Tiinrniaq. Indhold. Departernentet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Postboks 269. mail: Nuuk, den 14. december 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tiinrniaq. Indhold. Departernentet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Postboks 269. mail: Nuuk, den 14. december 2014."

Transkript

1 Tiinrniaq Side 1/9 Departernentet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Postboks Nuuk mail: Nuuk, den 14. december Vedr. høringssvar til revision af Bekendtgørelse om Beskyttelse og Fangst af Fugle. Indhold TIMMIAQS BEMÆRKNINGER TIL LEMPELSERNE I BEKENDTGØRELSEN OM FUGLE I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSEN FRA EDDERFUGLE 3 SNEGÅS 3 INDSAMLING AF ÆG I FORBINDELSE MED RAVNE OG MÅGEPLAGER 4 TIMMIAQS BEMÆRKNINGER TIL SKÆRPELSER I BEKENDTGØRELSEN OM FUGLE I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSEN FRA LOMVIER 4 RIDER 5 REDUKTION I ANTALLET AF NEDLAGTE KVOTEREDE FUGLE/DØGN 5 FUGLEBESKYHELSESOMRÅDER 5 TIMMIAQS ØVRIGE BEMÆRKNINGER 6 JAGTFRIE OMRÂDER OMKRING BYER, BYGDER OG MINDRE BEBYGGELSER 6 TIMMIAQS BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE PARAGRAFFER: 6 AFSLUfl ENDE BEMÆRKNINGER 9 kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk Tlf (+299) hassegreennetgl

2 Side 2/9 Tirnrniaq skal indledningsvis beklage, at Naalakkersuisut i modsætning til tidligere revisioner af bekendtgørelsen denne gang har valg ikke at nedsætte en bred funderet fuglearbejdsgruppe, der kunne gennemarbejde de tidligere bestemmelser og resultater heraf og gennem en grundig seriøs debat kunne komme med anbefalinger til Naalakkersuisut for den fortsatte fugleforvalt ning i Grønland. Tirnmiaq skal endnu engang påpege, at foreningen finder det kritisabelt, at landet ikke har en forvaltningsplan for vores fuglebestande. Det er efter Timmiaqs opfattelse et vigtig redskab for den fortsatte drøftelse af fugleforvaltningen i landet. Generelt finder Timmiaq det uheldigt med de mange forskellige jagttider. Det skaber uro i jagtområdeme og jagt på enkelte tilladte arter, skaber forstyrrelser på de ikke jagtbare arter. Endvidere finder Timrniaq fuglebekendtgørelsen uoverskuelig og dermed vanskelig at læse for borgerne. Det bliver vanskeligt for erhvervs- og fritidsfanger at huske jagttiderne, hvorved en fanger risikerer at nedlægge en fugl, som ikke er jagtbar på det pågældende tidspunkt. Jagt før 1. september bør derfor undgås. Timmiaq skal på det kraftigste anbefale, at Grønland ikke forvolder uoprettelige skader på lomviebestandene og skader sit renommé, ved at fortsætte den åbenlyse dokumenterede ska delige forvaltning af vores lomviebestande. Grønland vil med fortsat jagt risikere skarp kritik fra omverdenen, herunder fra de lande, som vi har fælles lomvie-bestande med, hvis vi fort sætter og oven i købet udvider den stærkt kritisable og ikke bæredygtige jagt på polarlomvier. Bestandsnedgangen er dokumenteret gennem årtier og nu står vi overfor, at den sidste koloni i Diskobugten (Rittenbenk) er nær udryddelse. Det må stoppes nu og det bør kun ske ved, at følge Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstituts rådgivning om totalfredning i mindst 10 år. Timmiaq finder endvidere, at udkastet til en ny bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af fugle er rodet og uoverskueligt opstillet med forskellige forvaltningsområder og jagttider samt forskellige antal fugle, der må nedlægges pr. jagtdag. Nogle områder er omtalt i bilagsmateria let, mens andre områder fremgår af bekendtgørelsens forskellige bestemmelser. Timmiaq frygter, at denne uoverskuelighed vil skade fuglebestandene, da det er vanskeligt at holde rede på jagttider, antal jagede fugle og de områder jagten må foregå i. kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+299) hassegreennet.g1

3 Side 3/9 Timmiags bemærkninger til lempelserne i bekendtgørelsen om fugle i forhold til be kendtgørelsen fra 2009: Edd e rfug le. Timmiaq deler ikke holdningen i Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om, at det er forsvarligt at udvide vinterj agten syd for Disko Bugten. Timmiaq er enig i, at bestanden af edderfugle er vokset foranlediget af fuglebekendtgørelserne i 2001 og Men bestanden er fortsat langt fra de bestandsstørrelser, vi tidligere har set i Grønland, og udviklingen de seneste få år kan stille et spørgsmål ved, om der fortsat er frem gang i bestanden. Dette bør dokumenteres tydeligere ved udvidede undersøgelser af Pinngorti taleriffik / Grønlands Naturinstitut før lempelser i fuglebekendtgørelsen kan komme på tale. Timrniaq skal derfor anbefale, at der fortsat sker en stram edderfugleforvaltning, og at jagttrykket ikke øges. Specielt finder Timmiaq en udvidelse af forårsj agten uacceptabelt. Det er netop forårsj agten som historisk har været dybt skadelig for bestanden. Timrniaq er af den opfattelse, at udvidet jagt på edderfugle bør vente indtil man er sikker på, at bestanden er sta biliseret på et højere niveau. Samtidig foreslår Timrniaq igen, at der udarbejdes en forvalt ningsplan for hvilket bestandsniveau, der på sigt ønskes i landet. Det nytter ikke noget, at et jagttryk måske er bæredygtigt og bestanden ikke falder, hvis bestandsstørrelsen ikke er kom met op på et acceptabelt niveau. Timmiaq støtter, at j agtperioden i Ittoqqortoorrniit og Qaanaq reduceres begrundet i hensynet til fred i yngleperioden. Timmiaq finder det positivt, at princippet om fred i yngleperioden prioriteres afdepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Snegås. Timmiaq kan ikke anbefale at snegås indgår som ny jagtbar art. Det er Timmiaqs opfattelse at det er for tidligt at indføre jagt på disse fugle. Selv om arten er indvandret fra Nordamerika, og den nordamerikanske forvaltningsstrategi tillader jagt på snegåsen, er det Timmiaqs opfattel se, at den amerikanske forvaltning er dybt irrelevant for den grønlandske forvaltning. Bestan de i USA er mange gange større end i Grønland, og den grønlandske bestand må via en for valtningsplan op på et niveau inden jagt kan overvejes. kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+299)

4 Side 4/9 Indsamling af æg i forbindelse med ravne og mågeplager. Tirnmiaq kan acceptere, at der indføjes foranstaltninger for at sikre flytrafikken. Men det er ikke Tirnmiaqs opfattelse, at dette nødvendigvis skal medføre ægindsamling på ynglepladser ne. Det må i lighed med andre lufthavne kunne ske ved at bortskræmme eller bortskyde ind komne fugle. Timmiaq kan ikke acceptere, at der med begrundelse i ravne- og mågeplage ved lossepladser og dumpe kan gives tilladelse til indsamling af æg eller anden jagt end de regler forordningen tidligere har hjemlet. Ravne- og mågeplager ved lossepladser og dumpe kan afhjælpes ad an den vej end forstyrrende ægsamling på ynglepladserne eksempelvis ved at dække affaldet, så fuglene ikke kan komme til det spiselige affald. Timmiags bemærkninger til skærpelser i bekendtgørelsen om fugle i forhold til be kendtgørelsen fra 2009: Lomvier: Timrniaq anbefaler, at der i hele Grønland undtagen forvaitningsområde Qaanaaq (jf. bilag 4) indføres et totalt stop for jagt på lomvier såvel polarlomvie som atlantisk lomvie i 10 eller 20 ar. Grønlands Naturinstitut meddeler i september 2013 citat: bestandsudviklingen i størstedelen afde grønlandske lomviekolonier er kritisk ogflere steder endda meget kritisk. citat slut. Det er en hidtil uset skarp biologisk rådgivning, der ender op i et forslag om en totaifredning af lomvier i mindst 10 år. Dette er en rådgivning, der må og skal tages alvorlig, hvor ubehagelig den end måtte opfattes. Timmiaq har under det tidligere arbejde i diverse fuglearbejdsgrupper og ved flere høringer udtrykt bekymring for forårsj agten. Vi har nu en tydelig dokumentation for, hvor skadelig ikke kun forårsj agten, men det generelle lovlige og også ulovlige jagttryk er på disse fugle. De hid til fastlagte bestemmelser har ikke stoppet nedgangen i lomviebestanden. Vi kan ikke længere bare lukke øjnene og fortsat håbe på, at der ingen skade sker. Vi kan ikke længere bare håbe på, at der engang vil ske et mirakel, så tidligere tiders 1 0-tusindtallige lomviekolonier kommer tilbage af sig selv. Ved at indføre en total fredning af lomvierne kan man håbe på, at der kommer en større re spekt omkring fredningen af lomvier, så også den ulovlige jagt og ægindsamling ophører. Timmiaq har erfaret, at der er fangere, der begrunder selvtægt og ulovlig fangst med, at de kontaktperson. Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+299) hassegreennet.gl

5 Side 5/9 finder det urimeligt, at fangerne i Sydgrønland og omkring Nuuk kan få lov til at fange de res lomvier. Med denne begrundelse har disse fangere ment, at de har ret til at fange lom vier og samle lomvieæg. Man skal være opmærksom på, at de bestande man skyder i vinterpe rioden i Sydgrønland i stort omfang er canadiske, islandske norske og russiske, hvor bestan denne også går tilbage. Selv om skadevirkningen på den grønlandske bestand dermed er min dre, så er den grønlandske bestand fortsat så presset, at totalfredning er det eneste rigtige for at redde bestandene i Grønland syd for Melvillebugten. Dette er også i overensstemmelse med rådgivningen fra Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut. Samtidig er jagttryk i Grønland også en væsentlig årsag til tilbagegangen i nabolandene, og også derfor er jagtstop i Grønland nødvendig, for ikke at skade disse landes bestande yderligere og for at undgå skarp kritik af Grønland. Rider: Tirnmiaq kan ikke anbefale, at jagten på rider begynder 15. august. Jagt før 1. september ska ber, som nævnt tidligere, uro i yngleområderne og skader dermed andre ikke jagtbare arter. Jagtperioden bør derfor være med start 1. september. Jagttidens ophør bør tilpasses ophør af øvrige jagtbare arter. En udvidelse til 31. marts vurderes bæredygtigt og dermed bliver et sammenfald med øvrige arters sluttidspunkt væsentligst. Timrniaq støtter at riden bliver en kvoteret art. Reduktion i antallet af nedlagte kvoterede fugle/døgn: Timrniaq finder det uacceptabelt, at kvoterne på de kvoterede arter udvides, så erhvervsfange re får udvidet deres samlede kvote fra 30 nedlagte fugle pr. døgn til 70 (40 edderfugle og kon geedderfugle + 30 polarlomvier og atlantisk lomvier) nedlagte fugle pr. døgn, og fritidsfan gerne får udvidet deres samlede kvote fra 5 nedlagte fugle pr. døgn til 25 (20 edderfugle og kongeedderfugle + 5 polarlomvier og atlantisk lomvier) nedlagte fugle pr. døgn. Som nævnt tidligere skal jagten på lomvier i det hele taget stoppes. Fuglebeskyttelsesområder: Timmiaq skal udtrykke tilfredshed med, at der nu udnævnes 40 fuglebeskyttelsesområder i Grønland. Timmiaq skal i samme forbindelse foreslå, at der bliver ført et tilstrækkeligt tilsyn med disse områder, så det ikke går på samme måde som for de nuværende 6 fuglebeskyttelse områder, der nu er uddøde. kontaktperson. Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+299)

6 6 Timmiaq Side 6/9 Timmiaq skal samtidig foreslå, at Nipisat Sund nord-vest for Nuuk opføres på listen, idet man henviser til Tirnmiaqs og Avataqs fremsendte forslag om fredning afnipisat Sund. Frednings forslaget, der den 11. januar 2008 blev fremsendt til daværende Direktorat for Miljø og Natur, opfylder de nævnte kriterier for et fuglebeskyttelsesområde. Timmiags øvrige bemærkninger: Jagtfrie områder omkring byer, bygder og mindre bebyggelser: Timmiaq skal her foreslå, at der fastlægges en jagtfri zone på for eksempel 1000 m fra kysten i by- og bygdezoner samt frilandssoner med mere end 5 hytter. Formålet med jagtfrie zoner er, at fuglene får områder, hvor de er i fred for jagt. Erfaringer viser, at fuglene vil søge til disse områder til glæde for borgerne i byer og bygder. Timmiags bemærkninger til de enkelte paragraffer: Teksten er ændret fra Alle fuglearter er totaifredet, jf dog 4 til Alle fuglearter erfredet,jf dogçç 4 6. Timmiaq mener, der er en forkert signalværdi i at ændre totalfredning til fredning i 3. Timrniaq ser gerne, at man beholder den tidligere ordlyd. 4, stk. 2. Timmiaq anbefaler, at antal fugle pr. jagtdag ændres således: 1) Personer med erhvervsjagtbevis må højst skyde 15 fugle pr. jagtdag sammenlagt af arterne edderfugl og kongeedderfugl. 2.) Personer med fritidsjagtbevis må højst skyde 2 fugle pr. jagtdag sammenlagt af ar terne edderfugl og kongeedderfugl. 4, stk. 3. Timrniaq anbefaler at 4, stk. 3 slettes, så atlantisk lomvie og polarlomvie totalfredet. 4, stk. 4. Timmiaq anbefaler at jagttiden på ride ændret til evt (se tidligere bemærkninger). Timrniaq begrunder dette med, at jagt før 1. september er forstyrrende på de øvrige yng lefugle. 4, stk. 4. Timmiaq anbefaler, at jagttiden på snegås fortsat kvoteres hvorfor snegås tilføjes skemaet med jagttiden , og at personer med jagtbevis i den nævnte periode højst må skyde 3 pr. jagtdag. kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+299) hassegreennet.gl

7 Side 7/9 5, stk. 3. Tirnmiaq anbefaler, at 5, stk. 3 udgår, da atlantisk lomvie og polarlomvie foreslås totaifredede. 5. stk. 5. Timmiaq skaljf. 5, stk. 3 forslå at 5, stk. 5 udgår. j Timrniaq anbefaler at islorn fjernes fra 6. Islommen er på ingen måde værd at jage, og den bør beskyttes. Traditionelt har den været jagtet i forbindelse med fugleskinsproduk tion. Men da dette i det væsentlige er ophørt, giver det ikke nogen mening at have jagt på den. Endvidere foreslår Timmiaq, at al jagt først begynder , af hensyn til ro for alle fugle i yngleperioden. 6. stk. 2. Timmiaq anbefaler, at begrebet traditionel ungefangst beskrives da der kan være tvivl om, hvad dette dækker. 7, stk. 2, 3 og 7. Tirnrniaq skal påpege, at al ægindsamling efter 31. maj er uacceptabelt, da det skaber stor forstyrrelse på ynglepladserne på et yderst sårbart tidspunkt. Fuglene kan ikke nå at lægge om efter denne dato. Tirnmiaq er endvidere i tvivl om, hvad det anfør te: i det pågældende år betyder. Timmiaq skal derfor anbefale, at bestemmelsen præci seres. Timmiaq skal på det kraftigste fraråde, at der åbnes op for ægindsamling på yngleområ derne til og med den 15. juni. Timrniaq foreslår, at 7, stk. 2 formuleres således: Stk. 2. For personer med fritidsjagtbevis kan der til eget forbrug indsamles æg fra de i stk. 3 nævnte arter i perioden Timmiaq foreslår tilsvarende formulering forud for skemaet med fuglearterne i 7, stk. 3: Stk. 3. For personer med erhvervsjagtbevis kan der i perioden indsamles æg fra følgende arter i henhold til 14, stk. 4, jf. bilag 2-5: 7, stk. 4 og 5. Timmiaq foreslår 7, stk. 4 og 5 slettet, og der i stedet indføres særregler for lufthavnsområderne, således at fugle, der er til fare for flytrafikken, kan skræmmes bort eller skydes væk. Al indsamling af æg fra ravne og måger for at eliminere plager fra disse fugle på losse pladser og dumpe er nyttesløse og uetiske. Al spiseligt affald bør enten bortskaffes på anden vis eller begraves, så fuglene ikke kan komme til det. 8, stk. 2. Det er Timmiaqs holdning, at sejladsforbuddene i 8, stk. 2 er temmelig illusori ske og bør erstattes af forbud mod at frembringe unødig forstyrrelse inden for de nævnte kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (±299) e-niail: hassegreennet.gl

8 15. Timmiaq Side 8/9 afstande. Som reglerne er nu, forhindrer man fredelige folk (herunder turister) i at ople ve fuglekolonierne. Ikke jagtrettet eller larmende ophold i passende afstand fra kolonier mener Tirnrniaq ikke har væsentlig skadelig påvirkning og en lempelse af reglerne kan derfor forsvares af hensyn til bl.a. turismen. Timrniaq foreslår følgende formulering af 8, stk. 2: Stk. 2. Det er ikke tilladt i perioden 15. april september, at skyde eller på unødig vis at frembringe forstyrrelser, herunder sejlads over 3-5 knob inden for en afstand af en fuglekoloni på: 1)1000 meter, hvis kolonien bebos afpolarlomvie, atlantisk lomvie, alk, søkonge, ride, mallemuk eller skarv. 2) 200 meter, hvis kolonien er en ø eller en halvø, der er beboet af edderfugi, tejst, lun de, havterne eller andre mågefugle end ride. 8, stk. 4 og 5. Droner er af forskellige størrelser - fra fluestørrelse til større bombefly. Tim miaq skal derfor foreslå at 8, stk. 4 udgår og i stedet formuleres 8, stk. 3 sålydende: Stk. 4. Beflyvning med fastvinge fly, helikopter eller droner er ikke tilladt i en vertikal og horisontal afstand af 3000 meter. Bestemrnelsen om brug af projektør mod fuglefjelde savnes i dette udkast til bekendtgø relse. Timmiaq skal derfor foreslå følgende tilføjelse i 8: Stk. 8. Brug af projektør mod fuglefjeld er ikke tilladt, og projektører skal så vidt mu ligt skærmes mod himlen. 12. Timmiaq ønsker at præcisere i 12, nr. 4, at det kun er, når ungerne er i vandet, at tradi tionel ungefangst må finde sted. Timmiaq foreslår følgende ordlyd i 12, nr. 4: 4) Håndnet og ketchernet ved fangst af søkonger i forvaltningsområder Qaanaaq og It toqqortoormiit. Traditionel ungefangst afmallemuk i henhold til 6, stk. 2 skal ske uden brug af gevær, og kun når ungerne er i vandet og mindst 1000 rn fra kolonien. 13. Bestemmelserne om betalingsjagt er uklare og bør præciseres. Hvem og under hvilke betingelser der kan udstedes autorisation til betalingsiagt bor fremgå. Endvidere bør det alene være ikke kvoterede arter, der kan jages på disse jagter. 13. Timmiaq er betænkelig ved muligheden for, at Naalakkersuisut kan uddelegere hele eller dele af forvaltningen. Det er Timmiaqs opfattelse, at fugleforvaltningen er så væsentligt et ansvarsområde, at det ikke skal kunne uddelegeres til andre instanser. Grønland har et globalt medansvar for at medvirke til, at fuglebestanden opretholdes på et internationalt kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+299)

9 Tirnmiaq Side 9/9 niveau. Timrniaq skal derfor foreslå, at denne paragraf udgår. Bilag 1 Det er Timrniaqs opfattelse, at Polar lomvie og Atlantisk lomvie er så truede, at Tim miaq med henvisning til forsigtighedsprincippet skal foreslå disse fjernet fra bilag 1, så de er totaltfredede indtil bestanden har opnået en bestandsstørrelse, hvor det vil være bæredygtigt at indføre jagt på disse fugle igen. Afs uttende bemærkninger: Timrniaq skal afslutningsvis bemærke, at det vigtigste er og bliver, at reglerne overholdes. Tirnrniaq skal derfor anbefale, at der afsættes de fornødne midler og mandetirner, så der sikres en langt bedre håndhævelse med tilhørende retslige konsekvenser ved overtrædelser. Timiniaq skal ligeledes bemærke, at der er behov for decideret jagtfredede områder i særligt vigtige raste- og fourageringsområder for især vandfuglene. Afslutningsvis skal Timmiag gentage sin anbefaling af, at Naalakkersuisut og Departementet afsætter den nødvendige arbejdskraft, så Fuglearbeidsgruppen kan gøre sit arbejde færdigt, og få udarbejdet et forslag til en forvaltningsplan for fuglebestanden i Grønland. Så længe der ikke er en overordnet plan for genopretning af tidligere tiders rige fuglebestande, og så længe der ikke er mål for, hvor stor den grønlandske bestand af de enkelte arter skal være, er det vanskeligt for politikerne at agere inden for dette område. Med venlig hilsen Hasse Hedemand sekretær for Timrniaq Fugleforeningen i Grønland tlf ernail: kontaktperson: Hasse Hedemand, Postboks 64, 3900 Nuuk. Tlf (+2 99) e-rnail:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. marts 2009 om beskyttelse og fangst af fugle. I medfør af 5, 35, 36, stk. 2 og 60, stk. 2 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse samt 8,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 29. februar 2008 om beskyttelse af fugle. I medfør af 5, 35, 36, stk. 2 og 60, stk. 2 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse samt 8, 13, stk.

Læs mere

FUGLEARBEJDSGRUPPENS ANBEFALINGER TIL LANDSSTYRET ANGÅENDE MULIG REVIDERING AF GÆLDENDE FUGLEBEKENDTGØRELSE

FUGLEARBEJDSGRUPPENS ANBEFALINGER TIL LANDSSTYRET ANGÅENDE MULIG REVIDERING AF GÆLDENDE FUGLEBEKENDTGØRELSE FUGLEARBEJDSGRUPPENS ANBEFALINGER TIL LANDSSTYRET ANGÅENDE MULIG REVIDERING AF GÆLDENDE FUGLEBEKENDTGØRELSE UDARBEJDET AF: DEPARTEMENTET FOR FISKERI, FANGST OG LANDBRUG DEPARTEMENTET FOR INFRASTRUKTUR

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. Xxx om beskyttelse og fangst af fugle.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. Xxx om beskyttelse og fangst af fugle. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. Xxx om beskyttelse og fangst af fugle. I medfør af 8, 13, stk. 3 samt 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som senest

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 1998 om fredning af og fangst af hvalros. I medfør 5, stk. 1-3, 7, 8 stk. 2 og 12, stk. 2 i landstingslov nr. 15 af 6. november 1997 om fangst og jagt

Læs mere

Vejledning til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler.

Vejledning til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler. Vejledning til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 12. november 2010 om beskyttelse og fangst af sæler. Formålet med vejledningen: Vejledningen er udarbejdet som hjælpemiddel for kommunerne og andre brugere

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr I medfør af 5, stk. 1 nr. 1 5 og 60, stk. 2 i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne I medfør af 2, stk. 4, 8, 11-13, 15, stk. 4, og 17 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og

Læs mere

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017.

Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017. Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri og Fangst Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser Vinter 2017. Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser

Læs mere

Høringssvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse, 2015

Høringssvar vedrørende revision af fuglebekendtgørelse, 2015 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT POSTBOKS 570 3900 NUUK GRØNLAND TLF. 36 12 00 FAX 36 12 12 www.natur.gl Sofie A. Erbs-Maibing AC Fuldmægtig Afd. for Fangst, Jagt og Landbrug 3900 Nuuk 1. december

Læs mere

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter 3900Nuuk Postboks 269 Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 L 134 Bilag 1 Offentligt (01) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Enhed/initialer: Dyrevelfærd og veterinærmedicin/heta

Læs mere

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30

Referat af Levende Resurceudvalgets møde 02/2015, den 19. februar 2015 kl. 8:30 Oversigt åbent møde: Imm. 01 Godkendelse af dagsorden. Generelle sager Punkt 02 Tildeling af hvalroskvoter for kvoteåret 2015. Punkt 03 Høring vedrørende fangstperioder og kvoter for betalingsjagt på rensdyr

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri

Svar på spørgsmål om licens til fiskeri NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri, Fangst og Landbrug Landstingsmedlem Per Berthelsen /HER

Læs mere

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Fangst og Jagt afdeling

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Fangst og Jagt afdeling FANGST RAPPORT Indholdsfortegnelse I. INDLØSNING AF JAGTBEVISER... 3 I.1- Antal betalte jagtbeviser per kategori af jagtbevis fra 2007 til 2011 i hele Grønland... 4 I.2 - Antal betalte jagtbeviser delt

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Principper for fastsættelse af jagttider

Principper for fastsættelse af jagttider Principper for fastsættelse af jagttider Til Vildtforvaltningsrådets behandling den 15. december 2015 Baggrund Bekendtgørelsen om jagttider revideres hvert 4. år. Ændringer foretages dels på grundlag af

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 7-15, Bestemmelser om særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelse: Høringssvar:

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources

Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources Outi Tervo AC Fuldmægtig Afd. for Fangst, Jagt og Landbrug 3900 Nuuk Nuuk den 1. oktober 2013 Rådgivning om lomvier, september 2013 Efter aftale med Afdeling for Fangst, Jagt og Landbrug, fremsender Pinngortitaleriffiks/

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri I medfør af 7 og 8, 10, 12 og 13, 15, stk. 4, 17 og 18 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt som

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord I medfør af 16, stk. 1, 39, stk. 5 og stk. 6, 46, 60, stk. 2 og stk. 4 i landstingslov nr. 29 af 18. december 2003

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse

Pressemøde 12/5 2015. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse Pressemøde 12/5 2015 Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl Kristian Kruse EU sælskindssag baggrund Kongerigets arbejde i 2015: Besøg i Bruxelles af folketingspolitikere, medlemmer af Naalakkersuisut,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx.xxxx om fiskeri efter laks. I medfør af 5, 8, 10, 10a, stk. 1, 13, stk. 2, 23, 24, stk. 1, 25, 26, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar

Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. april 2013 Thomas Kjær Christensen Jesper Madsen Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Isbjørne udenfor bebyggede områder

Isbjørne udenfor bebyggede områder Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Isbjørne kan udgøre en potentiel fare for mennesker, husdyr, effekter, ejendomme m.v. Man

Læs mere

MITTARFEQARFIIT GRØNLANDS LUFTHAVNSVÆSEN

MITTARFEQARFIIT GRØNLANDS LUFTHAVNSVÆSEN Harer 0 0 REGISTRERING AF FUGLE OG DYR PÅ DE GRØNLANDSKE FLYVEPLADSER Med henvisning til BL 3-16 som omhandler om forholdsregler til nedsættelse af kollisionsrisikoen mellem luftfartøjer og fugle/pattedyr

Læs mere

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017

BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 BEK nr 874 af 02/09/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., Kystdirektoratet, j.nr. 06/02335 Senere ændringer

Læs mere

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder,

Til 1, stk. 2, nr. 1: menighedsrådets kontaktperson, eller den der varetager denne funktion evt. den daglige leder, Kirkeministeriet Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K 11. april 2014 Udkast til ændring af bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken og om valg af medarbejderrepræsentant i menighedsrådene

Læs mere

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen

Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 1. marts 2011 Forudsætningerne for Offentlighedskommissionens mindretals støtte til ministerbetjeningsreglen er bristet Mindretallet i Offentlighedskommissionen

Læs mere

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter

Rensdyrkvoter og fangstperioder 2016/2017 vinter Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland En gruppe forskere og teknikkere fra Naturinstituttets afdeling for Pattedyr og Fugle var på togt i Østgrønland i august måned med Professor Dr. Scient.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Fast moniteringsprogram (ca. 32 kolonier) Supplerende optælling GN (ca. 25 kolonier)

Fast moniteringsprogram (ca. 32 kolonier) Supplerende optælling GN (ca. 25 kolonier) Antal aktive reder Pinngortitaleriffik Outi Tervo AC Fuldmægtig Afd. for Fangst, Jagt og Landbrug 3900 Nuuk Nuuk den 10. oktober 2013 Biologisk rådgivning om ederfugl, oktober 2013 Efter aftale med Afdeling

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet. Formål og anvendelsesområde. Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. 2011 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet 1. 2. Stk.3. 3. Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 4. 5. Formål og anvendelsesområde Generelt Kommentar [NN1]: Bekendtgørelsen

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks 269 3900 Nuuk Svar til høring om forslag til Landstingslov om fiskeri. KANUKOKA skal efter høring

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros I medfør af 2, stk. 4, 8, 12-13, 15, stk. 4, og 17, stk. 2 i landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx, af xx. xxx 2013 om kystnært fiskeri efter hellefisk

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx, af xx. xxx 2013 om kystnært fiskeri efter hellefisk Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx, af xx. xxx 2013 om kystnært fiskeri efter hellefisk I medfør af 10, 10a, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 33, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, og 34, stk. 3, i Landstingslov

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse)

Vejledning til ansøgning om indsættelse af et indhandlingsfartøj (Omladningstilladelse) Namminersorlutik Oqartussat - Grønlands Selvstyre Government of Greenland Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ministry of Fisheries,

Læs mere

Handlingsplan for revidering af betalingsjagt i Grønland

Handlingsplan for revidering af betalingsjagt i Grønland Handlingsplan for revidering af betalingsjagt i Grønland November 2009 Af Arbejdsgruppen for Værdiskabelse af De Levende Ressourcer V/ Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK. Status for lomvien i Grønland, 2016 GRØNLANDS NATURINSTITUT. Samlet overblik

PINNGORTITALERIFFIK. Status for lomvien i Grønland, 2016 GRØNLANDS NATURINSTITUT. Samlet overblik PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT POSTBOKS 570 3900 NUUK GRØNLAND TLF. 36 12 00 FAX 36 12 12 www.natur.gl Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departement for Miljø, Natur og Justitsområdet

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016

Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10. juni 2016 WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk NOTAT Vedr. Forslag til ændring af råstofloven (Råstofmyndighed, klage og småskalaaktiviteter) København, 10.

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

CITES non detriment findings

CITES non detriment findings CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016 Greenland Institute of Natural Resources, CITES Scientific Authority in Greenland Vurdering af bæredygtig eksport for CI- TES liste II arter

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Lovens anvendelsesområde. 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium. Lovens formål.

Lovens anvendelsesområde. 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium. Lovens formål. Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt. Lovens anvendelsesområde. 1. Loven finder anvendelse på fangst og jagt på Grønlands land- og fiskeriterritorium. Lovens formål. 2. Loven har

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri

Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 211 Offentligt Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 5. februar 2007 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att.

Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks Nuuk Greenland. Att. Departementet for Familie, Ligestilling, Sociale Anliggender og Justitsvæsen (Grønland) Imaneq 4, Postboks 260 3900 Nuuk Greenland Att. inin@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T

Læs mere

Sælfangst i Grønland, set fra et fangersynspunkt:

Sælfangst i Grønland, set fra et fangersynspunkt: Grønlandsudvalget 2013-14 (Omtryk - 20-03-2014 - Yderligere præsentationer tilføjet) GRU Alm.del Bilag 46 Offentligt Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat The Association of Fishers & Hunters

Læs mere

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut

om, at Naalakkersuisut har været inddraget i forhandlingerne om en ny af tale det har Naalakkersuisut ikke. Nick har selv siddet i Naalakkersuisut t INATSISARTUT OMBUDSMANDIAT OMBUDSMANDEN FOR INATSISARTUT Nick Nielsen 13. marts 2015 Rekommanderet NaL. nr./j.nr.: 2015-720-0002 ÅIL. nr./brevnr.: 36611 SuLL./sagsbeh.: ÅJ Klage over formanden for Naalakkersuisut

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Skjal 1: Tilráðingar 2008

Skjal 1: Tilráðingar 2008 Skjal 1: Tilráðingar 2008 Rekommandation nr. 1/2008 Vestnordisk Råd har, den 27. august enstemmigt vedtaget følgende rekommandation, under Rådets årsmøde 2008 i Grundarfjörður i Island. Vestnordisk Råd

Læs mere

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Finanstilsynet Att.: Pia Andersen Århusgade 110 2100 København Ø København, den 3. juni 2013 Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til

Læs mere

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw.

Herning Kommune Uforstående over for, at krav til aftrækssystemer i 11, stk. 2, kun omfatter anlæg op til 30 kw og ikke op til 120 kw. NOTAT Miljøteknologi J.nr. / MST-5230-00221 Ref. lahal, brk, chste Den 29. juni 2015 Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast

Læs mere

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET

Foto: Magnus Elander. Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Foto: Magnus Elander Institut for Bioscience Projekt Forbedret Gåsejagt Lokal organisering af jagt som led i den internationale forvaltningsplan for kortnæbbet gås Samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik

Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Grønlandsk og færøsk ros til Villy Søvndals hvalpolitik Af Claus Djørup - Jeg har ikke opfattet SF som et hvalfangstkritisk parti efter valget. Man har været realistisk fra SF s side at man har et ansvar

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger:

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående lovforslag i høring med frist den 5. december 2016 og har i den forbindelse følgende bemærkninger: Dato 1. december 2016 Side 1 af 5 Miljø- og fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Miljø & Biodiversitet miljobio@naturerhverv.dk Vedr. Høring af forslag til lov om ændring af lov om drift af landbrugsjorder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

På træk med ryleflokken

På træk med ryleflokken Cases til de forskellige lande Snak om svære ord undervejs. Namibia: Fugleflokken skal flyve over Sahara-ørkenen. Det har været et meget tørt år uden regn, så der er intet vand i vandhullerne. Flokken

Læs mere

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande

Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Tænk hvis du var en ryle - Cases til de forskellige lande Namibia: Fugleflokken skal passere Sahara-ørkenen. Det har været et usædvanligt tørt år uden megen regn, så vandhullerne er udtørrede. Flokken

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Foto 3: En isbjørn på en fjeldside i Innaanganeq/Kap York. Foto: Kristin Laidre.

Foto 3: En isbjørn på en fjeldside i Innaanganeq/Kap York. Foto: Kristin Laidre. Isbjørne i Baffin Bugt er ramt af klimaforandringer (Artikel ud fra sammenfatningen af rapporten En revurdering af Isbjørnene i Baffin Bugt og Kane Bassin (2011-2014). Forskerne har nu påvist, at isbjørnebestanden

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014

Referat af Levende Ressourceudvalgets ordinære møde 04/2014, den 8. April 2014 Oversigt - åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden Generelle sager Punkt 02 Opfordring til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug om overførsel af 3-4 hvalroskvoter for 2014 fra forvaltningsområdet

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere