragelse Et forslag til lokalplan vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger efter reglerne i planloven. Økonomi. NEDENSTÅENDE FELTER MÅ IKKE UDFYLDES AF SAGSBEHANDLERE! Bilag

3 . Beslutning Udvalg: Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Dato: Indstillingen godkendt, idet størrelsen på det grønne fællesareal fastholdes til ca. 200 m 2 på betingelse af, at bebyggelse ikke kan opføres nærmere skel til grønne områder end 5 m. Ej til stede, Anders Kaysen, Teresa Jørgensen.

4

5 Screening af planer formål Navn og nummer på plan Lokalplan for et boligområde ved Fårdalen i Funder Sag nr. EMN Projektleder Julie W Friis Beskrivelse af planen, formål og omfang evt. med henvisning til arbejdsområde på webkort. Lokalplanen omfatter matr. nr. 21f, Funder By, Funder. Arealet er på m2. Matriklen er i dag omfattet af delområde IIa i lokalplan , der fastsætter anvendelsen til tæt-lav boligbebyggelse. Se ansøgningsmaterialet i EMN Området er markeret på Webkortet. Arbejdsområdet hedder Lokalplan Lokalplanen omfatter 16 parcelhusgrunde med størrelser på m2. Området ligger for enden af Fårdalsvej på et plateau ud til et fredskovsareal, Funder Skov, omkring Fårdalen. Lokalplan har udlagt et areal mellem matrikel 21f og fredskoven som en del af det fælles ubebyggede grønne område for hele boligområdet omfattet af lokalplan Lokalplan for matr. 21f omfatter ikke det grønne område eller fredskoven. Skovbyggelinjen blev reduceret i forbindelse med lokalplan , og løber langs matriklens, og dermed lokalplanens, afgrænsning. Der er etableret regnvandsbassiner i forbindelse med byggemodningen, og bygherre ønsker derudover bestemmelser om nedsivning af regnvand på egen grund. Vej til området er etableret i forbindelse med byggemodning af området. Bygherre ønsker at bygge tættere (2,5 m.) på skel til fælles grønne arealer end angivet i lokalplan (5 m.) Teknik- og Miljøafdelingen - revideret marts TSC

6 Plan vurderer, at det grønne areal er for lille og ikke særlig anvendeligt. Da byggefelterne samtidigt er strakt ud til 2,5 m. fra skel i stedet for 5 m. vurderes det, at arealet er udnyttet over det maksimale. Den 9. maj 2016 skal PMKU derfor tage stilling til flg.: Planen godkendes som den er. Størrelsen af det grønne område kan godkendes på betingelse af, at bebyggelse ikke må opføres nærmere skel til grønne områder end 5 m. Det grønne område skal udvides på bekostning af en grund, og bebyggelse må opføres op til 2,5 m. fra skel mod grønne områder. Det grønne område skal udvides på bekostning af en grund, og bebyggelse ikke må opføres nærmere skel til grønne områder end 5 m.

7 Hvilken i loven 1 er planen omfattet af? Lokalplanen er screenet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen er sket efter 3 stk. 1, nr. 3. SKAL PLANEN MILJØVURDERES? Husk partshøring og skriv afgørelsesbegrundelsen i annonceringen: Ja Nej X Begrundelse/bemærkninger Screeningen har ikke påvist, at aktiviteterne vil påvirke området væsentligt negativt. Jordbundsforholdene undersøges af grundejer og bestemmelser om nedsivning af regnvand fastlægges ud fra disse undersøgelser. Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. Tekst der overføres til lokalplanen På baggrund af screeningen vurderes der ikke at være væsentlige miljøpåvirkninger, og planen skal derfor ikke miljøvurderes. Dato: Screening igangsat den: 4. april 2016 Screening afsluttet den: 27. april Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer - nr af 10. december 2015

8 1) Er der miljøpåvirkninger? 2) Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Der skal tages hensyn til følgende (Bilag 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer): Påvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. Påvirkningens kumulative karakter Er påvirkningen grænseoverskridende? Er der fare for menneskers sundhed og miljøet? Påvirkningens størrelse og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning der kan blive berørt) Værdi og sårbarhed af det område som kan blive påvirket som følge af: - Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv - Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller grænseværdier - Intensiv arealudnyttelse Påvirkning på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt eller internationalt plan. Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af Udfyldes af projektleder: Arealanvendelse Arealet er overført til byzone med lokalplan Udlagt til tæt-lavt boligbyggeri. Omdannes til åben-lavt boligbyggeri. Det vurderes, at omdannelsen til åben-lav bebyggelse er i tråd med områdets og den gældende lokalplans hensigter, hvor tæt- lav bebyggelse opføres mod nord, mod Damgårdsvej, og åben-lav bebyggelse opføres mod syd, mod de grønne områder. JWF Lysgener og refleksioner JWF

9 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af Skygger og vind JWF Menneskers velfærd Lokalplanområdet ligger i Funder med adgang til skole, JWF børneinstitution og indkøbsmuligheder. Der er adgang til områdets fælles grønne områder og fredskoven mod syd. Lokalplanen udlægger et mindre areal til plads for nærlegeplads, ophold m.v. Rekreative interesser for mennesker Der er adgang til områdets fælles grønne områder og JWF fredskoven mod syd. Lokalplanen udlægger et mindre areal til plads for nærlegeplads, ophold m.v. Lokalplanområdet ligger tæt på Funder skoles idrætsfaciliteter. Grønne områder og parker Der er adgang til områdets fælles grønne områder og fredskoven mod syd. JWF Kulturhistorie/kulturarv JWF Arkitektonisk arv JWF Arkæologisk arv JWF Bymiljø (Jan Gehls 12) JWF Afstand - større tekniske anlæg 2 Gas JWF Der skal altid være min. 20 m fra en bolig til gasledningen. Indenfor observationszonen (200m på begge sider af ledning) er der grænser for, hvor mange boliger der må opføres. Ledningsejer (typisk Energinet.dk) 2 F.eks. vindmøller, højspændingsanlæg, naturgasledninger mv.

10 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af skal kontaktes ved planlægning i og ved observationszonen så hurtigt i processen som muligt inden politisk igangsætning. Klimatilpasning (se klimatilpasningsplan) Der er etableret regnvandsbassiner i forbindelse med byggemodningen, og bygherre ønsker derudover bestemmelser om nedsivning af regnvand på egen grund. JWF Team Åbent Land: Landskabelig værdi Bebyggelsesplanen er ikke i modstrid med udpegningen af landskabelige interesseområder i kommuneplanen. Landskabet er et næstens fladt moræneplateau som indtil overgangen til parcelhusområde har været dyrkede marker. Geologiske særpræg Stedet indeholder ingen særlig geologiske værdier. TSC Team Vandløb og Søer: Vandløb og søer, vandkvalitet og lignende Bebyggelsen af området vil medføre en marginalt forøget udledning af forurenende stoffer fra Søholt Renseanlæg til Silkeborg Langsø Øst/Gudenå, men dette forventes ikke at ændre på vandområdernes tilstand eller mulighed for at opnå god økologisk tilstand. X TSC Vandløb og søer, fysiske forhold (hydraulik, biotop, regulering) Det rensede spildevand vil medføre en marginalt forøget vandføring og dermed hydraulisk belastning af Silkeborg Langsø Øst/Gudenå, men ikke i et omfang, der medfører forringede fysiske forhold. Regnvand fra lokalplanområdets tage og befæstede arealer vil blive nedsivet enten i lokalplanområdet eller i nedsivningsbassiner, som ejes og drives af Silkeborg Spildevand A/S. X

11 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af Overfladevand, afledning af Spildevand Ifølge Spildevandsplan skal regnvand fra tage og befæstede arealer nedsives i området hvis det er muligt, og ellers ledes til offentlig regnvandskloak. Grundejeren skal undersøge områdets nedsivningsevne i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for dette og derefter afgøres det, om der kan/skal nedsives på hver enkelt grund, eller om der skal etableres et centralt nedsivningsanlæg i lokalplanområdet. Sidstnævnte løsning vil kræve et tillæg til spildevandsplanen, fordi der i så fald skal dannes et privat regnvandslaug. Der er i 2005 udført en jordbundsundersøgelse i ét boreprofil i lokalplanområdet, og denne undersøgelse indikerer en acceptabel nedsivningsevne. Hvis den kommende nedsivningsundersøgelse mod forventning viser, at der slet ikke kan nedsives i området, skal områdets afstrømmede regnvand ledes til offentlig regnvandskloak. Regnvandskloakken i de nærliggende områder fører til et nedsivningsbassin, som dog har visse kapacitetsproblemer. Uanset lokalplanområdets regnvand kan nedsives i området, eller det skal afledes til offentlig regnvandskloak, vil vandet således blive nedsivet og dermed ikke medføre øget påvirkning af de nærliggende vandområder (primært Funder Å og Ørnsø). Bebyggelsen af området vil medføre en marginalt forøget udledning af forurenende stoffer fra Søholt Renseanlæg til Silkeborg Langsø Øst/Gudenå, men dette forventes ikke at ændre på vandområdernes tilstand eller mulighed for at X

12 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af opnå god økologisk tilstand. Naturteam: Fredskov, herunder tilgrænsende fredskov Der er ikke fredskov indenfor matr. nr. 21f Funder By, Funder (lokalplanområdet). Umiddelbart udenfor lokalplanområdet er der fredskov mod vest, syd og øst. Der bygges ikke tættere på skoven end der er lagt op til i den eksisterende lokalplan Øvrig skov/træer Ingen X KJ Sø- og åbeskyttelseslinje Ingen X KJ Skovbyggelinje Skovbyggelinjen er reduceret til 30 meter i forbindelse med den eksisterende Lokalplan Med den nye plan bygges der ikke tættere på skoven. X KJ Fortidsmindebeskyttelseslinje Ingen X KJ Kirkebyggelinje Ingen X KJ Natura 2000 områder Lokalplanen er ikke beliggende indenfor et Natura2000 X KJ område. Nærmeste Natura 2000 områder er EF- Habitatområde Silkeborgskovene, som ligger ca. 2 km mod sydøst. På grund af afstanden og lokalplanens karakter er der ikke risiko for påvirkning af habitatområdet. Beskyttede naturtyper ( 3) Ingen X KJ Mulige naturområder Ingen X KJ Fredning Ingen X KJ Beskyttede sten- og jorddiger Ingen X KJ Fredede fortidsminder Ingen X KJ Bilag 4-arter Arealet har tidligere været en dyrket mark. Arealet udgør X KJ ikke umiddelbart et levested for beskyttede arter omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV Rødlistearter (truede/fredede) Arealet har tidligere været en dyrket mark. Arealet udgør ikke umiddelbart et levested for truede arter. X KJ Lavbundsarealer Ingen X KJ X KJ

13 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af Spredningskorridorer Ingen X KJ Stilleområder Ingen X KJ Team Virksomheder og Jord: Luftforurening Boligområde BVJ Jordforurening Der er ikke registreret jordforurening BVJ Skal området udtages fra /medtages Indtil overgangen til parcelhusområde har området været BVJ i områdeklassificering? dyrkede marker. Spildevand, afledning af Udelukkende sanitært spildevand BVJ Lugt Boligområde BVJ Støj Boligområde BVJ Vibrationer Boligområde BVJ Støvgener Boligområde BVJ Afstand til virksomhed Nærmeste virksomhed et autoværksted er placeret 600 meter fra boligområdet BVJ Afstand til eksisterende lokalplanlagte erhvervs/boligomr. Afstand til vindmøller Team Energi og Ressourcer Klima Der er planlagt for boliger nord, øst og vest for lokalplansområdet. Området syd for lokalplansområdet er rekreativt. Nærmeste industriområde er placeret 800 m fra området. Nærmeste vindmølle er placeret ca. 3,2 km fra lokalplansområdet Anvendelsen ændres fra tæt/lav til åben lav. Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. BVJ BVJ KH Energiforbrug og varmeforsyning Området ligger indenfor Silkeborg Varmes fjernvarmeområde og matriklen er pålagt tilslutningspligt til fjernvarme. Fremtidige udstykninger fra matrikel nr. 21f er også pålagt tilslutningspligt til fjernvarme. KH Der skal medtages bestemmelse om tilslutningspligt til

14 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af Ressourcer kollektiv varmeforsyning i lokalplanen. Ressourceforbruget til anlæg og drift forventes at være tilsvarende andre boligbyggerier. KH Bæredygtighedsværktøjet skal benyttes i planlægningen. Affaldsbortskaffelse Affald fra anlæg og drift skal bortskaffes efter Silkeborg Kommunes regulativer. X KH Anbringelse af affaldsbeholdere, skraldemandens adgang til beholderne og tilkørselsforholdene skal være i overensstemmelse med det til ethvert tid gældende affaldsregulativ for husholdningsaffald. Silkeborg Forsynings krav til venderadius skal overholdes Skitse for venderadius for skrald Grundvandsteam: Grundvandspåvirkning Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandinteresser. Grundvandet i området strømmer mod syd-sydøst, mod Funder Å. Der ligger ingen drikkevandsindvindinger til almene vandværker eller ejendomme med egen drikkevandsforsyning i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Med lokalplanområdets beliggenhed i forhold til eksisterende indvindinger og drikkevandsinteresser generelt, vurderes påvirkningen af grundvandet at være mindre væsentlig. Vandforsyning fra: Silkeborg Vand X san X San

15 Er der miljøpåvirkninger? Er miljøpåvirkningerne væsentlige? Begrund kryds i: Mindre væsentlig og negativ/positiv Ingen/ ikke relevant Mindre væsentlig negativ positiv Udfyldt af Landbrugsteam: Afstand til landbrug med dyrehold AIA Vej og Trafik: Trafik/trafiksikkerhed (øget, mindsket) Det forventes ikke at etableringen af de 16 parceller vil give trafikale problemer i området. Parcellerne giver en ÅDT på 56. JKJ Hvis vejene skal være forskudt, skal det være med 25 meter mellem centerlinjerne. Jeg vil anbefale at de i stedet etablere et alm. T-kryds hvor vejene ikke er forskudt. Der skal være overkørsler til begge side veje. Trafikstøj Vendepladserne skal overholde vejreglernes krav.

16 Oversigtskort Sort markering: Lokalplan Rød markering: lokalplan Silkeborg Kommune, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Målforhold Dato Udskrevet af 1: dr14120

17 Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer til de overskrifter du finder i Bæredygtighedsværktøjet. Hensigten er, at du ved at gennemgå hvert emne med fokus på bæredygtighed kan forbedre dit projekt i en mere bæredygtig retning. Det udfyldte skema kan også være et udgangspunkt for en dialog med kommunen om indholdet i projektet. Sådan gør du: A) Åbn det digitale bæredygtighedsværktøj B) Klik på fanen Emner C) Find inspiration og eksempler under hvert emne D) Beskriv i skemaet nedenfor, hvilke bæredygtige tiltag der er indarbejdet i dit projekt for hvert emne Projekt: Lokalplan nr Matr. nr. 21 f, Funder By, Funder Dato: 28. marts Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

18 Udfyldes af ansøger Udfyldes af Silkeborg Kommune Emner Konkrete tiltag Redegørelse Vurdering Under hvert emne er der en række eksempler på, hvad der kan skrives om. Beskriv konkrete tiltag - find inspiration og information i det digitale Bæredygtighedsværktøj under Emner. Beskriv hvor relevante tiltagene er på det konkrete sted er det almindelig praksis på stedet eller bidrager det reelt til en øget bæredygtighed? Se vejledning til vurderingen nederst. Her vurderer Silkeborg Kommune tiltagene. Se vejledning til vurderingen nederst. Her beskrives også, om vi kan sikre/håndhæve de konkrete tiltag gennem lokalplanen eller anden lovgivning. 1) Arealanvendelse Her kan du f.eks. skrive om: Graden af fortætning Omfanget af jomfruelig jord der inddrages til byvækst Placering i forhold til servicefunktioner og knudepunkter Udnyttelsen af arealet Der er tale om en ny lokalplan for et allerede udlagt boligområde, der blev lokalplanlagt i 2008 (Område IIa i Lokalplan nr ). På dette tidspunkt var der tale om inddragelse af ny jord. Der er ikke tale om fortætning. Der forudsættes fastsat en lavere bebyggelsesprocent end det var gældende for området i h.t. lokalplan nr Området har en god placering i forhold til f.eks. institutioner, fritidsfaciliteter, fremtidige indkøbsmuligheder og ikke mindst til naturområder. Sæt kryds Standard Over middel Ikke relevant Meget bæredygtig 2 Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

19 2) Energi Her kan du f.eks. skrive om: Byggeriets energiramme Etableres der vedvarende energianlæg Produceres der vedvarende energi Område IIa er i lokalplan forudsat udlagt til tæt-lav bebyggelse, men der ønskes i stedet opført åben-lav bebyggelse i området, da der ikke findes fornøden interesse for tæt-lav bebyggelse. Åbenlav bebyggelse anses også for at være i bedre overensstemmelse med intentionerne i lokalplan , idet denne lokalplan beskriver det ønskværdige ved åben bebyggelse i områderne tæt ved fredskoven. Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Der er mulighed for opførelse af passivhuse mm., men det er ikke krav i lokalplanen. Ikke relevant Sæt kryds Standard Over middel Meget bæredygtig 3) Affald Her kan du f.eks. skrive om: Håndtering af affald Overskudsmuld fra byggemodning kan genbruges og udplaneres indenfor de tilgrænsende områder i h.h.t. de i lokalplan gældende bestemmelser om terrænregulering. Overskudsjord skal anvendes inden for matriklen. Der er ikke mulighed for at genbruge og udplanere overskudsjord inden for tilgrænsende grønne områder. Standard Sæt kryds 3 Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

20 Omfang af fælles affaldsløsninger Genbrug Jordbalance Ikke relevant Over middel Meget bæredygtig 4) Vand Her kan du f.eks. skrive om: Spildevandshåndtering Grundvandsbeskyttelse Regnvandshåndtering Omfanget af regnvandsløsninger samt løsningernes karakter og rekreative værdi Spildevand og regnvand fra området tilledes det eksisterende hovedafløbssystem i området syd for Damgårdsvej. Hovedledninger er ført frem til grænsen for matr. nr. 21f. Regnvand tilledes eksisterende regnvandsbassin, men i det omfang det viser sig muligt vil decentral nedsivning af regnvand finde sted. I lokalplanområdet (14-001) er der etableret et samlet system med grøfter og regnvandsbassiner til håndtering af regnvand. Tilkobling hertil vurderes at være standard. Ikke relevant Sæt kryds Standard Over middel Meget bæredygtig 5) Byggeri, arkitektur og materialer Her kan du f.eks. skrive om: Byggeri forudsættes opført i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan Sæt kryds Standard Over middel Valg af materialer Byggeriets placering i forhold til sol og vind Terrænregulering Synlighed Indpasning i omgivelserne Ikke relevant Meget bæredygtig 4 Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

21 Byggeriets påvirkning af landskabet (se evt. Silkeborg Kommunes landskabsanalyse). Byggeriets forhold til kommunens højhusstrategi 6) Grønne områder og rekreative arealer Her kan du f.eks. skrive om: Omfanget af grønne områder Karakteren af de grønne områder Variation i naturindholdet (biodiversitet) Legepladser Adgang til skove og naturområder Cykel- og gangstier Matr. nr. 21 f er på alle sider omkranset af grønne fællesområder udlagt i overensstemmelse med lokalplan Alle grunde grænser direkte op til de fælles grønne områder. Desuden forudsættes udlagt et ca. 200 m2 stort grønt areal i boligområdet. Dette areal vil dels muliggøre udsyn fra adgangsvejen mod fredskoven/fårdalen, dels muliggøre etablering af et nærlegeområde for kvarterets børn. I forhold til tilsvarende lokalplaner vurderes det at 200 m2 grønt fællesareal at være i underkanten. Placeringen, der muliggør udsyn, er god. Ikke relevant Sæt kryds Standard Over middel Meget bæredygtig 7) Veje, stier og transport Her kan du f.eks. skrive om: Adgang til infrastruktur (veje, stier og kollektiv Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret: Adgangsvej til området (Fårdalen)er ført frem til nordskellet af matr. nr. 21f. Umiddelbart nord for matr. nr. 21f er den øst-vestgående sti ( Dalstien ) færdiganlagt med belægning og belysning. Via Dalstien er der særdeles gode stiforbindelser til de under Området uden for matriklen er byggemodnet. Sæt kryds Standard Over middel Meget bæredygtig 5

22 transport) Tætheden på servicefunktioner (institutioner, indkøb, idræt, kultur osv.) Valg af materialer til vej- og stianlæg Vejbelysning 8) Sundhed og fællesskab Her kan du f.eks. skrive om: Graden af rummelighed og forskellighed Forskellige boligtyper og ejerforhold Omfang og karakter af uderum Rammerne for byliv - herunder mulighed for at mødes Husenes orientering i forhold til hinanden Mulighed for at være aktiv Tryghed i byens rum Fleksibilitet og midlertidig anvendelse af byens rum pkt. 1 nævnte institutioner, faciliteter og fremtidige indkøbs-muligheder. Interne stier i området anlægges med belægningssten. Der udføres vej- og stibelysning i h.t. Silkeborg Kommunes forskrifter. Veje i området udlægges i 10 meters bredde (6 m kørebane+2 m fortov + 2 m rabat) Området består af 17 parcelhusgrunde altså et forholdsvis lille område med nogen afstand til de øvrige boligområder. Der er forholdsvis stor afstand til trafikerede veje og der forefindes ikke støjkilder i nærheden. De store omkringliggende naturområder giver gode muligheder for et aktivt og frit liv for den enkelte beboer - men også mulighed for fællesskab. Ikke relevant Sæt kryds Standard Over middel Ikke relevant Meget bæredygtig Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

23 9) Identitet og særkende Her kan du f.eks. skrive om: Ikke relevant. Sæt kryds Standard Over middel Styrkelse af områdets særkende og karakter Ny områdeidentitet Kulturhistorie og historiske elementer Bevaringsværdige bygninger Inddragelse af kunst og kultur Ikke relevant Meget bæredygtig 10) Erhverv og beskæftigelse Her kan du f.eks. skrive om: Omfanget af lokale arbejdspladser der nedlægges som følge af projektet Mulighed for nye virksomheder og iværksættere 11) Processen Her kan du f.eks. skrive om: Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret: Der nedlægges ingen lokale arbejdspladser som følge af projektet. Der vil være mulighed for at oprette lokale arbejdspladser i området i overensstemmelse med stk i lokalplan nr Lokalplanprocessen incl. borgerinddragelse forudsættes at ske i overensstemmelse med Silkeborg Kommunes normale praksis. Ikke relevant Sæt kryds Standard Over middel Meget bæredygtig Sæt kryds Standard 7

24 Graden af borger/bruger inddragelse Etablering af partnerskaber Udviklingsarbejde Opsamling og videregivelse af erfaringer Ikke relevant Over middel Meget bæredygtig Andre bæredygtige tiltag, der ikke falder ind under ovenstående emner Ingen. Standard Over middel Sæt kryds Meget bæredygtig Ikke relevant Udfyldes af Silkeborg Kommune Senere ændringer, f.eks. på baggrund af den politiske behandling, noteres her. 8 Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

25 Skala til vurdering Standard løsning: det almindelige på stedet Denne vurdering gives til projekter der svarer til standarden for det pågældende område hvad der er almindeligt på stedet. Der kan være forskel på vurderingen alt efter områdets beliggenhed, eksempelvis vurderes standarden for tætheden af bebyggelse anderledes i større bysamfund end små landsbyer. Over middel: der er indarbejdet enkelte tiltag udover standard Denne vurdering gives til projekter, hvor der er indarbejdet bæredygtige tiltag eller taget hensyn ud over det, der er almindeligt for området. Det kan eksempelvis være, at der er indarbejdet et grønt område med legeplads og ophold i et mindre erhvervsområde, hvor et rekreativt område med legeplads ville være standard i et boligkvarter. Meget bæredygtigt: der er indarbejdet væsentlige tiltag for at øge bæredygtigheden i projektet Denne vurdering gives til et projekt, hvor bæredygtige tiltag er prioriteret højt, hvor bæredygtighed er centralt i projektet eller, hvor der afprøves nye løsninger eller kombinationer, som kan bidrage til en øget viden indenfor området. Skema udarbejdet: Primo 2015 Revideret:

Screening af planer formål

Screening af planer formål Screening af planer formål Navn og nummer på plan Lokalplan 14-011 for et boligområde ved Fårdalen i Funder Sag nr. EMN-2016-02236 Projektleder Julie W Friis Beskrivelse af planen, formål og omfang evt.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på plan(erne) Sag nr. EMN-201404480 Tillæg 6 til Spildevandsplan 2011 2021 for Silkeborg Kommune Sagsbehandler LS Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32.

Projekt: Lokalplan 36-009 for boliger ved Rytterholt og et område til sommerhuse ved Holten Sejs/Svejbæk og Kommuneplantillæg 32. Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Kommuneplantillæg og lokalplan 25-006 Feriekoloni mellem Gudenåvej og Århusvej Sag nr.emn- 2013-72037 Sagsbehandler GBH Beskrivelse af planen,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune Nyt opland, hvor regnvand håndteres ved nedsivning, Østervang, Bryrup

Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune Nyt opland, hvor regnvand håndteres ved nedsivning, Østervang, Bryrup Forslag til tillæg nr. 14 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune Nyt opland, hvor regnvand håndteres ved nedsivning, Østervang, Bryrup Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer Sag nr. 13-015 for et erhvervsbyggeri på Randersvej Sagsbehandler DRJ Sagsbeskrivelse Laban arkitekter søger på baggrund af grundejer, om igangsætning

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: Lokalplan nr. 900.3160 L09 og kommuneplantillæg nr. 15 Kontor/team: Sagsbehandler: Team Plan og Erhvervsudvikling

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 10-014 for et parkeringsanlæg under Torvet i Silkeborg 11/74583 Sagsbehandler JWF Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag

Læs mere

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail:

Sønderborg Kommune, Vand & Natur. Boredybden forventes af blive ca. 120 m. Tlf , mail: Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Projekt beskrivelse jf. anmeldelse Sønderborg Kommune, Vand & Natur Sønderborg Forsyning har på vegne af Gråsten Vandværk ansøgt om tilladelse til

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

Skovdyrkerne, Fyn har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23091 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Tilladelse til indvinding af grundvand loope 13.02.01-P19-26-17 Tørslevvej 61, 4050 Skibby 22a Skuldelev By, Skuldelev Glenn

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-152639 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25570 Basis oplysninger

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr )

VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr ) VVM-screening af: Boretilladelse til indvindingsboring til vandforsyning (erstatningsboring for boring DGU nr. 192.1059) Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: Konklusion Bilag 13.02.01-P19-11-15 Torøgelgårdsvej

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Tekst Skovrejsning på 2.91 ha af ejendommen Venslevleddet

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P

Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017 Sagsbehandler: ejjep J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 117 for ny dagligvarebutik i Skibby nord Dato: 30. oktober 2017

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Tilladelse til indvinding af grundvand

Tilladelse til indvinding af grundvand VVM-screening af: Udarbejdet af: Journalnummer: Tilladelse til indvinding af grundvand Loope 13.02.01-P19-6-17 Adresse: Femhøjvej 48 Matrikel: Projekt: 8ab Gerlev By, Gerlev. Poul Jensen har ansøgt om

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017.

FORSTPLANT ApS har søgt på vegne af ejer. Arealet, som i dag anvendes til landbrug, forventes tilplantet i 2017. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/23044 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 3 til Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026. Tillægget til spildevandsplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Dok. nr. 340-2016-147483 Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Sorø Kommune - j.nr. 340-2016-25577 Basis oplysninger

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 35-002 for et erhvervsområde i Hårup 12/4944 Sagsbehandler DRJ Beskrivelse af planen, formål og omfang (medtag kort med områdets

Læs mere

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering

Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Afgørelse om Screeningspligt og Screening af planer og programmer efter lov om miljøvurdering Navn på plan: Kommuneplantematillæg for Byudvikling og Fritidsformål Sagsbehandler: Randi Vuust Skall og Casper

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 041, Mejerigårdsvej i Lyngerup Dato: August 2011 Sagsbehandler: prybo J.nr.: 018561-2010 Dok.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan

Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan Screening af Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2014 og Forslag til Lokalplan 138 I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges

Læs mere

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P

Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv J.nr.: P NOTAT Miljøscreening Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017) Lokalplan nr. 110 for Park Teatret Dato: 18. januar 2018 Sagsbehandler: rburv

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016] VVM Myndighed Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (journalnummer: SVANA-130-00062)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.

Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02. NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 091 for udstykning af ejendom på Jerichausvej Dato: 15. februar 2016 Sagsbehandler: mfels J.nr.:01.02.05-P16-14-15

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

VVM-screening af grundvandssænkning og udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup Randers Spildevand A/S e-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og teknik Virksomhedskontoret Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon +45 8915 1681 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk Den 17. marts 2017 VVM-screening

Læs mere

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling

_v2_Screening for miljøvurdering af forslag til planer for Skibstrup byudvikling Screening for pligt til miljøvurdering af forslag til Lokalplan 4.27 for boligområde ved Skibstrup Stationsvej og Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013-2025 samt udkast til udbygningsaftale Lokalplanens,

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2015] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- 130-00483 ) Basis oplysninger

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted

Husstandsmølle på ejendommen Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted. Per Henning Møller Nielsen, Blåbjergvej 20, Filsk Sdr Mk, 7200 Grindsted NOTAT Skema til VVM screening af husstandsmølle, Blåbjergvej 20, 7200 Grindsted Dato: 30. november 2015 VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Husstandsmølle på ejendommen

Læs mere

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej

VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej VVM-screening Cykelsti: Varde, Ringkøbingvej Basis oplysninger Tekst Dok.nr. 126447/16 Projektbeskrivelse Dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m bredde i åbent land, langs med Ringkøbing. Strækningen er ca. 3,0

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Side 1 af 8. 2) i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. Hvad er en screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Folketinget har vedtaget Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter,

Læs mere

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer.

Assens Kommune Sagsnr. 16/ Skovdyrkerforeningen Fyn A.M.B.A. har søgt på vegne af ejer. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Assens Kommune Sagsnr. 16/22635 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Der er søgt om tilskud til skovrejsning på matrikel

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A VVM Myndighed Solcelleanlæg Skovgårdvej 5, del af matr. 13a, Styding, Hammelev Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger fra ansøger Ansøgers oplysninger Haderslev Kommune Projekt

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning.

Afgørelsen om ikke at gennemføre en miljøvurdering skal offentliggøres af myndigheden med begrundelsen herfor og medfølgende klagevejledning. UDKAST Miljøscreening af regnvandsbassin ved Teglværksvej Nørre Snede Nord - Tillæg nr. 8 til Ikast Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Planen er omfattet af 3 i lovbekendtgørelse nr. 936 af 03-07-2013

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Lokalplan 12-012 Boligområde ved Bredhøjvej i Silkeborg (Teknisk Skole) samt Kommuneplantillæg nr. 13 Sag nr. 13/62003 Sagsbehandler dfm Eksisterende forhold Lokalplanen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S

Banedanmark Amerika Plads København Ø. Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Att.: Mette Mejsen Westergaard, Atkins Arne Jacobsens Allé 17, 2300 København S Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Screening for VVM pligt jævnfør

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads

Planlægning for opstilling af 3 stk. V52 850 KW Vestas vindmøller ved Nørregård nord for Klemensker med tilhørende adgangsvej og service-/vendeplads Bornholms Regionskommune Screening vedr. evt. miljøvurdering af planer for vindmøller ved Krashave Forsiden skal altid udfyldes. De øvrige sider er hjælpeværktøj til brug for udfyldelse af forsiden. Navn

Læs mere

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen

Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Anmeldelse af anlægsprojekt efter 2 i VVM bekendtgørelsen Basis oplysninger Tekst Kommunes bemærkninger Projekt beskrivelse kort: 255 kw solcelleanlæg, reflekterende solcollepaneler. 1205 paneler. Opsætning

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets

Læs mere

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening. i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til kommuneplantillæg nr. 018 Håndværksområde ved Skuldelev Dato: 10. marts 2015 Sagsbehandler: dejds J.nr.: Dok.

Læs mere

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag.

For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) For nærmere info om projektet, se VVM-anmeldelsen med tillæg og bilag. Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nordvand,

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale. Se ansøgning på Byg og Miljø. Se ansøgning på Byg og Miljø VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Se øvrigt ansøgningsmateriale Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr. Projektets placering Projektet

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Skema til brug for VVM-screening

Skema til brug for VVM-screening Skema til brug for VVM-screening Basis oplysninger Projektbeskrivelse Navn og adresse på bygherre Tekst Etablering af afvandingsprojekt Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde Bygherres kontaktperson og

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Frederikshavn Kommune. Basis oplysninger Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Frederikshavn Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af 2 boringer til

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Ansøgers oplysninger Anmeldelse modtaget dato: 19-01-2015 Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af en vandforsyningsboring

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering

Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Screening af lokalplan + kommuneplantillæg til Miljøvurdering Navn og nummer på plan 11-008 Lokalplan for et centerområde ved Søhaven samt kommuneplantillæg nr. 36 Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt.

Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Væsentlig. Mindre. undersøges. Bør. betydende. Sæt. Ingen betydning Mindre betydende Væsentlig Bør undersøges Vejledning SCREENING Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet? Sag: Dato: 24.02.2015 Sagsbeh. :Charlotte

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af asfalteret parkeringsplads på adressen Strandvejen 18-20, 7700 Thisted

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere