Betænkning om Retslægerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning om Retslægerådet"

Transkript

1 Betænkning om Retslægerådet Afgivet af et af Justitsministeriet nedsat udvalg Betænkning nr København 1990

2 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos Statens Informationstjeneste Postboks 1103,1009 København K. Telefon Postgirokonto nr Ved fremsendelse af check eller ved indbetaling på giro til Statens Informationstjeneste undgås ekspeditionsgebyr. ISBN Ju bet. B. Stougaard Jensen, Kbh. K

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kapitel 1. Indledning Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning Udvalgets arbejde Resumé 13 Kapitel 2. Den historiske udvikling loven loven loven 23 Kapitel 3. Oversigt over gældende regler for Retslægerådet Indledning Sammensætningen af Retslægerådet Retslægerådets arbejdsform Retslægerådets arbejdsområder 28 Kapitel 4. Retslægerådets placering i forhold til andre myndigheder m.v Indledning Gennemgang af andre myndigheder m.v. 32 a. Sundhedsstyrelsen 32 b. Justitsministeriet 33 c. Det Etiske Råd 33 d. Sundhedsvæsenets Patientklagenævn 34 e. Arbejdsskadestyrelsen 36 f. Domstolene (herunder udvalgets overvejelser og konklusion om benyttelse af andre sagkyndige) 36 g. Den Almindelige Danske Lægeforenings Responsumudvalg 39

4 Side Kapitel 5. Retslægerådets opgaver Retslægerådets kompetence 41 a. Afgivelse af skøn i sager om enkeltpersoners retsforhold 41 b. Udtalelser om generelle spørgsmål m.v. 41 c. Træffer Retslægerådet reelt afgørelser? 42 d. Udvalgets overvejelser og konklusion Hvem kan forelægge sager for Retslægerådet? 49 a. Gældende ret 49 b. Udvalgets overvejelser og konklusion Nærmere om de enkelte sagskategorier 51 a. Udtalelser til brug for borgerlige retssager 52 b. Udtalelser til brug for straffesager 52 c. Mentalundersøgelser i straffesager 52 d. Sager om undersøgelse for spirituspåvirkethed m.v. 53 e. Sager om ændring eller ophævelse af en idømt sanktion 54 f. Faderskabssager 55 g. Sager om umyndiggørelse og lavværgemål 55 h. Klager over tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser på psykiatrisk afdeling 55 i. Sager om fratagelse og generhvervelse af autorisation 56 j. Klager, hvor det gøres gældende, at sundhedsvæsenets personale har begået faglige fejl 57 k. Andre sager Udvalgets overvejelser og konklusion 58 Kapitel 6. Retslægerådets funktion (Hvad er formålet med at høre Retslægerådet?) Medicinalkommissionens betænkning Betænkningen fra 1933 om Retslægerådets organisation og arbejdsmetode 64

5 Side 3. Betænkning nr. 149/1956 om de retspsykiatriske undersøgelser i straffesager Udvalgets overvejelser og konklusion 65 Kapitel 7. Retslægerådets arbejdsform Forvaltningsloven Inhabilitet 70 a. Tidligere forbindelse med sagen 70 b. Inhabilitet på grund af ansættelsesforhold 71 c. Inhabilitet af andre grunde 72 d. Retsplejelovens regler om inhabilitet 73 e. Udvalgets overvejelser og konklusion Skriftlig/mundtlig sagsbehandling 75 a. Forskrifter om skriftlig/mundtlig sagsbehandling 75 b. Skriftlig/mundtlig behandling ved forhandling med den undersøgende læge 75 c. Behandlingsformen i praksis 76 d. Udvalgets overvejelser og konklusion Sagens oplysning 79 a. Forhandling med den undersøgende læge 80 b. Personundersøgelser 81 c. Indhentelse af yderligere skriftligt materiale 82 d. Udvalgets overvejelser og konklusion Aktindsigt og partshøring (kontradiktion) 84 a. Gældenderet 84 b. Udvalgets overvejelser og konklusion Begrundelse 86 a. Gældende ret m.v. 86 b. Særligt om dissens 88 c. Udvalgets overvejeiser og konklusion 90

6 Side 7. Fremmøde i retten 91 a. Gældende ret m.v. 91 b. Udvalgets overvejelser og konklusion Tavshedspligt samt videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed 96 a. Gældende ret 96 b. Udvalgets konklusion 97 Kapitel 8. Retslægerådets sagsbehandlingstid Indledning Statistiske oplysninger Udvalgets overvejelser og konklusion 103 Kapitel 9. Retslægerådets sammensætning Retslægerådets nuværende sammensætning - proceduren ved besættelse af ledige hverv 107 a. Gældende regler og praksis 107 b. Særligt om 3-sagkyndige 108 c. Udvalgets overvejelser og konklusion Større kvindelig repræsentation 112 a. Indledning 112 b. Udvalgets overvejelser og konklusion Lægmænd i Retslægerådet? - Inddragelse af juridisk ekspertise? 117 a. Indledning 117 b. Udvalgets overvejelser og konklusion om lægmænd i Retslægerådet 117 c. Udvalgets overvejelser og konklusion om inddragelse af juridisk ekspertise 121

7 Side Kapitel 10. Generel mindretalsudtalelse (Lisbeth Victor Hansen, Niels Arthur Hansen og Lars Adam Rehof) Indledning Det formelle og reelle afgørelsesbegreb Hvori består den nødvendige sagkundskab? Behovet for en alsidig oplysning af sagerne 128 Kapitel 11. Retslægerådets årsberetning Regler og praksis vedrørende årsberetningen Udvalgets overvejelser og konklusion 130 Kapitel 12. Formulering af spørgsmål til Retslægerådet og Rådets besvarelser Indledning Generelt om formulering af spørgsmål Nærmere om formulering af spørgsmål 132 a. Konkrete spørgsmål 132 b. Klare spørgsmål 133 c. Neutrale spørgsmål 134 d. Relevante spørgsmål 134 e. Spørgsmål omfattet af Retslægerådets sagkundskab Retslægerådets besvarelse Forhold, der ikke er spurgt om Retslægerådets ordvalg Mindretalsudtalelse om besvarelsens udformning 138 Kapitel 13. Økonomiske og administrative konsekvenser af udvalgets forslag Flertallets forslag og forslag, som hele udvalget støtter Mindretallets forslag 141

8 Side Kapitel 14. Lovudkast m.v Flertallets udkast til lov om Retslægerådet Mindretallets udkast til lov om Retslægerådet Flertallets udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet 155

9 Side BILAG 1. Lov nr. 60 af 25. marts 1961 om Retslægerådet Forretningsorden for Retslægerådet (nr. 97 af 20. april 1961) Lov nr. 131 af 16. april 1935 om Retslægerådet Bekendtgørelse nr. 150 af 30. april 1935 om Retslægerådets forretningsgang Uddrag af lov nr. 111 af 30. april 1909 om sundhedsvæsenets centralstyrelse ( 1, 3, 10 og 15) Forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om Retslægerådet (B 53). Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, spalte Folketingstidende , 1. samling, forhandlingerne, spalte

10

11 -11- KAPITELl INDLEDNING 1. Udvalgets nedsættelse, kommissorium og sammensætning. I den seneste tid har en række spørgsmål i relation til Retslægerådet, herunder bl.a. spørgsmålene om Rådets sammensætning og udvælgelsen af medlemmer og sagkyndige i øvrigt, givet anledning til debat. Folketinget har i forbindelse med 1. behandlingen den 19. februar 1988 af et forslag til folketingsbeslutning om ændring af lov om Retslægerådet (B 53), jf. Folketingstidende , 1. samling, tillæg A, spalte , og Folketingstidende , 1. samling, forhandlingerne, spalte (bilag 6), drøftet nogle af disse spørgsmål vedrørende retsgrundlaget for Rådets virksomhed. I den forbindelse blev der bl.a. peget på et behov for i videre omfang at knytte juridisk ekspertise til Retslægerådets virksomhed og endvidere på det ønskelige i en større kvindelig repræsentation i Rådet. De gældende regler vedrørende Retslægerådet findes i lov nr. 60 af 25. marts I tilknytning til denne lov har Justitsministeriet fastsat en forretningsorden for Rådet (nr. 97 af 20. april 1961). Retslægerådets virksomhed er af overordentlig stor betydning for det samlede justitsvæsen. Siden den nugældende lovgivning vedrørende Retslægerådet blev gennemført, er der sket en betydelig udvikling inden for lægevidenskaben, ligesom der er gennemført ændringer i reglerne vedrørende behandlingen af retssager m.v. På denne baggrund og under henvisning til den debat, der har foregået vedrørende grundlaget for Retslægerådets virksomhed, nedsatte justitsministeren ved skrivelser af 9. september og 30. december 1988 et udvalg, der fik følgende kommissorium: "... at gennemgå de gældende lovregler og administrative bestemmelser med henblik på en samlet revision af regelgrundlaget for Retslægerådets virksomhed. Udvalget anmodes om i forbindelse hermed at udarbejde udkast til nye lovbestemmelser og eventuelle administrative regler." Udvalget fik følgende sammensætning: Landsdommer Knud Knudsen, formand.

12 -12- Kontoi chef C.C. Duus (Justitsministeriet). Alment praktiserende læge Hans Iver Enemark (Den Almindelige Danske Lægeforening). Advokat Lisbeth Victor Hansen (Advokatrådet). Cand. jur. Niels Arthur Hansen (De Samvirkende Invalideorganisationer). Overlæge Agnes Hauberg (Sundhedsstyrelsen). Centerleder ved Det Danske Center for Menneskerettigheder, cand. jur. Lars Adam Rehof. Formand for Retslægerådet, professor, dr. med. Jørn Simonsen (Retslægerådet). Dommer Ina Steincke (Den Danske Dommerforening). Statsadvokat Birgitte Vestberg (Anklagemyndigheden). I forbindelse med sin udnævnelse til vicerigspolitichef udtrådte C.C. Duus i efteråret 1989 af udvalget, hvor han blev erstattet af kontorchef Johan Reimann, Justitsministeriet. Som sekretær for udvalget blev udpeget fuldmægtig Torben Geneser, Justitsministeriet. Tekstbehandling m.v. er udført af assistent Mette Larsson, Justitsministeriet. 2. Udvalgets arbejde. Udvalget har afholdt 10 møder.

13 Resumé. Kapitel 2 indeholder en oversigt over den historiske udvikling. Retslægerådet blev oprettet ved lov i 1909, og dets opgave har lige siden været som et rådgivende organ at afgive lægevidenskabe lige og farmaceutiske skøn i sager om enkeltpersoners retsforhold. Den gældende lov er fra Kapitel 3 indeholder en kort oversigt over de gældende regler vedrørende Rådets sammensætning og arbejdsform samt over karakteren og antallet af de af Rådet behandlede sager. Kapitel 4 belyser Retslægerådets placering i forhold til en række andre myndigheder og Rådets samspil med disse. Afsnittet om forholdet til domstolene indeholder desuden udvalgets overvejelser og konklusion vedrørende muligheden for i forbindelse med retssager at benytte andre sagkyndige. Der er efter de gældende regler mulighed for at efterprøve og imødegå Retslægerådets svar under fri bevisbedømmelse, herunder ved afhøring af andre sagkyndige vidner, og udvalgets flertal finder ikke, at der er grund til på dette område af fastsætte særlige regler, der fraviger retsplejelovens almindelige bestemmelser. Et mindretal finder, at en parts ønske om at inddrage udefrakommende ekspertise af retssikkerhedsmæssige grunde generelt bør efterkommes, medmindre afgørende hensyn taler imod. Kapitel 5 beskriver Retslægerådets opgaver. Retslægerådets opgave er at afgive lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn i sager om enkeltpersoners retsforhold. I praksis er det også forekommet, at Rådet har afgivet udtalelser om generelle lægevidenskabelige spørgsmål, f.eks. til brug ved udformningen af ny lovgivning. Udvalget har drøftet, hvilke opgaver Retslægerådet fremtidigt skal tage sig af. Der har i udvalget været enighed om, at Retslægerådet fortsat udelukkende bør være et sagkyndigt rådgivende organ til afgivelse af lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn i sager om enkeltpersoners retsforhold, og at der ikke bør tillægges Retslægerådet nogen afgørelseskompetence. Udvalgets flertal finder ikke, at Rådets opgaver bør ændres, men foreslår, at adgangen til at afgive udtalelser om generelle spørgsmål lovfæstes. Et mindretal kan ikke gå ind for en sådan lovbestemmelse.

14 -14- Det har i debatten om Retslægerådet af og til været anført, at det reelt er Rådet, der træffer afgørelse i de forelagte sager, idet afgørelsesmyndigheden (domstolene) altid følger Rådets udtalelse. Udvalgets flertal finder ikke, at der er belæg for en sådan påstand. For så vidt angår de synspunkter herom, som et mindretal i udvalget har givet udtryk for, henvises til kapitel 10. Det er efter gældende ret kun offentlige myndigheder, der kan indhente udtalelser fra Retslægerådet. Udvalget har ikke kunnet anbefale, at der også gives private adgang til at rette direkte forespørgsler til Rådet. Kapitlet indeholder desuden en gennemgang af de sagskategorier, hvori Rådet afgiver udtalelser. Udvalgets overvejelser har navnlig koncentreret sig om sager, der vedrører klager over lægers og andre sundhedspersoners faglige virksomhed, samt om sager vedrørende mentalerklæringer i straffesager. Udvalget finder, at Retslægerådet fortsat bør være det centrale, sagkyndige organ også i disse sagstyper. Udvalget har ikke konstateret noget behov for generelle ændringer i den hidtil fulgte praksis med hensyn til, hvilke sagstyper der forelægges for Rådet. Kapitel 6 handler om Retslægerådets funktion, eller med andre ord om, hvad der er formålet med at høre Rådet. Udvalget har navnlig diskuteret Retslægerådets rolle i relation til mentalerklæringer i straffesager. I den forbindelse har udvalget drøftet, om man bør fastholde den hidtil fulgte praksis, hvorefter Rådet normalt udtaler sig på grundlag af det foreliggende skriftlige materiale i sagen, eller om rådsmedlemmerne selv bør undersøge den pågældende person. Udvalgets flertal finder, at Retslægerådet i disse sager hovedsagelig skal kontrollere 1) at lægen har indhentet de oplysninger og foretaget de enkeltundersøgelser, der betragtes som nødvendige led i en mentalundersøgelse, 2) at undersøgelsen på ethvert punkt er ført så dybt, som de konkret foreliggende oplysninger indicerer, og 3) at lægen har draget de rette konklusioner af det i erklæringen og straffeakterne indeholdte materiale. Denne kontrolfunktion vil som hovedregel kunne udføres på grundlag at det foreliggende skriftlige materiale i sagen. Hvis der i undtagelsestilfælde er behov for at foretage personundersøgelse, giver den foreslåede bestemmelse i forretningsordenens 7 mulighed herfor. Et mindretal i udvalget finder, at det vil være en afgørende forbedring, såfremt et eller flere rådsmedlemmer selv undersøger den pågældende person. Mindretallet foreslår derfor, at der i loven indføres et krav om, at Retslægerådet ikke kan afgive

15 -15- en selvstændig udtalelse, det vil sige en udtalelse, der fraviger den undersøgende læges konklusion, medmindre et eller flere af Rådets medlemmer selv har haft lejlighed til at tale med (undersøge m.v.) den pågældende person. Kapitel 7 omhandler Retslægerådets arbejdsform. Retslægerådet træffer ikke afgørelser i forvaltningslovens forstand, og forvaltningslovens regler om sagsbehandling m.v. (bortset fra kapitel 8) finder derfor ikke direkte anvendelse på Rådets virksomhed. Udvalget har bl.a. overvejet, i hvilket omfang der bør fastsættes regler svarende til forvaltningslovens for Retslægerådets virksomhed. Udvalget foreslår, at der i loven om Retslægerådet optages udtrykkelige regler om inhabilitet i form af en henvisning til forvaltningslovens regler. Retslægerådets sagsbehandling foregår i dag som alt overvejende hovedregel på skriftligt grundlag. Udvalgets flertal finder, at der er knyttet betydelige fordele til den skriftlige votering. Hvis Retslægerådet fortsat skal bestå af fagligt uddannede medlemmer og sagkyndige, bør mundtlig sagsbehandling efter udvalgsflertallets opfattelse fortsat have undtagelsens karakter, idet der for hovedparten af sagernes vedkommende ikke er særlige fordele knyttet til denne behandlingsform, der på den anden side er væsentligt mere ressourcekrævende end den skriftlige sagsbehandling. For så vidt angår de synspunkter vedrørende skriftlig/mundtlig sagsbehandling, som et mindretal i udvalget har givet udtryk for, henvises til kapitel 10. Udvalget har diskuteret problemer vedrørende sagens oplysning. Udvalget foreslår, at der i Rådets forretningsorden indsættes en bestemmelse om, at Rådet, hvis det forelagte skriftlige materiale ikke skønnes at give tilstrækkeligt grundlag for Rådets bedømmelse af en sag, skal meddele den hørende myndighed, hvilke yderligere oplysninger der vil være af betydning herfor, samt hvorledes disse oplysninger mest hensigtsmæssigt kan tilvejebringes. Det foreslås, at der i loven indsættes en bestemmelse om, at Rådets erklæringer skal ledsages af grunde, ligesom der bør anføres generelle retningslinier for begrundelsens indhold. Udvalget har drøftet, om der bør fastsættes regler, der forpligter Retslægerådets medlemmer til under visse betingelser at møde i retten for at uddybe en afgivet erklæring. Der er allerede efter de gældende regler i retsplejeloven mulighed for at indkalde Retslægerådets medlemmer eller sagkyndige til at møde i retten for nær-

16 -16- mere at redegøre for Rådets erklæring. Udvalgets flertal har ikke fundet, at der på dette område bør fastsættes særlige regler, der fraviger retsplejelovens almindelige bestemmelser. Et mindretal finder, at der bør lovfæstes en regel om, at hvis en af retssagens parter forlanger det, skal et medlem af Rådet møde i retten, medmindre afgørende hensyn efter rettens opfattelse taler imod. Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt samt om videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed gælder også for Retslægerådet, og udvalget finder derfor ikke, at der er behov for at fastsætte særlige regler herom i loven om Retslægerådet. I kapitel 8 redegøres der for Retslægerådets sagsbehandlingstid. På baggrund af statistiske oplysninger, der omfatter samtlige de i kalenderåret 1988 modtagne sager, finder udvalget ikke, at der er grundlag for generelt at kritisere Retslægerådets sagsbehandlingstid. Tværtimod forekommer sagsbehandlingen i almindelighed at være effektiv, idet ca. 90% af samtlige sager færdigekspederes inden 8 uger. Kapitel 9 vedrører Retslægerådets sammensætning. Rådet består i dag af indtil 12 læger. Der er endvidere beskikket et antal såkaldte 2, stk. 3-sagkyndige, af hvilke Rådet kan tilkalde en eller flere til deltagelse i en sags behandling. Såfremt en sags behandling forudsætter en særlig sagkundskab, som Rådets medlemmer og de beskikkede sagkyndige ikke i tilstrækkeligt omfang er i besiddelse af, kan Rådet tilkalde andre sagkyndige til at deltage i sagens behandling (ad hoc-sagkyndige). Udvalget foreslår, at Retslægerådet som hidtil skal bestå af indtil 12 læger. Udvalget har bl.a. lagt vægt på, at der ikke for tiden er behov for af ressourcemæssige grunde at forøge antallet af rådsmedlemmer. Udvalget finder at kunne anbefale, at der fremover beskikkes flere 2, stk. 3-sagkyndige, end det hidtil har været tilfældet, således at en større kreds af specialister får en fastere tilknytning til Rådet. Adgangen til at benytte ad hoc-sagkyndige foreslås bevaret. I henhold til de gældende regler beskikkes der endvidere et antal såkaldte 3-sagkyndige, der kun medvirker i sager om fratagelse og generhvervelse af autorisation, jf. herved kapitel 2 i lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Udvalget ser ingen

17 -17- grund til at opretholde sondringen mellm 3-sagkyndige og andre sagkyndige og foreslår derfor ordningen med særlige 3-sagkyndige ophævet. Det må ud fra almindelige principper om ligestilling mellem mænd og kvinder anses for ønskeligt, at den kvindelige repræsentation i Retslægerådet og blandt de sagkyndige bliver større, og på længere sigt bør Rådet efter udvalgets opfattelse naturligvis så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af mænd og kvinder. Udgangspunktet ved besættelsen af ledige hverv som medlemmer eller sagkyndige må efter udvalgsflertallets opfattelse som hidtil være, at hvervene efter offentligt opslag skal besættes med de fagligt bedst kvalificerede uanset køn. Det vil derfor være betænkeligt at søge at fremme en øget ligestilling gennem fastsættelse af regler om kønsfordelingen blandt Retslægerådets medlemmer. Et mindretal finder, at den hidtidige udvikling har vist, at det i praksis er særdeles vanskeligt at sikre en bedre kønsmæssig balance i Rådet, og foreslår derfor, at der indføres en bestemmelse om, at udpegningen af medlemmer skal ske under hensyn til en ligelig kønsmæssig sammensætning. Udvalget har drøftet, om lægmænd bør være medlemmer af Retslægerådet. Retslægerådet er et rådgivende organ, der yder sagkyndig bistand til andre myndigheder, der ikke selv besidder den fornødne lægefaglige ekspertise, og udvalgets flertal finder det allerede af denne grund vanskeligt at argumentere for en inddragelse af lægmænd i Retslægerådet. Flertallet finder ikke, at lægmænd bør kunne påvirke indholdet af Rådets udtalelser med ikke-lægelige synspunkter. Sådanne betragtninger hører ikke hjemme på det stade i en sags behandling, hvor man søger at få en rent faglig vurdering af et givet forhold, men derimod først i selve afgørelsesfasen. Det er domstolenes og Patientklagenævnets opgave at inddrage relevante hensyn af juridisk og social art og at tage stilling til, i hvilket omfang rimelighedsbetragtninger m.v. skal tillægges betydning ved sagens afgørelse. Spørgsmålet om inddragelse af lægmænd giver i øvrigt anledning til en række andre overvejelser, som der nærmere er redegjort for i kapitlet, herunder om efter hvilke principper lægmænd skulle udpeges, overvejelser om hvordan Rådets arbejde i givet fald rent praktisk skulle tilrettelægges, om de ressourcemæssige konsekvenser, og om anvendeligheden af Rådets udtalelser. Udvalgets flertal konkluderer, at der ikke bør inddrages lægmænd i Retslægerådet. For så vidt angår de synspunkter vedrørende lægmandsdeltagelse, som et mindretal

18 -18- i udvalget har givet udtryk for, henvises til kapitel 10. Udvalget har tillige overvejet, om der i større omfang end hidtil bør inddrages juridisk ekspertise i Retslægerådets arbejde, og om dette i givet fald bør ske ved, at jurister bliver medlemmer af Rådet, eller ved at Rådets sekretariat styrkes. Hovedsagelig ud fra synspunkter, der er beslægtede med de ovenfor anførte vedrørende lægmænd, finder udvalgets flertal ikke, at jurister bør være medlemmer af Rådet. For så vidt angår mindretallets synspunkter henvises til kapitel 10. Hele udvalget kan anbefale, at der i forbindelse med en eventuel gennemførelse af udvalgets forslag om Rådets sagsbehandling m.v. - hvad enten flertallets eller mindretallets forslag følges - tilføres Rådets sekretariat yderligere juridisk ekspertise. Kapitel 10 indeholder en mindretalsudtalelse om Retslægerådet. Navnlig et principielt problem har givet anledning til debat, nemlig spørgsmålet om hvorvidt lægmænd skal inddrages i Retslægerådets virksomhed. Mindretallet finder, at Retslægerådets sagkundskab kan styrkes yderligere gennem inddragelse af en lægmandsrepræsentation i vurderingen af sager, hvor det gøres gældende, at der er begået fejl af sundhedsvæsenets personale, samt i strafferetspsykiatriske sager. Mindretallet finder endvidere, at Rådets arbejde i de to nævnte sagskategorier bør foregå mundtligt. Endelig finder mindretallet, at juridisk ekspertise bør udnyttes således, at Retslægerådets møder ledes af en jurist, der ikke har stemmeret og ikke er medlem af Rådet. Kapitlet indeholder en samlet redegørelse for baggrunden for mindretallets ovennævnte forslag. Mindretallet giver bl.a. udtryk for, at Retslægerådet reelt må siges at træffe afgørelser, og at dette forhold kan reguleres på flere måder. Man kan i højere grad normere, hvad Retslægerådet kan udtale sig om, give regler om selvsyn m.m. Man kan tillige bringe andre elementer ind i Rådets beslutningsproces. Der vil i megen lægelig virksomhed ofte indgå et betydeligt element af skøn med hensyn til den konkret mest hensigtsmæssige behandling, fremgangsmåde eller vurdering. Samtidig er der for så vidt angår sygdomsbehandling en erkendelse af, at patienternes aktive (mulighed for) medvirken i behandlingsindsatsen gennem information om og stillingtagen til de enkelte led i behandlingen oftest er af stor betydning også rent fagligt for opnåelse af det bedst mulige resultat. "Lægefaglige" vurde-

19 -19- ringer eller "rent faglige" vurderinger inkluderer med andre ord i mange sagstyper en stillingtagen til elementer, som lægeligt uddannede personer ikke alene kan varetage, hvilket har ført til, at man i adskillige relationer har fundet patientmedvirken af betydning. Mindretallet finder, at en lægmandsrepræsentation i Retslægerådet kan medføre fremdragelse af synspunkter, der kan føre til en anden lægelig vurdering end den vurdering, der foretages alene af læger. Dette gælder først og fremmest i sager, hvor det gøres gældende, at der er begået fejl af sundhedsvæsenets personale, og i mentalerklæringssager, herunder spørgsmålet om valg af sanktion. Kapitel 11 omhandler Retslægerådets årsberetning. Der vil fremover blive afgivet årsberetning fra Retslægerådet, hvilket udvalget anser for overordentlig vigtigt og positivt. Kapitel 12 belyser en række problemer vedrørende formuleringen af de spørgsmål, der forelægges Retslægerådet, og i forbindelse hermed formuleringen af Rådets besvarelser. Kapitlet indeholder bl.a. en mindretalsudtalelse om besvarelsens udformning. Kapitel 13 beskriver de økonomiske og administrative konsekvenser af udvalgets forslag. Kapitel 14 indeholder udvalgsflertallets udkast til lov om Retslægerådet samt til forretningsorden. Kapitlet indeholder desuden mindretallets udkast til lov om Retslægerådet. København, den 4. april Hans Iver Enemark Johan Reimann Lisbeth Victor Hansen Ina Steincke Lars Adam Rehof Birgitte Vestberg Niels Arthur Hansen Knud Knudsen Jørn Simonsen Agnes Hauberg Torben Geneser

20

21 -21- KAPITEL2 DEN HISTORISKE UDVIKLING loven. Ved lov nr. 111 af 30. april 1909 om sundhedsvæsenets centralstyrelse (1909-loven) oprettedes i forbindelse med ophævelsen af Det Kongelige Sundhedskollegium to nye organer: Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet. Forud for oprettelsen af Sundhedsstyrelsen og Retslægerådet havde Det Kongelige Sundhedskollegium i henhold til kongelig reskript af 13. maj 1803 haft til opgave at varetage ledelsen af landets sundhedsvæsen, og kollegiet afgav bl.a. retsmedicinske erklæringer til domstolene. Det blev ret hurtigt klart, at en reformering af kollegiet var nødvendig, og der blev fremsat forslag herom i 1825, 1856,1857 og 1891, uden at disse dog blev gennemført. I 1907 indtraf en almindelig mandatnedlæggelse i kollegiet, og der oprettedes et Statskontor for Sundhedsvæsenet, der fungerede indtil gennemførelsen af den nævnte lov nr. 111 af 30. april 1909 om sundhedsvæsenets centralstyrelse. Loven byggede på en betænkning angående ordningen af sundhedsvæsenets centralstyrelse (1909-betænkningen), der var afgivet af den i medfør af lov nr. 43 af 13. marts 1908 nedsatte kommission til at forberede en omordning af statens civile sundhedsvæsen (Medicinalkommissionen). Det fremgår af 1909-betænkningen, at et hovedemne for Medicinalkommissionens overvejelser var spørgsmålet om udskillelse af den rent retslægelige virksomhed fra administrationen af sundhedsvæsenet, og at der i kommissionen var enighed om ønskeligheden af en sådan udskillelse. Den løsning, der blev resultatet af kommissionens overvejelser, var oprettelsen af en Sundhedsstyrelse, der i henhold til lovens 4 bl.a. fik til opgave at føre "overtilsynet med sundheds- og sygeplejen" og at fungere som "øverste rådgiver for det offentlige i alle forhold, der kræver lægekyndig eller apotekerkyndig indsigt", samt oprettelsen af et hermed sidestillet og selvstændigt Retslægeråd, som det i henhold til lovens 10 påhvilede "at afgive sådanne lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn, som er bestemmende for enkelte personers retsforhold". Retslægerådet påbegyndte sin virksomhed den 1. juni 1909.

22 -22- Retslægerådet bestod i henhold til lovens 3 af 3 af Kongen på 10 år ad gangen udnævnte medlemmer, som havde særlig indsigt henholdsvis i retsmedicin, psykiatri og fødselsvidenskab. Til Rådet blev der endvidere knyttet en kreds af sagkyndige, af hvilke en eller flere kunne deltage i sagens behandling i stedet for et af Rådets faste medlemmer eller sammen med disse, når en sags beskaffenhed gjorde dette ønskeligt, eller når en sags betydelige vigtighed krævede, at flere end 3 deltog i afgørelsen. De sagkyndige blev udpeget af justitsministeren for 10 år ad gangen efter indstilling fra Retslægerådet. Endelig blev Rådet ved behandlingen af sager om fratagelse af retten til at udøve virksomhed som læge m.v. (kaldsvirksomhed) tiltrådt af en praktiserende læge loven. I årene efter oprettelsen af Retslægerådet skete der en meget betydelig stigning i antallet af sager, der blev behandlet af Rådet, dels på grund af den almindelige befolkningstilvækst (herunder de sønderjydske landsdeles indlemmelse i 1920), dels på grund af at forskellige nye love medførte en forøget benyttelse af Rådets sagkundskab, og der opstod derfor behov for en udvidelse af Rådet. På Retslægerådets initiativ nedsatte Justitsministeriet derefter den 30. december 1931 et udvalg (1931-udvalget), der fik til opgave at undersøge, om der efter de indvundne erfaringer måtte være grund til at foretage nogen ændring i Retslægerådets organisation og arbejdsmetode. Udvalget afgav i 1933 en betænkning om Retslægerådets organisation og arbejdsmetode (1933-betænkningen), og på grundlag af denne betænkning gennemførtes lov nr. 131 af 16. april 1935 om Retslægerådet (1935-loven), der trådte i kraft den 1. maj loven indebar, at Retslægerådet blev udvidet til at omfatte 7 faste medlemmer, der beskikkedes af Kongen for 6 år ad gangen. Samtidig blev Rådet opdelt i to afdelinger, hvoraf den ene skulle behandle retspsykiatriske spørgsmål og den anden alle øvrige retsmedicinske spørgsmål. Der blev endvidere som hidtil tilknyttet Rådet en kreds af sagkyndige, blandt hvilke en eller flere kunne tilkaldes til at deltage i stedet for et af Rådets faste medlemmer eller sammen med disse, når en sags beskaffenhed gjorde det nødvendigt. De sagkyndige blev udpeget af justitsministeren for 6 år ad gangen efter indstilling fra Retslægerådet. Endelig blev der fastsat regler om Rådets sammensætning ved behandlingen af sager om fratagelse af retten til at udøve kaldsvirksomhed.

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Udkast. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2013-3122 Beb 6. januar 2014 Udkast Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. ANG nr 1083 af 08/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. Administrative forhold Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. l af 4. januar 1996 om Embedslægeinstitutionens virke. I medfør af 14 i Landstingsforordning nr. 7 af 30. oktober 1992 om sundhedsvæsenets styrelse og organisation fastsættes:

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen Social- og Indenrigsministeriet Familieret J.nr. 2015-4664 npwi 2. juli 2015 Udkast til Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen I medfør af 58 i lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v.

Bekendtgørelse om Advokatnævnets og kredsbestyrelsernes virksomhed ved behandling af klager over advokater m.v. BEK nr 20 af 17/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0160 Senere ændringer til forskriften BEK nr 748 af 11/06/2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis

Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Vejledning til regler for god videnskabelig praksis Af Universitetsloven 2 stk. 2, fremgår det, at universitetet har forskningsfrihed og skal værne om denne og om videnskabsetik. Københavns Universitets

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen

Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen BEK nr 721 af 19/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Givið út 29. september 2017 4. september 2017. Nr. 1060. Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om psykologer m.v. Herved bekendtgøres anordning nr. 1083 af 8. oktober 2014 om

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet:

Svar: Jeg har for så vidt angår lægdommeres virke, herunder aflønning og planlægning indhentet følgende udtalelse fra Justitsministeriet: Tilsynet i henhold til grundlovens 71 71-tilsynet alm. del - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: Kontor: 3.s.kt. J.nr.: 2005-12140-173 Sagsbeh.: LCH Fil-navn: Dokument

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden

Forretningsorden for. De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden Forretningsorden for De Videnskabsetiske Komiteer for Region Hovedstaden I medfør af 36, stk. 4 i lov nr. 593 af 14. juni 2011 om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 20 Offentligt DET PSYKIATRISKE PATIENTKLAGENÆVN FOR FREDERIKSBORG AMT ÅRSBERETNING FOR 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Forord.

Læs mere

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Bekendtgørelse om Ankenævnet for Patenter og Varemærker BEK nr 892 af 21/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Patent- og Varemærkestyrelsen, j.nr. EM 09/537 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1

UDKAST. I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes: Kapitel 1 Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 22 Offentligt UDKAST Bekendtgørelse om patientrådgivere I medfør af 29 i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. x af 2010, fastsættes:

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget

2. Ministre har ingen almindelig pligt til videregive oplysninger til Folketinget herunder pligt til at besvare spørgsmål fra Folketinget Retsudvalget REU alm. del - Bilag 198 Offentligt Folketingets administration Lovsekretariatet 14. december 2004 J.nr. 17 Notat om ministres oplysningspligt i forhold til Folketinget 1. Indledning Den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12

Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 Det Indsamlingsetiske Nævn Reglerne fastsættes i medfør af vedtægternes 12 1 Stk. 1 Det Indsamlingsetiske Nævn, herefter Nævnet, har til opgave at behandle klager af principiel karakter over, at medlemmer

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering.

Forretningsorden for bestyrelsen ved Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Philip de Langes Allé 10 Tlf. 3268 6000 1435 København K Fax 3268 6111 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 002380 Enhed: Ledelsessekretariatet 15. august 2011 Initialer: MM Forretningsorden for bestyrelsen

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006

Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 2006 Tilsynet i henhold til grundlovens 7 (. samling) 7tilsynet alm. del Bilag 4 Offentligt Beretning for Det Psykiatriske Patientklagenævn for Bornholms Amt 6 Det Psykiatriske Patientklagenævns sammensætning

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i

III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i III. REGLERNE OM INHABILITET 12. Bestemmelserne i lovens kapitel 2 indeholder generelle regler om personlig inhabilitet. Inhabilitet kan foreligge i forhold til enhver, der virker inden for den offentlige

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget

Forslag. Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. Til lovforslag nr. L 185 Folketinget Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 21. august 2007 (sag nr. 27-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 20. marts 2006 har K klaget over

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere